HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 Jóváhagyott dokumentáció A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- tárgyalásos eljárás HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítás

2 CÍVISTERV KÖZSÉGTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 1. sz. módosítás (Szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítás) Vezető településtervező: Zsemberi István TT/ Környezetalakítás, tájrendezés: Zsila László kert- és tájtervező TK /06 Környezetvédelmi tervező: Vízi közmű tervező: Lévai Béla HBM MK Szabó Lóránt TRv-T-(13)/ Energia közmű tervező: Szabó Lóránt TRe-T-(13)/ dokumentáció tartalmi helyességéért és az aláírások hitelé D e b r e c e n, február / Zsemberi István / ügyvezető 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szennyvíztisztító telep környezetét érintő (0599/4, 0635, 0590, 0591/10591/6 hrsz-ú mezőgazdasági utak által határolt) területegység szabályozásának módosítása. (T1m/Szt - jelű tervlap) II /B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A felsőbb szintű tervekkel való összhangjának igazolása Környezeti hatások és feltételek Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása Örökségvédelem Közműellátás Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) TERVLAPOK JEGYZÉKE: Jele T-1mx T-1m/Szt tervlap megnevezése Településszerkezeti terv (Igazgatási terület) Szennyvíztisztító telep és környezetének szabályozása léptéke M=1: M=1:6 000 Megjegyzés: A mellékelt CD a hatályos településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és Helyi építési szabályzatot is tartalmazza. 3

4 BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Hosszúpályi Nagyközség Településrendezési tervének évi. 1.sz. módosítása meghatározott területre vonatkozóan, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.. (1) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretében történhet. Előzmények: Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos Helyi építési szabályzatát és annak mellékletét képező külterületi szabályozási tervét 13/2005.(X.27.) sz. rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testület, melynek legutóbbi módosítása a 8/2009.(III.26.) sz. rendelettel történt. Jelen településrendezési tervmódosítás igénye a szennyvíztisztító telep déli irányú bővíthetősége érdekében vált szükségessé, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági művelésben hasznosítható folyékony hulladék megfelelő időtartamú pihentetésére tárolására elegendő terület álljon rendelkezésre. E tároló kapacitás kiépítése nélkül az önkormányzat számára vállalhatatlan nagyságrendű szállítási költség jelentkezne. Településrendezési tervmódosítási igény: A településrendezési tervet, szabályozási tervet oly módon szükséges módosítani, hogy a 0611/2 hrsz-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével növekedjen. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT - jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe szükséges átsorolni. Részlet a külterület hatályos szabályozási tervéből 4

5 Környezeti adottságok: Meglévő szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztító telep bővítésére kijelölt mezőgazdasági- gyep terület A szennyvíztisztító telep a belterülettől déli irányban helyezkedik el. Északi- keleti- és déli szomszédságában gyep- legelő terület, míg tőle nyugati irányban szántóterület csatlakozik. A szennyvíztelep bővítésére igénybe venni tervezett terület legelő művelési ágban van nyilvántartva. A területhez csatlakozó gyep-legelő terület a megyei területrendezési tervben az országos ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezetbe tartozik. A szennyvíztelep bővítésére szánt terület övezeti érintettségét az érintett államigazgatási szervvel, a módosítás során egyeztetni szükséges. Beépítésre szánt terület, így a telep bővítésére szolgáló terület is csak akkor jelölhető ki, ha a nem tartozik a magterület övezetébe, A telep körül 300 méteres védőtávolság biztosított. A hatályos településszerkezeti terv részlet 5

6 Településrendezési tervmódosítás javaslata: A településrendezési terv, szabályozási terv oly módon módosul, hogy a 0611/2 hrszú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével növekszik. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe kerül. A biológiai aktivitásérték szinten tartását a szennyvíztelepen belül, vagy ahhoz csatlakozó területen kijelölendő védőerdővel lehet biztosítani. Javasolható, a szennyvíztelep keleti oldalán lévő vízelvezető árok és a szennyvízkezelő, tisztító, tároló építmények között kialakítani a megfelelő nagyságú védő zöldterületet. Jelen településrendezési tervmódosítás, a vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott eljárási folyamatok közül, tárgyalásos lehet. Erre lehetőséget ad a 29/2013.(II.12.) Korm. rendelet, amely a szennyvíz-elvezetésiés tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A módosítás várható hatásai: A tervezett módosítás a környezetre vonatkozóan nem jár káros hatással. Közvetlen környezetében lakott terület, lakott tanya nem található. A terv készítésekor azonban vizsgálni szükséges a szaghatásokat és a szélirányt, és védő erdősávok telepítését ennek megfelelően javasolt előirányozni. 6

7 I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA (T-1mx jelű településszerkezeti tervlap) Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos településszerkezeti tervét 36/2008.(IV.24.) Önk. határozatával fogadta el a képviselő testület, melyet 15/2009.(III.26.) és 29/2011.(III.10.) Önk. határozataival módosított. Jelen évi 1. számú településrendezési tervmódosítás során, a tervezett módosítás következtében a D - jelű területrész felhasználása változik. Az A és C - jelűek terület-felhasználása külön eljárásban (2014. évi 2. számú módosítás keretében) kerül módosításra. D.) A hatályos településszerkezeti terven szennyvíztisztító telep számára kijelölt 0611/2 hrsz-ú ingatlan déli- keleti oldalán elhelyezkedő 0611/1 hrsz-ú Mko -jelű mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt 0,91 hektár kiterjedésű legelő művelési ágban nyilvántartott terület a szennyvíztisztító különleges terület bővítési területeként kerül kijelölésre. A terület körül 300 méteres védőzóna kerül kijelölésre, melyen belül lakóépület nem helyezhető el. A településszerkezeti terv tervezett módosítása (részlet) 7

8 8

9 Külön folyamatban készülę módosítás! Külön folyamatban készülę módosítás! "D"-jelĦ területre tervezett módosítás! 13/2015.(II.26.) sz. Önk. határozattal módosítva

10 II. KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA II/A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozási terv oly módon módosul, hogy a 0611/2 hrsz-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli- keleti és nyugati irányban, az őt körülvevő a 0611/1 hrsz-ú jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel növekszik. A szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 Hrsz-ú földterületet SZT - jelű szennyvíztisztító különleges területfelhasználásba, építési övezetbe kerül. A biológiai aktivitásérték szinten tartását a szennyvíztelepen belül kijelölt 16 méter szélességű védőerdősávval lehet biztosítani. Ez egyúttal a szennyvíztelep keleti oldalán lévő vízelvezető árok és a szennyvízkezelő, tisztító, tároló építmények közötti megfelelő nagyságú védő zöldterületet is jelenti. A terület körül 300 méteres védőzóna kerül kijelölésre, melyen belül lakóépület nem helyezhető el. A szabályozási terv egyeztetésének és jóváhagyásának idejére a módosítással érintett területegységre vonatkozó önálló T1m/Szt -jelű szabályozási tervlap készült. A területegységben végrehajtott módosítások jóváhagyást követően egybeszerkesztésre kerülnek a külterület szabályozási tervlapján, így a területegységre készült szabályozási tervlap nem lesz használatban. (Nem lesz a Hész önálló melléklete.) 9

11 Hosszúpályi Szabályozási terv évi módosítása Szennyvíztisztító és környezete szabályozásának változása A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv tervezett módosítása (A K-szt -jelű övezet bővítése déli és keleti irányba.) 10

12

13

14

15

16

17 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK: HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 1. sz. módosítás III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1) Felsőbb szintű tervekkel való összhang igazolása 2) Környezeti hatások és feltételek 3) Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 4) Közműellátás 5) Örökségvédelem Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) A biológiai aktivitásérték szinten tartását, tekintettel arra, hogy a módosítás 13

18 1) FELSŐBBSZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA a) Országos területrendezési tervvel való összhang: M35 HOSSZÚPÁLYI M4 M4 M47 Részlet az OTrT től hatályos módosítás Az ország szerkezeti terve c. tervlapjából (A gyorsforgalmi utak számozás, Hosszúpályi nagyközség jelölése szerkesztői kiegészítés!) Az Országos területrendezési terv módosítása január 1.-én lépett hatályba, így a megyei TrT mellett, az országos infrastruktúra hálózat, valamint az országos és térségi övezetekre vonatkozó szabályok viszonylatában ennek vizsgálata is szükséges. Az OTrT törvény 31. /B pontja alapján: A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az OTrT-vel való összhang megteremtéséig, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat az e törvénynek az MTv-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. -a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az Mtv. Megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. j) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. Módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a törvénynak az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 14

19 l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. Az OTrT Hosszúpályi nagyközség igazgatási területére vonatkozóan a hatályos megyei TrT-ben meghatározott országos jelentőségű infrastruktúra hálózat tekintetében változást nem hozott. Továbbra is tartalmazza a Debrecen- Hosszúpályi- Monostorpályi- Létavértes irányú országos kerékpárút nyomvonalát, melyet a hatályos településszerkezeti terv jelenleg is tartalmaz. A gyorsforgalmi úthálózat tervezett nyomvonala az M4 autópályára vonatkozóan jelentős mértékben változott, de ez Hosszúpályi közigazgatási területét nem érinti. b) A Megyei Területrendezési terv térségi szerkezeti tervével való összhang: A Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 15

20 A évi 1. számú településrendezési tervmódosítás megyei TrT vel való összhangjának vizsgálata során megállapítható, hogy a módosítással érintett területeket országos- és térségi infrastruktúra nem érinti. Azok a módosítással érintett területe szélén haladnak el, de ezeket a hatályos településrendezési terv is megfelelő módon tartalmazza. A térségi szerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó meghatározásait a módosítások viszonylatában vizsgálni szükséges. Az D -jelű területrész módosítása során mezőgazdasági terület-felhasználású terület kerül átsorolásra beépítésre szánt különleges területfelhasználásba. Ebben az esetben a megyei TrT-ben Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott mezőgazdasági térség nagyságát és annak módosítás során bekövetkező változását szükséges megvizsgálni. A megyei TrT-ben meghatározott mezőgazdálkodási térség nagysága: 5099 ha. A településrendezési terv évi 1. sz. módosítását (- 1 ha) is figyelembe véve a településszerkezeti tervben meghatározott mezőgazdasági terület-felhasználású területek nagysága: =4603 ha. 4603/ 5099 x 100= 90,2 % A megyei TrT-ben meghatározott mezőgazdasági térség 90,2 %-a szerepel a településszerkezeti tervben mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területként, tehát az egyezőségi szabályban meghatározott legalább 85 %-os feltétel teljesül! A folyamatban lévő évi 2. sz. módosítás során 15,9 ha tervezett ipari gazdasági terület és 17,1 ha (viharkár miatt megsemmisült) volt erdő gazdasági területfelhasználásba sorolt terület kerül átsorolásra a településszerkezeti tervben mezőgazdasági felhasználásba, ami tovább fogja javítani a magasabb szintű tervben előírt területfelhasználási arányt! 4636/ 5099 x 100= 90,9 % Mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt terület átsorolása szennyvízkezelés- tisztítás célját szolgáló különleges területfelhasználásba. Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 16

21 c) A területrendezési terv országos és térségi övezetekre vonatkozó besorolásával, lehatárolásával való összhang: Az országos- és megyei területrendezési tervben meghatározott övezetekre vonatkozó általános előírásokat az OTrT, az ajánlásokat a megyei TrT tartalmazza. Országos övezetekkel való érintettség: - országos ökológiai hálózat - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - jó termőhelyi adottságú szántóterület * - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - országos jelentőségű tájképvédelmi terület - világörökség és világörökség várományos terület - országos vízminőségvédelmi terület - nagyvízi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározó területe - kiemelt fontosságú honvédelmi terület Megyei övezetekkel való érintettség: - magterület - ökológiai folyosó - pufferterület - erdőtelepítésre javasolt terület - ásványi nyersanyagvagyon terület - rendszeresen belvízjárta terület - földtani veszélyforrás területe - honvédelmi terület - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Ajánlott megyei övezetekkel való érintettség: A megyei TrT ilyen övezeteket egyelőre nem határoz meg! Az övezetek közül Hosszúpályi települést érintő, de a évi módosítás során nem érintett övezetek az aláhúzással megjelöltek, míg a bekeretezett elnevezésűek azok, melyekkel kapcsolatosan a megfelelőséget vizsgálni szükséges. Országos ökológiai hálózat- puffer terület övezete: A évi 1. sz. módosítás során változásra jelölt területet az országos és térségi övezetek közül csak a puffer terület övezete érinti. A tervezett módosítások során tervezett különleges beépítésre szánt területfelhasználásba kerül átsorolásra a hatályos településrendezési tervben mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területrész. A változások a térségi övezeti szabályokkal nem ellentételesek, a természetitáji értékeket nem veszélyeztetik. 17

22 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Tájképvédelmi szempontból kezelendő terület övezete kiemelten Az övezet a évi módosítás során változó területeket az övezetek nem érintik! 18

23 Rendszeresen belvízjárta terület övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület Országos vízminőségvédelmi terület övezete Az övezet a évi módosítás során változó területeket nem érinti! 19

24 2) KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZENNYVÍZTELEP BŐVÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A módosítás Hosszúpályi Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályozásának meghatározott területére vonatkozik. A módosítás célja alapvetően a szennyvíztisztító telep déli irányú bővítéséhez szükséges terület településrendezési tervi biztosítása. A módosítás rövid ismertetése: A település területén (beleértve a háztartásokat, kisebb állattartó telepeket) számottevő, a mezőgazdaság számára kiválóan hasznosítható folyékony hulladék, vagyis hígtrágya keletkezik. Ennek a hasznosítás (kiöntözés) kötött időszaka miatt átmeneti tárolási igénye van. A tárolókapacitás hiányában a hígtrágya arra megfelelő, távolabbi szennyvíztelepen történő elhelyezése vállalhatatlan szállítási költséget jelentene. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy az átmeneti tárolást saját szennyvíztelepe környezetében megoldja. Ebből a célból válik szükségessé a szennyvíztisztító telep területi bővítésének igénye Az átmeneti tárolás után a hígtrágya a település területén mezőgazdasági hasznosításra kerül kiöntözés révén. A településrendezési, illetve szabályozási tervet oly módon szükséges módosítani, hogy a 0611/2 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg működő szennyvíztelep déli irányban, a 0611/1 hrsz.-ú, jelenleg MV-1 mezőgazdasági övezetbe tartozó területtel (vagy annak elegendő nagyságú részével) növelhető legyen. A tervmódosítás alapján az MV-1 mezőgazdasági övezetbe sorolt 0611/1 hrsz.-ú földterületet SZT -jelű, szennyvíztisztító különleges terület-felhasználásba, építési övezetbe kerül átsorolásra. A meglévő szennyvíztisztító telep a belterület legközelebbi övezetétől D-DNY-i irányban, cca. 800 m-re helyezkedik el. Körülötte északi-keleti-déli irányban gyeplegelő terület, amely a megyei területrendezési tervben az országos ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezetbe tartozik. Nyugatra szántóterület helyezkedik el. A szennyvíztelep keleti oldalánál folyik az un. 3. sz. mellékfolyás (Pályi-ér), amely a tisztított szennyvizek befogadója. A befogadó vízfolyás a Konyári-Kálló vízfolyásba csatlakozik valahol délebbre. A bővítésére a vízfolyásig igénybe venni tervezett, mintegy 0,75 ha terület szintén legelő művelési ágban van nyilvántartva, azonban az ökológiai hálózatba való tartozása pontosítást igényel. A tárolásra igénybe vett terület és a szennyvíztelep többi területe körül védelmi célú zöldfelület létesítése javasolt. A telep körül mindezekkel együtt is 300 méteres védőtávolság került kijelölésre. A szennyvíztelep m-es környezetében ÉK-re helyezkednek el Hosszúpályi víztermelő kútjai. A víztermelő kutak hidrogeológiai védőövezetének megállapítása diagnosztikai vizsgálatok alapján megtörtént. A védőidom számítások eredményeként kijelölésre kerültek a felszín alatti védőidomok, amelyek azonban nem érték el a talajvíztározót, ezért csak a kutak belső védőterületeit (kutak körül 10 m) kellett kialakítani. 20

25 A külső és a hidrogeológiai A, B védőidomok elvi kijelölésére kizárólag biztonsági okokból került sor. Ez alapján kijelölésre került a felszíni vetület annak érdekében, hogy a védőidomot elérő felszín alatti létesítmények építése jellemzően fúrások, kutak létesítése korlátozható, vagy letiltható legyen. A vizsgált területet nem érinti az OTrT-ben megállapított országos vízminőségvédelmi terület övezete. 1. Települési környezet A szennyvíztelep ilyen célú fejlesztése, bővítése fontos szerepet fog betölteni a lakosság, a gazdálkodók körében, elősegíti a mezőgazdasági területek termőképességének javítását, mindezekkel együtt alapvetően szolgálja a települési környezet védelmét. A belterületi lakóövezetek felé fokozottabb védettséget elsősorban a zárt tárolórendszer tud biztosítani. Ebben az esetben megfelelő a telep körül kialakításra kerülő védelmi célú zöldsáv. Ennek a biológiai aktivitásérték (BAÉ) egyensúly megtartása szempontjából is van jelentősége. A módosításhoz a település-környezeti feltételek adottak, az érintett gyepterület ökológiai minőségének helyzetét tisztázni kell, a hatások elviselhetőek. 2. Levegőminőség-védelem A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján az ország többi területe 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében F, szilárd (PM10) vonatkozásában E, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában D, talajközeli ózon tekintetében O-I zónacsoportba tartozik. Tekintettel arra, hogy a módosítás az adott terheltségű külterületi környezetben történik, a terhelő hatások további növekedését műszaki, technológiai és zöldfelületi eszközökkel kell kompenzálni. Az érintett területen a térség elfogadható immissziós állapotának megóvását a 306/2010. (XII.23.) Korm. r., a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 23/2001. (XI.13.) KöM r. által előírt követelmények és levegőterheltségi határértékek betartásával kell segíteni. A szennyvíztelep konkrét célú létesítményének megvalósítása a bűzterhelés lokális, vagy transzmissziós hatásterületet érintő levegőkörnyezetet érint. A telepítési hely szempontjából nagy jelentősége van a koncentrációnak, a terjedési távolságnak és a széljárásnak. A szag-, bűzkoncentráció mértékét a tárolási technológia határozza meg. Ezért a zárt technológiás tározás kialakítása javasolt. A szaganyagok általánosan elfogadott mértékegység a szagegység (GE Geruchseinheit, szagegység). A szagáram a szaganyagok koncentrációjának (GE/m3) és áramlási sebességének (m3/h) szorzata, mértékegysége: GE/h. A szagimmissziós koncentráció számítható a szagforrástól x távolságban a koncentráció nagysága: c(x)= Q/(0,1376* *u*x1,669), ahol: Q: az emissziós áram (m3/s), u: a szél átlagos sebessége, x: a forrástól mért távolság. 21

26 A terjedési távolság a védett belterület felé m, amely elegendő lehet egy kis szagkoncentráció és megfelelő védőzöld kialakulás eredményeként. A fenti képlet alapján a telephelytől 300 m távolságban GE/m3 szagemmissziót feltételezve, a szagimmisszió 1 GE, azaz átlagos meteorológiai viszonyok mellett panaszokat nem eredményezne. Ebben szerepet játszhat a területen uralkodó szél terjedést fokozó gyakorisága, ha az D-DNY-i irányú, a belterület felé szállít. Szakirodalmi adatok alapján (figyelembe véve a melegebb nyári napokat) az uralkodó széljárás 25 %-os gyakorisággal fordul elő. Ebből következik, hogy a zárt technológiára és a védőzöldre szükség van. A telephely felé irányuló, valamivel intenzívebb szállítás levegőkörnyzetet befolyásoló hatása a külterületi környezetben elhanyagolható. A módosítással érintett területen a levegőkörnyezeti és a levegőminőség-védelmi feltételek a rendeltetésszerű, megfelelő védelmi felkészültséggel bíró területhasználat betartásával biztosítottak, a hatások nem jelentősek. 3. Zaj-, és rezgésvédelem A terület zajterhelési besorolása a módosítás után nem változik. A zajterhelési állapot a beszállítások következtében némileg növekedhet, azonban ennek a külterületi környezetben nincs zavaró hatása. A módosítással érintett területen a zajkörnyezeti feltételek, terhelések a megengedhető mértékeken belül alakulnak és zajvédelmi feltételek a rendeltetésszerű területhasználat betartásával biztosíthatók, a hatások elviselhetőek. 4. Talaj-, és vízvédelem A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen megvalósuló tevékenységek a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre és földtani közegre. A település területe a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet értelmében érzékeny kategóriába tartozik. A talaj-, a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel módosított 123/1997. (VII.18.) Korm. r., a módosított 220/2004. (VII.21.) Korm. r., 219/2004. (VII.21.) Korm. r., a 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet, valamint a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben megadott minőségi és eljárási követelmények szerint kell biztosítani. Mint előzőekben leírtuk, a bővítésre kijelölt területre vonatkozóan nincs talaj, vagy vízvédelmi korlátozás. A talaj-, és vizek védelmének biztosítása érdekében a létesítendő tároló kizárólag minősítetten szivárgás-, és túlcsordulás-mentes szerkezetű, rendszerű lehet. A betárolt hígtrágya kiöntözéséhez be kell szerezni a szükséges engedélyeket. A módosítással érintett területen a talaj-, földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek szempontból a hatások nem jelentősek,a talaj-, és vízvédelmi követelmények biztosíthatók.. 22

27 5. Hulladékgazdálkodás A módosítással érintett területeken felmerülő, illetve a területhasználatból eredő hulladékgazdálkodási feladatokat a évi CLXXXV. tv. a hulladékról, valamint a törvény végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell megvalósítani. A módosítással érintett területen a hulladékgazdálkodás feltételei és követelményei nem módosulnak. A módosítással érintett területen hulladékgazdálkodási szempontból a hatás nem jelentős. 6. Környezetvédelmi követelmények A módosítás által bekövetkező környezet-igénybevétel környezetvédelmet érintő elemei a szabályozási előírásokban kerülhetnek megfogalmazásra. A létesítendő tároló a szükségen engedélyek és monitoring rendszerrel valósítható meg. Ezt az engedélyes tervekben kell megadni. A levegő-, zaj-, talaj-, és vízvédelem kérdésében a kibocsátási határértékek betarthatók, különleges környezetvédelmi intézkedésre nincs szükség. 7. Védőövezetek Környezetvédelmi szempontból a 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 3. bek. 5. (3) pont alapján) a szennyvíztisztító telep körül nem kell védelmi övezetet kijelölni! Ugyanakkor a levegővédelmi követelmények teljesüléséhez a határterületet (hatássávot) meg kell határozni! Ez 300 m-ben került megállapításra, amely így megfelel a bővítés által megjelenő újabb szennyező forrásra is! A hatásterületen építési szempontból nem javasolt lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület elhelyezése. Debrecen, Lévai Béla k.v. szakmérnök 23

28 3) TÁJRENDEZÉS, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTEN TARTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 3/A: A KÜLTERÜLETI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLATA Hosszúpályi község településrendezési tervének évi módosítása során a település külterületének a községhatárhoz közeli részein fekvő különböző ingatlanokat érintő változtatási igények miatt válik szükségessé. A változtatási igények külterületet érintenek. A külterületi, tájrendezési vonzatú változtatások környezetének tájképi adottságai A település D-i határához közeli szennyvíztisztító területre vonatkozó változtatás iránti igény érinti. D - jelű beavatkozási terület: A település D-i határához közel, a Pocsaj-EsztárKismarja felé kivezető úttól Ny-ra fekvő szennyvíztisztító telep bővítése miatt a legelőterület szennyvíztisztító különleges területté minősítése A hatályos terv szerinti szomszédos mezőgazdasági terület valós használata legelő, egyáltalán nem fásított. A legelő a Hajdú-Bihar megyei TrT-ben az országos ökológiai hálózat magterületébe tartozik. A területet Ny-ról és Délről láthatóan a részlegesen meghagyott foltokat tartalmazó technológiának megfelelően művelt kaszálók és legelők határolják. A tervben szereplő ingatlan, bár a magterülethez tartozik, búvóhelyként meghagyott, magasra növő lágyszárúakkal teli foltok nélkül van művelve, ezáltal nem biztosítja a kívánt élőhelyek speciális, búvóhelyként szolgáló részeit. A Ny-ról helyesen művelt kaszálók, a D-ről és K-ről húzódó vízfolyás, valamint az Éról határoló dűlőút által határolt terület egységes kezelésére megfelelő természetvédelmi technológiák írhatók elő és tartathatók be. A meglévő szennyvíztelep jelenleg semmilyen tájképi takarással, tájba illesztési megoldással nem rendelkezik, mely előnytelen, különös tekintettel a körös-körül szomszédos magterület jelenlétére. A területhez közel, É-ra fekvő időszakosan vízállásos, ligetes-bozótos terület vízellátásának bővítéséhez előnyös lehetne a tisztított vizek pihentetés utáni, korrekt, szabályozott felhasználása. A bozótos fennmaradásának lehetősége előnyös a tájkép szempontjából. A bővített telepet határoló véderdő sáv kiváló búvóhelyet biztosíthatna apró vadak számára, melyek populációjának csökkenése ma már látható-érzékelhető gondokat jelent a természetvédelemben is. Ezek a búvóhelyek bőven kárpótolhatnák a helytelen módon használt legelő művelési ágának megváltoztatását. A településsel való zöldfelületi kapcsolat esetleges, maximum a hely és a település közötti legelőket nevezhetjük zöldfelületi elemként. Előnyös lenne a tervezett erdő-véderdősáv, előnyösebb, mint a vizsgált ingatlan tömb jelenlegi fásítatlan legelő - hasznosítása. A faállomány csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását. A védendő élőhely emberi jelenét előli lezárása szintén kifejezetten előnyös lenne. 24

29 A tervezett erdő valóságos telepítése a tájban megjelenő emberi hatások általános mérsékléseként is kifejezetten hatásos. A tervezési terület környezete település- tájképi szempontból értékes területnek minősíthető. A különleges terület növekedése önmagában kedvezőtlen hatású, de megfelelő kísérő intézkedésekkel a kedvezőtlen hatások nemcsak feloldhatók, hanem a növényállomány gyarapításával kedvező irányba fordíthatók. Nagyobb mennyiségű és megfelelő minőségű faállomány telepítésével a településen megjelenő, azt gazdagító változatosság nagymértékben növelhető. A faállomány ráadásul csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását, nagymértékben növelheti az apróvadak megtelepedésének lehetőségét és esélyét. 3/B: A KÜLTERÜLETI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOKRA VONATKOZÓ TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT A külterületi változtatásokat illető tájrendezési javaslatok A település D-i határához közeli szennyvíztisztító területre vonatkozó változtatás iránti igény érinti. D - jelű beavatkozási terület: A település D-i határához közel, a Pocsaj-EsztárKismarja felé kivezető úttól Ny-ra fekvő szennyvíztisztító telep bővítése miatt a legelőterület szennyvíztisztító különleges területté minősítése Javasolt az érintett ingatlan országos ökológiai hálózat magterületébe sorolásának megszüntetése. Javasolt a tervezett bővítés telekhatárai mentén, azokon belül véderdősáv telepítése. Ez az ugyan nem túlságosan jelentős erdőfelület kiválóan alkalmas a különböző okok (elsősorban gazdálkodási) miatt rendkívüli mértékben megfogyatkozott apróvadak megtelepedésének, fészkelésének, búvóhelyének szolgálatára. A jellemzően ÉNy-i szélirány következtében a telepet két oldalról körülvevő erdősávok a szennyvíztisztító telep szaghatásait a széljárás a településről képes lesz elvezetni a kevéssé lakott D-i külterületek irányába. Mindeközben a telepen megvalósuló emberi tevékenységet a környező védendő területek irányában takarni képesek. Megvalósulhat a javasolt véderdő telepítésekkel a meglévő szennyvíztelep tájképi takarása, tájba illesztése. Az ingatlanon tervezett tisztított víz-pihentetés utáni hasznosítása a területhez közel, É-ra fekvő időszakosan vízállásos, ligetes-bozótos terület vízellátásának bővítéséhez előnyös lehetne. Javasolt a teleptől É-ra, közel fekvő bozótos fennmaradásának biztosítása, mert a vízállásos bozótos terület fennmaradása előnyös a tájkép szempontjából. A településsel való zöldfelületi kapcsolat biztosításaként javasolt a telepet megközelítő dűlőút mentén egy- vagy kétoldali fasor telepítésének előírása. Javasolt a tervezett erdő-véderdősáv, telepítésének előírása. Javasolt az esetleges építési engedélyek kiadásának feltételéül szabni a megfelelő tervezővel elkészíttetett telepítési engedélyezési tervek engedélyezési folyamatba csatolását. Javasolt a használatbavételi engedélyek kiadását a telepítések valós végrehajtásához kötni. 25

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

KONYÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

KONYÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail.

AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail. AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail.com TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben