V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE ADOTT TERVEZÕI VÁLASZOK M-TEAMPANNON KFT JÚNIUS

2 BM, NYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETI FÕÉPÍTÉSZI IRODA 1. A képviselõ testület által határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciót megküldi az Önkormányzat. 2. Tudjuk, hogy a Megyei Településrendezési Terv egyeztetési anyaga nem azt a nyomvonalat ábrázolja, mint azt a terv javasolja, az egyeztetések során és az M9-es út nyomvonalának tervezõjével az UNITEF Szalamandra Kft.-vel történt többszöri egyeztetések alakították a javaslatot. Az M8-as autópálya nyomvonala nem érinti Vasvár közigazgatási területét, a Településrendezési Tervben a jóváhagyandó munkarészekben nem is szerepel csak az M9 nyomvonal. Az M8-as út 4. változata az UNITEF Kft. által korrigált változat, csak tájékoztatásképpen van feltüntetve az alátámasztó munkarészekben. A nyomvonalakkal kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. 3. Elfogadjuk a javaslatot, miszerint a teljes közigazgatási terület egy tervlapon kerüljön ábrázolásra. Összerajzoljuk a két tervlapot. 4. Nem áll rendelkezésre a háttéranyag egy ilyen kistérségi szerkezeti tervlap elkészítéséhez. Tudomásunk szerint a szomszédos településeknek folyamatban van a Településrendezési Terv készítése, de még nincsenek abban a tervfázisban, hogy az ábrázolható lenne. Az együtt ábrázolásnak technikai akadályai is vannak, mivel változó, hogy milyen programban, digitálisan vagy csak papíron készül a terv. A tervezõknek jelenleg nincs szerzõdése és kapacitása megrajzolni digitálisan a kistérségi terveket. A tervezés folyamán megtörtént a csatlakozó területek területfelhasználások vizsgálata. Javasoljuk a topográfiai térképen való hálózati fejlesztések ábrázolását. 5. Pótoljuk a közmû alátámasztó rajzokat. 6. A csapadékvíz elvezetési munkarészt a rendezési terv által megkövetelt mélységben lett kidolgozva, ahol lehetséges a belvárosban, ott a zárt rendszerû csapadékvíz elvezetést javasoljuk tovább fejleszteni, és ez a szövegbõl egyértelmûen kiolvasható. 7. A közúti keresztszelvények száma szerintünk elegendõ mennyiségû, tartalmazza a szabályozott utak mintakeresztszelvényeit. A konkrét közmû elhelyezési és közterület alakítási javaslatok meghaladják a településrendezési terv mélységét, ilyen részletességgel az engedélyezési tervekben kell szólni. 8. HÉSZ-el kapcsolatos válaszok: 1. A kérésnek megfelelõen a 2. (4) bekezdés kiegészül: A szabályozási terveken feltûntetett irányadó szabályozási elemek a magasabb rendû jogszabályok és jelen rendelet elõírásainak betartása mellett rendeletmódosítás nélkül módosíthatók, a további mûszaki tervezési és engedélyezési eljárások során pontosítandók Külön értékvédelmi rendelet készül. Az értékvédelmi rendelet megalapozására kidolgozandó értékkataszter elkészülte után lehet ezt a segédletet elkészíteni. A mezõgazdasági és erdõterületeken a történelmi tájkarakter védelme érdekében a HÉSZ és 5. bekezdés általános elõírásai mellett, a területfelhasználási egységekre vonatkozó részletes elõírások 1

3 tartalmaznak szabályokat a tájba illõ épületek kialakítására vonatkozóan. 24., 34., A közlekedési eredetû zaj elleni védelem szempontjából a meglevõ közutak mellett meglévõ beépítés esetén a zajvédelmi követelmények nehezen érvényesíthetõk. A vasút és a fõutak mentén konkrét mérések alapján lehet a szükséges zajvédelmi intézkedéseket megtenni. A tervezett országos közutak mellett a terv olyan tervezett területfelhasználásokat jelöl ki, amelyek nem igényelnek zajvédelmet. 5. A 14. (8) bekezdés az igen kis mélységû kialakult telkeket szabályozza. Mivel Vasvár több lakótömbje a földrajzi adottságok miatt keskeny, szükség van a hátsókertekre vonatkozó szabályozásra. Csak akkor engedhetõ meg a 3,0 m hátsókert, ha az épület-elhelyezést másképp nem lehet megoldani. 6. A 16. (4) bekezdésben az eltérés lehetõsége valóban a lakóépület bõvítésre vonatkozik, ezért kiegészítjük a mondatot...meglévõ lakóépület bõvítése esetén 7. Elfogadjuk a javaslatot, kiegészítjük az elõírást: A Ksp építési övezet területén az engedélyköteles építési tevékenységhez elvi építési engedélyt kell kérni... NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG - A HÉSZ 12. (18.) bekezdését a vélemény szerint módosítjuk. - Az Lke-4 jelû övezet olyan területen került kijelölésre, amely a táj- és településképvédelem szempontjából kevésbé érzékeny. A szerkezeti tervbõl kivehetõ, hogy a nevezett terület távlati elképzelés, a város ütemezetten kívánja fejleszteni a lakóterületet. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is elismeri az új típusú családiházas beépítés iránti valós igényt, és elfogadja a tervezett terület választását. - A központi belterületet, Kismákfát és Nagymákfát a terv nem kívánja összenöveszteni, ami a szerkezeti tervbõl kiderül. - Egyetértve a véleménnyel a HÉSZ 11. -át módosítjuk azzal, hogy a város igazgatási területén szélkerék, szélerõmû, szélerõmûpark nem létesíthetõ. ÁNTSZ Szombathely Városi Intézete - A Településszerkezeti és Szabályozási terv kijelölte az új temetõ helyét és meghatározta az építési elõírásokat. - A vízmûkutak védelmét biztosító kormányrendeletre és a védõidomon, védõterületen belüli korlátozásokra az alátámasztó munkarészben felhívtuk a figyelmet. - A védõtávolság igényû környezetszennyezõ létesítmények és az azokon belüli korlátozások a HÉSZ 12. -ában megtalálhatók. - A HÉSZ 12. -át kiegészítjük, azzal hogy nagy létszámú állattartó telep a szabályozási terven kijelölt lakóterületektõl, üdülõterülettõl, vegyes területtõl legalább 500 m védõtávolság biztosításával létesíthetõ. 2

4 VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Választ nem igényel. VAS MEGYEI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET 1. A Közlekedési Fõfelügyelet is megkapta az egyeztetési anyagot, és állásfoglalását megadta. 2. A terv egyeztetése a Vas megyei Közútkezelõ Kht-vel megtörtént (2005. január 20.). A Kht. egyeztetés jegyzõkönyvét tartalmazza a CD, az elõzetes vélemények, egyeztetések nevû könyvtárban megtalálható. Ugyanott megtalálható az UKIG-al történt egyeztetés jegyzõkönyve ( ), az elõzetes vélemények nevû pdf dokumentum végére lett beillesztve. A Nemzeti Autópálya Rt.-vel és a Központi Közlekedési Felügyelettel pedig folyamatban van az egyeztetés. 3. a) Az M9 gyorsforgalmi út nyomvonala mentén nem terveztünk beépítésre szánt területet, a védõtávolságokat utólag ábrázoltuk. b) Az M8 gyorsforgalmi út nem érinti Vasvár közigazgatási területét. Tudjuk, hogy nincs a gyorsforgalmi utaknak elfogadott nyomvonalváltozata, de a legutolsó egyeztetések alkalmával a legtámogatottabb és az UNITEF által is a legjobbnak tartott nyomvonalat ábrázoltuk a terveken. c)a 74. sz. fõút elkerülõ szakaszára útcsatlakozás közvetlenül csak a zalabéri úttal van, a csomópontokat a TSZT ábrázolja, az elkerülõ út mellett szervizúttal történik a tervezett gazdasági fejlesztési területek feltárása, melyet az alátámasztó keresztmetszeti rajz ábrázol. Az elkerülõ út mellett a lakóterületek felé a gazdasági területek kárára beültetési kötelezettséget ír elõ a szabályozási terv, illetve erdõterületet határoz meg. d) A 74. sz. fõút meglévõ belterületi szakaszát a TSZT helyi gyûjtõútnak tünteti fel, az Alkotmány és Petõfi utca közötti szakaszt javítjuk, az megmarad országos mellékútnak. A fõút belterületi szakaszának kiváltására feltehetõleg 10 éven belül megépülõ elkerülõ út és a településrendezési tervek elõírt 10 évenkénti felülvizsgálata miatt nem javasoljuk a tervben II. rendû fõútként feltüntetni a belterületi szakaszt. e) Az egyeztetések folyamatban vannak az elkerülõ út megépülése utáni országos közúthálózati változások tekintetében. f) A belterület bõvítést nem a településrendezési terv rendeli el, azt az Önkormányzat külön rendeletben teszi meg. A belterületbe vonás feltételeit magasabb rendû jogszabályok határozzák meg, a helyi rendelet ezt nem ismételheti meg. g) Köszönettel vettük az érintett országos közutak és vasútvonal pontos megnevezésérõl küldött tájékoztatást, pótoltuk a hiányosságokat. h) A Nagymákfa-Döröske tervezett összekötõút a közlekedési alátámasztó szöveges munkarészben nem jelenik meg, az összekötõút említése a Vas megyei Területrendezési Terv egyeztetési anyagának Vasvárt érintõ elemei között szerepel. Szándékosan nem tartalmazza a terv az utat, tervezõk nem javasolják Nagymákfa összekötését Döröskével. Most egy dûlõút vezet az erdõn át a két település között, az egyeztetések alkalmával egyik fél sem igényelte az út kiépítését. 3

5 i) j)a Nagymákfa felé tervezett új országos közúti kapcsolatot megvizsgáljuk, a tervezett csomópont vázlattervét a közútkezelõvel egyeztetve elkészítjük. k) A településkapuk kialakítására vonatkozó javaslatot az alátámasztó munkarészekben rögzítettük. l) A külterületi fõ feltáró utakat a szerkezeti terv kijelölte. A külterületi szabályozási terven ezek közül azokat szabályoztuk, amelyek szélessége nem éri el a 12 métert. A 12 m szabályozási szélességben ugyanis elfér a 7 m széles útkorona és a vízelvezetõ árok is. m) Az országos közutak külterületi szakaszain, a szabályozási terv a védõtávolságokat a vonatkozó jogszabályok szerint kijelölte. n) Kerékpárutak: A településen áthaladó kerékpárutakkal kapcsolatban kerékpározásra kijelölt útvonalról beszélünk a tervben, önálló kerékpárutat nem terveztünk, a tervi egyértelmûséget javítjuk. Vasvár esetében csak kerékpározásra alkalmas kisforgalmú útvonalak, vegyes forgalmú utak jöhetnek számításba. o) A Rábahídvéget Vasvárral összekötõ önálló kerékpárút tervét a megyei rendezési terv alátámasztó munkarésze tartalmazza. p) Önálló kerékpárutat nem terveztünk. A turista utak belterületen és külterületen egyaránt Vasvár nevezetességeit kötik össze, ezért azok egyben kerékpározásra alkalmasak, és nem önálló kerékpárutakként jelöltek. q) Választ nem igényel. r) Választ nem igényel. s) A vasúti átjárókkal kapcsolatos észrevételüknek megfelelõen kiegészítésre kerül a TSZT. 4. Az alátámasztó munkarészbõl hiányzó forgalmi vizsgálatokat és forgalmi tervezést pótoltuk. 5. A közlekedésfejlesztési javaslat kistérségi tervlapját pótoltuk. 6. A Településszerkezeti Tervlap a) Az M8 és M9 nyomvonalát majd az eltérõ vélemények egyeztetõ tárgyalásán beszéljük meg, lásd még 3.b. választ. b) Az elkerülõ út 100 m-es védõtávolságát a Szabályozási Terv tartalmazza. Az elkerülõ út mellett kijelölt gazdasági területek, fejlesztések nem zavarják a közlekedést, szervizúttal történik a feltárásuk. A gazdasági területen belüli építményelhelyezést a beültetési kötelezettséggel szabályoztuk. A belterületbe vonást javaslat szinten tartalmazza a terv, arról az Önkormányzat külön rendeletben dönt. A 74. sz. fõút belterületi hálózati funkciójáról korábban már szóltunk. A vasútállomáshoz vezetõ jelû út ábrázolását pótoltuk, a csomópont jelölést javítottuk. c) A helyi gyûjtõutak körének bõvítését megvizsgáljuk. d) A településszerkezeti tervnek nem feladata az új lakó és kiszolgáló utakat is ábrázolni, csak a szerkezeti jelentõségû utakat szükséges feltüntetni. e) A kerékpározásra jelzõtáblával kijelölt kisforgalmú útvonalakat ábrázoljuk a terven. f) Pótoltuk a vasúti átjárókat. g) A Katonák útja külterületi gyûjtõútként való megtartása indokolt. 4

6 h) A településszerkezeti terven a terv szerepénél, funkciójánál (építési jogokat nem keletkeztet) és léptékénél (M=1:10 000) fogva nem kell, hogy a hrsz-ek olvashatók legyenek, a területfelhasználási egységek a tömbhatárokkal beazonosíthatók, a szerkezeti jelentõségû utak nevét pedig feltüntettük. 7. Szabályozási Tervlap a) A CD-n lévõ tervlapok olyan minõségben lettek elmentve, hogy azok teljes mértékben olvashatók, a hrsz-ek is beleértve, a térképekbe bele lehet nagyítani. b) A tervlapokon feltüntettük a tervezett szabályozási vonalakkal érintett utak, utcák szabályozási méretét. c)az SZT-1 tervlapon ábrázoltuk a külterületi szakaszokon az utak védõtávolságait, a 74. sz. elkerülõ út 100 méteres védõtávolságát is. d) Az autóbuszmegállók ábrázolását elfogadjuk és pótoljuk. e) A szabályozási terv a megközelíthetetlen területeken biztosította új utakkal az elérést. f) Az országos utak elnevezését pontosítottuk. 8. HÉSZ a) A 40. (7) bekezdése tartalmazza a kérést, az országos utakat a belterületi szakaszon megnevezzük, minden egyes lakó és kiszolgáló utca név és hrsz szerinti megnevezését nem tartjuk indokoltnak. b) Nem a HÉSZ feladata. c)a kérésnek megfelelõen pótoljuk az elõírást. d) Választ nem igényel. e) A 3.l) és m) tervezõi válasz. f) Elfogadjuk, töröltük. g) Elfogadjuk, töröltük. 9. A minta keresztszelvények csak irányadók, azok a továbbtervezés során az engedélyezési terv készítésnél még pontosítandók. A nyílt árkos keresztmetszetek értelemszerûen nem a belvárosi utak kialakításra értendõk, a zárt csapadékvíz elvezetést csak a városközpontban javasoltuk. Ahol az út mérete megengedte, ott a kétoldali járdát javasoltuk. A utak keresztmetszeti vizsgálatánál feltárt hiányosságokat a tervezett szabályozási szélességgel igyekeztünk megoldani és a minta keresztszelvények ábrázolják a javaslatot. A 10 m-es minta-keresztszelvényt javítottuk. 10. Az általános jellegû elõírásokat magasabb rendû jogszabályok is megfogalmazzák, ezért azok beépítését a HÉSZ-be nem tartjuk indokoltnak. KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET Közúti, Vasúti és Hajózási Fõosztály, Közúti Osztály Választ nem igényel. 5

7 MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT Észak-magyarországi Területi Hivatal Választ nem igényel. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL Soproni Regionális Iroda A Településszerkezeti Terv messzemenõen figyelembe vette a kulturális örökség védelmét, a területfelhasználási egységek is ahhoz mérten kerültek meghatározásra. A védelemre javasolt létesítményeket a Szabályozási Terv és a HÉSZ 5 sz. melléklete részletesen tartalmazza, a hrsz. szerint pedig beazonosíthatók. Az M9 autópálya nyomvonalának kijelölése folyamatban van, elõzetes tájékoztatás szerint a településrendezési terven szereplõ nyomvonal Gyõrvár területén a római sáncnál korrigálva lesz. A hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítése folyamatban van. A Településszerkezeti terven ütemezetten vannak meghatározva a fejlesztési területek. A mûemléki védett területek feltüntetését elfogadjuk, a mûemléki környezetet ábrázoljuk, de a terv léptékénél fogva egyes területek nehezen lesznek beazonosíthatók. A temetõ környezetének szabályozásában szakmai szempontok és települési érdekek ütközése bontakozik ki. A Temetõhegy alatti terület településközpont vegyes területként való meghatározása nem jelenti a kápolna feltárulásának veszélyét, a kápolna dombtetõn való elhelyezkedése és a hegyoldal terepadottságai miatt, a szintkülönbség jelentõs. A terület beépítése az Önkormányzat részérõl már régen napirenden van, az Ifjúsági utcából nyíló 478 hrsz-ú útra szervezve megindult a beépítés. A Szabályozási Terv és a HÉSZ az adottságokhoz illeszkedõ építési elõírásokat határozott meg, semmilyen jogszabály nem tiltja a mûemléki környezetben való építést, ha az megfelel a szakhatóság elvárásainak. A engedélyezésnél a KÖH szakhatóságként jár el, a továbbtervezésnél kell a szigorú feltételeknek megfelelni. Az Önkormányzat részletesebb szabályozási tervet készíttethet a területre, elõtte külön rendeletben változtatási tilalom alá kell helyezni a területet. Az Alkotmány utca sz.-ig tartó 20,0 méteres tervezett szabályozása szükséges, az újabb beépítés az elõzõ rendezési tervhez igazodott, az épületek hátra lettek húzva, az egységes utcakép elérése érdekében az új épület elhelyezéseket kívánta szabályozni a terv. A szabályozási vonal értékes, helyi védelemre érdemes épületet nem bánt, a helyi értékvédelmi terület ettõl még nem sérül, értékébõl nem veszít. A helyi területi védelem a feltételezett felszín alatti értékeket is védeni kívánja. 6

8 A Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség kifogást emelt az Lke-4 jelû építési övezet ellen, nem ért egyet az amerikai típusú villás beépítéssel tájképvédelmi szempontból. A HÉSZ 10. -a utal a 1. és 2. sz Függelékre, melyek tartalmazzák a mûemlékek és mûemléki környezet pontos beazonosíthatóságát. - Az inert hulladéklerakóra, a szennyvíztisztító telepre, szennyvíziszap lerakására vonatkozó észrevételek nem tartoznak a hivatal hatáskörébe. A már meglévõ területeket a külterületi szabályozási terv feltüntette, védõtávolságukat kijelölte. Az azonosításukhoz szükségtelen a helyrajzi számok megjelölése. ÕRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG A város határában levõ ex lege védett területeket a terv a Nemzeti Park igazgatóság adatszolgáltatása alapján jelölte ki. A források a tervezett tájvédelmi körzet területére esnek, így külön védelmük nem szükséges. A földvárakat a régészeti szakvélemény alapján a terven feltüntetjük. VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL A terv az ütemezett terület-igénybevételt tartalmazza. ÁLLAMI ERDÉSZETI SZOLGÁLAT Tervvel kapcsolatban kifogásuk nincs. Választ nem igényel. FVM VAS MEGYEI FÖLDMÛVELÉSÜGYI HIVATAL Választ nem igényel. Javaslataikat a továbbtervezés során figyelembe kell venni. VAS MEGYEI NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT Elfogadásra javasolja a tervet. NEMZETI HIRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA A HÉSZ tervezetre tett javaslatát figyelembe vesszük, javítottuk a megnevezést. Az alátámasztó munkarészben tett kijelentést javítottuk, és egyben a fejezet címét is. 7

9 VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Területfejlesztési és EU kapcsolatok Titkársága, Németh István megyei fõépítész A terv összhangban van a jelenleg egyeztetés alatt álló megyei területrendezési terv térségi területfelhasználási egységeivel, az övezetekkel egyaránt. A megye véglegesített területrendezési szabályzatával a helyi építési szabályzatot összhangba hozzuk, ha ellentétes elõírást találunk. OSZKÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA Tari János lakos Az M8-as autópálya nem érinti Vasvár közigazgatási területét, nem szabályoztunk és nem terveztünk Oszkó területére. GERSEKARÁT POLGÁRMESTERI HIVATALA Támogatja a településrendezési tervet. VAS MEGYEI ÁLLAMI KÖZÚTKEZELÕ KHT. A terv egyeztetése az UKIG-al megtörtént, dokumentálása a CD-n megtalálható. A többi válaszunk megtalálható a Vas Megyei Közlekedési Felügyeletnek adott válaszok között, azokat most nem ismételjük meg. MÁV Rt. Vasúti Infrastruktúrafejlesztési Fõosztály Javaslatait a terv végelegesítésénél figyelembe vesszük. A vasútterület függetlenül a vágányzat fekvésétõl közlekedési terület, az épületek telkeire vonatkozó bõvítési, építési elõírásokat tartalmazza a HÉSZ 40. (9) és (10) bekezdése. A HÉSZ kiegészítésére tett javaslatával egyetértünk, a 40. (11) bekezdés módosul: A MÁV vonalán a védõtávolság m, amelyen belül az épületek és építmények elhelyezéséhez a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyeleti szakhatósági hozzájárulása szükséges. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. A tájékoztatásul közölt adatokat a továbbtervezésnél kell figyelembe venni. VASIVÍZ Vas megyei Víz és Csatornamû Rt. Javaslatait a terv véglegesítésénél figyelembe vesszük, a hiányzó csatornahálózatokat ábrázoljuk a helyszínrajzon. 8

10 Eltérõ, ütközõ véleményeket adott: Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Vas Megyei Állami Közútkezelõ Kht., Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség és az Õrségi Nemzeti Park Igazgatósága. Lázár Tibor sk. Vezetõ településrendezési tervezõ Vezetõ tájrendezési tervezõ Környezetterv Kft. TT /02 Koszorú Lajos sk. vezetõ településrendezési tervezõ M-Teampannon Kft. TT1 01/1346/01 Kajtárné Varga Ida sk. Közlekedés tervezõ K1d-1/ Sadeczky Alajos sk. Közmû tervezõ V3a-1/ Budapest, június 06. 9

11 TERVEZÕI VÁLASZ A NYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETI FÕÉPÍTÉSZ SZAKMAI VÉLEMÉNYÉRE Keresztes Sándor területi fõépítész az évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdés alapján a záróvéleményezésre beküldött anyagra elkészített szakmai véleményében 11 pontban nevezi meg a tervvel kapcsolatos észrevételeit. Az észrevételek legtöbbször nem a jóváhagyandó munkarészre vonatkoznak, hanem az alátámasztó munkarész közlekedési és közmû szakági fejezeteiben foglaltak javítását, kiegészítését kérik. ad 1. Az elfogadott Településfejlesztési koncepciót tartalmazta az egyeztetési anyag cd-je. A dokumentációt Vasvár Város Önkormányzata megküldte a Területi Fõépítészi Irodának. ad 2. A településszerkezeti terv a szerkezeti jelentõségû meglévõ és tervezett vonalas létesítményeket feltüntette. A víz, szennyvíz, csapadék, földgáz, hírközlés gerincközmûveket az alátámasztó munkarészek szakági rajzai tartalmazzák. Vasvár gerincközmûvei legtöbbször azonos közterületen futnak, tervezettek; egy lapon való ábrázolásuk a közlekedési nyomvonalak mellett a szerkezeti terv méretaránya miatt nem lehetséges. ad 3. A csapadékvíz elvezetés szakági munkarészt tervezõ kiegészítette a következõ bekezdésekkel: A városközpontban kijelölt fejlesztési területen a csapadékvíz elvezetést zárt csatornahálózattal javasoljuk megoldani. A városi hálózathoz igazodva elválasztó rendszert kell kialakítani. A kertvárosias (családi házas) beépítésre szánt fejlesztési területeken a csapadék vizeket árok rendszerrel kell összegyûjteni. A vízelvezetést minden esetben a befogadó patakig meg kell oldani, a meglévõ árterületre kivezetett csapadékvizek, az árterületre esõ szakaszait is rendezni kell. A szakági rajzon lehatároltuk azt a területet, ahol javasoljuk a zárt csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítését, ezek a belvárosi frekventált közterületek. A rajzi munkarészeken jelölt hálózati elemeken a lejtési viszonyok eddig is jelölve voltak, igaz a színük nem ütött el kellõképpen, ezért most eltérõ színû nyilakkal (feketével) jelöltük. A szennyvízelvezetés szövegét kiegészítettük: 4. bekezdésben: A szükséges hálózat fejlesztést bejelöltük a belvárosi közterületekre. A közlekedési alátámasztó munkarészek mintakeresztszelvényeinek számát bõvítettük, a vizsgálatokban szereplõ meglévõ keresztszelvényeket a javaslataiknak megfelelõen javítottuk. A belvárosi szakaszokat ábrázoló útkeresztszelvényeket kiegészítettük, javítottuk a csapadékvíz-elvezetés tekintetében is az észrevétel szerint. ad 4. A tervezõ a vizsgálati fázisban részletesen ellenõrizte a város több pontján (a kritikusabb utakon) az útkeresztmetszeteket, és annak eredményeképp 33 keresztszelvény készült a rajzi munkarész keretében. Az észrevételnek megfelelõen 1

12 tervezõ azokat a vizsgálatokban feldolgozott közterületeket, melyek nem feleltek meg a jogszabályban elõírt követelményeknek, a közlekedési és közmûlétesítmények elhelyezhetõségét nem megfelelõen biztosította módosította, ehhez elkészítette a 3-7., 10,11,27-33.sz. felvételezés javított útkeresztszelvényeit. Emellett a 14 és 16 m szabályozási szélességû új út mintakeresztszelvény is módosult. Megjegyezzük, hogy a településrendezési tervnek nem kiemelt feladata minden egyes lakó és kiszolgáló utcában, a legszûkebb keresztmetszetet felvenni, elég a legkritikusabb (forgalmas, kiemelt) útszakaszok ábrázolása. ad 5. A közlekedési eredetû zajterhelés határértékeit a 8/2002. ( III.22.) KöM-EüM együttes rendelet határozza meg. A rendelet 3. /2/ bekezdése szerint a zajterhelési határértékeknek: Új tervezésû vagy megváltozott területfelhasználású területeken a meglévõ közlekedési zajforrástól származó zajterhelés és, új közlekedési zajforrás létesítése esetén pedig a meglévõ védendõ területen is teljesülniük kell. Ez azt jelenti, hogy a meglevõ közutak mellett már beépült területen a zajterhelési határértékekre hivatkozva építési korlátozás nem érvényesíthetõ. Ebben az esetben az épületek zaj elleni védelmére vonatkozóan az OTÉK 50. (3), 50. (5), 53. (1), és az 55. rendelkezik. A zajterhelés által érintett védelmi övezet határainak kijelölése számítással csak becsülhetõ lenne. Konkrét zajmérésekkel lehetne igazolni, hogy a közlekedési eredetû zajterhelés mekkora területsávokat érint. Az un. zajtérkép elkészítésére a településrendezés keretében nem volt lehetõség. Az országos közutak külterületi szakaszai mentén, a tervezett országos közutak mentén, illetve a vasút mentén a terv nem alakít ki olyan új területfelhasználást, amely a zaj ellen védelmet igényelne. Általános mezõgazdasági területen építhetõk lakóépületek, amelyek közlekedési eredetû zaj elleni védelme érdekében a HÉSZ 12. (23) bekezdés rendelkezik. Az üzemi tevékenységtõl származó zajterhelés Vasvár területén jelenleg nem igényli zajgátló védõövezet kijelölését. A zajterhelés megelõzése érdekében a HÉSZ bekezdései tartalmaznak elõírásokat. ad 6. Az észrevételnek megfelelõen a HÉSZ tervezet (1) és (2) bekezdését összhangba hoztuk, az (1) bekezdésbõl kikerült a szélkerék, szélerõmû, szélerõmû park: (1) Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló reklámépítmény a) országos és helyi jelentõségû természetvédelmi területeken; b) védett lápok területén, c) természeti területeken; d) közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területeken (Natura 2000 területek); e) az a) d) pontok védõövezeteként és zöldfolyosóként szabályozott korlátozott használatú mezõgazdasági területeken; f) kertes mezõgazdasági területeken; g) erdõterületeken nem létesíthetõ. ad 7. A Kismákfa és Vasvár között jelenleg szántóföldi mûvelésû területen erdõtelepítés javaslata elõl nem zárkózunk el, tervezõ nem látja akadályát, az erdõterület besorolás kérdésében kérjük, hogy a tisztelt testület döntsön. 2

13 ad 8. A megyei tervben szereplõ Nagymákfa- Döröske között tervezett összekötõ út településrendezési tervben való ábrázolását az Önkormányzat nem támogatta, a nyomvonalat térségi jelentõségû kerékpárút nyomvonalnak a terv fenntartja. ad 9. A szerkezeti tervlap, és a jelmagyarázat már az egyeztetési anyagban is tartalmazta a vasúti nyomvonalat. ad 10. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítésével a kaposvári Ásatárs Kft. Gallina Zsolt és Somogyi Krisztina régészeit bízta meg tervezõ. A hiányzó munkarész elkészült, melyet megküldtünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Regionális Irodájának véleményezés céljából. A régészeti adatokkal kiegészített dokumentációt az önkormányzat részére elektronikus úton megküldtük. ad 11. A hivatkozott törvényi elõírás nem azt írja elõ, hogy a településrendezési tervben a területrendezési tervek által meghatározott övezeteket föl kell tüntetni, hanem azt, hogy a területrendezési tervekkel összhangban kell elkészíteni a rendezési tervet. Vasvár településrendezési terve összhangban van az OTrT-vel. Tervi változás a záróvéleményezési anyaghoz képest: A Szabályozási Terv SZT-2 j. tervlapján az Alsóárokhegy nevû zsákutca végén tervezett szabályozási vonallal fordulót javasolt belterületen az utolsó nagyméretû üres telek területére. A lakossági egyeztetéskor jelezte az ingatlan tulajdonosa, hogy a még beépítetlen telken lakóházat kíván elhelyezni az utcaképbe illõen, de a szabályozási vonal megakadályozza ebben, mert épp e területre terjed ki az utcavég szélesítése. Tervezõ megvizsgálta a területet, illetve tájékoztatást kapott, hogy az utca végén található kis háromszög alakú telek tulajdonosa kezdeményezte a forduló átgondolását. A tulajdonos több változatot dolgozott ki a forduló elhelyezésére, tervezõ szerint a legjobb megoldás a változatokban is szereplõ utcavégi kis telken való kialakítása. Ezzel a kis korrekcióval módosul a terv. A HÉSZ tervezet mellékletei és függelékei is pontosításra, kiegészítésre kerültek. Koszorú Lajos sk. vezetõ településrendezési tervezõ M-Teampannon Kft. TT1 01/1346/01 3

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524'500 FAX: +36 42 524'501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 26678-12j2013.X. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015.

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU. U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I182-13 JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 84 3. TERVIRATOK 1. Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv módosításának megindításáról 2. Határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 3. Az előzetes tájékoztatási eljárás során beérkezett

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

1. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN A 6. SZ. FŐÚT ÚJ ELKERÜLŐ SZAKASZA NYOMVONALÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV, ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉTV 9. (3) BEKEZDÉS SZERINTI VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben