J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Seszták Ottó Okolicsányi Zsolt képviselő Vörös Szendrei Mariann al Távolmaradt: Tompáné Varga Margit képviselő Pintér Sándor képviselő Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző jegyzőkönyvvezető: Pál Lajosné főelőadó Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett többi napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatokat egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint határozta meg az ülés napirendjét.

2 2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Seszták Ottó írásban 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. Seszták Ottó írásban 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására. Seszták Ottó írásban 4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó írásban Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására. 5.2 Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítására. 5.3 Javaslat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 5.4 Javaslat a 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelettel módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtására. Seszták Ottó írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el:

3 3 Okolicsányi Zsolt képviselő elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek azt, hogy az óvodai feladatellátás nem a bevált, jól működő társulási formában valósul meg a jövőben. Elmondta, hogy véleménye szerint úgy tűnik, mintha Kazincbarcika direkt kivárt volna a határidők eredménytelen elteltével azért, hogy az önkormányzatnak ne is legyen választási lehetősége, mellyel előnytelen helyzet keletkezett. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Kazincbarcika város a társulás fenntartása helyett, ajánlotta fel a feladat-ellátási szerződés keretein belüli együttműködést, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével. A társulás július 10-ei időponttal történő jelen megszüntetése, illetve a feladat-ellátási szerződés július 11-ei kezdete is vethet fel aggályokat. Elmondta, hogy a társulás és a feladat-ellátási szerződés közötti lényeges különbség, hogy az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége is - megszűnt. A sajóivánkai tagóvoda fenntartója és működtetője kizárólagosan Kazincbarcika város önkormányzata, a tagóvoda a Kazincbarcikai Összevont Óvodák telephelye, feladat-ellátási helye. Az önkormányzat a jövőben nem rendelkezik a tagintézmény költségvetését, működését érintően még véleményezési jogkörrel sem. Az intézmény vezetőjének megbízásában, az intézményi alapdokumentumok (Nevelési Program, SZMSZ, Házirend, stb.), az indítható létszámok és csoportok, az álláshelyek vonatkozásában, stb. egyedüli jogosítványokkal csak Kazincbarcika bír. Tekintettel arra, hogy a megállapodás felülvizsgálatára június 30-ig nem került sor, a kialakult helyzetben az óvodai kötelező feladat ellátása miatt, a feladat-ellátási szerződés megkötése szükségessé vált az önkormányzat számára. A szerződés egy tulajdonképpeni megbízási jogviszony, melynek keretein belül Sajóivánka önkormányzata megbízza Kazincbarcika önkormányzatát - a szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően - az óvodai köznevelés biztosításával. Az új típusú együttműködés keretei között továbbra is annak a partneri szemléletnek kell érvényesülnie, mely az elmúlt évek alatt lehetővé tette az önkormányzatok hatékony közös munkáját. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy ő sem tartja megnyugtatónak, helyesnek a júliusi időponthoz kapcsolódó döntések szeptemberi illetve októberi meghozását. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ezt a kérdést felvetette a kazincbarcikai szakreferensnek is, mivel azt ő sem tartja jogszerűnek. A szakreferens tájékoztatása szerint a MÁK elfogadja ezt a megoldást. Amennyiben ebből mégis probléma adódna, azt jelen körülmények között elsősorban Kazincbarcikának kell rendbe tennie. A döntéshozatali eljárásban 3 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (3 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 51/201 3.( X.09.) Határ ozat Óvodai köznevelési feladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről. 1. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az óvodai nevelés kötelező köznevelési feladat ellátását, a Kazincbarcika és Sajóivánka önkormányzatok együttműködésének keretin belül kívánja ellátni. A képviselő-testület felhatalmazza a t a jegyzőkönyv melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására. 2. Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kazincbarcika-Sajóivánka- Sajógalgóc Óvodai Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével, július 10. napjával egyetért.

4 4 A képviselő-testület felhatalmazza a t a társulás megszűnéséhez kapcsolódó - a társulási megállapodás 7-8. pontja szerinti elszámolásból eredő feladatok elvégzésére. 3. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 39/2013.(VI.26.) határozatát. Felelős: Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy a Társulás működése 125 taggal nagyon nehézkes. Aggályait fejezte ki amiatt, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást a Zöld Völgy Kft hogyan tudja majd biztosítani a 125 településen. Elmondta, hogy január 1-jétől - a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény feltételeiknek megfelelő - a Társulás által alapított nonprofit közszolgáltató a ZV Zöld Völgy Kft - lesz jogosult közszolgáltatási feladatot ellátni, hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezni, a tagok által a Társulásra ruházott hatáskör keretében. A korábbi Társulási Tanácsi ülésen döntöttek arról, hogy a KEOP C pályázat keretében a Társulás pályázatot nyújt be, illetőleg folyamatban van a KEOP 1.1.1/2F pályázat megvalósítása. A KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C projektek megvalósításával együttesen fog kialakulni a hulladékgazdálkodási rendszer. Elmondta, hogy október 3-án volt a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás Társulási Tanácsának az ülése. Az ülésen vita alakult ki a díjképzés kapcsán, melyben nem jutottak egyezségre. Két hét múlva újabb ülés várható. Elmondta, hogy további gondot okoz, hogy a Társulás tagjaként Szikszó Város Önkormányzata önálló pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1/C konstrukcióra, melyet a pályázatot elbíráló Közreműködő Szervezet KEOP-1.1.1/C/ kódszámon regisztrált. Az Európai Unió támogatáspolitikai elvei alapján azonos tevékenység ellátására két alkalommal támogatás nem folyósítható, ez az ún. kettős támogatás tilalmának elve. Az alapelv értelmében a KEOP-1.1.1/C konstrukció esetében a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges géppark egy alkalommal szerezhető be. Szikszó Város önálló, a Társulási Tanáccsal nem egyeztetett pályázata mindkét pályázat támogathatóságát, a Társulás további Tagönkormányzatai biztonságos közszolgáltatásának ellátását veszélyeztetik, így a Társulás érdekeivel teljesen ellentétes lépésként ítélték meg. Szikszó Város Önkormányzata a Társulási Megállapodásban vállalt előzetes értesítési kötelezettségének elmulasztásával és pályázatának a Társulási Tanács álláspontjának kikérése

5 5 nélküli benyújtásával jelentős érdeksérelmet követett el a Társulással szemben, mely a Társulás ,-Ft+ÁFA összértékű pályázata és saját pályázata támogathatósági esélyeinek jelentős veszélyeztetéséhez vezetett. A Társulás által a Társulási Tagönkormányzatok közszolgáltatási feladatainak ellátását biztosító KEOP-1.1.1/C pályázat támogathatósága érdekében Szikszó Város Önkormányzatát ismételten felszólították pályázatának visszavonására. A Társulási Megállapodásban foglalt együttműködési kötelezettség biztosítása érdekében, az elmúlt időszakban a Társulás Elnöke többször jelezte telefonon és írásban a Társulás közös érdekeiből fakadó álláspontot, azonban Szikszó Város Önkormányzata a szükséges lépéseket a helyzet rendezése érdekében nem tette meg. Várható Szikszó kizárása a Társulásból. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy tekintettel a január 1-jéig hátralévő időre, aggodalomra ad okot, hogy az új alapítású cég meg tudja-e határidőben szerezni a tevékenység végzéséhez szükséges, törvényben rögzített hatósági engedélyeket, az ÓHÜ minősítést. A Társulási Tanács október 3-ai ülése tárgyalta a díjpolitika meghatározását. A jegyző az alábbiak szerint idézett a Tanács elé kerül előterjesztésből: Az igazságosan és átláthatóan megállapított önköltségi díjak alapján Társuláson belül, önkormányzati kompenzációs mechanizmus szükséges a hulladékkezelési közszolgáltatás biztonságos, fenntartható költséghatékony, ellátásához. A Kormányzat által meghatározott rezsicsökkentett lakos által fizetett díj nem fedezi a hulladékgazdálkodás területén jelentkező növekvő költségeket (pl. kukás autó útdíja, lerakási járulék, felügyeleti és engedélyezési díjak, stb.). A kompenzáció lényege, hogy az adott településre eső éves önköltségi (nonprofit) közszolgáltatási díjhoz képest vizsgáljuk a rezsicsökkentett díjat. Amennyiben az önköltségi ár kisebb, mint a rezsicsökkentett díj, úgy az adott Tagönkormányzat megtéríti a Társulás számára a különbözetet. Amennyiben az éves díj meghaladja az önköltségi árat, úgy a Társulás az adott Tagönkormányzat számára elszámolja a különbözetet. Várható tehát, hogy a Társulás által létrehozott non-profit kft. által ellátandó feladat, az önkormányzatnak nagyobb anyagi terhet fog jelenteni, mint a jelenleg működő közszolgáltatási rendszer. Teljesül ugyan az önkormányzatok régi, jogos igénye, hogy a lakosságtól a díjat a közszolgáltató közvetlenül szedje be, de a kintlévőségek miatti hiány finanszírozása, településenként az egyes önkormányzatokat terheli. A Tagönkormányzat ugyanis a Társulás felé a kintlévőség befizetésre kötelezett. Amennyiben a kintlévőséget a NAV behajtja, a Közszolgáltató behajtás után haladéktalanul megtéríti azt az önkormányzatnak, de mindez hosszú hónapokat vehet igénybe, illetve jelentős mértékűek lehetnek a behajthatatlan tartozások. Fentieken túlmenően a ZV Zöld Völgy Kft működéséhez és feladatának ellátásához szükséges a finanszírozás biztosítása. A finanszírozás biztosítása érdekében figyelemmel arra, hogy a Közszolgáltató működésének kezdetén ( ) még nem áll rendelkezésre forgó eszköz, illetve a Társulás sem tud támogatást adni saját cége számára (Banki hitel felvétele nem lehetséges, hiszen a Nonprofit Kft a hitel felvételéhez fedezetet nem tud nyújtani, forgalomképes vagyontárggyal nem rendelkezik) az éves teljes közszolgáltatási díj 1/12-ed részét (1 havi közszolgáltatási díj) meg kell előlegezni a Közszolgáltató számára. A Tagönkormányzatok legkésőbb a tárgyév február 28-ig (elsőként február 28-ig) átutalják az adott Tagönkormányzatra eső egy havi közszolgáltatási díjat a Társulásnak támogatásként, megelőlegezve a hulladékkezelés ellátásának költségeit. A Társulás az így befolyt összeget a Közszolgáltató számára kamatmentes tagi kölcsön formájában adja át. Tárgyév végén a Közszolgáltató elszámol a Társulás felé Tagönkormányzatonként. Elmondta, hogy a törvényi kötelezettség teljesítése, vélhetően jelentős - nem várt kiadásokat fog eredményezni az önkormányzat, az önkormányzatok számára. Elmondta, hogy ugyanakkor a ZV

6 6 Zöld Völgy Kft. vezetése is tisztában van a január 1-jei működés megkezdésének bizonytalanságával, azt a következők szerint jelezték is a Társulási Tanácsnak: Tekintettel arra, hogy a hatálybelépéshez szükséges feltételek megszerzése, kialakítása sok esetben olyan külső tényezőktől is függ, melyekre a leendő közszolgáltató szervezetnek nincs ráhatása (pl. engedélyezési hatóságok), ezért fenn áll a veszélye annak, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések megszűnésekor a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. még nem lesz jogosult a közszolgáltatást a kijelölés alapján megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés szerint ellátni. Elmondta, hogy abban az esetben, ha az új közszolgáltató még nem lesz jogosult szolgáltatni, vagy egyéb olyan körülmény lép fel, ami a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás ellátását veszélyezteti, azonnali lépésekre, beavatkozásokra lesz szükség a Társulás részéről, hogy a leggyorsabban és a leghatékonyabban lehessen megszervezni az átmeneti időre a közszolgáltatást, szükség esetén a katasztrófavédelem rendszerén keresztül. Az elhangzottak kapcsán a képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy a közszolgáltatás kötelező biztosítása körüli helyzet tekintettel a január 1-jei dátum közelségére nem tekinthető megnyugtatónak. Seszták Ottó elmondta, hogy talán előrelépés lehet, hogy január 1-jétől valamennyi ingatlan után fizetnie kell a tulajdonosnak. A döntéshozatali eljárásban 3 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (3 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 2 / ( X. 0 9.) Ha t á r o z at a S aj ó- B ód va V ö lg y e é s K ör n y ék e H u l lad é k k e z e l é si Ö n k o r m án y z at i T á r su lá s t á rs u l ás i m e g á l la p o d á sa m ód os ít á sán ak j óv áha g y á sá r ól. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására. Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: A képviselő-testület ülésére 16:35 perckor megérkezett Pintér Sándor képviselő és Tompáné Varga Margit képviselő. A képviselő-testület létszáma határozatképesség szempontjából 5 főre változott.

7 7 Tompáné Varga Margit képviselő kérdezte, hogy a feladat-ellátási formákra a társulás mikortól lép életbe. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Sajókazával a társulás 2008-tól létezik. A KVTÖKT a kiegészítő normatív támogatások igénybe vehetősége miatt szervezte ezen társulási formáknak a működését. A évi költségvetési törvény jelentős szemléletváltozásról tanúskodik: önmagában egy feladatellátás azért nem részesül többlettámogatásban, mert azt társulás keretei között végzik. A KVTÖKT ennek következtében kiüresedett, csak a belső ellenőrzési feladatokat látja el, mely ugyan kötelező, de nem társul hozzá állami támogatás. Seszták Ottó elmondta, hogy a Kistérség esetében jelenleg még könnyebb a belső ellenőrzés ellátása, mivel a Társulás jelentős pénzmaradvánnyal rendelkezik. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 53/2013.(X.09.) HAT ÁROZ AT A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás II. fejezet 13. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 2. Családsegítés 3. Házi segítségnyújtás 4. Hajléktalan ellátás 5. Gyermekjóléti szolgálat 6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" A képviselő-testület felhatalmazza a t a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el:

8 8 Seszták Ottó elmondta, hogy az ösztöndíjpályázati rendszerhez történő csatlakozást összhangban az elmúlt évek gyakorlatával az önkormányzat anyagi nehézségei ellenére, javasolja. Pintér Sándor képviselő csatlakozni kell. elmondta, hogy ösztöndíjpályázati rendszerhez mindenképpen Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy a pályázó hallgatóknak november 15-ig van lehetőségük regisztrálni az elektronikus felületen, illetve a pályázatukat benyújtani, így az önkormányzatnak lesz ideje a pályázatok elbírálását előkészíteni. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 4 / ( X ) h a t á r o z a t A B u r s a H u n g a r i c a F e l s ő o k t a t á s i Ö n k o r m á n y z a t i Ö s z t ö n d í j p á l y á z a t é v i f o r d u l ó j á h o z v a l ó c s a t l a k o z á s r ó l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázati rendszerre vonatkozó általános szerződési feltételeket ismeri és elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint jár el. Határidő: értelemszerűen Felelős: V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok 5.1 Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 55/2013.(X.09.) HAT ÁROZ AT A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja:

9 9 A Megállapodás pontja a következők szerint egészül ki: Jegyző/aljegyző vagy megbízottja ügyfélfogadása az Ügyfélszolgálati helyeken: Sajóivánka Sajógalgóc Minden hónap utolsó szerdai napján 8:00 9:00 9:15 10:15 Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.2 Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítására A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendi alpont és a következő kettő alpont tárgyalására az előterjesztésben foglalt tartalom szerint a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának munkatársával lefolytatott szakmai konzultációnak megfelelően kerül sor. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 6 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosításáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét (a továbbiakban: vagyongazdálkodási terv) melyet a 20/2013.(IV.17.) határozatával fogadott el az alábbiak szerint módosítja: 1. A III (Üzleti vagyon) mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet használatba adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. 2. A vagyongazdálkodási terv IV.d.1. pontja (A vagyon értékestése) hatályát veszti. 3. A IV. pont az alábbi k.) alponttal egészül ki: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan fedezhet működési kiadásokat. Felelős: Határidő: értelemszerűen

10 Javaslat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (X.16.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX 13. (1) bekezdés 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet előírásait, a következőket rendeli el: 1. (1) A közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. első mondata helyére az alábbi rendelkezés lép: A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó a 2. melléklet szerinti nyomtatványon köteles nyilatkozni a közkifolyó használatáról és a vízfogyasztás díjának fizetési módjáról. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 5.4.Javaslat a 3/2013.(IV.20.) önkormányzati rendelettel módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás javaslat azt a célt szolgálja, hogy a képviselő-testület szándékának megfelelően, valamennyi érintett temetési segélyre jogosulttá válhasson.

11 11 Dr. Herczeg Tibor jegyző ismertette a temetési segély és a közgyógyellátás Szt-ben rögzített szabályait. Az önkormányzat rendelete nem tartalmazza a méltányossági közgyógyellátás feltételeit, ezért szükséges annak a szabályozása. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény 62. (2). bekezdésében és 92. (2). bekezdés f.)pontjában; 46. -ában, 50. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: 1. (1) 1. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. (2) Jövedelmi viszonyai alapján nem jogosult temetési segélyre az az eltemettető, akinek családjában az egy főre eső meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (2) A Rendelet 13/A -al egészül ki: Közgyógyellátás 13/A. (1) Közgyógyellátásra jogosultak az Sztv ának (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozók. (2) Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható a szociálisan rászorult személynek, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében, ha kérelmező az (1) bekezdés szerint közgyógyellátásra nem jogosult, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a.) akinek a családban az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő kérelmező esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át és b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) 25 %-át eléri. (3) A Rendelet 14. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 14. (9) Az étkeztetés térítési díja: 440 Ft/nap. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

12 Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 7 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T Részesedés megszerzéséről az ÉRV Zrtben. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő A típusó részvény megvásárlásával a Magyar nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től Ft névértékben, Ft vételáron. Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken. Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRT-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.6. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás-tervezetek alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Seszták Ottó javasolta, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat kösse meg a közművelődési együttműködési megállapodást. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 8 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T Közművelődési együttműködési megállapodás megkötéséről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletei szerinti együttműködési megállapodásokat megköti a Barcika Art Kommunikációs,

13 13 Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.-vel, a közművelődési szakmai tevékenység koordinálása, szakmai szolgáltatások nyújtása, valamint módszertani segítségnyújtás érdekében. Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.7. Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. Dr. Herczeg Tibor jegyző a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint ismertette a képviselő-testülettel a támogatás igénylésének rendjét és feltételeit, a támogatás felhasználásának, az önkormányzati rendeleti szabályozásnak a feltételeit. Seszták Ottó elmondta, hogy 2013-ban az igényelt 75 m 3 helyett, 19 m 3 tűzifa megvásárlásához kapott támogatást az önkormányzat. Elmondta, hogy a tűzifa beszerzése illetve beszállítása gondot okozhat, ha azt nehezen megközelíthető erdőrészről kell elhozni. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy a támogatási igényt mindenképp be kell nyújtani, ezzel is meg kell próbálni segíteni a településen élő rászorulókon. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy élni kell a támogatás igénylésének a lehetőségével, a szükséges mértékű önrész vállalásával. Az önkormányzat az igényelhető 76 m 3 tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújtsa be. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 9 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján, a január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján, 76 m 3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be. Fenti mennyiség igényléséhez az önkormányzat évi költségvetése terhére, Ft/erdei m 3 +áfa, azaz Ft önrészt biztosít. Felelős: Határidő: 2013.október Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtására. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013.(X.7.) VM rendelet.

14 14 Elmondta, hogy az elmúlt évekkel ellentétben valamennyi érintett önkormányzat önállóan pályázhat. Az igény bejelentésére nyitva álló határidő nagyon rövid, arra október 15-ig van lehetőség. Javasolta, hogy az önkormányzat támogatás iránti igényt nyújtson be, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 6 0 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T l a k o ss á gi v í z- é s c s at o rn as z o l gá lt at ás i r ánt i t á mo g at ás i i g én y b en y ú jt á sá r ól. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013.(X.7.) VM rendelet szerint, támogatás iránti igényt nyújt be, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. A képviselő-testület felhatalmazza a a VM rendelet szerinti nyilatkozatok megtételére. Felelős: Határidő: értelemszerűen Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a július 1-jétől hatályba lépett, rezsicsökkentéssel megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj miatti különbözet számlázás-technikai nehézségek miatt a december havi díjból kerül egy összegben jóváírásra, mely Ft-os összeget jelent. December hóra így csak 550 Ft-ot fognak fizetni azok, akik nem részesülnek semmilyen az önkormányzat által megállapított kedvezményben. Akik kedvezményben részesülnek a 65 éven felüliek alacsonyabb díjat fizetnek a rezsicsökkentett díjnál. Seszták Ottó tájékoztatta képviselőket, hogy szeptember 29-én, sajóivánkai lakosok, egy lakossági petíciót adtak át a jegyzőnek, az önkormányzat, illetve a által tervezett állattartó telep létesítése ellen tiltakozva. A jegyző a 104 db lakossági aláírást tartalmazó gyűjtőívet megállapítva az ügyben hatásköre hiányát - illetve annak tartalmát ismertette a rel a petíció átadásának a napján. A a petíciót a képviselőtestületnek teljes terjedelmében átadta. Elmondta, hogy különösen sérelmesnek érzi azt, hogy a képviselőkkel testületi üléseken, vagy azokon kívül is mindent meg szokott beszélni, s ennek ellenére a tiltakozó ívet egy képviselő is aláírta. Többen arra hivatkozhattak az aláírás kapcsán, hogy azt egy képviselő is aláírta. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy amikor az aláírásgyűjtést szervezők felkeresték őt is, külön kérte, hogy azt egy képviselővel se írassák alá, mivel az ügyben a képviselők fognak dönteni. Pintér Sándor képviselő is felkeresték. elmondta, hogy ő ugyanerre az álláspontra helyezkedett, amikor őt

15 15 Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy a döntéshozatali érintettségbe nem gondolt bele a petíció aláírása során. Megnézve az aláírásgyűjtő íven szereplő dátumokat, megállapította, hogy azt utána sokan már nem is írták alá. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy épp az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatott munkahelyi irányító tett olyan kijelentést az óvodában, amikor ott a szalmabálás fűtés miatti füst szagára panaszkodtak, hogy majd akkor mit fognak érezni, ha beindul az állattartás. Seszták Ottó elmondta, hogy ezek az események odáig fajultak, hogy a lakosok egy része, a mai napra lakossági fórumot akart meghirdetni, ahová elvárták a, a jegyző megjelenését. Elmondta, hogy a jegyzővel egyeztetve arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha valós a lakossági igény, akkor az önkormányzat által szervezett, időben közzétett lakossági fórumot, közmeghallgatást kell tartani, ahol az érintettek elmondhatják észrevételeiket. Elmondta, hogy a mai nap felkereste a lakosság szószólóját a lakásán, hogy tájékozódjon a kezdeményezés okáról, körülményeiről, hogy melyek azok a problémák melyeket lakossági fórumon akarnak megvitatni. Egyértelművé vált, hogy nevezettet egyesek a háttérből felbiztatták, akik a nevüket nem vállalták. A lakossági fórum kezdeményezője az állattartás kérdéskörét, a 26- os főút átfúrását, a közfoglalkoztatottak irányítójának bérezését, valamint az vetette fel, hogy minden 70 éven felülinek jár tűzifa. Nevezettet tájékoztatta a valós helyzetről, vagyis hogy állattartásra nem kerül sor, ahhoz a feltételek nem biztosítottak; a 26-os főút átfúrását az önkormányzat nem tervezi, nem is végezheti el, hiszen az országos közút; a 70 éven felülieknek alanyi jogon nem jár tűzifa; a közfoglalkoztatottak irányítója pedig szakképzettsége, munkaköre alapján részesül törvényes keretek között bérezésben, melyről dönteni csak a nek van joga. Nevezettet társaival együtt meghívta a mai testületi ülésre, azzal, hogy mondják el itt a problémáikat. Az ülésen nem jelent meg senki. A meghívásra azért került sor, hogy a testület első kézből tudja eldönteni egy lakossági fórum, vagy közmeghallgatás szükségessét. Felajánlotta azt is, hogy akinek kérdése van, keresse meg a fogadóóráján, meg fogja adni a megfelelő felvilágosítást. Soha senkit még el nem küldött, de ezekben a kérdésekben őt meg sem kereste, meg nem kérdezte senki. Tompáné Varga Margit képviselő véleménye szerint, minderre azért kerülhetett sor, mert az emberek nincsenek megfelelően tájékoztatva. Amikor a indult a választásokon, épp azt ígérte, hogy a lakosság tájékoztatására nagy hangsúlyt fog fektetni. Seszták Ottó elmondta, hogy valóban lehetnek kommunikációs problémák, de el kell választani a hiteles tájékoztatást, a hírt és a pletykát. Ez utóbbira nem ad, azzal nem foglalkozik és nem is tud vele mit kezdeni. Ha valaki nem veszi azt a fáradtságot, nem rendelkezik annyi gerincességgel, hogy ha kérdései merülnek fel, akkor azzal őt keresse meg, akkor ő azzal nem foglalkozik. Elmondta, hogy a márciusi közmeghallgatás előtt is merültek fel hasonló problémák. Az a lakos, aki feltette a kérdéseit aki egyébként nem fogadta el a által adott válaszokat előtte felkereste a fogadóóráján, és minden felmerülő kérdését feltette. Amire úgy gondolta, hogy megnyugtató választ kapott, utána a közmeghallgatáson nem is tette szóvá. Elmondta, hogy nem hiszi, hogy neki kommunikálnia kellene azt, hogy miért hideg aszfalttal készült 3,5 cm-es vastagsággal a járda, miért nem meleg aszfalttal, hogy miért jó a szalmabálás fűtés, pedig ezek miatt is kikezdik. Elmondta, hogy igazából a kialakult helyzettel nem tud mit kezdeni, tanácstalan. Valakik nem megalapozott információk, mendemondák, szóbeszéd alapján kezdtek szervezkedni. Az aláírásgyűjtésnek nincs kötelező érvénye sem rá, sem a képviselő-testületre. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy valóban lehetnek kommunikációs problémák. Többször előfordult ugyanis, hogy egymás után közvetlenül voltak az óvodában a

16 16 rel, és az ott dolgozók a nek nem mondtak semmit, neki viszont el kezdték sorolni az intézmény, vagy épp a falu vélt vagy valós problémáit. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a petíció átvételekor is tájékoztatta az azt átadókat, hogy annak jogi értelemben nincs kötelező ereje a re, a képviselő-testületre. A választott vezetők legfeljebb értékelik, hogy a község lakosai közül 104-en, aláírásukkal kifejezték a véleményüket. Elmondta, hogy tájékoztatta nevezetteket, hogy hozzon a, a képviselő-testület bármilyen döntést az állattartás tárgyában, az a kötelességük, hogy azt törvényes keretek, a jogszabályi feltételek között valósítsák meg. Ha ez nem így történik, akkor azt neki jegyzőként észrevételeznie kell. Tájékoztatta az aláírásgyűjtést szervezőket, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett és kiemelten támogatott Startmunka Mintaprogramokon belül hangsúlyos szerepet kap a mezőgazdasági tevékenység ezen belül, az állattartás és az ahhoz kapcsolódó feldolgozás támogatása. A hosszabb távú elképzelései között a megfelelő körülmények, a jogszabályi megfelelőség biztosítása mellett szerepelt az állattartás megszervezése, mellyel kiszámítható, önfenntartó munkalehetőséget és foglalkoztatást kívánt biztosítani a községben élő álláskeresők számára. A elképzelését nem szabad rossz szándékúként értékelni, még ha az eredményével kapcsolatban merülhetnek is fel kétségek. Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy tiltakozás nem az állattartás ellen szól, hanem annak a kijelölt helye ellen. Elsősorban azoknak okoz gondot, akiknek közel esik a lakóházához. Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat jelenleg semmilyen, a tiltakozásban megfogalmazott állattartás céljára létesülő, vagy arra használható telepet nem létesít és nem kíván létesíteni. A Sajóivánka belterületén felvett 105/5. hrsz. alatti ingatlanon telekalakítást és építési engedélyezést követően a évi Startmunka mintaprogram keretein belül, 2 db mezőgazdasági tároló építmény fog létesülni, melyek állattartás céljára nem alkalmasak. Ott gépeket, szalmabálákat, stb. lehet tartani. A tárolók helyszínét a képviselő-testület jelölte ki, hagyta jóvá júniusban, tekintettel a március 27-ei közmeghallgatáson felvetett lakossági észrevételekre. Ezekről a jövőbeli elképzeléseiről, terveiről a képviselő-testület tagjait több alkalommal tájékoztatta. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy óvodai alkalmazott azzal állt neki, hogy hogyan képzelik azt, hogy disznókat fognak tartani a focipályán. Elmondta, hogy arról tájékoztatta az érintetett, hogy ő erről semmit nem tud, csak a mezőgazdasági tárolóról. Azzal szemben meg a patkányok elszaporodásának a veszélyét hozták fel ellenérvként. Erről ugyanazon a napon megkérdezte a t, aki erre ezt válaszolta, hogy ott majd egyszer lesznek disznók. Seszták Ottó elmondta, hogy arról nem tehet, hogy vannak tervei elképzelései, melyek vagy megvalósíthatók vagy nem. Felmerült pl. egy struccfarm kialakításának a lehetősége is. Ennyi erővel az ellen is lehetne tiltakozni. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy arról is tájékoztatta az aláírásgyűjtő íveket átadókat, hogy az önkormányzatnak nincsen semmilyen pályázati vagy egyéb forrásból származó kötelezettsége az állattartás megvalósítására. Amire kötelezettséget vállaltak a Startmunka program keretei között, az a mezőgazdasági tárolók megépítése, amely ha nem valósul meg, az arra kapott támogatást vissza kell fizetni. Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy ő továbbra is úgy értékeli, hogy nem az állattartással van probléma, hanem annak a helyszíne ellen. Az aláírást gyűjtők konkrét információkkal rendelkeztek a helyszínről, és arról hogy ott sertéseket akar tartani az

17 17 önkormányzat. Azt tanácsolta az érintetteknek, hogy keressék fel a t. Erre azt a választ kapta, hogy menni akarnak, de már viszik az aláírásokat is, nyomatékképpen. Seszták Ottó elmondta, hogy a konkrét információk szerzésének a módját sem érti. Minden kérdésben még azokban is amelyekben saját hatáskörében dönthetne kikéri a képviselők véleményét, formális vagy informális úton. Őt sem akkor, sem azóta nem kereste senki. Okolicsányi Zsolt képviselő elmondta, hogy nem érti, hogy mi az, amit a től nem lehet megkérdezni. Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy ez is kommunikációs probléma. Ha a lakos keresi a t, akkor be kell zárni az ajtót, le kell ültetni, nincs telefon, nincs számítógép, csak vele kell foglalkozni és a konkrét problémájára kapjon választ. Azt mondták a lakosok, hogy nem veszi komolyan a kérdéseiket a, csak legyint vagy a vállát húzza, pedig épp azt ígérte a választásokon, hogy a lakosság tájékoztatása lesz az erőssége. A képviselő-testület a vitát lezárva, egyöntetűen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az önkormányzat nem kíván állattartó tevékenységet folytatni a településen. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sajókazai Rendőrőrs parancsnokának a kezdeményezésére, a Családsegítő Szolgálat munkatársával 2013.szeptember 30-án területbejárást tartottak a Sajóivánka külterületén található Ivánka és Barci-tarkó dűlőkben. Ezeken a területeken található hétvégi házakba sokan költöztek be, azokat életvitelszerűen lakják, holott a lakhatási feltételek (közművek) nem biztosítottak. Megállapították, hogy a területen megközelítőleg 71 fő 49 felnőtt és 22 gyermekkorú él, zömük a közeli Kazincbarcikáról költözött ki. 4 fő időskorú is él a területen, akik elmondták, hogy hozzátartozóik rendszeresen látogatják őket, élelmiszerrel, tüzelővel, mobiltelefonnal rendelkeznek. Mind az ott életvitelszerűen tartózkodók, mind a társhatósságok javaslata a terület közművesítése (ivóvíz, villany, út) lenne, arra azonban az önkormányzatnak nincs lehetősége. Vörös Szendrei Mariann al kérdezte, hogy ez kötelessége lenne-e az önkormányzatnak. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az adott terület nem életvitelszerű lakhatást szolgál, nem a település lakott területe. Az ott élők saját döntésük alapján, a körülmények ismeretében választották tartózkodási helyüknek a hétvégi házakat, borházakat, melyek nem lakóházak. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy ezzel a problémával még kérdés szintjén sem szabad foglalkozni. Az önkormányzatnak semmilyen kötelezettséget nem szabad felvállalnia ebben az ügyben. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy megkereste egy sajóivánkai lakos, közfoglalkoztatott, aki azzal fordult hozzá, hogy az önkormányzat által, a mezőgazdasági területről ki nem termelt fafelnövéseket, bozótosokat tüzelő céljára szeretné kitermelni, de ezt a nem tette lehetővé a számára. Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat az NFA-tól használatba kapott területek kitisztítását kezdte el, melynek azonban még nincs vége. Az egyéb fontosabb munkák miatt pl. járdaépítés felfüggesztették ezt a tevékenységet, de folytatni fogják. Az egyébként sem járható és megengedhető, hogy a lakosok egyesével menjenek ki az önkormányzat tulajdonában, vagy használatában lévő területekre, tűzifát gyűjteni. Ellenőrizhetetlen és nyomonkövethetetlen lenne, mely visszaélésekre is lehetőséget adna. Az önkormányzatnak magának is szükséges lesz tűzifára. Emellett képeznek olyan tartalékot,

18 18 amelyből egy rendkívüli hideg időjárás esetén a legrászorultabbak időszakosan segítséghez juthatnak, mint ahogy arra volt példa 2011-ben is. Az aki megkereste őt és a képviselőt, a tavasszal még a saját tűzifáját árulta. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyöntetűen egyetértett. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

19 19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 9-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: Sajóivánka község T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 51; 52; 53, 54, 55, 56, 57; 58; 59; 60; 61 d./ rendelete: 20; 21 e./ meghívója. Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Seszták Ottó írásban 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. Seszták Ottó írásban 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására. Seszták Ottó írásban 4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó írásban Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására. 5.2 Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítására 5.3 Javaslat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 5.4 Javaslat a 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelettel módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására 5.5. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére 5.6. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére 5.7. Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtására. Seszták Ottó írásban Vadna, október 16. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

20 20 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: határozat Dr. Herczeg Tibor Zsuponyó Ágnes Előterjesztést jegyző Polgármesteri Hivatal készítette: címzetes főjegyző Kazincbarcika SZHH Osztály szakreferens Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Magállapodás Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka község önkormányzat és Kazincbarcika város önkormányzata között intézményfenntartó társulási megállapodás jött létre, melynek alapján Kazincbarcika és Sajóivánka közösen gondoskodik az óvodai köznevelési feladat ellátásáról, a Napközi Otthonos tagóvoda telephelyen. A társulási megállapodás felülvizsgálatára - a Mötv aiban foglalt rendelkezésinek való megfelelés érdekében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése végett - figyelemmel a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseire is nem került sor. Többszöri szóbeli, írásbeli - kérés, kezdeményezés ellenére sem küldött a társulás székhelye, Kazincbarcika város semmilyen a társulási megállapodás felülvizsgálatára, a társulás további működésére vonatkozó javaslatot, előterjesztést az Mötv-ben meghatározott június 30-ai, illetve a köznevelési törvényben szabályozott május utolsó munkanapjára eső határidőig. Kazincbarcika város július első napjaiban, a társulás helyett egyoldalúan felajánlotta a feladat-ellátási szerződés keretein belüli együttműködést, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével. Tekintettel arra, hogy a megállapodás felülvizsgálatára június 30-ig nem került sor, a kialakult helyzetben a feladat-ellátási szerződés megkötése szükségessé vált az önkormányzat számára. A közös feladatellátás jövőjének meghatározása érdekében előzetes egyeztetésen, konszenzuson alapuló megoldást kellett volna előtérbe helyezni, melynek során a tárulási forma jogszabályi feltételeknek megfelelő átalakítását el lehetett volna végezni.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés száma: 209/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 19-án 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 3-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben