ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŐZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŐZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŐZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK OKTATÁSI ANYAG ELSİ ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA Összeállította: Gazdasági és Mőszaki Fıigazgatóság Üzemeltetési Osztály Munka- és Környezetvédelmi Csoport Tőzvédelmi Csoport Budapest, július 5. 1/1

2 MUNKAVÉDELEM Bevezetés A hallgatók oktatását Az MvSz elıírása a hallgatók oktatására: Alkotmányban foglalt elv A munkavédelem fogalma: A Munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt) 52. (1) pontja alapján az iskolarendszerő oktatás, nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés alapvetı szabályaival. A Mvt 55. (1) pontja szerint az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevık aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (továbbiakban: MvSz) írja elı Az elsı éves hallgatókkal tanulmányaik megkezdésekor egy órás munkavédelmi oktatás keretében ismertetni kell az általános munkavédelmi tudnivalókat, beleértve az MvSz hallgatókra vonatkozó elıírásait A hallgatók tantárgyi munkavédelmi oktatásának rendjét a tantervben kell elıírni. A hallgatók részére a tantervben elıírt oktatáson kívül, a gyakorlati foglalkozások féléves programjának megkezdése elıtt munkavédelmi oktatást kell tartani. Az oktatás megtartásáért a gyakorlatvezetı felel, megtörténtét a hallgató aláírásával igazolja. Ennek hiányában a hallgató a gyakorlati képzést nem kezdheti meg A hallgatók gyakorlati foglalkozást megelızı oktatásnak ki kell terjednie a (laboratórium, mőhely stb.) munkahely munkavédelmi követelményeire, továbbá a munkavédelmi eszközök elhelyezésére és kezelésére, továbbá az alapvetı elsısegély-nyújtási ismeretekre Tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás alkalmazásával a vezetı oktató köteles gondoskodni arról, hogy a hallgatók részére a fogadó fél ismertesse a munkahelyi magatartási szabályokat. A szaktárgyak tananyagának kötelezıen tartalmazni kell a vonatkozó munkabiztonsági tennivalókat is. A tantárgyi és a szaktárgyi munkavédelmi ismeretek elsajátítása megfelelı alapot biztosít a hallgatók számára a késıbbi mérnöki munkához. a Magyar Köztársaság területén munkát végzıknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez. a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények törvénykezési, szervezési, intézményi elıírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A munkavédelem két fı területe: 1. munkabiztonság: feladata a munkabalesetek megelızése és elhárítása különbözı mőszaki megoldásokkal, 2. munka-egészségügy: a foglalkozás-egészségügy és a munka-higiéné szakterületeit foglalja magában. Feladata, hogy a foglalkozási megbetegedések megelızésre kerüljenek. A munkavédelem ellenırzı szerve: Baleset: Budapest Fıvárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Munkavédelmi Felügyelısége az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsı hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idı alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetıleg halált okoz. 2/2

3 Munkabaleset: Munkavállaló: Munkáltató: Szervezett munkavégzés: Mit kell tenni, a hallgatónak, ha a gyakorlati oktatás során baleset éri? Mit kell tenni, ha nem gyakorlati oktatás során történik a baleset a hallgatóval? az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétıl és idıpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétıl függetlenül. a szervezett munkavégzés keretében munkát végzı személy a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka. A balesetet a sérültnek, vagy a sérülést észlelınek azonnal jelenteni kell a gyakorlatot vezetınek. A baleset milyenségétıl függıen elsısegélyben kell részesíteni a sérültet és/vagy mentıt kell hívni. Mentıt közvetlenül a 104- es telefonon, vagy a diszpécsereken ( telefon) keresztül lehet. Ebben az esetben, a sérült hallgató és/vagy a sérülést észlelı haladéktalanul jelentse a balesetet a munkavédelmi csoportnak a os telefonra, vagy a diszpécsereknek a es telefonra. A munkavédelmi csoport a bejelentett balesetet kivizsgálja és ennek megfelelıen a szükséges intézkedéseket meghozza. Hol van elsısegély-nyújtóhely? - valamennyi épületben - ahol porta van - a portán - minden laboratóriumban - a T épület orvosi rendelıjében - minden olyan helyen, ahol tábla jelzi Kinek a feladata elsısegélyben részesíteni a sérültet? Az elsısegély-nyújtás állampolgári feladat. Mindenki a legjobb tudásának megfelelı segítséget adja meg a sérültnek. Abban az esetben, ha valaki nem tudja, mit tegyen, hívjon segítséget. Mit tegyen a hallgató, ha Jelentse a Munkavédelmi csoportnak (tel: ) vagy a valamilyen rendkívüli, baleset diszpécsereknek (tel: ). bekövetkezését elısegítı eseményt, eszközt lát? Közlekedés: - a KRESZ szabályait kell betartani - az egyetem területén, az épületekben tilos görkorcsolyával és gördeszkával közlekedni - a kerékpárokat és a motorokat a kijelölt ırzıkben kell elhelyezni, az épületekbe bevinni tilos - a közlekedı utakat leszőkíteni nem lehet - a közlekedı utakon szétfolyt, összetört anyagokat a szennyezıdést okozónak fel kell takarítani. Dohányzás Az évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairólszabályozza. Az egyetem területén dohányozni a kijelölt, táblával ellátott dohányzóhelyeken lehet január 1-tıl épületeken belül a dohányzás tilos, csak épületen kívül a bejárattól számított 5 m-en túl kijelölt dohányzóhelyen lehetséges. 3/3

4 KÖRNYEZETVÉDELEM Szükségessége Törvényi háttér Tevékenységek az Egyetemen A környezet védelme, az élıvilág és az ember egészségének megırzése érdekében, minden állampolgár alapvetı kötelessége. Csak így tudjuk elérni az emberi tevékenység és a természet közötti harmóniát, amelynek elmulasztása a jelen generációk életminıségét és a jövı generációk létét veszélyezteti. A környezet védelmét jogszabályok írják elı. Alaptörvény: az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. A levegı, a víz, a föld védelmét, a hulladékgazdálkodást stb. további törvények és rendeletek szabályozzák. Az Egyetemen a teendıket a BME Környezetvédelmi Szabályzata írja elı. - A hulladék oldószerek győjtése és ártalmatlanításra történı átadása. - Lejárt vegyszerek, veszélyes hulladékok győjtése. - Hulladék kenıolaj győjtése. - Kimerült szárazelemek győjtése. - Szelektív papírgyőjtés. - Üdítıs fémdobozok zsugorítása. - Használt sütıolaj győjtés az éttermekben. - Zsírfogók a konyhák mellett a csatornába kerülı szennyvíz tisztítására. - Szemétgyőjtık az egyetem kertjében, intenzív parkgondozás környezetünk kultúráltsága érdekében. - Nyitott és zárt kerékpártárolók az egyetem kertjében. - Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken lehet. Feladatok - A laboratóriumokban, mőhelyekben a munka során keletkezı hulladék oldószert a kijelölt győjtıedénybe kell tölteni. Veszélyes szennyezıanyag nem kerülhet csapadékvíz és szennyvíz csatornába. - A hulladék kenıanyag elszállíttatása. - Hulladék vegyszereket, fa- és fémhulladékot csak a kijelölt helyre szabad elhelyezni! - A kollégiumokban próbálkozások vannak a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésére. Ahol ez már lehetséges, a papírt, a mőanyagot és üveget a szelektív győjtıhelyre kell tenni! - Szárazelem győjtıtartályok találhatók a kollégiumokban, a Goldmann menzán, a " K", " Z", " J", " R", " E", " V 1 " " V 2 ", "CH", Q és Informatika épületekben. - Vigyázzunk az épületek és a közterületek tisztaságára! - Ne szemeteljünk! - Törekedni kell az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítására és fenntartására (elıvigyázatosság megelızés - helyreállítás). 4/4

5 TŐZVÉDELEM Bevezetés A hallgatók oktatása A BME TSz elıírása az oktatására: Az évi XXXI. számú, - a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló - törvény 22. (1) elıírása tartalmazza, hogy a felsıoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tőzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végzı szerv köteles gondoskodni. A Tőzvédelmi Szabályzat készítésérıl szóló 30/1996 (XII.6.) BM számú rendelet 2. (2) A Tőzvédelmi Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni. (3) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülık, külsı munkavállalók, szállóvendégek stb. - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tőzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék. A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tőzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: BME TSz) pontja írja elı. A hallgatók tőzvédelmi felkészítésének célja és kapcsolódó feladataik. A hallgatók életének, testi épségének megóvása, az egyetemi és a hivatásos tőzvédelmi szervezetekkel az együttmőködés javítása, valamint az Egyetem ingó és ingatlan vagyonának hatékony védelme. A hallgatók és az oktatók felkészítéséhez a Tőzvédelmi Csoport segítséget ad. Az Egyetemhez kapcsolódó tőzvédelmi feladatok: a.) A hallgatók tőzvédelmi felkészítése alapjainak megjelenítése a tantervekben. A hallgatók évenkénti egy alkalommal történı tőzvédelmi oktatása a Karok feladata. b.) A tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a továbbképzéseken az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tőzvédelmi ismeretek oktatása. Az oktatásról az oktatási szervezeti egység vezetıje és a Tőzvédelmi Csoport együttesen köteles gondoskodni. c.) Az egyetemi kollégiumokban lakó hallgatókra vonatkozó tőzvédelmi szabályrendszer megismertetése és betartatása. d.) Tájékoztatás az Egyetemi kommunikációs és információs rendszerhez illeszkedı riasztási-értesítési és ügyeleti szolgálat mőködésének feltételeirıl. e.) A hallgatók tőzmegelızési ismereteinek folyamatos gyarapítása. f.) A tőzesetek elleni védekezéshez és annak felszámolásához szükséges feltételek és ismeretek biztosítása. A hallgatók tőzvédelmi feladatai: a.) Évente egy alkalommal részt kell vennie a megelızı tőzvédelmi oktatáson és az ott elhangzottak elsajátítását aláírásával kell elismerni. b.) A potenciálisan tőz- és robbanás veszélyes területeken, pl.: laboratóriumi gyakorlaton résztvevı hallgatónak, az általános tőzvédelmi ismeretek elsajátításán túlmenıen, részt kell vennie a laboratóriumokra vonatkozó megelızı tőzvédelmi szabályokra, az ott készenlétben lévı tőzoltó eszközök és felszerelések kezelésére felkészítı foglalkozáson is. c.) Köteles az általa észlelt tőzesetet a tőzoltóságra, vagy a diszpécsernek jelezni, a veszélyeztetett területen tartózkodókat riasztani és testi épségének veszélyeztetése nélkül, megkísérelni a tőz oltását. d.) Óvja a tőzvédelmi eszközök, készülékek, berendezések mőködıképességét és rendeltetéstıl eltérı célra azokat ne használja. A hallgató az általa szándékosan okozott kár megtérítésére kötelezhetı. Súlyosabb esetben ellene fegyelmi, szabálysértési, vagy büntetıeljárás kezdeményezhetı a Hallgatói Fegyelmi és 5/5

6 Alkotmányba foglalt elv A tőzvédelemben használatos fogalmak: Kártérítési Szabályzat szerint. e.) A tőzriadó gyakorlatok során, vagy veszély helyzet észlelésekor a veszélyeztetett területet késedelem nélkül el kell hagynia. A Magyar Köztársaság területén munkát végzıknek joguk van a biztonságos munkafeltételekhez. tőzeset: égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz tőz elleni védekezés, tőzvédelem: a tőzesetek megelızése, a tőzoltási feladatok ellátása, a tőzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása A tőzvédelem három fı területe: A tőzvédelem ellenırzı szervei: Tőzmegelızés: Tőzeset: Tőzoltási feladat Tőzvizsgálat Mőszaki mentés Munkavállaló: Munkáltató: Hallgató: tőzvédelmi megfelelıségi tanúsítvány: irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tőz- vagy robbanásveszélyes anyag a robbanó- és a robbantóanyag kivételével -, készülék, gép, berendezés, technológia, tőzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tőzvédelmi követelményeknek. 1. tőzmegelızés 2. tőzoltás 3. tőzvizsgálat 1. Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság 2. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság Budai Tőzmegelızési Régió A tüzek keletkezésének megelızésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetıleg a tőzoltás alapvetı feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tőzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági elıírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység. Égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz. A veszélyeztetett személyek mentése, a tőz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tőz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tőz közvetlen veszélyének elhárítása. A tőzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tőz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul. Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, mőszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által elıidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tőzoltóság részérıl a rendelkezésére álló, illetıleg az általa igénybe vett eszközökkel végzett elsıdleges beavatkozói tevékenység. A szervezett munkavégzés keretében munkát végzı személy. A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. A hallgatói jogviszony az elsı beiratkozással jön létre és az elbocsátásnak, az intézménybıl való kizárás kimondásának, a hallgatói névsorból való törlésnek, illetve a tanterv utolsó fél-évének sikeres befejezését követı elsı szakmai záróvizsga idıszak utolsó napjáig tart. Szervezett munkavégzés: Mit kell tenni, a hallgatónak, ha a gyakorlati oktatás során tőzesetet, vagy tőzveszélyt észlel? A hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka. Veszély esetén, azt a gyakorlatot vezetınek azonnal jelezni kell, majd a diszpécseren (telefon ) keresztül lehet segítséget hívni. Ha a közelben tőzjelzı van, akkor a kézi jelzés adójának betörésével jelezzen. A tőzvédelmi csoport a bejelentett káresetet kivizsgálja és ennek megfelelıen a szükséges intézkedéseket megteszi. 6/6

7 Mit kell tenni a hallgatónak, ha nem a gyakorlati oktatás során észlel tőzesetet, vagy a tőzveszélyt? Hol van hordozható tőzoltó készülék? Kinek a feladata a tőzoltás? Mit tegyen a hallgató, ha valamilyen rendkívüli eseményt lát? Dohányzás Ebben az esetben, az észlelı haladéktalanul jelentse a tőzesetet diszpécsereknek a es telefonra. Ha a közelben tőzjelzı van, akkor a kézi jelzés adójának betörésével jelezzen. A tőzoltóságot közvetlenül a 105-es telefonon, vagy a 112 hívószámon lehet elérni. A tőzvédelmi csoport a bejelentett káresetet kivizsgálja és ennek megfelelıen a szükséges intézkedéseket megteszi. Valamennyi épületben - ahol porta van - a portán, - minden laboratóriumban, - minden olyan helyen, ahol tábla, vagy felirat jelzi, - a folyosókon. Elsıdlegesen a tőzoltóság feladata. A tőzoltás rendkívül veszélyes feladat. Az Egyetemen nincs tőzoltáshoz szükséges védelmi felszerelése senkinek. Lehet azonban olyan esemény, ahol a testi épségünk veszélyeztetése nélkül segíteni tudunk elsı beavatkozóként. Abban az esetben, ha valaki nem tudja, mit tegyen, hívjon segítséget. Jelezze a tüzet a tőzoltók számára, a diszpécser felé, vegyen részt aktívan a személyek kimentésében, és ha lehet kezdjen el oltani. A hallgatónak nem kötelessége az oltás, ha azzal önmagát veszélynek teszi ki. Jelentse az eseményt a gyakorlatvezetınek, oktatónak, ha nem oktatási idıben történik az észlelés a Diszpécsernek (tel: ), vagy a Tőzvédelmi Csoportnak (tel: ) Közvetlenül a Tőzoltóságot a 105, vagy 112 telefonszámon lehet elérni. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba lépett Országos Tőzvédelmi Szabályzat II. fejezete tartalmazza a dohányzás szabályait: 5. (1) Égı dohánynemőt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat. (2) Dohányozni nem szabad az "A"-"C" tőzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetıleg piktogrammal kell jelölni. (3) Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. Az egyetem területén dohányozni a kijelölt, táblával ellátott dohányzóhelyeken lehet. 7/7

8 KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELEM Bevezetés A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét és mindannyiunk vagyoni értékeit. A védendı értékeket fenyegetı veszélyek mind megjelenési módjukban, mind hatásmechanizmusuk tekintetében nagyon különbözık lehetnek. Egyesek elıre jelezhetık (pl. árvizek, háború, szövetségi kötelezettségbıl adódó feladatok), mások váratlanul hatnak (pl. ipari szerencsétlenség, meteorit becsapódás, földrengés), vannak, amelyek csak keletkezésük helyén hatnak (pl. házomlás, jégesı), míg mások tovább terjedve egyre nagyobb területeket veszélyeztetnek (pl. sugárzó, vagy vegyi anyag, veszélyes biológiai anyag elszabadulása). A bekövetkezés megelızése, a károsító hatások elleni védekezés és az okozott károk felszámolása, a helyreállítás differenciált szakmai felkészültséget, különbözı létszámú szervezeteket és változó minıségő és mennyiségő anyagi-, technikai eszközök igénybevételét, alkalmazását igényli. Mindezek figyelembevételével a társadalmak, így a Magyar Köztársaság is, létrehoztak és fenntartanak a veszélyeztetı hatások elleni védelemre rendelt szerveket (honvédség, rendırség, mentık, tőzoltóság, polgári védelmi szervek, egészségügyi intézmények stb.). Az emberek életének, egészségének anyagi értékeinek, a lakosság alapvetı ellátásának, a természeti környezetnek, a természeti értékeknek a veszélyeztetése vagy károsítása bekövetkezhet olyan módon, vagy mértékben, hogy a kár megelızése, elhárítása, vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek elıírt együttmőködési rendben történı védekezési lehetıségeit, kapacitását és különleges intézkedések bevezetését (pl. rendkívüli jogrend), szélesebb társadalmi (emberi, anyagi) erıforrások bevonását és szigorúan összehangolt együttmőködést, illetve nemzetközi segítség igénybevételét teszi szükségessé. A társadalom, az ország védelmi rendszere akkor igazán hatékony, ha mind szélesebb alapokon nyugszik, azaz a társadalom minden tagjának differenciáltan, de fel kell készülnie védelmi feladatára és amennyiben szükséges, abban szellemi, fizikai vagy anyagi adottságai, lehetısége szerint részt kell vennie. A veszélyeztetés mértéke, az okozott kár nagysága lehet olyan, hogy azzal szemben csak a teljes közösségi, az egész nemzeti összefogás lehet sikeres. Ezért is mondja ki a honvédelmi-, a polgári védelmi- és a katasztrófavédelmi törvény is, hogy a honvédelem, illetve a katasztrófavédelem nemzeti ügy. A részvétel módját és mikéntjét az alapvetı védelmi jellegő törvények (honvédelmi-, polgári védelmi-, katasztrófavédelmi törvény) és végrehajtási rendeleteik (kormány- és miniszteri rendeletek) szabályozzák. A jogszabályok a társadalom tagjainak és anyagi eszközeinek bevonását a védelmi feladatokba, elsısorban az Alkotmányban rögzített ún. minısített idıszakokra, másrészt az ezeknél kisebb veszélyt jelentı esetekre figyelemmel szabályozzák, és egyrészt személyes részvételt elıíró, ún. személyes honvédelmi kötelezettségeket, másrészt kortól, nemtıl és állampolgárságtól független vagyoni (anyagi-, gazdasági-,) szolgáltatási kötelezettségeket határoznak meg. 8/8

9 Általános jogok és kötelezettségek A jogokkal való élés biztosítása Katasztrófaveszély: Az adott közösség minden tagjának vagy, ahogy a katasztrófavédelmi törvény fogalmaz Minden állampolgárnak, illetve személynek JOGA van arra, hogy megismerje a környezetében lévı katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá JOGA és KÖTELEZETTSÉGE, hogy közremőködjön a katasztrófavédelemben. a) A településeken, a polgármester (a fıvárosban a fıpolgármester) gondoskodik az illetékességi területen élı vagy tartózkodó személyek részére, a katasztrófaveszélyekrıl szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról. A lakosságot tájékoztató kiadványok kibocsátásával, a helyi sajtóban (pl. az önkormányzat lapjában, a megyei vagy régiós lapokban) megjelenı tájékoztató közlemények megjelentetésével, lakossági fórumok szervezésével, katasztrófavédelemi bemutató gyakorlatok, kiállítások, szervezésével kell a polgári védelmi feladatokra felkészíteni. A felkészítés informálja az érintetteket: - az adott településen, területen található ipari, természeti veszélyforrásokról; - az ipari mennyiségben elıforduló veszélyes anyagokról és azok veszélyességi jellemzıirıl, élettani hatásairól; - a megelızés és a katasztrófák elleni védekezés szabályairól; - a riasztási jelzésekrıl; - a követendı magatartási szabályokról; - az esetleges kitelepítés szabályairól; - a mentésben résztvevı szervek felsorolásával azok címérıl és telefonszámáról. b) A fentieken túlmenıen az ún. veszélyes üzemekrıl, amelyekben a veszélyes anyagok mennyisége egy meghatározott küszöbértéket elér, a lakosság további tájékoztatást kap. A veszélyes üzem üzemeltetıje ún. biztonsági jelentése kivonatában közérthetı kifejezésekkel tájékoztatja a lakosságot a súlyos baleset megelızésével és hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fı célkitőzéseirıl, valamint az egészség és a környezet magas fokú védelmét biztosító üzemi szervezeti- és eszközrendszerrıl. Ezirányú feladatait belsı védelmi tervben rögzíti. A polgármester számolva azzal, hogy a veszélyes üzem veszélyeztetı hatása esetleg a települést is érheti a biztonsági jelentés alapján külsı védelmi tervet készít, amelynek koncepciója tartalmazza a lakosság védelme érdekében alkalmazandó védelmi módszerek és intézkedések elgondolását. A biztonsági jelentésrıl és a külsı védelmi terv koncepciójáról hirdetményt tesz közzé, és ezt követıen 21 napig mindkettıt a lakosság részére megtekinthetıvé teszi a polgármesteri hivatalban és azokhoz a lakosság észrevételeket tehet. Az így beérkezett és összegyőjtött észrevételeket a polgármester megküldi az elbíráló hatóságnak (Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság), amely az elbírálás során a beküldött lakossági észrevételeket figyelembe veszi. olyan folyamat vagy állapot (pl. természeti, biológiai, tőz okozta), amely közvetlenül és súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot, ha okszerően lehet számolni 9/9

10 Katasztrófa: Szükséghelyzet Veszélyhelyzet Általános jelzési és közremőködési kötelezettség Honvédelmi kötelezettségek a katasztrófa bekövetkezésének valószerőségével. A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetıleg a minısített helyzetek kihirdetését el nem érı mértékő olyan állapot, vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvetı ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelızése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek (hivatásos önkormányzati tőzoltóság, mentık, vízkár-elhárítási szervek, rendırség stb.) elıírt együttmőködési rendben történı védekezési lehetıségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttmőködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét teszi szükségessé. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztetı, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erıszakos cselekmények (pl. terror jellegő), elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség. a tömeges veszélyeztetést el nem érı mértékő, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztetı természeti csapás, illetıleg ipari baleset okozta állapot. a) Aki a katasztrófát vagy katasztrófaveszélyt észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles azt bejelenteni a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek (Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság; Budapest Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, Polgári Védelmi Kirendeltségek, Polgári Védelmi Irodák), illetve a hivatásos önkormányzati tőzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak. b) A természetes személyek és szervezetek a védekezés irányításáért felelıs vezetı (pl. fıpolgármester, megyei közgyőlés elnöke, polgármester, tőzoltóparancsnok stb.) felszólítására kötelesek a védekezést elısegíteni: - adat és egyéb információk közlésével, - közvetlen részvétellel, - védekezés céljára alkalmas ingó és ingatlan dolog, rendelkezésre bocsátásával, igénybe-vételének tőrésével. A felsorolt kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség teljesítésével a felszólított önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki. A kötelezettségek minden állampolgárra, a közösség minden tagjára egyformán vonatkoznak, függetlenül korától, nemétıl, családi állapotától, fizikai állapotától, általános felkészültségétıl. A közösség, az ország békés, nyugodt életét, rendes mőködését azonban nagyon különbözı, külsı (háború, árvíz stb.) vagy belsı (forradalom, terror, ipari baleset stb.) eredető természeti vagy technikai jellegő hatások veszélyeztethetik. Ezen károsító hatásokkal szemben csak megfelelıen felkészített, felszerelt és jól együttmőködı, egységesen vezetett védelmi szervezetek lehetnek sikeresek, melyek kiegészítik a hivatásos védelmi szervezetek kapacitását. A civil állampolgárok bevonása a védelmi feladatokba csak a legszükségesebb esetben és mértékkel, az egyéni és közösségi érdekek, képességek figyelembe vételével történik. 10/10

11 Személyes honvédelmi (szolgálati) kötelezettségek Hadkötelezettség Országgyőlés feladata Ki hadköteles? A hadkötelezettség magában foglalja a Az állampolgárok a nemzeti és szövetségi védelmi feladatok végrehajtása érdekében általános honvédelmi kötelezettségeként - az Alkotmányban és a honvédelmi törvényben meghatározottak szerint SZEMÉLYES SZOLGÁLAT és VAGYONI SZOLGÁLTATÁS teljesítésére kötelezhetık. Az ezekben való személyes részvételi kötelezettséget a törvények a fenyegetı események súlyosságát is figyelembe véve szabályozzák. Az ország életében a legnagyobb katasztrófa a háború, de a kisebb területek, veszélyeztetı természeti vagy civilizációs katasztrófák elleni védekezés is szükségessé teheti a kiegészítı kapacitások bevonását, az érintett közösség több tagjának bevonását a feladatok végrehajtásába. Mindezek alapján, amennyiben az állampolgárt egyidejőleg több személyes honvédelmi kötelezettség terheli, az alábbi fontossági sorrendben kell teljesítenie: 1. hadkötelezettség, 2. polgári védelmi kötelezettség, 3. honvédelmi munkakötelezettség. A hivatásos és szerzıdéses honvédségre való áttérés lehetıvé tette, hogy január 1-tıl kezdve béke idején megszőnt az általános hadkötelezettség. Számítani kell azonban az ország számára két a legnagyobb megpróbáltatást jelentı idıszakkal, amelyekben a védelmi feladatok csak az általános hadkötelezettség bevezetésével teljesíthetık. Ez a két idıszak: 1. a megelızı védelmi helyzet, amely bekövetkezhet - külsı fegyveres támadás veszélye, vagy - szövetségi kötelezettség teljesítése esetén. 2. a rendkívüli állapot, ami bekövetkezhet: - hadiállapotban: amikor az ország függetlenségét és területi épségét idegen, külsı hatalom erıszakos fellépése veszélyezteti, vagy - háborús veszély esetén: feszült nemzetközi helyzetben, amikor az idegen, külsı hatalom fegyveres támadásának közvetlen a veszélye. Mindkét minısített idıszakot kihirdeti, a lakosság tudomására hozza a hírközlı szervek, rádió-, televízió állomások, sajtótermékek, falragaszok stb. útján. A rendkívüli állapot kihirdetése az általános hadkötelezettség azonnali bevezetését is jelenti, a megelızı védelmi helyzet kihirdetése még nem, ez esetben arról az Országgyőlés külön dönt. Az általános hadkötelezettség alapján, rendkívüli állapot idején és az Országgyőlés külön döntése alapján, megelızı védelmi helyzetben a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezı, minden nagykorú, magyar állampolgárságú férfi hadköteles. A hadkötelezettség a 18. év betöltésekor kezdıdik, és annak az évnek a december 31. napjáig áll fenn, amelyben a hadköteles a 40. évét betölti. Nem hadköteles az a személy, aki január 1-jét megelızıen, vagy azt követıen polgári szolgálat teljesítésére kapott engedélyt. a) tájékoztatási-, b) bejelentési-, c) megjelenési- és d) szolgálati kötelezettséget. 11/11

12 Tájékoztatási kötelezettség A megelızı védelmi helyzet idején és rendkívüli állapotban a hadköteles a személyével kapcsolatban nyilvántartott adatok pontosításához a bejelentett lakóhelye szerint illetékes önkormányzati jegyzınek és a hadkiegészítı parancsnokságnak azok megkeresésére köteles tájékoztatást adni a katonai szolgálata tervezését és teljesítését befolyásoló az alábbiakban felsorolt adatairól és azok változásáról. Személyazonosító adatok: - születési családi és utóneve(i), - házassági családi és utóneve(i), - születési ideje, - anyja leánykori, családi és utóneve(i), - személyi azonosítója. Lakcím adatok: - bejelentett lakóhelye, - - tartózkodási helye (pl. kollégium). - Állampolgársága: Családi állapota: Bejelentési kötelezettség A szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatok: - a katonai szolgálatra való alkalmasságát érintı betegsége, - szomatometriai (testsúly, magasság, mellbıség stb.) adatai, - megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai, - szakképzettsége, - foglalkozása, - idegen nyelv ismerete és annak foka, - gépjármő-vezetıi, munkagép-kezelıi engedélyének kategóriája, érvényességi ideje, - saját háztartásában eltartott vérszerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje, - külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata. A hadköteles bejelenteni tartozik, ha: - gyermekeinek száma, - polgári szakképzettsége (pl. gépjármő-vezetıi engedély megszerzése), - foglalkozása (beosztása, munkaköre), - iskolai végzettsége, - sorozását követıen az egészségi állapota a katonai szolgálatra való alkalmasságát érintıen megváltozik, továbbá, - a katonai szolgálat félbeszakításának oka megszőnt, - idegennyelv-ismeretet tanúsító bizonyítványt (közép- vagy felsıfokú nyelvvizsga) szerzett. A felsorolt adatokat a hadkötelesnek a hadkiegészítı parancsnokságra kell bejelentenie azok változását követı 8 napon belül írásban, vagy személyes megjelenés esetén szóban. A változások bejelentéséhez 12/12

13 Megjelenési kötelezettség csatolni kell, személyes megjelenés esetén, pedig be kell mutatni a megfelelı okiratot, vagy annak hiteles másolatát. A kötelezettség teljesítésére képtelen hadköteles helyett a közeli hozzátartozó vagy a törvényes képviselı tehet bejelentést. A fentiekben ismertetett bejelentési kötelezettség nem vonatkozik arra a hadkötelesre, aki a szolgálat teljesítése alóli felmentésrıl értesítést kapott. A hadkötelesnek a hadkiegészítı parancsnokság felhívására a megjelölt helyen és idıben meg kell jelennie: - adatainak ellenırzése és egyeztetése, - katonai alkalmasságának megállapítása (sorozás), - orvosi vizsgálat, valamint, - gyógykezelés céljából. Katonai kötelezettség szolgálati A sorozás céljából a hadkötelesnek meg kell jelennie a hadkiegészítı parancsnokság felhívásában megjelölt helyen és idıben. A sorozáson megjelenı hadköteles az egészségügyi alkalmasságának megállapításához a hadkiegészítı parancsnokság felhívásában meghatározott orvosi igazolást köteles magával vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni. A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt, a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a személyi adottságok és a képzettség figyelembevételével megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett idejét és helyét. A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági fokozatok: katonai szolgálatra alkalmas, katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan és katonai szolgálatra alkalmatlan. Besorozott az a hadköteles, aki katonai szolgálatra alkalmas fokozatot kapott. A hadköteles a hadkötelezettségének tartama alatt kérheti katonai szolgálatra való egészségi alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában olyan változás állt be, amely a katonai szolgálatra való alkalmasságát érinti. A kérelemhez csatolni kell az egészégi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A kérelmet a hadkiegészítı parancsnoknak címezve kell benyújtani. A megjelenési kötelezettség egyéb esetei A hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggı orvosi (szakorvosi) vizsgálatnak köteles magát alávetni, és e célból a meghatározott gyógyintézetben és idıpontban köteles megjelenni. A hadköteles a hadkiegészítı parancsnokság felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele, illetve visszaadása céljából, azok átvételét, megırzését és visszaadását nem tagadhatja meg. Aki megjelenési, kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a hadkiegészítı parancsnokság vezetıjének határozata szerint a rendırség elıvezeti. Aki kötelezettségének azért nem tesz eleget, hogy kivonja magát a katonai szolgálat teljesítése alól, büntetıjogi felelısséggel tartozik. Célja: a nemzeti, és szövetségi védelmi feladatok végrehajtása érdekében a hadkötelesek képzése, felkészítése a katonai feladatokra, illetve a Honvédség védelmi képességének erısítése. 13/13

14 A polgári szolgálat teljesítésének engedélyezése Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség magában foglalja az: A katonai szolgálatot a Honvédség szervezeteinél, fegyveres katonai szolgálat keretében teljesíti a hadköteles, melynek idıtartama: - megelızı védelmi helyzet idején legfeljebb 12 hónap, - rendkívüli állapot idején idıkorlátozás nélkül. A hadkötelesek behívása behívóparanccsal történi, amelyet a hadkiegészítı parancsnokság a behívottaknak kézbesít. A hadköteles a behívóparancson megjelölt okirataival, a meghatározott idıpontban és helyre köteles bevonulni. A járóképes hadköteles a behívóparancsnak akkor is köteles eleget tenni, ha a katonai szolgálatra való bevonulását az idıközben keletkezett múló fogyatékossága vagy megbetegedése nehezíti. Járóképtelensége esetén a hadköteles az akadályoztatását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a hadkiegészítı parancsnokságnak. Bevonuláskor a hadköteles személyazonosító igazolványát és útlevelét a bevonulás helyén a hadkiegészítı parancsnokság képviselıje a fogadó katonai szervezet részére átadja, melyeket a leszereléssel egyidejőleg visszaadnak a leszereltek. A hadköteles katonai szolgálata akkor kezdıdik, amikor ıt a katonai szervezet képviselıje átvette. Átvétel elıtt a hadkötelest kérésére orvosi vizsgálatnak kell alávetni. A polgári szolgálat teljesítésének engedélyezése iránti kérelmet a behívóparancs kézbesítését követı 3. munkanapig lehet benyújtani a hadkiegészítı parancsnokság vezetıjéhez vagy a lakóhely szerint illetékes közigazgatási hivatalhoz. A kérelem benyújtása a hadkötelest a megjelenési és bejelentési kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti. A kérelmet a közigazgatási hivatal bírálja el. Akinek a kérelmét elutasítottak, újabb kérelmet nem nyújthat be. Az a hadköteles, aki polgári szolgálat teljesítésére kapott engedélyt, katonai szolgálatot kérelmére sem teljesíthet. A polgári szolgálat idıtartama a katonai szolgálat idıtartamával megegyezik: - megelızı védelmi helyzet idején legfeljebb 12 hónap, - rendkívüli állapot idején idıkorlátozás nélkül. A polgári szolgálatot a határozat kézhezvételét követı 15 napon belül meg kell kezdeni. Ez a kötelezettség a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel (lakcímmel) rendelkezı, magyar állampolgárságú férfiakra , nıkre éves korukig terjed ki. A polgári védelmi kötelezettség célja: a fegyveres összeütközés (rendkívüli állapot, szükség-állapot vagy váratlan támadás), vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetére a lakosság életének megóvása az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. A fenti célok megvalósíthatósága érdekében, a kötelezett és alkalmas lakosság tagjaiból, különbözı feladatokra felkészített polgári védelmi szervezeteket hoznak létre. Ezek megalakításához, felkészítéshez és alkalmazásához a részkötelezettségek végrehajtása szükséges. a) adatszolgáltatási-, b) bejelentési-, c) megjelenési kötelezettséget és a 14/14

15 Adatszolgáltatási kötelezettség Bejelentési kötelezettség Megjelenési kötelezettség Polgári védelmi szolgálat d) polgári védelmi szolgálatot. A polgári védelmi kötelezettség alatt állót a lakcím szerint illetékes polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel (pl. szakképzettség, foglalkozás, a munkahely megnevezése, címe), melyet a címzett 15 napon belül teljesíteni köteles. A polgári védelmi szervezetbe az állampolgárt a lakcíme szerint illetékes polgármester osztja be, úgynevezett Beosztó határozat -tal. Aki ilyennel rendelkezik, az a polgári védelmi szervezet tagjaként köteles bejelenteni az alábbi adatváltozásait: - a szakképzettség megszerzését, - a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, - a munkahelye és lakcíme megváltozását. A bejelentést az adatváltozás idıpontjától számított 15 napon belül kell megtenni, a lakcím szerint illetékes Polgári Védelmi Kirendeltségnél. A katasztrófák drámai és félelemkeltı hatásai káros pszichológiai reakciókat válthatnak ki, amelyek nagymértékben nehezítik az eredményes védekezési és helyreállítási tevékenységet. Eredményes munkavégzés, rendkívüli körülmények között csak megfelelı szakmai és pszichológiai felkészítéssel érhetı el. Ezt szolgálja a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgároknak a rendkívüli körülményekhez igazodó, az ellátandó feladatukra vonatkozó felkészítése (kiképzés, gyakorlat), amely magában foglalja az adott beosztás szintjének megfelelı szakmai, pszichológiai és vezetıi ismereteket, az alapvetı védekezési és viselkedési szabályokat, a használandó mőszerek és eszközök kezelésének elsajátítását. Mindezek érdekében a polgári védelmi szervezet tagja kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelynek idıtartama évente nem haladhatja meg a kiképzés céljából a 40 órát, gyakorlat céljából a 72 órát. A beosztást a lakóhely szerint illetékes polgármester az általa aláírt határozatba foglalt felhívásában rendeli el, amelyet a címzett részére kézbesítenek. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és idıpontban köteles megjelenni. A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. A szolgálatadási kötelezettséget a lakcím szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. Aki ilyen határozatot (felhívást) kapott, köteles az abban megjelölt helyen és idıpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni és a kapott utasítást végrehajtani. A szolgálat, a veszély súlyosságától függıen, kétféle módon teljesítendı: Folyamatos szolgálat: idıbeli korlátozás nélküli igénybevételt jelent elrendelhetı: - rendkívüli állapot (hadiállapot, háborús veszély), - szükségállapot (fegyveres cselekmények, tömeges veszélyeztetés) - az országot ért váratlan fegyveres támadás esetében. A rendkívüli állapot kihirdetése minden polgári védelmi szervezet azonnali teljes alkalmazásának elrendelését is jelenti. A szükségállapot kihirdetésekor a köztársasági elnök által elrendelt rendkívüli intézkedéseknek megfelelıen történik a szolgálat elrendelése. 15/15

16 Honvédelmi munkakötelezettség Vagyoni (gazdasági és anyagi) szolgáltatási kötelezettség Váratlan támadás esetén az elrendelésre a Kormány rendkívüli intézkedései irányadóak. Ideiglenes szolgálat: idıtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg. Elrendelhetı: - veszélyhelyzetben (nincs tömeges veszélyeztetés), - katasztrófa esetén (a hivatásszerően arra rendelt szervezetek megerısítése szükséges), vagy - a katasztrófa megelızése érdekében szükséges beavatkozás céljából. Elrendelheti: a Kormány az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a megyei közgyőlés elnöke, a fıvárosban a fıpolgármester és illetékességi területén a polgármester. A kihirdetett rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség rendelhetı el, melynek alapján a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezı, magyar állam-polgárságú férfiak éves, nık éves korukig, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelı fizikai vagy szellemi munkára kötelezhetık. A munkakötelezettség célja: biztosítható legyen a védelembe bevont polgári szervek, a védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek megnövekedett, vagy szakképzettség tekintetében megváltozott munkaerı szükséglete, illetve a lakosság és az anyagi javak mentéséhez szükséges nagyobb létszámú közerı. A munkakötelezettség elrendelése kétféle módon lehetséges: - Tartós igénybevétel: határozott vagy határozatlan idıtartamú lehet. A védelembe bevont polgári szerv munkaerı szükségletének kielégítésére rendelhetı el. - Idıleges igénybevétel: alkalmanként egyfolytában legfeljebb 7 nap. Ezzel a tömeges többletlétszámot igénylı feladatokhoz a közerı vehetı igénybe. Amennyiben az ország függetlenségét, területi épségét, az állampolgárok élet- és vagyon-biztonságát, anyagi javainkat, környezeti értékeinket fenyegetı veszélyek elleni védekezés, tehát a honvédelem érdeke más módon nem, vagy nem megfelelı idıben, illetve csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthetı ki, akkor azt minden rendelkezésre álló eszköz (ingó, ingatlan) és kapacitás, azaz gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani. Ennek lehetıségét a honvédelmi törvény teremti meg, miszerint az ország területén lakóhellyel rendelkezı természetes személy állampolgárságra való tekintet nélkül, továbbá az ott mőködı jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet vagyoni szolgáltatásként gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezhetı. Ezek az alábbiak lehetnek: - meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítése vagy a szolgáltatás igénybevételének tőrése (pl. ingó-, ingatlan dolgok igénybevétele), - valamely tevékenységtıl való tartózkodás (pl. helyi rádió, tv adás szüneteltetése), - a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elıkészületi tevékenység (pl. tervezés), 16/16

17 A szolgáltatást elrendelı hatóságok A felsıoktatási intézmények hallgatóira vonatkozó védelmi feladatok FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK - az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlése. - az ország egész területére: a kormány vagy felhatalmazása alapján az adott tevékenységért felelıs miniszter, - illetékességi területén: a megyei közgyőlés elnöke (a fıvárosban a fıpolgármester), valamint a polgármester, - a törvényben meghatározott esetben és feltételek szerint: a hadkiegészítı parancsnokság vezetıje. 1. A felsıoktatási intézmények hallgatóinak katasztrófa-, tőz és polgári védelmi felkészítését az általános munkavédelmi és tőzvédelmi oktatás, valamint a szakirány szerinti képzés tantárgyainak oktatása során kell megvalósítani. 2. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fenntartásában lévı felsıoktatási intézmény vezetıje: - az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározza a katasztrófa-, tőz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét, irányítja a meghatározott feladatok végrehajtását, - kiadja az intézmény tőzvédelmi szabályzatát, annak mellékleteként a tőzriadó tervet, amelyet szükség szerint, de legalább évente gyakoroltat, - szükség esetén megalakítandó munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kérheti az intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók beosztását a lakcímük szerint illetékes polgármestertıl. Fentiek ismerete, valamint végrehajtásukban való aktív részvétel minden hallgatónak érintettsége mértékéig kötelezettsége évi CV. törvény a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, évi XXXVII. törvény a polgári védelemrıl, évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl, - 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl, - 13/1998. (III.6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeirıl, - 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól, - 158/1999. (XI.19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról. 17/17

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŐZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŐZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŐZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK OKTATÁSI ANYAG ELSİ ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA Összeállította: Gazdasági és Mőszaki Fıigazgatóság Üzemeltetési Osztály Munka-

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK OKTATÁSI ANYAG ELSŐ ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA Összeállította: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Üzemeltetési Osztály Munka-

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. ápr.2. napon hatályos állapota 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrıl Az Országgyőlés a polgári védelemrıl a következı törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elısegítse a

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSRİL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁS A VÉDELMI IGAZGATÁSBAN CATASTROPHE MANAGEMENT REGULATIONS IN DEFENCE ADMINISTRATION.

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSRİL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁS A VÉDELMI IGAZGATÁSBAN CATASTROPHE MANAGEMENT REGULATIONS IN DEFENCE ADMINISTRATION. VÉDELMI IGAZGATÁS MÓGOR JUDIT HORVÁTH LÁSZLÓ A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSRİL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁS A VÉDELMI IGAZGATÁSBAN CATASTROPHE MANAGEMENT REGULATIONS IN DEFENCE ADMINISTRATION A védelmi igazgatás

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER Az új Alaptörvénnyel összhangban elkészült A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben