DOBOZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOBOZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 DOBOZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A 11/2008 (III. 28.) sz. Önkormányzati rendelettel hatályba léptetve Doboz, április 1. 1

2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008 (III. 28.) sz. rendeletével módosított 25/2007 (XII. 14.) sz. rendelete Doboz nagyközség helyi építési szabályzatáról Doboz nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Az előírások hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Doboz nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjed. (2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a) az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásai, b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései, valamint c) a jelen rendelet és ennek mellékletét képező szabályozási tervlapok (SZA-2/1-17) szerint szabad. (3) A HÉSZ-ben hivatkozott magasabb rendű jogszabályok függelékben szerepelnek. Szabályozási elemek 2. (1) A szabályozási elemek a település egésze szempontjából kötelezőnek tekintendők, megváltoztatásuk csak a szabályozási terv módosításával lehetséges. Ezek az elemek a következők: a.) közigazgatási határ, b.) szabályozási vonalak, c.) övezet határ, 2

3 d.) az egyes övezeteken belüli szabályozási előírások Általános érvényű előírások 3. (1) Beépítésre szánt területen az 1. (2) bekezdés szerinti tevékenységet csak a művelés alóli kivonás és a közművesítés végrehajtása után lehet engedélyezni. (2) Utak alatti közművek létesítése az út szilárd burkolatú kiépítését meg kell előzze. (3) A tartalék lakóterületek mezőgazdasági művelésből való kivonása csak a terület felhasználás aktualitása esetén lehetséges. Addig a jelenlegi művelési ág szerint kell használni. A település területének felhasználása 4. (1) Az 1. (1) bekezdés szerinti közigazgatási terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. (2) Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege szerint: a) lakóterületek, b) vegyes területek, c) gazdasági területek, d) üdülő területek, e) különleges területek. (3) A beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege szerint: a) közlekedési és közmű területek, b) zöldterületek, c) erdőterületek, d) mezőgazdasági területek, e) vízgazdálkodási területek. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 5. (1) A beépített és beépítésre szánt területek határát az SZA-1/1, SZA-1/2; SZA-2/1, SZA -2/2 tervek tüntetik fel. 3

4 (2) Beépítésre szánt (tervezett) területek beépítésének megkezdését megelőzően a szükséges előkészítő munkákat (utcaszélesítés, elő-közművesítés) el kell végezni. (3) Beépítésre szánt területek igénybevételének bekövetkeztéig az övezetre előírt közművesítettség biztosítandó. (4) Beépítésre szánt területeken a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A belvíz által veszélyeztetett területeken építési engedély csak akkor adható ki, ha a területen a belvíz elvezetésének a kiépítése megoldott, vagy akkor, ha az építési engedélydokumentáció olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, amelyekkel az építményben a belvízkárok kialakulása megelőzhető. (5) Az egyes telektömbökön belül a besorolásnak megfelelő beépítési előírások az eltérő rendeltetésű létesítményekre is vonatkoznak (pl. lakóterületen lévő intézmény vagy kereskedelmi, szolgáltató, illetve mezőgazdasági üzemi építmény). (6) A Varga-hosszai főcsatorna belterületi szakaszán a csatornával határos telkek hátsókertjébe melléképítmények sem helyezhetők el. (7) Beépítésre szánt területen, ahol az állattartási rendelet megengedi az állattartást a a fő rendeltetésű épület a telek 25,00 m mélységéig építhető be. Az állattartó épület a telek homlokvonalától 30,00 m távolságra építhető. Ahol ezt a szabályt a telek geometriai adottságai miatt nem lehet alkalmazni ott az állattartó épület elhelyezését az építési hatóság az érintett szakhatóságok bevonásával egyedileg határozza meg. Építési övezetek 6. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi építési övezeteket jelöli ki: a) lakóterületek: a.)a. Lk kisvárosias, a.)b. Lf falusias, a.)c. Lke kertvárosias b) vegyes terület: b.)a. Vt településközpont vegyes terület, c) gazdasági területek: c.)a. Gksz gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató terület, c.)b. Gip gazdasági-ipari terület, 4

5 c.)c. Gm mezőgazdasági területen lévő majorok, telepek, termékfeldolgozók területe, d) üdülőterületek: d.)a. Ü 1 üdülőházas terület d.)b. Ü 2 hétvégi házas terület e) különleges területek: e.)a. Kt temető területe, e.)b. Ks sportterület, e.)g. Ksz szabadidős és rekreációs terület e.)f. Kk kommunális telep (2) Meglévő épület funkcióváltása esetén a gépkocsi várakozóhelyek kialakításánál az OTÉK előírásait be kell tartani. (3) Az övezetekben, illetve területeken szennyvizet csak szennyvízcsatornába, annak kiépítéséig vízzáró szennyvízgyűjtő aknába szabad elvezetni. (4) Az övezetekben kivételesen elhelyezhető építmények építési engedélyezése csak elvi építési engedélyezés alapján történet. A beépítés feltételei az övezetre elírt szabályoktól nem térhetnek el.. (5) Állattartó épületet csak az állattartást szabályzó önkormányzati rendeletben meghatározott helyeken, és nagyságrendben lehet építeni. 26 (6) Lakóterületen az egyébként megépíthető lakásszám az építési telken csak akkor helyezhető el, ha az egy lakásra jutó telek területe eléri a: a) Kisvárosias lakóterületen a 300 m 2 -t b) Kertvárosias lakóterületen a 350 m 2 -t c) Falusias lakóterületen a 400 m 2 -t (7) Az országos védettség alatt álló építészeti értékvédelmi területen, és az utcakép védelem alatt álló utcaszakaszokon az övezeti előírásokban megengedett tetőhajlásszög nem alkalmazható. E területeken legalább 40 o -os hajlásszögű tető építhető a környezet építészeti összhangjának megteremtésével. 5

6 Lk jelű építési övezetek előírásai 7. Az Lk jelű kisvárosias lakóövezet területén a kialakult kisvárosias beépítés figyelembe véve jellemzően lakóházak, valamint az OTÉK 12. (2)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben felsorolt építmények helyezhetők el. Állattartó épület csak a saját szükségletet meg nem haladó mértékű egyedszám figyelembe vételével építhető. 26 d) Beépítési mód: oldalhatáron álló. e) Beépítés mértéke max. 40 %. f) Építmények legnagyobb magassága 6,5 m lehet. g) A szintterületsűrűség 1,00 h) A telek területének min. 30 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. i) A telek minimális területe: 600 m 2 j) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. k) A telekmélység min. 25,00 m. l) Oldalkert mérete legalább 6,00 m. m) Hátsókert min. 6,00 m. n) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. o) Az épületeken o -os, hajlásszögű utcával párhuzamos, vagy merőleges gerincű magastető építhető a szomszédos épületekhez igazodóan. p) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés). Lke jelű építési övezetek előírásai 8. Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetek területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, kertes családi házak, valamint az OTÉK 13. (2)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben felsorolt építmények helyezhetők el. Állattartó épület csak a saját szükségletet meg nem haladó mértékű egyedszám figyelembe vételével építhető. 26 6

7 Beépítési mód: oldalhatáron álló. a) Beépítés mértéke max. 30 %. b) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet. c) A szintterület sűrűség 0,5 d) A telek területének min. 50 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. e) A telek minimális területe: 700 m 2 f) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. g) A telekmélység min. 30,00 m. h) Előkert mérete 5,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 6,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló melléképület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken o -os hajlásszögű magastető építhető. m) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés). Lf jelű építési övezetek előírásai 9. Az Lf jelű falusias lakóövezetek területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, falusias beépítést figyelembe véve jellemzően kertes családi házak, valamint az OTÉK 14. (2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. Állattartó épület a helyi állattartási rendelet 26 előírásait figyelembe véve korlátlanul építhető. a) Beépítési mód: oldalhatáron álló. b) Beépítés mértéke max. 30 %. c) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet. d) A szintterület sűrűség 0,5. e) A telek területének min. 40 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. f) A telek minimális területe: 800 m 2 g) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. h) A telekmélység min. 40,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 6,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. 7

8 k) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken legalább o -os hajlásszögű magastető építhető, m) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés). Vt jelű építési övezet előírásai 10. A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén a kialakult beépítést figyelembe véve lakóházak, szolgáltató-kereskedelmi létesítmények és intézmények, valamint az OTÉK 16. (2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) Beépítési mód a kialakult állapot szerint. Az adott telek beépítésének speciális feltételeit elvi engedélyezés során kell megállapítani a b)-n) pontokban előírt szabályok figyelembe vételével. (beépítési mód jele: E) b) Beépítés mértéke max. 50 %. c) Az építmények magassága legfeljebb 7,50 m lehet, kivéve a templomok vagy emlékművek létesítését. Ezek esetében az építménymagasságot elvi engedélyezés során kell megállapítani. d) A szintterület sűrűség 1,2. e) A telek területének min. 30 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. f) A telek minimális területe: 800 m 2 g) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m. h) A telekmélység min. 25,00 m. i) Oldalkert mérete az előírt telepítési távolság, de min. 6,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken nem a főépület célú kiszolgáló épület csak azzal összeépítve, legfeljebb 1,50 m-rel kisebb építménymagassággal létesíthető. l) Az épületeken o -os hajlásszögű magastető építhető, a magastetős épületek felújítása esetén is. m) közterület felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán csak áttört kerítés létesíthető max. 60 cm-es magas tömör lábazattal. n) Állattartási épület és helyiség nem létesíthető. 8

9 Gksz jelű építési övezet előírásai 11. A Gksz jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő, gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál az OTÉK 18. (1) és (2) bekezdésének 1.pontja, valamint a 19. (1) és (2) bekezdésének 1; 2; 3; 4. és 5. pontja szerint. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni. A parkolók kötelező fásításánál csak nagy lombkoronájú fák telepíthetők. b) Az övezet telkein a fő- és kiszolgáló épületek szabadon állóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság max. 6,50 m, kivéve a technológiai berendezéseket, vagy építményeket. d) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság új telek kialakítása esetén min m 2. f) Oldalkert min. 6,00 m. g) Hátsókert min. 6,00 m. h) A telek hátsó kertjének 6,00 m mélységében beültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken megépült épület használatbavételi engedélye csak a fásítás elkészülte után adható ki. i) Szintterület sűrűség: 1,5. Gip jelű építési övezet előírásai 12. A Gip jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari épületek elhelyezésére szolgál az OTÉK 18. (1) és (2) bekezdésének 2. pontja, valamint a 20. (1) és (2) bekezdésének 1; 2; pontja továbbá a (3) és (4) bekezdése szerint. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges. A parkolók kötelező fásításánál csak nagy lombkoronájú fák telepíthetők. b) Az övezet építési telkein a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadon állóan helyezhetők el. 9

10 c) Az építménymagasság max. 7,50 m. Ennél magasabb építmény csak a technológiai követelmények miatt alkalmazható. d) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság új telek kialakítása esetén min m 2. f) A telek utcai homlokvonala új telek kialakítása esetén min. 25,00 m. g) Előkert 10,00 m. h) Oldalkert min. 6,00 m. i) Hátsókert min. 10,00 m. j) Szintterület sűrűség: 1,5. k) A lakóövezettel határos telkeken 25,00 m szélességben beültetési kötelezettséget kell előírni a lakóterület felőli telekhatár mellett, kialakult telkek esetében is az építési engedély köteles bővítések,korszerűsítések, vagy rendeltetés megváltozások alkalmával. Gm jelű építési övezet előírásai 13. A Gm jelű övezetek területe a mezőgazdasági területeken lévő meglévő és létesülő majorok, állattartó telepek, termékfeldolgozó üzemek, valamint a kialakuló birtokközpontok. a) A meglévő telepeken a legkisebb új telekméret 5000 m 2. b) Lakóépület csak szolgálati lakás céljára építhető. c) Birtokközpontok az OTÉK előírásai szerint létesíthetők. d) Az övezetben a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadon állóan helyezhetők el e) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen. f) Az építménymagasság max. 7,50 m. Ennél magasabb építmény csak a technológiai követelmények miatt alkalmazható. g) Előkert min. 10,00 m. h) Oldalkert min. 6,00 m. i) Hátsókert min. 10,00 m. j) Szintterület sűrűség: 1,0. 10

11 Üdülőházas építési övezet előírásai 14. Az Ü 1 jelű övezetek területén a az OTÉK 22. (1,2)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben felsorolt építmények helyezhetők el. Melléképület az övezet építési telkein nem építhető. Kiszolgáló funkciójú helység csak az főépülettel összefüggően annak tömegébe illesztve építhető. Beépítési mód: oldalhatáron álló. a) Beépítés mértéke max. 30 %. b) Építmények legnagyobb magassága 7,50 m lehet. c) A szintterület sűrűség 0,8 d) A telek területének min. 40 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. e) A telek minimális területe: 900 m 2 f) Utcai telekszélesség legalább 20,00 m. g) A telekmélység min. 35,00 m. h) Előkert mérete 5,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 3,75 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken más célú kiszolgáló melléképület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken legalább 35 o -os hajlásszögű magastető építhető. Hétvégi házas építési övezet előírásai 15. Az Ü 2 jelű övezetek területén a az OTÉK 23 (1,)-, kivételesen a (3) bekezdéseiben meghatározott építmények helyezhetők el. Melléképület az övezet építési telkein nem építhető. Kiszolgáló funkciójú helység csak az főépülettel összefüggően annak tömegébe illesztve építhető. Beépítési mód: oldalhatáron álló. a) Beépítés mértéke max. 20 %. b) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet. 11

12 c) A szintterület sűrűség 0,4 d) A telek területének min. 60 %-át talajszinten növényzettel kell borítani. e) A telek minimális területe: 300 m 2 f) Utcai telekszélesség legalább 12,00 m. g) A telekmélység min. 30,00 m. h) Előkert mérete 5,00 m. i) Oldalkert mérete legalább 3,00 m. j) Hátsókert min. 6,00 m. k) A telken más célú kiszolgáló melléképület építménymagassága max. 3,50 m, gerincmagassága max. 5,50 m. l) Az épületeken legalább 35 o -os hajlásszögű magastető építhető. K jelű különleges területek 16. A K jelű különleges területekre vonatkozó előírásokat az OTÉK 24. -a tartalmazza. (1) Az adott telek beépítésének speciális feltételeit elvi engedélyezés során kell megállapítani a a)-c) pontokban előírt szabályok figyelembe vételével. (beépítési mód jele: E) (2) Különleges területek építési övezetei: a) Ks jelű sportterület: a.)a. szintterület sűrűség max. 0,5 a.)b. beépítettség max. 5 %, a.)c. építménymagasság max. 7,50 m a.)d. legkisebb zöldfelület 80 %, a.)e. előkert min. 6,00 m, a.)f. oldalkert min. 6,00 m, a.)g. hátsókert min. 6,00 m. b) Kt jelű temetőterület: b.)a. szintterület sűrűség max. 0,1 b.)b. beépítettség max. 2 %, b.)c. építménymagasság max. 4,50 m, ettől nagyobb csak a kápolna építménymagassága lehet, b.)d. legkisebb zöldfelület 50 %, 12

13 b.)e. előkert min. 30,00 m, b.)f. oldalkert min. 30,00 m, b.)g. hátsókert min. 30,00 m. c) Kk jelű kommunális telepek: c.)a. szintterület sűrűség max. 0,1 c.)b. beépítettség max. 2 %, c.)c. építménymagasság max. 4,50 m, ettől nagyobb csak a technológiai építmény magassága lehet, c.)d. legkisebb zöldfelület 40 %, c.)e. előkert min. 10,00 m, c.)f. oldalkert min. 10,00 m, c.)g. hátsókert min. 10,00 m. d.) Ksz szabadidős és rekreációs. d.)a. szintterület sűrűség max. 0,3 d.)b. beépítettség max. 10 %, d.)c. építménymagasság max. 4,50 m d.)d. legkisebb zöldfelület 80 %, d.)e. előkert min. 6,00 m, d.)f. oldalkert min. 6,00 m, d.)g. hátsókert min. 6,00 m. A beépítésre szánt területek övezeti előírásait az I. sz. melléklet összesítve tartalmazza. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Közlekedési területek 17. (1) A Kö jelű közlekedési területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 26. -a tartalmazza. a) Közúti Közlekedési terület (Köu): a szabályzat szempontjából a nagyközség közhasználatra szánt részeként (közterület) kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló területet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és amelyet az ingatlan-nyilvántartás is közterületként tart nyilván, 13

14 továbbá olyan külterületi területek melyek az ingatlan nyilvántartásban út ill. közlekedési területként vannak nyilvántartva. b) Külterületen a gyűjtőúttal vagy annál magasabb rendű utakkal határolt területen belüli, a szabályozási terven nem szabályozott köz- és magánutak műszaki szélességét a kialakult állapot figyelembe vételével minden esetben egyedileg, a szakhatóságok közreműködésével kell megállapítani. c) A közterületek és azon belül a közlekedési területek összefüggő hálózatot kell alkossanak. d) Magánút csak közúti területhez csatlakoztatható. e) Magánút lakóterületen csak szabályozási terv alapján alakítható ki. f) A közlekedési utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, sétányok, közös kerékpár és gyalogutak, gépjárműparkolók, busz megállóhelyek stb.) terepszinti magassági elrendezését, valamint a felszíni és felszínalatti vizek megfelelő és biztonságos elvezetését biztosítani kell. g) Az utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, stb.) és a terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, hogy: - azokról a telkek biztonságos megközelítése, - az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése, - a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, bővíthetősége továbbá - a vonatkozó hatályos jogszabályokban, rendeletekben előírt feltételek, jellemzők megvalósítása biztosítható legyen. h) A közlekedési területeken belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet, közterületi bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok fényei, méretei az előírásokban rögzített és szabályozott szabad látótávolságot, kanyarodási látótávolságot, megállási látótávolságot, az útfelületek, útburkolati jelek, és a KRESZ jelzőtáblák láthatóságét ne zavarják. i) A közterületi bútorozás csak egységes, településképbe illeszkedő lehet. j) A közlekedési területen. Az OTÉK 26 (3) bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el. - A közúti közlekedést szolgáló országos fő és mellékutak összekötő utak települési gyűjtő utak, kiszolgáló utak. - Tömegközlekedést szolgáló létesítmények. - Vasúti ill. egyéb kötött pályás közlekedést szolgáló létesítmények. 14

15 - Kerékpáros és gyalogos közlekedést szolgáló létesítmények. - Gazdasági területeket kiszolgáló közlekedési létesítmények (kiszolgáló, mezőgazdasági, ipari, és szerviz utak, dűlőutak, valamint javított ill. burkolatlan földutak.) Már kialakult és tervezett közlekedési területek bel- és külterületi szakaszán, (országos fő és mellék utak, regionális és helyi jelentőségű utak, kerékpáros és gyalogos utak, valamint kötöttpályás közlekedési pályák) tervezett további közlekedési pályák egy helyrajzi számon belüli elhelyezése a magasabb rendű közlekedési pálya egységét képezi. Ezért a tervezett további közlekedési pályák az egységen belül nem képeznek alcsoportú közlekedési területeket. A településen belüli új utcák és terek szélességét, helyigényét, a védőtávolságokat csak az OTÉK előírásainak megfelelően lehet kialakítani. A rendezési terv a belterületen és belterületbe vont területeken rendelkezik az új utcák, utak szabályozási szélességére vonatkozóan. A tervezett közművek csak a keresztszelvényekben meghatározott helyeken épülhetnek. Elő kell írni a gáz-, víz-, szennyvíz bekötések megfelelő mélységű elhelyezését. A nyílt árkok építésénél a közművek takarását figyelembe kell venni! Szükséges a csapadékvíz-elvezető rendszerben épülő árkok, csatornák terveit, a közművek keresztezési pontjait egyeztetni. (2) Köu-1 országos főutak :Tervezett 46 j. FKL út : Békés Doboz viszonylatban a Kettős Körös bal parti területe mellett kapcsolódva a 4239 j Doboz - Békéscsaba összekötő út kialakult nyomvonalához és a meglévő közúti hídhoz. Meglévő országos mellékút fejlesztése főközlekedési úthálózattá. Tervezett szabályozási szélesség 30,00 m. Burkolat szélesség 2 x 3,50 m burkolat + 2 x 2,00 m padka.(iv.sz melléklet) Védőtávolság a külterületen 100,00 100,00 m. (3) Köu-2 országos mellékutak (összekötő utak) külterületi szakaszai: Köu-3 országos mellékutak (összekötő utak) belterületi szakaszai: Más előírás, illetőleg a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában legalább a következő szabályozási szélességű területet kell biztosítani. a./ 4219 j. Furta - Gyula összekötő út kialakult b./ 4234 j. Szeghalom Vésztő - Gyula összekötő út kialakult 15

16 c./ 4239 j. Doboz - Békéscsaba összekötő út kialakult d./ 4244 j. Sarkad Doboz összekötő út kialakult Doboz külterületi szakaszán a az országos mellékutak védőtávolsága az úttengelytől számítva a külterületen m. A védőtávolságon belül minden létesítmény megvalósításához a közútkezelő hozzájárulását kell kérni (4) Köu-k önálló kerékpárutak. Szükséges szabályozási szélesség 3,0 m,.a Doboz és Gyula között építendő kerékpárút a meglévő útkoronán kívül önállóan megépíthető. (5) Köu-6 gyűjtő utak: Szabályozási szélessége: új utca nyitása esetén min. 22,00 m. Burkolat szélesség min 6,00 m. A forgalom növekedésével az utcában meglévő útburkolat építését fokozatosan 6,0 m szélességre kell bővíteni. (IV.sz melléklet) (6) Köu-10 Kiszolgáló utak: Szabályozási szélessége: belterületi új utca nyitása esetén min. 12,00 m, mezőgazdasági területen 10,00 m, gazdasági területen 16,00m.Burkolat szélesség min. 5,5 m, egy forgalmi sávos útnál 3,0 m.az útburkolatok szélességét minimálisan a két forgalmi sáv szélességének megfelelően, azaz legalább 5,5 m szélességben kell meghatározni. (7) Köu-t turisztikai út, településeket összekötő önkormányzati út: Szabályozási szélessége min 16,0 m, az út gépjármű célforgalom, gyalogos, kerékpáros illetve a lovas forgalom lebonyolítását szolgálhatja. Az út keresztszelvény berendezésénél biztosítani kell szilárd burkolatot is. (IV.sz melléklet) (8) Köu-p parkolók: Általános előírás a parkolók építéséhez: Országos közút mellett az útburkolathoz kapcsolódóan csak párhuzamos parkolók létesíthetők. Merőleges vagy ferde beállás esetén külön terelőszigettel kell a közúttól leválasztani. Merőleges állású személygépkocsi parkoló hossza min. 4,5 m, szélessége 2,3 m, 16

17 csatlakozó út 6,0 m széles. 5,5 m-nél kisebb szélességű burkolat esetén párhuzamos állású személygépkocsi parkolót kell építeni, melynek szélessége min. 2,3 m, hossza 5,5 m. A ferde állású személygépkocsi parkoló 30 -os, illetve 45 -os változatban is megépíthető. Zöldterületek 17. (1) Zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 27. -a tartalmazza. (2) Kül- és belterületen a meglévő közlekedési területek rendezése során fakivágás csak a növényállomány egészségi állapotának és eszmei értékének megőrzése javítása érdekében történhet. (3) Fapótlás csak azonos fajjal vagy kertépítészeti, dendrológiai szakvéleményben vagy a fásítási tervben rögzített fafajjal történhet. (4) Védett fasor, védett ligetcsoport, védett egyedülálló fa zöldsávjában, vonalában hirdetőtábla nem helyezhető el. (5) Zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt és alátámasztott esetben történhet. A facsoport vagy fasor pótlását a tervben ki kell dolgozni. (6) A nagyobb, 10 gépkocsi férőhelyet meghaladó parkoló felületeket 4 parkolóhelyenként 1 db előnevelt, nagy lombkoronájú fával kell beültetni. Erdőterületek 18. (1) Az Eg jelű gazdasági erdőterületeken épületet elhelyezni az OTÉK 28. -ának betartásával és az erdészeti hatóság előzetes igénybevételi engedélyével lehet. (2) Az Ev jelű védelmi erdőterületek övezete. A terület művelési ágát ill. rendeltetését csak az erdészeti hatóság előzetes engedélyével változtatható meg, ha a védelmi funkció megszűnik. Az övezeten belül épületet elhelyezni tilos. (3) A NATURA 2000 különleges természet megőrzési területek tekintetében az élőhellyel összefüggő bármilyen építési tevékenység csak a szakhatóság engedélyével végezhető. 17

18 Mezőgazdasági területek 19. (1) Az Má-1 jelű mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 29. -a tartalmazza. (2) Az Má-1 jelű szántó művelési ágú övezetek területén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesek: a) Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakítása szükséges. b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 6,00 m távolságban lehet c) A tanyaudvar beépítési módja szabadon álló, beépítettsége nem haladhatja meg a 30 %-ot. d) A létesíthető építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az alföldi táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen. e) A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építménymagasság max. 4,50 m, a tetőidom o közötti hajlásszögű lehet. (3) Az Mk jelű kert művelési ágú övezetek területén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesek: a) Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakítása szükséges. b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 10,00 m távolságban lehet c) A tanyaudvar beépítési módja szabadon álló, beépítettsége nem haladhatja meg a 30 %-ot.. d) A létesíthető építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az alföldi táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen. e) A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építménymagasság max. 4,50 m, a tetőidom o közötti hajlásszögű lehet. (4) Az Mk-k jelű korlátozott funkciójú kert művelési ágú mezőgazdasági területekre építeni csak az érintett szakhatóság eseti hozzájárulásával lehet. A vonatkozó előírások megegyeznek az Mk jelű övezetekre előírt szabályokkal. (5) Az Má-gy jelű értékes gyepfelületeken építési tevékenység csak a természetvédelmi szakhatóság eseti hozzájárulásával folytatható. 18

19 (6) Termőföldet érintő beruházások esetén a talajvédelmi hatóságot szakhatósági hozzájárulásért meg kell keresni. Vízgazdálkodási területek 20. (1) A V jelű területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 30. -a és állami rendelet 1 tartalmazza. (2) A V-l jelű területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 30. -a és állami rendelet 1 tartalmazza. (3) V-n jelű területek értékes nádasok területén építési tevékenység nem folytatható. KÖRNYEZETVÉDELEM Levegőtisztaság védelem 21. (1) Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt határértékeket kell alkalmazni. 2,3,4,5,6 (2) Légszennyezettségi (imisszió) határérték szempontjából Doboz nagyközség területére a vonatkozó 7 rendeletet figyelembe véve az F zónacsoportra vonatkozó előírásokat kell irányadónak tekinteni. (3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni. (4) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az erre vonatkozó rendelet 8 védelmi övezetre vonatkozó előírásait. (5) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. (6) Légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, illetve technológiájának megváltoztatásához egyéb engedélyező hatóság hiányában az I. fokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. (7) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre 9 az építési hatósági eljárás csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg. 19

20 (8) Avar és kerti hulladék égetésekor a hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Egyéb hulladék nyílttéri égetése tilos! Zajvédelem 22. (1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, sport stb. létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb, helyhez kötött külső zajforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet 10 követelményeit. (2) Jelentős építési tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. (3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról szóló, a vonatkozó rendelet 10 követelményei betartását igazoló akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni, az üzembe helyezés során méréssel kell igazolni a határértékek teljesítését. (4) A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek a vonatkozó rendelet 10 belső terekre vonatkozó követelményei. (5) A nagyközség területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek a munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről című rendelet 11 előírásai. (6) Amennyiben új létesítésű közlekedési út, vagy meglévő korszerűsített, útkapacitását bővített út forgalma a környező területeken a megengedettnél nagyobb zaj- vagy rezgésterhelést okoz, akkor a közút tulajdonosának a vonatkozó rendelet 10 szerint gondoskodnia kell a környező területek védelméről. (7) A létesítmények tervezésekor és megvalósításakor a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet 30 előírásait be kell tartani. Talaj- és vízvédelem 23. (1) A szabályozási területről szennyvizet elvezetni, illetve a területen elhelyezni csak a hatályos előírások betartásával lehet. 20

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.)

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 18/2014.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2004. (XII. 22.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetbe foglalt rendelet) 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e Balatonederics község helyi építési szabályzatáról 1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról

DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról 2 Dombegyház Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1997.

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed Algyő község (továbbiakban: a község) közigazgatási területére. (2)

(1) A rendelet hatálya kiterjed Algyő község (továbbiakban: a község) közigazgatási területére. (2) Algyő Nagyközség Képviselő Testületének 30/2007. (XII. 5.) Ör. sz. rendelete Algyő Nagyközség Építési Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Egységes szerkezetben a 9/2009.

Részletesebben

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2004.(VII. 09.) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2004.(VII. 09.) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2004.(VII. 09.) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete. a helyi építési szabályzatáról 123

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete. a helyi építési szabályzatáról 123 UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete a helyi építési szabályzatáról 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2010.02.24.)

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete.

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány község helyi építési szabályzatáról Zákány Község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben