ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya"

Átírás

1 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetbe foglalva Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004.(XI.30.) számú és 21/2005.(VIII.09.) számú rendeletével) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város környezeti állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve lehetőségeinek figyelembevételével a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 46. (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva, valamint az 58. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja és hatálya 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét, - a levegőtisztaság-védelmi, - a föld- és vízvédelmi, - a köztisztasági előírásokat (1) A rendelet területi hatálya Abony Város közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén lakik, tartózkodik, működik, tevékenykedik. (3) E rendeletet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék égetésével, a háztartási és a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tevékenységek kivételével szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmények, valamint az avar, tarló és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokat tartalmazza. (4) 3 (5) 4 II. FEJEZET LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének szabályai 3. (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállításával kell gondoskodni. 1 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 36/2004.(XI.30.) sz. rend. 1. -a. 2 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 36/2004.(XI.30.) sz. rend. 2. -a. 3 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 36/2004.(XI.30.) sz. rend. 3..(1) bek. 4 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 36/2004.(XI.30.) sz. rend. 3..(1) bek.

2 2 (2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetni csak október 1-je és április 30-a között lehet. Április 30. és október 1-je között időszakban külterületen égetni tilos. (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, keddi és pénteki munkanapokon óra között lehet. Szeles időben, és az erdőszéltől számított 200 méteren belül égetni tilos. (4) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem tartalmazhat. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 4. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. (2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékok, műanyagot, gumit, festéket stb.) égetni tilos. (3) Egészségre káros légszennyezés esetén a közegészségügyi hatóság (ÁNTSZ) állásfoglalása, a kéményseprők szakvéleménye alapján az Önkormányzat jegyzője a helyhez kötött légszennyező forrás üzemeltetőjét más energiahordozó vagy üzemmód használatára kötelezheti. Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 5. (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt Abony Város Jegyzője adja ki (2) Tarlóégetés csak rendkívüli indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében engedélyezhető. (3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság állásfoglalását. Avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok 6. (1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. (2) Avar- és kerti hulladék égetésére csak a legvégső esetben vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor. Égetés csak október 1-je és április 30-a között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi és pénteki munkanapokon óra között időszakban lehet. (3) Fák, cserjék tűzelhalásos betegségekor (Erwinis amylovora) a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás előírásai szerint kell eljárni. (4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. (5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 7. (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani. (2) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

3 3 (3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. (4) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM, SZENNYVÍZKEZELÉS 8.. (1) Természetes vízbefolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni vagy szennyezett vizet bevezetni tilos. (2) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni. (3) Tilos szennyvizet, szemetet élővizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, csapadékcsatornába vezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni. (4) Az útfenntartó által (Önkormányzat, Közútkezelő Kht.) kialakított csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkok karbantartása, tisztítása a közterülettel érintkező ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan használójának kötelessége. (5) Abony város közigazgatási határán belül lévő ingatlanon kizárólag zárt, földfelszín feletti, szivárgásmentes tárolóban lehet növényvédőszert tárolni. (6) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő- és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos. (7) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell. (8) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre. III. FEJEZET 5 KÖZTISZTASÁGRÓL 9. (1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi magánszemély és gazdálkodó szervezet köteles közreműködni a település köztisztaságának megőrzése érdekében, és tartózkodni a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező magatartásától. (2)Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, használó, bérlő) köteles gondoskodni. (3) Az önkormányzat a szolgáltatóval kötött éves szerződés alapján gondoskodik A belterületen lévő közutak és hozzá tartozó műtárgyak, a terek, a sétányok és a parkok, a hidak, az önkormányzati kezelésben lévő patakmedrek, az autóparkoló-helyek területén keletkezett szemét eltakarításáról, állandó tisztántartásáról, portalanításáról, a hó és síkosság elleni védelméről. (4)A szolgáltató az (1) bekezdésben felsorolt feladatokat a Szerződő Felek között megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján végzi, amelyben a konkrét tennivalók meghatározására is ki kell térni. 5 Hatályon kívül helyezte, és módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 36/2004.(XI.30.) sz. rend. 3..(1), (2) bek.

4 4 10. (1) 6 Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, locsolással történő portalanításáról, gyomtalanításáról, a síkos járdaszakaszon a síkosság megszüntetéséről, a hó és a jég eltakarításáról az ingatlan, illetve épület mindenkori tulajdonosa, vagy használója (továbbiakban: tisztántartási kötelezett) köteles gondoskodni. A síkos járdaszakaszon a síkosság megszüntetéséről, a hó és a jég eltakarításáról a tisztántartási kötelezett, reggel 7 óráig köteles gondoskodni. (2) 7 Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 méter széles területsávot kell járdának tekinteni. (3)Az (1) bekezdésben meghatározott tisztántartási kötelezettség körébe tartozik az ingatlanok előtti átereszek, folyókák, árkok, csatornanyílások hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól történő megtisztítása. (4)A tisztántartási kötelezett köteles gondoskodni az ingatlana előtti zöldsáv, úttestig terjedő területének tisztántartásáról, a fű és más ott lévő növények rendszeres gondozásáról, a hulladék (gaz, levágott fű, kiszáradt ágak ) összegyűjtéséről. Az egy helyben összegyűjtött ún. utcai szemét elszállításáról a 6/2003.(V.16.) számú a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni. (5) 8 (6)A városi csapadékvíz-gyűjtő csatorna-rendszert eltömíteni, a víz elfolyását akadályozni szigorúan tilos. A mesterséges elterelést meg kell szüntetni. (7)Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken a rendeltetésszerűen hirdetés céljára szolgáló létesítmények kivételével hirdetni, falragaszt, kiszögezett hirdetményt vagy más reklámot elhelyezni t i l o s! (8)Vízelvezető árkok medrébe, rézsűjébe szemetet, hulladékot dobni, szórni t i l o s! (9)Minden parkosított vagy egyéb zöldövezeti terület használatbavétele esetén a használó köteles saját költségére az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást, növénypótlást biztosítani az utógondozással együtt, a körülmények között elvárható legrövidebb időn belül. A jegyző a kötelezettség teljesítésére határidőt jelölhet meg, melynek figyelmen kívül hagyása a kötelezettség nem teljesítésének következményeit vonja maga után. (10)Gyermekjátszótereken, ilyen jellegű parkokban ebet sétáltatni még pórázon is tilos! (11)Azokat a parkokat, ahol ebet tilos sétáltatni, táblával meg kell jelölni, melyről a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. 6 Módosította: Abony város Önkormányzat Képviselő-testület 21/2005.(VIII.09.) sz. rendelet 1. -a Hatályos: augusztus Módosította: Abony város Önkormányzat képviselő-testület 21/2005.(VIII.09.) sz. rendelet 1. -a Hatályos: augusztus Hatályon kívül helyezte: Abony város Önkormányzat Képviselő-testület 21/2005.(VIII.09.) sz. rendelet 2. -a Hatályos: augusztus 09.

5 5 (12)Az üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtt járdát, közterületet, parkot, illetve virágszegélyt, virágágyat a helyiség használója köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztántartani, és záráskor rendbe tenni. (13)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot (szemetet) összegyűjteni, és annak elszállításáról gondoskodni. (14)A jármű hajtója az állatok után keletkezett trágyát köteles azonnal eltakarítani. (15)A kutya sétáltatója köteles a sétáltatás során keletkezett állatürüléket haladéktalanul eltakarítani. (16) Az állati hullát közterületen elhagyni nem szabad. A közterületen elhullott állat elszállításáról az Abokom Kht. azonnal köteles gondoskodni. (17) Közterületeken szemetet, hulladékot elszórni, eldobni, szennyes vagy egészségre ártalmas folyadékot kiönteni, kivezetni és autót mosni t i l o s! (18)A közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot ) csak zárt módon, tűz-, por- és csepegetés mentesen szabad szállítani. (19)Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetve szállítása közben a közterület beszennyeződne, annak előidézője köteles a területet azonnal megtisztítani. (20)Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületeken lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, növények szabadon maradjanak és meg nem rongálódjanak. A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve a rongálódást saját költségén helyreállítani. 11. (1) A lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, vagy idegenek által is használt részeit (udvar, kocsibehajtó, lépcsőház, folyosó, terasz, világítóudvar, felvonó, mosókonyha, pince, padlásrész, ruhaszárító, illemhely előtere, szemétledobó berendezés helyiségei) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról az épület tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni. (2)A lakás, lakás céljára szolgáló helyiség, úgyszintén az ahhoz tartozó mellékhelyiségek (konyha, fürdőszoba, illemhely, pince.) tisztántartásáról a rendszeres takarításról, szemét eltávolításáról, a lakásban, valamint a benne lévő bútorokban esetleg előforduló rovarok rendszeres irtásáról a lakás bérlője (használója) köteles gondoskodni. (3)Minden WC-t (árnyékszéket, illemhelyet) jól karban és tisztán, bűzmentesen, rovar- és rágcsálómentesen kell tartani. (4)Közintézményekben, üzemekben, vendéglátó- és egyéb szórakozóhelyeken és minden más nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen az illemhelyek tisztántartására fokozott figyelmet kell fordítani: (a) vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes kézmosó berendezést kell fenntartani, WC papírt, szappan és törölközőt kell biztosítani.

6 6 (b) Nyilvános illemhelyek nyitvatartási rendjét a szolgáltatóval kötött szerződésben kell meghatározni és az illemhely bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni. (5)Az illemhelyek, latrinák űrgödrét a szükségeshez képest ki kell üríttetni, és tartalmát el kell szállíttatni a szennyező anyagok elszállításáról rendelkező 16..-ban foglaltak szerint. (6)WC-k, űrgödrök, csatornák, valamint szennyvízgyűjtők tisztítása során kikerülő anyagot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a műszaki és vízügyi hatóság által együttesen kijelölt helyre szabad megfelelő kezelés után beengedni. (7)A város- és ipartelepek csatornahálózatából kikerülő szennyvizet csak megfelelő derítés, biológiai tisztítás és fertőtlenítés után szabad megfelelő kezelés után beengedni. (8)Eldugulást, vagy rongálódást okozó anyagot közcsatornába, víznyelő aknájába szórni, vagy nyílt csapadékvíz-elvezető árokba kiönteni t i l o s! 12. (1)A fák, bokrok telepítését úgy kell végezni, hogy megfeleljen a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet előírásainak. A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlanok előtt minden kötelezettnek el kell távolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határait sértik. (2) A biztonsági övezet terjedelme: - nagyfeszültségű vezeték esetében 2,5 m - kisfeszültségű csupasz vezeték esetében 1,0 m - kisfeszültségű szigetelt vezeték esetében 0,5 m (3)A vezeték alá 4 méternél magasabbra megnövő fa nem telepíthető, ezzel szemben 4 méternél alacsonyabbra megnövő fa és cserje szabadon telepíthető. IV. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA A Környezetvédelmi Alap létrehozása 13.. (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre. (2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását: - a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, - a környezeti károk mérséklése, - a környezetvédelmi ártalmak megelőzése, - a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése, - zöldfelület gazdálkodás, - a természeti értékek - a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén. A Környezetvédelmi Alap bevételei 14.. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei: a.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a, b.) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, c.) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

7 7 d.) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege, e.) a benyújtott pályázatokon elnyert összegek, f.) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek. A Környezetvédelmi Alap felhasználása 15.. (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani: a.) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis- létesítése stb) b.) hulladék gazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése, c.) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, d.) zaj- és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis - létesítése, mérőműszer beszerzése stb.) e.) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület - gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés, f.) vizek védelme, g.) talaj védelme h.) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, i.) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése, j.) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 16..(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik figyelemmel e rendeletben foglaltakra. (2) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 20 %-os tartalékot kell képezni. (3) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Abony városban végez az Alap céljaival egybeeső tevékenységet. (4) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 80 %-a használható fel. (5) A pályáztatás rendjét a Képviselő-testület határozza meg. V. FEJEZET SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 17.. (1) Aki jelen rendelet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ban foglalt szabályokat megszegi - amennyiben egyéb jogszabályok szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik szabálysértést követ el, és az elkövető ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, illetve ,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki ellene a Polgármesteri Hivatal érdemi ügyintézője, illetve a rendőrség. (2) 9 (3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 9 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 36/2004.(XI.30.) sz. rend. 3..(1) bek.

8 8 VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Abony Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/1996. (06.26.) sz. rendelete a környezet védelméről. Abony, november 17. Dr. Gajdos István József Polgármester Varga Sándorné jegyző Kihirdetve: december 17. Varga Sándorné jegyző Záradék: A környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) sz. rendeletnek az alábbiakban felsorolt rendeletekkel történő egységes szerkezetbe foglalása megtörtént: - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004.(XI.30.) számú rendelete - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2005.(VIII.09.) számú rendelete Abony, augusztus 9. Varga Sándorné jegyző

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben a 8/2004.(V.1.);

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t. a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t. a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról Ábrahámhegy Község Önkormányzata a települési környezet megóvása

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről és az állattartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a község lakói életminőségének fenntartása és

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.25.) KTr. sz. és 23/2005.(XI.25.) KTr. sz., valamint 4/2006.(II.24.) KTr. sz., 16/2006.(VI.30.) KTr. sz. és 25/2006.(XII.15.) KTr. sz.*,

Részletesebben

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről Bakonykoppány község képviselő-testülete,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.29.) SZ. RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (Egybeszerkesztve

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Domony Község Önkormányzatának 9./2003./XI.20./ sz. rendelete

Domony Község Önkormányzatának 9./2003./XI.20./ sz. rendelete Domony Község Önkormányzatának 9./2003./XI.20./ sz. rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről egységes szerkezetben Domony község önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2009./XI.10./sz., és a 13/2009/IV.07./ számú rendeletekkel módositott köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005/IX.27./sz.rendelete.

Részletesebben