A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK"

Átírás

1 A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK KORSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSE ZILAHY GYULA A Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének egyik fontos működési területe a vállalatok környezetvédelmi tevékenységének a kutatása, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek oktatása az egyetemen, illetve egyéb felsőoktatási intézményekben. E területen belül kiemelt figyelmet kapnak a vállalati stratégia-alkotással kapcsolatos kérdések, a vállalati környezetvédelmi felfogások különböző fajtái, azok előnyei és hátrányai, illetve a környezeti irányítás korszerű eszközei. A vállalati környezetvédelmi kérdések megjelenését a tanszék munkájában a vállalati szféra környezetvédelmi problémák iránti fokozódó érdeklődése indokolta. Ennek a folyamatnak az alábbi okait figyelhettük meg a kilencvenes években: - a vállalatokkal szemben támasztott környezetvédelmi előírások szigorodása; - a külföldi tőke megjelenése a gazdaságban, a külföldi tulajdonba került vállalatok által meghonosított környezetvédelmi gyakorlat; - a multinacionális cégek által a beszállítóik felé megfogalmazott követelmények; - a környezetvédelemmel foglalkozó érdekvédelmi szervezetek tevékenysége és - az előbbieknél alacsonyabb mértékben, de megjelent a fogyasztók környezeti tudatossága is. Mindezen tényezők egyre inkább arra ösztönözték és ösztönzik a gazdálkodó szervezeteket, hogy döntéseik során figyelembe vegyék tevékenységük környezeti hatásait is, azaz internalizálják az általuk korábban külsőként kezelt változókat. Ugyan e folyamat még korántsem ért véget és a környezeti politika a külső környezeti hatások externáliák ellenértékének jelentős részét még ma sem terheli a környezeti hatás kiváltójára (legyen az gazdálkodó szervezet avagy magánszemély), a vállalatok mégis egyre nagyobb figyelmet kénytelenek szentelni környezeti teljesítményüknek. A vállalati környezeti irányítás ezen a ponton kapcsolódik a környezetgazdaságtan területéhez: arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vállalatok a menedzsment területén milyen módszerek és eszközök alkalmazásával felelhetnek meg a leghatékonyabban a környezeti kihívásra, amit számukra a környezeti politika (hatóságok), a fogyasztók, a lakosság és egyéb, környezeti teljesítményükben érdekelt felek közvetítenek. A Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék munkatársai már a kilencvenes évek közepén kidolgozták a Környezeti menedzsment c. tantárgyat, melyhez hamar elkészült az első írásos tananyag is (Kerekes-Kindler [1998]). A tananyag, mely egy igencsak gyakorlatias területet foglal magában, folyamatosan bővült külföldi, majd hazai esettanulmányokkal, gyakorlati példákkal, ami lehetővé tette a tantárgy kiegészítését először egy külön tárgy keretében, Környezetvédelmi esettanulmányok címen, majd 2003-tól a Környezetbarát vállalatirányítás c. tantárgy keretében. A vállalati környezeti irányítás oktatásában jelentős segítséget jelentenek a tanszék keretében működő Tisztább Termelés Magyarországi Központjának tevékeny- 140

2 sége során szerzett gyakorlati tapasztalatok, illetve a tanszék hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, egyéb szervezetekkel folytatott együttműködése is. A vállalati környezeti irányítás legfontosabb kérdései A vállalatokkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések a következő fontosabb területek köré összpontosulnak: 1. A vállalati szféra szerepe a környezeti válság kezelésében; 2. A vállalatok környezeti kockázatai, a megfelelő környezeti stratégia kiválasztása; 3. A környezetvédelmi előírások által támasztott követelmények; 4. Irányzatok a vállalati környezetvédelemben, a környezetvédelmi intézkedések fajtái; 5. A vállalatok által alkalmazott környezeti irányítási eszközök. A következőkben ezeket, illetve az oktatásukkal kapcsolatban felmerült legfontosabb kérdéseket fejtjük ki részletesen. 1. A vállalati szféra szerepe a környezeti válság kezelésében. A korábbiakban utaltunk arra, hogy az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megnövekedtek a vállalati szféra környezetvédelmi teljesítményével kapcsolatos elvárások. Másrészt az is egyre világosabban látszik, hogy a káros kibocsátások kezelése, a hatékonyság növelése és egyéb vállalati környezetvédelmi intézkedések önmagukban nem lehetnek elegendőek a környezeti válság által feltett kérdések kezelésére. Ennek elsődleges oka, hogy a termékek és szolgáltatások előállításukon felül egyéb életfázisaikban is jelentős ha nem még jelentősebb hatást gyakorolnak a környezetre, mint a vállalatok által közvetlenül kontrollálható termelési folyamatok során. Másrészt a termékek és szolgáltatások előállításának egyre környezet-kímélőbbé válását ezen termékek és szolgáltatások fogyasztásának a növekedése ellentételezi (ún. visszacsapó hatás). Ezen felismerések vezettek ahhoz, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek, rendezvények egymással versengve ölelik fel a termelési folyamatok tisztábbá tétele mellett a fenntartható fogyasztási szokások területét is bár ez még csak elvétve jelenti konkrét intézkedések meghozatalát is. Különösen a fejlett országokban tolódik el a hangsúly a termelési eljárások hatékonyságának a növelése felől a fogyasztók magatartásának befolyásolása felé. Ennek elsődleges oka, hogy ezekben az országokban a kezdeti, olcsón megvalósítható technológiai megoldások jelentős részét már kihasználták, míg a fogyasztási szokások területén csak marginális pozitív változások történtek az elmúlt években (példaként említhető az ún. környezettudatos fogyasztói réteg kialakulása, mely azonban még csak igen csekély hatást gyakorol a piacokra). A fogyasztási szokások előtérbe helyezését indokolja a környezetvédelemben alkalmazott megelőzés elve is, melynek magas szintű gyakorlati megvalósítását jelenti a fogyasztás mennyiségének, illetve szerkezetének az átalakítása. E tendenciák kiteljesedésének legfontosabb akadálya a vállalati szféra profitmaximalizáláshoz, növekedéshez fűződő érdeke, mely a fogyasztás csökkentésének, átalakításának a követelménye ellen hat. 141

3 Ugyan nem oldják fel ezen ellentétet, de egyes, a fogyasztási szakasz során keletkező környezeti hatások csökkentésére irányuló eszközök alkalmazása a vállalati szféra számára is elfogadható, illetve kívánatos lehet. Ilyen megoldások a környezettudatos terméktervezés (más néven ökodesign), az életciklus-elemzés vagy a beszállítói lánc környezeti teljesítményének a befolyásolása. A környezetvédelmi oktatásban különösen fontos a fenti összefüggések megvilágítása, a lehetséges kérdések feltevése, még akkor is, ha a legtöbb esetben az oktató sem lehet képes minden tekintetben kielégítő válaszok adására. A tanszéken folyó oktatási tevékenység során e kérdéseket elsősorban a fenntartható fejlődés koncepciójával összefüggésben tárgyaljuk, ami nincsen másként a környezeti menedzsment oktatása során sem. A területen feltett jellemző kérdések az alábbiak: - mit jelent a fenntartható fejlődés koncepciója a vállalati szféra számára? - hogyan bonthatóak le a fenntarthatóság általános alapelvei megvalósítható, gyakorlatias célkitűzésekre? - hogyan lehet mérni a vállalatok környezeti teljesítményét, haladásukat a fenntarthatóság felé vezető úton? - hogyan kezelje a vállalati szféra az egyes érintett feleket, milyen eszközöket alkalmazhat a fenntarthatóság megvalósítására? 2. A megfelelő környezeti stratégia kiválasztása. A vállalati környezetvédelemmel foglalkozó irodalom egyik leggyakrabban tárgyalt kérdése a megfelelő környezeti stratégia kiválasztása. A különféle megközelítések egyik közös jellemzője, hogy a vállalatok meghatározott külső-belső jellemzői vagy azok alkalmasan választott csoportjai alapján javaslatokat fogalmaznak meg a megfelelő környezeti stratégia kiválasztásával kapcsolatban. Ezzel egyben azt is feltételezik, hogy a piacon való sikeresség érdekében a különböző szervezetek különböző választ kell adjanak a környezeti kihívás által feltett kérdésekre, sőt, ezen válaszok nem csak az okozott környezeti hatásoktól, hanem egyéb például társadalmi, gazdasági tényezőktől is függenek. A stratégiaválasztás során alkalmazott egyik alapelv a külső és belső kockázatoknak való minél sikeresebb megfelelés, vagy más megközelítésben: a vállalatok érintett felei által megfogalmazott elvárások hatékony teljesítése. A vállalati környezeti stratégiára vonatkozó modellek használhatóságát biztosítja és egyben hátrányát is jelenti, hogy mint minden modell a meghatározó tényezők, folyamatok leegyszerűsítésén alapulnak. A stratégiát meghatározó tényezők megfelelő csoportosítása, és/vagy számának lecsökkentése egyszerűbbé teszi a megfelelő stratégia kiválasztását, azonban éppen ezáltal téves következtetésekhez is vezethet. A stratégiaválasztást meghatározó tényezők tárgyalásának az oktatásban elsősorban szemléletformálási feladata van: azt hivatott bemutatni, hogy bizonyos feltételek milyen módon befolyásolják a vállalati szféra környezetvédelmi tevékenységét, illetve felhívja a figyelmet e feltételek megfelelő alakításának a fontosságára a környezetpolitika részéről. A környezeti stratégiával kapcsolatos ismeretek átadása során lehetőség nyílik a felvázolt elméletek gyakorlati működését bemutató esettanulmányok, gyakorlati példák átadására is, azonban ezen példák általában csak felületes betekintést adhatnak egy-egy vállalat működésébe (lásd például a kommunikált és a gyakorlatban követett stratégiák közötti eltérést vagy a kiválasztott szervezet környezeti hatásai- 142

4 ról, a megvalósított intézkedésekről rendelkezésre álló korlátozott információt), ezért alkalmazásuk során fel kell hívni a figyelmet e hiányosságokra. 3. A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. E terület szorosan kapcsolódik a stratégiaválasztáshoz, mely alapvetően meghatározza a vállalatok előírásokkal szemben tanúsított viselkedését. Míg a környezetgazdaságtan a társadalmi hatékonyság, illetve a szabályozó hatóságok szemszögéből tárgyalja a környezeti szabályozás különféle eszközeit, addig a vállalati környezeti menedzsment a vállalatok feladataira összpontosít. Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben jelentősen átalakultak megszigorodtak a vállalatok környezeti teljesítményével kapcsolatos szabályozási kötelezettségek, amit a környezeti médiák állapota, a társadalom környezeti tudatosságának a növekedése és külső tényezőként az Európai Unióhoz való csatlakozás indokolt. E folyamat eredményeképpen a vállalatok számára egyre fontosabbá válik a környezeti előírásoknak való megfelelés, ami a gyorsan változó és gyakran kiszámíthatatlan jogi környezetben nem is olyan egyszerű feladat. A környezetvédelmi szabályozás tárgyalásának egyik alapeleme a különféle környezeti szabályozó eszközök bemutatása, illetve azok környezeti és gazdasági hatásainak az ismertetése. A környezeti menedzsment oktatása során megtörténik a közvetlen command and control beavatkozások, a gazdasági eszközök és az önkéntes (ön)szabályozás előnyeinek és hátrányainak, az alkalmazás feltételeinek a bemutatása. A hazai szabályozási környezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetésén felül jelentősége folytán külön területet jelent az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásának a tárgyalása. Ugyan a hazai környezetvédelmi szabályozás az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az európai szabályozás átvételére, hazai jogrendbe illesztésére, még számos feladat hárul az országra ezen a téren, illetve az európai környezeti politika folyamatos fejlődése, alakulása is e téma tárgyalását indokolja. A környezeti menedzsment oktatás során mindezek alapján különös figyelmet fordítunk a vállalati szféra szempontjából fontos környezetvédelmi előírások tárgyalására (mint például az Európai Unió IPPC direktívája, vagy a környezeti irányítási rendszerekkel kapcsolatos EMAS rendelet). 4. Irányzatok a vállalati környezetvédelemben, a környezetvédelmi intézkedések fajtái. A vállalatok környezetvédelmi tevékenysége az elmúlt két-három évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül. Míg a kezdeti időszakot a 60-as évektől a 80-as évek elejéig az erőforrások kimerülésével kapcsolatos aggodalmak, illetve a káros kibocsátásoknak a kezelése, hatásának mérséklése jellemezte, addig a 80-as években megjelent a megelőzés elve, mely jelentős pályafutást befutva a környezetvédelem egyik alapelvévé nőtte ki magát. A csővégi és a megelőző jellegű környezetvédelmet egészíti ki a hangsúlyt a hasznosításra helyező ipari ökológia, mely szintén egyre fontosabbá válik a környezeti problémák kezelése során. A vállalati környezetvédelem e különféle irányzatai az eltérő technikai megoldások mellett a menedzsment szintjén jelentkező feladataikban, követelményeikben is eltéréseket mutatnak. Míg a csővégi megoldások általában alacsony szervezeti ellenállást váltanak ki azáltal, hogy nem avatkoznak jelentősen bele a vállalatok min- 143

5 dennapi életébe, addig a megelőzés a vállalat működésének alapjául szolgáló folyamatokat is érinti, és olyan problémákat vet fel, mint a szervezeten belüli változások menedzsmentje, a szervezeti ellenállás kezelése, a szervezeti tagok motivációja vagy a szervezeti tanulással kapcsolatos kérdések. Ezen szervezeti tényezők hozzájárulnak ahhoz a problémához is, mely szerint a vállalatok általában nem használják ki a megelőző környezetvédelemben rejlő lehetőségeket. Az ipari ökológia területére tartozó hasznosítás attól függően, hogy magában foglalja-e vagy sem a már meglévő folyamatok átalakítását is a csővégi vagy a megelőző intézkedésekkel mutat hasonlóságot, amit értékelésük során figyelembe kell venni (például egy már régóta keletkező hulladék hasznosításra történő értékesítése inkább a csővégi megoldásokra emlékeztet, míg a termékek olyan módon történő megtervezése, hogy azok szétszerelhetőek, majd szétszerelésüket követően újra felhasználhatóak legyenek, inkább a megelőzés jegyeit viseli magán.) A tanszék keretein belül működő Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK) az alapításától számítva eltelt mintegy hét évben jelentős tapasztalatokat halmozott fel a környezetvédelem különféle vállalati irányzataival, illetve azok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. A TTMK alapvető küldetése a megelőző jellegű, korszerű környezetvédelmi megoldások elterjesztése a gazdaságban. Tevékenysége során a központ egyrészt a vállalati szférában támogatja a tisztább termelési intézkedések megvalósítását, másrészt igyekszik megnyerni a környezeti politika támogatását is. A tisztább termelési intézkedések közös jellemzője, hogy a környezet terhelését olyan módon csökkentik a vállalatoknál, hogy az egyúttal az erőforrásfelhasználásra is kedvező hatással van. Ennek eredményeképpen az ilyen jellegű intézkedések nemcsak környezeti szempontból hatékonyak, hanem a vállalatok pénzügyi teljesítményét is kedvezően befolyásolják. A TTMK az elmúlt évek alatt számos gyakorlati jellegű projektet valósított meg a hazai vállalatok körében, melyek tapasztalatai az oktatási tevékenység során kiválóan felhasználhatóak esettanulmányok, gyakorlati példák formájában. 5. A vállalatok által alkalmazott környezeti irányítási eszközök. A vállalati környezeti stratégia megvalósítása a környezeti menedzsment eszközeinek az alkalmazását igényli. Ezen eszközök közé tartoznak a környezeti hatások, kockázatok értékelése, a környezeti teljesítmény-értékelés, a környezeti kommunikáció, marketing, a környezeti számvitel, a környezeti irányítási rendszerek alkalmazása stb. A környezeti irányítás jelentős fejlődésen ment át az elmúlt egy-másfél évtized során és eszközeit a vállalatok egyre tágabb köre alkalmazza eredményesen. A környezeti menedzsment eszközök alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok tekintetében a tanszék szintén támaszkodhat a TTMK tevékenységére, hiszen vállalati projektjei során e menedzsment eszközök alkalmazására is sor kerül. A TTMK és a tanszék együttműködését mutatja például, hogy a TTMK által alkalmazott környezeti számvitel elvei és gyakorlati megvalósítása mára a tanszéken oktatott tárgyak tananyagába is bekerült. A környezeti irányítási eszközök folyamatos fejlődésén kívül tekintettel kell lenni az egyes eszközöket övező kritikai észrevételekre is. Ezek elsősorban az egyes eszközök környezeti hatékonyságára (azaz éppen annak alacsony voltára), illetve a vállalatok látszat-intézkedéseire próbálják meg ráirányítani a figyelmet. Példaként említhetők az elsősorban marketing célokat szolgáló menedzsment-rendszerek vagy 144

6 a társadalmi felelősség elvének egyes gyakorlati megnyilvánulásai. A gyakorlati tapasztalatok valóban megerősítik azt a feltételezést, hogy ugyanazokat a menedzsment eszközöket a különböző cégek igen eltérő módon, környezeti szempontból eltérő eredménnyel alkalmazzák, ezért az oktatás során szükséges a kritikus szemlélet követése. A környezeti menedzsment oktatása a jövőben A fentiekben bemutattuk a környezeti menedzsment oktatása során tárgyalt legfontosabb témaköröket, illetve a hozzájuk kapcsolódó, az oktatási tevékenység során megfontolandó szempontokat. Az elkövetkező években várhatóan folytatódni fog az a tendencia, mely arra kényszeríti a vállalatokat, hogy a környezetvédelmi kérdéseket mindennapi tevékenységeik közé integrálják. Míg ez elsősorban a nagy, multinacionális vállalatokra jellemző, addig már a közeljövőben is várható, hogy a kis-, de különösen a közepes méretű vállalatok érdeklődése is megélénkül ezen a területen. Ez a tendencia lehetővé fogja tenni, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozások számára már kidolgozott vagy kidolgozás alatt lévő eszközök a gyakorlatban is elterjedjenek, amire annál is inkább szükség van, mert méretük ellenére ezek a vállalkozások is jelentős mértékben hozzájárulnak a környezet állapotának a romlásához. Másrészt valószínűsíthető, hogy tovább folytatódik az a napjainkban megindult tendencia, mely szerint a termelési folyamatokról a hangsúly egyre inkább a termékek és szolgáltatások egyéb életciklusaira irányul. Ez a vállalati szféra szempontjából egyrészt új eszközök alkalmazását igényli (pl. a korábbiakban már említett környezettudatos terméktervezés), másrészt elsősorban hosszú távon megköveteli, hogy újragondolják alapvető tevékenységi területüket, a termékek és szolgáltatások előállítását. A lokális és globális környezeti problémák megoldása, illetve a megoldási javaslatok kidolgozása még hosszú időt fog igénybe venni, mely munkából a vállalati szférának is ki kell vennie a részét, ami hosszú távra elegendő elfoglaltságot fog jelenteni a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék munkatársai számára. A környezeti kérdések azonban nem kezelhetőek egyetlen szektorban, ezért a társadalom különböző csoportjainak az összefogására van szükség ahhoz, hogy még időben megtörténjenek azok a szükséges változtatások, melyek egy egészségesebb, élhetőbb jövőt biztosítanak az emberiség és az őt körülvevő természeti környezet számára. Felhasznált irodalom Kerekes S., Kindler J. (szerk.) [1998]: Vállalati környezeti-menedzsment, Budapest, 1998 Kerekes S., Szlávik J. A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei, KJK- Kerszöv, Budapest Pálvölgyi T., Nemes Cs., Tamás Zs. (szerk.) [2001]: Vissza vagy hova - útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon, Tertia Kiadó, Budapest 145

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Ph.D. Program A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Ph.D. értekezés Készítette: NÉMETH PATRÍCIA Témavezető:

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. CSER JÁNOS DR. TÓTH TAMÁS (SZERK.) TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója 1. rész Fülöp Gyula Pelczné Gáll Ildikó Lean termelés

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Dr. Szabó Attila 1, Dr. Szabó Imre 2, Faur Krisztina Beáta 3 1 okl. környezetmérnök, okl. közgazdász, 2 okl. geológusmérnök, egyetemi tanár, 3 okl.

Részletesebben

A társadalomért felelős vállalat 1

A társadalomért felelős vállalat 1 A társadalomért felelős vállalat 1 SZLÁVIK JÁNOS a - FÜLE MIKLÓS b a Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet Közgazdaságtan és Jog Tanszék, Egészségház u. 4, Eger 3300 szlavik@ektf.hu b Budapesti

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

Lépések... A környezeti válság felismerése és ismereteink elmélyülése

Lépések... A környezeti válság felismerése és ismereteink elmélyülése 16. évf. 4. szám (50) 2011. tél Tartalom: Emberi tényező: Dr. Kerekes Sándor 2. oldal JóLétKérdések XVI. KÖVET Konferencia 4. oldal A Winter-modell 40 éve 6. oldal KÖVET-hírek 8. oldal 2010 legjobb környezetvédelmi

Részletesebben

Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA

Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA Bevezetés A klasszikus elképzelés, mely szerint a vállalat egyetlen célja lényegébõl adódóan a hatékony profitmaximalizálás (Friedman,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben