DOBOZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOBOZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 DOBOZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A 11/2008 (III. 28.) sz. Önkormányzati rendelettel hatályba léptetve Doboz, április 1. 1

2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008 (III. 28.) sz. rendeletével módosított 25/2007 (XII. 14.) sz. rendelete Doboz nagyközség helyi építési szabályzatáról Doboz nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Az előírások hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Doboz nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjed. (2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a) az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásai, b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései, valamint c) a jelen rendelet és ennek mellékletét képező szabályozási tervlapok (SZA-2/1-17) szerint szabad. (3) A HÉSZ-ben hivatkozott magasabb rendű jogszabályok függelékben szerepelnek. Szabályozási elemek 2. (1) A szabályozási elemek a település egésze szempontjából kötelezőnek tekintendők, megváltoztatásuk csak a szabályozási terv módosításával lehetséges. Ezek az elemek a következők: a.) közigazgatási határ, b.) szabályozási vonalak, c.) övezet határ, 2

3 d.) az egyes övezeteken belüli szabályozási előírások Általános érvényű előírások 3. (1) Beépítésre szánt területen az 1. (2) bekezdés szerinti tevékenységet csak a művelés alóli kivonás és a közművesítés végrehajtása után lehet engedélyezni. (2) Utak alatti közművek létesítése az út szilárd burkolatú kiépítését meg kell előzze. (3) A tartalék lakóterületek mezőgazdasági művelésből való kivonása csak a terület felhasználás aktualitása esetén lehetséges. Addig a jelenlegi művelési ág szerint kell használni. A település területének felhasználása 4. (1) Az 1. (1) bekezdés szerinti közigazgatási terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. (2) Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege szerint: a) lakóterületek, b) vegyes területek, c) gazdasági területek, d) üdülő területek, e) különleges területek. (3) A beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege szerint: a) közlekedési és közmű területek, b) zöldterületek, c) erdőterületek, d) mezőgazdasági területek, e) vízgazdálkodási területek. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 5. (1) A beépített és beépítésre szánt területek határát az SZA-1/1, SZA-1/2; SZA-2/1, SZA -2/2 tervek tüntetik fel. 3

4 (2) Beépítésre szánt (tervezett) területek beépítésének megkezdését megelőzően a szükséges előkészítő munkákat (utcaszélesítés, elő-közművesítés) el kell végezni. (3) Beépítésre szánt területek igénybevételének bekövetkeztéig az övezetre előírt közművesítettség biztosítandó. (4) Beépítésre szánt területeken a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A belvíz által veszélyeztetett területeken építési engedély csak akkor adható ki, ha a területen a belvíz elvezetésének a kiépítése megoldott, vagy akkor, ha az építési engedélydokumentáció olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, amelyekkel az építményben a belvízkárok kialakulása megelőzhető. (5) Az egyes telektömbökön belül a besorolásnak megfelelő beépítési előírások az eltérő rendeltetésű létesítményekre is vonatkoznak (pl. lakóterületen lévő intézmény vagy kereskedelmi, szolgáltató, illetve mezőgazdasági üzemi építmény). (6) A Varga-hosszai főcsatorna belterületi szakaszán a csatornával határos telkek hátsókertjébe melléképítmények sem helyezhetők el. (7) Beépítésre szánt területen, ahol az állattartási rendelet megengedi az állattartást a a fő rendeltetésű épület a telek 25,00 m mélységéig építhető be. Az állattartó épület a telek homlokvonalától 30,00 m távolságra építhető. Ahol ezt a szabályt a telek geometriai adottságai miatt nem lehet alkalmazni ott az állattartó épület elhelyezését az építési hatóság az érintett szakhatóságok bevonásával egyedileg határozza meg. Építési övezetek 6. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi építési övezeteket jelöli ki: a) lakóterületek: a.)a. Lk kisvárosias, a.)b. Lf falusias, a.)c. Lke kertvárosias b) vegyes terület: b.)a. Vt településközpont vegyes terület, c) gazdasági területek: c.)a. Gksz gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató terület, c.)b. Gip gazdasági-ipari terület, 4

5 c.)c. Gm mezőgazdasági területen lévő majorok, telepek, termékfeldolgozók területe, d) üdülőterületek: d.)a. Ü 1 üdülőházas terület d.)b. Ü 2 hétvégi házas terület e) különleges területek: e.)a. Kt temető területe, e.)b. Ks sportterület, e.)g. Ksz szabadidős és rekreációs terület e.)f. Kk kommunális telep (2) Meglévő épület funkcióváltása esetén a gépkocsi várakozóhelyek kialakításánál az OTÉK előírásait be kell tartani. (3) Az övezetekben, illetve területeken szennyvizet csak szennyvízcsatornába, annak kiépítéséig vízzáró szennyvízgyűjtő aknába szabad elvezetni. (4) Az övezetekben kivételesen elhelyezhető építmények építési engedélyezése csak elvi építési engedélyezés alapján történet. A beépítés feltételei az övezetre elírt szabályoktól nem térhetnek el.. (5) Állattartó épületet csak az állattartást szabályzó önkormányzati rendeletben meghatározott helyeken, és nagyságrendben lehet építeni. 26 (6) Lakóterületen az egyébként megépíthető lakásszám az építési telken csak akkor helyezhető el, ha az egy lakásra jutó telek területe eléri a: a) Kisvárosias lakóterületen a 300 m 2 -t b) Kertvárosias lakóterületen a 350 m 2 -t c) Falusias lakóterületen a 400 m 2 -t (7) Az országos védettség alatt álló építészeti értékvédelmi területen, és az utcakép védelem alatt álló utcaszakaszokon az övezeti előírásokban megengedett tetőhajlásszög nem alkalmazható. E területeken legalább 40 o -os hajlásszögű tető építhető a környezet építészeti összhangjának megteremtésével. 5

6 Lk jelű építési övezetek előírásai 7. Az Lk jelű kisvárosias lakóövezet területén a kialakult kisvárosias beépítés figyelembe véve jellemzően lakóházak, valamint az OTÉK 12. (2)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben felsorolt építmények helyezhetők el. Állattartó épület csak a saját szükségletet meg nem haladó mértékű egyedszám figyelembe vételével építhető. 26 d) Beépítési mód: oldalhatáron álló. e) Beépítés mértéke max. 40 %. f) Építmények legnagyobb magassága 6,5 m lehet. g) A szintterületsűrűség 1,00 h) A telek területének min. 30 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. i) A telek minimális területe: 600 m 2 j) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. k) A telekmélység min. 25,00 m. l) Oldalkert mérete legalább 6,00 m. m) Hátsókert min. 6,00 m. n) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. o) Az épületeken o -os, hajlásszögű utcával párhuzamos, vagy merőleges gerincű magastető építhető a szomszédos épületekhez igazodóan. p) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés). Lke jelű építési övezetek előírásai 8. Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetek területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, kertes családi házak, valamint az OTÉK 13. (2)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben felsorolt építmények helyezhetők el. Állattartó épület csak a saját szükségletet meg nem haladó mértékű egyedszám figyelembe vételével építhető. 26 6

7 Beépítési mód: oldalhatáron álló. a) Beépítés mértéke max. 30 %. b) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet. c) A szintterület sűrűség 0,5 d) A telek területének min. 50 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. e) A telek minimális területe: 700 m 2 f) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. g) A telekmélység min. 30,00 m. h) Előkert mérete 5,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 6,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló melléképület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken o -os hajlásszögű magastető építhető. m) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés). Lf jelű építési övezetek előírásai 9. Az Lf jelű falusias lakóövezetek területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, falusias beépítést figyelembe véve jellemzően kertes családi házak, valamint az OTÉK 14. (2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. Állattartó épület a helyi állattartási rendelet 26 előírásait figyelembe véve korlátlanul építhető. a) Beépítési mód: oldalhatáron álló. b) Beépítés mértéke max. 30 %. c) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet. d) A szintterület sűrűség 0,5. e) A telek területének min. 40 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. f) A telek minimális területe: 800 m 2 g) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. h) A telekmélység min. 40,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 6,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. 7

8 k) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken legalább o -os hajlásszögű magastető építhető, m) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés). Vt jelű építési övezet előírásai 10. A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén a kialakult beépítést figyelembe véve lakóházak, szolgáltató-kereskedelmi létesítmények és intézmények, valamint az OTÉK 16. (2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) Beépítési mód a kialakult állapot szerint. Az adott telek beépítésének speciális feltételeit elvi engedélyezés során kell megállapítani a b)-n) pontokban előírt szabályok figyelembe vételével. (beépítési mód jele: E) b) Beépítés mértéke max. 50 %. c) Az építmények magassága legfeljebb 7,50 m lehet, kivéve a templomok vagy emlékművek létesítését. Ezek esetében az építménymagasságot elvi engedélyezés során kell megállapítani. d) A szintterület sűrűség 1,2. e) A telek területének min. 30 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. f) A telek minimális területe: 800 m 2 g) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. h) A telekmélység min. 25,00 m. i) Oldalkert mérete az előírt telepítési távolság, de min. 6,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken nem a főépület célú kiszolgáló épület csak azzal összeépítve, legfeljebb 1,50 m-rel kisebb építménymagassággal létesíthető. l) Az épületeken o -os hajlásszögű magastető építhető, a magastetős épületek felújítása esetén is. m) közterület felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán csak áttört kerítés létesíthető max. 60 cm-es magas tömör lábazattal. n) Állattartási épület és helyiség nem létesíthető. 8

9 Gksz jelű építési övezet előírásai 11. A Gksz jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő, gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál az OTÉK 18. (1) és (2) bekezdésének 1.pontja, valamint a 19. (1) és (2) bekezdésének 1; 2; 3; 4. és 5. pontja szerint. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni. A parkolók kötelező fásításánál csak nagy lombkoronájú fák telepíthetők. b) Az övezet telkein a fő- és kiszolgáló épületek szabadon állóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság max. 6,50 m, kivéve a technológiai berendezéseket, vagy építményeket. d) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság új telek kialakítása esetén min m 2. f) Oldalkert min. 6,00 m. g) Hátsókert min. 6,00 m. h) A telek hátsó kertjének 6,00 m mélységében beültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken megépült épület használatbavételi engedélye csak a fásítás elkészülte után adható ki. i) Szintterület sűrűség: 1,5. Gip jelű építési övezet előírásai 12. A Gip jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari épületek elhelyezésére szolgál az OTÉK 18. (1) és (2) bekezdésének 2. pontja, valamint a 20. (1) és (2) bekezdésének 1; 2; pontja továbbá a (3) és (4) bekezdése szerint. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges. A parkolók kötelező fásításánál csak nagy lombkoronájú fák telepíthetők. b) Az övezet építési telkein a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadon állóan helyezhetők el. 9

10 c) Az építménymagasság max. 7,50 m. Ennél magasabb építmény csak a technológiai követelmények miatt alkalmazható. d) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság új telek kialakítása esetén min m 2. f) A telek utcai homlokvonala új telek kialakítása esetén min. 25,00 m. g) Előkert 10,00 m. h) Oldalkert min. 6,00 m. i) Hátsókert min. 10,00 m. j) Szintterület sűrűség: 1,5. k) A lakóövezettel határos telkeken 25,00 m szélességben beültetési kötelezettséget kell előírni a lakóterület felőli telekhatár mellett, kialakult telkek esetében is az építési engedély köteles bővítések,korszerűsítések, vagy rendeltetés megváltozások alkalmával. Gm jelű építési övezet előírásai 13. A Gm jelű övezetek területe a mezőgazdasági területeken lévő meglévő és létesülő majorok, állattartó telepek, termékfeldolgozó üzemek, valamint a kialakuló birtokközpontok. a) A meglévő telepeken a legkisebb új telekméret 5000 m 2. b) Lakóépület csak szolgálati lakás céljára építhető. c) Birtokközpontok az OTÉK előírásai szerint létesíthetők. d) Az övezetben a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadon állóan helyezhetők el e) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen. f) Az építménymagasság max. 7,50 m. Ennél magasabb építmény csak a technológiai követelmények miatt alkalmazható. g) Előkert min. 10,00 m. h) Oldalkert min. 6,00 m. i) Hátsókert min. 10,00 m. j) Szintterület sűrűség: 1,0. 10

11 Üdülőházas építési övezet előírásai 14. Az Ü 1 jelű övezetek területén a az OTÉK 22. (1,2)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben felsorolt építmények helyezhetők el. Melléképület az övezet építési telkein nem építhető. Kiszolgáló funkciójú helység csak az főépülettel összefüggően annak tömegébe illesztve építhető. Beépítési mód: oldalhatáron álló. a) Beépítés mértéke max. 30 %. b) Építmények legnagyobb magassága 7,50 m lehet. c) A szintterület sűrűség 0,8 d) A telek területének min. 40 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. e) A telek minimális területe: 900 m 2 f) Utcai telekszélesség legalább 20,00 m. g) A telekmélység min. 35,00 m. h) Előkert mérete 5,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 3,75 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken más célú kiszolgáló melléképület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken legalább 35 o -os hajlásszögű magastető építhető. Hétvégi házas építési övezet előírásai 15. Az Ü 2 jelű övezetek területén a az OTÉK 23 (1,)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben meghatározott építmények helyezhetők el. Melléképület az övezet építési telkein nem építhető. Kiszolgáló funkciójú helység csak az főépülettel összefüggően annak tömegébe illesztve építhető. Beépítési mód: oldalhatáron álló. a) Beépítés mértéke max. 20 %. b) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet. 11

12 c) A szintterület sűrűség 0,4 d) A telek területének min. 60 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. e) A telek minimális területe: 300 m 2 f) Utcai telekszélesség legalább 12,00 m. g) A telekmélység min. 30,00 m. h) Előkert mérete 5,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 3,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken más célú kiszolgáló melléképület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken legalább 35 o -os hajlásszögű magastető építhető. K jelű különleges területek 16. A K jelű különleges területekre vonatkozó előírásokat az OTÉK 24. -a tartalmazza. (1) Az adott telek beépítésének speciális feltételeit elvi engedélyezés során kell megállapítani a a)-c) pontokban előírt szabályok figyelembe vételével. (beépítési mód jele: E) (2) Különleges területek építési övezetei: a) Ks jelű sportterület: a.)a. szintterület sűrűség max. 0,5 a.)b. beépítettség max. 5 %, a.)c. építménymagasság max. 7,50 m a.)d. legkisebb zöldfelület 80 %, a.)e. előkert min. 6,00 m, a.)f. oldalkert min. 6,00 m, a.)g. hátsókert min. 6,00 m. b) Kt jelű temetőterület: b.)a. szintterület sűrűség max. 0,1 b.)b. beépítettség max. 2 %, b.)c. építménymagasság max. 4,50 m, ettől nagyobb csak a kápolna építménymagassága lehet, b.)d. legkisebb zöldfelület 50 %, 12

13 b.)e. előkert min. 30,00 m, b.)f. oldalkert min. 30,00 m, b.)g. hátsókert min. 30,00 m. c) Kk jelű kommunális telepek: c.)a. szintterület sűrűség max. 0,1 c.)b. beépítettség max. 2 %, c.)c. építménymagasság max. 4,50 m, ettől nagyobb csak a technológiai építmény magassága lehet, c.)d. legkisebb zöldfelület 40 %, c.)e. előkert min. 10,00 m, c.)f. oldalkert min. 10,00 m, c.)g. hátsókert min. 10,00 m. d.) Ksz szabadidős és rekreációs. d.)a. szintterület sűrűség max. 0,3 d.)b. beépítettség max. 10 %, d.)c. építménymagasság max. 4,50 m d.)d. legkisebb zöldfelület 80 %, d.)e. előkert min. 6,00 m, d.)f. oldalkert min. 6,00 m, d.)g. hátsókert min. 6,00 m. A beépítésre szánt területek övezeti előírásait az I. sz. melléklet összesítve tartalmazza. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Közlekedési területek 17. (1) A Kö jelű közlekedési területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 26. -a tartalmazza. a) Közúti Közlekedési terület (Köu): a szabályzat szempontjából a nagyközség közhasználatra szánt részeként (közterület) kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló területet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és amelyet az ingatlan-nyilvántartás is közterületként tart nyilván, 13

14 továbbá olyan külterületi területek melyek az ingatlan nyilvántartásban út ill. közlekedési területként vannak nyilvántartva. b) Külterületen a gyűjtőúttal vagy annál magasabb rendű utakkal határolt területen belüli, a szabályozási terven nem szabályozott köz- és magánutak műszaki szélességét a kialakult állapot figyelembe vételével minden esetben egyedileg, a szakhatóságok közreműködésével kell megállapítani. c) A közterületek és azon belül a közlekedési területek összefüggő hálózatot kell alkossanak. d) Magánút csak közúti területhez csatlakoztatható. e) Magánút lakóterületen csak szabályozási terv alapján alakítható ki. f) A közlekedési utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, sétányok, közös kerékpár és gyalogutak, gépjárműparkolók, busz megállóhelyek stb.) terepszinti magassági elrendezését, valamint a felszíni és felszínalatti vizek megfelelő és biztonságos elvezetését biztosítani kell. g) Az utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, stb.) és a terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, hogy: - azokról a telkek biztonságos megközelítése, - az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése, - a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, bővíthetősége továbbá - a vonatkozó hatályos jogszabályokban, rendeletekben előírt feltételek, jellemzők megvalósítása biztosítható legyen. h) A közlekedési területeken belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet, közterületi bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok fényei, méretei az előírásokban rögzített és szabályozott szabad látótávolságot, kanyarodási látótávolságot, megállási látótávolságot, az útfelületek, útburkolati jelek, és a KRESZ jelzőtáblák láthatóságét ne zavarják. i) A közterületi bútorozás csak egységes, településképbe illeszkedő lehet. j) A közlekedési területen. Az OTÉK 26 (3) bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el. - A közúti közlekedést szolgáló országos fő és mellékutak összekötő utak települési gyűjtő utak, kiszolgáló utak. - Tömegközlekedést szolgáló létesítmények. - Vasúti ill. egyéb kötött pályás közlekedést szolgáló létesítmények. 14

15 - Kerékpáros és gyalogos közlekedést szolgáló létesítmények. - Gazdasági területeket kiszolgáló közlekedési létesítmények (kiszolgáló, mezőgazdasági, ipari, és szerviz utak, dűlőutak, valamint javított ill. burkolatlan földutak.) Már kialakult és tervezett közlekedési területek bel- és külterületi szakaszán, (országos fő és mellék utak, regionális és helyi jelentőségű utak, kerékpáros és gyalogos utak, valamint kötöttpályás közlekedési pályák) tervezett további közlekedési pályák egy helyrajzi számon belüli elhelyezése a magasabb rendű közlekedési pálya egységét képezi. Ezért a tervezett további közlekedési pályák az egységen belül nem képeznek alcsoportú közlekedési területeket. A településen belüli új utcák és terek szélességét, helyigényét, a védőtávolságokat csak az OTÉK előírásainak megfelelően lehet kialakítani. A rendezési terv a belterületen és belterületbe vont területeken rendelkezik az új utcák, utak szabályozási szélességére vonatkozóan. A tervezett közművek csak a keresztszelvényekben meghatározott helyeken épülhetnek. Elő kell írni a gáz-, víz-, szennyvíz bekötések megfelelő mélységű elhelyezését. A nyílt árkok építésénél a közművek takarását figyelembe kell venni! Szükséges a csapadékvíz-elvezető rendszerben épülő árkok, csatornák terveit, a közművek keresztezési pontjait egyeztetni. (2) Köu-1 országos főutak :Tervezett 46 j. FKL út : Békés Doboz viszonylatban a Kettős Körös bal parti területe mellett kapcsolódva a 4239 j Doboz - Békéscsaba összekötő út kialakult nyomvonalához és a meglévő közúti hídhoz. Meglévő országos mellékút fejlesztése főközlekedési úthálózattá. Tervezett szabályozási szélesség 30,00 m. Burkolat szélesség 2 x 3,50 m burkolat + 2 x 2,00 m padka.(iv.sz melléklet) Védőtávolság a külterületen 100,00 100,00 m. (3) Köu-2 országos mellékutak (összekötő utak) külterületi szakaszai: Köu-3 országos mellékutak (összekötő utak) belterületi szakaszai: Más előírás, illetőleg a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában legalább a következő szabályozási szélességű területet kell biztosítani. a./ 4219 j. Furta - Gyula összekötő út kialakult b./ 4234 j. Szeghalom Vésztő - Gyula összekötő út kialakult 15

16 c./ 4239 j. Doboz - Békéscsaba összekötő út kialakult d./ 4244 j. Sarkad Doboz összekötő út kialakult Doboz külterületi szakaszán a az országos mellékutak védőtávolsága az úttengelytől számítva a külterületen m. A védőtávolságon belül minden létesítmény megvalósításához a közútkezelő hozzájárulását kell kérni (4) Köu-k önálló kerékpárutak. Szükséges szabályozási szélesség 3,0 m,.a Doboz és Gyula között építendő kerékpárút a meglévő útkoronán kívül önállóan megépíthető. (5) Köu-6 gyűjtő utak: Szabályozási szélessége: új utca nyitása esetén min. 22,00 m. Burkolat szélesség min 6,00 m. A forgalom növekedésével az utcában meglévő útburkolat építését fokozatosan 6,0 m szélességre kell bővíteni. (IV.sz melléklet) (6) Köu-10 Kiszolgáló utak: Szabályozási szélessége: belterületi új utca nyitása esetén min. 12,00 m, mezőgazdasági területen 10,00 m, gazdasági területen 16,00m.Burkolat szélesség min. 5,5 m, egy forgalmi sávos útnál 3,0 m.az útburkolatok szélességét minimálisan a két forgalmi sáv szélességének megfelelően, azaz legalább 5,5 m szélességben kell meghatározni. (7) Köu-t turisztikai út, településeket összekötő önkormányzati út: Szabályozási szélessége min 16,0 m, az út gépjármű célforgalom, gyalogos, kerékpáros illetve a lovas forgalom lebonyolítását szolgálhatja. Az út keresztszelvény berendezésénél biztosítani kell szilárd burkolatot is. (IV.sz melléklet) (8) Köu-p parkolók: Általános előírás a parkolók építéséhez: Országos közút mellett az útburkolathoz kapcsolódóan csak párhuzamos parkolók létesíthetők. Merőleges vagy ferde beállás esetén külön terelőszigettel kell a közúttól leválasztani. Merőleges állású személygépkocsi parkoló hossza min. 4,5 m, szélessége 2,3 m, 16

17 csatlakozó út 6,0 m széles. 5,5 m-nél kisebb szélességű burkolat esetén párhuzamos állású személygépkocsi parkolót kell építeni, melynek szélessége min. 2,3 m, hossza 5,5 m. A ferde állású személygépkocsi parkoló 30 -os, illetve 45 -os változatban is megépíthető. Zöldterületek 17. (1) Zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 27. -a tartalmazza. (2) Kül- és belterületen a meglévő közlekedési területek rendezése során fakivágás csak a növényállomány egészségi állapotának és eszmei értékének megőrzése javítása érdekében történhet. (3) Fapótlás csak azonos fajjal vagy kertépítészeti, dendrológiai szakvéleményben vagy a fásítási tervben rögzített fafajjal történhet. (4) Védett fasor, védett ligetcsoport, védett egyedülálló fa zöldsávjában, vonalában hirdetőtábla nem helyezhető el. (5) Zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt és alátámasztott esetben történhet. A facsoport vagy fasor pótlását a tervben ki kell dolgozni. (6) A nagyobb, 10 gépkocsi férőhelyet meghaladó parkoló felületeket 4 parkolóhelyenként 1 db előnevelt, nagy lombkoronájú fával kell beültetni. Erdőterületek 18. (1) Az Eg jelű gazdasági erdőterületeken épületet elhelyezni az OTÉK 28. -ának betartásával és az erdészeti hatóság előzetes igénybevételi engedélyével lehet. (2) Az Ev jelű védelmi erdőterületek övezete. A terület művelési ágát ill. rendeltetését csak az erdészeti hatóság előzetes engedélyével változtatható meg, ha a védelmi funkció megszűnik. Az övezeten belül épületet elhelyezni tilos. (3) A NATURA 2000 különleges természet megőrzési területek tekintetében az élőhellyel összefüggő bármilyen építési tevékenység csak a szakhatóság engedélyével végezhető. 17

18 Mezőgazdasági területek 19. (1) Az Má-1 jelű mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 29. -a tartalmazza. (2) Az Má-1 jelű szántó művelési ágú övezetek területén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesek: a) Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakítása szükséges. b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 6,00 m távolságban lehet c) A tanyaudvar beépítési módja szabadon álló, beépítettsége nem haladhatja meg a 30 %-ot. d) A létesíthető építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az alföldi táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen. e) A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építménymagasság max. 4,50 m, a tetőidom o közötti hajlásszögű lehet. (3) Az Mk jelű kert művelési ágú övezetek területén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesek: a) Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakítása szükséges. b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 10,00 m távolságban lehet c) A tanyaudvar beépítési módja szabadon álló, beépítettsége nem haladhatja meg a 30 %-ot.. d) A létesíthető építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az alföldi táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen. e) A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építménymagasság max. 4,50 m, a tetőidom o közötti hajlásszögű lehet. (4) Az Mk-k jelű korlátozott funkciójú kert művelési ágú mezőgazdasági területekre építeni csak az érintett szakhatóság eseti hozzájárulásával lehet. A vonatkozó előírások megegyeznek az Mk jelű övezetekre előírt szabályokkal. (5) Az Má-gy jelű értékes gyepfelületeken építési tevékenység csak a természetvédelmi szakhatóság eseti hozzájárulásával folytatható. 18

19 (6) Termőföldet érintő beruházások esetén a talajvédelmi hatóságot szakhatósági hozzájárulásért meg kell keresni. Vízgazdálkodási területek 20. (1) A V jelű területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 30. -a és állami rendelet 1 tartalmazza. (2) A V-l jelű területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 30. -a és állami rendelet 1 tartalmazza. (3) V-n jelű területek értékes nádasok területén építési tevékenység nem folytatható. KÖRNYEZETVÉDELEM Levegőtisztaság védelem 21. (1) Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt határértékeket kell alkalmazni. 2,3,4,5,6 (2) Légszennyezettségi (imisszió) határérték szempontjából Doboz nagyközség területére a vonatkozó 7 rendeletet figyelembe véve az F zónacsoportra vonatkozó előírásokat kell irányadónak tekinteni. (3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni. (4) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az erre vonatkozó rendelet 8 védelmi övezetre vonatkozó előírásait. (5) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. (6) Légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, illetve technológiájának megváltoztatásához egyéb engedélyező hatóság hiányában az I. fokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. (7) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre 9 az építési hatósági eljárás csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg. 19

20 (8) Avar és kerti hulladék égetésekor a hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Egyéb hulladék nyílttéri égetése tilos! Zajvédelem 22. (1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, sport stb. létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb, helyhez kötött külső zajforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet 10 követelményeit. (2) Jelentős építési tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. (3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról szóló, a vonatkozó rendelet 10 követelményei betartását igazoló akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni, az üzembe helyezés során méréssel kell igazolni a határértékek teljesítését. (4) A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek a vonatkozó rendelet 10 belső terekre vonatkozó követelményei. (5) A nagyközség területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek a munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről című rendelet 11 előírásai. (6) Amennyiben új létesítésű közlekedési út, vagy meglévő korszerűsített, útkapacitását bővített út forgalma a környező területeken a megengedettnél nagyobb zaj- vagy rezgésterhelést okoz, akkor a közút tulajdonosának a vonatkozó rendelet 10 szerint gondoskodnia kell a környező területek védelméről. (7) A létesítmények tervezésekor és megvalósításakor a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet 30 előírásait be kell tartani. Talaj- és vízvédelem 23. (1) A szabályozási területről szennyvizet elvezetni, illetve a területen elhelyezni csak a hatályos előírások betartásával lehet. 20

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Rendeltetési zónák

A rendelet hatálya. Rendeltetési zónák Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kgy. rendelete Szeged, Londoni körút Bakay Nándor utca dr Boross József utca Rigó utca közötti tömb építési szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2005(IX.15.) Ktr. számú rendelete A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2005(IX.15.) Ktr. számú rendelete A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - 1 - Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2005(IX.15.) Ktr. számú rendelete A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Székkutas község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II.5.)Kt. önkormányzati rendelete PUSZTASZER KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II.5.)Kt. önkormányzati rendelete PUSZTASZER KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II.5.)Kt. önkormányzati rendelete PUSZTASZER KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Jánoshalma város Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

PUSZTASZER KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

PUSZTASZER KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 5.) Kt. önkormányzati rendelete PUSZTASZER KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Egységes szerkezetben a Pusztaszer Község Helyi Építési

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelete a város helyi építési szabályzatáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelete a város helyi építési szabályzatáról - 1 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelete a város helyi építési szabályzatáról Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. február 4-i ülésére Tárgy: Javaslat a Thegze L. u. Ottó F. u. Márki S. u. 6992 hrsz közterület által határolt terület szabályozási terve

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben