KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 1 KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 20/2011. (XI. 10.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 170/2011. (XI. 03.) SZÁÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

2 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.. LŐRINCZ PIROSKA TELEPÜLÉSRENDEZŐ TERVEZŐ TT /2007 VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELE:. VINCZE ATTILA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK /12 PAGONY TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TEL.: NYILATKOZAT Lőrincz Piroska településrendező tervező, TT /2007 nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak. Kaposvár, június. Lőrincz Piroska településrendező tervező TT /2007

3 3 TARTALOJEGYZÉK KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 Előzmények Jóváhagyott munkarészek 1., Településszerkezeti terv-módosítás 1.1.Településszerkezeti terv leírás-módosítás 1.2.Településszerkezeti terv módosítás 2., Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás 2.1.Helyi építési szabályzat módosítás Külterület szabályozási terv módosítás Külterület szabályozási terv módosítás Belterület szabályozási terv módosítás =1:10000 =1:4000 =1:4000 =1:2000 Alátámasztó munkarészek 1.Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 2.Biológiai aktivitásérték számítás 3.A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangja Terviratok: -a 39/2010. (IV. 29.) és a 68/2011. (III. 30.) Kt határozatok a településfejlesztési döntésről -emlékeztető a DDNPIG-el folytatott egyeztetésről -az érdekelt államigazgatási szervek véleményei, észrevételei -válaszok a beérkezett véleményekre -az állami főépítész záró véleménye

4 4 Előzmények Kaposmérő OTÉK alapú településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Kft készítette ben. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület a 18/2005. (III. 01.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket az 1/2005. (III. 02.) számú rendeletével jóváhagyta. Ezt követően a képviselőtestület 2005-ben kezdeményezte a HÉSZ illetve az annak mellékletét képező belterület szabályozási terv módosítását, melyet a képviselőtestület az 1/2006. (II. 15.) számú rendeletével jóváhagyott. A településrendezési terv 2. sz. módosítására 2008-ban került sor. Ekkor a településszerkezeti terv-módosítást a képviselőtestület a 19/2009. (II. 10.) számú határozattal, a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítását az 1/2009. (II. 16.) számú rendelettel fogadta el. Ezt követően a közelmúltban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 39/2010. (IV. 29.) illetve az azt módosító 68/2011. (III. 30.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési döntésnek megfelelően kezdeményezi a településrendezési terv 3. sz. módosítását. (A határozatokat ld. a Terviratok között.) Jelen tervezési munka során a jóváhagyott településfejlesztési döntést, a módosult országos jogszabályokat (Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban OTrT), a 37/2007. (XII. 30.) ÖT rendelet, 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, stb.), a Somogy egye Területrendezési Tervé -ről szóló a 13/2011. (IV. 26.) ÖR-el módosított 15/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendeletet, az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményeiben leírtakat, valamint az / iktatószámú határozattal kiadott Kaposmérő község szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélye tárgyú jogerős elvi vízjogi engedélyt (és az elvi vízjogi engedélyes tervet) vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. A jogerős elvi vízjogi engedély, valamint az elvi vízjogi engedélyes terv településrendezési szempontból lényeges előírásai és megállapításai az alábbiak: -a tervezett szennyvíztisztítási technológia: Organica (merített fix filmmel intenzifikált, eleven iszapos biológiai szennyvíztisztítás harmadik tisztítási fokozattal) -a tervezett technológia lakosságot zavaró bűzhatást nem okozhat -zajvédelmi szempontból be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait -természet- és tájvédelmi okok miatt a szennyvíztisztító telep igényes tájbaillesztését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajokkal történő körbefásítással, növénytakarással, színezéssel, stb. meg kell oldani -a tervezett helyen a szennyvíztisztító-telep létesítésének közegészségügyi és örökségvédelmi szempontból akadálya nincs -a tervezett szennyvíztisztító-telep által érintett település a vonatkozó jogszabály szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny vízminőség-védelmi terület -a tervezett szennyvíztisztító-telep tisztító-kapacitása 280m 3 /d -a szennyvíztisztító-telep betartandó védőtávolsága < 20 m (a tervezett technológia teljes oxidációs eleveniszapos kisberendezés (500 m 3 /d), zajszigetelt, cseppszóródás ellen védett, üzemzavar esetén gravitációsan vagy beépített gépegységekkel leüríthető kivitelben).

5 5 A településrendezési terv módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítésének szükségességét vizsgáltuk a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásával (lsd. az alátámasztó munkarészben). A vizsgálat alapján a településrendezési terv módosítás nem igényli környezeti vizsgálat lefolytatását. A tervezett módosítások a hatályos terv alátámasztó munkarészeinek módosítását a tájrendezési és környezetalakítási javaslat kivételével nem igénylik. A tervezett módosítások miatt biológiai aktivitásérték-számítás elvégzése szükséges, mivel a szennyvíztisztító-telep új beépítésre szánt terület. Az aktivitás-egyenleget az önkormányzat által összeállított listában szereplő három kertes mezőgazdasági ingatlan véderdővé minősítése biztosítja. Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt jóváhagyandó településszerkezeti terv és leírás-módosítás, valamint a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítása.

6 6 1. Településszerkezeti terv-módosítás JÓVÁHAGYVA A 170/2011.(XI. 03.) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

7 7 A képviselőtestület az 1.2. rajzszámú Településszerkezeti terv-módosítás -t jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: - 1.ELŐZÉNYEK fejezetének harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint: A településrendezési terv az adottságok mellett a területrendezési tervekben, a településfejlesztési koncepcióban és az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményében leírtakat veszi figyelembe és tekinti kiindulási alapnak TELEPÜLÉSRENDEZÉS fejezet 2.1.Tervezett területfelhasználás alfejezete módosul az alábbiak szerint: - Beépítésre szánt területek közül pontjának 6. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: - különleges terület -ként kezelendők: - a meglévő temető és tervezett bővítésének területe; - a meglévő sportpálya területe; - az agyagbánya területe, mely a jövőben rekreációs központként tervezett; - a kegyeleti parkok területei (az egykori izraelita temető és a 052/2 hrszú ingatlanon lévő volt temető) - a tervezett szennyvíztisztító-telep területe - 4.KÖRNYEZETVÉDELE fejezet Talaj- és vízvédelem alfejezetének első 7. bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító-telep mielőbbi kiépítése fontos feladat. Ha megépül a szennyvízcsatorna hálózat, akkor minden ingatlant kötelezni kell a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozásra Levegő alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - Kaposmérő községre a vonatkozó jogszabály értelmében az általános levegőtisztaság-védelmi előírások vonatkoznak. A település a hatályos jogszabály alapján jelenleg az F zónacsoportba tartozik (F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg) Levegő alfejezetének hatodik bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A település belterületén üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. Külterületen üzemanyagtöltő állomás csak a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint helyezhető el.

8 8-4.3.Zaj alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A településen a zajvédelem a vonatkozó országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a vonatkozó jogszabály alapján a közlekedésből származó megengedett A-hangnyomásszint a lakóterületeken a 61. sz. főút mentén 65/55 db a település egyéb lakóterületein 55/45 db. A Rákóczi F. u.. Váci. u. Zrínyi. u. Kossuth L. u. által határolt tömb belsejében elhelyezkedő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen csak olyan tevékenység végezhető, amelynél az üzemi zajterhelés nem haladja meg a lakóterületre vonatkozó zajhatárértéket, illetve amely nem okozza a lakóutcák jelentős forgalomnövekedését KÖZŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS fejezet -második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A településen a közművesítéssel kapcsolatos legfontosabb feladat a közüzemi szennyvízelvezetés megoldása és a szennyvíztisztító-telep mielőbbi megépítése. -ötödik bekezdése törlendő

9 é 9. G 15. ht Rn G H H H H H H H H H Rn 22. ht 19. ht ht Rn 23. ht SZÁ 100,0 13. ÖH ht 100,0 ÖH ht ht 610 DUNAFÖLDVÁR ÖH ÖH JELAGYARÁZAT EGLÉVŐ TERVEZETT BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA BELTERÜLETI HATÁR EGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (AJOR, ÁLLATTARTÓ TELEP) G E H SZT SZÁ Rn VÍZŰKÚT VÍZTÁROZÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP SZENNYVÍZÁTEELŐ NAGYKÖZÉPNYOÁSÚ GÁZVEZETÉK VILLAOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 KV) HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOÁS TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓSÁV NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZRETI LELŐHELY HATÁRA Rn 27. ÖH Rn SZT 972/4 ht ht ÖH ht ÖH 29. BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET ZÖLDTERÜLET (KÖZPARK) ERDŐTERÜLET (TURISZTIKAI) ERDŐTERÜLET (VÉDELI) ERDŐTERÜLET (GAZDASÁGI) A Ré N ÖH ht RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET HATÁRA NATURA2000 TERÜLET HATÁRA ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉTINTETT TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET HATÁRA TŐZEG, LÁPFÖLD ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA ORSZÁGOS VÉDELE ALATT ÁLLÓ ŰELÉK ht ÖH Rn ÖH ht ht Rn Rn ÖH ht ÖH 972/ ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SZÁNTÓ) ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (GYEP, LEGELŐ, RÉT) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (KERT, SZŐLŐ, GYÜÖLCSÖS) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (BELTERÜLETI KERT) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK EDRE ÉS PARTI SÁVJA) 61 SZ. FŐÚT (közlekedési tanulmányterv szerinti nyomvonal) ORSZÁGOS FŐÚT Rn Ré 8. ŰELÉKI KÖRNYEZET HATÁRA TÁJKÉPI SZEPONTBÓL JELENTŐS FASOR HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET IGAZGATÁSI INTÉZÉNY (POLGÁRESTERI HIVATAL) EGYHÁZI INTÉZÉNY (TEPLO) ORSZÁGOS ELLÉKÚT SPORTLÉTESÍTÉNY 34. T T T T JELENTŐSEBB KERÉKPÁR- ÉS TURISTAÚT KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (VASÚTTERÜLET) T TEETŐ KEGYELETI PARK HELYI TÁJÉRTÉK BÁRDUDVARNOK FORRÁS T VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET unka megnevezése: Rajz megnevezése: D EGSZŰNT DÖGKÚT JÓVÁHAGYVA A 170/2011. (XI. 03.) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÓDOSÍTÁS Rajzszám: 1.2. Lépték: =1:10000 Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA NOVEBER TT /2007

10 Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 50,0 E b E E E 045 árok V Ü a 042/1 E-V Ü 25,0 042/2 042/3 b -GY /1 c a L 053/2 053/3 053/4 12,0 Gyep Gyep Gyep Gyep 053/5 Gyep 053/14 016/3 vasút /15 Gyep 053/7 Gyep 053/8 Gyep KÜ-T Kegyeleti park V KÖu -GY 053/9 Gyep 053/13 Gyep 052/2 053/12 Gyep K 053/11 Gyep 053/10 Gyep 040/4 055/1 052/3 055/2 055/3 055/4 055/5 052/4 051 út 055/6 055/7 040/1 Ü Ü Ü Ü Ü b E E KÖu H ÖH Gksz5 Ü Ü Ü KÖu SZ 45 Gksz5 7, Gksz3 SZ 45 7, L 055/8 12,0 SZ 30 7, ÖH E-V -SZ 60,0 10,0 17,017,0 041 H ÖH -GY 50,0 KÖu ÖH V 055/10 út 10,0 050 K -SZ Temető /23 055/22 055/11 K 040/5 KÜ-T Kegyeleti park -SZ KÖu ÖH 040/6 055/12 040/7 17,017,0 040/8 Gksz /13 040/9 040/10 055/10 út H 040/11 JELAGYARÁZAT 50,0 KÜ-SZ SZ 45 7, SZ 12,0 KÜ-SZT /14 100,0 040/12 040/13 IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA 040/14 BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL ÖVEZETI HATÁR 055/15 055/16 055/21 SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG VÉDŐTÁVOLSÁG BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Gksz Gip- Gip-kv ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁS KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 040/15 055/17 IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (EZŐGAZDASÁGI ÜZEI TERÜLET) EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (SZENNYVÍZÁTEELŐ) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SZABADIDŐS-REKREÁCIÓS KÖZPONT) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SZ ENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP) Kapos vízfolyás Ép.övezet Beépítési mód Beépítési % jele Ép.magasság Telekterület SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET 055/20 b H 055/ DUNAFÖLDVÁR 055/18 árok HV N ÖH 055/24 a R E SZ G H D Ü 61 SZ. FŐÚT (közlekedési tanulmányterv szerinti nyomvonal) NATURA2000 TERÜLET HATÁRA Ü KAPOSÚJLAK ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET TŐZEG, LÁPFÖLD ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ ŰVI ÉRTÉK HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET VILLAOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 KV) KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZVEZETÉK (TERVEZETT) NAGYKÖZÉPNYOÁSÚ GÁZVEZETÉK TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓSÁV EGSZŰNT DÖGKÚT HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOÁS BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG (VÉDŐFÁSÍTÁS) 055/25 KÖu KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET (KÖZÚT) ÖH ÖH R 058/1 -GY Gyep 058/2 ÖH E-V KÖk V-vt 059 út V E-G E-V E KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET (VASÚT) 060 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (VÍZTÁROZÓ, VÍZŰKÚT) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK EDRE ÉS PARTI SÁVJA) ERDŐTERÜLET ( GAZDASÁGI ERDŐ) ERDŐTERÜLET (VÉDERDŐ) ÖH E-T ERDŐTERÜLET (TURISZTIKAI) ÖH ÖH ,0 065 R 972/4 064 R 057 Kapos vízfolyás ÖH /2 059 út Gyep ÖH szennyvíztelep védőtávolsága ÖH KÖu -GY -K KÖu -SZ -GY -K ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SZÁNTÓ) ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (GYEP, RÉT, LEGELŐ) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (KERT, SZŐLŐ, GYÜÖLCSÖS) ÖH /2 :/1 E-T ÖH KÜ-SZT b Gyep SZ 40 7, K V E-T 070 Gyep ÖH KÖu 067 E 068 út 972/5 E-V 072 -K ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET E-V KÖu E-V E-V -K E-V -K VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT unka megnevezése: Rajz megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KAPOSÉRÕ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS 1. =1:4000 Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA NOVEBER TT /2007 Lépték:

18 E-V -K E-V E-V KÖu E-V -K E-V KÖu 33. E-V -K E-V -K -K K K E-V V -K -K 34. E-V -K E-V E-V E-V E-V -K K E-V -GY KÖu HV KÖu -K -K K -K E-V K E-V 37. -K -K E-V E-V -GY 35. -K KÖu E-V 38. ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT Rajzszám: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: unka megnevezése: KAPOSÉRÕ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 3. SZ. ÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: Lépték: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS 2. =1:4000 Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: LŐRINCZ PIROSKA 3/2011 TT / NOVEBER

19 K K H 6,0 6,0 6,0 KÖu 3,0 40,0 Lf 6,0 6 6,0 O 20 5,5 40,0 3,0 2,0 60,0 -BK ,0 3,0 Lf 6 40,0 K O 20 5, Lf 3 Vt1 Vt2 133/ O 25 5,5 12, /31 H Z,SZ 40 5,5 SZ 80 5,5 KÖu Lf / ,0 3,0 V-vt KÉTK 19. O 25 5,5 HV Z K HV Vt1 EÉTK HV Z,SZ 40 5,5 Vt KÖu 6,0 Z,SZ 40 5, K Vt3 K 6,0 475/11 H SZ 25 K Lf Z 6,0 3 KÖu KÉTK KÉTK 5, O 25 5,5 HV 12,0 HV 5,0 6,0 800 HV KÜ-s KÉTK KÖu Vt1 60,0 2,0 SZ 10 5,5 KÖu 50,0 K 12, K Z,SZ 40 5, K 6,0 Lke Lf Lf 1 6,0 6 6,0 2 H 6,0 O 20 5,5 SZ 30 6,5 O,SZ 25 5,5 V É S IRÁNYI PÍTÉSZ TÚDIÓ K 50,0 50 6,0 HV 6,0 Lf HV KÖu 5,5 60,0 K O JELAGYARÁZAT EGLÉVŐ K 1 TERVEZETT 16,0 BEÉPTÉSRE SZÁNT TERÜLET KÜ-T ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁS Lf Lf Lke Vt Gksz Gip-kv V-vt KÜ-S O 25 5, O, SZ K KÉTK 17,0 unka megnevezése: Rajz megnevezése: SZ Lf 7 5,5 6,0 BELTERÜLETI HATÁR SZ H O 20 5, EGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL (a közhasználatra szánt és a nem közhasználatra szánt terület határa ) SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA BEÉPÍTHETŐ SÁV HATÁRA IRÁNYADÓ TELEKHATÁR VÉDŐTÁVOLSÁG FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 2000 Lf -BK 7 Lf TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (szennyvízátemelő) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (víztározó, vízműkút) KÜLÖNLEGES TERÜLET (temető) KÜLÖNLEGES TERÜLET (sportterület) Ép.övezet Beépítési mód Beépítési % jele HVÉp.magasság Telekterület OLDALHATÁRON ÁLLÓ, SZABADON ÁLLÓ KIALAKULT ÁLLAPOT SZERINT KERTÉPÍTÉSZETI TERV KÉSZÍTENDŐ 2 -BK O 20 5,5 Lf 7 O,SZ 25 5,5 -BK 2000 SZ O 20 5,5 600 KÖu -BK VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: BK BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET V Z E-V -BK Ü SZ H 2000 HV ,0 -BK 6,0 SZ 053/1 Gyep Gyep 053/2 053/4 053/3 Gyep Gyep KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET 053/5 Gyep 053/14 KÖu 053/15 6,0 H VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó és állóvizek medre és parti sávja) ZÖLDTERÜLET (közpark) ERDŐTERÜLET (védelmi) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (belterületi kert) Gyep HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELE ALATT ÁLLÓ ŰELÉK BUSZEGÁLLÓ 053/7 Gyep ŰELÉKI KÖRNYEZET HELYI JELENTŐSÉGŰ ŰVI ÉRTÉK HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDŐFÁSÍTÁS 053/8 Gyep EGSZÜNTETŐ JEL IRÁNYADÓ GYALOGÚT 053/9 gyep Gip-kv 053/13 Gyep KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZVEZETÉK TÁV-ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ SÁV ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA TT / NOVEBER 60, Lépték: =1: /12 Gyep 053/11 Gyep /1 Gye

20 20

21 21

22 22 Alátámasztó munkarészek

23 23 1. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete. Feladata, hogy a tájés a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. A településrendezési terv módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítésének szükségességét vizsgáltuk a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásával. A vizsgálat alapján a településrendezési terv módosítás nem igényli környezeti vizsgálat lefolytatását: A településrendezési terv és a környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek figyelembe véve: a település jelenleg hatályos településrendezési terve Országos Területrendezési Terv (OTrT) Somogy megye Területrendezési Terve Jogerős elvi vízjogi engedélyezési terv a tervezett szennyvíztisztítóra A településrendezési terv-módosítás a település adottságai mellett az Országos Területrendezési Tervben, Somogy egye Területrendezési Tervében, az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményében és a jóváhagyott településfejlesztési döntésben, valamint a jogerős elvi vízjogi engedélyben leírtakat veszi figyelembe és tekinti kiindulási alapnak. A településrendezési terv módosítása során az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatási is felhasználásra került (ld. Emlékeztető a Terviratok -ban). A fejlesztések rövid ismertetése A településrendezési terv módosításához szükséges tesületi döntést a képviselőtestület jóváhagyta, melyek főbb elhatározásai a településrendezési terv módosításához: - a 133/29 hrsz-ú ingatlanon lévő zöldterület övezeti határának módosítása, a megszűnő zöldterület a 475/11 hrsz-on lesz biztosítva az ingatlan egy részének zöldterületté minősítésével, - a 043 hrsz-ú ingatlan besorolásának átminősítése -Gy övezetbe, - a 066 hrsz-on és részben a 972/4 hrsz-ú területen kialakítani tervezett szennyvíztisztító telkének átsorolása, A belterületi övezeti átsorolások a településközpont rendezéséhez járulnak hozzá. A 043 hrsz-ú külterületi ingatlanon a patak menti beerdősült területsáv továbbra is megmarad beültetési kötelezettségként szabályozva. Az ingatlan általános mezőgazdasági területbe sorolásával a jelenleg is művelt területrészhez kapcsolódóan a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági épület

24 24 elhelyezhető. A település korábbi településrendezési tervében szennyvíztisztító telep telepítésére alkalmas terület nem került kijelölésre. Jelen településrendezési tervmódosítás során a telep létesítéséhez szükséges terület biztosítandó. A szennyvíztisztító telep Organica technológiával létesül, melynél szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használnak a tisztítási technológia intenzifikálására, az otthont adó szilárd hordozótöltet élő növényi gyökerekből áll. A növények védelmében a szennyvíztisztító technológia üvegházban kerül kialakításra. Az első tisztítási fokozatban a beérkező szennyvíz mechanikai megtisztítására kerül sor. A szemét gördülő műanyag konténerben gyűlik zárt térben. aximális napi mennyisége 84 l. A mechanikai tisztításról a szennyvíz a kiegyenlítő medencébe érkezik. A kiegyenlítést követően kerül sor a biológiai tisztításra. A biológia tisztítást két, párhuzamosan működő Organica-SBR tisztítósor végzi. Itt történik a szerves szennyeződések, a nitrogénformák és a foszforszennyezés határértékig történő eltávolítása. A tisztítósorok a tisztítási ciklusnak megfelelően részben anaerob és anoxikus térként és ülepítőként szolgálnak, a levegőztetett térben pedig finombuborékos mélylevegőztetés történik. A ciklusok végén kerül sor az iszap eltávolítására, mely később víztelenítésre kerül. A víztelenített iszap gördülő konténerben gyűlik, mennyisége naponta 1,2 m3. A biológiai tisztítást követően a tisztított szennyvíz fertőtlenítésre kerül, és ezt követően juthat a befogadóba, a Kapos-vízfolyásba. A várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása 1. a) a módosítás csak az érintett területen ad lehetőséget a jelenlegi szabályozástól eltérő fejlesztésre b) a módosítás nem befolyásol negatívan más tervet, vagy programot, c) a szennyvíztisztító megvalósulása a település szintjén elősegíti a fenntartható fejlődést; d) megoldja a kommunális szennyvíz illegális házi elszikkasztásából származó környezeti problémát; e) a település szintjén van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. 2. A várható környezeti hatások a) a módosítás nem generál kimutatható káros környezeti hatásokat b) az esetleges környezeti hatások várhatóan nem adónak össze, nem erősítik fel egymást c) hatásterülete nem terjed át az országhatáron; d) nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek e) a módosítással érintett terület kis nagyságrendű. f) a módosítás nem érint olyan területet, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek; g) feltételezhetően nem idéznek elő negatív társadalmi, gazdasági folyamatot, és közvetett módon sem járulnak hozzá a környezeti állapot romlásához

25 25 3. A várhatóan érintett terület nem értékes, illetve sérülékeny, mert a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából nem különleges; b) a területen a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs; c) a terület hasznosítása, használata nem igazán intenzív, de nem extenzív. Összességében a fejlesztések várható környezeti hatása nem olyan jelentős, hogy környezeti vizsgálat lefolytatása lenne szükséges. A környezeti elemek Talajvédelem A szennyvíztisztító telep technológia terei vízzáró kivitelben kerülnek kialakításra. A keletkezett csurgalékvizek a tisztítási technológiába visszavezetésre kerülnek. A telep működéséből talajszennyezés nem származik. Vízvédelem A keletkezett csurgalékvizek a tisztítási technológiába visszavezetésre kerülnek. A tisztított szennyvíz befogadója a Kapos-vízfolyás. A telep létesítésekor fokozott gondot kell fordítani az esetleges havária esetén bekövetkező vízszennyezés elhárítására. Levegővédelem A tervezett szennyvíztisztító telep szükséges védőtávolsága kevesebb, mint 20 m, a védőtávolság határa telken belül fog húzódni. A zárt technológiának köszönhetően a telepen és a telep környezetében a technológiai előírások betartása esetén bűzszennyezés nem várható. Zajvédelem A tervezett módosítás nem ad teret zajos létesítmények elhelyezésének. A 066 és 972/4 hrsz-on létesülő szennyvíztisztító üzemi zaja nem haladja meg a határértéket. Hulladékgazdálkodás A településrendezési terv módosítás nem enged jelentős hulladékkal járó tevékenységet. A kommunális szennyvíztisztító zárt technológiai rendszerű. A keletkező szennyvíziszap és egyéb hulladék ártalmatlanításra elszállításra kerül. Az előírások és az érvényben lévő jogszabályok betartása esetén a tervezett fejlesztések miatti építési munkák során hulladék okozta környezeti veszély, vagy szennyezés nem várható.

26 26 Természetvédelem A település területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei közül az ökológia folyosó terület pontosításra került, mivel a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetés alapján a 066 hrsz-ú ingatlan nem tartozik az Ökológiai Folyosó területébe. A szennyvíztisztító beruházás országos, vagy helyi jelentőségű védett területet nem érint, ill. arra sem közvetett, sem közvetlen hatással nincs. A szennyvíztisztító technológia zárt rendszerű. Az elfolyó tisztított szennyvizek befogadója a Kaposvízfolyás, mely ökológia folyosó területén kanyarog, így fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy esetleges havária esetén se juthasson tisztítatlan szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag a vízfolyásba. Tájvédelem A szennyvíztisztító telep kialakítása során a tájbaillesztésre fokozott figyelmet kell fordítani. A beton műtárgyak földművel takartan létesülnek. A technológia üvegházzal takartan épül. A telep tájbaillesztése során a földfeltöltéseket a környező terephez kell igazítani. A telep határán három szintes takaró növényzet ültetendő.

27 27 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁÍTÁS (a 18/2010.(V. 13.) NFG rendelettel módosított 9/2007. (IV. 3.) ÖT rendelet alapján) HRSZ területfelhasználás a fejl. döntés a) pontja által érintett területek 133/31 differenciált számítással 0, /30 zöldterületből zöldterületből településközponti vegyes területből településközponti vegyes terület épület által elfoglalt, valamint nem vízáteresztő burkolatú felszínnel 70% településközponti vegyes terület háromszintű növényzettel (gyep, 40db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 30 % 475/11 0,427 településközponti vegyes területből terület értékmutató érték (ha) eredeti tervezett eredeti tervezett 0, ,683 0,000 0, ,293 0,341 útterület 0,1177 0,5 0,6 0,0588 0,0706 zöldterület 0,358 0,5 6 0,179 2,147 különleges sportterületből zöldterület 0, ,207 0,415 a fejl. döntés b) pontja által érintett területek 043 védelmi erdőből a fejl. döntés c) pontja által érintett területek általános mezőgazdasági terület 0, ,7 5,843 2, általános mezőgazdasági területből különlegesszennyvíztisztító 0,018 3,7 0,1 0,067 0, /4 általános mezőgazdasági területből különlegesszennyvíztisztító 0,108 3,7 0,1 0,400 0, /4 általános mezőgazdasági területből védelmi erdő 0,052 3,7 9 0,192 0,468 biolakt. egyenleg biztosítása miatt 848 a 899 a,b 1071 b kertes mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területből védelmi erdő 0, ,561 1,010 védelmi erdő 0, ,443 2,597 védelmi erdő 0, ,642 1,155 indösszesen: 10, ,6182 A településrendezési terv módosítása következtében a biológiai aktivitásérték 0,0514 egységgel nő.

28 28 3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA Kaposmérő közigazgatási területét -az OTrT övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az országos ökológiai hálózat övezete -a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -az együtt tervezhető térségek övezete -a 13/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított Somogy egye Területrendezési Terve (jóváhagyva a 15/2004. (XII. 27.) számú rendelettel) övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az ökológiai folyosó övezete -a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete -a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -az együtt tervezhető térség övezete -a földtani veszélyforrás terület övezete -a vízeróziónak kitett terület övezete -a 23/2011. (IV. 1.) KH határozattal elfogadott a rendelettel elfogadott övezeteken kívül meghatározott, ajánlott övezetek közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -a nitrátérzékeny terület övezete -a térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági terület övezete -az országos gyümölcs termőhely kataszter által érintett település övezete -a szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület övezete Az átnézeti térképek alapján elmondható, hogy a jelen módosítással érintett területeket országos és megyei övezetek a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet kivételével (mellyel kapcsolatban a HÉSZ módosítás-tervezet 1. (21) bekezdése tartalmaz előírást) konkrétan nem érintik (csupán a közigazgatási terület-határosan meghatározott és lehatárolt övezetek egy része). Egyértelműen megállapítható, hogy a jelen módosításban szereplő változások nagyságrendje a területfelhasználási kategóriákat és az övezeteket tekintve egyaránt elenyésző mértékű a közigazgatási terület egészéhez képest, azaz a módosítás megfelel az OTrT 6. és a Tftv 23/A (2) bekezdés előírásainak.

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

SIMONFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ:5/2001 JÓVÁHAGYVA A 15/2003. (II. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 1/2003. (I. 23.) SZÁMÚ RENDELETTEL

SIMONFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ:5/2001 JÓVÁHAGYVA A 15/2003. (II. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 1/2003. (I. 23.) SZÁMÚ RENDELETTEL SIMONFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ:5/2001 JÓVÁHAGYVA A 15/2003. (II. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 1/2003. (I. 23.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT PAGONY KFT 2002. ÁPRILIS 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 JÓVÁHAGYVA AZ 1/2004. (I. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS AZ 1/2004-(I. 29.) SZ. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT MEZEY MÉRNÖKI IRODA PAGONY KFT KÉSZ KFT

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben