A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK"

Átírás

1 A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK KORSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSE ZILAHY GYULA A Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének egyik fontos működési területe a vállalatok környezetvédelmi tevékenységének a kutatása, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek oktatása az egyetemen, illetve egyéb felsőoktatási intézményekben. E területen belül kiemelt figyelmet kapnak a vállalati stratégia-alkotással kapcsolatos kérdések, a vállalati környezetvédelmi felfogások különböző fajtái, azok előnyei és hátrányai, illetve a környezeti irányítás korszerű eszközei. A vállalati környezetvédelmi kérdések megjelenését a tanszék munkájában a vállalati szféra környezetvédelmi problémák iránti fokozódó érdeklődése indokolta. Ennek a folyamatnak az alábbi okait figyelhettük meg a kilencvenes években: - a vállalatokkal szemben támasztott környezetvédelmi előírások szigorodása; - a külföldi tőke megjelenése a gazdaságban, a külföldi tulajdonba került vállalatok által meghonosított környezetvédelmi gyakorlat; - a multinacionális cégek által a beszállítóik felé megfogalmazott követelmények; - a környezetvédelemmel foglalkozó érdekvédelmi szervezetek tevékenysége és - az előbbieknél alacsonyabb mértékben, de megjelent a fogyasztók környezeti tudatossága is. Mindezen tényezők egyre inkább arra ösztönözték és ösztönzik a gazdálkodó szervezeteket, hogy döntéseik során figyelembe vegyék tevékenységük környezeti hatásait is, azaz internalizálják az általuk korábban külsőként kezelt változókat. Ugyan e folyamat még korántsem ért véget és a környezeti politika a külső környezeti hatások externáliák ellenértékének jelentős részét még ma sem terheli a környezeti hatás kiváltójára (legyen az gazdálkodó szervezet avagy magánszemély), a vállalatok mégis egyre nagyobb figyelmet kénytelenek szentelni környezeti teljesítményüknek. A vállalati környezeti irányítás ezen a ponton kapcsolódik a környezetgazdaságtan területéhez: arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vállalatok a menedzsment területén milyen módszerek és eszközök alkalmazásával felelhetnek meg a leghatékonyabban a környezeti kihívásra, amit számukra a környezeti politika (hatóságok), a fogyasztók, a lakosság és egyéb, környezeti teljesítményükben érdekelt felek közvetítenek. A Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék munkatársai már a kilencvenes évek közepén kidolgozták a Környezeti menedzsment c. tantárgyat, melyhez hamar elkészült az első írásos tananyag is (Kerekes-Kindler [1998]). A tananyag, mely egy igencsak gyakorlatias területet foglal magában, folyamatosan bővült külföldi, majd hazai esettanulmányokkal, gyakorlati példákkal, ami lehetővé tette a tantárgy kiegészítését először egy külön tárgy keretében, Környezetvédelmi esettanulmányok címen, majd 2003-tól a Környezetbarát vállalatirányítás c. tantárgy keretében. A vállalati környezeti irányítás oktatásában jelentős segítséget jelentenek a tanszék keretében működő Tisztább Termelés Magyarországi Központjának tevékeny- 140

2 sége során szerzett gyakorlati tapasztalatok, illetve a tanszék hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, egyéb szervezetekkel folytatott együttműködése is. A vállalati környezeti irányítás legfontosabb kérdései A vállalatokkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések a következő fontosabb területek köré összpontosulnak: 1. A vállalati szféra szerepe a környezeti válság kezelésében; 2. A vállalatok környezeti kockázatai, a megfelelő környezeti stratégia kiválasztása; 3. A környezetvédelmi előírások által támasztott követelmények; 4. Irányzatok a vállalati környezetvédelemben, a környezetvédelmi intézkedések fajtái; 5. A vállalatok által alkalmazott környezeti irányítási eszközök. A következőkben ezeket, illetve az oktatásukkal kapcsolatban felmerült legfontosabb kérdéseket fejtjük ki részletesen. 1. A vállalati szféra szerepe a környezeti válság kezelésében. A korábbiakban utaltunk arra, hogy az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megnövekedtek a vállalati szféra környezetvédelmi teljesítményével kapcsolatos elvárások. Másrészt az is egyre világosabban látszik, hogy a káros kibocsátások kezelése, a hatékonyság növelése és egyéb vállalati környezetvédelmi intézkedések önmagukban nem lehetnek elegendőek a környezeti válság által feltett kérdések kezelésére. Ennek elsődleges oka, hogy a termékek és szolgáltatások előállításukon felül egyéb életfázisaikban is jelentős ha nem még jelentősebb hatást gyakorolnak a környezetre, mint a vállalatok által közvetlenül kontrollálható termelési folyamatok során. Másrészt a termékek és szolgáltatások előállításának egyre környezet-kímélőbbé válását ezen termékek és szolgáltatások fogyasztásának a növekedése ellentételezi (ún. visszacsapó hatás). Ezen felismerések vezettek ahhoz, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek, rendezvények egymással versengve ölelik fel a termelési folyamatok tisztábbá tétele mellett a fenntartható fogyasztási szokások területét is bár ez még csak elvétve jelenti konkrét intézkedések meghozatalát is. Különösen a fejlett országokban tolódik el a hangsúly a termelési eljárások hatékonyságának a növelése felől a fogyasztók magatartásának befolyásolása felé. Ennek elsődleges oka, hogy ezekben az országokban a kezdeti, olcsón megvalósítható technológiai megoldások jelentős részét már kihasználták, míg a fogyasztási szokások területén csak marginális pozitív változások történtek az elmúlt években (példaként említhető az ún. környezettudatos fogyasztói réteg kialakulása, mely azonban még csak igen csekély hatást gyakorol a piacokra). A fogyasztási szokások előtérbe helyezését indokolja a környezetvédelemben alkalmazott megelőzés elve is, melynek magas szintű gyakorlati megvalósítását jelenti a fogyasztás mennyiségének, illetve szerkezetének az átalakítása. E tendenciák kiteljesedésének legfontosabb akadálya a vállalati szféra profitmaximalizáláshoz, növekedéshez fűződő érdeke, mely a fogyasztás csökkentésének, átalakításának a követelménye ellen hat. 141

3 Ugyan nem oldják fel ezen ellentétet, de egyes, a fogyasztási szakasz során keletkező környezeti hatások csökkentésére irányuló eszközök alkalmazása a vállalati szféra számára is elfogadható, illetve kívánatos lehet. Ilyen megoldások a környezettudatos terméktervezés (más néven ökodesign), az életciklus-elemzés vagy a beszállítói lánc környezeti teljesítményének a befolyásolása. A környezetvédelmi oktatásban különösen fontos a fenti összefüggések megvilágítása, a lehetséges kérdések feltevése, még akkor is, ha a legtöbb esetben az oktató sem lehet képes minden tekintetben kielégítő válaszok adására. A tanszéken folyó oktatási tevékenység során e kérdéseket elsősorban a fenntartható fejlődés koncepciójával összefüggésben tárgyaljuk, ami nincsen másként a környezeti menedzsment oktatása során sem. A területen feltett jellemző kérdések az alábbiak: - mit jelent a fenntartható fejlődés koncepciója a vállalati szféra számára? - hogyan bonthatóak le a fenntarthatóság általános alapelvei megvalósítható, gyakorlatias célkitűzésekre? - hogyan lehet mérni a vállalatok környezeti teljesítményét, haladásukat a fenntarthatóság felé vezető úton? - hogyan kezelje a vállalati szféra az egyes érintett feleket, milyen eszközöket alkalmazhat a fenntarthatóság megvalósítására? 2. A megfelelő környezeti stratégia kiválasztása. A vállalati környezetvédelemmel foglalkozó irodalom egyik leggyakrabban tárgyalt kérdése a megfelelő környezeti stratégia kiválasztása. A különféle megközelítések egyik közös jellemzője, hogy a vállalatok meghatározott külső-belső jellemzői vagy azok alkalmasan választott csoportjai alapján javaslatokat fogalmaznak meg a megfelelő környezeti stratégia kiválasztásával kapcsolatban. Ezzel egyben azt is feltételezik, hogy a piacon való sikeresség érdekében a különböző szervezetek különböző választ kell adjanak a környezeti kihívás által feltett kérdésekre, sőt, ezen válaszok nem csak az okozott környezeti hatásoktól, hanem egyéb például társadalmi, gazdasági tényezőktől is függenek. A stratégiaválasztás során alkalmazott egyik alapelv a külső és belső kockázatoknak való minél sikeresebb megfelelés, vagy más megközelítésben: a vállalatok érintett felei által megfogalmazott elvárások hatékony teljesítése. A vállalati környezeti stratégiára vonatkozó modellek használhatóságát biztosítja és egyben hátrányát is jelenti, hogy mint minden modell a meghatározó tényezők, folyamatok leegyszerűsítésén alapulnak. A stratégiát meghatározó tényezők megfelelő csoportosítása, és/vagy számának lecsökkentése egyszerűbbé teszi a megfelelő stratégia kiválasztását, azonban éppen ezáltal téves következtetésekhez is vezethet. A stratégiaválasztást meghatározó tényezők tárgyalásának az oktatásban elsősorban szemléletformálási feladata van: azt hivatott bemutatni, hogy bizonyos feltételek milyen módon befolyásolják a vállalati szféra környezetvédelmi tevékenységét, illetve felhívja a figyelmet e feltételek megfelelő alakításának a fontosságára a környezetpolitika részéről. A környezeti stratégiával kapcsolatos ismeretek átadása során lehetőség nyílik a felvázolt elméletek gyakorlati működését bemutató esettanulmányok, gyakorlati példák átadására is, azonban ezen példák általában csak felületes betekintést adhatnak egy-egy vállalat működésébe (lásd például a kommunikált és a gyakorlatban követett stratégiák közötti eltérést vagy a kiválasztott szervezet környezeti hatásai- 142

4 ról, a megvalósított intézkedésekről rendelkezésre álló korlátozott információt), ezért alkalmazásuk során fel kell hívni a figyelmet e hiányosságokra. 3. A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. E terület szorosan kapcsolódik a stratégiaválasztáshoz, mely alapvetően meghatározza a vállalatok előírásokkal szemben tanúsított viselkedését. Míg a környezetgazdaságtan a társadalmi hatékonyság, illetve a szabályozó hatóságok szemszögéből tárgyalja a környezeti szabályozás különféle eszközeit, addig a vállalati környezeti menedzsment a vállalatok feladataira összpontosít. Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben jelentősen átalakultak megszigorodtak a vállalatok környezeti teljesítményével kapcsolatos szabályozási kötelezettségek, amit a környezeti médiák állapota, a társadalom környezeti tudatosságának a növekedése és külső tényezőként az Európai Unióhoz való csatlakozás indokolt. E folyamat eredményeképpen a vállalatok számára egyre fontosabbá válik a környezeti előírásoknak való megfelelés, ami a gyorsan változó és gyakran kiszámíthatatlan jogi környezetben nem is olyan egyszerű feladat. A környezetvédelmi szabályozás tárgyalásának egyik alapeleme a különféle környezeti szabályozó eszközök bemutatása, illetve azok környezeti és gazdasági hatásainak az ismertetése. A környezeti menedzsment oktatása során megtörténik a közvetlen command and control beavatkozások, a gazdasági eszközök és az önkéntes (ön)szabályozás előnyeinek és hátrányainak, az alkalmazás feltételeinek a bemutatása. A hazai szabályozási környezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetésén felül jelentősége folytán külön területet jelent az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásának a tárgyalása. Ugyan a hazai környezetvédelmi szabályozás az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az európai szabályozás átvételére, hazai jogrendbe illesztésére, még számos feladat hárul az országra ezen a téren, illetve az európai környezeti politika folyamatos fejlődése, alakulása is e téma tárgyalását indokolja. A környezeti menedzsment oktatás során mindezek alapján különös figyelmet fordítunk a vállalati szféra szempontjából fontos környezetvédelmi előírások tárgyalására (mint például az Európai Unió IPPC direktívája, vagy a környezeti irányítási rendszerekkel kapcsolatos EMAS rendelet). 4. Irányzatok a vállalati környezetvédelemben, a környezetvédelmi intézkedések fajtái. A vállalatok környezetvédelmi tevékenysége az elmúlt két-három évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül. Míg a kezdeti időszakot a 60-as évektől a 80-as évek elejéig az erőforrások kimerülésével kapcsolatos aggodalmak, illetve a káros kibocsátásoknak a kezelése, hatásának mérséklése jellemezte, addig a 80-as években megjelent a megelőzés elve, mely jelentős pályafutást befutva a környezetvédelem egyik alapelvévé nőtte ki magát. A csővégi és a megelőző jellegű környezetvédelmet egészíti ki a hangsúlyt a hasznosításra helyező ipari ökológia, mely szintén egyre fontosabbá válik a környezeti problémák kezelése során. A vállalati környezetvédelem e különféle irányzatai az eltérő technikai megoldások mellett a menedzsment szintjén jelentkező feladataikban, követelményeikben is eltéréseket mutatnak. Míg a csővégi megoldások általában alacsony szervezeti ellenállást váltanak ki azáltal, hogy nem avatkoznak jelentősen bele a vállalatok min- 143

5 dennapi életébe, addig a megelőzés a vállalat működésének alapjául szolgáló folyamatokat is érinti, és olyan problémákat vet fel, mint a szervezeten belüli változások menedzsmentje, a szervezeti ellenállás kezelése, a szervezeti tagok motivációja vagy a szervezeti tanulással kapcsolatos kérdések. Ezen szervezeti tényezők hozzájárulnak ahhoz a problémához is, mely szerint a vállalatok általában nem használják ki a megelőző környezetvédelemben rejlő lehetőségeket. Az ipari ökológia területére tartozó hasznosítás attól függően, hogy magában foglalja-e vagy sem a már meglévő folyamatok átalakítását is a csővégi vagy a megelőző intézkedésekkel mutat hasonlóságot, amit értékelésük során figyelembe kell venni (például egy már régóta keletkező hulladék hasznosításra történő értékesítése inkább a csővégi megoldásokra emlékeztet, míg a termékek olyan módon történő megtervezése, hogy azok szétszerelhetőek, majd szétszerelésüket követően újra felhasználhatóak legyenek, inkább a megelőzés jegyeit viseli magán.) A tanszék keretein belül működő Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK) az alapításától számítva eltelt mintegy hét évben jelentős tapasztalatokat halmozott fel a környezetvédelem különféle vállalati irányzataival, illetve azok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. A TTMK alapvető küldetése a megelőző jellegű, korszerű környezetvédelmi megoldások elterjesztése a gazdaságban. Tevékenysége során a központ egyrészt a vállalati szférában támogatja a tisztább termelési intézkedések megvalósítását, másrészt igyekszik megnyerni a környezeti politika támogatását is. A tisztább termelési intézkedések közös jellemzője, hogy a környezet terhelését olyan módon csökkentik a vállalatoknál, hogy az egyúttal az erőforrásfelhasználásra is kedvező hatással van. Ennek eredményeképpen az ilyen jellegű intézkedések nemcsak környezeti szempontból hatékonyak, hanem a vállalatok pénzügyi teljesítményét is kedvezően befolyásolják. A TTMK az elmúlt évek alatt számos gyakorlati jellegű projektet valósított meg a hazai vállalatok körében, melyek tapasztalatai az oktatási tevékenység során kiválóan felhasználhatóak esettanulmányok, gyakorlati példák formájában. 5. A vállalatok által alkalmazott környezeti irányítási eszközök. A vállalati környezeti stratégia megvalósítása a környezeti menedzsment eszközeinek az alkalmazását igényli. Ezen eszközök közé tartoznak a környezeti hatások, kockázatok értékelése, a környezeti teljesítmény-értékelés, a környezeti kommunikáció, marketing, a környezeti számvitel, a környezeti irányítási rendszerek alkalmazása stb. A környezeti irányítás jelentős fejlődésen ment át az elmúlt egy-másfél évtized során és eszközeit a vállalatok egyre tágabb köre alkalmazza eredményesen. A környezeti menedzsment eszközök alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok tekintetében a tanszék szintén támaszkodhat a TTMK tevékenységére, hiszen vállalati projektjei során e menedzsment eszközök alkalmazására is sor kerül. A TTMK és a tanszék együttműködését mutatja például, hogy a TTMK által alkalmazott környezeti számvitel elvei és gyakorlati megvalósítása mára a tanszéken oktatott tárgyak tananyagába is bekerült. A környezeti irányítási eszközök folyamatos fejlődésén kívül tekintettel kell lenni az egyes eszközöket övező kritikai észrevételekre is. Ezek elsősorban az egyes eszközök környezeti hatékonyságára (azaz éppen annak alacsony voltára), illetve a vállalatok látszat-intézkedéseire próbálják meg ráirányítani a figyelmet. Példaként említhetők az elsősorban marketing célokat szolgáló menedzsment-rendszerek vagy 144

6 a társadalmi felelősség elvének egyes gyakorlati megnyilvánulásai. A gyakorlati tapasztalatok valóban megerősítik azt a feltételezést, hogy ugyanazokat a menedzsment eszközöket a különböző cégek igen eltérő módon, környezeti szempontból eltérő eredménnyel alkalmazzák, ezért az oktatás során szükséges a kritikus szemlélet követése. A környezeti menedzsment oktatása a jövőben A fentiekben bemutattuk a környezeti menedzsment oktatása során tárgyalt legfontosabb témaköröket, illetve a hozzájuk kapcsolódó, az oktatási tevékenység során megfontolandó szempontokat. Az elkövetkező években várhatóan folytatódni fog az a tendencia, mely arra kényszeríti a vállalatokat, hogy a környezetvédelmi kérdéseket mindennapi tevékenységeik közé integrálják. Míg ez elsősorban a nagy, multinacionális vállalatokra jellemző, addig már a közeljövőben is várható, hogy a kis-, de különösen a közepes méretű vállalatok érdeklődése is megélénkül ezen a területen. Ez a tendencia lehetővé fogja tenni, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozások számára már kidolgozott vagy kidolgozás alatt lévő eszközök a gyakorlatban is elterjedjenek, amire annál is inkább szükség van, mert méretük ellenére ezek a vállalkozások is jelentős mértékben hozzájárulnak a környezet állapotának a romlásához. Másrészt valószínűsíthető, hogy tovább folytatódik az a napjainkban megindult tendencia, mely szerint a termelési folyamatokról a hangsúly egyre inkább a termékek és szolgáltatások egyéb életciklusaira irányul. Ez a vállalati szféra szempontjából egyrészt új eszközök alkalmazását igényli (pl. a korábbiakban már említett környezettudatos terméktervezés), másrészt elsősorban hosszú távon megköveteli, hogy újragondolják alapvető tevékenységi területüket, a termékek és szolgáltatások előállítását. A lokális és globális környezeti problémák megoldása, illetve a megoldási javaslatok kidolgozása még hosszú időt fog igénybe venni, mely munkából a vállalati szférának is ki kell vennie a részét, ami hosszú távra elegendő elfoglaltságot fog jelenteni a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék munkatársai számára. A környezeti kérdések azonban nem kezelhetőek egyetlen szektorban, ezért a társadalom különböző csoportjainak az összefogására van szükség ahhoz, hogy még időben megtörténjenek azok a szükséges változtatások, melyek egy egészségesebb, élhetőbb jövőt biztosítanak az emberiség és az őt körülvevő természeti környezet számára. Felhasznált irodalom Kerekes S., Kindler J. (szerk.) [1998]: Vállalati környezeti-menedzsment, Budapest, 1998 Kerekes S., Szlávik J. A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei, KJK- Kerszöv, Budapest Pálvölgyi T., Nemes Cs., Tamás Zs. (szerk.) [2001]: Vissza vagy hova - útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon, Tertia Kiadó, Budapest 145

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei

A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Osztály, osztályvezető 2009.06.25. 1 Tartalom 1. Vállalati fenntarthatóság 2. Magyar Telekom gyakorlat

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben