Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba Külterület Általános Rendezési Tervéről 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba Külterület Általános Rendezési Tervéről 1/"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba Külterület Általános Rendezési Tervéről 1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1964.évi III.tv., a végrehajtására kiadott módosított 30/1964. (XII.2.) Korm. rendelet, valamint a 7/1983. ÉVM. számú utasítás alapján a rendezési terv megvalósítása érdekében a következőket rendeli el: I. fejezet Általános előírások 1. /1/ E rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város mindenkori, a földhivatal által nyilvántartott központi és egyéb belterületi határa és közigazgatási határa közé eső külterületére és e területen jelen rendelet 1. (3) bekezdésében részletezett tevékenységekre terjed ki. /2/ Jelen rendelet csak a nagyréti rendezési terv áprilisában, T-2 és T-3 rajzszám alatti M= 1:10000 és M= 4000 méretarányú szabályozási tervlapjaival, valamint a Békés-terv Kft által márciusában készített külterületi szabályozási terv T-1 jelű, M = 1:10000 méretarányú szabályozási tervével együtt alkalmazandó. /3/ A rendelet hatálya alá eső területen területet felhasználni, földrészletet, építési telket kialakítani, beépíteni, utat és egyéb közlekedési létesítményt, közműhálózatot és bármely más építményt létesíteni, átalakítani, bővíteni, lebontani, valamint ezekre hatósági engedélyt adni csak az országos érvényű szabályoknak, (pl. Országos Építésügyi Szabályzat: OÉSZ) a területre készített szabályozási tervnek és önkormányzati rendeletnek megfelelően szabad. /4/ Az OÉSZ 45. (1) bekezdésének a./ pontja teljesül: A feltétel építési engedélyezési eljárás során nem vizsgálandó. b./ pontja teljesül: 1./ Ha az egyes szolgáltatók - Vízművek RT, DÉMÁSZ, Közüzemi Vállalat - ezt az építtető részére kiadott nyilatkozataikban vállalják 2./ Az építtető nyilatkozik, hogy a helyi villamosenergia-ellátást megoldja, a keletkező hulladékot zárt edényzetben rendszeresen elszállítja, az ivóvízellátása ÁNTSZ által bevizsgált engedélyezett fúrt kútról biztosított, illetve elhordással közkifolyóról megoldja c./ pontja teljesül: Ha a feltétel teljesülését a földhivatal által kiadott helyszínrajz igazolja. d./ pontja teljesül: Ha a legközelebbi nyilvános telefonfülke kerékpárral legalább 15 percen belül elérhető, illetve az építtető rádiótelefonnal rendelkezik. e./ pontja teljesül: Ha az építtető nyilatkozik, hogy a város belterületén levő alapellátó

2 - 2 - intézményeket saját közlekedési eszközzel egész évben igénybe tudja venni. /5/ A tervezési területen belül két területre az érvényes RRT előírásait kell betartani. Ezek a következők: a./ a Béke kertekre a MT.VB. ÉVO Területrendezési Irodája által 1988-ban készített terv, melyben az utak szabályozási szélességét jelen terv szerint kell biztosítani. b./ a Fényesi úton a Május 1. MgTsz által osztott telkekre VT.VB. Műszaki Osztálya által 1989-ben készített terv. /6/ A jelenlegi mezőgazdasági területen más, azaz belterületi lakóterület céljára fenntartott területek, melyeket belterületbe kell vonni: a./ A "4" övezeti jellel ellátott területeket belterületbe kell vonni tömbönként, ha: 1./ egy tömbön belül az övezetre előírt közművesítés elkészül 2./ az 1./ pontban részletezett feltételek megléte mellett a belterületbe vonandó tömb és a mindenkori belterületi határ között nincs külterületi földrészlet. b./ Az a./ pont alapján a "4" övezeti jellel ellátott tömbökből belterületbe kerül a T-3 rajzszámú tervlapon feltüntetett módosítás szerint 1./ a Varságh Béla utca folytatásának megjelölt szakasza 2./ a Vandháti út folytatásának megjelölt szakasza 3./ a Dobozi út menti belterület folytatódik a 44. sz. főközlekedési út belterület felé eső védőterületének széléig 4./ a 0399/...hrsz.-ú területek megjelölt része 5./ a Trófea utca folytatásának megjelölt része c./ Rózsa utcát, Jupiter, Korona, Uránusz és Nyugati utcát, d./ a Franklin utcától északra levő terület tervlapon megjelölt részét, e./ a Kétegyházi út menti zártkertek tervlapon megjelölt részét, f./ a 47. sz. út melletti hrsz. ingatlant (Surányi Tibor), g./ Mezőmegyer, Hold utca folytatása és a kapcsolódó területeket, h./ 0661/7. Mezőmegyer (Bondár Mihály), i./ Béke-kertek: Mandula, Nagydiófa, Mogyoró utcák külterületi környezete, j./ Keleti-kertek: Körte sor, Kisfényesi, Csabagyöngye sor, Élővíz-csatorna környezete, k./ Mester utca, Zegzug, Dobos István utca. (a belterületbe vont ingatlanok helyrajzi számait az 1. sz. melléklet tartalmazza) A belterületi lakóterület céljára fenntartott területekre szükség szerint részletes rendezési tervet kell készíteni. Az RRT közlekedési- és közműtervének jóváhagyandó elemeit a szabályozási terven fel kell tüntetni. Az RRT elkészültéig az a./ - k./ pontokban felsorolt területekre az OÉSZ 44.. (5) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. A "4" övezeti jelű terület beépítésénél, illetve belterületbe vonásánál az alábbi beépítési feltételeket be kell tartani: 1./ Az övezetben csak olyan épületek, építmények, létesítmények helyezhetők el, melyek az OÉSZ előírásait betartva lakóterületen is elhelyezhetők lennének.

3 - 3-2./ Oldalhatáron álló beépítés esetén az előkert mérete - amely egyben a kötelező építési vonal is új építése esetén -: a./ 17 m-es szabályozási szélességű út esetén úttengelytől 14 m, b./ 20 m-es szabályozási szélességű út esetén úttengelytől 15 m, c./ kialakult beépítési környezetben - amennyiben a közművek helyszükséglete megengedi - az építési vonal a kialakult helyzethez igazodik. 3./ Szabadon álló beépítési mód esetén, ha azt a szabályozási tervben rögzített feltételek másképp nem szabályozzák, a lakóépület oldalhatártól mért távolsága minimum 3 m, utcavonaltól mért távolsága: a./ kialakult sortanyás beépítés esetén a meglevőhöz igazodó, b./ új beépítésű területen minimum 10 m. /7/ Jelen rendezési terv és önkormányzati rendelet módosítása esetén a módosítási folyamatba a terv készítőjét, az államigazgatási, területi, érdekképviseleti és lakossági egyeztetési folyamatba az érdekelt feleket kell bevonni. A 44.sz. főközlekedési út és a Dobozi út mentére készített építési engedélyterveket az engedélyek kiadása előtt jóváhagyásra a polgármesteri hivatal városépítészeti irodájának, ill. a mindenkori városi főépítésznek be kell mutatni. II. fejezet A külterületet - felhasználás szerint - az alábbi területfelhasználási kategóriák alkotják: a./ mezőgazdasági rendeltetésű terület b./ erdőgazdasági rendeltetésű terület c./ közlekedési terület d./ egyéb terület 2. Mezőgazdasági rendeltetésű terület 3. (1) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a település külterületének a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági termelés) céljára szolgáló része. (2) A mezőgazdasági rendeltetésű területek földrészletei a földrészletek nagyságától függően, ha azt egyéb korlátozások - jelen rendelet előírásai ill. országos előírások - nem akadályozzák, az alábbi általános feltételek betartása mellett építhetők be: a.) 720 m 2 -t el nem érő földrészleten az OÉSZ 44. (2) bekezdés a./ pontjában megengedett épületek, építmények helyezhetők el a földrészlet

4 - 4 - max. 3 %-os beépítésével. A földrészleten elhelyezhető épület földszintes, magastetős kialakítású legyen. Az épület homlokzatmagassága a 3,50 m-t nem haladhatja meg, a tetőtér beépíthető. b.) Az 1440 m 2 -t nem meghaladó területnagyságú földrészlet az OÉSZ ának (2) bekezdés a./ pontjának megfelelően építhető be. A földrészleten elhelyezhető épület földszintes, magastetős kialakítású legyen. Az épület homlokzatmagassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg, a tetőtér beépíthető. c.) d.) e.) m 2 területnagyságú földrészlet az OÉSZ 44. (2) bekezdés b./ pontja szerint építhető be m 2 nagyságú földrészleten, ha a földrészletet január 6-án is tanyaként tartották nyilván, művelési ágtól függetlenül, az OÉSZ 45. (1) bekezdésének általános feltételei megléte esetén új tanya építése is engedélyezhető. Meglévő tanyák felújítása, korszerűsítése, bővítése csak akkor tagadható meg, ha azt valamilyen, jelen előírás szabályozási tervlapján feltüntetett védőterület és az illetékes szakhatóság kizárja m 2 -t meghaladó területnagyságú földrészleten, ha a földrészlet az OÉSZ általános előírásainak megfelel és jelen rendelet és szabályozási terv nem tiltja, tanyai lakóépület is építhető. (3) a.) Önálló földrészleten tanya építése esetén tanyaudvart kell kialakítani, melyet művelés alól ki kell vonni. b.) c.) A tanyaudvaron, annak 30 %-ot meg nem haladó beépítettségével földszintes (tetőtérbeépítés megengedett) lakó- és gazdasági épületet szabad elhelyezni. A lakó- és gazdasági épületet egymástól különállóan is el lehet helyezni. Állattartó épületek elhelyezésénél a haszonállatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani. /3 A földszintes épületek homlokzatmagassága az 5,50 m-t nem haladhatja meg. Az épületek kialakításánál hagyományos építőanyagokat és épületformákat kell alkalmazni. Tanyai lakóépület tetőfedő anyagaként csak a nád, cserép, bitumen alapú zsindely és a fazsindely megengedett. 5,50 m-t meghaladó homlokzatmagasságú épület csak akkor helyezhető el, ha azt valamilyen technológiai szükségszerűség indokolja és a technológia mással gazdaságosan nem helyettesíthető. A tanyaudvaron a beépítési mód lehet szabadon álló, kialakult helyzetben szükség szerint oldalhatáron álló. Beépítetlen környezetben az építési vonalak a meglevő úthálózat tengelyét 20 m-nél jobban nem közelíthetik meg. d.) A tanyaudvar beépítéssel el nem foglalt határán fasort kell telepíteni. 5,5 m homlokzatmagasságot meghaladó épület, építmény építése esetén olyan fafajtákat kell telepíteni, melyek lombkoronája az épített létesítményeket eltakarja.

5 - 5 - (4) 5760 m 2 -t meghaladó földrészleten, ha az igényelt beépítés 1000 m 2 tanyaudvaron nem helyezhető el, akkor a tanyaudvarra beépítési tervet kell készíteni. A beépítési terv készítésénél jelen rendelet 3. (3) bekezdés b.) pontjának előírásait be kell tartani. 4. "K1" jelű határrészre vonatkozó előírások (1) A határrészen belül, a 3. általános feltételeinek betartása mellett a következő előírásokat is be kell tartani: a./ e határrészen tilos ivóvíznyerés céljára kutat fúrni, az ivóvízellátást a vezetékes ivóvízhálózat továbbfejlesztésével kell biztosítani, b./ a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig szennyvizet csak zárt (szivárgásmentes) tárolóban szabad elhelyezni, melynek ürítéséről folyamatosan gondoskodni kell, c./ d./ technológiai szennyvizet is termelő üzem csak szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen létesíthető, az állattartásból származó trágyát csak zárt (szivárgásmentes) tárolóban szabad elhelyezni. (2) A "K1" övezeten belül "K1v" jelű sáv különleges rendeltetésű gazdasági övezet. A területen belül az övezetre megengedett beépítési lehetőségeken túl élelmiszeripari, raktározási, kereskedelmi, szolgáltatási létesítmények is elhelyezhetők. A létesítés feltétele a teljes közművesítés. Ezeknél a létesítményeknél a 3. (3) bekezdésben részletezett feltételekkel kell részletes rendezési tervet készíteni. III. fejezet 5. Erdőgazdasági rendeltetésű terület (1) Erdőgazdasági rendeltetésű területen építési tevékenységet folytatni csak az erdőfelügyelőség jóváhagyasával szabad. (2) Új erdőterület, erdősáv, fasor kialakításánál - erdészeti tervek alapján - tájjellegű fafajtákat kell telepíteni. (3) A pósteleki erdőben a természetvédelmi területet körülvevő erdőrészletekben is csak az erdőfelügyelőség által megengedett művelést szabad folytatni. 6. Közlekedési terület (1) Jelen szabályozási előírás hatálya alá tartozó területen a.) nyomvonal jellegű közlekedési építmények

6 - 6 - b.) területigényes közlekedési létesítmények egyaránt elhelyezhetők. (2) A közutak céljára az alábbi szélességű építési területet kell biztosítani a.) 44. sz. és 47. sz. főút várost elkerülő szakasza részére - 40 m b.) 478. sz. Dobozi út új átkötő szakasza részére - 30 m c.) Összekötő utak részére - 30 m d.) Mellékutak részére - 30 m e.) Egyéb utak részére: 1./ belterületi jellegű gyűjtőút, fontosabb önkormányzati utak részére - 20 m 2./ kiszolgáló utak részére - 17 m 3./ magánutak és célforgalmi utak részére - a közművek részére szükséges terület, de min. 12,0 m (3) Építési telekbővítést igénylő közlekedési létesítmény a területen található repülőtér. A repülőtér területének bővítésére fenntartandó a 0352 helyrajzi számú út, a 0353/2,3,5,6, hrsz-ú területek, a 0336 hrsz-ú csatorna térkép szerinti szakasza, a 0354 hrsz-ú út térkép szerinti szakasza és a 0355 hrsz-ú csatorna térkép szerinti szakasza. (4) A Déli Autópálya tervezett területe olyan mezőgazdasági rendeltetésű terület, ahol nem lehet tanyát építeni. Meglévő tanya bővítése, felújítása megengedett. Gazdasági épület esetén az engedélyezési eljárási folyamatba be kell vonni - tájékoztató jelleggel - az autópálya építésében érdekelt feleket, ill. azok képviselőjét. 7. Egyéb rendeltetésű területek (1) Egyéb rendeltetésű terület a tervezési területen az előző kategóriákba nem tartozó területelemek. (2) Az övezetbe tartoznak a vízmedrek és vízgazdálkodási területek, ezen belül is a.) a 0276 hrsz-ú Élővíz-catorna, amely védvonalaival együtt Veszely-től Sikonyig terjedő szakaszán természetvédelmi terület, b.) a hrsz-ú Gerlai-holtág védvonalaival együtt, c.) a nyílt csatornák, melyek a meliorációs rendszer felszíni létesítményei is egyben: meliorált területen történő építésnél az évi LV. sz. törvény 70. -át be kell tartani. d.) Vízműkutak és telkeik.

7 - 7 - Ezeken a területeken csak a vízügyi jogszabályok betartásával lehet bármilyen tevékenységet folytatni, illetve építményeket elhelyezni. (3) Egyéb rendeltetésű terület a gerlai külterületi temető, valamint a sz. út mentén az új köztemető céljára fenntartott terület. (4) Egyéb rendeltetésű területek még a fegyveres szervek építményei. IV. fejezet 8. Védelem a káros környezeti hatások ellen (1) A tervezési területen találhatók olyan létesítmények, amelyek a környezetükre káros hatást gyakorolnak. Ahhoz, hogy a környezetre gyakorolt káros hatás az országos előírásokban megengedett határértékeket ne haladja meg, a létesítményekhez védőterületek kijelölése szükséges. (2) Védőterületet igénylő létesítmények a következők: a) közlekedési létesítmények 1./ repülőtér 2./ 44.sz. és 47. sz. főközlekedési út 3./ 478. sz. Dobozi út 4./ az 1./, 2./, 3./ pontban fel nem sorolt számozott utak 5./ egyéb, nem számozott utak 6./ vasútvonalak b) közművezetékek 1. villamos vezetékek 2. gázvezetékek 3. ivóvíz távvezetékek c) szennyvíztisztító telep d) temető e) állattartó telepek f) hulladékkezelő mű g) fegyveres szervek létesítményei. (3) Közlekedési létesítmények védőterületei a) Repülőtér 1 A repülőtéren két kifutópálya üzemel: "A" és "B". Fejlesztés csak a "B" pályán lehetséges. A "B" pálya fejlesztésével párhuzamosan az "A" pálya fokozatosan visszafejlesztendő. A visszafejlesztéssel párhuzamosan a védőterületek felülvizsgálandók.

8 - 8-2 Az "A" pálya légi megközelítési sávjában: a) A pálya végétől 1000 m-ig épületet, építményt elhelyezni nem lehet, a meglevőek megtűrt akadálynak minősülnek, b) 1000 m-től 5000 m-ig 1 %-os emelkedésű sík fölé akadályok nem nyúlhatnak (2 %-os akadálysíkot a légügyi hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében, az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben). 3 Az "A" pálya oldalsávjában: a) A pályák szélétől (illetve az üzemi terület szélétől) 300 m-ig illetve a szabályozási tervlapon feltüntetett védőterület határvonaláig épület, építmény nem lehet. A meglévők megtűrt akadálynak minősülnek. b) 3000 m-ig biztosítani kell az 1 %-os emelkedésű síkkal határolt akadálymentességet. (10 %-os akadálysíkot a légügyi hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben) 4 A "B" pálya légi megközelítési sávjában: a) A pálya végétől 1000 m-ig épületet, építményt elhelyezni nem lehet, a meglevők megtűrt akadálynak minősülnek b) 1000 m-től 5000 m-ig 1 %-os emelkedésű sík fölé akadályok nem nyúlhatnak (2 %-os akadálysíkot a légügyi hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében, az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben). c) 5000 m-ig az építtetők, felhasználók a zaj- és rezgéshatásokkal kapcsolatban nem emelnek kifogást. Ezt a tényt az egész településre kiterjedő ÁRT készítésénél figyelembe kell venni és az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára fel kell vezetni. 5 A "B" pálya oldalsávjában: a) A pályák szélétől (illetve az üzemi terület szélétől) 300 m-ig illetve a szabályozási tervlapon feltüntetett védőterület határvonaláig épület, építmény nem lehet. A meglévők megtűrt akadálynak minősülnek. b) 3000 m-ig biztosítani kell az 1 %-os emelkedésű síkkal határolt akadálymentességet. (10 %-os akadálysíkot a légügyi hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben) c) 3000 m-ig az építtetők, felhasználók a zaj- és rezgéshatásokkal kapcsolatban nem emelnek kifogást. Ezt a tényt az egész településre kiterjedő ÁRT készítésénél

9 b) 44.sz. főközlekedési út figyelembe kell venni és az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára fel kell vezetni. 1 Az út tengelyétől m-en belül építmény csak szakhatósági előírás szerint helyezhető el. Ezeket az előírásokat az út menti építési engedélyezések során érvényesíteni kell. 2 A 100 m-es védőterület város felé eső oldalán erdőtelepítés céljára 30 m-es sávot biztosítani kell. c) 47. sz. főközlekedési út Az út tengelyétől mért m-en belül csak az OÉSZ 52.. (1) bekezdésének betartásával lehet épületet, építményt elhelyezni. d) 478. sz. Dobozi út 1 Az út építési területe továbbra is megegyezik a meglévő állapottal. Az új átkötő szakasz részére 30 m-es építési terület biztosított. 2 Az út külterületi szakasza mentén a mértékadó építési vonal úttengelytől mérve min. 25,0 m, a tervezett belterületi szakaszon min. 15,0 m. e) Egyéb, eddig nem tárgyalt számozott utak Az utak mentén, azok tengelyétől m védőterület kijelölése szükséges, melyre az OÉSZ 52.. (1) bekezdés előírásait kell betartani. f) Nem számozott utak esetén jelen rendelet 4.. (3) bekezdés c./ pontjának építési vonalra vonatkozó előírásait kell betartani. (5) Vasútvonalak védőterülete Az országos közforgalmú vasútvonalak mentén a védőterületre vonatkozóan az OÉSZ 52.. (3) bekezdésének előírásait kell betartani. (6) Közművezetékek védőterületei a) A lakosságot közvetlenül kiszolgáló hálózatok biztonsági övezeteit az utak szabályozási szélességének kialakításánál, illetve a beépítési módok meghatározásánál figyelembe kell venni. b) Villamos, gáz és ivóvíz távvezetékek esetén az országos előírásokat kell betartani a biztonsági sávok kijelölésénél. (7) Szennyvíztisztító telep védőterülete a) A szennyvíztisztító védőterülete az országos előírások szerint 1000,0 m, melyen belül

10 lakóépület, élelmiszer-feldolgozó telephely nem létesíthető. b) A szennyvíztisztító védőterületének csökkentését szakhatósági állásfoglalások alapján a Vízművek Rt. kérése alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője engedélyezheti. A jelenlegi védőterület csökkenése esetén a szabályozási tervben feltüntetett "4"-es, "K1"-es területekbe sorolandó, illetve a 44.sz. főközlekedési út építési- és védőterületébe sorolandó. (8) Temető védőterülete A tervezési területen szereplő temető védőterületére az országos előírásokat kell alkalmazni. (9) Állattartó telepek védőterülete A meglévő, és a külterületi szabályozási terven feltüntetett állattartó telepek 1000 m-es védőterületén belül bármilyen építkezés csak az érdekelt szakhatóságok - ÁNTSZ, KÖRKÖFE, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás - hozzájárulásával engedélyezhető. (10) Hulladékkezelő mű védőterülete Az épülő hulladékkezelő műhöz az előzetes hatástanulmány alapján 500 m-es védőterület fenntartása szükséges. Az 500 m-es és 1000 m-es hatósugár közötti területen építkezés szakhatósági állásfoglalás alapján engedélyezhető. (11) Fegyveres szervek létesítményeinek védőterülete Fegyveres szervek létesítményeire, azok védőterületeire az OÉSZ 56.. és 57.. előírásainak betartása szükséges. A védőterületeket a szabályozási terv tartalmazza. (12) Bányaművelési területek Bányaművelési területen tilos bármilyen, e műveléshez nem kapcsolódó építkezés. (13) Telekgerendási létesítmények A telekgerendási kommunális hulladéklerakó és a megszüntetés alatt levő ATEV-lerakó békéscsabai igazgatási területre átnyúló OÉSZ szerinti védőterületére építkezés az illetékes szakhatóságok - ÁNTSZ, KÖRKÖFE, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás - jóváhagyásával engedélyezhető. 9. Környezet- és természetvédelem (1) A tervezési területen két helyi védettségű természetvédelmi terület van: a) az Élővíz-csatorna Veszelytől Sikonyig terjedő szakasza,

11 b) a Pósteleki Kastélypark. (2) Az Élővíz-csatorna rehabilitációjára készült program folyamatos végrehajtásáról gondoskodni kell. Az Élővíz-csatornához közvetlenül kapcsolódó mezőgazdasági területeken tilos repülőgépes vegyszerezést végezni, valamint más, a területet károsító tevékenységet folytatni. (3) A pósteleki kastélypark védett területe kibővül a 120/D,E és a 125/A,B,C,D,E,F,G erdőrészletekkel. A védett területen tilos a művelési ág megváltoztatása. Bármilyen, erdőterületen egyébként elhelyezhető épület, épületegyüttes, építmény csak részletes beépítési terv alapján és az Erdőfelügyelőség jóváhagyásával telepíthető a területre. (4) A vandháti vízadó réteg a terület alatt található. A vízkészlet mennyiségi védelme érdekében tilos a vízadó réteg megfúrása, új kutak engedély nélküli létesítése. A meglévő kutak és telekterületük eredeti funkcióban megtartandók. A makkosháti vízmű kútjainak vízadó rétegeire kutat telepíteni tilos. (5) A tervezési területen található meliorációs rendszer művi környezeti érték, melyet a mindenkori tulajdonosok kötelesek működőképes állapotban megőrizni. Az egyes, rendszert alkotó elem megszüntetése, átalakítása külön engedély alapján csak úgy történhet, hogy a rendszer működőképessége megmaradjon. Meliorált területen történő építésnél az évi LV. sz. törvény 70. -ának előírásait be kell tartani. 10. Régészeti lelőhelyek védelme (1) A tervezési területen kétféle régészeti lelőhely található: a) védett régészeti lelőhely b) régészeti lelőhely. (2) Védett régészeti lelőhelyen tilos bármilyen, a szántási mélységet meghaladó földmunka, továbbá épület és építmény létesítése. (3) Az egyéb régészeti lelőhelyeken bármilyen, a szántási mélységet meghaladó földmunka megkezdése előtt a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell. Engedélyköteles munkavégzés esetén az engedély egy példányát meg kell küldeni az igazgatóság részére. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha ehhez az igazgatóság írásban hozzájárul, illetve 30 napon belül kifogást nem emel. (4) A nagyréti területen kívüli építési engedélyezési eljárásba addig, amíg a régészeti lelőhelyeket jelen terv szabályozási tervlapján nem lehet feltüntetni, a Békés Megyei Múzeum Igazgatóságát szakhatóságként be kell vonni.

12 V. fejezet 11. Záró rendelkezések (1) E rendeletben nem szabályozott esetekben az országos érvényű előírásokat kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell. /2 (3) E rendelet hatálybalépésével jelen rendezési terv által érintett területre hatályát veszti Békéscsaba Város Tanácsa 3/1984. (III.21.) számú "Békéscsaba általános rendezési tervének szabályozási előírásairól" szóló rendelete. Békéscsaba, június 1. Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyző /1 Az alaprendelet(47/1993. /XI.4./ Nagyrét ÁRT) hatályba lépett 1993.XI.25-én. A Nagyrét ART beépült a 22/1995. (VI.1.) Külterületi ÁRT-be. /2 Kihirdetve: június 13. /3 Lásd: a haszonállat tartásról szóló módosított 33/1993. (V.27.) önk. rendeletet

13 Belterületbe vont területek: 1. sz. melléklet 47/1993. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (Nagyrét ÁRT) kiegészítéséhez /3/ a., hrsz.: 0909/5 0909/6 0909/ /3/ b., hrsz.: ig /3/ d., hrsz.: 0646/1-0646/27-ig /3/ f., hrsz.: 0396, 0397, (csatornák) 0399/9 (út) 0399/ /76-ig /3/ g., hrsz.: ig /3/ h., hrsz.: ig

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/1996.(VI.13.) önkormányzati rendelete a 22/1995.(VI.1.) Békéscsaba külterületi általános rendezési tervének szabályozási előírásairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1. /1/ Jelen módosítás tárgya a rendelet mellékletét képező - T - 1 m jelű - szabályozási tervben jelöltek szerinti határvonallal körülhatárolt repülőtér védőterülete. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott terület a 22/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1. /2/ bekezdésében jelzett térképszelvényeken (T-1; T-2; T-3 jelű szelvények) a jelen módosítás szerint változik. 2. Jelen rendelet a T-1 m jelű térképmelléklettel együtt érvényes. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, június Pap János sk. polgármester dr.simon Mihály sk. jegyző

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

Az alaprendelet 1.. (4) bekezdése hatályát veszti.

Az alaprendelet 1.. (4) bekezdése hatályát veszti. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 49/1994.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelete a 21/1994.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet - a vagyoni tipusú (telek, építmény) adók végrehajtása során adható kedvezményekról

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.)

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.) 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

(A 47/1995.(X.11.), az 55/1995. (XI.9.), valamint a 22/1999.(IX.30.) módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 47/1995.(X.11.), az 55/1995. (XI.9.), valamint a 22/1999.(IX.30.) módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba, Andrássy út - Jókai u. - Csaba u. - Gyóni G.u. által határolt terület - "CSABA CENTER" Részletes Rendezési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Bp.X.ker. Gyömrői út 105.sz. alatti ingatlant ér-intő R ttszámú Részletes Rendezési Tervet módosító Részletes Rendezési Terv j óváhagyás:iról.

a Bp.X.ker. Gyömrői út 105.sz. alatti ingatlant ér-intő R ttszámú Részletes Rendezési Tervet módosító Részletes Rendezési Terv j óváhagyás:iról. Budapest Kóbányai Önkormányzat 42/1995. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rende1e1te a Bp.X.ker. Gyömrői út 105.sz. alatti ingatlant ér-intő R-33461 ttszámú Részletes Rendezési Tervet módosító Részletes Rendezési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

23/1994. (IV.19.) sz. önkormányzati rendelete

23/1994. (IV.19.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/1994. (IV.19.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. ker. Maglódi út 16. sz. megosztására vonatkozó Egyszerűsített Tervéról alatti terület telek Részletes Rendezési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

Ügyiratszám: 01/ /2016.

Ügyiratszám: 01/ /2016. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/350-248 /2016. Tárgy: Döntés központi jogszabályváltozás (OTÉK) által lehetővé tett beépítési százalék növelésével kapcsolatban a Baktói,

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról

DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról 2 Dombegyház Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1997.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Közgyűlés. Mérleg PÉNZTÁRGÉP. Ülésezik a közgyűlés. Jamina temploma. Középiskolai körkép. Döntés után. Nagyrét rendezési terve.

Közgyűlés. Mérleg PÉNZTÁRGÉP. Ülésezik a közgyűlés. Jamina temploma. Középiskolai körkép. Döntés után. Nagyrét rendezési terve. kheti Ülésezik a közgyűlés Jamina temploma Középiskolai körkép Döntés után Nagyrét rendezési terve ni. evroiyarri 40. szam 1993. november 25. INCYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Döntés előtt Békéscsaba sportjáért

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/1996.(V.8.) számú rendelete a Miskolc, Keleti Kapu városrész helyi építési előírásairól és az egyes építési munkák engedélyezéséről Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben