ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben)"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) VI-180/3026/2012. sz. határozat melléklete 17. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. Az intézmény neve: Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola (a Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzésre fogadó iskolája) Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény székhelye: 3527 Miskolc, Latabár E. u. 1. telephelye(i): 3527 Miskolc, Fonoda u Bogács, Szarvas u. 7. Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (mint jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1964 Az intézmény fenntartója és irányító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szerve: Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: Az intézmény típusa: Tagozat megnevezése: Felvehető maximális tanulói létszám: Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR): Általános középfokú oktatás közoktatási feladat ellátása 4 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves szakképzési évfolyammal, évfolyamos szakiskola 2. illetve 3 éves szakképzési évfolyammal, alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal, szakiskolai szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal, valamint érettségire felkészítő működik nappali tagozat levelező tagozat nappali tagozaton: 1300 fő 1

2 Alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Műszaki szakterületen építészet, faipar, elektrotechnika-elektronika, gépészet, környezetvédelem vízgazdálkodás és informatika szakmacsoportban szakközépiskolai nevelés és oktatás négy általános műveltséget megalapozó évfolyammal szakmai alapozó ismeretek átadásával, továbbá felkészít a kétszintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra és előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Érettségi és szakmai vizsgák szervezése évfolyamon orientációs szakmai gyakorlati oktatás építészet, faipar, elektrotechnika-elektronika, gépészet, környezetvédelem szakmacsoportokban Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás A tanuló érdeklődése és igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben. Felzárkóztató oktatás Bejáró tanulók ellátása. Képesség-kibontakoztató felkészítés. Gyógytestnevelési feladatok ellátása Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 2

3 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fejlesztő pedagógiai, iskolapszichológusi feladatok ellátása A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ keretén belül fogadó iskolaként a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntései alapján az Alapító Okirat 1. sz. melléklete szerinti szakmákban részben vagy egészben felkészít a szakképzési évfolyam követelményeire, szakmai vizsgára. Fazola Henrik TISZK keretén belül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő fogadó iskola a küldő iskolák (Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola) nevelőtestületeivel összehangolja az intézmények pedagógiai programjait a tanulmányok szakképzésbe történő beszámítása tekintetében. A küldő iskolák (Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola) tanulói a szakmai vizsgára felkészítő fogadó iskola szakképzési évfolyamába az átvételre vonatkozó rendelkezések alapján ugyanazokkal a feltételekkel léphetnek át, mintha tanulmányaikat a küldő iskolában folytatnák tovább. A Fazola Henrik TISZK-ben együttműködő intézmények közös feladatellátás keretében a szakképzéssel összefüggő feladataikat a 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint végzik. A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központban zajló közös tananyagfejlesztést mint fogadó iskola szervezi. A szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében részben, vagy egészben felkészít szakmai vizsgára. A szakképzési évfolyamon a Pedagógiai Programban meghatározott szakokon a meglévő részismeretek figyelembe vételével (nem kötelező jelleggel) további szakképesítések megszerzésének biztosítása. Akkreditált felsőfokú szakképzés. Felnőttoktatás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 3

4 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Felsőfokú szakképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Tanfolyamok szervezése Tanfolyami oktatás Szakmai záróvizsgák szervezése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása Helyiségek, eszközök bérbeadása Az oktatás során előállított termékek értékesítése. Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatói tevékenység. Középiskolai tanulók szervezett üdültetése. Szolgálati lakás fenntartása. Vállalkozásként végezhető tevékenysége arányának felső határa: (15%) Éttermi, mozgó vendéglátás Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet 93. (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az intézmény vállalkozási tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény működési területe Az intézmény gazdálkodási besorolása: Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény vezetője: Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: Foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: Regionális önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott igazgató évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről A hrsz.-on m 2 területű ingatlanon lévő (Latabár E. u. 1.) iskolaépület, tornaterem és műhely, a /4 hrsz.-on m 2 területű ingatlanon lévő (Fonoda u. 28.) műhely, a hrsz.-on m 2 területű ingatlanon lévő (Bogács, Szarvas u. 7.) épületek. 4

5 A vagyon feletti rendelkező: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési rendelet szerint kell eljárni. Záradék: A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VI-180/3026/2012. sz. határozatával augusztus 31-i hatállyal hagyta jóvá. Miskolc, június 21. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 5

6 Melléklet a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratához A 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló rendelet, valamint az intézmény pedagógiai ezen belül a szakképzési évfolyam, szakmai programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerű szakmai vizsgára: A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi szakmákban és szakmacsoportokban: Megnevezés Azonosító száma Képzési idő (év) Ács-állványozó Agrártechnológus szakképesítés - Hulladékgazdálkodási technológus elágazás** Burkoló Díszítőfestő Díszítőszobrász Energiatermelő és hasznosító technikus (Gázipari technikus szakirány) Energiatermelő és hasznosító technikus (Megújuló energiagazdálkodási technikus szakirány) 2 Építő- és anyagmozgató-gépész technikus Építőanyag-ipari minőségellenőr Építőanyag-ipari technikus Épület-és építménybádogos Festő, mázoló és tapétázó Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés - Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás év Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés - Szoftverfejlesztő elágazás Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés-internetes alkalmazásfejlesztő elágazás Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves Környezetvédelem szakmacsoport Környezetvédelmi technikus - energetikai környezetvédő elágazás Környezetvédelmi technikus - hulladékgazdálkodó elágazás Környezetvédelmi technikus -energetikai környezetvédő elágazás Környezetvédelmi technikus -hulladékgazdálkodó elágazás

7 Megnevezés Azonosító száma Képzési idő (év) Laboratóriumi technikus szakképesítés - Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus elágazás Laboratóriumi technikus szakképesítés - Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus elágazás Ügyviteli titkár szakképesítés -idegen nyelvi titkár elágazás év Ügyviteli titkár szakképesítés -ügyintéző titkár elágazás év Üveges-és képkeretező Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés választható szakképesítések Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési idő (év) Térinformatikus Épületgépész technikus Földmérő és térinformatikai technikus Környezetvédelmi technikus Vízgazdálkodó Magasépítő technikus Útépítő és- fenntartó technikus Vasútépítő és- fenntartó technikus Megújulóenergia-gazdálkodási technikus Építőanyag-ipari technikus Környezetvédelmi technikus -energetikai környezetvédő elágazás Környezetvédelmi technikus -hulladékgazdálkodó elágazás Építőanyagipari minőségellenőr Szakiskola Valamennyi szakma előrehozott szakképzés formájában a 2010/11-es tanévtől Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési idő (év) Épület-és építménybádogos Kőfaragó, műköves és épületszobrász Ács-állványozó Kőműves Burkoló Festő-mázoló és tapétázó Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő Központifűtés-és csőhálózat-szerelő Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Bútorasztalos

8 Megnevezés Iskolarendszeren kívül regisztrált képzésben oktathatja Azonosító száma Maximális képzési idő (óra) Hegesztő- Egyéb eljárás szerinti hegesztő Építő- és anyagmozgató gép kezelője Földmunkagép-kezelő Építési anyag-előkészítőgép-kezelője Útépítőgép-kezelő Könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Targoncavezető Magasépítő technikus Közlekedésépítő technikus Útépítő és- fenntartó technikus Közútkezelő - Útfenntartó Környezetvédelmi technikus - Vízgazdálkodó Csatornamű-kezelő- Csatorna karbantartó Vízkárelhárító Vízműkezelő Földmérő, térképész és térinformatikai technikus Digitális térképkezelő Földügyi számítógépes adatkezelő Ingatlan nyilvántartási ügyintéző Térinformatikai menedzserasszisztens Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2. t) Kompresszorkezelő Hőközpont és hálózatkezelő Hűtéstechnikai berendezéskezelő Kazángépész (12 t felett) Kazánkezelő (2-12 t között) Épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő Műanyagcső-szerelő Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő Fűtési rendszer felülvizsgáló, korszerűsítő Hulladéktelep-kezelő Hulladékgyűjtő és szállító Hulladékválogató és feldolgozó Hulladékfeldolgozógép-kezelő Fürdőüzemi gépész Fürdőüzemi gépkezelő

9 Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési idő (óra) CAD-CAM informatikus Számítógépes műszaki rajzoló Építési műszaki ellenőr II Biztonsági őr Bankőr Fegyveres biztonsági őr Kutyás őr Kutyavezető-biztonsági őr Pénzszállító Vagyonőr Testőr Rendezvénybiztosító Parkolóőr Díjbeszedő-leolvasó Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítható szakmák és évfolyamszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév szervezésének időszakában dönt. Záradék: A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VI-180/3026/2012. sz. határozatával augusztus 31-i hatállyal hagyta jóvá. Miskolc, június 21. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 9

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje lk!. sz.: V. 28712010. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. Ügyintéző: Nagy Árpód Mell.: Hiv. sz: dr. Urbán-Zsilák. Postacím: 560l Pf. 112. Telefon: (66) 523-803 NYILVANOS

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben