ANTHOS MYRAY RXAC. 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANTHOS MYRAY RXAC. 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása"

Átírás

1 ANTHOS MYRAY RXAC TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Biztonsági Leírás Szimbólumok leírása A felszerelés célja és használata Csoportosítás Környezeti Feltételek Garancia 1.3. Biztonsági Óvintézkedések 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása 3. Kezelés 3.1. Az egység bekapcsolása 3.2. A páciens elhelyezése, röntgen fal vagy szenzor 3.3. Az expozíciós idık beállítása 4. Hibaüzenetek 5. Rutin Karbantartás 6. Tisztítás és fertıtlenítés 7. A berendezés szétbontása használat után 8. Függelék 8.1. Filmérzékenység Korrekciós táblázata 8.2. Szögek táblázata 8.3. Táblázat a hálózat feszültség ingadozásának kompenzálására 9. Specifikációk 9.1. Méretek 9.2. Azonosítási alaplapok 1

2 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI LEÍRÁS Ezek az instrukciók leírják, hogyan használják helyesen a röntgen-egységet. Mielıtt használnák a berendezést, olvassák el figyelmesen. E kézikönyv egy részét sem szabad újra szerkeszteni vagy tárolni. Tilos a gyártó elızetes beleegyezése nélkül bármilyen formában vagy eszközön, legyen az elektronikus, mechanikus vagy fénymásolt, átadni. A gyártó folyamatos fejlesztései miatt, minden szükséges intézkedés ellenére, hogy a technikai dokumentációt mindenkor naprakészen tartsa, a kézikönyv nem felelhet meg az összes mai specifikációnak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy elızetes figyelmeztetés nélkül módosításokat tegyen. A kézikönyv eredeti változata Olasz nyelven íródott. Jelen fordítás csak kiegészítıje az eredeti kézikönyvnek! 1.1. A SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA A kézikönyv a következı szimbólumokat használja: 1). Védelem típusa közvetlen és közvetett érintkezés ellen: I Osztály Védelem szintje közvetlen és közvetett érintkezés ellen: B Típus 2). Olyan helyzetet jelöl ahol az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés minıségének romlását vagy a kezelı/páciens sérülését okozná. 3). MEGJEGYZÉS: Fontos információt tartalmaz a kezelı vagy a mőszaki személyzet számára. 4). Földelés csatlakozása 5). Váltakozó Áram 6). Be 7). Ki 8). Röntgen forrás bekapcsolva 9). Sugárzás Ellenırzés 10). Ionos sugárzás 11). A felszerelés megfelel az EEC 93/42-es direktíva követelményeinek. 12). I.M.Q. jel (minıség biztosítási jelzés). 13). I.M.Q. CSV jel (minıség biztosítási jelzés olyan felszerelésre mely nem közvetlenül a hálózatról üzemel). 14). Szimbólum mely jelöli az elektromos és elektronikus felszerelések külön sorozatát és megegyezik a 2002/95/EC, 2002/96/EC és 2003/108/EC direktíváknak A FELSZERELÉS HASZNÁLATA Ez a röntgen készülék fogászati célra, intraorális röntgenek készítésére készült. Ez alkalmas hagyományos röntgen készítésére analóg, valamint alternatív röntgen készítésére digitális szenzor használatával CSOPORTOSÍTÁS A felszerelés csoportosítása a 93/42 EEC direktíva 10 Szabálya szerint: II b Csop. A felszerelés csoportosítása az EN szabvány szerint az elektromos kockázat ellen: I Osztály B Típus KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 2

3 10-tıl 40 C közötti hımérsékletek. 30-tól 90% közötti relatív nedvességtartalom kondenzálás nélkül. 700-tól 1060 hpa közötti légnyomás Az elektromos hálózatnak ahol a felszerelést üzembe helyezik meg kell felelni a CEI 64-8/7;V2 kitételének (pld. az elektromos hálózatra vonatkozó szabályzatok a mőtıkben) vagy az annak megfelelı szabványoknak melyek az adott országban érvényben vannak GARANCIA A gyártó biztosítja úgy a kezelı biztonságát mint a berendezés teljesítményét és megbízhatóságát. A garancia érvényét veszti, ha nem teszik meg a következı óvintézkedéseket: Nem veszik figyelembe a garancialevélben feltüntetett feltételeket. Ha a berendezést nem kizárólag az utasítások szerint használják. Ha a berendezés beüzemeltetését, terjesztését és mőszaki karbantartását nem kizárólag a gyártó által erre felhatalmazott személyzet hajtja végre. Ha a berendezés dobozát felbontják. A berendezés telepítése, javítása és másfajta szerelése csak a gyártó által felhatalmazott személyzet által végezhetı. A felszerelés csak olyan környezetben üzemeltethetı be mely megfelel az Környezeti Feltételek -nél leírtaknak. A hely ahol a röntgenegységet üzembe helyezik, meg kell feleljen a sugárzás elleni védelem hivatalos követelményének az adott országban ahol azt üzembe helyezik BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ha bárki módosítja a terméket azáltal, hogy más komponensekre, alkatrészekre cseréli a gyárit, felelısséget vállal a termék minıségére. Mielıtt a helységet elhagyják, ne feledjék el kikapcsolni a készülék fıkapcsolóját. Ez a készülék nem vízálló (fennáll az áramütés veszélye). Ez a készülék nem alkalmas gyúlékony érzéstelenítı gáz és oxigén vagy nitrogénoxidul együttes használatára. Ezt a készüléket szakszerően kell tárolni, hogy mindig a legpontosabban mőködjék. A gyártó nem vállal felelısséget ha a berendezést óvatlanul vagy helytelenül használják. Ezt a készüléket kizárólag a megfelelı szakképesítéssel rendelkezı személyek üzemeltethetik. A kezelınek mindig ott kell lenni valahányszor a készüléket üzemeltetik. A legfontosabb, hogy soha ne hagyják ırizetlenül gyerekek, szellemi fogyatékosok vagy illetéktelen személyek jelenlétében. Elektromágneses interferencia Ha elektromágneses mőszert vagy bármilyen olyan elektromos felszerelést használnak a mőtıben vagy közelében mely nem felel meg a CEI EN direktíváknak, elektromágneses interferencia keletkezik ami a berendezés helytelen mőködését eredményezheti. EZÉRT NAGYON FONTOS, hogy az elektromos ellátás ki legyen kapcsolva. Sugárzás elleni védelem A röntgensugarak veszélyesek, ezért elengedhetetlen, hogy használat elıtt megtegyék a kellı óvintézkedéseket. Azokat a területeket ahol valószínő a sugárzásnak való kitettség, szimbólum használatával világosan meg kell jelölni, hogy emlékeztesse a személyzetet az érvényben lévı biztonsági szabályokra. Általában: -A lehetı legnagyobb távolságból ellenırizze a röntgensugarak kibocsátását (több méter), a fókuszponttól és a röntgensugártól egészen a röntgensugár irányától ellentétes irányba. -A helységben kizárólag az erre felhatalmazott személy és a páciens tartózkodhatnak. 3

4 -Minden esetben óvni kell a páciens ivar és pajzsmirigyeit. Ha a páciens gyermek vagy fogyatékos és szükség van az orvos segítségére, hogy a filmet helyén tartsa, akkor célszerő a csipesz valamint egy pár biztonsági kesztyő használata, hogy megvédje kezeit a sugárzástól. Hogy a test többi részét megvédje a sugárzástól, használjon ólomkötényt. 2. A FELSZERELÉS LEÍRÁSA 2.1. A RÖNTGENEGYSÉG LEÍRÁSA a). Röntgen generátor b). Tubus c). Dölésszög jelzı győrő d). Központi vezérlı egység e). Vezérlı Tasztatúra (kézi) f). Dupla Pantográf kar g). Hosszabbító kar h). Fókuszpont i). Vezérlı tasztatúra tartó Dupla Pantográf kar (f) Ez egy dupla-csuklós kar melyhez még egy hosszabbító kart (g) lehet csatlakoztatni. A hosszabbító kar lehet: 40cm, 60cm, vagy 90cm. Generátor kollimátorral (a + b) A generátorhoz hozzátartozik egy kollimátor melynek távolsága minimum 20cm a páciens bırének fókuszpontjától. A röntgensugár maximális átmérıje a kollimátorból kibocsátva 5,3cm. A generátort a karhoz képest függıleges síkban 450 -on lehet forgatni. Az ütemét két végállás szabályozza. Ha valamelyik végállást eléri akkor a generátort forgassa el ellentétes irányba, hogy a kívánt pozícióba érjen. Van egy másik végállás is arra az esetre ha vízszintes síkban szeretné szabályozni a forgást. Központi vezérlıegység vezérlı tasztatúrával (d +e ) A központi vezérlı egységet arra használjuk, hogy kiválasszuk a fognak megfelelı expozíciós idıt. Az elektronikus szabályzó rendszer automatikusan beállítja az expozíciós idıt, hogy kompenzálni tudja az esetleges hálózati feszültség ingadozást egy ±10% tartományon belül. Vezérlı tasztatúra tartó (tetszıleges) (i) A röntgen egység vezérlı tasztatúráját el lehet helyezni magán a vezérlı egységen vagy a tetszıleges tartó segítségével nyugalmi állapotba helyezhetı. Ily módon a fogorvos könnyebben el tud távolodni a sugárzás helyétıl A VEZÉRLİ TASZTATÚRA LEÍRÁSA A vezérlık leírása: a). Kijelzı mely feltünteti az expozíciós idıket a film érzékenységet és hibákat. b). Indikátor fény: a kibocsátott röntgensugár. c). Indikátor fény: üzemkész állapot jelzı d). Expozíciós gomb e). Kijelzı a ráharapásos felvétel kiválasztására f). Kijelzı felsı molárisok kiválasztására 4

5 g). Kijelzı a felsı premolárisok kiválasztására h). Kijelzı az alsó molárisok és premolárisok kiválasztására valamint a felsı metszık és szemfogak kiválasztására i). Kijelzı az alsó metszık és szemfogak kiválasztására j). Kijelzı a páciens méretének (felnıtt/gyerek) kiválasztására k). Kijelzı a röntgenkészítéshez alkalmas digitális szenzor kiválasztására l). Kijelzı a filmérzékenység csökkentésére m). Kijelzı a filmérzékenység növelésére 3. KEZELÉS 3.1. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA Az (A) fıkapcsoló segítségével indítsa el a központi vezérlı egységet. A kapcsolóba beépített fény jelzi: Power On azaz bekapcsolva. Valahányszor a berendezést bekapcsolják, a rendszer pár másodperces tesztet futtat a megfelelı mőködés ellenırzése végett. Ezalatt a teszt alatt, az összes indikátor fény megjelenik és a kijelzı 5 másodpercig at mutat. Miután az összes teszt lefutott, három gondolatjel jelenik meg a kijelzın. Ez azt jelenti, hogy a berendezés használatra készen áll. MEGJEGYZÉS A három gondolatjel megjelenése elıtt felvételt készíteni nem lehet A PÁCIENS ELHELYEZÉSE, RÖNTGEN FILM VAGY SZENZOR KIVÁLASZTÁSA A paciens elhelyezése Kérje meg páciensét hogy foglaljon helyet és adja rá a védı kötényt. A páciens feje legyen párhuzamos az okkluzális síkkal. A Tubus Elhelyezése Kétféle röntgenezési módszert lehet alkalmazni: a párhuzamos vagy a szögfelezı technikát. Ahol alkalmazható, a párhuzamos technika pontosabb képeket eredményez mint a felezési technikával készült, mely a klinikai gyakorlatban csupán kompromisszum. A Párhuzamos Technika A párhuzamos technika célja a torzításmentes felvétel készítése, ha párhuzamos röntgensugarak merılegesen jutnak a tárgyra és az azzal párhuzamos filmre (vagy szenzorra) akkor a tárgy-film távolság nem befolyásolja a képet. A párhuzamos technika lényege, hogy a film a fog hossztengelyével legyen párhuzamos. Rövidítések az ábrában: CR központi sugár A a fog hosszanti tengelye B a film felülete. A Szögfelezıs Technika A fog tengelye és a film között bezárt szöget ha megfelezzük, az így kapott szöget nevezzük szögfelezınek. A centrális sugár a szögfelezıre merıleges, a fog vetülete izometriás, de a kép torzított. A fog vetülete akkor lesz azonos a fog hosszával, ha a centrális sugár a fog és a film síkja közötti szög felezıjével merıleges. Rövidítések az ábrában: CR központi sugár A a fog hosszanti tengelye B a film felülete C a virtuális szög felezıvonala 5

6 3.3. EXPOZÍCIÓS IDİ KIVÁLASZTÁSA Hogy beállítsa az expozíciós idıt, tegye a következıket: Nyomja meg a röntgen típusához tartozó gombot (pld. a). A megnyomott gombhoz tartozó LED (1) világít. A kijelzı (2) másodpercekben jelzi az expozíciós idıt. Egy két másodperces szünet után 1 másodpercre megjelenik az aktuális film érzékenység. A megfelelı gombbal (b), válassza ki a páciens méreteit: -gyerek (LED 3 be) -felnıtt (LED 4 be) Ha digitális szenzort használnak, nyomja meg a megfelelı gombot (c). Ebben az esetben a hozzá tartozó LED (7) világít és az expozíciós idı kb. 80%-al redukálódik. Válassza ki a film érzékenységét az increase (növelés) és decrease (csökkentés) gombok segítségével. Amikor ezeket a gombokat használják, a kijelzı (2) két másodpercig feltünteti a módosított idıt és 1 másodpercig az új filmérzékenységi értéket. A zöld LED READY (5) azt jelzi, hogy a készülék készen áll röntgensugarak kibocsátására. A készülék 30 másodpercig készenlétben áll. Ha ezalatt az idı alatt aktiválják az expozíciót, a központi energia egység kikapcsol (a READY LED kialszik). A LED jelezvén az utolsó kiválasztást, 15 percig villogni fog, hogy látni lehessen az elızı beállítást. 15 perces inaktivitás után az egység energiatakarékos üzemmódba kapcsol, az értékek eltőnnek és a LED kialszik. Amikor új röntgen felvételt kell készíteni, egyszerően az adott felülethez tartozó gombot kell megnyomni. A páciens mérete (felnıtt vagy gyerek) és a film érzékenysége már tárolva van a memóriában. A készülék azonnal üzemeltethetı. Távolodjon el az ellentétes irányba a generátortól. Nyomja meg az expozíciós gombot (f) és a mővelet végéig tartsa lenyomva azt. A releváns LED (6) és a figyelmeztetı hangjelzés a mővelet végéig aktív marad. A kép típusa, a páciens mérete (felnıtt, gyerek) és a film/digitális szenzor valamint a film érzékenységének kiválasztása a központi vezérlıegység memóriájába el tárolódnak és ismételten feltőnnek amint újabb felvétel készül. Exponálási Idık táblázata Ez a táblázat másodpercekben jelöli azokat a röntgenkészítéshez szükséges idıket melyek 4 (s=4) és feszültségi névértékben vannak meghatározva. Az elsı oszlop a fog vagy a röntgenfelvétel típusát jelöli. 1. Ráharapásos felvétel 2. Felsı molárisok (17-18 és 27-28) 3. Felsı premolárisok (15-16 és 25-26) 4. Alsó premolárisok/molárisok (35-38 és 45-48) -felsı metszık/szemfogak (11-14 és 21-24) 5. Alsó metszık/szemfogak (31-34 és 41-44). A második oszlop jelöli egy kis mérető vagy gyerek páciens számára alkalmas exponálási idıt. A harmadik oszlop jelöli a felnıttek számára alkalmas exponálási idıt. 5. HIBAÜZENETEK A berendezés nem kapcsol be. Ellenırizze az elektromos rendszer fıkapcsolóját. Ellenırizze a központi vezérlı egységen található kapcsoló pozícióját. Ha a probléma fennáll, forduljon a 6

7 A berendezés nem bocsát ki röntgensugarakat. A generátor hőlni fog; várja meg a READY (kész) jelzést. Számtalan dolog lehet az oka annak, ha a berendezés nem megfelelıen mőködik. Olyankor egy hibaüzenet jelenik meg a kézi vezérlı tasztatúrán (pld. E01), hogy a technikusok könnyebben tudják azonosítani a hiba forrását. Ezért nagyon fontos az üzenet feltüntetése. Az üzenet törlése bármely más gomb megnyomásával történik. E01 Az exponáló gomb idı elıtti kiengedése Az exponáló gombot tartsák folyamatosan nyomva mindaddig amíg a felvétel elkészül. Biztonsági okokból, ha a gombot idı elıtt kiengedik, a röntgensugarak kibocsátása azonnal megszakad, még a beállított idı lejárta elıtt. Így a röntgenfelvétel nincs a kellı mértékben exponálva. E02 Hálózati frekvencia ideiglenes problémái A központi energia egység olyan problémát észlel a hálózat frekvenciájával mely károsíthatja a röntgenegység mőködését. Ha áramot vezetnek át egy törésmentességet generáló szetten, ellenırizzék hatékonyságát. E03 Hiba a Nulla áramkörében. E04 Hálózat feszültség a maximális érték felett (több mint 10%). E05 Hálózat feszültség a maximális érték alatt (több mint 10%). A berendezést úgy tervezték, hogy maximum ± 10%-os feszültség ingadozással tudjon röntgenfelvételt készíteni. Ha ezek az értékek többet mutatnak, a berendezés kikapcsol és a röntgen gerjesztési idı, mely kompenzálhatná az áramesést, növekszik. Ha a probléma gyakran elıáll, például mindennap ugyanabban az idıpontban, kérjen meg egy villanyszerelıt, hogy ellenırizze az elektromos rendszert. Ha a kábelösszekötés a hálózat és a röntgenegység között nem megfelelı, akkor az említett kikapcsolás abban az esetben is elıfordulhat, ha a hálózati ellátás megfelelı. E09 Generátor szétkapcsolva vagy megszakítva E10 Generátor rövidzárlata vagy a hálózati és semleges kábelek sorrendjének felcserélésének esete. E11 Hiba a betáp áramkörben E14 Hiba a vezérlı áramkörben 7

8 E15 Hiba a hálózat feszültség szabályzóáramkörben. E30 Kommunikációs hiba a fı és a kézi vezérlı tasztatúra között. Ellenırizze a spirál kábel pozícióját és cserélje, ha szükséges. Kapcsolja ki majd kapcsolja be újra a berendezést. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a EEE Hiba a vezérlırendszerben. Kapcsolja ki majd kapcsolja be újra a berendezést. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a 5. RUTIN KARBANTARTÁS Bármilyen szükséges karbantartási munkát kizárólag a gyártó által felhatalmazott arra speciálisan képzett személyzet vagy mőszaki karbantartó végezheti. A kezelı felelıssége ellenırizni, hogy legalább kétévente a rutin karbantartást mőszaki szakember elvégezze. A karbantartási módszereket a Technikai Szervizkönyv részletesen leírja. 6. TISZTÍTÁS ÉS FERTİTLENÍTÉS A röntgenegység fertızés forrása. A fertızés egyik páciensrıl a másikra terjedhet át, ha azt nem szakszerően tisztítják. Ennek érdekében minden nap tisztítani kell használat után. Ha digitális röntgen szenzorokat használnak, mindig gyızıdjenek meg arról, hogy a vele járó higiénikus huzattal használják. Amikor fertıtlenítik a röntgen készüléket használjanak puha papírtörlıt és óvakodjanak a surlószerek használatától valamint a folyadékkal való érintkezéstıl. Hogy megakadályozzák a mőanyag károsodását, használjanak anyagokat melyek tartalmaznak: 96% Etanolt Koncentráció: maximum 40g minden 100g fertıtlenítıszerhez. Propanol: Koncentráció: maximum 20g minden 100g fertıtlenítıszerhez. Etanol és Propanol keveréke: a 2 keveréke. Maximum 40g legyen minden 100g fertıtlenítıszerhez. A következı anyagok és mőanyag közötti kompatibilitási tesztek nem mutattak ki negatív eredményeket: Incidin Spezial (Henkel Ecolab). FD 312 (DÜRR) Ne fújják a sprayt közvetlenül a berendezés felületére. Soha ne keverjék a termékeket más folyadékokkal mint a fent felsoroltak. Az összes terméket a gyártó utasításai szerint kezeljük. Tisztítási és Fertıtlenítési Utasítások Tisztításra és fertıtlenítésre használjanak gézt vagy puha egyszer használatos papírtörlıt. Soha ne használjanak szivacsot vagy újra használható anyagot. Kapcsolja ki az egységet mielıtt elkezdené tisztítani és fertıtleníteni a külsı részeket. Minden tisztításhoz használt anyagot ki kell dobni. 7. A BERENDEZÉS SZÉTBONTÁSA HASZNÁLAT UTÁN Amint a 2002/95/EC, 2002/96/EC és 2003/108/EC direktívák rendelkeznek egyes mérgezı anyagok korlátozásáról az elektromos és elektronikus berendezések esetében, ezek győjtése, kezelése, 8

9 újrahasznosítása valamint tárolása szigorú szabályok között történik, és mivel hatósági hulladéknak számítanak, el kell különíteni és szelektíven tárolni. Amikor új, hasonló típusú berendezést szereznek be, a hulladékát vissza kell juttatni a kereskedınek. Ami az újrahasznosítást illeti, a gyártó felelıséggel bír az arra vonatkozó helyi törvények függvényében. A szelektíven tárolt és összegyőjtött hulladék megelızi a negatív környezeti hatásokat így megırizvén az emberek egészségét. Továbbá, megkönnyíti a felszerelés összetevı anyagainak az újrahasznosítását is. Az illegális hulladék szakszerőtlen kezelése komoly bírságokat von maga után, melyeket a helyi hatóságok szabnak ki. Az áthúzott kerekes tároló ábra a berendezésen azt mutatja, hogy a berendezéstıl származó hulladékot más hulladéktól külön kell tárolni. 8. FÜGGELÉK 8.1. FILM ÉRZÉKENYSÉG KORREKCIÓS TÁBLÁZATA A hálózat frekvenciájából adódó határok miatt nem lehetséges az összes érték megszerzése a harmonizált R 10 sorozaton belül másodpercnél rövidebb idık alatt, a lehetséges értékek 0.03, 0.05, 0.07 lesznek. Általában, a harmonizált R 10 értékekre a válasz olyan pontos lesz amennyire lehetséges egy 0.02-es maximális felbontásban. A = érzékenység B = Standard tényezı C = variáció 8.2. A GYŐRŐN (c) LEOLVASHATÓ DİLÉSI SZÖGEK TÁBLÁZATA Fogak Felsı állkapocs Alsó Állkapocs Dılési Szög Molárisok +30 Premolárisok +30 Szemfogak +45 Metszıfogak +40 Metszıfogak -15 Szemfogak -20 Premolárisok -10 Molárisok TÁBLÁZAT A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG INGADOZÁSÁNAK KOMPENZÁLÁSÁRA A központi vezérlı egység automatikusan kompenzálja a hálózati feszültség ingadozásait, úgy, hogy variálja a beállított sugár kibocsátó idejét. A sugár kibocsátási ideje alatt a kijelzın feltőnik az aktuális idı. Elfogadható feszültség ingadozás: 230±10% A beállított idı korrekciója: +34%-tól -20%-ig Ha a hálózati feszültség több mint ±10%-al ingadozik, a felszerelés semmilyen fajta sugárzást nem bocsát ki (és nem lehet röntgenfelvételt készíteni). Egy hibaüzenet (E04 vagy E05) jelenik majd meg. 9. RÉSZLETEZÉS 9

10 ÁLTALÁNOS Installációs terv: n Technikai kézikönyv: n Alkatrészek katalógusa: n Becsült feszültség: 230~V Max. hálózati feszültség tolerancia: ±10% Becsült frekvencia: 50Hz Max. frekvencia tolerancia: ±2Hz Max felvett energia: 1450VA Huzal látszólagos bírása: 0,81 Ω Kompenzált töltés faktor: feszültséghez igazított expozíciós idı Programozott idı: 0,03 másodperctıl 1,61 másodpercig Film típusának kiválasztása: 9 lehetıség Jelölt idık felbontása: 0,02 sec Jelölt idık pontossága: maximum ±10% Töltés paraméterek megfelelı értékei: 70KV-8mA SÚLYOK Egység súlya csomagolással együtt: 30 g Kézi vezérlıpult súlya: 0,3 kg Röntgenegység súlya: 28kg (90cm hosszabbítással). RÖNTGEN CSİ Röntgen csı: CEI OCX-070-G Anódhoz használt anyag: Tungsten (W) Fokális pont: 0.8mm IEC 336 A fokális pont toleranciája a referencia tengely mentén: ±1% Becsült Anódfeszültség: 70kV Anódáram a csıhöz: 8mA (T 0,11s) / 7mA (T<0,11s) Max. használati faktor: 1/60 (1 percnyi kivetítés 60 sec. Nyugalmi állapot) Becsült elektromos energia: 414 VA Tényleges elektromos energia: 560 VA Teljes szőrés: 2.5 mm Al eq. Belsı szőrés: mm Al eq. Átalakító szigetelése: olaj fürdı Minimális távolság a fókuszponttól a páciens bıréig: 20cm A sugár kilépı átmérıje a bır körül: 5.3cm Szivárgó sugárzás 1 méteren: <0.25mGy/h Szivárgó sugárzás technikai faktorai: max. anód kicsapódás Termék referencia ideje: 0.8mAs Anód referencia tengelye és dılésszöge: 19 (lásd ábra) 9.1. MÉRETEK 9.2. AZONOSÍTÁSI ALAPLAPOK Soha ne távolítsák el a generátor, központi vezérlı egység és kollimátor tubus alaplapját. Központi vezérlı egység Az alaplap közvetlenül a fıkapcsoló mellett található. Az alaplapon feltüntetett részletek: Gyártó neve Berendezés neve 10

11 Becsült teljesítmény Áram típusa Becsült frekvencia Felvett max. energia Sorozatszám Gyártás Éve Röntgencsıfej Egység Az azonosítási alaplap közvetlenül a röntgensugár egység hátulján található. Az alaplapon feltüntetett részletek: Gyártó neve Berendezés neve Részletezés Sorozatszám Gyártás Éve Kollimátor Tubus Az azonosítási alaplap a kollimátor tubus belsejében található. Részletek: Gyártó neve Azonosító szám Részletezés 11

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

HELIODENT Vario. Kezelési útmutató. Magyar

HELIODENT Vario. Kezelési útmutató. Magyar HELIODENT Vario Kezelési útmutató Magyar Általános információ Kedves Vásárlónk Köszönjük, hogy a HELIODENT Vario készüléket választotta. Ezzel a készülékkel intraorális röntgen felvételek készíthetők.

Részletesebben

Használati utasítás, MultimatEasy

Használati utasítás, MultimatEasy Használati utasítás, MultimatEasy A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási

Részletesebben

XIOS XG USB modul és szenzorok

XIOS XG USB modul és szenzorok XIOS XG USB modul és szenzorok Kezelési és telepítési útmutató Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános információk...4 1.1 Kedves Vásárlónk!...4 1.2 Elérhetőségek...4 1.3 Általános információk

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN

LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN BÁRMELY PROBLÉMA ESETÉN FORDULJON HELYI DISZTRIBÚTORÁHOZ. Rövid használati utasítás 1. Ellenırizze, hogy a szállítás

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 hu Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 Használati útmutató hu 2 FSA 050 Használati útmutató hu 3 Magyar tartalomjegyzék 4 FSA 050 Használati útmutató hu 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN.

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése 5 4.1 Kimenetek kezelése SMS-ben 5 4.2 Készülék kezelése hívással 6 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Fontos biztonsági kérdések

Fontos biztonsági kérdések Fontos biztonsági kérdések Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, nincs meg a megfelelő

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Progeny Vantage Panoráma Röntgenrendszer

Progeny Vantage Panoráma Röntgenrendszer Progeny Vantage Panoráma Röntgenrendszer Használati utasítás Kit # 60-A2050 Part Number: 00-02-1662 REV. E ECN: P2878 REV. B Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 4 Használati utasítás... 4 Ellenjavallatok...

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

BSA 43xx. BSA 43xx fékpad Használati útmutató

BSA 43xx. BSA 43xx fékpad Használati útmutató BSA 43xx hu BSA 43xx fékpad Használati útmutató hu 2 BSA 43xx BSA 43xx fékpad használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános információk...5 1.1 Biztonsági elıírások... 5 1.2 Konfigurálás... 5 1.3 A jelen

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV R32 MODELEK FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS SZEM Az INTELLIGENS SZEM érzékelője észleli

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva.

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bemutatása Ez a Használati útmutató a nyomtató beállításához szükséges információkat tartalmazza. Ezen kívül bemutatja a nyomtató használatát, karbantartását, valamint a hibák

Részletesebben

W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv

W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Fontos biztonsági tudnivalók... 3 Áttekintés... 6 A csomag tartalma...6 Alaptartozékok...6 Kiegészítő tartozékok...6 A

Részletesebben

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen

Részletesebben

CLIENTCALL ÜGYFÉLHÍVÓ RENDSZER

CLIENTCALL ÜGYFÉLHÍVÓ RENDSZER CLIENTCALL ÜGYFÉLHÍVÓ RENDSZER HARDWARE és SOFTWARE Kezelési Útmutató NANOSPACE Bt. 2010 www.nanospace.hu Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer fıbb egységei... 4 2.1. Nyomtató és kijelzı...

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv PrintJet ADVANCED Felhasználói kézikönyv Előszó Előszó Verziótörténet Verzió Dátum Változás 1.0 01/13 Első kiadás 1.1 03/13 Első javított kiadás Kapcsolat Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030

Részletesebben