KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 1 KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 20/2011. (XI. 10.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 170/2011. (XI. 03.) SZÁÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

2 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.. LŐRINCZ PIROSKA TELEPÜLÉSRENDEZŐ TERVEZŐ TT /2007 VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELE:. VINCZE ATTILA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK /12 PAGONY TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TEL.: NYILATKOZAT Lőrincz Piroska településrendező tervező, TT /2007 nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak. Kaposvár, június. Lőrincz Piroska településrendező tervező TT /2007

3 3 TARTALOJEGYZÉK KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 Előzmények Jóváhagyott munkarészek 1., Településszerkezeti terv-módosítás 1.1.Településszerkezeti terv leírás-módosítás 1.2.Településszerkezeti terv módosítás 2., Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás 2.1.Helyi építési szabályzat módosítás Külterület szabályozási terv módosítás Külterület szabályozási terv módosítás Belterület szabályozási terv módosítás =1:10000 =1:4000 =1:4000 =1:2000 Alátámasztó munkarészek 1.Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 2.Biológiai aktivitásérték számítás 3.A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangja Terviratok: -a 39/2010. (IV. 29.) és a 68/2011. (III. 30.) Kt határozatok a településfejlesztési döntésről -emlékeztető a DDNPIG-el folytatott egyeztetésről -az érdekelt államigazgatási szervek véleményei, észrevételei -válaszok a beérkezett véleményekre -az állami főépítész záró véleménye

4 4 Előzmények Kaposmérő OTÉK alapú településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Kft készítette ben. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület a 18/2005. (III. 01.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket az 1/2005. (III. 02.) számú rendeletével jóváhagyta. Ezt követően a képviselőtestület 2005-ben kezdeményezte a HÉSZ illetve az annak mellékletét képező belterület szabályozási terv módosítását, melyet a képviselőtestület az 1/2006. (II. 15.) számú rendeletével jóváhagyott. A településrendezési terv 2. sz. módosítására 2008-ban került sor. Ekkor a településszerkezeti terv-módosítást a képviselőtestület a 19/2009. (II. 10.) számú határozattal, a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítását az 1/2009. (II. 16.) számú rendelettel fogadta el. Ezt követően a közelmúltban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 39/2010. (IV. 29.) illetve az azt módosító 68/2011. (III. 30.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési döntésnek megfelelően kezdeményezi a településrendezési terv 3. sz. módosítását. (A határozatokat ld. a Terviratok között.) Jelen tervezési munka során a jóváhagyott településfejlesztési döntést, a módosult országos jogszabályokat (Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban OTrT), a 37/2007. (XII. 30.) ÖT rendelet, 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, stb.), a Somogy egye Területrendezési Tervé -ről szóló a 13/2011. (IV. 26.) ÖR-el módosított 15/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendeletet, az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményeiben leírtakat, valamint az / iktatószámú határozattal kiadott Kaposmérő község szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélye tárgyú jogerős elvi vízjogi engedélyt (és az elvi vízjogi engedélyes tervet) vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. A jogerős elvi vízjogi engedély, valamint az elvi vízjogi engedélyes terv településrendezési szempontból lényeges előírásai és megállapításai az alábbiak: -a tervezett szennyvíztisztítási technológia: Organica (merített fix filmmel intenzifikált, eleven iszapos biológiai szennyvíztisztítás harmadik tisztítási fokozattal) -a tervezett technológia lakosságot zavaró bűzhatást nem okozhat -zajvédelmi szempontból be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait -természet- és tájvédelmi okok miatt a szennyvíztisztító telep igényes tájbaillesztését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajokkal történő körbefásítással, növénytakarással, színezéssel, stb. meg kell oldani -a tervezett helyen a szennyvíztisztító-telep létesítésének közegészségügyi és örökségvédelmi szempontból akadálya nincs -a tervezett szennyvíztisztító-telep által érintett település a vonatkozó jogszabály szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny vízminőség-védelmi terület -a tervezett szennyvíztisztító-telep tisztító-kapacitása 280m 3 /d -a szennyvíztisztító-telep betartandó védőtávolsága < 20 m (a tervezett technológia teljes oxidációs eleveniszapos kisberendezés (500 m 3 /d), zajszigetelt, cseppszóródás ellen védett, üzemzavar esetén gravitációsan vagy beépített gépegységekkel leüríthető kivitelben).

5 5 A településrendezési terv módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítésének szükségességét vizsgáltuk a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásával (lsd. az alátámasztó munkarészben). A vizsgálat alapján a településrendezési terv módosítás nem igényli környezeti vizsgálat lefolytatását. A tervezett módosítások a hatályos terv alátámasztó munkarészeinek módosítását a tájrendezési és környezetalakítási javaslat kivételével nem igénylik. A tervezett módosítások miatt biológiai aktivitásérték-számítás elvégzése szükséges, mivel a szennyvíztisztító-telep új beépítésre szánt terület. Az aktivitás-egyenleget az önkormányzat által összeállított listában szereplő három kertes mezőgazdasági ingatlan véderdővé minősítése biztosítja. Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt jóváhagyandó településszerkezeti terv és leírás-módosítás, valamint a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítása.

6 6 1. Településszerkezeti terv-módosítás JÓVÁHAGYVA A 170/2011.(XI. 03.) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

7 7 A képviselőtestület az 1.2. rajzszámú Településszerkezeti terv-módosítás -t jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: - 1.ELŐZÉNYEK fejezetének harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint: A településrendezési terv az adottságok mellett a területrendezési tervekben, a településfejlesztési koncepcióban és az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményében leírtakat veszi figyelembe és tekinti kiindulási alapnak TELEPÜLÉSRENDEZÉS fejezet 2.1.Tervezett területfelhasználás alfejezete módosul az alábbiak szerint: - Beépítésre szánt területek közül pontjának 6. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: - különleges terület -ként kezelendők: - a meglévő temető és tervezett bővítésének területe; - a meglévő sportpálya területe; - az agyagbánya területe, mely a jövőben rekreációs központként tervezett; - a kegyeleti parkok területei (az egykori izraelita temető és a 052/2 hrszú ingatlanon lévő volt temető) - a tervezett szennyvíztisztító-telep területe - 4.KÖRNYEZETVÉDELE fejezet Talaj- és vízvédelem alfejezetének első 7. bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító-telep mielőbbi kiépítése fontos feladat. Ha megépül a szennyvízcsatorna hálózat, akkor minden ingatlant kötelezni kell a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozásra Levegő alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - Kaposmérő községre a vonatkozó jogszabály értelmében az általános levegőtisztaság-védelmi előírások vonatkoznak. A település a hatályos jogszabály alapján jelenleg az F zónacsoportba tartozik (F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg) Levegő alfejezetének hatodik bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A település belterületén üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. Külterületen üzemanyagtöltő állomás csak a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint helyezhető el.

8 8-4.3.Zaj alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A településen a zajvédelem a vonatkozó országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a vonatkozó jogszabály alapján a közlekedésből származó megengedett A-hangnyomásszint a lakóterületeken a 61. sz. főút mentén 65/55 db a település egyéb lakóterületein 55/45 db. A Rákóczi F. u.. Váci. u. Zrínyi. u. Kossuth L. u. által határolt tömb belsejében elhelyezkedő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen csak olyan tevékenység végezhető, amelynél az üzemi zajterhelés nem haladja meg a lakóterületre vonatkozó zajhatárértéket, illetve amely nem okozza a lakóutcák jelentős forgalomnövekedését KÖZŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS fejezet -második bekezdése módosul az alábbiak szerint: - A településen a közművesítéssel kapcsolatos legfontosabb feladat a közüzemi szennyvízelvezetés megoldása és a szennyvíztisztító-telep mielőbbi megépítése. -ötödik bekezdése törlendő

9 é 9. G 15. ht Rn G H H H H H H H H H Rn 22. ht 19. ht ht Rn 23. ht SZÁ 100,0 13. ÖH ht 100,0 ÖH ht ht 610 DUNAFÖLDVÁR ÖH ÖH JELAGYARÁZAT EGLÉVŐ TERVEZETT BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA BELTERÜLETI HATÁR EGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (AJOR, ÁLLATTARTÓ TELEP) G E H SZT SZÁ Rn VÍZŰKÚT VÍZTÁROZÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP SZENNYVÍZÁTEELŐ NAGYKÖZÉPNYOÁSÚ GÁZVEZETÉK VILLAOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 KV) HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOÁS TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓSÁV NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZRETI LELŐHELY HATÁRA Rn 27. ÖH Rn SZT 972/4 ht ht ÖH ht ÖH 29. BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET ZÖLDTERÜLET (KÖZPARK) ERDŐTERÜLET (TURISZTIKAI) ERDŐTERÜLET (VÉDELI) ERDŐTERÜLET (GAZDASÁGI) A Ré N ÖH ht RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET HATÁRA NATURA2000 TERÜLET HATÁRA ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉTINTETT TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET HATÁRA TŐZEG, LÁPFÖLD ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA ORSZÁGOS VÉDELE ALATT ÁLLÓ ŰELÉK ht ÖH Rn ÖH ht ht Rn Rn ÖH ht ÖH 972/ ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SZÁNTÓ) ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (GYEP, LEGELŐ, RÉT) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (KERT, SZŐLŐ, GYÜÖLCSÖS) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (BELTERÜLETI KERT) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK EDRE ÉS PARTI SÁVJA) 61 SZ. FŐÚT (közlekedési tanulmányterv szerinti nyomvonal) ORSZÁGOS FŐÚT Rn Ré 8. ŰELÉKI KÖRNYEZET HATÁRA TÁJKÉPI SZEPONTBÓL JELENTŐS FASOR HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET IGAZGATÁSI INTÉZÉNY (POLGÁRESTERI HIVATAL) EGYHÁZI INTÉZÉNY (TEPLO) ORSZÁGOS ELLÉKÚT SPORTLÉTESÍTÉNY 34. T T T T JELENTŐSEBB KERÉKPÁR- ÉS TURISTAÚT KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (VASÚTTERÜLET) T TEETŐ KEGYELETI PARK HELYI TÁJÉRTÉK BÁRDUDVARNOK FORRÁS T VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET unka megnevezése: Rajz megnevezése: D EGSZŰNT DÖGKÚT JÓVÁHAGYVA A 170/2011. (XI. 03.) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÓDOSÍTÁS Rajzszám: 1.2. Lépték: =1:10000 Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA NOVEBER TT /2007

10 Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT NOVEBER

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 50,0 E b E E E 045 árok V Ü a 042/1 E-V Ü 25,0 042/2 042/3 b -GY /1 c a L 053/2 053/3 053/4 12,0 Gyep Gyep Gyep Gyep 053/5 Gyep 053/14 016/3 vasút /15 Gyep 053/7 Gyep 053/8 Gyep KÜ-T Kegyeleti park V KÖu -GY 053/9 Gyep 053/13 Gyep 052/2 053/12 Gyep K 053/11 Gyep 053/10 Gyep 040/4 055/1 052/3 055/2 055/3 055/4 055/5 052/4 051 út 055/6 055/7 040/1 Ü Ü Ü Ü Ü b E E KÖu H ÖH Gksz5 Ü Ü Ü KÖu SZ 45 Gksz5 7, Gksz3 SZ 45 7, L 055/8 12,0 SZ 30 7, ÖH E-V -SZ 60,0 10,0 17,017,0 041 H ÖH -GY 50,0 KÖu ÖH V 055/10 út 10,0 050 K -SZ Temető /23 055/22 055/11 K 040/5 KÜ-T Kegyeleti park -SZ KÖu ÖH 040/6 055/12 040/7 17,017,0 040/8 Gksz /13 040/9 040/10 055/10 út H 040/11 JELAGYARÁZAT 50,0 KÜ-SZ SZ 45 7, SZ 12,0 KÜ-SZT /14 100,0 040/12 040/13 IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA 040/14 BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL ÖVEZETI HATÁR 055/15 055/16 055/21 SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG VÉDŐTÁVOLSÁG BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Gksz Gip- Gip-kv ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁS KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 040/15 055/17 IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (EZŐGAZDASÁGI ÜZEI TERÜLET) EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (SZENNYVÍZÁTEELŐ) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SZABADIDŐS-REKREÁCIÓS KÖZPONT) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SZ ENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP) Kapos vízfolyás Ép.övezet Beépítési mód Beépítési % jele Ép.magasság Telekterület SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET 055/20 b H 055/ DUNAFÖLDVÁR 055/18 árok HV N ÖH 055/24 a R E SZ G H D Ü 61 SZ. FŐÚT (közlekedési tanulmányterv szerinti nyomvonal) NATURA2000 TERÜLET HATÁRA Ü KAPOSÚJLAK ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET TŐZEG, LÁPFÖLD ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA HELYI JELENTŐSÉGŰ ŰVI ÉRTÉK HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET VILLAOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 KV) KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZVEZETÉK (TERVEZETT) NAGYKÖZÉPNYOÁSÚ GÁZVEZETÉK TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓSÁV EGSZŰNT DÖGKÚT HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOÁS BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG (VÉDŐFÁSÍTÁS) 055/25 KÖu KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET (KÖZÚT) ÖH ÖH R 058/1 -GY Gyep 058/2 ÖH E-V KÖk V-vt 059 út V E-G E-V E KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET (VASÚT) 060 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (VÍZTÁROZÓ, VÍZŰKÚT) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK EDRE ÉS PARTI SÁVJA) ERDŐTERÜLET ( GAZDASÁGI ERDŐ) ERDŐTERÜLET (VÉDERDŐ) ÖH E-T ERDŐTERÜLET (TURISZTIKAI) ÖH ÖH ,0 065 R 972/4 064 R 057 Kapos vízfolyás ÖH /2 059 út Gyep ÖH szennyvíztelep védőtávolsága ÖH KÖu -GY -K KÖu -SZ -GY -K ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SZÁNTÓ) ÁLTALÁNOS EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (GYEP, RÉT, LEGELŐ) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (KERT, SZŐLŐ, GYÜÖLCSÖS) ÖH /2 :/1 E-T ÖH KÜ-SZT b Gyep SZ 40 7, K V E-T 070 Gyep ÖH KÖu 067 E 068 út 972/5 E-V 072 -K ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET E-V KÖu E-V E-V -K E-V -K VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT unka megnevezése: Rajz megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KAPOSÉRÕ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS 1. =1:4000 Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA NOVEBER TT /2007 Lépték:

18 E-V -K E-V E-V KÖu E-V -K E-V KÖu 33. E-V -K E-V -K -K K K E-V V -K -K 34. E-V -K E-V E-V E-V E-V -K K E-V -GY KÖu HV KÖu -K -K K -K E-V K E-V 37. -K -K E-V E-V -GY 35. -K KÖu E-V 38. ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT Rajzszám: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: unka megnevezése: KAPOSÉRÕ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 3. SZ. ÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: Lépték: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS 2. =1:4000 Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: LŐRINCZ PIROSKA 3/2011 TT / NOVEBER

19 K K H 6,0 6,0 6,0 KÖu 3,0 40,0 Lf 6,0 6 6,0 O 20 5,5 40,0 3,0 2,0 60,0 -BK ,0 3,0 Lf 6 40,0 K O 20 5, Lf 3 Vt1 Vt2 133/ O 25 5,5 12, /31 H Z,SZ 40 5,5 SZ 80 5,5 KÖu Lf / ,0 3,0 V-vt KÉTK 19. O 25 5,5 HV Z K HV Vt1 EÉTK HV Z,SZ 40 5,5 Vt KÖu 6,0 Z,SZ 40 5, K Vt3 K 6,0 475/11 H SZ 25 K Lf Z 6,0 3 KÖu KÉTK KÉTK 5, O 25 5,5 HV 12,0 HV 5,0 6,0 800 HV KÜ-s KÉTK KÖu Vt1 60,0 2,0 SZ 10 5,5 KÖu 50,0 K 12, K Z,SZ 40 5, K 6,0 Lke Lf Lf 1 6,0 6 6,0 2 H 6,0 O 20 5,5 SZ 30 6,5 O,SZ 25 5,5 V É S IRÁNYI PÍTÉSZ TÚDIÓ K 50,0 50 6,0 HV 6,0 Lf HV KÖu 5,5 60,0 K O JELAGYARÁZAT EGLÉVŐ K 1 TERVEZETT 16,0 BEÉPTÉSRE SZÁNT TERÜLET KÜ-T ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁS Lf Lf Lke Vt Gksz Gip-kv V-vt KÜ-S O 25 5, O, SZ K KÉTK 17,0 unka megnevezése: Rajz megnevezése: SZ Lf 7 5,5 6,0 BELTERÜLETI HATÁR SZ H O 20 5, EGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL (a közhasználatra szánt és a nem közhasználatra szánt terület határa ) SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA BEÉPÍTHETŐ SÁV HATÁRA IRÁNYADÓ TELEKHATÁR VÉDŐTÁVOLSÁG FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 2000 Lf -BK 7 Lf TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (szennyvízátemelő) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (víztározó, vízműkút) KÜLÖNLEGES TERÜLET (temető) KÜLÖNLEGES TERÜLET (sportterület) Ép.övezet Beépítési mód Beépítési % jele HVÉp.magasság Telekterület OLDALHATÁRON ÁLLÓ, SZABADON ÁLLÓ KIALAKULT ÁLLAPOT SZERINT KERTÉPÍTÉSZETI TERV KÉSZÍTENDŐ 2 -BK O 20 5,5 Lf 7 O,SZ 25 5,5 -BK 2000 SZ O 20 5,5 600 KÖu -BK VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: BK BEÉPÍTÉSRE NE SZÁNT TERÜLET V Z E-V -BK Ü SZ H 2000 HV ,0 -BK 6,0 SZ 053/1 Gyep Gyep 053/2 053/4 053/3 Gyep Gyep KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZŰTERÜLET 053/5 Gyep 053/14 KÖu 053/15 6,0 H VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó és állóvizek medre és parti sávja) ZÖLDTERÜLET (közpark) ERDŐTERÜLET (védelmi) KERTES EZŐGAZDASÁGI TERÜLET (belterületi kert) Gyep HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETVÉDELI TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELE ALATT ÁLLÓ ŰELÉK BUSZEGÁLLÓ 053/7 Gyep ŰELÉKI KÖRNYEZET HELYI JELENTŐSÉGŰ ŰVI ÉRTÉK HELYI JELENTŐSÉGŰ TERÉSZETI ELÉK NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDŐFÁSÍTÁS 053/8 Gyep EGSZÜNTETŐ JEL IRÁNYADÓ GYALOGÚT 053/9 gyep Gip-kv 053/13 Gyep KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZVEZETÉK TÁV-ÉS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ SÁV ELFOGADVA A 20/2011. (XI. 10.) SZ. RENDELET ELLÉKLETEKÉNT KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÓDOSÍTÁS ÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: unkatárs: Dátum: 3/2011 LŐRINCZ PIROSKA TT / NOVEBER 60, Lépték: =1: /12 Gyep 053/11 Gyep /1 Gye

20 20

21 21

22 22 Alátámasztó munkarészek

23 23 1. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete. Feladata, hogy a tájés a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. A településrendezési terv módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítésének szükségességét vizsgáltuk a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásával. A vizsgálat alapján a településrendezési terv módosítás nem igényli környezeti vizsgálat lefolytatását: A településrendezési terv és a környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek figyelembe véve: a település jelenleg hatályos településrendezési terve Országos Területrendezési Terv (OTrT) Somogy megye Területrendezési Terve Jogerős elvi vízjogi engedélyezési terv a tervezett szennyvíztisztítóra A településrendezési terv-módosítás a település adottságai mellett az Országos Területrendezési Tervben, Somogy egye Területrendezési Tervében, az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményében és a jóváhagyott településfejlesztési döntésben, valamint a jogerős elvi vízjogi engedélyben leírtakat veszi figyelembe és tekinti kiindulási alapnak. A településrendezési terv módosítása során az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatási is felhasználásra került (ld. Emlékeztető a Terviratok -ban). A fejlesztések rövid ismertetése A településrendezési terv módosításához szükséges tesületi döntést a képviselőtestület jóváhagyta, melyek főbb elhatározásai a településrendezési terv módosításához: - a 133/29 hrsz-ú ingatlanon lévő zöldterület övezeti határának módosítása, a megszűnő zöldterület a 475/11 hrsz-on lesz biztosítva az ingatlan egy részének zöldterületté minősítésével, - a 043 hrsz-ú ingatlan besorolásának átminősítése -Gy övezetbe, - a 066 hrsz-on és részben a 972/4 hrsz-ú területen kialakítani tervezett szennyvíztisztító telkének átsorolása, A belterületi övezeti átsorolások a településközpont rendezéséhez járulnak hozzá. A 043 hrsz-ú külterületi ingatlanon a patak menti beerdősült területsáv továbbra is megmarad beültetési kötelezettségként szabályozva. Az ingatlan általános mezőgazdasági területbe sorolásával a jelenleg is művelt területrészhez kapcsolódóan a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági épület

24 24 elhelyezhető. A település korábbi településrendezési tervében szennyvíztisztító telep telepítésére alkalmas terület nem került kijelölésre. Jelen településrendezési tervmódosítás során a telep létesítéséhez szükséges terület biztosítandó. A szennyvíztisztító telep Organica technológiával létesül, melynél szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használnak a tisztítási technológia intenzifikálására, az otthont adó szilárd hordozótöltet élő növényi gyökerekből áll. A növények védelmében a szennyvíztisztító technológia üvegházban kerül kialakításra. Az első tisztítási fokozatban a beérkező szennyvíz mechanikai megtisztítására kerül sor. A szemét gördülő műanyag konténerben gyűlik zárt térben. aximális napi mennyisége 84 l. A mechanikai tisztításról a szennyvíz a kiegyenlítő medencébe érkezik. A kiegyenlítést követően kerül sor a biológiai tisztításra. A biológia tisztítást két, párhuzamosan működő Organica-SBR tisztítósor végzi. Itt történik a szerves szennyeződések, a nitrogénformák és a foszforszennyezés határértékig történő eltávolítása. A tisztítósorok a tisztítási ciklusnak megfelelően részben anaerob és anoxikus térként és ülepítőként szolgálnak, a levegőztetett térben pedig finombuborékos mélylevegőztetés történik. A ciklusok végén kerül sor az iszap eltávolítására, mely később víztelenítésre kerül. A víztelenített iszap gördülő konténerben gyűlik, mennyisége naponta 1,2 m3. A biológiai tisztítást követően a tisztított szennyvíz fertőtlenítésre kerül, és ezt követően juthat a befogadóba, a Kapos-vízfolyásba. A várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása 1. a) a módosítás csak az érintett területen ad lehetőséget a jelenlegi szabályozástól eltérő fejlesztésre b) a módosítás nem befolyásol negatívan más tervet, vagy programot, c) a szennyvíztisztító megvalósulása a település szintjén elősegíti a fenntartható fejlődést; d) megoldja a kommunális szennyvíz illegális házi elszikkasztásából származó környezeti problémát; e) a település szintjén van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. 2. A várható környezeti hatások a) a módosítás nem generál kimutatható káros környezeti hatásokat b) az esetleges környezeti hatások várhatóan nem adónak össze, nem erősítik fel egymást c) hatásterülete nem terjed át az országhatáron; d) nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek e) a módosítással érintett terület kis nagyságrendű. f) a módosítás nem érint olyan területet, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek; g) feltételezhetően nem idéznek elő negatív társadalmi, gazdasági folyamatot, és közvetett módon sem járulnak hozzá a környezeti állapot romlásához

25 25 3. A várhatóan érintett terület nem értékes, illetve sérülékeny, mert a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából nem különleges; b) a területen a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs; c) a terület hasznosítása, használata nem igazán intenzív, de nem extenzív. Összességében a fejlesztések várható környezeti hatása nem olyan jelentős, hogy környezeti vizsgálat lefolytatása lenne szükséges. A környezeti elemek Talajvédelem A szennyvíztisztító telep technológia terei vízzáró kivitelben kerülnek kialakításra. A keletkezett csurgalékvizek a tisztítási technológiába visszavezetésre kerülnek. A telep működéséből talajszennyezés nem származik. Vízvédelem A keletkezett csurgalékvizek a tisztítási technológiába visszavezetésre kerülnek. A tisztított szennyvíz befogadója a Kapos-vízfolyás. A telep létesítésekor fokozott gondot kell fordítani az esetleges havária esetén bekövetkező vízszennyezés elhárítására. Levegővédelem A tervezett szennyvíztisztító telep szükséges védőtávolsága kevesebb, mint 20 m, a védőtávolság határa telken belül fog húzódni. A zárt technológiának köszönhetően a telepen és a telep környezetében a technológiai előírások betartása esetén bűzszennyezés nem várható. Zajvédelem A tervezett módosítás nem ad teret zajos létesítmények elhelyezésének. A 066 és 972/4 hrsz-on létesülő szennyvíztisztító üzemi zaja nem haladja meg a határértéket. Hulladékgazdálkodás A településrendezési terv módosítás nem enged jelentős hulladékkal járó tevékenységet. A kommunális szennyvíztisztító zárt technológiai rendszerű. A keletkező szennyvíziszap és egyéb hulladék ártalmatlanításra elszállításra kerül. Az előírások és az érvényben lévő jogszabályok betartása esetén a tervezett fejlesztések miatti építési munkák során hulladék okozta környezeti veszély, vagy szennyezés nem várható.

26 26 Természetvédelem A település területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei közül az ökológia folyosó terület pontosításra került, mivel a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetés alapján a 066 hrsz-ú ingatlan nem tartozik az Ökológiai Folyosó területébe. A szennyvíztisztító beruházás országos, vagy helyi jelentőségű védett területet nem érint, ill. arra sem közvetett, sem közvetlen hatással nincs. A szennyvíztisztító technológia zárt rendszerű. Az elfolyó tisztított szennyvizek befogadója a Kaposvízfolyás, mely ökológia folyosó területén kanyarog, így fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy esetleges havária esetén se juthasson tisztítatlan szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag a vízfolyásba. Tájvédelem A szennyvíztisztító telep kialakítása során a tájbaillesztésre fokozott figyelmet kell fordítani. A beton műtárgyak földművel takartan létesülnek. A technológia üvegházzal takartan épül. A telep tájbaillesztése során a földfeltöltéseket a környező terephez kell igazítani. A telep határán három szintes takaró növényzet ültetendő.

27 27 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁÍTÁS (a 18/2010.(V. 13.) NFG rendelettel módosított 9/2007. (IV. 3.) ÖT rendelet alapján) HRSZ területfelhasználás a fejl. döntés a) pontja által érintett területek 133/31 differenciált számítással 0, /30 zöldterületből zöldterületből településközponti vegyes területből településközponti vegyes terület épület által elfoglalt, valamint nem vízáteresztő burkolatú felszínnel 70% településközponti vegyes terület háromszintű növényzettel (gyep, 40db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 30 % 475/11 0,427 településközponti vegyes területből terület értékmutató érték (ha) eredeti tervezett eredeti tervezett 0, ,683 0,000 0, ,293 0,341 útterület 0,1177 0,5 0,6 0,0588 0,0706 zöldterület 0,358 0,5 6 0,179 2,147 különleges sportterületből zöldterület 0, ,207 0,415 a fejl. döntés b) pontja által érintett területek 043 védelmi erdőből a fejl. döntés c) pontja által érintett területek általános mezőgazdasági terület 0, ,7 5,843 2, általános mezőgazdasági területből különlegesszennyvíztisztító 0,018 3,7 0,1 0,067 0, /4 általános mezőgazdasági területből különlegesszennyvíztisztító 0,108 3,7 0,1 0,400 0, /4 általános mezőgazdasági területből védelmi erdő 0,052 3,7 9 0,192 0,468 biolakt. egyenleg biztosítása miatt 848 a 899 a,b 1071 b kertes mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területből védelmi erdő 0, ,561 1,010 védelmi erdő 0, ,443 2,597 védelmi erdő 0, ,642 1,155 indösszesen: 10, ,6182 A településrendezési terv módosítása következtében a biológiai aktivitásérték 0,0514 egységgel nő.

28 28 3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA Kaposmérő közigazgatási területét -az OTrT övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az országos ökológiai hálózat övezete -a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -az együtt tervezhető térségek övezete -a 13/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított Somogy egye Területrendezési Terve (jóváhagyva a 15/2004. (XII. 27.) számú rendelettel) övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az ökológiai folyosó övezete -a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete -a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -az együtt tervezhető térség övezete -a földtani veszélyforrás terület övezete -a vízeróziónak kitett terület övezete -a 23/2011. (IV. 1.) KH határozattal elfogadott a rendelettel elfogadott övezeteken kívül meghatározott, ajánlott övezetek közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -a nitrátérzékeny terület övezete -a térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági terület övezete -az országos gyümölcs termőhely kataszter által érintett település övezete -a szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület övezete Az átnézeti térképek alapján elmondható, hogy a jelen módosítással érintett területeket országos és megyei övezetek a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet kivételével (mellyel kapcsolatban a HÉSZ módosítás-tervezet 1. (21) bekezdése tartalmaz előírást) konkrétan nem érintik (csupán a közigazgatási terület-határosan meghatározott és lehatárolt övezetek egy része). Egyértelműen megállapítható, hogy a jelen módosításban szereplő változások nagyságrendje a területfelhasználási kategóriákat és az övezeteket tekintve egyaránt elenyésző mértékű a közigazgatási terület egészéhez képest, azaz a módosítás megfelel az OTrT 6. és a Tftv 23/A (2) bekezdés előírásainak.

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 9/2009 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 34/2010.(VIII.8.) SZÁMÚ KT. HATÁROZATTAL A

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fax: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Bősárkány Rendezési terv módosítás Előlap

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben