KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT évi mérlegbeszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT évi mérlegbeszámolójához A távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. tv. 18/A. -a szerint a távhıtermelési és a táv-hıszolgáltatási engedéllyel rendelkezı vállalkozás köteles az engedélyek hatálya alá tartozó tevékenységeinek elszámolását olyan módon szétválasztani, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezné. Ennek értelmében a kiegészítı melléklet I. része a Kft egészére vonatkozó, a II. részre a számviteli szétválasztás szerinti mérlegek és eredménykimutatások bemutatását tartalmazza. Általános rész A Szentes Városi Szolgáltató KFT-t január 1. napjával hozta létre a Szentes Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, mint a Szentesi Városgazdálkodási Vállalat jogutódját. A KFT egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetként alakult eft törzstıkével. Cégbírósági bejegyzés száma: Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. (internet: A KFT jegyzett tıkéje 2013.dec.31.napján eft. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy Döbrıssy Iván ügyvezetı igazgató (6635 Szegvár, Rozmaring u. 47.). A beszámoló készítéséért felelıs személy dr. Mikecz Miklósné (6600 Szentes, Béke u. 15.) fıkönyvelı (PM regisztrációs szám:155014). A Kft részére a könyvvizsgálat kötelezı: a választott könyvvizsgáló az Ökonómia Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft, Szentes, Ifjúsági sétány 1. (Cg , adószám: Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt: ) a könyvvizsgálatot Bali Zsuzsanna 6600 Szentes, Csongrádi út 72. (kamarai tagsági száma ) könyvvizsgáló végzi, a könyvvizsgálat 2013.évi dija 1200 eft. Tevékenységi köre: - távhı és melegvízszolgáltatás - megbízásos ingatlankezelési tevékenység - nyomdaipari tevékenység - kéményseprı és tüzeléstechnikai szolgáltatás - számviteli és adószakértıi tevékenység - összetett adminisztratív szolgáltatás - épületépítési projekt szervezése - gépek, berendezések kölcsönzése - szárazföldi szállítóeszköz kölcsönzés - máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás

2 2 A könyvvezetés módja: kettıs könyvvitel. SZÁMVITELI POLITIKA Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül. A könyvelést elsıdlegesen a 6-7. számlaosztályban végezzük, az 5-ös számlák egyidejő mellérendelésével. A számviteli törvényben felsorolt mérleg- és eredmény-kimutatás lehetıségek közül az alábbiakat választjuk: - 1.sz.melléklet : Mérleg "A" változat - 3.sz.melléklet: Eredménykimutatás (összköltség eljárással) "A" változat Értékcsökkenés elszámolása: - a 100 eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egyösszegben amortizáljuk. A 0-ra leírt eszközöket selejtezéskor, vagy értékesítéskor vezetjük ki a nyilvántartásból, - a 100 eft értékhatár feletti eszközöknél a használatbavétel napjától számított, egyedileg megállapított leírási kulccsal számítunk amortizációt a használatból történı kivonás (értékesítés, selejtezés) napjáig, - az értékcsökkenési leírást legalább negyedévente költségként a megfelelı fıkönyvi számlákon elszámoljuk, - az 100 eft feletti tárgyi eszközök nyilvántartása 1000 Ft-ra kerekített összegben, egyedi nyilvántartó kartonokon történik a fıkönyvi könyvelés keretében. - maradványérték: a tárgyi eszköz rendeltetésszerő használatbavételekor a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték. A maradványérték nem jelentıs, ha nem haladja meg a bekerülési érték 50 %-át vagy százezer forintot. Az értékelési eljárásokat a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelıen alkalmazzuk. Alkalmazott minısítési elvek: - Jelentıs hiba: ha a feltárt hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át. - Kis összegő tartozás: az adósonként megállapított, kis összegő, a fizetési határidıt egy évvel meghaladó követelés, melynek összege a végrehajtás várható költségének háromszorosát nem haladja meg.

3 3 Az éves beszámoló részei: - Mérleg "A" változat - Eredmény kimutatás összköltség eljárással "A" változat - kiegészítı melléklet (cash-flow kimutatással) - üzleti jelentés A mérleg és eredmény kimutatás minden tétele összehasonlítható az elızı évi adatokkal, a minısítési elvek nem változtak. Belsı szabályzatainkat nem módosítottuk, az értékelési elvek változatlanok. I. rész (a KFT egészére vonatkozó) MÉRLEGADATOK ELEMZÉSE Immateriális javak és tárgyi eszközök december 31-i nettó értéke Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Tárgyi eszközök Mősz.ber. gépek, jármővek Egyéb ber. felsz. Jármővek Immat. és tárgyi eszközök összesen Bruttó érték nyitó állomány Növekedés Beszerzés Csökkenés Kivezetés Bruttó érték záró állomány Értékcsökk. nyitó állomány Növekedés Terv szerint Növekedés terven felüli Csökkenés Kivezetés Értékcsökk. záró állomány Nettó érték záró állomány Nettó érték nyitó állomány Beruházások záróállománya Mindösszesen:

4 4 Üzembehelyezett beruházások megoszlása tevékenységi körök szerint Tevékenység Hıszolgáltatás Ingatlankezelés Nyomda 8 Városfejl.csoport 255 Kéményseprı tev. - Általános ügyviteli Összesen Elszámolt értékcsökkenés Tevékenység Hıszolgáltatás Ingatlankezelés Városfejl.csoport Nyomda Egyéb ált. ügyvitel Egyéb tevékenység Összesen Terven felüli értékcsökk Készletek állománya: A december 31-én meglévı készletek állománya a szabályszerően végrehajtott leltározás során kimutatott eltérésekkel korrigálásra került. A készletállomány az elızı évihez viszonyítva jelentısen nem változott. A készletekre értékvesztést nem számoltunk el. A készletek között immobil, használhatatlan készlet nincs. Követelések: A követelések állománya az elızı évhez viszonyítva 18 %-kal csökkent, ezen belül a vevıkkel szembeni követelések állománya az elszámolt értékvesztés miatt csökkent. Növekvı tendenciát mutat az éven túli hátralékok aránya. Riasztó a nap közötti főtésdíj hátralékok növekedése, ez a következı idıszakban már éven túli hátralékká válhat, ezek behajtása nagyon nehéz lesz, a kintlévıségeket bírósági úton próbáljuk érvényesíteni. Az értékvesztés állománya jelentısen nem változott. Az értékvesztés a vevık egyedi besorolása szerint történt, figyelembe vettük a hátralék korát, összegét, a vevı fizetési szokásait. A 2013.évben képzett értékvesztés 5572 eft, évi értékvesztésre befolyt összeg 4686 eft, a 2013.évi záró állomány eft). Véglegesen leírásra került 1385 eft, amelyre korábban értékvesztést számoltunk fel.

5 5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: dolgozók részére elszámolásra kiadott összegek, társasági adó és egyéb adók túlfizetései, még nem igényelhetı általános forgalmi adó. A december 31-i követelés állományban szereplı vevı hátralékok részletezése értékvesztés nélkül: Idıszak napon túli nap közötti nap közötti napon belüli Összesen: Aktív idıbeli elhatárolások: Az aktív idıbeli elhatárolások összege a számviteli törvény szerinti szokásos tételeket tartalmazza: évben befolyt, évet érintı bevételek: e Ft. ( pl. januárban befolyt dec.havi bevétel) évben elıre fizetett, évet terhelı kifizetések: eft (pl. közlönyök elıfizetése) FORRÁSOK Saját tıke állománya A jegyzett tıke eft. A törzstıkén felüli saját tıke összege az elızı évi adózott eredménnyel nıtt. A tıketartalékból lekötött tartalékba került átvezetésre a feltételhez kötött támogatások összege az alábbiak szerint: összesen: eft évben kötött szerzıdés szerinti támogatott beruházás üzembehelyezése 2007.évben történt meg, 10 évig tartó mőködtetési kikötés eft vissza nem térítendı támogatást kaptunk. - A évben kötött szerzıdés szerinti támogatott beruházás üzembehelyezése szeptember 30-án megtörtént, az öt éves mőködtetési kötelezettség lejár október 1. összege eft - A Beruházó Kft beolvadásával átvett szauna üzemeltetési kötelezettsége miatti támogatás értéke eft, a 10 éves mőködtetési kötelezettség lejárata 2014.év évben folyósitott KEOP 5.4. támogatás összege eft, ebbıl tıketartalék terhére átvezetés eft (a fennmaradó eft eredménytartalék terhére) fenntartási kötelezettség november, Eredménytartalékból lekötött tartalékba: - KEOP 5.4 támogatás fennmaradó része eft - - KEOP4.2. támogatás összege eft a fenntartási idıszak végéig (2017. november) Lekötött tartalék összesen: eft

6 6 Céltartalékok Garanciális kötelezettségünk nincs, erre céltartalékot nem képeztünk. Zálogjoggal terhelt ingatlanok: - Kertvárosi főtımő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelzálogjog eft és járulékai Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek: Kölcsönök: A Szentesi Ilonapart KFT kölcsönt nyújtott részünkre a megvalósított beruházás finanszírozásához, amelynek visszafizetési határideje hat év. A kölcsön törlesztése szolgáltatás nyújtásával történik. Ennek éven túli összege: eft, éven belüli összege eft. Rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel: adók túlfizetései, dolgozókkal szembeni munkabérrel kapcsolatos kötelezettségek, társasházak elszámolásával kapcsolatos kötelezettség. A tételek rendezése a mérlegjóváhagyás idıpontjáig megtörtént, a KFT-nek határidın túli kötelezettsége nincs. Passzív idıbeli elhatárolások A évben felmerült, évet érintı költségek összege: eft. A kiszámlázott, következı évi bevételként elszámolandó árbevétel eft. A visszatérítési kötelezettség nélkül kapott területfejlesztési támogatások következı évekre átvitt összegét tartalmazza a szokásos átmenı tételeken kívül. A korábbi években kapott támogatások miatti passzív idıbeli elhatárolást az üzembe helyezett eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor szüntetjük meg a rendkívüli bevételekkel szemben. A 2013.évben elszámolt bevétel eft. A következı évekre továbbvitt támogatás összege eft. A távhırendszer bıvítése miatt a csatlakozási díjakból befolyó árbevétel idıbeli elhatárolásra került, ebbıl 2013.évben árbevételként beszámításra került eft. A csatlakozási díjak 10 év alatt kerülnek árbevételként elszámolásra. Az elhatárolás összege december 31-én eft.

7 7 EREDMÉNY KIMUTATÁS ELEMZÉSE Nettó árbevétel tev Körönként Ingatlankezelés Hıszolgáltatás Kéményseprés Nyomda Egyéb Közvetített szolg Nettó árbevétel Aktivált saját telj.érték Egyéb bevételek Bevételek összesen: Anyagjellegő ráforditások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen: Üzemi tev. eredménye A közvetített szolgáltatások értéke a lakóingatlanokkal kapcsolatos idegen kivitelezık által elvégzett munkák és a városfejlesztı csoport által közvetített szolgáltatások továbbszámlázott értéke. Az eredmény-elszámolás sorainak részletezése. Költségnemek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Anyagjellegő összesen Bérköltség Személyi jellegő kifizetések Társadalombiztosítási járulék Személyi jellegő összesen: Értékcsökkenési leírás Költségek összesen: Aktivált saját telj. érték Elszámolt költségek Az aktivált saját teljesítményérték: saját vállalkozásban végzett beruházás: eft, saját termeléső készletek állományváltozása: 91 eft.

8 8 Létszám, évben számfejtett kifizetések, átlagbér alakulása Állománycsoport Éves átl. áll. Bruttó kifizetés létszám Ügyviteli alkalmazottak Kéményseprık Gyorsjavítók Házfelügyelık Hıszolg. Főtık, szerelık Nyomdai dolgozók Egyéb Fizikai dolgozók összesen: Részmunkaidısök,megbízási díj,tiszt.díj., számított létszám Mindösszesen 2013.évben: évben Változás %-ban 2012.évhez 98 % 95 % A táblázat nem a mérlegben kimutatott bérköltséget, hanem a tárgyévben ténylegesen számfejtett béreket mutatja (eltérés: az évek közötti idıbeli elhatárolások miatti késıbb kifizetett összegek ) Egyéb bevételek részletezése Távhı támogatás rezsicsökk Visszairt értékvesztés Értékesített tárgyi.e., bevétele Visszatéritett vh.költség Egyéb Összesen: Egyéb ráfordítások részletezése Szokásos mértéket meg nem 171 haladó hitelezési veszteségek Értékvesztés Értékesített tárgyi.e., 2500 részesedés nyilvt.értéke Adó jellegő ráfordítások Egyéb Összesen: Az adójellegő ráfordítások között szerepel a helyi iparőzési adó eft, építményadó 352 eft, gépjármő súlyadó 136 eft, rehabilitációs hozzájárulás 773 eft, innovációs járulék eft, cégautó adó 279 eft összegben, közmővezeték adó eft összegben.

9 9 Pénzügyi mőveletek eredménye Pénzügyi mőveletek bevétele Pénzügyi mőveletek ráford Pénzügyi mőveletek eredm A pénzügyi mőveletek ráfordításai között a devizás kötelezettségek árfolyamvesztesége 87 eft, a fizetett hitelkamat eft. Eredmény megállapítása Üzemi (üzleti) tev.eredménye Pénzügyi eredmény Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Rendkívüli bevételek, ráfordítások részletezése Támogatás felhasználása Térítés nélk. pénzátadás Adóalap, adózott eredmény kiszámítása Adózás elıtti eredményt növelı tételek Elszámolt értékcsökkenés Egyéb Vevıkövetelések értékvesztése Összesen: Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek Értékvesztésre befolyt összeg Adótörvény szerinti értékcsökk. Egyéb 18 Összesen: Társasági adóalap Fizetendı társasági adó Adózott eredmény

10 10 Cash Flow kimutatás elemzése: A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, sorok) Adózás elıtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idıbeli elhatárolások változása ± Vevıkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív idıbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése - 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

11 11 A Kft pénzeszköz változásainak összetevıi: Megnevezés Megoszlás Források Folyamatos mőködésbıl % Befektetési tevékenységbıl % Pénzügyi mőveletekbıl 7 Összesen % Felhasználások: Folyamatos mőködésbıl % Befektetési tevékenységbıl % Pénzügyi mőveletekbıl % Összesen % Cash Flow összesen A KFT pénzeszközei összességében jelentısen nıttek, a korábbi évek beruházásainak támogatási összegeit megkaptuk, a tervezett beruházások még nem indultak el. A vagyoni helyzet, eszköz és tıkeösszetétel alakulása % Befektetett eszközök ,6% % Forgóeszközök az ,4% % aktív idıbeli elhatárolással Vagyoni eszközök % % összesen: Saját tıke % % Idegen tıke % % Tájékoztató információk A könyvvizsgálatot végzı felé az éves díjon felül kifizetés nem történt A képviselı testület által kinevezett 3 fıs felügyelı-bizottság részére a képviselıtestület által meghatározott mértékő tiszteletdíjat (éves szinten összesen eft) folyósítottuk. A felügyelı bizottság tıl: Szőcs Lajos elnök, Halmai István tag, Móra József tag. Környezetvédelmi intézkedések: A tevékenységek végzése során keletkezı veszélyes hulladékot szerzıdés alapján elszállíttatjuk. A tevékenység során használt termálvíz egy részét a Szentesi Ilonapart KFT részére átadjuk, egy részét szerzıdés alapján további hasznosításra átadjuk a Ligeti-uszodát mőködtetı Üdülıközpont NKFT-nek. A beszámoló fordulónapját követıen nem voltak olyan intézkedések, amelyek a mérleg szerinti eredményt befolyásolták.

12 12 II. rész A Szentes Városi Szolgáltató Kft a távhıszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII.sz.tv. alapján 67/2012. számon távhıtermelési mőködési engedélyt, 66/2012. számon távhıszolgáltatói mőködési engedélyt kapott. A hivatkozott törvény 2012.évtıl életbelépı 18/A-18/B. -aiban elıírt számviteli szétválasztási kötelezettség miatt a számlarendet olyan mértékben módosítottuk, hogy a szétválasztás és az ahhoz tartozó analitikák teljesíthetıek lehessenek. Figyelembe vettük a Magyar Energia Hivatal február 22-én kiadott módszertani útmutatóját, ennek ajánlott szétválasztási módszereit. A hivatkozott elvek szerint az engedélyes tevékenységekre elkészített mérlegek és eredménykimutatások az alábbiak: 1. Távhıtermelés bemutatása Szentes városban Távhıtermelésre vonatkozó mérleg telephelyenként: Tétel megnevezése I.termál kút Debr. u. Gázkazán Kurcapart gázkazán II.termál kút Kertváros gázkazán III. termálkút Összesen Befektetett eszközök Immat. javak Tárgyi eszközök Befekt. pü. eszk Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív id.elhat. Eszközök össz Saját tıke Jegyzett tıke Eredmény tart Mérleg sz.eredm Céltartalékok Kötelezettségek Passzív id.elhat. Szétválasztási különbözet Források össz A telephelyenkénti eszközérték a termelı berendezések nyilvántartási értékét, valamint a központi irányítás eszközeinek (bruttó eszköz érték + vevıállomány) vetítési alap alkalmazásával felosztott értékét tartalmazza. A szétválasztási különbözet technikai jellegő sor, mivel a pénzeszközök és a saját tıke felosztása tételesen nem lehetséges.

13 13 Távhıtermelésre vonatkozó eredmény-kimutatás telephelyenként: Tétel megnevezése I.termál kút Debr. u. gázkazán Kurcapart gázkazán II.termál kút Kertváros gázkazán III. termálkút Összesen Értékesítés nettó árbevétele Aktiv.saját.telj érték Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolg Egyéb szolgáltatások Anyagjellegő ráford.összesen Bérköltség Személyi jell.ráford. Járulékok Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi(üzleti) tev. eredménye Pénzügyi mőv. bev. Pénzügyi mőv. ráf. Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos váll. eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény évben a kertvárosi főtımő nem üzemelt, mert elegendı volt a termálenergia a szokásos gáz felhasználás mellett. A költségek tételes elkülönítéssel kerülnek könyvelésre, ezen kívül a felosztott üzemi és vállalati általános költség. Csak hıértékesítést nem végzünk, ezért a termelésnek bevétele nincs. A telephelyenkénti önköltség tartalmazza a bérköltségre vetített üzemi általános és a közvetlen önköltségre vetített központi irányítás költségeit.

14 14 2. Távhıszolgáltatási tevékenység bemutatása Szentes városban Távhıszolgáltatásra vonatkozó mérleg: Tétel megnevezése ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak 15 Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek 7689 Követelések összesen Vevıkövetelések 5604 Egyéb vegyes követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív id.elhat Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke Eredmény tartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Szétválasztási különbözet Források összesen A távhıszolgáltatás az önköltség számítás során az alábbi egységekbıl áll: - távhıszolgáltatás vezetékei, csıhálózat fenntartási költségei - távhıszolgáltatás elosztás, hıközpontok költségei - távhıszolgáltatás számlázási, behajtási költségei A mérleg szétválasztásánál az immateriális javak, tárgyi eszközök és a vevık megbontása tényadatok alapján történt, viszont a többi vagyonelem az egyes tevékenységekhez sorolt eszközök és vevık összegéhez viszonyított aránya alapján került felosztásra. Ezzel a vagyonrészek szerinti szétbontás, a költség-haszon elv megtartásával történt. Az eltérı szétválasztási módszerek miatt a tevékenységre bontáskor a mérleg eszköz és forrás oldala nem egyezı, ennek kompenzálása jelentkezik a szétválasztási különbözet soron.

15 15 Távhıszolgáltatási tevékenységre vonatkozó eredmény kimutatás: Tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások 2552 Anyagjellegő ráfordítás összesen Bérköltség Személyi jellegő ráfordítás 7900 Járulékok Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mőv. bevétele 2148 Pénzügyi mőv. ráfordítás 6092 Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos váll. eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítás 856 Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény A távhıtermelésnek nincs bevétele, ezért a teljes távhı árbevétel itt jelentkezik. Az elkülönítést az adózás elıtti eredmény szintjéig kellett elvégezni, a fenti tábla a Magyar Energia Hivatal által kiadott 1/2013. ajánlás szerint készült. A közvetlenül elkülöníthetı költségeket a felmerülés pillanatában a megfelelı tevékenységre terheljük. Ilyenek a közvetlen anyag jellegő ráfordítások közül a közvetlen anyagköltségek, az igénybevett szolgáltatások költségei, illetve a közvetlen személyi jellegő ráfordítások. Azok a költségek amelyek a felmerülés pillanatában még nem rendelhetıek tevékenységekhez, felosztással kerülnek szétosztásra. Az üzemi általános költségek felosztása közvetlen munkabérek, az egyéb igazgatási, stb. költségek a közvetlen önköltség arányában történik. A tevékenységekre történı szétosztás a bázis adatokat nem érinti, csak a tárgyévi adatokkal dolgozunk. A távhıtermelés és távhıszolgáltatás összevont adózás elıtti eredménye eft. A Magyar Energia Hivatal által évre vonatkozó nyereség korlát ellenırzése során vetítési alapként a könyv szerinti bruttó eszközértéket eft értéken határozták meg. Ez alapján a távhıszolgáltatás eredménye a 2%-os nyereségkorlát alatt van. A figyelembevett eszközérték a távhıszektor egészét felölelı összehasonlító gazdasági elemzésen alapuló fiktív szám.

16 16 3. Egyéb tevékenységek bemutatása A KFT egyéb tevékenységei: - Szentes város tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelése, társasházak közös képviselete, - Kéményseprési tevékenység, - Városfejlesztési tevékenység, - Nyomdaipari szolgáltatás, stb. Egyéb tevékenységekre vonatkozó mérleg: Tétel megnevezése ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 4711 Immateriális javak 888 Tárgyi eszközök 3823 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök 9842 Készletek 2279 Követelések összesen 5403 Vevıkövetelések 4099 Egyéb vegyes követelések 1304 Értékpapírok Pénzeszközök 2160 Aktív id.elhat. 43 Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tıke 5703 Jegyzett tıke 459 Eredmény tartalék 596 Lekötött tartalék 4000 Mérleg szerinti eredmény 648 Céltartalékok Kötelezettségek 8736 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 8736 Passzív idıbeli elhatárolások 5626 Szétválasztási különbözet Források összesen A mérleg szétválasztásánál az immateriális javak, tárgyi eszközök és a vevık megbontása tényadatok alapján történt, viszont a többi vagyonelem az egyes tevékenységekhez sorolt eszközök és vevık összegéhez viszonyított aránya alapján került felosztásra. Az eltérı szétválasztási módszerek miatt a tevékenységre bontáskor a mérleg eszköz és forrás oldala nem egyezı, ennek kompenzálása jelentkezik a szétválasztási különbözet soron.

17 17 Egyéb tevékenységre vonatkozó eredmény kimutatás: Tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 7915 Egyéb bevételek 3291 Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások 1567 Közvetített szolgáltatások Anyagjellegő ráfordítás összesen Bérköltség Személyi jellegő ráfordítás Járulékok Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás 3716 Egyéb ráfordítások 4404 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mőv. bevétele 967 Pénzügyi mőv. ráfordítás Pénzügyi mőveletek eredménye 967 Szokásos váll. eredmény -814 Rendkívüli bevételek 1848 Rendkívüli ráfordítás 386 Rendkívüli eredmény 1462 Adózás elıtti eredmény 648 Az egyéb tevékenységek összevont adózás elıtti eredménye pozitív, ez bizonyítja azt, hogy a kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti alkalmazott árak biztosítják a távhıszolgáltatás és a vállalkozás egyéb tevékenységei közötti keresztfinanszírozás mentességet. Az egyéb tevékenységek részletes adatait az üzleti jelentés tartalmazza. Szentes, május 16. Döbrıssy Iván ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz Cegléd, 2015. április 28 Mérész Attila ügyvezetı ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása Cég neve: ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmő Üzemeltetı

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben