HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 Jóváhagyott dokumentáció A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- tárgyalásos eljárás HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítás

2 CÍVISTERV KÖZSÉGTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 1. sz. módosítás (Szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítás) Vezető településtervező: Zsemberi István TT/ Környezetalakítás, tájrendezés: Zsila László kert- és tájtervező TK /06 Környezetvédelmi tervező: Vízi közmű tervező: Lévai Béla HBM MK Szabó Lóránt TRv-T-(13)/ Energia közmű tervező: Szabó Lóránt TRe-T-(13)/ dokumentáció tartalmi helyességéért és az aláírások hitelé D e b r e c e n, február / Zsemberi István / ügyvezető 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szennyvíztisztító telep környezetét érintő (0599/4, 0635, 0590, 0591/10591/6 hrsz-ú mezőgazdasági utak által határolt) területegység szabályozásának módosítása. (T1m/Szt - jelű tervlap) II /B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A felsőbb szintű tervekkel való összhangjának igazolása Környezeti hatások és feltételek Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása Örökségvédelem Közműellátás Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) TERVLAPOK JEGYZÉKE: Jele T-1mx T-1m/Szt tervlap megnevezése Településszerkezeti terv (Igazgatási terület) Szennyvíztisztító telep és környezetének szabályozása léptéke M=1: M=1:6 000 Megjegyzés: A mellékelt CD a hatályos településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és Helyi építési szabályzatot is tartalmazza. 3

4 BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Hosszúpályi Nagyközség Településrendezési tervének évi. 1.sz. módosítása meghatározott területre vonatkozóan, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.. (1) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretében történhet. Előzmények: Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos Helyi építési szabályzatát és annak mellékletét képező külterületi szabályozási tervét 13/2005.(X.27.) sz. rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testület, melynek legutóbbi módosítása a 8/2009.(III.26.) sz. rendelettel történt. Jelen településrendezési tervmódosítás igénye a szennyvíztisztító telep déli irányú bővíthetősége érdekében vált szükségessé, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági művelésben hasznosítható folyékony hulladék megfelelő időtartamú pihentetésére tárolására elegendő terület álljon rendelkezésre. E tároló kapacitás kiépítése nélkül az önkormányzat számára vállalhatatlan nagyságrendű szállítási költség jelentkezne. Településrendezési tervmódosítási igény: A településrendezési tervet, szabályozási tervet oly módon szükséges módosítani, hogy a 0611/2 hrsz-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével növekedjen. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT - jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe szükséges átsorolni. Részlet a külterület hatályos szabályozási tervéből 4

5 Környezeti adottságok: Meglévő szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztító telep bővítésére kijelölt mezőgazdasági- gyep terület A szennyvíztisztító telep a belterülettől déli irányban helyezkedik el. Északi- keleti- és déli szomszédságában gyep- legelő terület, míg tőle nyugati irányban szántóterület csatlakozik. A szennyvíztelep bővítésére igénybe venni tervezett terület legelő művelési ágban van nyilvántartva. A területhez csatlakozó gyep-legelő terület a megyei területrendezési tervben az országos ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezetbe tartozik. A szennyvíztelep bővítésére szánt terület övezeti érintettségét az érintett államigazgatási szervvel, a módosítás során egyeztetni szükséges. Beépítésre szánt terület, így a telep bővítésére szolgáló terület is csak akkor jelölhető ki, ha a nem tartozik a magterület övezetébe, A telep körül 300 méteres védőtávolság biztosított. A hatályos településszerkezeti terv részlet 5

6 Településrendezési tervmódosítás javaslata: A településrendezési terv, szabályozási terv oly módon módosul, hogy a 0611/2 hrszú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével növekszik. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe kerül. A biológiai aktivitásérték szinten tartását a szennyvíztelepen belül, vagy ahhoz csatlakozó területen kijelölendő védőerdővel lehet biztosítani. Javasolható, a szennyvíztelep keleti oldalán lévő vízelvezető árok és a szennyvízkezelő, tisztító, tároló építmények között kialakítani a megfelelő nagyságú védő zöldterületet. Jelen településrendezési tervmódosítás, a vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott eljárási folyamatok közül, tárgyalásos lehet. Erre lehetőséget ad a 29/2013.(II.12.) Korm. rendelet, amely a szennyvíz-elvezetésiés tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A módosítás várható hatásai: A tervezett módosítás a környezetre vonatkozóan nem jár káros hatással. Közvetlen környezetében lakott terület, lakott tanya nem található. A terv készítésekor azonban vizsgálni szükséges a szaghatásokat és a szélirányt, és védő erdősávok telepítését ennek megfelelően javasolt előirányozni. 6

7 I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA (T-1mx jelű településszerkezeti tervlap) Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos településszerkezeti tervét 36/2008.(IV.24.) Önk. határozatával fogadta el a képviselő testület, melyet 15/2009.(III.26.) és 29/2011.(III.10.) Önk. határozataival módosított. Jelen évi 1. számú településrendezési tervmódosítás során, a tervezett módosítás következtében a D - jelű területrész felhasználása változik. Az A és C - jelűek terület-felhasználása külön eljárásban (2014. évi 2. számú módosítás keretében) kerül módosításra. D.) A hatályos településszerkezeti terven szennyvíztisztító telep számára kijelölt 0611/2 hrsz-ú ingatlan déli- keleti oldalán elhelyezkedő 0611/1 hrsz-ú Mko -jelű mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt 0,91 hektár kiterjedésű legelő művelési ágban nyilvántartott terület a szennyvíztisztító különleges terület bővítési területeként kerül kijelölésre. A terület körül 300 méteres védőzóna kerül kijelölésre, melyen belül lakóépület nem helyezhető el. A településszerkezeti terv tervezett módosítása (részlet) 7

8 8

9 Külön folyamatban készülę módosítás! Külön folyamatban készülę módosítás! "D"-jelĦ területre tervezett módosítás! 13/2015.(II.26.) sz. Önk. határozattal módosítva

10 II. KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA II/A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozási terv oly módon módosul, hogy a 0611/2 hrsz-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli- keleti és nyugati irányban, az őt körülvevő a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel növekszik. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT - jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe kerül. A biológiai aktivitásérték szinten tartását a szennyvíztelepen belül kijelölt 16 méter szélességű védőerdősávval lehet biztosítani. Ez egyúttal a szennyvíztelep keleti oldalán lévő vízelvezető árok és a szennyvízkezelő, tisztító, tároló építmények közötti megfelelő nagyságú védő zöldterületet is jelenti. A terület körül 300 méteres védőzóna kerül kijelölésre, melyen belül lakóépület nem helyezhető el. A szabályozási terv egyeztetésének és jóváhagyásának idejére a módosítással érintett területegységre vonatkozó önálló T1m/Szt -jelű szabályozási tervlap készült. A területegységben végrehajtott módosítások jóváhagyást követően egybeszerkesztésre kerülnek a külterület szabályozási tervlapján, így a területegységre készült szabályozási tervlap nem lesz használatban. (Nem lesz a Hész önálló melléklete.) 9

11 Hosszúpályi Szabályozási terv évi módosítása Szennyvíztisztító és környezete szabályozásának változása A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv tervezett módosítása (A K-szt -jelű övezet bővítése déli és keleti irányba.) 10

12

13

14

15

16

17 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK: HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 1. sz. módosítás III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1) Felsőbb szintű tervekkel való összhang igazolása 2) Környezeti hatások és feltételek 3) Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 4) Közműellátás 5) Örökségvédelem Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) A biológiai aktivitásérték szinten tartását, tekintettel arra, hogy a módosítás 13

18 1) FELSŐBBSZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA a) Országos területrendezési tervvel való összhang: M35 HOSSZÚPÁLYI M4 M4 M47 Részlet az OTrT től hatályos módosítás Az ország szerkezeti terve c. tervlapjából (A gyorsforgalmi utak számozás, Hosszúpályi nagyközség jelölése szerkesztői kiegészítés!) Az Országos területrendezési terv módosítása január 1.-én lépett hatályba, így a megyei TrT mellett, az országos infrastruktúra hálózat, valamint az országos és térségi övezetekre vonatkozó szabályok viszonylatában ennek vizsgálata is szükséges. Az OTrT törvény 31. /B pontja alapján: A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az OTrT-vel való összhang megteremtéséig, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat az e törvénynek az MTv-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. -a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az Mtv. Megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. j) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. Módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a törvénynak az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 14

19 l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. Az OTrT Hosszúpályi nagyközség igazgatási területére vonatkozóan a hatályos megyei TrT-ben meghatározott országos jelentőségű infrastruktúra hálózat tekintetében változást nem hozott. Továbbra is tartalmazza a Debrecen- Hosszúpályi- Monostorpályi- Létavértes irányú országos kerékpárút nyomvonalát, melyet a hatályos településszerkezeti terv jelenleg is tartalmaz. A gyorsforgalmi úthálózat tervezett nyomvonala az M4 autópályára vonatkozóan jelentős mértékben változott, de ez Hosszúpályi közigazgatási területét nem érinti. b) A Megyei Területrendezési terv térségi szerkezeti tervével való összhang: A Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 15

20 A évi 1. számú településrendezési tervmódosítás megyei TrT vel való összhangjának vizsgálata során megállapítható, hogy a módosítással érintett területeket országos- és térségi infrastruktúra nem érinti. Azok a módosítással érintett területe szélén haladnak el, de ezeket a hatályos településrendezési terv is megfelelő módon tartalmazza. A térségi szerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó meghatározásait a módosítások viszonylatában vizsgálni szükséges. Az D -jelű területrész módosítása során mezőgazdasági terület-felhasználású terület kerül átsorolásra beépítésre szánt különleges területfelhasználásba. Ebben az esetben a megyei TrT-ben Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott mezőgazdasági térség nagyságát és annak módosítás során bekövetkező változását szükséges megvizsgálni. A megyei TrT-ben meghatározott mezőgazdálkodási térség nagysága: 5099 ha. A településrendezési terv évi 1. sz. módosítását (- 1 ha) is figyelembe véve a településszerkezeti tervben meghatározott mezőgazdasági terület-felhasználású területek nagysága: =4603 ha. 4603/ 5099 x 100= 90,2 % A megyei TrT-ben meghatározott mezőgazdasági térség 90,2 %-a szerepel a településszerkezeti tervben mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területként, tehát az egyezőségi szabályban meghatározott legalább 85 %-os feltétel teljesül! A folyamatban lévő évi 2. sz. módosítás során 15,9 ha tervezett ipari gazdasági terület és 17,1 ha (viharkár miatt megsemmisült) volt erdő gazdasági területfelhasználásba sorolt terület kerül átsorolásra a településszerkezeti tervben mezőgazdasági felhasználásba, ami tovább fogja javítani a magasabb szintű tervben előírt területfelhasználási arányt! 4636/ 5099 x 100= 90,9 % Mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt terület átsorolása szennyvízkezelés- tisztítás célját szolgáló különleges területfelhasználásba. Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 16

21 c) A területrendezési terv országos és térségi övezetekre vonatkozó besorolásával, lehatárolásával való összhang: Az országos- és megyei területrendezési tervben meghatározott övezetekre vonatkozó általános előírásokat az OTrT, az ajánlásokat a megyei TrT tartalmazza. Országos övezetekkel való érintettség: - országos ökológiai hálózat - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - jó termőhelyi adottságú szántóterület * - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - országos jelentőségű tájképvédelmi terület - világörökség és világörökség várományos terület - országos vízminőségvédelmi terület - nagyvízi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározó területe - kiemelt fontosságú honvédelmi terület Megyei övezetekkel való érintettség: - magterület - ökológiai folyosó - pufferterület - erdőtelepítésre javasolt terület - ásványi nyersanyagvagyon terület - rendszeresen belvízjárta terület - földtani veszélyforrás területe - honvédelmi terület - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Ajánlott megyei övezetekkel való érintettség: A megyei TrT ilyen övezeteket egyelőre nem határoz meg! Az övezetek közül Hosszúpályi települést érintő, de a évi módosítás során nem érintett övezetek az aláhúzással megjelöltek, míg a bekeretezett elnevezésűek azok, melyekkel kapcsolatosan a megfelelőséget vizsgálni szükséges. Országos ökológiai hálózat- puffer terület övezete: A évi 1. sz. módosítás során változásra jelölt területet az országos és térségi övezetek közül csak a puffer terület övezete érinti. A tervezett módosítások során tervezett különleges beépítésre szánt területfelhasználásba kerül átsorolásra a hatályos településrendezési tervben mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területrész. A változások a térségi övezeti szabályokkal nem ellentételesek, a természetitáji értékeket nem veszélyeztetik. 17

22 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Tájképvédelmi szempontból kezelendő terület övezete kiemelten Az övezet a évi módosítás során változó területeket az övezetek nem érintik! 18

23 Rendszeresen belvízjárta terület övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület Országos vízminőségvédelmi terület övezete Az övezet a évi módosítás során változó területeket nem érinti! 19

24 2) KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZENNYVÍZTELEP BŐVÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A módosítás Hosszúpályi Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályozásának meghatározott területére vonatkozik. A módosítás célja alapvetően a szennyvíztisztító telep déli irányú bővítéséhez szükséges terület településrendezési tervi biztosítása. A módosítás rövid ismertetése: A település területén (beleértve a háztartásokat, kisebb állattartó telepeket) számottevő, a mezőgazdaság számára kiválóan hasznosítható folyékony hulladék, vagyis hígtrágya keletkezik. Ennek a hasznosítás (kiöntözés) kötött időszaka miatt átmeneti tárolási igénye van. A tárolókapacitás hiányában a hígtrágya arra megfelelő, távolabbi szennyvíztelepen történő elhelyezése vállalhatatlan szállítási költséget jelentene. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy az átmeneti tárolást saját szennyvíztelepe környezetében megoldja. Ebből a célból válik szükségessé a szennyvíztisztító telep területi bővítésének igénye Az átmeneti tárolás után a hígtrágya a település területén mezőgazdasági hasznosításra kerül kiöntözés révén. A településrendezési, illetve szabályozási tervet oly módon szükséges módosítani, hogy a 0611/2 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz.-ú, jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével) növelhető legyen. A tervmódosítás alapján az MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 hrsz.-ú földterületet SZT -jelű, szennyvíztisztító különleges terület-felhasználásba, építési övezetbe kerül átsorolásra. A meglévő szennyvíztisztító telep a belterület legközelebbi övezetétől D-DNY-i irányban, cca. 800 m-re helyezkedik el. Körülötte északi-keleti-déli irányban gyeplegelő terület, amely a megyei területrendezési tervben az országos ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezetbe tartozik. Nyugatra szántóterület helyezkedik el. A szennyvíztelep keleti oldalánál folyik az un. 3. sz. mellékfolyás (Pályi-ér), amely a tisztított szennyvizek befogadója. A befogadó vízfolyás a Konyári-Kálló vízfolyásba csatlakozik valahol délebbre. A bővítésére a vízfolyásig igénybe venni tervezett, mintegy 0,75 ha terület szintén legelő művelési ágban van nyilvántartva, azonban az ökológiai hálózatba való tartozása pontosítást igényel. A tárolásra igénybe vett terület és a szennyvíztelep többi területe körül védelmi célú zöldfelület létesítése javasolt. A telep körül mindezekkel együtt is 300 méteres védőtávolság került kijelölésre. A szennyvíztelep m-es környezetében ÉK-re helyezkednek el Hosszúpályi víztermelő kútjai. A víztermelő kutak hidrogeológiai védőövezetének megállapítása diagnosztikai vizsgálatok alapján megtörtént. A védőidom számítások eredményeként kijelölésre kerültek a felszín alatti védőidomok, amelyek azonban nem érték el a talajvíztározót, ezért csak a kutak belső védőterületeit (kutak körül 10 m) kellett kialakítani. 20

25 A külső és a hidrogeológiai A, B védőidomok elvi kijelölésére kizárólag biztonsági okokból került sor. Ez alapján kijelölésre került a felszíni vetület annak érdekében, hogy a védőidomot elérő felszín alatti létesítmények építése jellemzően fúrások, kutak létesítése korlátozható, vagy letiltható legyen. A vizsgált területet nem érinti az OTrT-ben megállapított országos vízminőségvédelmi terület övezete. 1. Települési környezet A szennyvíztelep ilyen célú fejlesztése, bővítése fontos szerepet fog betölteni a lakosság, a gazdálkodók körében, elősegíti a mezőgazdasági területek termőképességének javítását, mindezekkel együtt alapvetően szolgálja a települési környezet védelmét. A belterületi lakóövezetek felé fokozottabb védettséget elsősorban a zárt tárolórendszer tud biztosítani. Ebben az esetben megfelelő a telep körül kialakításra kerülő védelmi célú zöldsáv. Ennek a biológiai aktivitásérték (BAÉ) egyensúly megtartása szempontjából is van jelentősége. A módosításhoz a település-környezeti feltételek adottak, az érintett gyepterület ökológiai minőségének helyzetét tisztázni kell, a hatások elviselhetőek. 2. Levegőminőség-védelem A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján az ország többi területe 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében F, szilárd (PM10) vonatkozásában E, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában D, talajközeli ózon tekintetében O-I zónacsoportba tartozik. Tekintettel arra, hogy a módosítás az adott terheltségű külterületi környezetben történik, a terhelő hatások további növekedését műszaki, technológiai és zöldfelületi eszközökkel kell kompenzálni. Az érintett területen a térség elfogadható immissziós állapotának megóvását a 306/2010. (XII.23.) Korm. r., a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 23/2001. (XI.13.) KöM r. által előírt követelmények és levegőterheltségi határértékek betartásával kell segíteni. A szennyvíztelep konkrét célú létesítményének megvalósítása a bűzterhelés lokális, vagy transzmissziós hatásterületet érintő levegőkörnyezetet érint. A telepítési hely szempontjából nagy jelentősége van a koncentrációnak, a terjedési távolságnak és a széljárásnak. A szag-, bűzkoncentráció mértékét a tárolási technológia határozza meg. Ezért a zárt technológiás tározás kialakítása javasolt. A szaganyagok általánosan elfogadott mértékegység a szagegység (GE Geruchseinheit, szagegység). A szagáram a szaganyagok koncentrációjának (GE/m3) és áramlási sebességének (m3/h) szorzata, mértékegysége: GE/h. A szagimmissziós koncentráció számítható a szagforrástól x távolságban a koncentráció nagysága: c(x)= Q/(0,1376* *u*x1,669), ahol: Q: az emissziós áram (m3/s), u: a szél átlagos sebessége, x: a forrástól mért távolság. 21

26 A terjedési távolság a védett belterület felé m, amely elegendő lehet egy kis szagkoncentráció és megfelelő védőzöld kialakulás eredményeként. A fenti képlet alapján a telephelytől 300 m távolságban GE/m3 szagemmissziót feltételezve, a szagimmisszió 1 GE, azaz átlagos meteorológiai viszonyok mellett panaszokat nem eredményezne. Ebben szerepet játszhat a területen uralkodó szél terjedést fokozó gyakorisága, ha az D-DNY-i irányú, a belterület felé szállít. Szakirodalmi adatok alapján (figyelembe véve a melegebb nyári napokat) az uralkodó széljárás 25 %-os gyakorisággal fordul elő. Ebből következik, hogy a zárt technológiára és a védőzöldre szükség van. A telephely felé irányuló, valamivel intenzívebb szállítás levegőkörnyzetet befolyásoló hatása a külterületi környezetben elhanyagolható. A módosítással érintett területen a levegőkörnyezeti és a levegőminőség-védelmi feltételek a rendeltetésszerű, megfelelő védelmi felkészültséggel bíró területhasználat betartásával biztosítottak, a hatások nem jelentősek. 3. Zaj-, és rezgésvédelem A terület zajterhelési besorolása a módosítás után nem változik. A zajterhelési állapot a beszállítások következtében némileg növekedhet, azonban ennek a külterületi környezetben nincs zavaró hatása. A módosítással érintett területen a zajkörnyezeti feltételek, terhelések a megengedhető mértékeken belül alakulnak és zajvédelmi feltételek a rendeltetésszerű területhasználat betartásával biztosíthatók, a hatások elviselhetőek. 4. Talaj-, és vízvédelem A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen megvalósuló tevékenységek a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre és földtani közegre. A település területe a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet értelmében érzékeny kategóriába tartozik. A talaj-, a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel módosított 123/1997. (VII.18.) Korm. r., a módosított 220/2004. (VII.21.) Korm. r., 219/2004. (VII.21.) Korm. r., a 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet, valamint a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben megadott minőségi és eljárási követelmények szerint kell biztosítani. Mint előzőekben leírtuk, a bővítésre kijelölt területre vonatkozóan nincs talaj, vagy vízvédelmi korlátozás. A talaj-, és vizek védelmének biztosítása érdekében a létesítendő tároló kizárólag minősítetten szivárgás-, és túlcsordulás-mentes szerkezetű, rendszerű lehet. A betárolt hígtrágya kiöntözéséhez be kell szerezni a szükséges engedélyeket. A módosítással érintett területen a talaj-, földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek szempontból a hatások nem jelentősek,a talaj-, és vízvédelmi követelmények biztosíthatók.. 22

27 5. Hulladékgazdálkodás A módosítással érintett területeken felmerülő, illetve a területhasználatból eredő hulladékgazdálkodási feladatokat a évi CLXXXV. tv. a hulladékról, valamint a törvény végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell megvalósítani. A módosítással érintett területen a hulladékgazdálkodás feltételei és követelményei nem módosulnak. A módosítással érintett területen hulladékgazdálkodási szempontból a hatás nem jelentős. 6. Környezetvédelmi követelmények A módosítás által bekövetkező környezet-igénybevétel környezetvédelmet érintő elemei a szabályozási előírásokban kerülhetnek megfogalmazásra. A létesítendő tároló a szükségen engedélyek és monitoring rendszerrel valósítható meg. Ezt az engedélyes tervekben kell megadni. A levegő-, zaj-, talaj-, és vízvédelem kérdésében a kibocsátási határértékek betarthatók, különleges környezetvédelmi intézkedésre nincs szükség. 7. Védőövezetek Környezetvédelmi szempontból a 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 3. bek. 5. (3) pont alapján) a szennyvíztisztító telep körül nem kell védelmi övezetet kijelölni! Ugyanakkor a levegővédelmi követelmények teljesüléséhez a határterületet (hatássávot) meg kell határozni! Ez 300 m-ben került megállapításra, amely így megfelel a bővítés által megjelenő újabb szennyező forrásra is! A hatásterületen építési szempontból nem javasolt lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület elhelyezése. Debrecen, Lévai Béla k.v. szakmérnök 23

28 3) TÁJRENDEZÉS, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTEN TARTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 3/A: A KÜLTERÜLETI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLATA Hosszúpályi község településrendezési tervének évi módosítása során a település külterületének a községhatárhoz közeli részein fekvő különböző ingatlanokat érintő változtatási igények miatt válik szükségessé. A változtatási igények külterületet érintenek. A külterületi, tájrendezési vonzatú változtatások környezetének tájképi adottságai A település D-i határához közeli szennyvíztisztító területre vonatkozó változtatás iránti igény érinti. D - jelű beavatkozási terület: A település D-i határához közel, a Pocsaj-EsztárKismarja felé kivezető úttól Ny-ra fekvő szennyvíztisztító telep bővítése miatt a legelőterület szennyvíztisztító különleges területté minősítése A hatályos terv szerinti szomszédos mezőgazdasági terület valós használata legelő, egyáltalán nem fásított. A legelő a Hajdú-Bihar megyei TrT-ben az országos ökológiai hálózat magterületébe tartozik. A területet Ny-ról és Délről láthatóan a részlegesen meghagyott foltokat tartalmazó technológiának megfelelően művelt kaszálók és legelők határolják. A tervben szereplő ingatlan, bár a magterülethez tartozik, búvóhelyként meghagyott, magasra növő lágyszárúakkal teli foltok nélkül van művelve, ezáltal nem biztosítja a kívánt élőhelyek speciális, búvóhelyként szolgáló részeit. A Ny-ról helyesen művelt kaszálók, a D-ről és K-ről húzódó vízfolyás, valamint az Éról határoló dűlőút által határolt terület egységes kezelésére megfelelő természetvédelmi technológiák írhatók elő és tartathatók be. A meglévő szennyvíztelep jelenleg semmilyen tájképi takarással, tájba illesztési megoldással nem rendelkezik, mely előnytelen, különös tekintettel a körös-körül szomszédos magterület jelenlétére. A területhez közel, É-ra fekvő időszakosan vízállásos, ligetes-bozótos terület vízellátásának bővítéséhez előnyös lehetne a tisztított vizek pihentetés utáni, korrekt, szabályozott felhasználása. A bozótos fennmaradásának lehetősége előnyös a tájkép szempontjából. A bővített telepet határoló véderdő sáv kiváló búvóhelyet biztosíthatna apró vadak számára, melyek populációjának csökkenése ma már látható-érzékelhető gondokat jelent a természetvédelemben is. Ezek a búvóhelyek bőven kárpótolhatnák a helytelen módon használt legelő művelési ágának megváltoztatását. A településsel való zöldfelületi kapcsolat esetleges, maximum a hely és a település közötti legelőket nevezhetjük zöldfelületi elemként. Előnyös lenne a tervezett erdő-véderdősáv, előnyösebb, mint a vizsgált ingatlan tömb jelenlegi fásítatlan legelő - hasznosítása. A faállomány csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását. A védendő élőhely emberi jelenét előli lezárása szintén kifejezetten előnyös lenne. 24

29 A tervezett erdő valóságos telepítése a tájban megjelenő emberi hatások általános mérsékléseként is kifejezetten hatásos. A tervezési terület környezete település- tájképi szempontból értékes területnek minősíthető. A különleges terület növekedése önmagában kedvezőtlen hatású, de megfelelő kísérő intézkedésekkel a kedvezőtlen hatások nemcsak feloldhatók, hanem a növényállomány gyarapításával kedvező irányba fordíthatók. Nagyobb mennyiségű és megfelelő minőségű faállomány telepítésével a településen megjelenő, azt gazdagító változatosság nagymértékben növelhető. A faállomány ráadásul csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását, nagymértékben növelheti az apróvadak megtelepedésének lehetőségét és esélyét. 3/B: A KÜLTERÜLETI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOKRA VONATKOZÓ TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT A külterületi változtatásokat illető tájrendezési javaslatok A település D-i határához közeli szennyvíztisztító területre vonatkozó változtatás iránti igény érinti. D - jelű beavatkozási terület: A település D-i határához közel, a Pocsaj-EsztárKismarja felé kivezető úttól Ny-ra fekvő szennyvíztisztító telep bővítése miatt a legelőterület szennyvíztisztító különleges területté minősítése Javasolt az érintett ingatlan országos ökológiai hálózat magterületébe sorolásának megszüntetése. Javasolt a tervezett bővítés telekhatárai mentén, azokon belül véderdősáv telepítése. Ez az ugyan nem túlságosan jelentős erdőfelület kiválóan alkalmas a különböző okok (elsősorban gazdálkodási) miatt rendkívüli mértékben megfogyatkozott apróvadak megtelepedésének, fészkelésének, búvóhelyének szolgálatára. A jellemzően ÉNy-i szélirány következtében a telepet két oldalról körülvevő erdősávok a szennyvíztisztító telep szaghatásait a széljárás a településről képes lesz elvezetni a kevéssé lakott D-i külterületek irányába. Mindeközben a telepen megvalósuló emberi tevékenységet a környező védendő területek irányában takarni képesek. Megvalósulhat a javasolt véderdő telepítésekkel a meglévő szennyvíztelep tájképi takarása, tájba illesztése. Az ingatlanon tervezett tisztított víz-pihentetés utáni hasznosítása a területhez közel, É-ra fekvő időszakosan vízállásos, ligetes-bozótos terület vízellátásának bővítéséhez előnyös lehetne. Javasolt a teleptől É-ra, közel fekvő bozótos fennmaradásának biztosítása, mert a vízállásos bozótos terület fennmaradása előnyös a tájkép szempontjából. A településsel való zöldfelületi kapcsolat biztosításaként javasolt a telepet megközelítő dűlőút mentén egy- vagy kétoldali fasor telepítésének előírása. Javasolt a tervezett erdő-véderdősáv, telepítésének előírása. Javasolt az esetleges építési engedélyek kiadásának feltételéül szabni a megfelelő tervezővel elkészíttetett telepítési engedélyezési tervek engedélyezési folyamatba csatolását. Javasolt a használatbavételi engedélyek kiadását a telepítések valós végrehajtásához kötni. 25

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 03. Készült a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- teljes eljárás szerint HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A.) B.) C.) A hatályos

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2015. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

LÉTAVÉRTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2015. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS yeztetési dokumentáció - 2015. 08. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljárás LÉTAVÉRTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2015. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A 0953/3, 0953/16,17 Hrsz földterületekhez

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 03.12. (készült a 314/2012.(XI.8.) K.r. szerinti- teljes eljárás szerint) SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. évi módosítás Gazdasági terület kijelölése

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Végső szakmai véleményezési dokumentáció - 2014. 07. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz SÁRÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. évi módosítás Ravatalozó építés, temető

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ NYÍRBOGÁTKÖZSÉG 2015.09. 1 NYÍRBOGÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben