KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 1 KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 20/2011. (XI. 10.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 170/2011. (XI. 03.) SZÁÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

2 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.. LŐRINCZ PIROSKA TELEPÜLÉSRENDEZŐ TERVEZŐ TT /2007 VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELE:. VINCZE ATTILA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK /12 PAGONY TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TEL.: NYILATKOZAT Lőrincz Piroska településrendező tervező, TT /2007 nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak. Kaposvár, június. Lőrincz Piroska településrendező tervező TT /2007

3 3 TARTALOJEGYZÉK KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 Előzmények Jóváhagyott munkarészek 1., Településszerkezeti terv-módosítás 1.1.Településszerkezeti terv leírás-módosítás 1.2.Településszerkezeti terv módosítás 2., Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás 2.1.Helyi építési szabályzat módosítás Külterület szabályozási terv módosítás Külterület szabályozási terv módosítás Belterület szabályozási terv módosítás =1:10000 =1:4000 =1:4000 =1:2000 Alátámasztó munkarészek 1.Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 2.Biológiai aktivitásérték számítás 3.A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangja Terviratok: -a 39/2010. (IV. 29.) és a 68/2011. (III. 30.) Kt határozatok a településfejlesztési döntésről -emlékeztető a DDNPIG-el folytatott egyeztetésről -az érdekelt államigazgatási szervek véleményei, észrevételei -válaszok a beérkezett véleményekre -az állami főépítész záró véleménye

4 4 Előzmények Kaposmérő OTÉK alapú településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Kft készítette ben. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület a 18/2005. (III. 01.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket az 1/2005. (III. 02.) számú rendeletével jóváhagyta. Ezt követően a képviselőtestület 2005-ben kezdeményezte a HÉSZ illetve az annak mellékletét képező belterület szabályozási terv módosítását, melyet a képviselőtestület az 1/2006. (II. 15.) számú rendeletével jóváhagyott. A településrendezési terv 2. sz. módosítására 2008-ban került sor. Ekkor a településszerkezeti terv-módosítást a képviselőtestület a 19/2009. (II. 10.) számú határozattal, a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítását az 1/2009. (II. 16.) számú rendelettel fogadta el. Ezt követően a közelmúltban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 39/2010. (IV. 29.) illetve az azt módosító 68/2011. (III. 30.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési döntésnek megfelelően kezdeményezi a településrendezési terv 3. sz. módosítását. (A határozatokat ld. a Terviratok között.) Jelen tervezési munka során a jóváhagyott településfejlesztési döntést, a módosult országos jogszabályokat (Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban OTrT), a 37/2007. (XII. 30.) ÖT rendelet, 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, stb.), a Somogy egye Területrendezési Tervé -ről szóló a 13/2011. (IV. 26.) ÖR-el módosított 15/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendeletet, az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményeiben leírtakat, valamint az / iktatószámú határozattal kiadott Kaposmérő község szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélye tárgyú jogerős elvi vízjogi engedélyt (és az elvi vízjogi engedélyes tervet) vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. A jogerős elvi vízjogi engedély, valamint az elvi vízjogi engedélyes terv településrendezési szempontból lényeges előírásai és megállapításai az alábbiak: -a tervezett szennyvíztisztítási technológia: Organica (merített fix filmmel intenzifikált, eleven iszapos biológiai szennyvíztisztítás harmadik tisztítási fokozattal) -a tervezett technológia lakosságot zavaró bűzhatást nem okozhat -zajvédelmi szempontból be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait -természet- és tájvédelmi okok miatt a szennyvíztisztító telep igényes tájbaillesztését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajokkal történő körbefásítással, növénytakarással, színezéssel, stb. meg kell oldani -a tervezett helyen a szennyvíztisztító-telep létesítésének közegészségügyi és örökségvédelmi szempontból akadálya nincs -a tervezett szennyvíztisztító-telep által érintett település a vonatkozó jogszabály szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny vízminőség-védelmi terület -a tervezett szennyvíztisztító-telep tisztító-kapacitása 280m 3 /d -a szennyvíztisztító-telep betartandó védőtávolsága < 20 m (a tervezett technológia teljes oxidációs eleveniszapos kisberendezés (500 m 3 /d), zajszigetelt, cseppszóródás ellen védett, üzemzavar esetén gravitációsan vagy beépített gépegységekkel leüríthető kivitelben).

5 5 A településrendezési terv módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítésének szükségességét vizsgáltuk a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásával (lsd. az alátámasztó munkarészben). A vizsgálat alapján a településrendezési terv módosítás nem igényli környezeti vizsgálat lefolytatását. A tervezett módosítások a hatályos terv alátámasztó munkarészeinek módosítását a tájrendezési és környezetalakítási javaslat kivételével nem igénylik. A tervezett módosítások miatt biológiai aktivitásérték-számítás elvégzése szükséges, mivel a szennyvíztisztító-telep új beépítésre szánt terület. Az aktivitás-egyenleget az önkormányzat által összeállított listában szereplő három kertes mezőgazdasági ingatlan véderdővé minősítése biztosítja. Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt jóváhagyandó településszerkezeti terv és leírás-módosítás, valamint a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítása.

6 6 1. Településszerkezeti terv-módosítás JÓVÁHAGYVA A 170/2011.(XI. 03.) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

7 7 A képviselőtestület az 1.2. rajzszámú Településszerkezeti terv-módosítás -t jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: - 1.ELŐZÉNYEK fejezetének harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint: A településrendezési terv az adottságok mellett a területrendezési tervekben, a településfejlesztési koncepcióban és az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményében leírtakat veszi figyelembe és tekinti kiindulási alapnak TELEPÜLÉSRENDEZÉS fejezet 2.1.Tervezett területfelhasználás alfejezete módosul az alábbiak szerint: - Beépítésre szánt területek közül pontjának 6. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: - különleges terület -ként kezelendők: - a meglévő temető és tervezett bővítésének területe; - a meglévő sportpálya területe; - az agyagbánya területe, mely a jövőben rekreációs központként tervezett; - a kegyeleti parkok területei (az egykori izraelita temető és a 052/2 hrszú ingatlanon lévő volt temető) - a tervezett szennyvíztisztító-telep területe - 4.KÖRNYEZETVÉDELE fejezet Talaj- és vízvédelem alfejezetének első 7. bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító-telep mielőbbi kiépítése fontos feladat. Ha megépül a szennyvízcsatorna hálózat, akkor minden ingatlant kötelezni kell a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozásra Levegő alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - Kaposmérő községre a vonatkozó jogszabály értelmében az általános levegőtisztaság-védelmi előírások vonatkoznak. A település a hatályos jogszabály alapján jelenleg az F zónacsoportba tartozik (F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg) Levegő alfejezetének hatodik bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A település belterületén üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. Külterületen üzemanyagtöltő állomás csak a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint helyezhető el.

8 8-4.3.Zaj alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A településen a zajvédelem a vonatkozó országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a vonatkozó jogszabály alapján a közlekedésből származó megengedett A-hangnyomásszint a lakóterületeken a 61. sz. főút mentén 65/55 db a település egyéb lakóterületein 55/45 db. A Rákóczi F. u.. Váci. u. Zrínyi. u. Kossuth L. u. által határolt tömb belsejében elhelyezkedő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen csak olyan tevékenység végezhető, amelynél az üzemi zajterhelés nem haladja meg a lakóterületre vonatkozó zajhatárértéket, illetve amely nem okozza a lakóutcák jelentős forgalomnövekedését KÖZŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS fejezet -második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A településen a közművesítéssel kapcsolatos legfontosabb feladat a közüzemi szennyvízelvezetés megoldása és a szennyvíztisztító-telep mielőbbi megépítése. -ötödik bekezdése törlendő

9 é 9. G 15. ht Rn G H H H H H H H H H Rn 22. ht 19. ht ht Rn 23. ht SZÁ 100,0 13. ÖH ht 100,0 ÖH ht ht 610 DUNAFÖLDVÁR ÖH ÖH JELAGYARÁZAT EGLÉVŐ TERVEZETT BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA BELTERÜLETI HATÁR EGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (AJOR, ÁLLATTARTÓ TELEP) G E H SZT SZÁ Rn VÍZŰKÚT VÍZTÁROZÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP SZENNYVÍZÁTEELŐ NAGYKÖZÉPNYOÁSÚ GÁZVEZETÉK VILLAOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 KV) HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOÁS TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓSÁV NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZRETI LELŐHELY HATÁRA Rn 27. ÖH Rn SZT 972/4 ht ht ÖH ht ÖH 29. BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET ZÖLDTERÜLET (KÖZPARK) ERDŐTERÜLET (TURISZTIKAI) ERDŐTERÜLET (VÉDELI) ERDŐTERÜLET (GAZDASÁGI) A Ré N ÖH ht RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET HATÁRA NATURA2000 TERÜLET HATÁRA ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉTINTETT TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET HATÁRA TŐZEG, LÁPFÖLD ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA ORSZÁGOS VÉDELE ALATT ÁLLÓ ŰELÉK ht ÖH Rn ÖH ht ht Rn Rn ÖH ht ÖH 972/ ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SZÁNTÓ) ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (GYEP, LEGELŐ, RÉT) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (KERT, SZŐLŐ, GYÜÖLCSÖS) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (BELTERÜLETI KERT) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK EDRE ÉS PARTI SÁVJA) 61 SZ. FŐÚT (közlekedési tanulmányterv szerinti nyomvonal) ORSZÁGOS FŐÚT Rn Ré 8. ŰELÉKI KÖRNYEZET HATÁRA TÁJKÉPI SZEPONTBÓL JELENTŐS FASOR HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET IGAZGATÁSI INTÉZÉNY (POLGÁRESTERI HIVATAL) EGYHÁZI INTÉZÉNY (TEPLO) ORSZÁGOS ELLÉKÚT SPORTLÉTESÍTÉNY 34. T T T T JELENTŐSEBB KERÉKPÁR- ÉS TURISTAÚT KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (VASÚTTERÜLET) T TEETŐ KEGYELETI PARK HELYI TÁJÉRTÉK BÁRDUDVARNOK FORRÁS T VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET unka megnevezése: Rajz megnevezése: D EGSZŰNT DÖGKÚT JÓVÁHAGYVA A 170/2011. (XI. 03.) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÓDOSÍTÁS Rajzszám: 1.2. Lépték: =1:10000 Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA NOVEBER TT /2007

10 Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 50,0 E b E E E 045 árok V Ü a 042/1 E-V Ü 25,0 042/2 042/3 b -GY /1 c a L 053/2 053/3 053/4 12,0 Gyep Gyep Gyep Gyep 053/5 Gyep 053/14 016/3 vasút /15 Gyep 053/7 Gyep 053/8 Gyep KÜ-T Kegyeleti park V KÖu -GY 053/9 Gyep 053/13 Gyep 052/2 053/12 Gyep K 053/11 Gyep 053/10 Gyep 040/4 055/1 052/3 055/2 055/3 055/4 055/5 052/4 051 út 055/6 055/7 040/1 Ü Ü Ü Ü Ü b E E KÖu H ÖH Gksz5 Ü Ü Ü KÖu SZ 45 Gksz5 7, Gksz3 SZ 45 7, L 055/8 12,0 SZ 30 7, ÖH E-V -SZ 60,0 10,0 17,017,0 041 H ÖH -GY 50,0 KÖu ÖH V 055/10 út 10,0 050 K -SZ Temető /23 055/22 055/11 K 040/5 KÜ-T Kegyeleti park -SZ KÖu ÖH 040/6 055/12 040/7 17,017,0 040/8 Gksz /13 040/9 040/10 055/10 út H 040/11 JELAGYARÁZAT 50,0 KÜ-SZ SZ 45 7, SZ 12,0 KÜ-SZT /14 100,0 040/12 040/13 IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA 040/14 BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL ÖVEZETI HATÁR 055/15 055/16 055/21 SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG VÉDŐTÁVOLSÁG BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Gksz Gip- Gip-kv ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁS KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 040/15 055/17 IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (EZŐGAZDASÁGI ÜZEI TERÜLET) EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (SZENNYVÍZÁTEELŐ) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SZABADIDŐS-REKREÁCIÓS KÖZPONT) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SZ ENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP) Kapos vízfolyás Ép.övezet Beépítési mód Beépítési % jele Ép.magasság Telekterület SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET 055/20 b H 055/ DUNAFÖLDVÁR 055/18 árok HV N ÖH 055/24 a R E SZ G H D Ü 61 SZ. FŐÚT (közlekedési tanulmányterv szerinti nyomvonal) NATURA2000 TERÜLET HATÁRA Ü KAPOSÚJLAK ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET TŐZEG, LÁPFÖLD ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ ŰVI ÉRTÉK HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET VILLAOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 KV) KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZVEZETÉK (TERVEZETT) NAGYKÖZÉPNYOÁSÚ GÁZVEZETÉK TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓSÁV EGSZŰNT DÖGKÚT HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOÁS BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG (VÉDŐFÁSÍTÁS) 055/25 KÖu KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET (KÖZÚT) ÖH ÖH R 058/1 -GY Gyep 058/2 ÖH E-V KÖk V-vt 059 út V E-G E-V E KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET (VASÚT) 060 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (VÍZTÁROZÓ, VÍZŰKÚT) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK EDRE ÉS PARTI SÁVJA) ERDŐTERÜLET ( GAZDASÁGI ERDŐ) ERDŐTERÜLET (VÉDERDŐ) ÖH E-T ERDŐTERÜLET (TURISZTIKAI) ÖH ÖH ,0 065 R 972/4 064 R 057 Kapos vízfolyás ÖH /2 059 út Gyep ÖH szennyvíztelep védőtávolsága ÖH KÖu -GY -K KÖu -SZ -GY -K ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SZÁNTÓ) ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (GYEP, RÉT, LEGELŐ) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (KERT, SZŐLŐ, GYÜÖLCSÖS) ÖH /2 :/1 E-T ÖH KÜ-SZT b Gyep SZ 40 7, K V E-T 070 Gyep ÖH KÖu 067 E 068 út 972/5 E-V 072 -K ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET E-V KÖu E-V E-V -K E-V -K VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT unka megnevezése: Rajz megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KAPOSÉRÕ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS 1. =1:4000 Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA NOVEBER TT /2007 Lépték:

18 E-V -K E-V E-V KÖu E-V -K E-V KÖu 33. E-V -K E-V -K -K K K E-V V -K -K 34. E-V -K E-V E-V E-V E-V -K K E-V -GY KÖu HV KÖu -K -K K -K E-V K E-V 37. -K -K E-V E-V -GY 35. -K KÖu E-V 38. ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT Rajzszám: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: unka megnevezése: KAPOSÉRÕ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 3. SZ. ÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: Lépték: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS 2. =1:4000 Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: LŐRINCZ PIROSKA 3/2011 TT / NOVEBER

19 K K H 6,0 6,0 6,0 KÖu 3,0 40,0 Lf 6,0 6 6,0 O 20 5,5 40,0 3,0 2,0 60,0 -BK ,0 3,0 Lf 6 40,0 K O 20 5, Lf 3 Vt1 Vt2 133/ O 25 5,5 12, /31 H Z,SZ 40 5,5 SZ 80 5,5 KÖu Lf / ,0 3,0 V-vt KÉTK 19. O 25 5,5 HV Z K HV Vt1 EÉTK HV Z,SZ 40 5,5 Vt KÖu 6,0 Z,SZ 40 5, K Vt3 K 6,0 475/11 H SZ 25 K Lf Z 6,0 3 KÖu KÉTK KÉTK 5, O 25 5,5 HV 12,0 HV 5,0 6,0 800 HV KÜ-s KÉTK KÖu Vt1 60,0 2,0 SZ 10 5,5 KÖu 50,0 K 12, K Z,SZ 40 5, K 6,0 Lke Lf Lf 1 6,0 6 6,0 2 H 6,0 O 20 5,5 SZ 30 6,5 O,SZ 25 5,5 V É S IRÁNYI PÍTÉSZ TÚDIÓ K 50,0 50 6,0 HV 6,0 Lf HV KÖu 5,5 60,0 K O JELAGYARÁZAT EGLÉVŐ K 1 TERVEZETT 16,0 BEÉPTÉSRE SZÁNT TERÜLET KÜ-T ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁS Lf Lf Lke Vt Gksz Gip-kv V-vt KÜ-S O 25 5, O, SZ K KÉTK 17,0 unka megnevezése: Rajz megnevezése: SZ Lf 7 5,5 6,0 BELTERÜLETI HATÁR SZ H O 20 5, EGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL (a közhasználatra szánt és a nem közhasználatra szánt terület határa ) SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA BEÉPÍTHETŐ SÁV HATÁRA IRÁNYADÓ TELEKHATÁR VÉDŐTÁVOLSÁG FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 2000 Lf -BK 7 Lf TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (szennyvízátemelő) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (víztározó, vízműkút) KÜLÖNLEGES TERÜLET (temető) KÜLÖNLEGES TERÜLET (sportterület) Ép.övezet Beépítési mód Beépítési % jele HVÉp.magasság Telekterület OLDALHATÁRON ÁLLÓ, SZABADON ÁLLÓ KIALAKULT ÁLLAPOT SZERINT KERTÉPÍTÉSZETI TERV KÉSZÍTENDŐ 2 -BK O 20 5,5 Lf 7 O,SZ 25 5,5 -BK 2000 SZ O 20 5,5 600 KÖu -BK VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: BK BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET V Z E-V -BK Ü SZ H 2000 HV ,0 -BK 6,0 SZ 053/1 Gyep Gyep 053/2 053/4 053/3 Gyep Gyep KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET 053/5 Gyep 053/14 KÖu 053/15 6,0 H VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó és állóvizek medre és parti sávja) ZÖLDTERÜLET (közpark) ERDŐTERÜLET (védelmi) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (belterületi kert) Gyep HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELE ALATT ÁLLÓ ŰELÉK BUSZEGÁLLÓ 053/7 Gyep ŰELÉKI KÖRNYEZET HELYI JELENTŐSÉGŰ ŰVI ÉRTÉK HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDŐFÁSÍTÁS 053/8 Gyep EGSZÜNTETŐ JEL IRÁNYADÓ GYALOGÚT 053/9 gyep Gip-kv 053/13 Gyep KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZVEZETÉK TÁV-ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ SÁV ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA TT / NOVEBER 60, Lépték: =1: /12 Gyep 053/11 Gyep /1 Gye

20 20

21 21

22 22 Alátámasztó munkarészek

23 23 1. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete. Feladata, hogy a tájés a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. A településrendezési terv módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítésének szükségességét vizsgáltuk a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásával. A vizsgálat alapján a településrendezési terv módosítás nem igényli környezeti vizsgálat lefolytatását: A településrendezési terv és a környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek figyelembe véve: a település jelenleg hatályos településrendezési terve Országos Területrendezési Terv (OTrT) Somogy megye Területrendezési Terve Jogerős elvi vízjogi engedélyezési terv a tervezett szennyvíztisztítóra A településrendezési terv-módosítás a település adottságai mellett az Országos Területrendezési Tervben, Somogy egye Területrendezési Tervében, az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményében és a jóváhagyott településfejlesztési döntésben, valamint a jogerős elvi vízjogi engedélyben leírtakat veszi figyelembe és tekinti kiindulási alapnak. A településrendezési terv módosítása során az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatási is felhasználásra került (ld. Emlékeztető a Terviratok -ban). A fejlesztések rövid ismertetése A településrendezési terv módosításához szükséges tesületi döntést a képviselőtestület jóváhagyta, melyek főbb elhatározásai a településrendezési terv módosításához: - a 133/29 hrsz-ú ingatlanon lévő zöldterület övezeti határának módosítása, a megszűnő zöldterület a 475/11 hrsz-on lesz biztosítva az ingatlan egy részének zöldterületté minősítésével, - a 043 hrsz-ú ingatlan besorolásának átminősítése -Gy övezetbe, - a 066 hrsz-on és részben a 972/4 hrsz-ú területen kialakítani tervezett szennyvíztisztító telkének átsorolása, A belterületi övezeti átsorolások a településközpont rendezéséhez járulnak hozzá. A 043 hrsz-ú külterületi ingatlanon a patak menti beerdősült területsáv továbbra is megmarad beültetési kötelezettségként szabályozva. Az ingatlan általános mezőgazdasági területbe sorolásával a jelenleg is művelt területrészhez kapcsolódóan a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági épület

24 24 elhelyezhető. A település korábbi településrendezési tervében szennyvíztisztító telep telepítésére alkalmas terület nem került kijelölésre. Jelen településrendezési tervmódosítás során a telep létesítéséhez szükséges terület biztosítandó. A szennyvíztisztító telep Organica technológiával létesül, melynél szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használnak a tisztítási technológia intenzifikálására, az otthont adó szilárd hordozótöltet élő növényi gyökerekből áll. A növények védelmében a szennyvíztisztító technológia üvegházban kerül kialakításra. Az első tisztítási fokozatban a beérkező szennyvíz mechanikai megtisztítására kerül sor. A szemét gördülő műanyag konténerben gyűlik zárt térben. aximális napi mennyisége 84 l. A mechanikai tisztításról a szennyvíz a kiegyenlítő medencébe érkezik. A kiegyenlítést követően kerül sor a biológiai tisztításra. A biológia tisztítást két, párhuzamosan működő Organica-SBR tisztítósor végzi. Itt történik a szerves szennyeződések, a nitrogénformák és a foszforszennyezés határértékig történő eltávolítása. A tisztítósorok a tisztítási ciklusnak megfelelően részben anaerob és anoxikus térként és ülepítőként szolgálnak, a levegőztetett térben pedig finombuborékos mélylevegőztetés történik. A ciklusok végén kerül sor az iszap eltávolítására, mely később víztelenítésre kerül. A víztelenített iszap gördülő konténerben gyűlik, mennyisége naponta 1,2 m3. A biológiai tisztítást követően a tisztított szennyvíz fertőtlenítésre kerül, és ezt követően juthat a befogadóba, a Kapos-vízfolyásba. A várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása 1. a) a módosítás csak az érintett területen ad lehetőséget a jelenlegi szabályozástól eltérő fejlesztésre b) a módosítás nem befolyásol negatívan más tervet, vagy programot, c) a szennyvíztisztító megvalósulása a település szintjén elősegíti a fenntartható fejlődést; d) megoldja a kommunális szennyvíz illegális házi elszikkasztásából származó környezeti problémát; e) a település szintjén van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. 2. A várható környezeti hatások a) a módosítás nem generál kimutatható káros környezeti hatásokat b) az esetleges környezeti hatások várhatóan nem adónak össze, nem erősítik fel egymást c) hatásterülete nem terjed át az országhatáron; d) nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek e) a módosítással érintett terület kis nagyságrendű. f) a módosítás nem érint olyan területet, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek; g) feltételezhetően nem idéznek elő negatív társadalmi, gazdasági folyamatot, és közvetett módon sem járulnak hozzá a környezeti állapot romlásához

25 25 3. A várhatóan érintett terület nem értékes, illetve sérülékeny, mert a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából nem különleges; b) a területen a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs; c) a terület hasznosítása, használata nem igazán intenzív, de nem extenzív. Összességében a fejlesztések várható környezeti hatása nem olyan jelentős, hogy környezeti vizsgálat lefolytatása lenne szükséges. A környezeti elemek Talajvédelem A szennyvíztisztító telep technológia terei vízzáró kivitelben kerülnek kialakításra. A keletkezett csurgalékvizek a tisztítási technológiába visszavezetésre kerülnek. A telep működéséből talajszennyezés nem származik. Vízvédelem A keletkezett csurgalékvizek a tisztítási technológiába visszavezetésre kerülnek. A tisztított szennyvíz befogadója a Kapos-vízfolyás. A telep létesítésekor fokozott gondot kell fordítani az esetleges havária esetén bekövetkező vízszennyezés elhárítására. Levegővédelem A tervezett szennyvíztisztító telep szükséges védőtávolsága kevesebb, mint 20 m, a védőtávolság határa telken belül fog húzódni. A zárt technológiának köszönhetően a telepen és a telep környezetében a technológiai előírások betartása esetén bűzszennyezés nem várható. Zajvédelem A tervezett módosítás nem ad teret zajos létesítmények elhelyezésének. A 066 és 972/4 hrsz-on létesülő szennyvíztisztító üzemi zaja nem haladja meg a határértéket. Hulladékgazdálkodás A településrendezési terv módosítás nem enged jelentős hulladékkal járó tevékenységet. A kommunális szennyvíztisztító zárt technológiai rendszerű. A keletkező szennyvíziszap és egyéb hulladék ártalmatlanításra elszállításra kerül. Az előírások és az érvényben lévő jogszabályok betartása esetén a tervezett fejlesztések miatti építési munkák során hulladék okozta környezeti veszély, vagy szennyezés nem várható.

26 26 Természetvédelem A település területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei közül az ökológia folyosó terület pontosításra került, mivel a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetés alapján a 066 hrsz-ú ingatlan nem tartozik az Ökológiai Folyosó területébe. A szennyvíztisztító beruházás országos, vagy helyi jelentőségű védett területet nem érint, ill. arra sem közvetett, sem közvetlen hatással nincs. A szennyvíztisztító technológia zárt rendszerű. Az elfolyó tisztított szennyvizek befogadója a Kaposvízfolyás, mely ökológia folyosó területén kanyarog, így fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy esetleges havária esetén se juthasson tisztítatlan szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag a vízfolyásba. Tájvédelem A szennyvíztisztító telep kialakítása során a tájbaillesztésre fokozott figyelmet kell fordítani. A beton műtárgyak földművel takartan létesülnek. A technológia üvegházzal takartan épül. A telep tájbaillesztése során a földfeltöltéseket a környező terephez kell igazítani. A telep határán három szintes takaró növényzet ültetendő.

27 27 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁÍTÁS (a 18/2010.(V. 13.) NFG rendelettel módosított 9/2007. (IV. 3.) ÖT rendelet alapján) HRSZ területfelhasználás a fejl. döntés a) pontja által érintett területek 133/31 differenciált számítással 0, /30 zöldterületből zöldterületből településközponti vegyes területből településközponti vegyes terület épület által elfoglalt, valamint nem vízáteresztő burkolatú felszínnel 70% településközponti vegyes terület háromszintű növényzettel (gyep, 40db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 30 % 475/11 0,427 településközponti vegyes területből terület értékmutató érték (ha) eredeti tervezett eredeti tervezett 0, ,683 0,000 0, ,293 0,341 útterület 0,1177 0,5 0,6 0,0588 0,0706 zöldterület 0,358 0,5 6 0,179 2,147 különleges sportterületből zöldterület 0, ,207 0,415 a fejl. döntés b) pontja által érintett területek 043 védelmi erdőből a fejl. döntés c) pontja által érintett területek általános mezőgazdasági terület 0, ,7 5,843 2, általános mezőgazdasági területből különlegesszennyvíztisztító 0,018 3,7 0,1 0,067 0, /4 általános mezőgazdasági területből különlegesszennyvíztisztító 0,108 3,7 0,1 0,400 0, /4 általános mezőgazdasági területből védelmi erdő 0,052 3,7 9 0,192 0,468 biolakt. egyenleg biztosítása miatt 848 a 899 a,b 1071 b kertes mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területből védelmi erdő 0, ,561 1,010 védelmi erdő 0, ,443 2,597 védelmi erdő 0, ,642 1,155 indösszesen: 10, ,6182 A településrendezési terv módosítása következtében a biológiai aktivitásérték 0,0514 egységgel nő.

28 28 3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA Kaposmérő közigazgatási területét -az OTrT övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az országos ökológiai hálózat övezete -a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -az együtt tervezhető térségek övezete -a 13/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított Somogy egye Területrendezési Terve (jóváhagyva a 15/2004. (XII. 27.) számú rendelettel) övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az ökológiai folyosó övezete -a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete -a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -az együtt tervezhető térség övezete -a földtani veszélyforrás terület övezete -a vízeróziónak kitett terület övezete -a 23/2011. (IV. 1.) KH határozattal elfogadott a rendelettel elfogadott övezeteken kívül meghatározott, ajánlott övezetek közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -a nitrátérzékeny terület övezete -a térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági terület övezete -az országos gyümölcs termőhely kataszter által érintett település övezete -a szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület övezete Az átnézeti térképek alapján elmondható, hogy a jelen módosítással érintett területeket országos és megyei övezetek a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet kivételével (mellyel kapcsolatban a HÉSZ módosítás-tervezet 1. (21) bekezdése tartalmaz előírást) konkrétan nem érintik (csupán a közigazgatási terület-határosan meghatározott és lehatárolt övezetek egy része). Egyértelműen megállapítható, hogy a jelen módosításban szereplő változások nagyságrendje a területfelhasználási kategóriákat és az övezeteket tekintve egyaránt elenyésző mértékű a közigazgatási terület egészéhez képest, azaz a módosítás megfelel az OTrT 6. és a Tftv 23/A (2) bekezdés előírásainak.

KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1 KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2015 A HÉSZ ÉS A MÓDOSÍTOTT BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA AZ 1/2016.(II. 15.) ÖK. RENDELETTEL Készült a településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 9/2009 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 34/2010.(VIII.8.) SZÁMÚ KT. HATÁROZATTAL A

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1 ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 8/2013 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYVA A 21/2014. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV-MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

KÁLMÁNHÁZA 6 terület településrendezési terv módosítása P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/ Véleményezési dokumentáció

KÁLMÁNHÁZA 6 terület településrendezési terv módosítása P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/ Véleményezési dokumentáció P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 Véleményezési dokumentáció Kálmánháza község településrendezési terv módosítása A 73/2006.(V.29.) KT számú határozattal elfogadott SZERKEZETI TERV módosítása

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához

Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához Körn yez et i vizsgálat lefolytatásáh oz egyeztetési d okumen táció Ü z e m i t e r ü l e t k i a l a k í t á s a - 2015 Art Vit al Tervező, Ép

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben