V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE ADOTT TERVEZÕI VÁLASZOK M-TEAMPANNON KFT JÚNIUS

2 BM, NYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETI FÕÉPÍTÉSZI IRODA 1. A képviselõ testület által határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciót megküldi az Önkormányzat. 2. Tudjuk, hogy a Megyei Településrendezési Terv egyeztetési anyaga nem azt a nyomvonalat ábrázolja, mint azt a terv javasolja, az egyeztetések során és az M9-es út nyomvonalának tervezõjével az UNITEF Szalamandra Kft.-vel történt többszöri egyeztetések alakították a javaslatot. Az M8-as autópálya nyomvonala nem érinti Vasvár közigazgatási területét, a Településrendezési Tervben a jóváhagyandó munkarészekben nem is szerepel csak az M9 nyomvonal. Az M8-as út 4. változata az UNITEF Kft. által korrigált változat, csak tájékoztatásképpen van feltüntetve az alátámasztó munkarészekben. A nyomvonalakkal kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. 3. Elfogadjuk a javaslatot, miszerint a teljes közigazgatási terület egy tervlapon kerüljön ábrázolásra. Összerajzoljuk a két tervlapot. 4. Nem áll rendelkezésre a háttéranyag egy ilyen kistérségi szerkezeti tervlap elkészítéséhez. Tudomásunk szerint a szomszédos településeknek folyamatban van a Településrendezési Terv készítése, de még nincsenek abban a tervfázisban, hogy az ábrázolható lenne. Az együtt ábrázolásnak technikai akadályai is vannak, mivel változó, hogy milyen programban, digitálisan vagy csak papíron készül a terv. A tervezõknek jelenleg nincs szerzõdése és kapacitása megrajzolni digitálisan a kistérségi terveket. A tervezés folyamán megtörtént a csatlakozó területek területfelhasználások vizsgálata. Javasoljuk a topográfiai térképen való hálózati fejlesztések ábrázolását. 5. Pótoljuk a közmû alátámasztó rajzokat. 6. A csapadékvíz elvezetési munkarészt a rendezési terv által megkövetelt mélységben lett kidolgozva, ahol lehetséges a belvárosban, ott a zárt rendszerû csapadékvíz elvezetést javasoljuk tovább fejleszteni, és ez a szövegbõl egyértelmûen kiolvasható. 7. A közúti keresztszelvények száma szerintünk elegendõ mennyiségû, tartalmazza a szabályozott utak mintakeresztszelvényeit. A konkrét közmû elhelyezési és közterület alakítási javaslatok meghaladják a településrendezési terv mélységét, ilyen részletességgel az engedélyezési tervekben kell szólni. 8. HÉSZ-el kapcsolatos válaszok: 1. A kérésnek megfelelõen a 2. (4) bekezdés kiegészül: A szabályozási terveken feltûntetett irányadó szabályozási elemek a magasabb rendû jogszabályok és jelen rendelet elõírásainak betartása mellett rendeletmódosítás nélkül módosíthatók, a további mûszaki tervezési és engedélyezési eljárások során pontosítandók Külön értékvédelmi rendelet készül. Az értékvédelmi rendelet megalapozására kidolgozandó értékkataszter elkészülte után lehet ezt a segédletet elkészíteni. A mezõgazdasági és erdõterületeken a történelmi tájkarakter védelme érdekében a HÉSZ és 5. bekezdés általános elõírásai mellett, a területfelhasználási egységekre vonatkozó részletes elõírások 1

3 tartalmaznak szabályokat a tájba illõ épületek kialakítására vonatkozóan. 24., 34., A közlekedési eredetû zaj elleni védelem szempontjából a meglevõ közutak mellett meglévõ beépítés esetén a zajvédelmi követelmények nehezen érvényesíthetõk. A vasút és a fõutak mentén konkrét mérések alapján lehet a szükséges zajvédelmi intézkedéseket megtenni. A tervezett országos közutak mellett a terv olyan tervezett területfelhasználásokat jelöl ki, amelyek nem igényelnek zajvédelmet. 5. A 14. (8) bekezdés az igen kis mélységû kialakult telkeket szabályozza. Mivel Vasvár több lakótömbje a földrajzi adottságok miatt keskeny, szükség van a hátsókertekre vonatkozó szabályozásra. Csak akkor engedhetõ meg a 3,0 m hátsókert, ha az épület-elhelyezést másképp nem lehet megoldani. 6. A 16. (4) bekezdésben az eltérés lehetõsége valóban a lakóépület bõvítésre vonatkozik, ezért kiegészítjük a mondatot...meglévõ lakóépület bõvítése esetén 7. Elfogadjuk a javaslatot, kiegészítjük az elõírást: A Ksp építési övezet területén az engedélyköteles építési tevékenységhez elvi építési engedélyt kell kérni... NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG - A HÉSZ 12. (18.) bekezdését a vélemény szerint módosítjuk. - Az Lke-4 jelû övezet olyan területen került kijelölésre, amely a táj- és településképvédelem szempontjából kevésbé érzékeny. A szerkezeti tervbõl kivehetõ, hogy a nevezett terület távlati elképzelés, a város ütemezetten kívánja fejleszteni a lakóterületet. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is elismeri az új típusú családiházas beépítés iránti valós igényt, és elfogadja a tervezett terület választását. - A központi belterületet, Kismákfát és Nagymákfát a terv nem kívánja összenöveszteni, ami a szerkezeti tervbõl kiderül. - Egyetértve a véleménnyel a HÉSZ 11. -át módosítjuk azzal, hogy a város igazgatási területén szélkerék, szélerõmû, szélerõmûpark nem létesíthetõ. ÁNTSZ Szombathely Városi Intézete - A Településszerkezeti és Szabályozási terv kijelölte az új temetõ helyét és meghatározta az építési elõírásokat. - A vízmûkutak védelmét biztosító kormányrendeletre és a védõidomon, védõterületen belüli korlátozásokra az alátámasztó munkarészben felhívtuk a figyelmet. - A védõtávolság igényû környezetszennyezõ létesítmények és az azokon belüli korlátozások a HÉSZ 12. -ában megtalálhatók. - A HÉSZ 12. -át kiegészítjük, azzal hogy nagy létszámú állattartó telep a szabályozási terven kijelölt lakóterületektõl, üdülõterülettõl, vegyes területtõl legalább 500 m védõtávolság biztosításával létesíthetõ. 2

4 VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Választ nem igényel. VAS MEGYEI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET 1. A Közlekedési Fõfelügyelet is megkapta az egyeztetési anyagot, és állásfoglalását megadta. 2. A terv egyeztetése a Vas megyei Közútkezelõ Kht-vel megtörtént (2005. január 20.). A Kht. egyeztetés jegyzõkönyvét tartalmazza a CD, az elõzetes vélemények, egyeztetések nevû könyvtárban megtalálható. Ugyanott megtalálható az UKIG-al történt egyeztetés jegyzõkönyve ( ), az elõzetes vélemények nevû pdf dokumentum végére lett beillesztve. A Nemzeti Autópálya Rt.-vel és a Központi Közlekedési Felügyelettel pedig folyamatban van az egyeztetés. 3. a) Az M9 gyorsforgalmi út nyomvonala mentén nem terveztünk beépítésre szánt területet, a védõtávolságokat utólag ábrázoltuk. b) Az M8 gyorsforgalmi út nem érinti Vasvár közigazgatási területét. Tudjuk, hogy nincs a gyorsforgalmi utaknak elfogadott nyomvonalváltozata, de a legutolsó egyeztetések alkalmával a legtámogatottabb és az UNITEF által is a legjobbnak tartott nyomvonalat ábrázoltuk a terveken. c)a 74. sz. fõút elkerülõ szakaszára útcsatlakozás közvetlenül csak a zalabéri úttal van, a csomópontokat a TSZT ábrázolja, az elkerülõ út mellett szervizúttal történik a tervezett gazdasági fejlesztési területek feltárása, melyet az alátámasztó keresztmetszeti rajz ábrázol. Az elkerülõ út mellett a lakóterületek felé a gazdasági területek kárára beültetési kötelezettséget ír elõ a szabályozási terv, illetve erdõterületet határoz meg. d) A 74. sz. fõút meglévõ belterületi szakaszát a TSZT helyi gyûjtõútnak tünteti fel, az Alkotmány és Petõfi utca közötti szakaszt javítjuk, az megmarad országos mellékútnak. A fõút belterületi szakaszának kiváltására feltehetõleg 10 éven belül megépülõ elkerülõ út és a településrendezési tervek elõírt 10 évenkénti felülvizsgálata miatt nem javasoljuk a tervben II. rendû fõútként feltüntetni a belterületi szakaszt. e) Az egyeztetések folyamatban vannak az elkerülõ út megépülése utáni országos közúthálózati változások tekintetében. f) A belterület bõvítést nem a településrendezési terv rendeli el, azt az Önkormányzat külön rendeletben teszi meg. A belterületbe vonás feltételeit magasabb rendû jogszabályok határozzák meg, a helyi rendelet ezt nem ismételheti meg. g) Köszönettel vettük az érintett országos közutak és vasútvonal pontos megnevezésérõl küldött tájékoztatást, pótoltuk a hiányosságokat. h) A Nagymákfa-Döröske tervezett összekötõút a közlekedési alátámasztó szöveges munkarészben nem jelenik meg, az összekötõút említése a Vas megyei Területrendezési Terv egyeztetési anyagának Vasvárt érintõ elemei között szerepel. Szándékosan nem tartalmazza a terv az utat, tervezõk nem javasolják Nagymákfa összekötését Döröskével. Most egy dûlõút vezet az erdõn át a két település között, az egyeztetések alkalmával egyik fél sem igényelte az út kiépítését. 3

5 i) j)a Nagymákfa felé tervezett új országos közúti kapcsolatot megvizsgáljuk, a tervezett csomópont vázlattervét a közútkezelõvel egyeztetve elkészítjük. k) A településkapuk kialakítására vonatkozó javaslatot az alátámasztó munkarészekben rögzítettük. l) A külterületi fõ feltáró utakat a szerkezeti terv kijelölte. A külterületi szabályozási terven ezek közül azokat szabályoztuk, amelyek szélessége nem éri el a 12 métert. A 12 m szabályozási szélességben ugyanis elfér a 7 m széles útkorona és a vízelvezetõ árok is. m) Az országos közutak külterületi szakaszain, a szabályozási terv a védõtávolságokat a vonatkozó jogszabályok szerint kijelölte. n) Kerékpárutak: A településen áthaladó kerékpárutakkal kapcsolatban kerékpározásra kijelölt útvonalról beszélünk a tervben, önálló kerékpárutat nem terveztünk, a tervi egyértelmûséget javítjuk. Vasvár esetében csak kerékpározásra alkalmas kisforgalmú útvonalak, vegyes forgalmú utak jöhetnek számításba. o) A Rábahídvéget Vasvárral összekötõ önálló kerékpárút tervét a megyei rendezési terv alátámasztó munkarésze tartalmazza. p) Önálló kerékpárutat nem terveztünk. A turista utak belterületen és külterületen egyaránt Vasvár nevezetességeit kötik össze, ezért azok egyben kerékpározásra alkalmasak, és nem önálló kerékpárutakként jelöltek. q) Választ nem igényel. r) Választ nem igényel. s) A vasúti átjárókkal kapcsolatos észrevételüknek megfelelõen kiegészítésre kerül a TSZT. 4. Az alátámasztó munkarészbõl hiányzó forgalmi vizsgálatokat és forgalmi tervezést pótoltuk. 5. A közlekedésfejlesztési javaslat kistérségi tervlapját pótoltuk. 6. A Településszerkezeti Tervlap a) Az M8 és M9 nyomvonalát majd az eltérõ vélemények egyeztetõ tárgyalásán beszéljük meg, lásd még 3.b. választ. b) Az elkerülõ út 100 m-es védõtávolságát a Szabályozási Terv tartalmazza. Az elkerülõ út mellett kijelölt gazdasági területek, fejlesztések nem zavarják a közlekedést, szervizúttal történik a feltárásuk. A gazdasági területen belüli építményelhelyezést a beültetési kötelezettséggel szabályoztuk. A belterületbe vonást javaslat szinten tartalmazza a terv, arról az Önkormányzat külön rendeletben dönt. A 74. sz. fõút belterületi hálózati funkciójáról korábban már szóltunk. A vasútállomáshoz vezetõ jelû út ábrázolását pótoltuk, a csomópont jelölést javítottuk. c) A helyi gyûjtõutak körének bõvítését megvizsgáljuk. d) A településszerkezeti tervnek nem feladata az új lakó és kiszolgáló utakat is ábrázolni, csak a szerkezeti jelentõségû utakat szükséges feltüntetni. e) A kerékpározásra jelzõtáblával kijelölt kisforgalmú útvonalakat ábrázoljuk a terven. f) Pótoltuk a vasúti átjárókat. g) A Katonák útja külterületi gyûjtõútként való megtartása indokolt. 4

6 h) A településszerkezeti terven a terv szerepénél, funkciójánál (építési jogokat nem keletkeztet) és léptékénél (M=1:10 000) fogva nem kell, hogy a hrsz-ek olvashatók legyenek, a területfelhasználási egységek a tömbhatárokkal beazonosíthatók, a szerkezeti jelentõségû utak nevét pedig feltüntettük. 7. Szabályozási Tervlap a) A CD-n lévõ tervlapok olyan minõségben lettek elmentve, hogy azok teljes mértékben olvashatók, a hrsz-ek is beleértve, a térképekbe bele lehet nagyítani. b) A tervlapokon feltüntettük a tervezett szabályozási vonalakkal érintett utak, utcák szabályozási méretét. c)az SZT-1 tervlapon ábrázoltuk a külterületi szakaszokon az utak védõtávolságait, a 74. sz. elkerülõ út 100 méteres védõtávolságát is. d) Az autóbuszmegállók ábrázolását elfogadjuk és pótoljuk. e) A szabályozási terv a megközelíthetetlen területeken biztosította új utakkal az elérést. f) Az országos utak elnevezését pontosítottuk. 8. HÉSZ a) A 40. (7) bekezdése tartalmazza a kérést, az országos utakat a belterületi szakaszon megnevezzük, minden egyes lakó és kiszolgáló utca név és hrsz szerinti megnevezését nem tartjuk indokoltnak. b) Nem a HÉSZ feladata. c)a kérésnek megfelelõen pótoljuk az elõírást. d) Választ nem igényel. e) A 3.l) és m) tervezõi válasz. f) Elfogadjuk, töröltük. g) Elfogadjuk, töröltük. 9. A minta keresztszelvények csak irányadók, azok a továbbtervezés során az engedélyezési terv készítésnél még pontosítandók. A nyílt árkos keresztmetszetek értelemszerûen nem a belvárosi utak kialakításra értendõk, a zárt csapadékvíz elvezetést csak a városközpontban javasoltuk. Ahol az út mérete megengedte, ott a kétoldali járdát javasoltuk. A utak keresztmetszeti vizsgálatánál feltárt hiányosságokat a tervezett szabályozási szélességgel igyekeztünk megoldani és a minta keresztszelvények ábrázolják a javaslatot. A 10 m-es minta-keresztszelvényt javítottuk. 10. Az általános jellegû elõírásokat magasabb rendû jogszabályok is megfogalmazzák, ezért azok beépítését a HÉSZ-be nem tartjuk indokoltnak. KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET Közúti, Vasúti és Hajózási Fõosztály, Közúti Osztály Választ nem igényel. 5

7 MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT Észak-magyarországi Területi Hivatal Választ nem igényel. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL Soproni Regionális Iroda A Településszerkezeti Terv messzemenõen figyelembe vette a kulturális örökség védelmét, a területfelhasználási egységek is ahhoz mérten kerültek meghatározásra. A védelemre javasolt létesítményeket a Szabályozási Terv és a HÉSZ 5 sz. melléklete részletesen tartalmazza, a hrsz. szerint pedig beazonosíthatók. Az M9 autópálya nyomvonalának kijelölése folyamatban van, elõzetes tájékoztatás szerint a településrendezési terven szereplõ nyomvonal Gyõrvár területén a római sáncnál korrigálva lesz. A hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítése folyamatban van. A Településszerkezeti terven ütemezetten vannak meghatározva a fejlesztési területek. A mûemléki védett területek feltüntetését elfogadjuk, a mûemléki környezetet ábrázoljuk, de a terv léptékénél fogva egyes területek nehezen lesznek beazonosíthatók. A temetõ környezetének szabályozásában szakmai szempontok és települési érdekek ütközése bontakozik ki. A Temetõhegy alatti terület településközpont vegyes területként való meghatározása nem jelenti a kápolna feltárulásának veszélyét, a kápolna dombtetõn való elhelyezkedése és a hegyoldal terepadottságai miatt, a szintkülönbség jelentõs. A terület beépítése az Önkormányzat részérõl már régen napirenden van, az Ifjúsági utcából nyíló 478 hrsz-ú útra szervezve megindult a beépítés. A Szabályozási Terv és a HÉSZ az adottságokhoz illeszkedõ építési elõírásokat határozott meg, semmilyen jogszabály nem tiltja a mûemléki környezetben való építést, ha az megfelel a szakhatóság elvárásainak. A engedélyezésnél a KÖH szakhatóságként jár el, a továbbtervezésnél kell a szigorú feltételeknek megfelelni. Az Önkormányzat részletesebb szabályozási tervet készíttethet a területre, elõtte külön rendeletben változtatási tilalom alá kell helyezni a területet. Az Alkotmány utca sz.-ig tartó 20,0 méteres tervezett szabályozása szükséges, az újabb beépítés az elõzõ rendezési tervhez igazodott, az épületek hátra lettek húzva, az egységes utcakép elérése érdekében az új épület elhelyezéseket kívánta szabályozni a terv. A szabályozási vonal értékes, helyi védelemre érdemes épületet nem bánt, a helyi értékvédelmi terület ettõl még nem sérül, értékébõl nem veszít. A helyi területi védelem a feltételezett felszín alatti értékeket is védeni kívánja. 6

8 A Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség kifogást emelt az Lke-4 jelû építési övezet ellen, nem ért egyet az amerikai típusú villás beépítéssel tájképvédelmi szempontból. A HÉSZ 10. -a utal a 1. és 2. sz Függelékre, melyek tartalmazzák a mûemlékek és mûemléki környezet pontos beazonosíthatóságát. - Az inert hulladéklerakóra, a szennyvíztisztító telepre, szennyvíziszap lerakására vonatkozó észrevételek nem tartoznak a hivatal hatáskörébe. A már meglévõ területeket a külterületi szabályozási terv feltüntette, védõtávolságukat kijelölte. Az azonosításukhoz szükségtelen a helyrajzi számok megjelölése. ÕRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG A város határában levõ ex lege védett területeket a terv a Nemzeti Park igazgatóság adatszolgáltatása alapján jelölte ki. A források a tervezett tájvédelmi körzet területére esnek, így külön védelmük nem szükséges. A földvárakat a régészeti szakvélemény alapján a terven feltüntetjük. VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL A terv az ütemezett terület-igénybevételt tartalmazza. ÁLLAMI ERDÉSZETI SZOLGÁLAT Tervvel kapcsolatban kifogásuk nincs. Választ nem igényel. FVM VAS MEGYEI FÖLDMÛVELÉSÜGYI HIVATAL Választ nem igényel. Javaslataikat a továbbtervezés során figyelembe kell venni. VAS MEGYEI NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT Elfogadásra javasolja a tervet. NEMZETI HIRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA A HÉSZ tervezetre tett javaslatát figyelembe vesszük, javítottuk a megnevezést. Az alátámasztó munkarészben tett kijelentést javítottuk, és egyben a fejezet címét is. 7

9 VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Területfejlesztési és EU kapcsolatok Titkársága, Németh István megyei fõépítész A terv összhangban van a jelenleg egyeztetés alatt álló megyei területrendezési terv térségi területfelhasználási egységeivel, az övezetekkel egyaránt. A megye véglegesített területrendezési szabályzatával a helyi építési szabályzatot összhangba hozzuk, ha ellentétes elõírást találunk. OSZKÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA Tari János lakos Az M8-as autópálya nem érinti Vasvár közigazgatási területét, nem szabályoztunk és nem terveztünk Oszkó területére. GERSEKARÁT POLGÁRMESTERI HIVATALA Támogatja a településrendezési tervet. VAS MEGYEI ÁLLAMI KÖZÚTKEZELÕ KHT. A terv egyeztetése az UKIG-al megtörtént, dokumentálása a CD-n megtalálható. A többi válaszunk megtalálható a Vas Megyei Közlekedési Felügyeletnek adott válaszok között, azokat most nem ismételjük meg. MÁV Rt. Vasúti Infrastruktúrafejlesztési Fõosztály Javaslatait a terv végelegesítésénél figyelembe vesszük. A vasútterület függetlenül a vágányzat fekvésétõl közlekedési terület, az épületek telkeire vonatkozó bõvítési, építési elõírásokat tartalmazza a HÉSZ 40. (9) és (10) bekezdése. A HÉSZ kiegészítésére tett javaslatával egyetértünk, a 40. (11) bekezdés módosul: A MÁV vonalán a védõtávolság m, amelyen belül az épületek és építmények elhelyezéséhez a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyeleti szakhatósági hozzájárulása szükséges. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. A tájékoztatásul közölt adatokat a továbbtervezésnél kell figyelembe venni. VASIVÍZ Vas megyei Víz és Csatornamû Rt. Javaslatait a terv véglegesítésénél figyelembe vesszük, a hiányzó csatornahálózatokat ábrázoljuk a helyszínrajzon. 8

10 Eltérõ, ütközõ véleményeket adott: Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Vas Megyei Állami Közútkezelõ Kht., Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség és az Õrségi Nemzeti Park Igazgatósága. Lázár Tibor sk. Vezetõ településrendezési tervezõ Vezetõ tájrendezési tervezõ Környezetterv Kft. TT /02 Koszorú Lajos sk. vezetõ településrendezési tervezõ M-Teampannon Kft. TT1 01/1346/01 Kajtárné Varga Ida sk. Közlekedés tervezõ K1d-1/ Sadeczky Alajos sk. Közmû tervezõ V3a-1/ Budapest, június 06. 9

11 TERVEZÕI VÁLASZ A NYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETI FÕÉPÍTÉSZ SZAKMAI VÉLEMÉNYÉRE Keresztes Sándor területi fõépítész az évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdés alapján a záróvéleményezésre beküldött anyagra elkészített szakmai véleményében 11 pontban nevezi meg a tervvel kapcsolatos észrevételeit. Az észrevételek legtöbbször nem a jóváhagyandó munkarészre vonatkoznak, hanem az alátámasztó munkarész közlekedési és közmû szakági fejezeteiben foglaltak javítását, kiegészítését kérik. ad 1. Az elfogadott Településfejlesztési koncepciót tartalmazta az egyeztetési anyag cd-je. A dokumentációt Vasvár Város Önkormányzata megküldte a Területi Fõépítészi Irodának. ad 2. A településszerkezeti terv a szerkezeti jelentõségû meglévõ és tervezett vonalas létesítményeket feltüntette. A víz, szennyvíz, csapadék, földgáz, hírközlés gerincközmûveket az alátámasztó munkarészek szakági rajzai tartalmazzák. Vasvár gerincközmûvei legtöbbször azonos közterületen futnak, tervezettek; egy lapon való ábrázolásuk a közlekedési nyomvonalak mellett a szerkezeti terv méretaránya miatt nem lehetséges. ad 3. A csapadékvíz elvezetés szakági munkarészt tervezõ kiegészítette a következõ bekezdésekkel: A városközpontban kijelölt fejlesztési területen a csapadékvíz elvezetést zárt csatornahálózattal javasoljuk megoldani. A városi hálózathoz igazodva elválasztó rendszert kell kialakítani. A kertvárosias (családi házas) beépítésre szánt fejlesztési területeken a csapadék vizeket árok rendszerrel kell összegyûjteni. A vízelvezetést minden esetben a befogadó patakig meg kell oldani, a meglévõ árterületre kivezetett csapadékvizek, az árterületre esõ szakaszait is rendezni kell. A szakági rajzon lehatároltuk azt a területet, ahol javasoljuk a zárt csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítését, ezek a belvárosi frekventált közterületek. A rajzi munkarészeken jelölt hálózati elemeken a lejtési viszonyok eddig is jelölve voltak, igaz a színük nem ütött el kellõképpen, ezért most eltérõ színû nyilakkal (feketével) jelöltük. A szennyvízelvezetés szövegét kiegészítettük: 4. bekezdésben: A szükséges hálózat fejlesztést bejelöltük a belvárosi közterületekre. A közlekedési alátámasztó munkarészek mintakeresztszelvényeinek számát bõvítettük, a vizsgálatokban szereplõ meglévõ keresztszelvényeket a javaslataiknak megfelelõen javítottuk. A belvárosi szakaszokat ábrázoló útkeresztszelvényeket kiegészítettük, javítottuk a csapadékvíz-elvezetés tekintetében is az észrevétel szerint. ad 4. A tervezõ a vizsgálati fázisban részletesen ellenõrizte a város több pontján (a kritikusabb utakon) az útkeresztmetszeteket, és annak eredményeképp 33 keresztszelvény készült a rajzi munkarész keretében. Az észrevételnek megfelelõen 1

12 tervezõ azokat a vizsgálatokban feldolgozott közterületeket, melyek nem feleltek meg a jogszabályban elõírt követelményeknek, a közlekedési és közmûlétesítmények elhelyezhetõségét nem megfelelõen biztosította módosította, ehhez elkészítette a 3-7., 10,11,27-33.sz. felvételezés javított útkeresztszelvényeit. Emellett a 14 és 16 m szabályozási szélességû új út mintakeresztszelvény is módosult. Megjegyezzük, hogy a településrendezési tervnek nem kiemelt feladata minden egyes lakó és kiszolgáló utcában, a legszûkebb keresztmetszetet felvenni, elég a legkritikusabb (forgalmas, kiemelt) útszakaszok ábrázolása. ad 5. A közlekedési eredetû zajterhelés határértékeit a 8/2002. ( III.22.) KöM-EüM együttes rendelet határozza meg. A rendelet 3. /2/ bekezdése szerint a zajterhelési határértékeknek: Új tervezésû vagy megváltozott területfelhasználású területeken a meglévõ közlekedési zajforrástól származó zajterhelés és, új közlekedési zajforrás létesítése esetén pedig a meglévõ védendõ területen is teljesülniük kell. Ez azt jelenti, hogy a meglevõ közutak mellett már beépült területen a zajterhelési határértékekre hivatkozva építési korlátozás nem érvényesíthetõ. Ebben az esetben az épületek zaj elleni védelmére vonatkozóan az OTÉK 50. (3), 50. (5), 53. (1), és az 55. rendelkezik. A zajterhelés által érintett védelmi övezet határainak kijelölése számítással csak becsülhetõ lenne. Konkrét zajmérésekkel lehetne igazolni, hogy a közlekedési eredetû zajterhelés mekkora területsávokat érint. Az un. zajtérkép elkészítésére a településrendezés keretében nem volt lehetõség. Az országos közutak külterületi szakaszai mentén, a tervezett országos közutak mentén, illetve a vasút mentén a terv nem alakít ki olyan új területfelhasználást, amely a zaj ellen védelmet igényelne. Általános mezõgazdasági területen építhetõk lakóépületek, amelyek közlekedési eredetû zaj elleni védelme érdekében a HÉSZ 12. (23) bekezdés rendelkezik. Az üzemi tevékenységtõl származó zajterhelés Vasvár területén jelenleg nem igényli zajgátló védõövezet kijelölését. A zajterhelés megelõzése érdekében a HÉSZ bekezdései tartalmaznak elõírásokat. ad 6. Az észrevételnek megfelelõen a HÉSZ tervezet (1) és (2) bekezdését összhangba hoztuk, az (1) bekezdésbõl kikerült a szélkerék, szélerõmû, szélerõmû park: (1) Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló reklámépítmény a) országos és helyi jelentõségû természetvédelmi területeken; b) védett lápok területén, c) természeti területeken; d) közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területeken (Natura 2000 területek); e) az a) d) pontok védõövezeteként és zöldfolyosóként szabályozott korlátozott használatú mezõgazdasági területeken; f) kertes mezõgazdasági területeken; g) erdõterületeken nem létesíthetõ. ad 7. A Kismákfa és Vasvár között jelenleg szántóföldi mûvelésû területen erdõtelepítés javaslata elõl nem zárkózunk el, tervezõ nem látja akadályát, az erdõterület besorolás kérdésében kérjük, hogy a tisztelt testület döntsön. 2

13 ad 8. A megyei tervben szereplõ Nagymákfa- Döröske között tervezett összekötõ út településrendezési tervben való ábrázolását az Önkormányzat nem támogatta, a nyomvonalat térségi jelentõségû kerékpárút nyomvonalnak a terv fenntartja. ad 9. A szerkezeti tervlap, és a jelmagyarázat már az egyeztetési anyagban is tartalmazta a vasúti nyomvonalat. ad 10. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítésével a kaposvári Ásatárs Kft. Gallina Zsolt és Somogyi Krisztina régészeit bízta meg tervezõ. A hiányzó munkarész elkészült, melyet megküldtünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Regionális Irodájának véleményezés céljából. A régészeti adatokkal kiegészített dokumentációt az önkormányzat részére elektronikus úton megküldtük. ad 11. A hivatkozott törvényi elõírás nem azt írja elõ, hogy a településrendezési tervben a területrendezési tervek által meghatározott övezeteket föl kell tüntetni, hanem azt, hogy a területrendezési tervekkel összhangban kell elkészíteni a rendezési tervet. Vasvár településrendezési terve összhangban van az OTrT-vel. Tervi változás a záróvéleményezési anyaghoz képest: A Szabályozási Terv SZT-2 j. tervlapján az Alsóárokhegy nevû zsákutca végén tervezett szabályozási vonallal fordulót javasolt belterületen az utolsó nagyméretû üres telek területére. A lakossági egyeztetéskor jelezte az ingatlan tulajdonosa, hogy a még beépítetlen telken lakóházat kíván elhelyezni az utcaképbe illõen, de a szabályozási vonal megakadályozza ebben, mert épp e területre terjed ki az utcavég szélesítése. Tervezõ megvizsgálta a területet, illetve tájékoztatást kapott, hogy az utca végén található kis háromszög alakú telek tulajdonosa kezdeményezte a forduló átgondolását. A tulajdonos több változatot dolgozott ki a forduló elhelyezésére, tervezõ szerint a legjobb megoldás a változatokban is szereplõ utcavégi kis telken való kialakítása. Ezzel a kis korrekcióval módosul a terv. A HÉSZ tervezet mellékletei és függelékei is pontosításra, kiegészítésre kerültek. Koszorú Lajos sk. vezetõ településrendezési tervezõ M-Teampannon Kft. TT1 01/1346/01 3

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város helyi építési szabályzatát és szabályozási

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

EGYEZTETÉSEK Írta Szerkesztette: Auer Jolán, Hanczár Zsoltné, Németh Iván Győr MJV PMH Városépítési Iroda

EGYEZTETÉSEK Írta Szerkesztette: Auer Jolán, Hanczár Zsoltné, Németh Iván Győr MJV PMH Városépítési Iroda 5.sz. MELLÉKLET EGYEZTETÉSEK Írta Szerkesztette: Auer Jolán, Hanczár Zsoltné, Németh Iván Győr MJV PMH Városépítési Iroda Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005

Részletesebben

VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Vasvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 212/. (X.27.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT.. október V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben