Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben a 71/2007. (X.31.)* ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazással, az állattartás törvényben nem szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében, figyelemmel az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény rendelkezéseire, az állattartásról a következő rendeletet alkotja. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel az Esztergom város közigazgatási területén természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által folytatott állattartásra, állattartó épület létesítőjére és hasznosítójára terjed ki. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: a)fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, b)egészségügyi intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, c)bemutatásra szolgáló állatok, állatkerti vagy mutatványos célból tartott állatokra, d)mezőgazdasági nagyüzemek állattartó telepein folyó állattartásra, e)egészségügyi okokból rászorulók által tartott vezető, jelzőkutyákra, f)külön jogszabályban meghatározott, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó védett állatokra, g)veszélyes és veszélyesnek minősülő ebek tartására illetve tartóira, h)gyepmesteri telepen, állatmenhelyen folytatott állattartásra, i)üzlethelyiségben kiskereskedelmi eladásra szánt állatok tartására és tartóira. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések 1. E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek a helyi igényekre és lehetőségekre tekintettel elősegítik az állattartók, az állatok, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, egyben szabályozza az állattartók jogait és kötelezettségeit E rendelet alkalmazásában: (1)állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az állatért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős, beleértve a szállítás, forgalmazás alatti időszakot is; (2)állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása. (3)nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, strucc; (4)közepes haszonállat: sertés, juh, kecske;

2 (5)kishaszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl, nutria, csincsilla; (6)kedvtelésből tartott állat: eb, macska, minden egyéb állat, mely nem tartozik a (3), (4), (5) és (7) bekezdésekben felsoroltak közé; (7)egyéb állat: hazánkban nem honos állat vagy egyéb honos vadon élő állat zárttéri tartása; (8)kóbor állat: közterületen felügyelet, őrizet nélkül fellelhető állat, illetve magánterületen nem a magánterület tulajdonosa vagy a birtokosa által felügyelt állat; (9)legelő: 1 ha nál nagyobb összefüggő gyeppel borított terület; (10)rét: 1 ha nál kisebb de 720 m2 nél nagyobb összefüggő gyeppel borított terület. II. fejezet Az állattartás általános szabályai 4. (1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás: a) ember és állat testi épségét ne veszélyeztesse, b) az állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi jogszabályokba és jelen rendelet rendelkezéseibe ne ütközzön. (2) Állatot tartani kizárólag oly módon szabad, hogy az állat más ingatlanára átjutni és közterületre kijutni ne tudjon. (3)Állattartást úgy kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő. (4)Az állatok tartására szolgáló helyiségeket napi rendszerességgel takarítani, fertőtleníteni kell. (5)Állatot elcsapni (gazdátlanítani) tilos. (6)Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az a közterületeket, valamint többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. (7)Az állattartónak biztosítania kell, hogy a tartással anyagi kárt senkinek ne okozzon. Az esetlegesen okozott kárt az állat tulajdonosa a károsultnak a kártérítés szabályai szerint köteles megtéríteni. (8)Az állattartó köteles tűrni az állattartási szabályok betartásának ellenőrzését. (9)Amennyiben valamely állat tartásáról jelen rendelet nem rendelkezik, a rendeletben felsoroltak közül azon állatfajtára vonatkozó feltételeket kell a tartásánál alkalmazni, amelyhez rendszertanilag közelebb esik. 5. (1) A közterületen kóborló állatok etetése tilos. (2) A kóbor állatról értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt. Eb és macskatartás speciális szabályai 6. (1) Közös udvarban (kertben) ebet és macskát csak valamennyi tulajdonos írásbeli beleegyezése esetén lehet tartani. (2) Háromnál több lakásos lakóépületben 1 nél több eb és/vagy 2 nél több macska lakásban tartásához a közvetlen szomszéd, az alsó és felső szomszéd írásos beleegyezése szükséges. (3) Ha a tulajdonos nem kívánja az ebet vagy macskát tovább tartani, köteles elhelyezéséről gondoskodni, állatorvos által túlaltatni, vagy a városi gyepmesterrel saját költségén elszállíttatni. (4) Külterületen ebet, macskát megfelelő elhelyezés esetén korlátlan számban lehet tartani. (5) Az (1) és (2) bekezdésben nem szereplő ingatlanok esetében egy ingatlanon legfeljebb három 12 hetesnél idősebb eb tartható.* (6) A közvetlen szomszédok írásban adott beleegyezése esetén háromnál több 12 hetesnél idősebb eb is tartható.* (7) Az (5) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a tenyésztői igazolvánnyal rendelkező tenyésztőkre.* 7. 2

3 (1) Közös udvarban (kertben), valamint szomszédos lakóépülettől, a lakóépület falsíkjától számított 5 méteren belül ebtartás céljára szolgáló ólat elhelyezni tilos.* (2) Közterületre ebet csak pórázon lehet vezetni. (3) Minden hat hónapos kort betöltött az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt őrző védő és küzdő ebek, valamint ezeknek a fajta jellegét tükröző keverékei, továbbá harapós, támadó, agresszív eb részére közterületen a szájkosár használata is kötelező. Kishaszonállatok tartása 8. (1) Baromfit, nyulat 100 egyedszám felett kizárólag ketreces vagy mélyalmos tartásban, az erre a célra épített ólban, vagy elkerített baromfiudvarban lehet tartani, a 3. számú mellékletben megadott védőtávolság betartásával. (2) Galambot (sport, posta, dísz, haszon) tilos lakóházban, lakás erkélyén, lakáshoz tartozó mellékhelyiségben, és a közös használatra szolgáló helyiségben tartani. Galambólat vagy galambdúcot padlásteret kivéve a lakás céljára szolgáló épülettől 15 m távolságon belül felállítani tilos. (3) Méheket tartani, méhest telepíteni belterületen kizárólag 10 családnál kisebb mennyiségben lehet, ahol 2 m magas zárt kerítéssel kell a kaptárakat körülvenni, illetve lakóépülettől a 30 m távolságot kell megtartani. Külterületen kaptárakat 10 családnál nagyobb mennyiségben lakóépülettől legalább 180 m re kell elhelyezni. III. fejezet Az állatok tartására és elhelyezésére vonatkozó általános szabályok 9. (1) E rendelet szempontjából a város területe a 4. számú melléklet szerinti övezetekből áll: a) nagyvárosias, lakótelepi övezet, b) családi házas övezet, c) egyéb övezet (2) A nagyhaszonállat és közepes haszonállat tartása tilos a nagyvárosias, lakótelepi övezetben, többlakásos közös udvarú családi házban, sorházban. (3) A 3. ban felsorolt állatok tartása tilos a város közigazgatási határán belül működő egészségügyi, oktatási, kulturális, közgyűjteményi, szociális intézmények, élelmiszergyártó egységek területén működési időben kivétel díszhal, díszmadár, valamint ezek telekhatárától számított a jogszabályok által előírt bejelentésre kötelezett mennyiségű állatlétszám esetén 200 m en, bejelentésre nem kötelezett állatlétszám esetén 25 m en belül, közterületen lévő ivóvizet szolgáltató kutaktól számított 100 méteren belül. (4) Eb és macska, oktatási szociális, egészségügyi kulturális közgyűjteményi intézményben, élelmiszergyártó és forgalmazó egység, közfürdő területén működési időben és azon kívül nem tartható, kivéve az őrző védő feladatok ellátására használt ebet. (5) Többlakásos lakóépületben a 3. (3), (4) és (5) pontjaiban felsorolt állatokat tartani tilos, kivéve a levágásra szánt baromfit legfeljebb 3 napig, megfelelő elhelyezési lehetőség esetén. 10. (1) Nagyhaszonállat csak a 800 m 2 nél nagyobb területű családi házas ingatlanon tartható. (2) Amennyiben az állatok tartásához szükséges létesítmények elhelyezésére szolgáló terület nem áll az állattartó kizárólagos használatában, a létesítmény elhelyezéséhez az engedélyezési eljárás lefolytatásán kívül a többi használó, illetve bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása is szükséges. (3) Települések közterületein, önkormányzati területeken nagyhaszonállatokat, közepes 3

4 haszonállatokat felügyelet nélkül legeltetni tilos, legeltetni felügyelet mellett is csak kérelemre (5. sz. melléklet) a Polgármester által engedélyezett területen szabad. (4) Temetőkben a legeltetés tilos. (5) Olyan réten, legelőn, ahol a legelő területek közúttal határosak, az állatok őrzése mellett meg kell oldani az út menti terület elkerítését is. (6) Réten, legelőn tartás esetén éjszakára az állatok a legelőn szabadon nem tarthatók. Éjszakára, a legelő területén létesített villanypásztorral vagy karámmal elkerített területre kell behajtani az állatokat. (7) Legelőn biztosítani kell az állatvédelmi szempontból a megfelelő fedett, száraz pihenő teret, valamint megfelelő ivóvíz mennyiséget. (8) Karámot lakóépülettől, közterülettől 25 m en belül elhelyezni tilos. (9) Külterületen, réten, legelőn a trágya érlelése, tárolása lakóépülettől 150 m en belül tilos. (10) Lakott területen a lakók kötelesek tűrni a legelőre járó állatok ki és behajtásával járó, elkerülhetetlen mértékű zavarást. (11) Közterületen az állatok által okozott szennyeződéseket az állattartó köteles eltakarítani. Az állatok tartására szolgáló felépítmények speciális szabályai 11. (1) Az állattartásra szolgáló építmények (istálló, ól, ketrec, kifutó) építési engedély kötelesek. Az ezek kiszolgálására szolgáló felépítmények (trágyatároló) létesítése során alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2) Trágyát, illetve híg trágyát csak zárt szivárgás és kifolyásmentes tárolóban lehet elhelyezni. Száraz trágyát településtől legalább 2 km távolságra 500 liter feletti mennyiség esetén ki kell szállítani. Trágya szabad érlelése belterületen tilos. (3) Az állatok tartási helyén a rágcsálók elleni védekezésről legalább évente 2 alkalommal, illetve szükség esetén az állattartó köteles gondoskodni. (4) A nagy, közepes és kishaszonállatok férőhely igényét a 6. számú mellékletben szereplő szempontoknak megfelelően kell kialakítani. A gyepmesteri teleppel kapcsolatos rendelkezések 12. (1) A gyepmesteri telepre csak a gyepmester jelenlétében lehet állatot beszállítani, elhelyezni, illetve a telepről elszállítani. A gyepmesteri telepre való belépés a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tilos. (2) A gyepmesteri telep területére: a) a hatósági állatorvos és felügyeleti szerve(i) b) a gyepmester, c) a külön belépési engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be. (3) Közterületen elhullott állat eltávolításáról, kóbor ebek begyűjtéséről, befogott állatok őrzéséről, tartásáról a Képviselő testület a gyepmester útján gondoskodik. (4) A befogott ebeket, macskákat a gyepmesteri telepen az (5) bekezdés kivételével 14 napig kell tartani, ezt követően, ha a tulajdonos nem jelentkezik, az eb vagy macska menhelynek átadható, illetve kártalanítás nélkül túlaltatható. (5) Egészségügyi zárlat alatt tartott állatok esetében a hatósági állatorvos rendelkezései az irányadóak. (6) Amennyiben a gyepmester által befogott állat gazdája jelentkezik, az állat befogása és tartása során keletkezett költségeket az állattartó a gyepmesteri díjszabásról szóló önkormányzati határozatban foglaltak szerint köteles az állat kiadása előtt megtéríteni. (7) Ha a közterületen a kóbor eb agresszívan, támadó jelleggel lép fel, az esetleges balesetek elkerülése érdekében a gyepmester a helyszínen ártalmatlanná teheti. (8) 50 db feletti kishaszonállatot, 5 db feletti közepes haszonállatot, bármely számú nagyhaszonállatot, elhullása esetén az állattartó 4

5 köteles saját költségén a területi (Tököli) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. állati fehérje feldolgozó üzembe szállítatni. Szabálysértési rendelkezések 13.. (1) Aki a rendelet 4. (1), (2), (3), (4), (5), (6) és (8), valamint az 5. (1), 6. (1), (2), (5), 7. (1), (2), (3), 8. (1), (2), (3) 9. (2), (3), (4), (5), illetve a 10. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) és (11), továbbá a 11. (2), (3), (4) és 12. (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és , Ft ig terjedő pénzbírsággal sújtható.* (2) A rendeletben foglaltak betartását a Polgármester nevében a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. (3) A rendelet szabályainak be nem tartása esetén az állattartóval szemben a közterületfelügyelő , Ft ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. eb és macska, illetve egyéb állat esetén 4 hónap. (2) A tenyésztéssel és fajta megállapításával kapcsolatban felmerült vitás esetek elbírálása a Magyarországi Ebtenyésztők Országos Egyesülete Esztergomi Szervezete által adott állásfoglalás alapján történik. (3) Ezen rendeletet a gyepmesteri telepen jól látható helyen, maradandó módon ki kell függeszteni. Az egyéb ebrendészeti szabályokat a közterület felügyelet és egyéb felügyeleti jellegű feladatok ellátásáról és szervezetéről szóló 69/2006. (XII.21.) esztergomi ör. rendelet tartalmazza. (4) E rendelet június 1. napjával lép hatályba. Esztergom, május 24. Meggyes Tamás Dr. Marosi György polgármester jegyző 14. Amennyiben a 13. ban foglalt szankció(k) 3 ízben sem vezetnek eredményre a Polgármester az állattartást korlátozza, további szankcionálás esetében megtiltja. A rendeletet május 31. napján kihirdettem. Dr. Marosi György Jegyző IV. fejezet Hatályba léptető, záró rendelkezések 15. * 71/2007. (X.31.) ör. rendelettel módosítva (1) E rendeletbe ütköző állattartás esetén az állattartást a hatályba lépést követően az alábbi időtartamon belül meg kell szüntetni: nagyhaszonállat 1 év, közepes haszonállat 9 hónap, kishaszonállat 6 hónap, 5

6 1. számú melléklet Szájkosár viselésére kötelezett kutyafajták és véletlen szaporulatuk német juhász rottweiler belga juhász tervueren dobermann boxer óriás schnauzer moszkvai őrkutya közép schnauzer bernáthegyi kaukázusi juhászkutya kuvasz német dog ír terrier ír farkas komondor argentin dog mastino napoletano airedale terrier jack terrier staffordshire bullterrier berger de brie délorosz juhász közép ázsiai juhász angol bulldog cane corso 6

7 orosz fekete terrier bullterrier bernáthegyi leonbergi újfundlandi 2. számú melléklet Szájkosár viselésére kötelezett kutyafajták és véletlen szaporulatuk pitt bullterrier fila brasileiro perro de presa canario perro de presa mallorquin cao de fela de san miquel ca de bestiar Cane Corso Broholmer 7

8 3. számú melléklet Állattartó épületek megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságok Megnevezés Baromfi, házinyúl, galamb, nutria stb. ólja, kifutója, szivárgásmentes kialakítású trágya és trágyalé gyűjtője: lakóépülettől ásott vagy mélyfúrású kúttól fúrt, telepített kúttól kerti csaptól külterület, zártkert, pihenőépülettől 30 állatig: 10 m 10 m 5 m 1 m 5 m állatig: 15 m 15 m 10 m 2 m 8 m állatig: 20 m 20 m 15 m 3 m 501 állat felett: ÁNTSZ szakvéleménye, külön eljárási rend alapján Sertés, juh, kecske, ló, öszvér, szamár, szarvasmarha istállója, ólja, kifutója, trágya és trágyalé tároló 8

9 2 állatig: 15 m 15 m 10 m 5 m 10 m 3 5 állatig: 20 m 15 m 10 m 5 m 15 m 6 10 állatig: 25 m 25 m 15 m 10 m 20 m 11 állat felett: ÁNTSZ szakvéleménye, külön eljárási rend alapján 4. számú melléklet Nagyvárosias, lakótelepi övezet: Kis Duna sétány Prímás sziget teljes területe Pöltenberg u. Hősök tere Rudnai tér Erzsébet kir.né u. Petőfi S. u. Babits M. u. Aranyhegyi u. Monteverdi u. Magyary L. u. Szent Tamás u. Bánomi u. Vaskapui u. Dobozi M. u. Iskola u. Vár u. Vécsey u. Molnár sor Berényi Zs. u. Mindszenty tér Kossuth híd Nagy Duna sétány Tabán híd által határolt utcákban, illetve Bánomi ltp. Béke téri ltp. Rozetti úti ltp. Aranyhegyi ltp. Budai Schweidel u. ltp. Sugár úti ltp. Károlyi M. úti ltp. Vaskapui u. ltp. Szalézi ltp. Családi házas övezet: Esztergom közigazgatási területe kivétel a nagyvárosias, lakótelepi övezet, Valamint 9

10 Esztergom Kertváros alábbi utcákkal határolt területe: Határ u. Retek u. Sátorkői u. Lőtér u. Hegy u. Temesvári u. Blaha Lujza u. Tópart u. Eperjesi u. Bocskai sor Kőrösi Csoma S. u Féja Géza u. Ménesvölgyi u. Kenyérmező u. Vasút sor Egyéb övezet: A feljebb felsoroltak közé nem tartozó területek. 5. számú melléklet Kérelem Önkormányzati területen történő legeltetéshez Kérelmező neve: Születési idő: Születési hely: Lakcím: A legeltetésre szánt állatok fajtája, egyedszáma: A legeltetéshez igénybe venni kívánt terület pontos megnevezése, címe, határai: Az állatok hajtásához 10

11 igénybe venni kívánt területek pontos megnevezése: A kihajtás tervezett időpontja: A legeltetés várható befejezése: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A legeltetés szempontjából és céljára igénybevett terület (a továbbiakban: terület) használata díjmentes. A legeltetés céljára szolgáló területet kizárólag az engedélyben biztosított időtartamra és célra lehet igénybe venni. Tudomásul veszem, hogy a területen semmilyen más tevékenység nem végezhető. A legeltetés folyamán az állatok felügyeletét ellátó személy köteles az engedély eredeti példányát magánál tartani és azt az ellenőrzést végző hivatalos személy kérésére felmutatni. A kérelem benyújtása nem jelenti a legeltetés céljára kiadott engedélyt! Kelt: Esztergom, A kérelmező olvasható aláírása számú melléklet Az állatok férőhely igénye: Nagyhaszonállatok: Tehén kötött tartásban 2,75 x 1,80 m/db kötetlen tartásban 8 m 2 /db Növendék szarvasmarha 1,80 x 1,10 m/db kötetlen tartásban 5 m 2 /db Közepes haszonállatok Koca szállás elletőben Hízó 3,5 m 2 /db 2,20 2,30 x 0,65 m kaloda/db 1 m 2 /db 11

12 Juh, kecske Borjú 1,5 m 2 /db 3 m 2 /db Kishaszonállatok: Csibe mélyalom 20 kg/m 2 (1 napos kori betelepítés szerint) Tojó tyúk mélyalom 6 kg/m 2 Tojó tyúk ketrecben 8 db/m 2 Egyéb: Eb: 10 kg 0,5 m 2 /db kg 0,75 m 2 /db 20 kg 1 m 2 /db 12

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.) rendelettel módosított 28/2007. (VI.29.) rendelete az állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete 12/2008. (III. 31.) számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalt szövege az állattartás helyi szabályairól Albertirsa

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben