Mencshely Község Képviselõ-testületének 12/2004. (VIII. 13.) rendelete Mencshely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mencshely Község Képviselõ-testületének 12/2004. (VIII. 13.) rendelete Mencshely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl."

Átírás

1 Mencshely Község Képviselõ-testületének 12/2004. (VIII. 13.) rendelete Mencshely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl. Mencshely Község Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló Évi LXXVIII. Törvény 7. -ában adott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. (A vonatkozó magasabb szintû jogszabályokat a lábjegyzetek jelölik.) I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK Az elõírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Mencshely község teljes közigazgatási területére terjed ki. Az elõírások alkalmazása 2.. (1) A 1. -ban meghatározott területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerûsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni - az országos érvényû rendelkezések mellett - kizárólag jelen rendelet elõírásainak megfelelõen szabad. (2) Jelen rendelet kötelezõen alkalmazandó melléklete a település szabályozási tervének (1.sz. melléklet Szabályozási terv-beépítésre szánt területek, 2.sz. melléklet Szabályozási terv Beépítésre nem szánt területek, 3. sz. melléklet Szabályozási terv Kertes-Mezõgazdasági), 4. sz. melléklet Szabályozási terv- É-i Gazdasági terület. A rendelet elõírásai a szabályozási tervvel együtt alkalmazandók. A szabályozás elemei Az alkalmazott kötelezõ szabályozási elemek: 1 a) Szabályozási vonal b) Beépített és beépítésre szánt, ill. beépítésre nem szánt területek határa, valamint a belterület határa c) Területfelhasználási egységek határa d) Telekre vonatkozó: építési övezet határa, építési övezet jele, építési hely, vonal, beépíthetõ legkisebb teleknagyság, minimális telekszélesség, legnagyobb építménymagasság, maximális beépítettség, beépítési mód, zöldfelületek legkisebb mértéke és a zöldfelületek kialakítására vonatkozó elõírások, és a beépítettség környezeti feltételei. 2. Irányadó szabályozási elemek: ajánlott telekhatár, megszüntetõ jel, épület kontúrok, út, gyalogút és közmû-vezeték nyomvonala. 3. Az irányadó szabályozási elemek elõírásaitól az engedélyhatározat az egyéb elõírások 1 az OTÉK alapján

2 2 betartása mellett eltérhet. 4. A kötelezõ szabályozási elemek csak a rendezési terv módosításával változtathatók meg. Külterület és belterület 4.. A belterületi határ tervezett változását a szabályozási terv tartalmazza, mely több részletben is végrehajtható. Területfelhasználás A település területe építési szempontból a. beépítésre szánt területekre b. beépítésre nem szánt területekre tagozódik. A település területe az alábbi terület felhasználási egységekre tagozódik: a.) beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint: Lakóterület: - Kertvárosias Lke - Falusias Lf Vegyes terület: - Településközpont vegyes terület Vt Gazdasági terület: - Kereskedelmi, szolgáltató Gksz - Mezõgazdasági major Gm Különleges terület: - temetõ Kt - komposztáló telep területe Kko b.) beépítésre nem szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint: Közlekedési és kömû terület: Közlekedési terület a szabályozási terven jelölt: - országos közutak KÖu - a helyi közutak területe külön nem jelölt Zöldterület: - zöldterület Z Erdõterület: - védelmi Ev - gazdasági Eg Mezõgazdasági terület: - kertes mezõgazdasági terület Mk - általános Má 2

3 3 Vízgazdálkodási terület: - vízgazdálkodási terület V Minden terület-felhasználási egységben a mindenkori építési törvény és OTÉK szerinti feltételekkel az ott meghatározott funkciójú épületek és építmények helyezhetõk el, kivéve az egyes terület-felhasználási egységeknél felsorolt létesítményeket. II. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK A lakóterületek általános elõírásai A lakóterületeken elhelyezhetõ legfeljebb kétlakásos lakóépület, valamint az OTÉK-ban felsorolt egyéb funkciójú épületek, kivéve az üzemanyagtöltõt. 2. A fõ funkciójú épület csak egy épülettömegben helyezhetõ el. A telken elhelyezésre kerülõ mellékfunkciók maximálisan további egy épülettömegben helyezhetõk el. A fõfunkciójú épület terve vagy megléte nélkül nem engedélyezhetõ mellék funkciójú épület. A mellék funkciójú épület, vagy építmény használatbavételi engedélye nem elõzheti meg a fõ funkciójú épület használatbavételi engedélyét. 3. Nyeles telek csak úttól elzárt belsõ fekvésû meglévõ telek esetében alakítható ki. 4. Az egyes telkek területének legalább 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani. 5. A szükséges parkolási igényt telken belül kell biztosítani, de amennyiben a kialakult állapot miatt ez nem lehetséges az építési engedélyhez a parkolási tervet kell készíteni a közút kezelõ szakhatóságként való bevonásával. 6. Az épületek csak magas tetõvel (nyeregtetõvel) létesíthetõk. A fõ funkciójú épület fõ tömegét (tömeget) meghatározó tetõ hajlásszöge 40 -nál alacsonyabb (kivéve Lke-ben ahol ez az érték 30 ) és 45 -nál meredekebb nem lehet. A fõfunkciójú épület fõ tömegén égetett agyagcserép ill. ahhoz színben és formában alkalmazkodó (vörös és vörösesbarna) egyéb héjalás alkalmazható (zöld, kék szín nem alkalmazható). Nem alkalmazható a fémlemez és táblás lemezfedés, tegola. A hagyományos szürke palafedés csak a meglévõk pótlására és annak folytatásaként alkalmazható. Alkalmazható viszont a hagyományos régi betoncserép és nád. 7. A lakóterületen lakással egybeépített (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) egy építészeti egységben helyezhetõ el, úgy, hogy külsõ megjelenésében lakóépület összhatását keltse, az övezetre elõírt beépítési %-ok betartásával. A mûködéshez szükséges parkolási lehetõséget az eddigi telken belül kell biztosítani. 3

4 4 8. Mellékfunkciójú épület tömege nem haladhatja meg a fõfunkciójú épület tömegét. 9. Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények csak a helyi állattartási rendelet figyelembevételével létesíthetõk. 10. A lakóövezetek telkeit a közterülettel határos oldalakon általában a helyben kialakult anyag és formavilágú kerítéssel lehet bekeríteni. Tömör kerítés csak max. 140 cm magas lehet és a helyben szokásos mészkõbõl soros rakással készülhet. Natúr deszka kerítés csak natúr fa megjelenésû lehet és max. 160 cm magas, valamint legalább 35 % áttörtségû. Egyéb kerítés max. 160 cm magas (kivéve Lke-ben ahol 180 cm) lehet max. 60 cm magas tömör lábazattal és fölötte min. 50% áttörtséggel. Élõsövény estében sövénybe húzott sima dróthuzal is alkalmazható. Belsõ kerítésnek drótfonat vagy léckerítés alkalmazható, max. 20 cm-es tömör lábazattal. Látszó beton, zsalukõ nem alkalmazható. 11. Meglévõ épület a telek méretétõl függetlenül helyben felújítható, épület elbontása esetén annak helyén és azzal megegyezõ méretû új épület építhetõ az övezet sajátos elõírásainak betartásával. 12. A beépíthetõ minimális teleknagyságot többszörösen meghaladó telken a többszörösség számának megfelelõ számú épület építhetõ, de csak a minimális beépíthetõ teleknagyság és a max. beépítés mérték szorzatának megfelelõ nagyságú épültekkel, valamint az építési hely illeszkedés alapján meghatározott folytatásában. Az Lke és Lf-4 övezetekben a kialakítható telek nem haladhatja meg a legkisebb kialakítható telekméret 3x-osát. 13. Oldalhatárra elõírt beépítésnél az épületek elhelyezése az oldalhatártól 100 cm-re lehet, kivéve a kialakult állapotot és az Lfm övezetet, ahol 0 cm is lehet. A hátsókert általában min. 6 méter, de a kialakult állapot miatt az Lfm övezetben kivételesen engedélyezhetõ a 0 méter is. Az oldalkert egyik övezetben sem lehet kisebb mint 5 méter. 14. A lakóövezetekben az utcafronti épületszélesség a 8 métert (Lke övezetben a 10 métert) nem haladhatja meg az épület utcafronti homlokzatától számított 3 méterig. 15. A kialakítható teleknagyságok út és közmûlétesítmények kialakítása, módosítása során eltérhetnek az övezetre elõírt minimális értéktõl. Telekalakításnál a fenti esetekben a visszamaradó teleknek továbbra is beépíthetõnek kell maradnia legalább az eseti elõírásokkal. 16. Az építés feltétele a kiépített alapközmû (víz, csatorna, elektromos) gerincvezeték megléte. 17. Gázkémény csak burkolt (tégla, rabic) kivitelben épülhet. 18. Föld feletti kialakítású gáztartály nem építhetõ. Kertvárosias lakóterület (Lke) Az Lke övezet építési telkeinek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a 4

5 5 következõ táblázat szerint kell meghatározni: Övezeti jel Kialakítható/beépít hetõ telek min. nagyság (m 2 ) Kialakítható/beépíth etõ telek legkisebb telek szélesség, (m) Beépítés módja Max. beépítettség mértéke (%) Max. építmény magasság (m) Lke SZ 20 4,5 2. Az övezetben az elõkert mérete 7 méter. Központi falusias lakóterületek (Lfm) Az Lfm övezetben az alábbi táblázatban meghatározott elõírások alapján helyezhetõk el az építmények. AZ ÉPÍTÉSI TELEK Övezeti jel Kialakítható telek min. nagyság (m 2 ) Beépítés módja Max. beépítettség mértéke (%) Max. építmény magasság (m) Beépíthetõ min. telekszélesség (m) Lfm 800 O 30 3, Tetõtér beépítésekor a tetõablakok a tetõsíkra vetített felület legfeljebb 10%-án lehetnek. 3. Az övezetben a hagyományokhoz illeszkedõ homlokzati megjelenés kialakítása elõírás legyen. 4. Az övezetben a villamos energia valamint a távközlési vezetékek lehelyezését a évi CXII. törvény 27. b) szerint kell megoldani. A közmûvek és kapcsolódó létesítményeik (tájesztétikai szemléletû) takart elhelyezéssel kerüljenek kialakításra. 5. Az övezetben az elõkert a kialakulthoz illeszkedõ kell, hogy legyen. Falusias lakóterületek (Lf) Az Lf övezet építési telkeinek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a következõ táblázat szerint kell meghatározni: Övezeti jel Kialakítható telek min. nagyság (m 2) Kialakítható telek legkisebb telek szélesség (m) Beépítés módja Max. beépítettség mértéke (%) Max. építmény magasság (m) Lf SZ 30 4,5 Lf O 30 4,5 Lf SZ 30 4,5 Lf SZ 20 Lakóépület 4,5 Lovarda 7,0 2. A szabályozási tervlapon feltüntetett építési vonalakat kötelezõ jelleggel kell figyelembe venni. Ahol nem került feltüntetésre építési vonal, ott kialakult környezet esetén az illeszkedés szabályai alapján kell eljárni. Az Lf-2 és Lf-3 és 4 -es övezetben az elõkert mérete 7 méter. Az Lf-1 övezetben a kialakult helyzethez igazodó. 3. Az Lf-4 övezetben építhetõ lovarda tetõhajlása fokos lehet. Anyaga lehet matt felületû 5

6 6 lemez fedés is, mely színben harmonizál a természetes cseréppel. Településközpont vegyes terület (Vt) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsõsorban központi igazgatási, egészségügyi, oktatási, szórakoztató, kulturális, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, sport épületek elhelyezésére szolgál. 2. A településközponti vegyes területen nem helyezhetõ el - Parkolóház, üzemanyagtöltõ 3. Az Vt övezet építési telkeinek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a következõ táblázat szerint kell meghatározni: K-kialakult állapot szerint kizárólag a templomokra érvényes Övezeti Beépítés jel módja Kialakítható telek min. nagyság (m 2 ) Kialakítható telek legkisebb telek szélesség (m) Max. beépítettség mértéke (%) Max. építmény magasság (m) Vt-k 900 ill. K 18 ill. K SZ 30 3,5 ill. K Vt SZ 20 4,5 4. A Vt-1 jellel ellátott településközpont vegyes területen épületek szabadon álló beépítési móddal, a kialakult állapothoz igazodóan helyezhetõk el. Elhelyezésük meglévõ vagy kialakítandó, egyedi építési telkeken történhet. 5. Az új intézmények létesítésével egyidejûleg az érvényes normatívák alapján számítható parkoló mennyiséget kell megépíteni. 6. A Vt övezetben állattartás céljára szolgáló épületek, építmények nem építhetõk. 7. Az épületek csak magastetõvel létesíthetõk. A fõ funkciójú fõtömeget meghatározó tetõ hajlásszöge 40 -nál alacsonyabb, 45 -nál meredekebb nem lehet, kivéve a Vt övezetben, ahol a kialakult szerinti lehet. Égetett agyagcserép ill. ahhoz színben és formában alkalmazkodó egyéb héjalás alkalmazható. Nem alkalmazható táblás lemezfedés. A hagyományos szürke palafedés csak a meglévõk pótlására és annak folytatásaként alkalmazható. A Vt övezetben ettõl eltérõ is lehet, de csak a mûemléki hatóság engedélye alapján. Kivétel a templom. 8. Az övezet telkeit a helyben kialakult anyag és formavilágú max. 140 cm magas kerítéssel lehet bekeríteni. Az optikai zártsor biztosítása esetén a kialakult állapothoz kell illeszteni a tömör kerítést. 9. A településközpont vegyes övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi elõírások vonatkoznak: a) az egyes telkek területének legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani. b) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintû (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintû (gyep- és cserjeszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 6

7 7 c) a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott fa telepítendõ. d) új közintézmény (pl. óvoda, iskola, szociális otthon) kialakítása az engedélyezési tervnek az intézménykert kialakítására vonatkozóan kertészeti tervet kell tartalmaznia. A kertészeti tervnek legalább kertrendezési tervet (léptéke M 1: 500 vagy M 1:200), növénykiültetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti létesítmények részletrajzait és mûleírást kell tartalmaznia. e) új intézményi létesítmények használatbavételi engedélye kizárólag abban az esetben adható ki, ha a kertépítészeti terv szerinti növénytelepítés megtörtént. Gazdasági terület 11.. (1) A gazdasági területek funkciójuk, valamint az elhelyezhetõ épületek, építmények szempontjából az alábbi övezetekre tagolódnak: a) Gksz: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, b) Gm: mezõgazdasági major területe. (2) A gazdasági terület övezeteiben az építési telkek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a következõ táblázat szerint kell meghatározni: építési övezet jele kialakítható/ beépíthetõ telek min. kialakítható/ beépíthetõ telek legkisebb Beépítés módja beépítettség max. mértéke min. zöldfelületi borítottság építménymagasság max. (m) nagysága (m 2 ) szélessége (m) (%) (%) Gksz SZ ,0 Gksz SZ ,0 Gm SZ ,0* *terményszárító, silótorony, takarmánykeverõ és víztorony magassági korlátozás nélkül elhelyezhetõ, azonban a 10 m-nél magasabb építmények környezetbe illesztését az engedélyezési tervhez melléklendõ látványtervvel kell igazolni. (3) Az építési övezetben az építési hely határvonalai: a) építési határvonal az elõkertben: a telek szélétõl min. 10 m-re, b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétõl min. 6 m-re, kivéve Gksz-2 ahol 3 m, ill. kialakult esetben a meglévõ, a) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétõl min. 6 m-re húzódik. (4) A gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására az alábbi elõírások vonatkoznak: a) az egyes telkek területének minimális zöldfelületi borítottságát az egyes gazdasági övezetek részletes elõírásai tartalmazzák. b) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintû (gyep- cserjeés lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintû növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/4-ét boríthatja. c) a gazdasági övezetben az egyes telkeken a kötelezõ zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggõen kell kialakítani. A telekhatárok mentén legalább 5,0 m széles, az oldal és a hátsókertben többszintû növényzetbõl (fasor alatta cserjesávval) álló, az 7

8 8 elõkertben legalább kétszintû növényzetbõl (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzet létesítendõ. d) telken belül a parkolók fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendõ. e) a növényfajok kiválasztásakor a honos fajok elõtérbe helyezése javasolt. f) gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására vonatkozóan az engedélyezési terv részeként kertészeti tervet kell készíteni. A kertészeti tervnek legalább kertrendezési tervet (léptéke M 1: 500 vagy M 1:200), növénykiültetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti létesítmények részletrajzait és mûleírást kell tartalmaznia. g) létesítmények használatbavételi engedélye kizárólag abban az esetben adható ki, ha a kertészeti terv szerinti növénytelepítés megtörtént. (5) Az épületek szélessége nem haladhatja meg a 12 m-t, míg az 500 m2-nél nagyobb alapterületû épületek csak több max. 500 m2-es megosztott tömegû egységbõl alakíthatók ki. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 12.. (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen belül az OTÉK-ban felsorolt épületek, építmények helyezhetõk el. (2) Az épületek tetõszerkezetének hajlása fok közötti lehet alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (pasztell színû) lehet. A környezettõl erõsen elütõ színû és fénylõ nem lehet. Mezõgazdasági major terület (Gm) 13.. (1) A mezõgazdasági major terület az üzemi méretû árutermelõ mezõgazdasági tevékenység: állattenyésztés és állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló terület. (2) A mezõgazdasági major övezet területén: a) a mezõgazdasági termeléshez, továbbá az ott tartózkodók alapfokú ellátásához szükséges építmények, b) állattartó épületek, c) terménytárolók, d) szerszám- és géptárolók, e) vegyszertároló, f) terményfeldolgozó, g) mezõgazdasági gépjavító, h) biztonsági okokból szükséges õrházak, i) termékvezetékek és mûtárgyaik, j) komposztáló telepek építményei, k) a mezõgazdasági tevékenység során keletkezõ veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgáló építmények helyezhetõk el. 8

9 9 (3) A mezõgazdasági major övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájbaillõ, hagyományos szerkezetûek, magastetõs, tetõ hajlásszögûek lehetnek. (4) A mezõgazdasági major gépjármûvek közlekedésére szolgáló területét portalanított szilárd burkolattal kell ellátni. (5) A mezõgazdasági major övezetben létesítmények a Rendelet ainak környezetvédelmi elõírásai és az alábbi környezeti feltételek együttes biztosítása esetén engedélyezhetõk, ill. üzemeltethetõk: a) az övezetben a kellemetlen szagok és a bûzhatás csökkentése érdekében: i) az állattartó köteles a felgyülemlett trágyát rendszeresen elszállítani és a trágyatárolót legalább évente kétszer (tavasszal és õsszel) fertõtleníteni, ii) a szagártalom csökkentése érdekében a trágyába és az alomanyagba az állattartó épületeken belül és kívül is ammóniaképzõdést csökkentõ szereket (pl.: 5dkg/nap szuperfoszfát, zeolit vagy klórmészpor) kell keverni. b) a trágya tárolása földbe, vagy föld fölé épített - más hulladéktól elkülönítetten - zárt rendszerû (szivárgásmentes) trágyakezelési módszerrel történhet. Különleges területek 14.. A különleges területek funkciójuk, valamint az elhelyezhetõ épületek, építmények alapján az alábbi övezetekbe sorolhatók: a) temetõ területe (Kt) b) komposztáló telep területe (Kko). Temetõ területe (Kt) 15.. (1) A Szabályozási terven temetõként (Kt) lehatárolt területen ravatalozó, kápolna, sírépítmények, továbbá a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetõk el. (2) Az övezet részletes elõírásai az alábbiak: övezeti jel kialakítható telek min. nagysága (m 2 ) kialakítható telek legkisebb telekszélessége (m) beépítés módja beépítettség max. mértéke (%) minimális zöldfelületi borítottság (%) max. építménymagasság (m) Kt 1ha 100 SZ ,5 SZ: szabadon álló (3) Az övezetben az építési hely határvonalai: a) építési határvonal az elõkertben: a telek szélétõl min. 20 m-re, b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétõl min. 20 m-re, c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétõl min. 20 m-re húzódik. (4) A temetõ területén a zöldfelületek kialakítására az alábbi elõírások vonatkoznak: a) a temetõ telekhatára mentén többszintû növényzetbõl álló növénysáv (fasor alatta cserjesávval) telepítendõ. A temetõ bõvítése esetén a bõvítési terület telekhatára mentén 30,0 m széles, többszintû, honos, lombhullató növényzetbõl álló növénysáv létesítendõ. 9

10 10 b) a temetõ növényegyedeinek védelmét biztosítani kell. Fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. c) a temetõ átépítése, bõvítése kizárólag kertépítészeti terv alapján történhet. Komposztáló telep területe (Kko) A Szabályozási terven komposztáló telepként (Kko) a hrsz: 039/7-es területen a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontásához, tárolásához szükséges épületek, építmények, valamint a terület fenntartását szolgáló gazdasági és szociális (pl. iroda) épületek helyezhetõk el. 2. Az övezet részletes elõírásai az alábbiak: övezeti jel kialakítható telek min. nagysága (m 2 ) kialakítható telek legkisebb telekszélessége (m) beépítés módja beépítettség max. mértéke (%) minimális zöldfelületi borítottság (%) max. építménymagasság (m) Kko K K SZ ,5 K: kialakult telek, tovább nem osztható SZ: szabadon álló 3. Az övezetben az építési hely határvonalai: a) építési határvonal az elõkertben: a telek szélétõl min. 10 m-re, b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétõl min. 10 m-re, c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétõl min. 10 m-re húzódik. 4. A komposzttelep telekhatára mentén legalább 10 m széles, többszintû növényzetbõl (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) álló növénysáv alakítandó ki. Beépítési kötelezettségek meghatározása 17.. (1)A tervszerû telekgazdálkodás és a településkép elõnyösebb kialakítása érdekében a 2. bekezdésben feltüntetett beépítetlen építési telkeket a beépítési kötelezettség ingatlannyilvántartásba történõ bejegyzésétõl számított két éven belül lakóingatlannal be kell építeni. A beépítettséget a használatba vételi engedéllyel kell igazolni. (2) A beépítendõ építési telkek a következõk: (helyrajzi számokkal jelölve) - Balatoni utca 412/10, 414/3, 414/8 hrsz - Petõfi Sándor utca 416/2, 402, 385/1 hrsz - Kossuth Lajos utca 329/1, 329/2 hrsz - Fõ utca 408/2, 409/1, 409/2 hrsz (3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy kérésére az ingatlant ki kell sajátítani. III. FEJEZET 10

11 11 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési területek és létesítmények(kö) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védõtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza. 2. A közlekedési területen és a közlekedési védõtávolságon belül bármit elhelyezni, bármilyen építési tevékenységet folytatni csak az illetékes közlekedési hatóság, és a kezelõ hozzájárulásával és elõírásai szerint lehet. 3. A települést érintõ országos utak (forgalmi utak): 7311sz. Nagyvázsony-Zánka ök. út, K. V., B. V., sz. Mencshely-Balatonakali ök. út, K. V., B. V. 4. A 7311sz. ök. út jelenlegi nyomvonala és szabályozási szélessége a kialakult marad. A távlatban az összekötõ út a községet északról elkerülõ külterületi nyomvonalra kerül. A külterületen, a jelenlegi és a távlati nyomvonalon egyaránt, az út mentén a tengelytõl számított méteres védõtávolság van érvényben. 5. A sz. ök. út jelenlegi nyomvonala és szabályozási szélessége a kialakult marad. A távlatban az összekötõ út a községet keletrõl elkerülõ külterületi nyomvonalra kerül. Az új nyomvonal szabályozási szélessége a szabályozási tervlap szerinti, 24 és 30 méter közötti. A külterületen, a jelenlegi és a távlati nyomvonalon egyaránt, az út mentén a tengelytõl számított méteres védõtávolság van érvényben. 6. Az egyéb (nem országos) külterületi utak, mezõ- és erdõgazdasági utak mentén kerítést, ill. bármilyen építményt a tengelytõl számított minimum 6-6 méter távolságra lehet elhelyezni. 7. A tervezett lakóutcák (B. VI.) szabályozási szélessége minimum 12 méter, jellemzõen 16 méter. 8. A különleges burkolat-kiképzésû közterületek (közös jármû-gyalogos burkolat, vagy díszburkolat, térkialakítás) kialakítását közterület rendezési terv alapján kell megépíteni. A közterület rendezési tervnek tartalmaznia kell a helyszínrajzi elrendezést, a magassági méreteket, keresztmetszeteket, berendezéseket, utcabútorzatot burkolatokat, közmûhálózat kialakítását, köz-és díszvilágítás megoldását, parkolás megoldását, a terület kertépítészeti kialakítását. 9. Meglévõ létesítmények, ill. meglévõ épületben funkcióváltással létrejövõ új létesítmények esetében, amennyiben a telken belüli parkolás fizikailag megoldhatatlan, vagy aránytalanul nagy nehézségekkel járna, a közterületi parkolás helyi parkolási rendelet alapján engedélyezhetõ. 10. Új létesítmények parkolását, rakodását az OTÉK elõírásainak megfelelõen telken belül kell megoldani. 11

12 Új utak kétoldali zöldsávval, ill. fasorral alakíthatók ki. A fák telepítési távolsága legfeljebb 10,0 m lehet. 12. A 4 gépjármûállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, 4 gépjármû-állásonként legalább egy, legalább kétszer iskolázott lombos fa ültetésével engedélyezhetõk. Zöldterületek (Z) Zöldterület az SZA-B jelû szabályozási tervlapon Z szabályozási jellel jelölt területfelhasználási egység. 2. A zöldterületek funkciójuk, kialakításuk, valamint az elhelyezhetõ létesítmények alapján az alábbi övezetekre tagolódnak: a. Z-1: települési szintû közpark b. Z-2: lakóterületi szintû közpark, közkert c. Z-3: kegyeleti park 3. A zöldterületek részletes elõírásai az alábbiak: övezeti jel kialakítható/ beépíthetõ telek min. nagysága (m 2 ) kialakítható/ beépíthetõ telek legkisebb telekszélessége (m) beépítés módja beépítettség max. mértéke (%) max. építménymagasság (m) Z (1 ha) 100 SZ 2 4,5 Z /- 30/ Z-3 K/- K/ SZ: szabadonálló K: kialakult, tovább nem osztható, csak összevonható 4. A Z-1 övezetben: - pihenést és testedzést szolgáló építmények (pihenõhely, sétaút, játszótér, sportpályák stb.), - sportpályák kiszolgáló létesítményei (öltözõ, lelátó), - kerti építmények (pl. pergola, zenepavilon), - vendéglátó létesítmény, - a terület fenntartását szolgáló épület, valamint - a rendezvényturizmushoz kapcsolódó ideiglenes építmények (pl. sátor, színpad stb.) helyezhetõk el a terület legfeljebb 2 %-os beépítettségéig. 5. Az övezetben az építési hely határvonalai: a) építési határvonal az elõkertben: a telek szélétõl 15 m-re, b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétõl 15 m-re, c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétõl 15 m-re húzódik. 6. A Z-1 övezetben elhelyezésre kerülõ épületek, építmények kizárólag tájba illõ építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésûek, színezésûek) lehetnek. 12

13 13 7. A Z-1 övezetben az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintû növényzet (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintû növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/3-át boríthatja. 8. A Z-2 övezetben: - pihenést és testedzést szolgáló építmények (pihenõhely, sétaút, játszótér, kisebb sportpálya stb.), - köztárgyak, mûtárgyak (szobor, emlékmû, díszkút, szökõkút stb.), - kerti építmények (pl. pergola) helyezhetõk el. A Z-2 övezetben épületek nem építhetõk. 9. A Z-2 övezetben az egyes telkek területének minden 100 m 2 -e után legalább 1 db nagy lombkoronát nevelõ lombhullató fát kell telepíteni a park kialakításakor, ill. átalakításakor. 10. A Z-3 övezetben a testedzést szolgáló létesítmények (sportpálya, játszótér) kivételével a Z-2 övezetben megengedett építmények helyezhetõk el. 11. Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévõ zöldterületek átépítése kizárólag kertépítészeti terv alapján történhet. A kertépítészeti tervnek legalább kertrendezési tervet (léptéke M 1: 500 vagy M 1:200), favédelmi tervet, növénykiültetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti létesítmények részletrajzait és mûleírást kell tartalmaznia. 12. A település közterületi zöldfelületeinek védelme érdekében: a) A kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról jellegének és értékének megfelelõen, legalább az 1 m magasságban mért törzsátmérõ mértékéig kell a növényzet kivágójának gondoskodnia. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendõ növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként meg kell határozni. b) A visszapótlásra kerülõ növényállomány fajtáját (pl.: a térségben honos fajok alkalmazásának elõnyben részesítése), a telepítés helyét és idejét az építési hatóság meghatározhatja. Erdõterület (E) A közigazgatási területen található erdõterületek funkciójuk és az elhelyezhetõ építmények szerint az alábbi övezetekbe sorolhatók: a) Ev-1: védett erdõ, b) Ev-2: védõ erdõ, c) Eg: gazdasági erdõ. 2. Az erdõterületek részletes elõírásai az alábbiak: övezeti jel beépíthetõ telek min. nagysága (m 2 ) beépíthetõ telek legkisebb telekszélessége (m) beépítés módja beépítettség max. mértéke (%) max. építménymagasság (m) Ev

14 14 Ev Eg (10 ha) 50 SZ 0,3 4,5 SZ: szabadonálló 3. Védett erdõterületbe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, valamint bõvítési területén található erõterületek, továbbá a természeti területként nyilvántartott erdõterületek tartoznak. 4. A védett erdõ övezetben (Ev-1) a táji, természeti értékek megõrzése, a természetes, ill. természetközeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó. Védett erdõ övezetben a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel kizárólag természetközeli erdõmûvelés (szálaló vágás, õshonos fafajokkal történõ erdõfelújítás), ill. a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés folytatható. Védett rendeltetésû erdõterületen épületek nem helyezhetõk el. 5. A védõ erdõterületen (Ev-2) kizárólag olyan nem épület jellegû építmények, létesítmények (pl. nyomvonal jellegû közmû és távközlési létesítmények, feltáró utak) helyezhetõk el, amelyek az erdõt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Védõ rendeltetésû erdõterületen épületek nem helyezhetõk el. 6. Gazdasági rendeltetésû erdõterületen (Eg) kizárólag az erdõ rendeltetésének megfelelõ épületek, építmények (pl: erdészház, közösségi vadászház) helyezhetõk el, ha azt az erdõhasználat, az erdõmûvelés indokolja és az elhelyezéshez az ÁESZ hozzájárul. 7. A gazdasági erdõ övezetben az építési hely határvonalai: a) építési határvonal az elõkertben: a telek szélétõl 10 m-re, b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétõl 10 m-re, c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétõl 10 m-re húzódik. 8. Az épületek, építmények kizárólag tájba illõ, hagyományos szerkezetûek, magastetõs, tetõ hajlásszögûek lehetnek. 9. Erdõtelepítés, erdõfelújítás során valamennyi erdõterületen a termõhelyi adottságoknak megfelelõ honos fafajok telepítendõk, ill. természet- és környezetkímélõ gazdálkodási módszerek alkalmazandók. 10. Amennyiben a jelenlegi elsõdleges rendeltetésû erdõterületen más ajánlott elsõdleges rendeltetés szerepel, akkor az erdészeti tevékenységet lehetõség szerint az ajánlásban foglaltakra figyelemmel kell folytatni. 11. Erdõterületen erdõgazdálkodás kizárólag az erdõtörvény, az erdõterv, ill. a különbözõ tulajdonú erdõk kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdõbirtokossági társulás) belsõ elõírásai, ill. védett területen a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelési terve szerint történhet. 12. Az erdõterületek létesítéséhez (fásításhoz és erdõtelepítéshez), fakitermelési munkák végzéséhez, az erdõterületek igénybevételének minõsülõ tevékenységekhez (kivonás, idõleges kivonás, rendeltetésszerû használatot akadályozó létesítmény elhelyezése), erdõterületek megosztásához a természetvédelmi és az erdészeti hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulása szükséges. 14

15 15 Mezõgazdasági rendeltetésû terület A mezõgazdasági területek sajátos használatuk szerint: a. Mk: kertes mezõgazdasági területek és b. Má: általános mezõgazdasági területek. 2. A mezõgazdasági területekre az alábbi általános elõírások vonatkoznak: a. lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegû építmény a mezõgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhetõ el (kivéve méhészethez szükséges mobil egység és mobil WC) b. az egyes övezetekben elhelyezhetõ épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelõ, tájbaillõ építészeti kialakítással és magastetõvel létesíthetõk. c. a 100m 2 -nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakíthatók ki. d. az épületek maximális szélessége 12 m lehet. e. állatok tartása az önkormányzat állattartási rendeletében elõírt környezetvédelmi, közegészségügyi elõírások betartásával történhet. 4. Az SZA-K és SZA-Mk jelû szabályozási tervlapokon lehatárolt tájképvédelmi területre az alábbi elõírások vonatkoznak: a) a kialakult geomorfológiai formák megõrzendõk, b) a tájhasználat megváltoztatása kizárólag a tájkarakter erõsítése érdekében engedélyezhetõ, c) a terület tájképi, településképi érzékenysége miatt növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor nem helyezhetõ el, d) önálló reklámhordozók, hirdetõ berendezések nem helyezhetõk el, e) táv és hírközlõ vezetékek kizárólag terepszint alatt létesíthetõk, kivéve ha védendõ érték veszélyeztetése miatt a természetvédelmi hatóság másként rendelkezik, f) 10 m-nél magasabb építmények elhelyezése tilos. Kertes mezõgazdasági terület (Mk) A kertes mezõgazdasági területbe az SZA-Mk jelû szabályozási tervlapon Mk jellel lehatárolt mezõgazdasági területek tartoznak. 2. A kertes mezõgazdasági területen kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m2, szélessége min. 14m. 3. A kertes mezõgazdasági területek I. osztályú szõlõkataszteri területek. A hagyományos tájhasználat, valamint a szõlõterületek védelme érdekében: a) A kertes mezõgazdasági övezetekben kizárólag a szõlõmûveléshez, szõlõfeldolgozáshoz, borturizmushoz kapcsolódó gazdasági épületek (présház, pince) helyezhetõk el. Az övezetben gazdasági épület létesítése kizárólag abban az esetben engedélyezhetõ, ha a telek legalább 80 %-a szõlõmûveléssel hasznosított. b) A kertes mezõgazdasági területek szõlõmûveléssel hasznosítandók. A szõlõ mûvelési ágú terület más mûvelési ágba nem sorolható át, a más hasznosítású területek mûvelési ága kizárólag szõlõ mûvelési ágra változtatható. 15

16 16 4. A kertes mezõgazdasági területek a beépítés feltételei alapján az alábbi övezetekbe sorolhatók: a) védett tájhasználatú kertes mezõgazdasági övezet (Mk-1) és b) védelem alatt nem álló kertes mezõgazdasági övezet (Mk-2). 5. A kertes mezõgazdasági övezetek részletes elõírásai az alábbiak: Övezeti jel Épület típus Beépíthetõ min. teleknagyság (m2) Beépíthetõ min. telekszélesség (m) Beépítés módja Mk-1 G K:2700* Ú:3000 Mk-2 G K:2000* Ú:3000 G: gazdasági épület K: e Rendelet hatályba lépése elõtt kialakult telek esetén Ú: e Rendelet hatályba lépése után kialakításra kerülõ telek esetén SZ: szabadon álló *Lásd még: (6) bekezdés ** Lásd még: (8) bekezdés Max. beépítési % Max. építmény magasság (m) 14 SZ 2%** 4,0 m 14 SZ 3%** 4,0 m 6. Az Mk-1 övezetben a jelen Rendelet hatályba lépése elõtt kialakult m 2 közötti nagyságú telkeken, az Mk-2 övezetben a jelen Rendelet hatályba lépése elõtt kialakult m 2 közötti nagyságú telkeken jogszerûen létesült épületek, építmények átépítése, bõvítése az adott övezetben megengedett maximális beépítési % mértékéig engedélyezhetõ. 7. Az 1500 m2 nél kisebb telkek nem építhetõk be, a területükön álló épületek nem bõvíthetõk, de alapterület növekedés nélkül átalakíthatók, felújíthatók úgy, hogy jelen építési szabályzatnak megfeleljen. 8. A kertes mezõgazdasági területen egy telken egy gazdasági épület helyezhetõ el. A gazdasági épületek alapterülete legfeljebb 100m2 lehet. 9. Az övezet egyes telkein az építési helyek az SZA-Mk jelû szabályozási terven jelölt építési sávon (általában 20 m) belül jelölhetõk ki a következõ módon: az építési hely határvonala az elõkertben a telek szélétõl ill. a szabályozási vonaltól 3,0 m-re, az oldalkertben a telek szélétõl 3,0 m-re húzódik. Az építési hely hátsókerti határvonala megegyezik az SZA-Mk jelû szabályozási terven szereplõ építési sáv hátsókerti vonalával, de legalább a telek szélétõl 10,0 m-re húzódik. Az egyes telkeken épületek, építmények kizárólag az építési helyeken belül helyezhetõk el. Ebbõl csak a földdel fedett pince lóghat ki. 10.A tájkarakter erõsítése és a tájkép védelme miatt az egyes övezetekben bármilyen rendeltetésû épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelõ, tájbaillõ építészeti kialakítással létesíthetõ. a) Az épületek, építmények az alábbi építési anyagok és felületképzések alkalmazásával alakíthatók ki: - az épület falazóanyaga: kõ, vagy tégla, - a homlokzat: kõporos vakolatú, fehérre meszelt vakolt felületû, vagy nyers kõhomlokzat, (lila, kék, zöld és bármilyen élénk ill. telített színû nem lehet), 16

17 17 - a nyílászárók: sötétszínûre mázolt, vagy pácolt fa nyílászárók, - a burkolat: tégla, fa, vagy kõ, - a tetõ: cserép-(natur, piros vagy antikolt), vagy nádfedésû ill. zsindely, 45 tetõhajlásszögû lehet, jellemzõen lejtõ irányú gerinccel. b) Tilos a mûanyag, fém és szürke eternit lemezek és hullámlemezek alkalmazása. c) Oromfalon, tetõtérben terasz, loggia, vagy erkély nem alakítható ki. d) A gazdasági épülettõl különállóan épített, vagy a gazdasági épülethez csatlakozó pince kizárólag földborítással, és füvesítéssel alakítható ki. e) A kertes mezõgazdasági területeken különálló árnyékszék nem létesíthetõ. 11.A kertes mezõgazdasági területen állattartó épület, valamint üzemi méretû (saját szükségletet meghaladó mennyiséget elõállító) mezõgazdasági épületek pl.: terményfeldolgozó, mezõgazdasági gépjavító, állattartó telep stb. nem helyezhetõk el. 12.Kerítés a kertes mezõgazdasági területen kizárólag élõsövénybõl létesíthetõ. Általános mezõgazdasági területek (Má) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek megõrzése érdekében az általános mezõgazdasági terület az épületek, építmények elhelyezése szempontjából a következõ övezetekre tagolódik: a) Má-1: védendõ tájhasználatú mezõgazdasági övezet, b) Má-2: szõlõtermelõ mezõgazdasági övezet, c) Má-3: árutermelési mezõgazdasági övezet. 2. Az általános mezõgazdasági terület övezeteiben kialakítható legkisebb telek nagysága 3000m 2, szélessége min. 30m. 3. Az általános mezõgazdasági terület övezeteinek részletes elõírásai az alábbiak: övezeti jel épület típus mûvelési ág beépítés módja beépíthetõ min. teleknagysá g (m2) Má-1 G gyep (20 ha) beépíthetõ min. telekszélessé g (m) max. beépítési % 50 SZ 0,1 (max:400m 2 ) Má-2 G szõlõ (2 ha) 50 SZ 1 (max:500m 2 ) Má-3 G, T * SZ 0,1 (20 ha) (max:500m 2 ) SZ: szabadon álló G: gazdasági épület T: tanyagazdaság lakóépülettel: lakóépületet is magába foglaló egyéni gazdaság területe L: tanyagazdaság lakóépülete *: a mûvelési ág nem a beépítés feltétele 4. Az övezetekben az építési hely határvonalai: a) építési határvonal az elõkertben: a telek szélétõl 10 m-re, max. építmény magasság (m) G: 4,5 G: 4,0 G, L: 4,5 17

18 18 b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétõl 10 m-re, c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétõl 10 m-re húzódik. Védendõ tájhasználatú mezõgazdasági övezet (Má-1) Az övezetbe az SZA-K jelû szabályozási terven lehatárolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén és tervezett bõvítési területén található, valamint természeti területként nyilvántartott, tájképi, természetvédelmi szempontból értékes mezõgazdasági területek tartoznak. 2. Az övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhetõ el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévõ növényállományt, ökoszisztémákat és egyéb természeti képzõdményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad. 3. Az övezetben gazdasági épületek, építmények kizárólag a gyep mûvelési ág fenntartása érdekében helyezhetõk el (pl. istálló és takarmánytároló létesítmények), amennyiben az épületek, építmények kialakításához az elsõfokú természetvédelmi igazgatóság is hozzájárul. Az övezetben lakófunkciójú épület nem engedélyezhetõ. 4. Az övezetben a gyep mûvelési ág megváltoztatása, ill. közmû és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhetõ. 5. Az övezetben az OTÉK 32. -ában felsorolt építmények közül nyilvános illemhely, önálló reklámhordozó nem helyezhetõ el. 6. Az övezet területén ösztönözni kell az extenzív jellegû, természet-, ill. környezetkímélõ gazdálkodást. 7. Az övezetben kerítések nem létesíthetõk, kivéve az erdõvel határos mezõgazdasági területeket, ahol legfeljebb 1,8 m magas, áttört kialakítású, lábazat nélküli, vadvédelmi célú kerítés építhetõ, kivéve karám. 8. Az övezetben az épület külsõ burkolata, felületképzése és tetõfedése fémlemez (Lindab, v. ahhoz hasonló) nem lehet. Formai megjelenése tájbaillõ legyen. Szõlõtermelõ mezõgazdasági övezet (Má-2) Az SZA-K jelû szabályozási terven Má-2 jellel jelölt övezetbe a kertes mezõgazdasági területen kívüli szõlõkataszter szerinti I. osztályú területek tartoznak. 2. A tájkarakter erõsítése érdekében az övezet területe szõlõmûveléssel hasznosítandó. Az övezetben a szõlõ mûvelési ágú terület más mûvelési ágba nem sorolható át. A nem szõlõ mûvelési ágú terület kizárólag szõlõ mûvelési ágra változtatható. 3. Az övezetben gazdasági épület létesítése kizárólag abban az esetben engedélyezhetõ, ha a telek legalább 80 %-a szõlõmûveléssel hasznosított. 4. Az övezetben kizárólag a szõlõmûvelést, szõlõfeldolgozást szolgáló, valamint a borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény helyezhetõ el. 5. Az övezetben kerítés nem létesíthetõ. 6. Az övezetben az épület külsõ burkolata, felületképzése és tetõfedése fémlemez (Lindab, v. 18

19 19 ahhoz hasonló) nem lehet. Formai megjelenése tájbaillõ legyen. 7. A tájkarakter erõsítése és a tájkép védelme miatt az övezetekben bármilyen rendeltetésû épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelõ, tájbaillõ építészeti kialakítással létesíthetõ. a) Az épületek, építmények az alábbi építési anyagok és felületképzések alkalmazásával alakíthatók ki: - az épület falazóanyaga: kõ, vagy tégla, - a homlokzat: kõporos vakolatú, fehérre meszelt vakolt felületû, vagy nyers kõhomlokzat, (lila, kék, zöld és bármilyen élénk ill. telített színû nem lehet, - a nyílászárók: sötétszínûre mázolt, vagy pácolt fa nyílászárók, - a burkolat: tégla, fa, vagy kõ, - a fõ tömeget meghatározó tetõ: cserép--(natur, piros vagy antikolt), vagy nádfedésû ill. zsindely, 45 tetõhajlásszögû lehet, jellemzõen lejtõ irányú gerinccel. b) Tilos a mûanyag, fém és szürke eternit lemezek és hullámlemezek alkalmazása. c) Oromfalon, tetõtérben terasz, loggia, vagy erkély nem alakítható ki. d) A gazdasági épülettõl különállóan épített, vagy a gazdasági épülethez csatlakozó pince kizárólag földborítással, és füvesítéssel alakítható ki. A mezõgazdasági területeken különálló árnyékszék nem létesíthetõ. Árutermelési mezõgazdasági övezet (Má-3) Árutermelési mezõgazdasági övezetbe tartoznak az Má-1 és Má-2 övezeten kívüli mezõgazdasági területek. 2. Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei, továbbá lakófunkciót is szolgáló épület helyezhetõk el. 3. Tanyagazdaság lakóépülete csak akkor helyezhetõ el, ha az OTÉK-ban felsorolt feltételek biztosíthatók. A szükséges feltételek biztosításának módját az építési engedélynek tartalmaznia kell. A használatba vételi engedély az elõírt feltételek teljesülését követõen adható ki. 4. Tanyagazdaság lakóépületének alapterülete legfeljebb az övezetben megengedett beépítési % fele, de legfeljebb 200 m 2 lehet. 5. Tanyagazdaság épületei, építményei és a hozzájuk tartozó udvar, szérûskert számára a telken belül területet kell elkülöníteni (tanyaudvar), amely nagysága nem haladhatja meg a 6000 m 2 -t. 6. Kerítés kizárólag a tanyagazdaság központi része körül, valamint az erdõvel határos mezõgazdasági területeken alakítható ki. A tanyaudvar körül kerítés csak fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból, az erdõvel határos mezõgazdasági területeken legfeljebb 1,8 m magas, áttört kialakítású, lábazat nélküli, vadvédelmi célú kerítés építhetõ. Tömör kerítés az övezetben nem létesíthetõ. Vízgazdálkodási Terület (V) Vízgazdálkodási területbe az árkok medre és partja, valamint a vízmûterületek tartoznak. 2. Az árkok parti sávja a partélektõl számítva 3-3 m. 19

20 20 3. Az övezetben kizárólag a vízügyi jogszabályoknak megfelelõ és a vízügyi hatóság által jóváhagyott létesítmények helyezhetõk el. A parti sávban épületek nem alakíthatók ki. 4. A vízfolyások mentén partrendezési munkálatok a vízkezelõ létesítési engedélye alapján létesíthetõk. 5. A vízfolyások parti sávjában kizárólag gyep mûvelési ágú terület alakítható ki. Közmûvesítés, közmûlétesítmények Közmûlétesítmények és közmûhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK elõírásait, valamint a megfelelõ ágazati szabványokat és elõírásokat figyelembe kell venni. Az elõírások szerinti védõtávolságokat biztosítani kell. A védõtávolságon belül mindennemû tevékenység csak az illetékes üzemeltetõ, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhetõ. 2. A meglévõ és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati elõírások szerinti biztonsági övezeteik számára közmûterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettõl eltérõ esetben -ha azt egyéb ágazati elõírás nem tiltja- a közmûvek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemû (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezõ érintett hozzájárulásával engedélyezhetõ. A szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. 3. Felhagyott, feleslegessé vált közmûvet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. 4. A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak akkor adható, funkció váltás csak akkor engedélyezhetõ, ha az OTÉK-ban rögzített közmûvesítettség mértéke szerint: a beépítésre szánt területek valamennyi (lakó-, vegyes-, üdülõ-, gazdasági- és különleges-) építési övezetében az elõírt közmûellátás rendelkezésre áll. Ettõl eltérni csak a csapadékvíz elvezetésének megoldásában, a (13) bekezdésben rögzítettek betartásával lehet. 5. A település beépítésre nem szánt területén, bel- és külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférõhelyet nyújtó, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, ill. meglevõ épület felsorolt célra történõ funkció váltása csak akkor engedélyezhetõ, ha a (6) bekezdésnek megfelelõ ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvízelvezetés a (8), a felszíni vízrendezés a (13) bekezdésben a beépítésre nem szánt területre vonatkozóan rögzítetteknek megfelelõen biztosítható. 6. A beépítésre nem szánt bel- és a külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférõhelyet nyújtó új épület elhelyezése, ill. meglevõ épület felsorolt célra történõ funkció váltása csak akkor engedélyezhetõ, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható. 7. Mencshely a Balaton vízgyûjtõjén, a 8005/1995 (KHV Ért. 22.) KHVM tájékoztatója szerint az I. Sérülékeny környezetû vízbázisok, az I./2 Fokozottan érzékeny vízkészletek területén fekszik, ezért a vízbázis védelmét szolgáló ágazati elõírásokat és a Balaton törvényben elõírtakat be kell tartani. 8. A szennyvízekkel a környezetet, a sérülékeny vízbázist szennyezni nem szabad, ezért: 20

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

OLASZFALU Község. Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása 2009. MÁRCIUS 13.

OLASZFALU Község. Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása 2009. MÁRCIUS 13. OLASZFALU Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása 2009. MÁRCIUS 13. 1 Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselõ-testületének./2009. (.) rendelete Olaszfalu Helyi Építési Szabályzatáról az

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELFOGADVA: 2008. OKTÓBER

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELFOGADVA: 2008. OKTÓBER Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELFOGADVA: 2008. OKTÓBER 30. Tótvázsony Község Képviselõ-testületének 7/2008 (XI. 10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalva a

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. augusztus 06. 3

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. augusztus 06. 3 Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2005. (VI.29.) rendelete 1, 2 Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. augusztus

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Olaszfalu község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Olaszfalu község teljes közigazgatási területére terjed ki. Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2006. (IV.28.) rendelete Olaszfalu Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 9/2006. (VII.03.), 12/2006. (IX.13.),

Részletesebben

Örvényes Község. Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Örvényes Község. Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Örvényes Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES ÉS TNM RENDELET SZERINTI PARTI SÁV MÓDOSÍTÁSA 2007. július 03. TARTALOMJEGYZÉK Általános előírások

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Hidegkút község közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Hidegkút község közigazgatási területére terjed ki. Hidegkút Község Képviselő-testületének 7/2004. (IX.07.) rendelete Hidegkút község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Hidegkút Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Monoszló Község. Helyi Építési Szabályzata 2005. JÚLIUS 25.

Monoszló Község. Helyi Építési Szabályzata 2005. JÚLIUS 25. Monoszló Község Helyi Építési Szabályzata 2005. JÚLIUS 25. 2 Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (VIII.01.) rendelete Monoszló község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva : szeptember 14. jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva : szeptember 14. jegyző TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 3/2006.(III..30.) sz. rendelete 1, 2 Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva : 2013. szeptember

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Módosuló rendelkezések

Módosuló rendelkezések ÉRVÉNYES HÉSZ RENDELET Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a Zánka Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2008. (VII.01.)

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Olaszfalu község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Olaszfalu község teljes közigazgatási területére terjed ki. Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2006. (IV.28.) rendelete Olaszfalu Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 9/2006. (VII.03.), 12/2006. (IX.13.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 8/2005.(IV.6.) önkormányzati rendelete

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 8/2005.(IV.6.) önkormányzati rendelete HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 8/2005.(IV.6.) önkormányzati rendelete Halásztelek Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 16/2007.(VII.06.),

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép.

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Csévharaszt község

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

Vöröstó Község Képviselő-testületének 3/2005. (V.16.) rendelete Vöröstó község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Vöröstó Község Képviselő-testületének 3/2005. (V.16.) rendelete Vöröstó község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Vöröstó Község Képviselő-testületének 3/2005. (V.16.) rendelete Vöröstó község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 1 Vöröstó Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

TÁPIÓSÁG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

TÁPIÓSÁG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 34/2002 Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 TÁPIÓSÁG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2004. augusztus hó TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

ELFOGADVA: SZEPTEMBER

ELFOGADVA: SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben