KÖNYVAJÁNLÓ TÉMAVÁZLATOK. SEGÉDANYAG A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM MŰVELTSÉGTERÜLETEINEK FELDOLGOZÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVAJÁNLÓ TÉMAVÁZLATOK. SEGÉDANYAG A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM MŰVELTSÉGTERÜLETEINEK FELDOLGOZÁSÁHOZ"

Átírás

1 TÉMAVÁZLATOK. SEGÉDANYAG A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM MŰVELTSÉGTERÜLETEINEK FELDOLGOZÁSÁHOZ Az 1981-ben kiadott, a középfokú diákotthonok nevelési munkáját előíró nevelési terv után húsz évet kellett várni arra, hogy megjelenjen egy új, a kollégiumi nevelőmunkát szabályozó és segítő hivatalos dokumentum. A rendelet meghatározza a kollégiumi nevelés általános elveit, céljait, feladatait, követelményeit. Továbbá azokat a műveltségterületeket, amelyeknek meg kell jelenniük a nevelési tartalomban. Előírja az időkeretet, amely feldolgozásukra az un. kötelező csoportfoglalkozásokon belül fordítandó. Végül tartalmi ajánlást ad a feldolgozáshoz. A kiadvány az előírásoknak és ajánlásoknak a figyelembe vételével segítséget ad a pedagógusok számára a kötelező kollégiumi foglalkozások tervezéséhez, és lebonyolításához. Könyvünket ugyanakkor jó szívvel ajánljuk minden középfokú nevelési-oktatási intézmény figyelmébe. Egyfelől azért, mert a NAT tantárgyközi területei (az un. kereszttantervek), és a kollégiumi nevelőmunkában megjelenítendő hét műveltségterület nagyon szoros hasonlóságot mutat. Másfelől hasznos, ha az iskolák tudják, hogy a kollégium hogyan egészíti ki, és mivel támogatja az iskolai oktató-nevelőmunkát (a főváros középiskoláiban kb. ötezer kollégistát találunk). Gondolni kell arra is, hogy az intézmények jelentős hányadában - a közös igazgatású intézményekben - az intézményegységek egyeztetett pedagógiai programja alapján folyik az oktatónevelőmunka. Kiadványunk tehát nem csupán a kollégiumokban dolgozó, hanem az iskolai pedagógusok és különösen az osztályfőnökök - nevelőmunkáját is segítő olvasmány lehet. Faragóné Bircsák Márta: Tanulásmódszertan A fő fejezetek és néhány téma A tanulás szervezése és irányítása. A tanulás tanítása. A tanár segítő szerepe a képességek kibontásában, fejlesztésében (önismeret, önértékelés, önbizalom fejlesztése, a koncentráció, a beszédművelés fejlesztése, a dinamikus olvasás, az emlékezet, a gondolkodási képesség fejlesztése stb.) Szabó Imre: Önismeret, pályaválasztás Társadalmi szerepek a középiskola után. Pályaválasztás. Mit válasszak? Mire vagyok képes? Mi érdekel? Mivel lennék elégedett? Az álláskeresésről. A jelentkezés, az önéletrajz-írás szabályai. Munkaerőpiaci elvárások Varga Ferenc: A művészeti nevelés programja Múzeumi programajánló készítése internet és egyéb források segítségével Márványozott papír készítése, asszociatív grafikai feladat. Műalkotás elemzés. Divattervezési, lakberendezési feladatok. 38

2 Szaló István: A személyi számítógép hasznosítása az információs kultúra fejlesztésében (Hardver, operációs rendszerek, internet, szövegszerkesztők, multimédia stb.) Hock Zsuzsa: Könyvtárhasználat, dokumentumismeret a kollégiumban Hol helyezkedik el a könyvtárhasználattan a kollégiumok nevelési programjában? Mi a szerepe a könyvtárnak a kollégiumok életében? Hogyan töltheti be a könyvtár a ráváró szerepét? Kovácsné Csányi Csilla: A környezeti nevelés programja A szelektív hulladékgyűjtés. Védekezés az allergia ellen. Mit igyunk? Lakóhelyünk környezeti állapota. Zajártalom. Energiaigényünk. Lobogós Judit: Egészséges életmód Szabadidős tevékenység. A higiéniás magatartásra nevelés. Szerelem, szexualitás, párkapcsolatok. Egészséges táplálkozás. A függősséghez vezető szokások megelőzése. A mentálhigiéné. Veszélytényezők megismerése, elhárítása. Kapronyi Ferencné: Háztartási ismeretek Szükségletek fogalma, csoportosítása, szükségletek hierarchiája. Én és a marketing. A gazdaság szereplői. A pénz szerepe a mindennapi életünkben. A háztartások kiadásai: állandó és egyszeri kiadások. Megtakarítási lehetőségek, befektetések, a kockázat fogalma. Mit kell tudni a fogyasztóknak a vásárlásoknál? Sipos Endre: Egyén és közösség Önismeret. Elemi emberi kapcsolatok: a család, alkalmazkodás, önállóság, barátság, őszinteség. Az etika fogalma. Erények. Autonómia együttlét, - önfegyelem. Erkölcsi felfogások. Erkölcsi törtvény. Identitástudat. Jellegzetes életszituációk. Felelősség. Lelkiismeret. Értékek. Tolerancia. Életakarás. Az életkori szakaszok sajátosságai. Ambrus András-Czapári Istvánné: Egyén és közösség Etikai beszélgetések szépirodalmi források felhasználásával. Realitás, önkifejezés, sztereotípiák, előítéletek, konfliktushelyzetek, közösségi lét, együttműködés, gyerekek és fiatalok egymás közötti kapcsolata, barátság és ellenségeskedés, áldozatvállalás, önkontroll stb. 39

3 Szidiropulosz Archimédesz: Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság Múltismeret, hon- és népismeret. Nemzeti történelmünk fontosabb helyszínei, szereplői. Nemzeti szimbólumok. Társadalmi és politikai ismeretek. Az etika és a politika szerepe mindennapjainkban. A közvélemény. A tömegkommunikáció. A helyi közélet. Az Európai Unió. Globalizáció és regionalizálódás. Az EU története, felépítése. Magyarország és az Európai Unió. Nemzetiségi lét Magyarországon kisebbségi lét a Kárpát-medencében. Trianon és következményei. Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. Minden egyes programleírás végén szerepel a felhasznált, valamint az ajánlott szakirodalmi jegyzék. Ezen kívül, a kötethez kapcsolódóan, a Fővárosi Pedagógiai Intézet kollégiumi honlapján (www.fovpi.hu/szakterületek/kollégiumi nevelés) elhelyeztünk egy bibliográfiát, amely segítheti a műveltségterületekben, illetve a témakörökben való elmélyülést, a helyi foglalkozási tervek kidolgozását, valamint a módszertani ismeretek bővítését. Alkotó-szerkesztő: Vopaleczky György; Kiadja a Fővárosi Pedagógiai Intézet (1088 Budapest, Vas u. 10.) Formátum A/5, terjedelem 245 oldal, ára: Ft. Megrendelhető, megvásárolható: Fővárosi Pedagógiai Intézetben (1088 Bp., Vas u. 10.), e- mail: TANKÖNYVISMERTETŐ Arday István, Rózsa Endre, Ütőné Visi Judit: Földrajz II. A középiskolák 10. évfolyama számára. Budapest, Műszaki K., A kerettantervnek megfelelő tankönyv hat fejezetre osztva tárgyalja a társadalomföldrajz kérdéseit. Első három egységében a világgazdaság egészét, a negyedikben annak régióit, míg az ötödikben a magyar nemzetgazdaságot ismerteti meg a tanulókkal. Utolsó, a bolygónk egészét veszélyeztető környezeti problémákat tárgyaló egysége ismét globális kitekintést nyújtva zárja le a középiskolai földrajztanulmányokat. A számos színes térképet és ábrát táblázatok, grafikonok sora egészíti ki. Az egyes leckék végén a kérdések, feladatok mellett megtaláljuk a tárgyalt kulcsfogalmakat is. Említést érdemelnek a főszövegtől elkülönítve, külön hasábba tördelt, narancssárgával kiemelt Jó, ha tudod!, ill. Érdekesség rovatok is. A négy összefoglalás (3., 4., 5., 6. fej. vége) nem kérdéseken, hanem félkövérrel is kiemelt rövid állítássoron keresztül segít az ismeretek felidézésében. Bölcskei Attila, Kaposiné Pataky Krisztina, dr. Szabadi László, Szokol Ágnes, dr. Vancsó Ödön: Matematika 7-8. osztályosok számára. Statisztika Valószínűségszámítás Geometria Mérések. Bp., Műszaki K., A második kiadásban megjelent, két tanév kerettantervi, ill. azt kiegészítő anyagát tartalmazó munka egy, az évfolyamokon átnyúló sorozat második kötete. Egy rövid, ötven oldalas alkalmazott számtani fejezet (statisztika) után a sík- és térmértan fogalmaival ismerkedhetnek meg benne a hetedik-nyolcadikosok. Megszerzett ismereteiket a továbbiakban a gyakorlatban, az euklideszi szerkesztés terén kamatoztathatják, a sorozat azon kiindulásának megfelelően, hogy a matematika nem olyan reménytelenül nehéz, érthetetlen és érdektelen, elvont 40

4 agytorna, ahogy az előítélet vagy a rossz beidegződések sugallhatnák. E kiindulópontnak megfelelően a kötet hangsúlyt fektet pl. az alkalmazásbeli érdekességekre és az interdiszciplinaritásra. Császárné Nagy Csilla, Topa Éva Ágnes: Magyar nyelv és irodalom tankönyv a szakiskolák 9. osztálya számára (kerettantervre épülő). Debrecen, Pedellus Novitas, A 2., átdolgozott kiadásban elénk kerülő mű középiskolai tanárok munkája munkáltató füzettel, szöveggyűjteménnyel, témazáró feladatlappal és tanmenettel együtt alkotja a kiadó szakiskolai tankönyvcsaládját. A családi munkamegosztásban a tankönyvre döntően az ismeretközlés feladata hárul: életrajzok, stílusjellemzések, alapfogalmak rendszerezése. Hét fejezete részben kronologikusan tekinti át a klasszicizmustól és rokokótól (Moliere; Mikes) a posztmodernig (Esterházy P.) ívelő irodalomtörténetet; részben a tematikus egységekbe (pl. Nevetés és irodalom ) vont alkotói ouvre-ökhöz kapcsolja a nyelvtani tudnivalók egyes csoportjait. Különösen fontos a kezdő, újságalkotó, ill. az utolsó, mozgóképi fejezet, mely nemcsak a diákok aktivizálására kínál terepet, hanem a tömeg- és elitkultúra közti szakadék csökkentésére, a szakmát tanuló ifjúság utóbbi iránti érzékenységének növelésére is. Sóvágó Edit: Ének-zene o. munkáltató tankönyv (NAT-ra és kerettantervre épülő). Debrecen, Pedellus Novitas, A kivágható lapos munkafüzetet és a dalgyűjteményt is magában foglaló komplex tankönyvnek ez szintén átdolgozott (II.) kiadása. A Hangoló c. egység gyakorlatai lépésenként jutnak el a tiszta kiejtés hangképzésétől a glisszandók előadásáig. A Dalgyűjtemény magyar és más népdalok, liturgikus és műzenei dallamok sokrétű gazdagságát tárja az olvasók/éneklők elé. Maga a tankönyvi rész előbb a hazai népzenét, majd az egyetemes és az abba integrált magyar zenetörténetet tekinti át. A görögtől az aleatorikus muzsikáig adott áttekintése után érintőlegesen kitér a populáris elemre is. A mű végén található Elméleti összefoglalás (zenei hangtan in nuce), Zenei kifejezések és Fogalomtár (tkp. jegyzetapparátus az idézetek megértéséhez) tovább növeli a mű használhatóságát. A tudatosan alkalmazott tantárgyi kivált irodalmi, történelmi és művészettörténeti koncentráció a munkatankönyv egyik legértékesebb vonása. Horváth Dániel 1.b. osztályos tanuló Bp., XVIII. ker. Bókay Árpád Ált. Isk. 41

5 OKTATÁS-MÓDSZERTANI KISKÖNYVTÁR Az "új" Gondolat Kiadó a '90-es évek derekán alakult, és fokozatosan bővítette tevékenységi körét, hogy a nagy hagyományú régi Gondolat Kiadó örököseként lépjen a könyvpiacra. A kiadó eddigi kiadványai leginkább a társadalomtudományok és a művészetek tárgykörébe sorolhatóak, a jelenleg kiadott művek sokszor új sorozatok részeként jelennek meg. Egyik ezek közül az Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat, mely a Gondolat és az ELTE Neveléstudományi Intézet közös munkájának eredménye. A 2003-tól 2005-ig megjelent nyolc kötet szerzői ismert szakemberek, műveik az oktatás-módszertan különböző részterületeire nyújtanak betekintést, s korszerű módszertani segédanyagként használhatók. Az FPI könyvtárának újabb könyvei között is megtalálhatók a sorozat darabjai, melyek a következők: 1. Falus Iván - Kimmel Magdolna: A portfólió. Budapest, A módszertani segédanyag tárgyalja a saját és gyakorlatra épülő dokumentumcsalád szerepét a tanárképzésben. Bemutatja készítésének sajátosságait, előnyeit, továbbá koncepcionális és módszertani segítséget ad a portfólió elkészítéséhez. 2. Nahalka István: Túl a falakon: az iskolán kívüli nevelés módszerei. Budapest, Az iskola falain kívül végzett tevékenység gazdag módszerbeli lehetőségeket kínál az oktatás eredményesebbé, élményszerűbbé tételére. A pedagógusok sokszor idegenkednek attól a valóban nehezen szervezhető, sok munkát jelentő feladattól, hogy a gyerekekkel a városban, a természetben foglalkozzanak. A sok nehézség ellenére is megéri a tanulókkal elhagyni az iskola épületét, s változatos feladatokat, problémákat megoldani. A könyv ehhez a munkához, tanuláshoz ad elméleti és gyakorlati segítséget a közoktatásban és a pedagógusképzésben tanítók, tanulók számára. 3. Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, "A pedagóguspálya tanulásának és folyamatos önfejlesztésének egyik legfontosabb eszköze a reflektív gondolkodás és gyakorlat elsajátítása. A kipróbált eljárások a módszerek egy teljesen új generációjába tartoznak, melyek alkalmasak az elemző gondolkodás szintjének feltárására, valamint e képesség fejlesztésére egyaránt. A kutatás során adaptáltuk az eddig főként csak idegen nyelven publikált módszereket: a Fogalmi térképet, a Rendezett fát, a Hangosan gondolkodást, valamint a Reflektív naplózást." 4. Vámos Ágnes: Metafora a pedagógiában. Budapest, Az Oktatás-módszertani Kiskönyvtár e kötete a metaforák pedagógiai felhasználásához kíván segítséget nyújtani. "Mivel az oktatásban kevéssé ismert jelenségről van szó, ezért elengedhetetlen, hogy előbb áttekintsük a metaforákkal kapcsolatos elméleti alapismereteket, és csak ezután térjünk rá a gyakorlati kérdésekre. A metafora használható a tudományos kutatásban, a közoktatásban, a felsőoktatásban, és a tanártovábbképzésben. Nem szükséges, hogy mindenki a metaforaelméletek szakértője legyen, de jó ismerni a belső folyamatokat, a metafora lényegét, megismerésben betöltött szerepét." 5. Nádasi Mária: Projektoktatás. Budapest, A kötet célja a projektoktatással kapcsolatos elméleti ismeretek és gyakorlati tudnivalók vázlatos összefoglalása, rendszerezése mai tudásunk alapján. "Erre aktuálisan azért van szükség, mert egyre inkább növekszik a témával kapcsolatos publikációk száma, s egyre több gyakorlati próbálkozásról lehet híradást olvasni. De a téma elég új nálunk ahhoz, hogy szakmai bizonytalanság, bizalmatlanság övezze. Ez annak ellenére így van, hogy a projektoktatás nemzetközi története szűken számolva is több mint százéves." 42

6 6. Petriné Feyér Judit: A problémaközpontú csoportmunka. Budapest, A szerző bemutatja a közoktatásban, a tanárképzésben, a tanártovábbképzésben használható önirányító, problémaközpontú csoportmunka általános sajátosságait és egy kiválasztott témán, a tanulás tanításán keresztül konkrét megoldási lehetőséget is tárgyal, elemez. 7. Gordon Győri János: Tehetségpedagógiai módszerek. Budapest, Hazánkban a tehetségpedagógia monografikus feldolgozása még várat magára, és ezt a hiányt jelen kötet sem pótolja, inkább csak a témába való bevezetés a célja. Röviden bemutatja a tehetségre vonatkozó főbb koncepciókat, a tehetség azonosításának legfontosabb eljárásmódjait, majd valamivel részletezőbben ismerteti a tehetségpedagógia néhány gyakorlati módszerét. VII.[8.] Mikonya György: A tanításművészet módszere. Budapest, Martin Wagenschein német pedagógus dolgozta ki a módszer szókratészi gyökerekhez visszanyúló alapelveit, még az 1960-as években. Kiindulópontja szerint a tanítás egyetemes értelemben felfogott művészet, melyben igen fontos a részletek gondos kimunkálásának technikája. A tanár szerepe a tanításművészetben nagyon fontos: ő jelöli ki a témát, irányítja, tereli a felfedezés útját, egyszóval bábáskodik a gondolat születése felett. A nálunk talán kevésbé ismert módszert mutatja be részletesen a könyv, gyakorlati példákon szemléltetve. 43

7 MEGRENDELŐLAP Megrendelem az alábbi kiadványokból a megjelölt példányszámot. SZERZŐ CÍM ÁR PLD Vopaleczky György (szerk.) Témavázlatok 1900 Hock Zsuzsanna-Rónyai Tünde Tankönyv-kérdés könyvtáros szemmel 1000 Tóth Viktória Így is lehetne 1000 Bántainé Sípos Éva A jó muzsikus látja amit hall és hallja amit lát 590 Dán Krisztina-Haralyi Ervinné Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába 2400 Dr. Pereszlényi Éva (szerk.) Óvodai mentorok és munkaközösség-vezetők kézikönyve 980 Pavlik Oszkárné-Szilágyi Imréné Szaktanácsadók kézikönyve (tanácsadás-fejlesztés) 1870 A megrendelő neve:... Pontos címe:. Dátum: P.h... aláírás A megrendelőlap visszaküldendő a Fővárosi Pedagógiai Intézet címére Budapest, Vas u. 10. A megrendeléseket a raktárkészlet erejéig, a megrendelés sorrendjében tudjuk teljesíteni. vpi.hu 44

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013.

A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013. 1 A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013. Készítette: Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető 2 Tartalom Bevezetés 1. Helyzetelemzés 2. Tanulássegítés 3. Gondoskodás 4. A Kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül NEVELÉSI PROGRAM Az iskola nevelési programja az alábbi fő elemeken keresztül valósul meg: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Lehetőségek és alternatívák

I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Lehetőségek és alternatívák I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia Lehetőségek és alternatívák ABSZTRAKTFÜZET KAPOSVÁR 2010 Szerkesztette Bencéné Dr. Fekete Andrea Ph.D. Szakmai lektor Dr. Bertalan Péter habil. Hajdicsné

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben