HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 Jóváhagyott dokumentáció A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- tárgyalásos eljárás HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítás

2 CÍVISTERV KÖZSÉGTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 1. sz. módosítás (Szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítás) Vezető településtervező: Zsemberi István TT/ Környezetalakítás, tájrendezés: Zsila László kert- és tájtervező TK /06 Környezetvédelmi tervező: Vízi közmű tervező: Lévai Béla HBM MK Szabó Lóránt TRv-T-(13)/ Energia közmű tervező: Szabó Lóránt TRe-T-(13)/ dokumentáció tartalmi helyességéért és az aláírások hitelé D e b r e c e n, február / Zsemberi István / ügyvezető 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szennyvíztisztító telep környezetét érintő (0599/4, 0635, 0590, 0591/10591/6 hrsz-ú mezőgazdasági utak által határolt) területegység szabályozásának módosítása. (T1m/Szt - jelű tervlap) II /B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A felsőbb szintű tervekkel való összhangjának igazolása Környezeti hatások és feltételek Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása Örökségvédelem Közműellátás Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) TERVLAPOK JEGYZÉKE: Jele T-1mx T-1m/Szt tervlap megnevezése Településszerkezeti terv (Igazgatási terület) Szennyvíztisztító telep és környezetének szabályozása léptéke M=1: M=1:6 000 Megjegyzés: A mellékelt CD a hatályos településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és Helyi építési szabályzatot is tartalmazza. 3

4 BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Hosszúpályi Nagyközség Településrendezési tervének évi. 1.sz. módosítása meghatározott területre vonatkozóan, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.. (1) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretében történhet. Előzmények: Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos Helyi építési szabályzatát és annak mellékletét képező külterületi szabályozási tervét 13/2005.(X.27.) sz. rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testület, melynek legutóbbi módosítása a 8/2009.(III.26.) sz. rendelettel történt. Jelen településrendezési tervmódosítás igénye a szennyvíztisztító telep déli irányú bővíthetősége érdekében vált szükségessé, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági művelésben hasznosítható folyékony hulladék megfelelő időtartamú pihentetésére tárolására elegendő terület álljon rendelkezésre. E tároló kapacitás kiépítése nélkül az önkormányzat számára vállalhatatlan nagyságrendű szállítási költség jelentkezne. Településrendezési tervmódosítási igény: A településrendezési tervet, szabályozási tervet oly módon szükséges módosítani, hogy a 0611/2 hrsz-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével növekedjen. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT - jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe szükséges átsorolni. Részlet a külterület hatályos szabályozási tervéből 4

5 Környezeti adottságok: Meglévő szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztító telep bővítésére kijelölt mezőgazdasági- gyep terület A szennyvíztisztító telep a belterülettől déli irányban helyezkedik el. Északi- keleti- és déli szomszédságában gyep- legelő terület, míg tőle nyugati irányban szántóterület csatlakozik. A szennyvíztelep bővítésére igénybe venni tervezett terület legelő művelési ágban van nyilvántartva. A területhez csatlakozó gyep-legelő terület a megyei területrendezési tervben az országos ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezetbe tartozik. A szennyvíztelep bővítésére szánt terület övezeti érintettségét az érintett államigazgatási szervvel, a módosítás során egyeztetni szükséges. Beépítésre szánt terület, így a telep bővítésére szolgáló terület is csak akkor jelölhető ki, ha a nem tartozik a magterület övezetébe, A telep körül 300 méteres védőtávolság biztosított. A hatályos településszerkezeti terv részlet 5

6 Településrendezési tervmódosítás javaslata: A településrendezési terv, szabályozási terv oly módon módosul, hogy a 0611/2 hrszú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével növekszik. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe kerül. A biológiai aktivitásérték szinten tartását a szennyvíztelepen belül, vagy ahhoz csatlakozó területen kijelölendő védőerdővel lehet biztosítani. Javasolható, a szennyvíztelep keleti oldalán lévő vízelvezető árok és a szennyvízkezelő, tisztító, tároló építmények között kialakítani a megfelelő nagyságú védő zöldterületet. Jelen településrendezési tervmódosítás, a vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott eljárási folyamatok közül, tárgyalásos lehet. Erre lehetőséget ad a 29/2013.(II.12.) Korm. rendelet, amely a szennyvíz-elvezetésiés tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A módosítás várható hatásai: A tervezett módosítás a környezetre vonatkozóan nem jár káros hatással. Közvetlen környezetében lakott terület, lakott tanya nem található. A terv készítésekor azonban vizsgálni szükséges a szaghatásokat és a szélirányt, és védő erdősávok telepítését ennek megfelelően javasolt előirányozni. 6

7 I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA (T-1mx jelű településszerkezeti tervlap) Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos településszerkezeti tervét 36/2008.(IV.24.) Önk. határozatával fogadta el a képviselő testület, melyet 15/2009.(III.26.) és 29/2011.(III.10.) Önk. határozataival módosított. Jelen évi 1. számú településrendezési tervmódosítás során, a tervezett módosítás következtében a D - jelű területrész felhasználása változik. Az A és C - jelűek terület-felhasználása külön eljárásban (2014. évi 2. számú módosítás keretében) kerül módosításra. D.) A hatályos településszerkezeti terven szennyvíztisztító telep számára kijelölt 0611/2 hrsz-ú ingatlan déli- keleti oldalán elhelyezkedő 0611/1 hrsz-ú Mko -jelű mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt 0,91 hektár kiterjedésű legelő művelési ágban nyilvántartott terület a szennyvíztisztító különleges terület bővítési területeként kerül kijelölésre. A terület körül 300 méteres védőzóna kerül kijelölésre, melyen belül lakóépület nem helyezhető el. A településszerkezeti terv tervezett módosítása (részlet) 7

8 8

9 Külön folyamatban készülę módosítás! Külön folyamatban készülę módosítás! "D"-jelĦ területre tervezett módosítás! 13/2015.(II.26.) sz. Önk. határozattal módosítva

10 II. KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA II/A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozási terv oly módon módosul, hogy a 0611/2 hrsz-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli- keleti és nyugati irányban, az őt körülvevő a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel növekszik. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT - jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe kerül. A biológiai aktivitásérték szinten tartását a szennyvíztelepen belül kijelölt 16 méter szélességű védőerdősávval lehet biztosítani. Ez egyúttal a szennyvíztelep keleti oldalán lévő vízelvezető árok és a szennyvízkezelő, tisztító, tároló építmények közötti megfelelő nagyságú védő zöldterületet is jelenti. A terület körül 300 méteres védőzóna kerül kijelölésre, melyen belül lakóépület nem helyezhető el. A szabályozási terv egyeztetésének és jóváhagyásának idejére a módosítással érintett területegységre vonatkozó önálló T1m/Szt -jelű szabályozási tervlap készült. A területegységben végrehajtott módosítások jóváhagyást követően egybeszerkesztésre kerülnek a külterület szabályozási tervlapján, így a területegységre készült szabályozási tervlap nem lesz használatban. (Nem lesz a Hész önálló melléklete.) 9

11 Hosszúpályi Szabályozási terv évi módosítása Szennyvíztisztító és környezete szabályozásának változása A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv tervezett módosítása (A K-szt -jelű övezet bővítése déli és keleti irányba.) 10

12

13

14

15

16

17 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK: HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 1. sz. módosítás III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1) Felsőbb szintű tervekkel való összhang igazolása 2) Környezeti hatások és feltételek 3) Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 4) Közműellátás 5) Örökségvédelem Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) A biológiai aktivitásérték szinten tartását, tekintettel arra, hogy a módosítás 13

18 1) FELSŐBBSZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA a) Országos területrendezési tervvel való összhang: M35 HOSSZÚPÁLYI M4 M4 M47 Részlet az OTrT től hatályos módosítás Az ország szerkezeti terve c. tervlapjából (A gyorsforgalmi utak számozás, Hosszúpályi nagyközség jelölése szerkesztői kiegészítés!) Az Országos területrendezési terv módosítása január 1.-én lépett hatályba, így a megyei TrT mellett, az országos infrastruktúra hálózat, valamint az országos és térségi övezetekre vonatkozó szabályok viszonylatában ennek vizsgálata is szükséges. Az OTrT törvény 31. /B pontja alapján: A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az OTrT-vel való összhang megteremtéséig, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat az e törvénynek az MTv-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. -a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az Mtv. Megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. j) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. Módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a törvénynak az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 14

19 l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. Az OTrT Hosszúpályi nagyközség igazgatási területére vonatkozóan a hatályos megyei TrT-ben meghatározott országos jelentőségű infrastruktúra hálózat tekintetében változást nem hozott. Továbbra is tartalmazza a Debrecen- Hosszúpályi- Monostorpályi- Létavértes irányú országos kerékpárút nyomvonalát, melyet a hatályos településszerkezeti terv jelenleg is tartalmaz. A gyorsforgalmi úthálózat tervezett nyomvonala az M4 autópályára vonatkozóan jelentős mértékben változott, de ez Hosszúpályi közigazgatási területét nem érinti. b) A Megyei Területrendezési terv térségi szerkezeti tervével való összhang: A Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 15

20 A évi 1. számú településrendezési tervmódosítás megyei TrT vel való összhangjának vizsgálata során megállapítható, hogy a módosítással érintett területeket országos- és térségi infrastruktúra nem érinti. Azok a módosítással érintett területe szélén haladnak el, de ezeket a hatályos településrendezési terv is megfelelő módon tartalmazza. A térségi szerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó meghatározásait a módosítások viszonylatában vizsgálni szükséges. Az D -jelű területrész módosítása során mezőgazdasági terület-felhasználású terület kerül átsorolásra beépítésre szánt különleges területfelhasználásba. Ebben az esetben a megyei TrT-ben Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott mezőgazdasági térség nagyságát és annak módosítás során bekövetkező változását szükséges megvizsgálni. A megyei TrT-ben meghatározott mezőgazdálkodási térség nagysága: 5099 ha. A településrendezési terv évi 1. sz. módosítását (- 1 ha) is figyelembe véve a településszerkezeti tervben meghatározott mezőgazdasági terület-felhasználású területek nagysága: =4603 ha. 4603/ 5099 x 100= 90,2 % A megyei TrT-ben meghatározott mezőgazdasági térség 90,2 %-a szerepel a településszerkezeti tervben mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területként, tehát az egyezőségi szabályban meghatározott legalább 85 %-os feltétel teljesül! A folyamatban lévő évi 2. sz. módosítás során 15,9 ha tervezett ipari gazdasági terület és 17,1 ha (viharkár miatt megsemmisült) volt erdő gazdasági területfelhasználásba sorolt terület kerül átsorolásra a településszerkezeti tervben mezőgazdasági felhasználásba, ami tovább fogja javítani a magasabb szintű tervben előírt területfelhasználási arányt! 4636/ 5099 x 100= 90,9 % Mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt terület átsorolása szennyvízkezelés- tisztítás célját szolgáló különleges területfelhasználásba. Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 16

21 c) A területrendezési terv országos és térségi övezetekre vonatkozó besorolásával, lehatárolásával való összhang: Az országos- és megyei területrendezési tervben meghatározott övezetekre vonatkozó általános előírásokat az OTrT, az ajánlásokat a megyei TrT tartalmazza. Országos övezetekkel való érintettség: - országos ökológiai hálózat - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - jó termőhelyi adottságú szántóterület * - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - országos jelentőségű tájképvédelmi terület - világörökség és világörökség várományos terület - országos vízminőségvédelmi terület - nagyvízi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározó területe - kiemelt fontosságú honvédelmi terület Megyei övezetekkel való érintettség: - magterület - ökológiai folyosó - pufferterület - erdőtelepítésre javasolt terület - ásványi nyersanyagvagyon terület - rendszeresen belvízjárta terület - földtani veszélyforrás területe - honvédelmi terület - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Ajánlott megyei övezetekkel való érintettség: A megyei TrT ilyen övezeteket egyelőre nem határoz meg! Az övezetek közül Hosszúpályi települést érintő, de a évi módosítás során nem érintett övezetek az aláhúzással megjelöltek, míg a bekeretezett elnevezésűek azok, melyekkel kapcsolatosan a megfelelőséget vizsgálni szükséges. Országos ökológiai hálózat- puffer terület övezete: A évi 1. sz. módosítás során változásra jelölt területet az országos és térségi övezetek közül csak a puffer terület övezete érinti. A tervezett módosítások során tervezett különleges beépítésre szánt területfelhasználásba kerül átsorolásra a hatályos településrendezési tervben mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területrész. A változások a térségi övezeti szabályokkal nem ellentételesek, a természetitáji értékeket nem veszélyeztetik. 17

22 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Tájképvédelmi szempontból kezelendő terület övezete kiemelten Az övezet a évi módosítás során változó területeket az övezetek nem érintik! 18

23 Rendszeresen belvízjárta terület övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület Országos vízminőségvédelmi terület övezete Az övezet a évi módosítás során változó területeket nem érinti! 19

24 2) KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZENNYVÍZTELEP BŐVÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A módosítás Hosszúpályi Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályozásának meghatározott területére vonatkozik. A módosítás célja alapvetően a szennyvíztisztító telep déli irányú bővítéséhez szükséges terület településrendezési tervi biztosítása. A módosítás rövid ismertetése: A település területén (beleértve a háztartásokat, kisebb állattartó telepeket) számottevő, a mezőgazdaság számára kiválóan hasznosítható folyékony hulladék, vagyis hígtrágya keletkezik. Ennek a hasznosítás (kiöntözés) kötött időszaka miatt átmeneti tárolási igénye van. A tárolókapacitás hiányában a hígtrágya arra megfelelő, távolabbi szennyvíztelepen történő elhelyezése vállalhatatlan szállítási költséget jelentene. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy az átmeneti tárolást saját szennyvíztelepe környezetében megoldja. Ebből a célból válik szükségessé a szennyvíztisztító telep területi bővítésének igénye Az átmeneti tárolás után a hígtrágya a település területén mezőgazdasági hasznosításra kerül kiöntözés révén. A településrendezési, illetve szabályozási tervet oly módon szükséges módosítani, hogy a 0611/2 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz.-ú, jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével) növelhető legyen. A tervmódosítás alapján az MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 hrsz.-ú földterületet SZT -jelű, szennyvíztisztító különleges terület-felhasználásba, építési övezetbe kerül átsorolásra. A meglévő szennyvíztisztító telep a belterület legközelebbi övezetétől D-DNY-i irányban, cca. 800 m-re helyezkedik el. Körülötte északi-keleti-déli irányban gyeplegelő terület, amely a megyei területrendezési tervben az országos ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezetbe tartozik. Nyugatra szántóterület helyezkedik el. A szennyvíztelep keleti oldalánál folyik az un. 3. sz. mellékfolyás (Pályi-ér), amely a tisztított szennyvizek befogadója. A befogadó vízfolyás a Konyári-Kálló vízfolyásba csatlakozik valahol délebbre. A bővítésére a vízfolyásig igénybe venni tervezett, mintegy 0,75 ha terület szintén legelő művelési ágban van nyilvántartva, azonban az ökológiai hálózatba való tartozása pontosítást igényel. A tárolásra igénybe vett terület és a szennyvíztelep többi területe körül védelmi célú zöldfelület létesítése javasolt. A telep körül mindezekkel együtt is 300 méteres védőtávolság került kijelölésre. A szennyvíztelep m-es környezetében ÉK-re helyezkednek el Hosszúpályi víztermelő kútjai. A víztermelő kutak hidrogeológiai védőövezetének megállapítása diagnosztikai vizsgálatok alapján megtörtént. A védőidom számítások eredményeként kijelölésre kerültek a felszín alatti védőidomok, amelyek azonban nem érték el a talajvíztározót, ezért csak a kutak belső védőterületeit (kutak körül 10 m) kellett kialakítani. 20

25 A külső és a hidrogeológiai A, B védőidomok elvi kijelölésére kizárólag biztonsági okokból került sor. Ez alapján kijelölésre került a felszíni vetület annak érdekében, hogy a védőidomot elérő felszín alatti létesítmények építése jellemzően fúrások, kutak létesítése korlátozható, vagy letiltható legyen. A vizsgált területet nem érinti az OTrT-ben megállapított országos vízminőségvédelmi terület övezete. 1. Települési környezet A szennyvíztelep ilyen célú fejlesztése, bővítése fontos szerepet fog betölteni a lakosság, a gazdálkodók körében, elősegíti a mezőgazdasági területek termőképességének javítását, mindezekkel együtt alapvetően szolgálja a települési környezet védelmét. A belterületi lakóövezetek felé fokozottabb védettséget elsősorban a zárt tárolórendszer tud biztosítani. Ebben az esetben megfelelő a telep körül kialakításra kerülő védelmi célú zöldsáv. Ennek a biológiai aktivitásérték (BAÉ) egyensúly megtartása szempontjából is van jelentősége. A módosításhoz a település-környezeti feltételek adottak, az érintett gyepterület ökológiai minőségének helyzetét tisztázni kell, a hatások elviselhetőek. 2. Levegőminőség-védelem A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján az ország többi területe 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében F, szilárd (PM10) vonatkozásában E, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában D, talajközeli ózon tekintetében O-I zónacsoportba tartozik. Tekintettel arra, hogy a módosítás az adott terheltségű külterületi környezetben történik, a terhelő hatások további növekedését műszaki, technológiai és zöldfelületi eszközökkel kell kompenzálni. Az érintett területen a térség elfogadható immissziós állapotának megóvását a 306/2010. (XII.23.) Korm. r., a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 23/2001. (XI.13.) KöM r. által előírt követelmények és levegőterheltségi határértékek betartásával kell segíteni. A szennyvíztelep konkrét célú létesítményének megvalósítása a bűzterhelés lokális, vagy transzmissziós hatásterületet érintő levegőkörnyezetet érint. A telepítési hely szempontjából nagy jelentősége van a koncentrációnak, a terjedési távolságnak és a széljárásnak. A szag-, bűzkoncentráció mértékét a tárolási technológia határozza meg. Ezért a zárt technológiás tározás kialakítása javasolt. A szaganyagok általánosan elfogadott mértékegység a szagegység (GE Geruchseinheit, szagegység). A szagáram a szaganyagok koncentrációjának (GE/m3) és áramlási sebességének (m3/h) szorzata, mértékegysége: GE/h. A szagimmissziós koncentráció számítható a szagforrástól x távolságban a koncentráció nagysága: c(x)= Q/(0,1376* *u*x1,669), ahol: Q: az emissziós áram (m3/s), u: a szél átlagos sebessége, x: a forrástól mért távolság. 21

26 A terjedési távolság a védett belterület felé m, amely elegendő lehet egy kis szagkoncentráció és megfelelő védőzöld kialakulás eredményeként. A fenti képlet alapján a telephelytől 300 m távolságban GE/m3 szagemmissziót feltételezve, a szagimmisszió 1 GE, azaz átlagos meteorológiai viszonyok mellett panaszokat nem eredményezne. Ebben szerepet játszhat a területen uralkodó szél terjedést fokozó gyakorisága, ha az D-DNY-i irányú, a belterület felé szállít. Szakirodalmi adatok alapján (figyelembe véve a melegebb nyári napokat) az uralkodó széljárás 25 %-os gyakorisággal fordul elő. Ebből következik, hogy a zárt technológiára és a védőzöldre szükség van. A telephely felé irányuló, valamivel intenzívebb szállítás levegőkörnyzetet befolyásoló hatása a külterületi környezetben elhanyagolható. A módosítással érintett területen a levegőkörnyezeti és a levegőminőség-védelmi feltételek a rendeltetésszerű, megfelelő védelmi felkészültséggel bíró területhasználat betartásával biztosítottak, a hatások nem jelentősek. 3. Zaj-, és rezgésvédelem A terület zajterhelési besorolása a módosítás után nem változik. A zajterhelési állapot a beszállítások következtében némileg növekedhet, azonban ennek a külterületi környezetben nincs zavaró hatása. A módosítással érintett területen a zajkörnyezeti feltételek, terhelések a megengedhető mértékeken belül alakulnak és zajvédelmi feltételek a rendeltetésszerű területhasználat betartásával biztosíthatók, a hatások elviselhetőek. 4. Talaj-, és vízvédelem A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen megvalósuló tevékenységek a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre és földtani közegre. A település területe a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet értelmében érzékeny kategóriába tartozik. A talaj-, a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel módosított 123/1997. (VII.18.) Korm. r., a módosított 220/2004. (VII.21.) Korm. r., 219/2004. (VII.21.) Korm. r., a 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet, valamint a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben megadott minőségi és eljárási követelmények szerint kell biztosítani. Mint előzőekben leírtuk, a bővítésre kijelölt területre vonatkozóan nincs talaj, vagy vízvédelmi korlátozás. A talaj-, és vizek védelmének biztosítása érdekében a létesítendő tároló kizárólag minősítetten szivárgás-, és túlcsordulás-mentes szerkezetű, rendszerű lehet. A betárolt hígtrágya kiöntözéséhez be kell szerezni a szükséges engedélyeket. A módosítással érintett területen a talaj-, földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek szempontból a hatások nem jelentősek,a talaj-, és vízvédelmi követelmények biztosíthatók.. 22

27 5. Hulladékgazdálkodás A módosítással érintett területeken felmerülő, illetve a területhasználatból eredő hulladékgazdálkodási feladatokat a évi CLXXXV. tv. a hulladékról, valamint a törvény végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell megvalósítani. A módosítással érintett területen a hulladékgazdálkodás feltételei és követelményei nem módosulnak. A módosítással érintett területen hulladékgazdálkodási szempontból a hatás nem jelentős. 6. Környezetvédelmi követelmények A módosítás által bekövetkező környezet-igénybevétel környezetvédelmet érintő elemei a szabályozási előírásokban kerülhetnek megfogalmazásra. A létesítendő tároló a szükségen engedélyek és monitoring rendszerrel valósítható meg. Ezt az engedélyes tervekben kell megadni. A levegő-, zaj-, talaj-, és vízvédelem kérdésében a kibocsátási határértékek betarthatók, különleges környezetvédelmi intézkedésre nincs szükség. 7. Védőövezetek Környezetvédelmi szempontból a 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 3. bek. 5. (3) pont alapján) a szennyvíztisztító telep körül nem kell védelmi övezetet kijelölni! Ugyanakkor a levegővédelmi követelmények teljesüléséhez a határterületet (hatássávot) meg kell határozni! Ez 300 m-ben került megállapításra, amely így megfelel a bővítés által megjelenő újabb szennyező forrásra is! A hatásterületen építési szempontból nem javasolt lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület elhelyezése. Debrecen, Lévai Béla k.v. szakmérnök 23

28 3) TÁJRENDEZÉS, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTEN TARTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 3/A: A KÜLTERÜLETI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLATA Hosszúpályi község településrendezési tervének évi módosítása során a település külterületének a községhatárhoz közeli részein fekvő különböző ingatlanokat érintő változtatási igények miatt válik szükségessé. A változtatási igények külterületet érintenek. A külterületi, tájrendezési vonzatú változtatások környezetének tájképi adottságai A település D-i határához közeli szennyvíztisztító területre vonatkozó változtatás iránti igény érinti. D - jelű beavatkozási terület: A település D-i határához közel, a Pocsaj-EsztárKismarja felé kivezető úttól Ny-ra fekvő szennyvíztisztító telep bővítése miatt a legelőterület szennyvíztisztító különleges területté minősítése A hatályos terv szerinti szomszédos mezőgazdasági terület valós használata legelő, egyáltalán nem fásított. A legelő a Hajdú-Bihar megyei TrT-ben az országos ökológiai hálózat magterületébe tartozik. A területet Ny-ról és Délről láthatóan a részlegesen meghagyott foltokat tartalmazó technológiának megfelelően művelt kaszálók és legelők határolják. A tervben szereplő ingatlan, bár a magterülethez tartozik, búvóhelyként meghagyott, magasra növő lágyszárúakkal teli foltok nélkül van művelve, ezáltal nem biztosítja a kívánt élőhelyek speciális, búvóhelyként szolgáló részeit. A Ny-ról helyesen művelt kaszálók, a D-ről és K-ről húzódó vízfolyás, valamint az Éról határoló dűlőút által határolt terület egységes kezelésére megfelelő természetvédelmi technológiák írhatók elő és tartathatók be. A meglévő szennyvíztelep jelenleg semmilyen tájképi takarással, tájba illesztési megoldással nem rendelkezik, mely előnytelen, különös tekintettel a körös-körül szomszédos magterület jelenlétére. A területhez közel, É-ra fekvő időszakosan vízállásos, ligetes-bozótos terület vízellátásának bővítéséhez előnyös lehetne a tisztított vizek pihentetés utáni, korrekt, szabályozott felhasználása. A bozótos fennmaradásának lehetősége előnyös a tájkép szempontjából. A bővített telepet határoló véderdő sáv kiváló búvóhelyet biztosíthatna apró vadak számára, melyek populációjának csökkenése ma már látható-érzékelhető gondokat jelent a természetvédelemben is. Ezek a búvóhelyek bőven kárpótolhatnák a helytelen módon használt legelő művelési ágának megváltoztatását. A településsel való zöldfelületi kapcsolat esetleges, maximum a hely és a település közötti legelőket nevezhetjük zöldfelületi elemként. Előnyös lenne a tervezett erdő-véderdősáv, előnyösebb, mint a vizsgált ingatlan tömb jelenlegi fásítatlan legelő - hasznosítása. A faállomány csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását. A védendő élőhely emberi jelenét előli lezárása szintén kifejezetten előnyös lenne. 24

29 A tervezett erdő valóságos telepítése a tájban megjelenő emberi hatások általános mérsékléseként is kifejezetten hatásos. A tervezési terület környezete település- tájképi szempontból értékes területnek minősíthető. A különleges terület növekedése önmagában kedvezőtlen hatású, de megfelelő kísérő intézkedésekkel a kedvezőtlen hatások nemcsak feloldhatók, hanem a növényállomány gyarapításával kedvező irányba fordíthatók. Nagyobb mennyiségű és megfelelő minőségű faállomány telepítésével a településen megjelenő, azt gazdagító változatosság nagymértékben növelhető. A faállomány ráadásul csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását, nagymértékben növelheti az apróvadak megtelepedésének lehetőségét és esélyét. 3/B: A KÜLTERÜLETI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOKRA VONATKOZÓ TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT A külterületi változtatásokat illető tájrendezési javaslatok A település D-i határához közeli szennyvíztisztító területre vonatkozó változtatás iránti igény érinti. D - jelű beavatkozási terület: A település D-i határához közel, a Pocsaj-EsztárKismarja felé kivezető úttól Ny-ra fekvő szennyvíztisztító telep bővítése miatt a legelőterület szennyvíztisztító különleges területté minősítése Javasolt az érintett ingatlan országos ökológiai hálózat magterületébe sorolásának megszüntetése. Javasolt a tervezett bővítés telekhatárai mentén, azokon belül véderdősáv telepítése. Ez az ugyan nem túlságosan jelentős erdőfelület kiválóan alkalmas a különböző okok (elsősorban gazdálkodási) miatt rendkívüli mértékben megfogyatkozott apróvadak megtelepedésének, fészkelésének, búvóhelyének szolgálatára. A jellemzően ÉNy-i szélirány következtében a telepet két oldalról körülvevő erdősávok a szennyvíztisztító telep szaghatásait a széljárás a településről képes lesz elvezetni a kevéssé lakott D-i külterületek irányába. Mindeközben a telepen megvalósuló emberi tevékenységet a környező védendő területek irányában takarni képesek. Megvalósulhat a javasolt véderdő telepítésekkel a meglévő szennyvíztelep tájképi takarása, tájba illesztése. Az ingatlanon tervezett tisztított víz-pihentetés utáni hasznosítása a területhez közel, É-ra fekvő időszakosan vízállásos, ligetes-bozótos terület vízellátásának bővítéséhez előnyös lehetne. Javasolt a teleptől É-ra, közel fekvő bozótos fennmaradásának biztosítása, mert a vízállásos bozótos terület fennmaradása előnyös a tájkép szempontjából. A településsel való zöldfelületi kapcsolat biztosításaként javasolt a telepet megközelítő dűlőút mentén egy- vagy kétoldali fasor telepítésének előírása. Javasolt a tervezett erdő-véderdősáv, telepítésének előírása. Javasolt az esetleges építési engedélyek kiadásának feltételéül szabni a megfelelő tervezővel elkészíttetett telepítési engedélyezési tervek engedélyezési folyamatba csatolását. Javasolt a használatbavételi engedélyek kiadását a telepítések valós végrehajtásához kötni. 25

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 03. Készült a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- teljes eljárás szerint HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A.) B.) C.) A hatályos

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Hajdúnánás Város Településrendezési tervének 2016. évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2015. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

LÉTAVÉRTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2015. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS yeztetési dokumentáció - 2015. 08. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljárás LÉTAVÉRTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2015. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A 0953/3, 0953/16,17 Hrsz földterületekhez

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 03.12. (készült a 314/2012.(XI.8.) K.r. szerinti- teljes eljárás szerint) SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. évi módosítás Gazdasági terület kijelölése

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben