LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község"

Átírás

1 LESENCETOMAJ község Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek Elfogadva február 5-én Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51. Tel.: Tervező: Akcióterv Mérnöki Iroda Kft 9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7. Tel/fax.: +3670/ február 5.

2 A településfejlesztési koncepciót megalapozó vizsgálat 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 1.7. A település társadalma Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 1.8. A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) Esélyegyenlőség biztosítása 1.9. A település gazdasága A település gazdasági súlya, szerepköre A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere Gazdaságfejlesztési tevékenység Foglalkoztatáspolitika Lakás- és helyiséggazdálkodás Intézményfenntartás Energiagazdálkodás Településüzemeltetési szolgáltatások A táji és természeti adottságok vizsgálata Természeti adottságok Tájhasználat, tájszerkezet tájtörténeti vizsgálat tájhasználat értékelése Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék ökológiai hálózat Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése Zöldfelületi rendszer vizsgálata A települési zöldfelületi rendszer elemei szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek zöldfelületi ellátottság értékelése A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 2

3 1.14. Az épített környezet vizsgálata Területfelhasználás vizsgálata a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) alulhasznosított barnamezős területek konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület A telekstruktúra vizsgálata telekmorfológia és telekméret vizsgálat tulajdonjogi vizsgálat Önkormányzati tulajdon kataszter Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése Az építmények vizsgálata funkció, kapacitás beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) magasság, szintszám, tetőidom településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok Az épített környezet értékei településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők világörökségi és világörökségi várományos terület műemlék, műemlékegyüttes műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet nemzeti emlékhely helyi védelem Az épített környezet konfliktusai, problémái Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok Közúti közlekedés Közösségi közlekedés közúti kötöttpályás Kerékpáros és gyalogos közlekedés Parkolás Közművesítés Víziközművek vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) szennyvízelvezetés csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés Energia energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) Környezetvédelem (és településüzemeltetés) talaj felszíni és a felszín alatti vizek levegőtisztaság és védelme zaj- és rezgésterhelés sugárzás védelem hulladékkezelés 3

4 vizuális környezetterhelés árvízvédelem Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) építésföldtani korlátok alábányászott területek, barlangok és pincék területei csúszás-, süllyedésveszélyes területek földrengés veszélyeztetett területei vízrajzi veszélyeztetettség árvízveszélyes területek belvízveszélyes területek mély fekvésű területek árvíz és belvízvédelem egyéb kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) mélységi, magassági korlátozások tevékenységből adódó korlátozások Ásványi nyersanyag lelőhely Városi klíma 2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése 3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a településveszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével A folyamatok értékelése A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 3.2. Problématérkép/értéktérkép A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) Településfejlesztési koncepció kiegészítés I. A településfejlesztési koncepció jövőképe 1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan 1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 2. Célok 2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez 3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 4

5 3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 4. A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése 4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 5

6 Önkormányzati döntés a koncepció elfogadásáról 6

7

8 A településfejlesztési koncepció kiegészítést megalapozó vizsgálat 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Lesencetomaj Veszprém megye nyugati részén, a Keszthelyi-hegység északkeleti oldalán, a Tapolcaimedence szélén, a Lesence-patak mellett terül el. A Tapolcai járás része. Csak közúton közelíthető meg, ezek közül a 84-es főút és a Tapolcára menő 7301 jelű összekötő emelendő ki. A koncepció kiegészítésével érintett tervezési területek a volt 7301 jelű összekötő út, ma már 77-es főút mentén találhatóak az igazgatási terület keleti szélén. Az egyik a volt laktanya terület, amely a központi belterülettől távol (4 km-re), de Tapolca belterületéhez simulva helyezkedik el. Korábban honvédségi funkciót töltött be. Később az állam a tulajdonosi jogokat a települési önkormányzatnak adta át. A barnamezős terület két részre osztható, a beépítéssel nem rendelkező nyugati vonulat, azaz az egykori lőtér, míg a keleti felén az egykori laktanya területe. A másik tervezési terület a Lesence-patak és a 77-es főút út és Lesence-patak találkozásánál fekszik, a Gubacsi malom. Itt jelenleg is turisztikai hasznosítás folyik, amelyet erősíteni kellene A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata A település a évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Balaton tv.) hatálya alá tartozik. A koncepció kiegészítése figyelemmel van a hatályos Balaton törvényben rögzített térségi övezetekre és olyan javaslattal él a jövőbeni területfelhasználás helyes megválasztására, amely ezen jogszabály előírásait kielégíti. A koncepció kiegészítés szempontjából talán legfontosabb, hogy a tervezési terület a volt laktanya vonatkozásában település térség (pl: 088/7 hrsz), míg a tőle nyugatra lévő volt lőtér 088/8 hrsz kivett területe egyedileg meghatározott térség területéhez tartozik A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (OTrT) övezetei közül az alábbiak érintik Lesencetomaj módosítással érintett részterületeit: Országos ökológiai hálózat övezete - 3/1. számú melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete - 3/3. számú melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - 3/5. számú melléklet Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete - 3/6. számú melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete - 3/7. számú melléklet Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete - 3/8. számú melléklet Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete - 3/9. számú melléklet 8

9 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - 3/11. számú melléklet évi CXII. Törvény Lesencetomaj község igazgatási területét érintő országos és térségi fejlesztési elképzelések, övezetek, elképzelések: évi CXII. Törvény - a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról- (továbbiakban: Balaton törvény) alapján. a. Szerkezeti Terve Országos Területrendezési Terv- Az Ország Szerkezeti terve A tervezés szempontjából talán legfontosabb, hogy a volt laktanya vonatkozásában település térség (pl: 088/7 hrsz),erdőgazdálkodási térség míg a tőle nyugatra lévő volt lőtér 088/8 hrsz kivett területe egyedileg meghatározott térség, mezőgazdasági térség területéhez tartozik. Ennek megfelelően a 088/7 hrsz területén kissé érintve a 088/8 hrsz-t került vizsgálható beépítésre szánt terület, így akár gazdasági jellegű területfelhasználás kijelölésére és az egyedileg meghatározott térség területén pedig sport, szabadidő, turisztikai cél megjelölése. 9

10 A Balaton törvény szerinti erdőgazdasági övezet lehatárolása a tényleges erdőterületek határainak és használati módoknak megfelelően kell majdan vizsgálni és pontosítani. A mezőgazdasági térséghez tartozó területeket a területfelhasználás jelegének megfelelőn kell vizsgálni és lehatárolni. A Gubacsi malom területe mezőgazdasági térség övezetébe fekszik. A mezőgazdasági térség övezetének terület 1020 ha-t ölel fel a község határában. Annak 1,2 ha-s csökkentése 0,11 %-s eltérést mutat, amely megfelel a törvényben foglaltaknak. Btv 2/A. 15. települési terület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében lehatárolt övezet, a település meglévő és tervezett beépítésre szánt és a belterületen lévő beépítésre nem szánt területeknek az együttese, kivéve az egyedileg meghatározott térség (bányaüzemek, hulladéklerakó helyek, turisztikai fejlesztési területek), valamint az építmények által igénybe vett térség területeit és a külön övezetet alkotó gazdasági területeket; A volt laktanya tervezési területen áthalad a tervezett 77. sz. főút új Tapolcát elkerülő nyomvonala. A kijelölésénél a Balaton törvény nyomvonalát vettük figyelembe, ez azonban kismértékben eltér a Tapolca város rendezési tervében rögzített nyomvonaltól (Tapolcán kissé délebbre halad attól). Tekintettel arra, hogy kicsiny szakaszt érint Lesencetomaj község igazgatási területén a 77-es főút javasolt új nyomvonal, így a csatlakozásánál Tapolca város rendezési tervét vettük figyelembe: Egyéb vonatkozásban a tervezési területek mentén a 77-es főút megegyezik a volt 7301 jelű összekötő út nyomvonalával. A Balaton törvény szerinti erdőgazdasági övezet lehatárolása a tényleges erdőterületek határainak és használati módoknak megfelelően kerül pontosításra. b) Magterület övezete (Ö-1), Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), Puffer terület övezete (Ö-3) 10

11 Magterület, ökológiai folyosó és puffer területek övezete A laktanya tervezési terület határa mentén találunk pufferterület övezetét. A tervezési terület erdőgazdálkodási térségként jelölt részletek lehatárolását a bejegyzett erdőhatározat szerint kell elvégezni. A lőtér területet nem érinti az övezet területe. A Gubacsi malom esetében a Btv 25. -a szerinti feltételek fennállnak. A terület történelmi beépítéssel bír, jelenleg falusi turizmus céljára hasznosítják. Az itt kialakítást nyert szálláshely szolgáltató illeszkedik a puffer terület által támasztott követelményeknek. Az érintet két ingatlan művelésből már kivont terület. c) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) A Gubacsi malom területét érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3) területe új beépítésre szánt terület kijelöléséhez szükséges a területrendezési hatósági eljárás lefolytatása az évi XXI. tv 23/D. (3) bekezdése értelmében. A területrendezési hatósági eljárás lefolytatását, illetve a évi XXVI. tv 12/A -ában foglalt +/- 5 %-os eltérési szabály alkalmazását a jogszabályok lehetővé teszik. 11

12 A 088/2; 088/3 és 088/4 hrsz-ú ingatlanok hasonlóan a volt laktanya tömbjéhez nem részei az E-3 jelű kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetnek. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) Btv 41. A ki váló termőhelyi adottságú szántóterület övezet (M-3) tekintetében az OTrT-ben meghatározott kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: a) csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló - a talaj fizikai, kémiai, biológiai védelmét biztosító - agrotechnikai módszerek alkalmazhatók; b) csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytatható. Btv 44. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet (E-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások érvényesek: a) az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a tényleges kiterjedésnek megfelelően a településrendezési eszközökben kell lehatárolni; 12

13 b) az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolhatóak. d) Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), Kertgazdasági terület övezete (M-2), Erdőterület övezete (E-1), Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2) A koncepció által érintett tervezési terüleleteken M-1 általános mezőgazdasági terület található a volt lőtér északkeleti szegletében, a 088/8 hrsz-ú ingatlan 7 ha-os részét érintve. Az övezet területéhez tartozó alrészlet 7 ha-os részén a lovasturizmus fejlesztésére, új gazdasági telep, birtokközpont kialakítására is sor kerülhet. Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), erdőterület övezte (E-2) Btv 39. (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1): a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg; c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg; e) szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; f) a szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha és azt meghaladó telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800 m 2 -t nem haladhatja meg; g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál 13

14 nagyobb - a szőlője művelésével, fel dolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni; h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek alapterülete az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg; j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni; k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell rendelkezni; l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; m) 151 a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő fásításokat a településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni; n) a vízfolyások menti méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. (2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - parti és partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. (3) 152 A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben kell szabályozni gazdasági területként, ahol környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység folytatható. (4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető. Btv 42. Az erdőterület övezetén (E-1): a) a szőlő művelési ágban történő hasznosítás - a szőlő termőhelyi kataszteri területbe is besorolt területeken - az erdészeti hatóság által engedélyezhető; b) a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken természetvédelmi bemutatási, kezelési, illetve erdészeti célból szabad építményt elhelyezni; c) a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet építeni; d) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát - tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell; e) a védőerdők kivételével kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad; f) új vadaskert létesítése nem engedélyezhető; g) terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhető. e) Világörökség és világörökség várományos terület 14

15 Világörökség várományos terület A koncepció kiegészítésével érintett területek Lesencetomaj község és Tapolca város területével egyetemben a Balaton törvény alapján világörökség várományos terület övezetének része. A helyi építési szabályzat meglévő és jövőbeni előírásait a jogszabály szerinti tájkép védelmét és kulturális örökség fennmaradását szolgáló előírásokkal is ki kell egészíteni. Btv 28. (1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét - a kulturális örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján - a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. (2) A világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a világörökség és világörökség-várományos terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban a tájképet és a kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni. f) Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1) A volt lőtér 088/8 hrszú területének északkeleti (7 ha-os) szögletének kivételével az egész telek, illetve a tervezési területen kívüli nyugati földrészletek is az övezet részét képezik. Az övezet területén jelentős beépítés nem található. Az övezet előírásait a rendezési terv készítésének szakaszában lehet figyelembe venni és érvényesíteni. 15

16 Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1) Btv 45. A turisztikai fejlesztési terület övezetén (Ü-1): a) az 5 ha-nál nagyobb telkek építhetők be, legfeljebb 10%-os beépíthetőséggel; b) az épületeket a rendeltetés és a helyi építészeti és táji adottságához igazodva kell megtervezni, és az építési engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni; c) a telek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani; d) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos építményeik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével a terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai A településfejlesztési koncepció kiegészítése szempontjából Tapolca város településszerkezeti és szabályozási tervei az irányadóak és figyelembe veendőek. Tapolca Város Településfejlesztési Koncepciója 1999-ben, 364/1999. (XI.23.) Kt. sz. határozattal került jóváhagyásra, majd 2008-ban az Északi és Déli Laktanya területére vonatkozóan módosításra került, az Északi Laktanya területét, mint gazdasági és településközpont vegyes, a déli Laktanya területét különleges turisztikai területként határozta meg. 16

17 A hatályos rendezési tervnek a Pannóni Z.Kft és Z.É. Műhely Városrendezési és Építészeti Kft által 2013-ban módosított tervdokumentációja tekintendő. Tapolca város rendezési terve is elsődlegesen a volt laktanya terület vonatkozásban fontosak, hiszen a laktanya egykoron egysége a közigazgatási terület határtól függetlenül és jövőbeni hasznosítás, infrastruktúra szerint is szerves összefüggést alkot. Tapolca város rendezési terve a volt laktanya tömb területén lévő lakótelepet egykori tiszti lakásokat nagyvárosias lakóterületbe sorolta. A lakóterületet kiszolgáló garázsvárost Gksz-g jelű kizárólagos területfelhasználású övezetként jelülte. A laktanya Lesencetomajhoz simuló részét pedig Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként sorolta be. Átmenti zóna a lakóterület és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület között a településközpont vegyes terület észak-déli irányú sávja. A kijelölt területfelhasználások alkalmasak változtatás nélkül az igazgatási szempontból és tulajdonjogilag ketté vágott terület gazdasági célú fejlesztésére, az új közlekedési rendszer és közmű infrastruktúra kiépítésére. A Balaton törvény szerint a város rendezési terve jelöl egy 77-es főút tervezett nyomvonalat. Ez azonban m-el délebbre van ábrázolva, mint a törvényben szereplő Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai Lesencetomaj község Településfejlesztési koncepcióját 2003-ban fogadták el. A hatályos településfejlesztési koncepció a laktanya területet honvédelmi célú hasznosítást irányozza elő. Az időközben megváltozott tulajdonjogi állapot, azaz a laktanya megszűnt, azt Lesencetomaj önkormányzata megkapta. A volt lőtér vonatkozásában szintén honvédelmi célú hasznosítást irányozta elő. Ez egyezik a Balaton törvény övezeti előírásaiban rögzítettekkel. A hatályos koncepció a Gubacsi malom jövőképét nem rögzítette. Ezért itt ki kell egészíteni azzal, hogy az idegenforgalmat jelenleg is szolgáló funkció illeszkedjék a település turisztikai kínálatába A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök Lesencetomaj község Településszerkezeti terve a 45/2004. (V. 25.) határozattal került megállapításra. Lesencetomaj község Szabályozási terve és Helyi építési Szabályzatát a 12/2004. (V.25..) önkormányzati rendelettel fogadták el. A módosítását a 9/2005.(XI.9.) és 26/2005. (XII.22.) önkormányzati rendeletekkel fogadták el. A laktanya tömb tervezési terület határos Tapolca város területével így annak, rendezési tervével, amelyet legutóbb a 69/2013.(IV.26.) KT határozattal és a 18/2013.(IV.29.) önkormányzati rendeltével módosítottak A hatályos településszerkezeti terv megállapításai Laktanya terület: 17

18 Lesencetomaj község északkeleti határán, Tapolca város igazgatási határa mentén találjuk a volt honvédségi területeket. A hatályos szerkezeti tervben mezőgazdasági és erdőgazdasági terület, külterület szabályozási terven M-3 jelű mezőgazdasági és erdőgazdasági övezet. A valóságban a 088/7; 088/8; 088/2; 088/3; 088/4; 088/5; 0115; 0117; 0120; 0122; 0124; 0125 hrsz ingatlanok kivett területek. A 088/7 hrsz ingatlanon találunk erdő alrészleteket, melyeket jelen eljárásban készülő rendezési terv is változatlanul erdőként fog besorolni. Gubacsi malom: A község igazgatási területének keleti oldalán, a 7301 jelű összekötő út és Lesence patak találkozásánál egy szálláshellyé alakított malom épületegyüttese található. A 0306 és 0284/16 hrsz ingatlanok a hatályos szerkezeti terv szerint mezőgazdasági terület, a külterület szabályozási terv szerint M-3 jelű mezőgazdasági övezetben fekszik A település társadalma Demográfia, népesesség, foglalkoztatottság A népesség számának alakulása (forrás: KSH) Állandó népesség Lakónépesség Lesencetomaj A lakónépesség alakulása az elmúlt években (forrás: KSH) Év Lakónépesség

19 Lesencetomaj Lakónépesség Lesencetomaj Év A népesség alakulása Lesencetomajon A népesség növekedés alapja a bevándorlás pozitív irányú népességmozgás, azaz az elvándorlást meghaladó mértékű bevándorlás. A természetes fogyás évente fővel csökkentené a település népességét. A Tapolcai járásban fő élt, Lesencetomajban a járás népességének 3,2 %-a lakott. A település népessége az elmúlt évtizedekben nem mutatott jelentősebb változást. A rendszerváltást követően kissé növekvő trend, míg az elmúlt évtized elején kismértékű csökkenés volt megfigyelhető. A népesség számát torzíthatja a településen működő otthon lakóinak száma. A népesség korcsoportok szerinti megoszlása (forrás: KSH) Összesen Férfi Nő Lesencetomaj Háztartások száma 347, családok száma 262. Száz háztartásra jutó foglalkoztatott es népszámlálási adatok szerint a lakások száma 375 db, ebből lakott 332, nem lakott 43. A településen 3 üdülő található. A községben 369 fő foglalkozatott (32,65 %), 41 munkanélküli (3,6 %), 477 inaktív kereső (42,2 %) volt. A Tapolcai járásban ugyanez úgy nézett ki, hogy foglalkozatott (40,1 %), 1916 munkanélküli (5,5 %), inaktív kereső (32,3 %) volt Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 19

20 Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) Civil szervezetek: Lesencetomaj és Lesencefalu Gyermekeiért Közalapítvány, Nyugdíjas Klub, Énekkar, Polgárőrség, Sportegyesület, Vöröskereszt helyi szervezete A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) A településen általános iskola, napközi otthonos óvoda, közös önkormányzati hivatal, művelődési ház, háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, gyógyszertár, postahivatal működik. A Művelődési Ház 2012-ben IKSZT pályázat keretében újult meg Esélyegyenlőség biztosítása A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) június 12-én készült el. Megvalósítása folyamatban A település gazdasága A település gazdasági súlya, szerepköre Lesencetomaj község területén az alábbi vállalkozásokat tartják nyílván. Egyéni Rt. Kft. Gt. Bt. Zrt. Nyrt. db foglalkoztatottak közszolgáltató A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői A községben jelentősebb, sok munkahelyet biztosító vállalkozások nem találhatóak. A volt laktanya területén bérbeadás keretében egy-egy vállalkozás működik. A működésük a bizonytalan rendezési tervi besorolás és állapot miatt nem lehet figyelembe venni Ingatlanpiaci viszonyok A volt laktanya területe állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került átadásra. A közel 140 hektáros vagyon hasznosításának előkészítése, részbe értékesítése a települési önkormányzat döntése alapján történhet Településüzemeltetési szolgáltatások A települési önkormányzat tulajdonában álló csatornahálózat üzemeltetésére az önkormányzat a DRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést. A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását szerződés alapján a keszthelyi Városüzemeltető Kft oldja meg. A község részt vesz az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásban, melynek célja a települési hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtése, szelektálása, kezelése, megsemmisítése. 20

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Nemesgulács Község Településrendezési eszközök módosítása a 045/36 hrsz-ú ingatlanra 2015.

Nemesgulács Község Településrendezési eszközök módosítása a 045/36 hrsz-ú ingatlanra 2015. NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 045/36 hrsz-ú ingatlanra Alátámasztó munkarészek [véleményezésre] MEGBÍZÓ: Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nemesgulács,

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 6 1. HELYZETFELTÁRÓ

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Putnok

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT. Nemesgulács Község Településrendezési Terve 2014. KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT. Nemesgulács Község Településrendezési Terve 2014. KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT MEGBÍZÓ: Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nemesgulács, József A. u. 59. MEGBÍZOTT: City Pro Ingatlanfejlesztő

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu

1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 2014. június MEGBÍZÓ: KÉSZÍTETTE: Kaposvár Megyei

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 2015. április 3. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 2015. április 3. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2015. április 3. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 1 Helyzetfeltáró munkarész... 6 1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A

Részletesebben

GYULA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

GYULA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 GYULA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM GYULA VÁROS INTEGRÁLT

Részletesebben