J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Seszták Ottó Okolicsányi Zsolt képviselő Vörös Szendrei Mariann al Távolmaradt: Tompáné Varga Margit képviselő Pintér Sándor képviselő Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző jegyzőkönyvvezető: Pál Lajosné főelőadó Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett többi napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatokat egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint határozta meg az ülés napirendjét.

2 2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Seszták Ottó írásban 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. Seszták Ottó írásban 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására. Seszták Ottó írásban 4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó írásban Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására. 5.2 Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítására. 5.3 Javaslat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 5.4 Javaslat a 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelettel módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtására. Seszták Ottó írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el:

3 3 Okolicsányi Zsolt képviselő elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek azt, hogy az óvodai feladatellátás nem a bevált, jól működő társulási formában valósul meg a jövőben. Elmondta, hogy véleménye szerint úgy tűnik, mintha Kazincbarcika direkt kivárt volna a határidők eredménytelen elteltével azért, hogy az önkormányzatnak ne is legyen választási lehetősége, mellyel előnytelen helyzet keletkezett. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Kazincbarcika város a társulás fenntartása helyett, ajánlotta fel a feladat-ellátási szerződés keretein belüli együttműködést, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével. A társulás július 10-ei időponttal történő jelen megszüntetése, illetve a feladat-ellátási szerződés július 11-ei kezdete is vethet fel aggályokat. Elmondta, hogy a társulás és a feladat-ellátási szerződés közötti lényeges különbség, hogy az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége is - megszűnt. A sajóivánkai tagóvoda fenntartója és működtetője kizárólagosan Kazincbarcika város önkormányzata, a tagóvoda a Kazincbarcikai Összevont Óvodák telephelye, feladat-ellátási helye. Az önkormányzat a jövőben nem rendelkezik a tagintézmény költségvetését, működését érintően még véleményezési jogkörrel sem. Az intézmény vezetőjének megbízásában, az intézményi alapdokumentumok (Nevelési Program, SZMSZ, Házirend, stb.), az indítható létszámok és csoportok, az álláshelyek vonatkozásában, stb. egyedüli jogosítványokkal csak Kazincbarcika bír. Tekintettel arra, hogy a megállapodás felülvizsgálatára június 30-ig nem került sor, a kialakult helyzetben az óvodai kötelező feladat ellátása miatt, a feladat-ellátási szerződés megkötése szükségessé vált az önkormányzat számára. A szerződés egy tulajdonképpeni megbízási jogviszony, melynek keretein belül Sajóivánka önkormányzata megbízza Kazincbarcika önkormányzatát - a szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően - az óvodai köznevelés biztosításával. Az új típusú együttműködés keretei között továbbra is annak a partneri szemléletnek kell érvényesülnie, mely az elmúlt évek alatt lehetővé tette az önkormányzatok hatékony közös munkáját. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy ő sem tartja megnyugtatónak, helyesnek a júliusi időponthoz kapcsolódó döntések szeptemberi illetve októberi meghozását. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ezt a kérdést felvetette a kazincbarcikai szakreferensnek is, mivel azt ő sem tartja jogszerűnek. A szakreferens tájékoztatása szerint a MÁK elfogadja ezt a megoldást. Amennyiben ebből mégis probléma adódna, azt jelen körülmények között elsősorban Kazincbarcikának kell rendbe tennie. A döntéshozatali eljárásban 3 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (3 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 51/201 3.( X.09.) Határ ozat Óvodai köznevelési feladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről. 1. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az óvodai nevelés kötelező köznevelési feladat ellátását, a Kazincbarcika és Sajóivánka önkormányzatok együttműködésének keretin belül kívánja ellátni. A képviselő-testület felhatalmazza a t a jegyzőkönyv melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására. 2. Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kazincbarcika-Sajóivánka- Sajógalgóc Óvodai Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével, július 10. napjával egyetért.

4 4 A képviselő-testület felhatalmazza a t a társulás megszűnéséhez kapcsolódó - a társulási megállapodás 7-8. pontja szerinti elszámolásból eredő feladatok elvégzésére. 3. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 39/2013.(VI.26.) határozatát. Felelős: Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy a Társulás működése 125 taggal nagyon nehézkes. Aggályait fejezte ki amiatt, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást a Zöld Völgy Kft hogyan tudja majd biztosítani a 125 településen. Elmondta, hogy január 1-jétől - a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény feltételeiknek megfelelő - a Társulás által alapított nonprofit közszolgáltató a ZV Zöld Völgy Kft - lesz jogosult közszolgáltatási feladatot ellátni, hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezni, a tagok által a Társulásra ruházott hatáskör keretében. A korábbi Társulási Tanácsi ülésen döntöttek arról, hogy a KEOP C pályázat keretében a Társulás pályázatot nyújt be, illetőleg folyamatban van a KEOP 1.1.1/2F pályázat megvalósítása. A KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C projektek megvalósításával együttesen fog kialakulni a hulladékgazdálkodási rendszer. Elmondta, hogy október 3-án volt a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás Társulási Tanácsának az ülése. Az ülésen vita alakult ki a díjképzés kapcsán, melyben nem jutottak egyezségre. Két hét múlva újabb ülés várható. Elmondta, hogy további gondot okoz, hogy a Társulás tagjaként Szikszó Város Önkormányzata önálló pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1/C konstrukcióra, melyet a pályázatot elbíráló Közreműködő Szervezet KEOP-1.1.1/C/ kódszámon regisztrált. Az Európai Unió támogatáspolitikai elvei alapján azonos tevékenység ellátására két alkalommal támogatás nem folyósítható, ez az ún. kettős támogatás tilalmának elve. Az alapelv értelmében a KEOP-1.1.1/C konstrukció esetében a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges géppark egy alkalommal szerezhető be. Szikszó Város önálló, a Társulási Tanáccsal nem egyeztetett pályázata mindkét pályázat támogathatóságát, a Társulás további Tagönkormányzatai biztonságos közszolgáltatásának ellátását veszélyeztetik, így a Társulás érdekeivel teljesen ellentétes lépésként ítélték meg. Szikszó Város Önkormányzata a Társulási Megállapodásban vállalt előzetes értesítési kötelezettségének elmulasztásával és pályázatának a Társulási Tanács álláspontjának kikérése

5 5 nélküli benyújtásával jelentős érdeksérelmet követett el a Társulással szemben, mely a Társulás ,-Ft+ÁFA összértékű pályázata és saját pályázata támogathatósági esélyeinek jelentős veszélyeztetéséhez vezetett. A Társulás által a Társulási Tagönkormányzatok közszolgáltatási feladatainak ellátását biztosító KEOP-1.1.1/C pályázat támogathatósága érdekében Szikszó Város Önkormányzatát ismételten felszólították pályázatának visszavonására. A Társulási Megállapodásban foglalt együttműködési kötelezettség biztosítása érdekében, az elmúlt időszakban a Társulás Elnöke többször jelezte telefonon és írásban a Társulás közös érdekeiből fakadó álláspontot, azonban Szikszó Város Önkormányzata a szükséges lépéseket a helyzet rendezése érdekében nem tette meg. Várható Szikszó kizárása a Társulásból. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy tekintettel a január 1-jéig hátralévő időre, aggodalomra ad okot, hogy az új alapítású cég meg tudja-e határidőben szerezni a tevékenység végzéséhez szükséges, törvényben rögzített hatósági engedélyeket, az ÓHÜ minősítést. A Társulási Tanács október 3-ai ülése tárgyalta a díjpolitika meghatározását. A jegyző az alábbiak szerint idézett a Tanács elé kerül előterjesztésből: Az igazságosan és átláthatóan megállapított önköltségi díjak alapján Társuláson belül, önkormányzati kompenzációs mechanizmus szükséges a hulladékkezelési közszolgáltatás biztonságos, fenntartható költséghatékony, ellátásához. A Kormányzat által meghatározott rezsicsökkentett lakos által fizetett díj nem fedezi a hulladékgazdálkodás területén jelentkező növekvő költségeket (pl. kukás autó útdíja, lerakási járulék, felügyeleti és engedélyezési díjak, stb.). A kompenzáció lényege, hogy az adott településre eső éves önköltségi (nonprofit) közszolgáltatási díjhoz képest vizsgáljuk a rezsicsökkentett díjat. Amennyiben az önköltségi ár kisebb, mint a rezsicsökkentett díj, úgy az adott Tagönkormányzat megtéríti a Társulás számára a különbözetet. Amennyiben az éves díj meghaladja az önköltségi árat, úgy a Társulás az adott Tagönkormányzat számára elszámolja a különbözetet. Várható tehát, hogy a Társulás által létrehozott non-profit kft. által ellátandó feladat, az önkormányzatnak nagyobb anyagi terhet fog jelenteni, mint a jelenleg működő közszolgáltatási rendszer. Teljesül ugyan az önkormányzatok régi, jogos igénye, hogy a lakosságtól a díjat a közszolgáltató közvetlenül szedje be, de a kintlévőségek miatti hiány finanszírozása, településenként az egyes önkormányzatokat terheli. A Tagönkormányzat ugyanis a Társulás felé a kintlévőség befizetésre kötelezett. Amennyiben a kintlévőséget a NAV behajtja, a Közszolgáltató behajtás után haladéktalanul megtéríti azt az önkormányzatnak, de mindez hosszú hónapokat vehet igénybe, illetve jelentős mértékűek lehetnek a behajthatatlan tartozások. Fentieken túlmenően a ZV Zöld Völgy Kft működéséhez és feladatának ellátásához szükséges a finanszírozás biztosítása. A finanszírozás biztosítása érdekében figyelemmel arra, hogy a Közszolgáltató működésének kezdetén ( ) még nem áll rendelkezésre forgó eszköz, illetve a Társulás sem tud támogatást adni saját cége számára (Banki hitel felvétele nem lehetséges, hiszen a Nonprofit Kft a hitel felvételéhez fedezetet nem tud nyújtani, forgalomképes vagyontárggyal nem rendelkezik) az éves teljes közszolgáltatási díj 1/12-ed részét (1 havi közszolgáltatási díj) meg kell előlegezni a Közszolgáltató számára. A Tagönkormányzatok legkésőbb a tárgyév február 28-ig (elsőként február 28-ig) átutalják az adott Tagönkormányzatra eső egy havi közszolgáltatási díjat a Társulásnak támogatásként, megelőlegezve a hulladékkezelés ellátásának költségeit. A Társulás az így befolyt összeget a Közszolgáltató számára kamatmentes tagi kölcsön formájában adja át. Tárgyév végén a Közszolgáltató elszámol a Társulás felé Tagönkormányzatonként. Elmondta, hogy a törvényi kötelezettség teljesítése, vélhetően jelentős - nem várt kiadásokat fog eredményezni az önkormányzat, az önkormányzatok számára. Elmondta, hogy ugyanakkor a ZV

6 6 Zöld Völgy Kft. vezetése is tisztában van a január 1-jei működés megkezdésének bizonytalanságával, azt a következők szerint jelezték is a Társulási Tanácsnak: Tekintettel arra, hogy a hatálybelépéshez szükséges feltételek megszerzése, kialakítása sok esetben olyan külső tényezőktől is függ, melyekre a leendő közszolgáltató szervezetnek nincs ráhatása (pl. engedélyezési hatóságok), ezért fenn áll a veszélye annak, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések megszűnésekor a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. még nem lesz jogosult a közszolgáltatást a kijelölés alapján megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés szerint ellátni. Elmondta, hogy abban az esetben, ha az új közszolgáltató még nem lesz jogosult szolgáltatni, vagy egyéb olyan körülmény lép fel, ami a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás ellátását veszélyezteti, azonnali lépésekre, beavatkozásokra lesz szükség a Társulás részéről, hogy a leggyorsabban és a leghatékonyabban lehessen megszervezni az átmeneti időre a közszolgáltatást, szükség esetén a katasztrófavédelem rendszerén keresztül. Az elhangzottak kapcsán a képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy a közszolgáltatás kötelező biztosítása körüli helyzet tekintettel a január 1-jei dátum közelségére nem tekinthető megnyugtatónak. Seszták Ottó elmondta, hogy talán előrelépés lehet, hogy január 1-jétől valamennyi ingatlan után fizetnie kell a tulajdonosnak. A döntéshozatali eljárásban 3 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (3 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 2 / ( X. 0 9.) Ha t á r o z at a S aj ó- B ód va V ö lg y e é s K ör n y ék e H u l lad é k k e z e l é si Ö n k o r m án y z at i T á r su lá s t á rs u l ás i m e g á l la p o d á sa m ód os ít á sán ak j óv áha g y á sá r ól. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására. Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: A képviselő-testület ülésére 16:35 perckor megérkezett Pintér Sándor képviselő és Tompáné Varga Margit képviselő. A képviselő-testület létszáma határozatképesség szempontjából 5 főre változott.

7 7 Tompáné Varga Margit képviselő kérdezte, hogy a feladat-ellátási formákra a társulás mikortól lép életbe. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Sajókazával a társulás 2008-tól létezik. A KVTÖKT a kiegészítő normatív támogatások igénybe vehetősége miatt szervezte ezen társulási formáknak a működését. A évi költségvetési törvény jelentős szemléletváltozásról tanúskodik: önmagában egy feladatellátás azért nem részesül többlettámogatásban, mert azt társulás keretei között végzik. A KVTÖKT ennek következtében kiüresedett, csak a belső ellenőrzési feladatokat látja el, mely ugyan kötelező, de nem társul hozzá állami támogatás. Seszták Ottó elmondta, hogy a Kistérség esetében jelenleg még könnyebb a belső ellenőrzés ellátása, mivel a Társulás jelentős pénzmaradvánnyal rendelkezik. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 53/2013.(X.09.) HAT ÁROZ AT A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás II. fejezet 13. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 2. Családsegítés 3. Házi segítségnyújtás 4. Hajléktalan ellátás 5. Gyermekjóléti szolgálat 6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" A képviselő-testület felhatalmazza a t a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Előadó: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el:

8 8 Seszták Ottó elmondta, hogy az ösztöndíjpályázati rendszerhez történő csatlakozást összhangban az elmúlt évek gyakorlatával az önkormányzat anyagi nehézségei ellenére, javasolja. Pintér Sándor képviselő csatlakozni kell. elmondta, hogy ösztöndíjpályázati rendszerhez mindenképpen Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy a pályázó hallgatóknak november 15-ig van lehetőségük regisztrálni az elektronikus felületen, illetve a pályázatukat benyújtani, így az önkormányzatnak lesz ideje a pályázatok elbírálását előkészíteni. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 4 / ( X ) h a t á r o z a t A B u r s a H u n g a r i c a F e l s ő o k t a t á s i Ö n k o r m á n y z a t i Ö s z t ö n d í j p á l y á z a t é v i f o r d u l ó j á h o z v a l ó c s a t l a k o z á s r ó l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázati rendszerre vonatkozó általános szerződési feltételeket ismeri és elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint jár el. Határidő: értelemszerűen Felelős: V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok 5.1 Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 55/2013.(X.09.) HAT ÁROZ AT A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja:

9 9 A Megállapodás pontja a következők szerint egészül ki: Jegyző/aljegyző vagy megbízottja ügyfélfogadása az Ügyfélszolgálati helyeken: Sajóivánka Sajógalgóc Minden hónap utolsó szerdai napján 8:00 9:00 9:15 10:15 Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.2 Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítására A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendi alpont és a következő kettő alpont tárgyalására az előterjesztésben foglalt tartalom szerint a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának munkatársával lefolytatott szakmai konzultációnak megfelelően kerül sor. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 6 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosításáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét (a továbbiakban: vagyongazdálkodási terv) melyet a 20/2013.(IV.17.) határozatával fogadott el az alábbiak szerint módosítja: 1. A III (Üzleti vagyon) mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet használatba adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. 2. A vagyongazdálkodási terv IV.d.1. pontja (A vagyon értékestése) hatályát veszti. 3. A IV. pont az alábbi k.) alponttal egészül ki: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan fedezhet működési kiadásokat. Felelős: Határidő: értelemszerűen

10 Javaslat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (X.16.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX 13. (1) bekezdés 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet előírásait, a következőket rendeli el: 1. (1) A közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. első mondata helyére az alábbi rendelkezés lép: A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó a 2. melléklet szerinti nyomtatványon köteles nyilatkozni a közkifolyó használatáról és a vízfogyasztás díjának fizetési módjáról. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 5.4.Javaslat a 3/2013.(IV.20.) önkormányzati rendelettel módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás javaslat azt a célt szolgálja, hogy a képviselő-testület szándékának megfelelően, valamennyi érintett temetési segélyre jogosulttá válhasson.

11 11 Dr. Herczeg Tibor jegyző ismertette a temetési segély és a közgyógyellátás Szt-ben rögzített szabályait. Az önkormányzat rendelete nem tartalmazza a méltányossági közgyógyellátás feltételeit, ezért szükséges annak a szabályozása. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény 62. (2). bekezdésében és 92. (2). bekezdés f.)pontjában; 46. -ában, 50. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: 1. (1) 1. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. (2) Jövedelmi viszonyai alapján nem jogosult temetési segélyre az az eltemettető, akinek családjában az egy főre eső meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (2) A Rendelet 13/A -al egészül ki: Közgyógyellátás 13/A. (1) Közgyógyellátásra jogosultak az Sztv ának (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozók. (2) Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható a szociálisan rászorult személynek, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében, ha kérelmező az (1) bekezdés szerint közgyógyellátásra nem jogosult, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a.) akinek a családban az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő kérelmező esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át és b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) 25 %-át eléri. (3) A Rendelet 14. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 14. (9) Az étkeztetés térítési díja: 440 Ft/nap. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

12 Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 7 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T Részesedés megszerzéséről az ÉRV Zrtben. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő A típusó részvény megvásárlásával a Magyar nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től Ft névértékben, Ft vételáron. Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken. Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRT-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.6. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás-tervezetek alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Seszták Ottó javasolta, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat kösse meg a közművelődési együttműködési megállapodást. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 8 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T Közművelődési együttműködési megállapodás megkötéséről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletei szerinti együttműködési megállapodásokat megköti a Barcika Art Kommunikációs,

13 13 Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.-vel, a közművelődési szakmai tevékenység koordinálása, szakmai szolgáltatások nyújtása, valamint módszertani segítségnyújtás érdekében. Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.7. Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. Dr. Herczeg Tibor jegyző a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint ismertette a képviselő-testülettel a támogatás igénylésének rendjét és feltételeit, a támogatás felhasználásának, az önkormányzati rendeleti szabályozásnak a feltételeit. Seszták Ottó elmondta, hogy 2013-ban az igényelt 75 m 3 helyett, 19 m 3 tűzifa megvásárlásához kapott támogatást az önkormányzat. Elmondta, hogy a tűzifa beszerzése illetve beszállítása gondot okozhat, ha azt nehezen megközelíthető erdőrészről kell elhozni. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy a támogatási igényt mindenképp be kell nyújtani, ezzel is meg kell próbálni segíteni a településen élő rászorulókon. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy élni kell a támogatás igénylésének a lehetőségével, a szükséges mértékű önrész vállalásával. Az önkormányzat az igényelhető 76 m 3 tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújtsa be. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 5 9 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján, a január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján, 76 m 3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be. Fenti mennyiség igényléséhez az önkormányzat évi költségvetése terhére, Ft/erdei m 3 +áfa, azaz Ft önrészt biztosít. Felelős: Határidő: 2013.október Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtására. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013.(X.7.) VM rendelet.

14 14 Elmondta, hogy az elmúlt évekkel ellentétben valamennyi érintett önkormányzat önállóan pályázhat. Az igény bejelentésére nyitva álló határidő nagyon rövid, arra október 15-ig van lehetőség. Javasolta, hogy az önkormányzat támogatás iránti igényt nyújtson be, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 6 0 / ( X. 0 9.) H A T Á R O Z A T l a k o ss á gi v í z- é s c s at o rn as z o l gá lt at ás i r ánt i t á mo g at ás i i g én y b en y ú jt á sá r ól. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013.(X.7.) VM rendelet szerint, támogatás iránti igényt nyújt be, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. A képviselő-testület felhatalmazza a a VM rendelet szerinti nyilatkozatok megtételére. Felelős: Határidő: értelemszerűen Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a július 1-jétől hatályba lépett, rezsicsökkentéssel megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj miatti különbözet számlázás-technikai nehézségek miatt a december havi díjból kerül egy összegben jóváírásra, mely Ft-os összeget jelent. December hóra így csak 550 Ft-ot fognak fizetni azok, akik nem részesülnek semmilyen az önkormányzat által megállapított kedvezményben. Akik kedvezményben részesülnek a 65 éven felüliek alacsonyabb díjat fizetnek a rezsicsökkentett díjnál. Seszták Ottó tájékoztatta képviselőket, hogy szeptember 29-én, sajóivánkai lakosok, egy lakossági petíciót adtak át a jegyzőnek, az önkormányzat, illetve a által tervezett állattartó telep létesítése ellen tiltakozva. A jegyző a 104 db lakossági aláírást tartalmazó gyűjtőívet megállapítva az ügyben hatásköre hiányát - illetve annak tartalmát ismertette a rel a petíció átadásának a napján. A a petíciót a képviselőtestületnek teljes terjedelmében átadta. Elmondta, hogy különösen sérelmesnek érzi azt, hogy a képviselőkkel testületi üléseken, vagy azokon kívül is mindent meg szokott beszélni, s ennek ellenére a tiltakozó ívet egy képviselő is aláírta. Többen arra hivatkozhattak az aláírás kapcsán, hogy azt egy képviselő is aláírta. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy amikor az aláírásgyűjtést szervezők felkeresték őt is, külön kérte, hogy azt egy képviselővel se írassák alá, mivel az ügyben a képviselők fognak dönteni. Pintér Sándor képviselő is felkeresték. elmondta, hogy ő ugyanerre az álláspontra helyezkedett, amikor őt

15 15 Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy a döntéshozatali érintettségbe nem gondolt bele a petíció aláírása során. Megnézve az aláírásgyűjtő íven szereplő dátumokat, megállapította, hogy azt utána sokan már nem is írták alá. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy épp az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatott munkahelyi irányító tett olyan kijelentést az óvodában, amikor ott a szalmabálás fűtés miatti füst szagára panaszkodtak, hogy majd akkor mit fognak érezni, ha beindul az állattartás. Seszták Ottó elmondta, hogy ezek az események odáig fajultak, hogy a lakosok egy része, a mai napra lakossági fórumot akart meghirdetni, ahová elvárták a, a jegyző megjelenését. Elmondta, hogy a jegyzővel egyeztetve arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha valós a lakossági igény, akkor az önkormányzat által szervezett, időben közzétett lakossági fórumot, közmeghallgatást kell tartani, ahol az érintettek elmondhatják észrevételeiket. Elmondta, hogy a mai nap felkereste a lakosság szószólóját a lakásán, hogy tájékozódjon a kezdeményezés okáról, körülményeiről, hogy melyek azok a problémák melyeket lakossági fórumon akarnak megvitatni. Egyértelművé vált, hogy nevezettet egyesek a háttérből felbiztatták, akik a nevüket nem vállalták. A lakossági fórum kezdeményezője az állattartás kérdéskörét, a 26- os főút átfúrását, a közfoglalkoztatottak irányítójának bérezését, valamint az vetette fel, hogy minden 70 éven felülinek jár tűzifa. Nevezettet tájékoztatta a valós helyzetről, vagyis hogy állattartásra nem kerül sor, ahhoz a feltételek nem biztosítottak; a 26-os főút átfúrását az önkormányzat nem tervezi, nem is végezheti el, hiszen az országos közút; a 70 éven felülieknek alanyi jogon nem jár tűzifa; a közfoglalkoztatottak irányítója pedig szakképzettsége, munkaköre alapján részesül törvényes keretek között bérezésben, melyről dönteni csak a nek van joga. Nevezettet társaival együtt meghívta a mai testületi ülésre, azzal, hogy mondják el itt a problémáikat. Az ülésen nem jelent meg senki. A meghívásra azért került sor, hogy a testület első kézből tudja eldönteni egy lakossági fórum, vagy közmeghallgatás szükségessét. Felajánlotta azt is, hogy akinek kérdése van, keresse meg a fogadóóráján, meg fogja adni a megfelelő felvilágosítást. Soha senkit még el nem küldött, de ezekben a kérdésekben őt meg sem kereste, meg nem kérdezte senki. Tompáné Varga Margit képviselő véleménye szerint, minderre azért kerülhetett sor, mert az emberek nincsenek megfelelően tájékoztatva. Amikor a indult a választásokon, épp azt ígérte, hogy a lakosság tájékoztatására nagy hangsúlyt fog fektetni. Seszták Ottó elmondta, hogy valóban lehetnek kommunikációs problémák, de el kell választani a hiteles tájékoztatást, a hírt és a pletykát. Ez utóbbira nem ad, azzal nem foglalkozik és nem is tud vele mit kezdeni. Ha valaki nem veszi azt a fáradtságot, nem rendelkezik annyi gerincességgel, hogy ha kérdései merülnek fel, akkor azzal őt keresse meg, akkor ő azzal nem foglalkozik. Elmondta, hogy a márciusi közmeghallgatás előtt is merültek fel hasonló problémák. Az a lakos, aki feltette a kérdéseit aki egyébként nem fogadta el a által adott válaszokat előtte felkereste a fogadóóráján, és minden felmerülő kérdését feltette. Amire úgy gondolta, hogy megnyugtató választ kapott, utána a közmeghallgatáson nem is tette szóvá. Elmondta, hogy nem hiszi, hogy neki kommunikálnia kellene azt, hogy miért hideg aszfalttal készült 3,5 cm-es vastagsággal a járda, miért nem meleg aszfalttal, hogy miért jó a szalmabálás fűtés, pedig ezek miatt is kikezdik. Elmondta, hogy igazából a kialakult helyzettel nem tud mit kezdeni, tanácstalan. Valakik nem megalapozott információk, mendemondák, szóbeszéd alapján kezdtek szervezkedni. Az aláírásgyűjtésnek nincs kötelező érvénye sem rá, sem a képviselő-testületre. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy valóban lehetnek kommunikációs problémák. Többször előfordult ugyanis, hogy egymás után közvetlenül voltak az óvodában a

16 16 rel, és az ott dolgozók a nek nem mondtak semmit, neki viszont el kezdték sorolni az intézmény, vagy épp a falu vélt vagy valós problémáit. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a petíció átvételekor is tájékoztatta az azt átadókat, hogy annak jogi értelemben nincs kötelező ereje a re, a képviselő-testületre. A választott vezetők legfeljebb értékelik, hogy a község lakosai közül 104-en, aláírásukkal kifejezték a véleményüket. Elmondta, hogy tájékoztatta nevezetteket, hogy hozzon a, a képviselő-testület bármilyen döntést az állattartás tárgyában, az a kötelességük, hogy azt törvényes keretek, a jogszabályi feltételek között valósítsák meg. Ha ez nem így történik, akkor azt neki jegyzőként észrevételeznie kell. Tájékoztatta az aláírásgyűjtést szervezőket, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett és kiemelten támogatott Startmunka Mintaprogramokon belül hangsúlyos szerepet kap a mezőgazdasági tevékenység ezen belül, az állattartás és az ahhoz kapcsolódó feldolgozás támogatása. A hosszabb távú elképzelései között a megfelelő körülmények, a jogszabályi megfelelőség biztosítása mellett szerepelt az állattartás megszervezése, mellyel kiszámítható, önfenntartó munkalehetőséget és foglalkoztatást kívánt biztosítani a községben élő álláskeresők számára. A elképzelését nem szabad rossz szándékúként értékelni, még ha az eredményével kapcsolatban merülhetnek is fel kétségek. Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy tiltakozás nem az állattartás ellen szól, hanem annak a kijelölt helye ellen. Elsősorban azoknak okoz gondot, akiknek közel esik a lakóházához. Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat jelenleg semmilyen, a tiltakozásban megfogalmazott állattartás céljára létesülő, vagy arra használható telepet nem létesít és nem kíván létesíteni. A Sajóivánka belterületén felvett 105/5. hrsz. alatti ingatlanon telekalakítást és építési engedélyezést követően a évi Startmunka mintaprogram keretein belül, 2 db mezőgazdasági tároló építmény fog létesülni, melyek állattartás céljára nem alkalmasak. Ott gépeket, szalmabálákat, stb. lehet tartani. A tárolók helyszínét a képviselő-testület jelölte ki, hagyta jóvá júniusban, tekintettel a március 27-ei közmeghallgatáson felvetett lakossági észrevételekre. Ezekről a jövőbeli elképzeléseiről, terveiről a képviselő-testület tagjait több alkalommal tájékoztatta. Vörös Szendrei Mariann al elmondta, hogy óvodai alkalmazott azzal állt neki, hogy hogyan képzelik azt, hogy disznókat fognak tartani a focipályán. Elmondta, hogy arról tájékoztatta az érintetett, hogy ő erről semmit nem tud, csak a mezőgazdasági tárolóról. Azzal szemben meg a patkányok elszaporodásának a veszélyét hozták fel ellenérvként. Erről ugyanazon a napon megkérdezte a t, aki erre ezt válaszolta, hogy ott majd egyszer lesznek disznók. Seszták Ottó elmondta, hogy arról nem tehet, hogy vannak tervei elképzelései, melyek vagy megvalósíthatók vagy nem. Felmerült pl. egy struccfarm kialakításának a lehetősége is. Ennyi erővel az ellen is lehetne tiltakozni. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy arról is tájékoztatta az aláírásgyűjtő íveket átadókat, hogy az önkormányzatnak nincsen semmilyen pályázati vagy egyéb forrásból származó kötelezettsége az állattartás megvalósítására. Amire kötelezettséget vállaltak a Startmunka program keretei között, az a mezőgazdasági tárolók megépítése, amely ha nem valósul meg, az arra kapott támogatást vissza kell fizetni. Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy ő továbbra is úgy értékeli, hogy nem az állattartással van probléma, hanem annak a helyszíne ellen. Az aláírást gyűjtők konkrét információkkal rendelkeztek a helyszínről, és arról hogy ott sertéseket akar tartani az

17 17 önkormányzat. Azt tanácsolta az érintetteknek, hogy keressék fel a t. Erre azt a választ kapta, hogy menni akarnak, de már viszik az aláírásokat is, nyomatékképpen. Seszták Ottó elmondta, hogy a konkrét információk szerzésének a módját sem érti. Minden kérdésben még azokban is amelyekben saját hatáskörében dönthetne kikéri a képviselők véleményét, formális vagy informális úton. Őt sem akkor, sem azóta nem kereste senki. Okolicsányi Zsolt képviselő elmondta, hogy nem érti, hogy mi az, amit a től nem lehet megkérdezni. Tompáné Varga Margit képviselő elmondta, hogy ez is kommunikációs probléma. Ha a lakos keresi a t, akkor be kell zárni az ajtót, le kell ültetni, nincs telefon, nincs számítógép, csak vele kell foglalkozni és a konkrét problémájára kapjon választ. Azt mondták a lakosok, hogy nem veszi komolyan a kérdéseiket a, csak legyint vagy a vállát húzza, pedig épp azt ígérte a választásokon, hogy a lakosság tájékoztatása lesz az erőssége. A képviselő-testület a vitát lezárva, egyöntetűen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az önkormányzat nem kíván állattartó tevékenységet folytatni a településen. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sajókazai Rendőrőrs parancsnokának a kezdeményezésére, a Családsegítő Szolgálat munkatársával 2013.szeptember 30-án területbejárást tartottak a Sajóivánka külterületén található Ivánka és Barci-tarkó dűlőkben. Ezeken a területeken található hétvégi házakba sokan költöztek be, azokat életvitelszerűen lakják, holott a lakhatási feltételek (közművek) nem biztosítottak. Megállapították, hogy a területen megközelítőleg 71 fő 49 felnőtt és 22 gyermekkorú él, zömük a közeli Kazincbarcikáról költözött ki. 4 fő időskorú is él a területen, akik elmondták, hogy hozzátartozóik rendszeresen látogatják őket, élelmiszerrel, tüzelővel, mobiltelefonnal rendelkeznek. Mind az ott életvitelszerűen tartózkodók, mind a társhatósságok javaslata a terület közművesítése (ivóvíz, villany, út) lenne, arra azonban az önkormányzatnak nincs lehetősége. Vörös Szendrei Mariann al kérdezte, hogy ez kötelessége lenne-e az önkormányzatnak. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az adott terület nem életvitelszerű lakhatást szolgál, nem a település lakott területe. Az ott élők saját döntésük alapján, a körülmények ismeretében választották tartózkodási helyüknek a hétvégi házakat, borházakat, melyek nem lakóházak. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy ezzel a problémával még kérdés szintjén sem szabad foglalkozni. Az önkormányzatnak semmilyen kötelezettséget nem szabad felvállalnia ebben az ügyben. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy megkereste egy sajóivánkai lakos, közfoglalkoztatott, aki azzal fordult hozzá, hogy az önkormányzat által, a mezőgazdasági területről ki nem termelt fafelnövéseket, bozótosokat tüzelő céljára szeretné kitermelni, de ezt a nem tette lehetővé a számára. Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat az NFA-tól használatba kapott területek kitisztítását kezdte el, melynek azonban még nincs vége. Az egyéb fontosabb munkák miatt pl. járdaépítés felfüggesztették ezt a tevékenységet, de folytatni fogják. Az egyébként sem járható és megengedhető, hogy a lakosok egyesével menjenek ki az önkormányzat tulajdonában, vagy használatában lévő területekre, tűzifát gyűjteni. Ellenőrizhetetlen és nyomonkövethetetlen lenne, mely visszaélésekre is lehetőséget adna. Az önkormányzatnak magának is szükséges lesz tűzifára. Emellett képeznek olyan tartalékot,

18 18 amelyből egy rendkívüli hideg időjárás esetén a legrászorultabbak időszakosan segítséghez juthatnak, mint ahogy arra volt példa 2011-ben is. Az aki megkereste őt és a képviselőt, a tavasszal még a saját tűzifáját árulta. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyöntetűen egyetértett. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

19 19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 9-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: Sajóivánka község T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 51; 52; 53, 54, 55, 56, 57; 58; 59; 60; 61 d./ rendelete: 20; 21 e./ meghívója. Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Seszták Ottó írásban 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. Seszták Ottó írásban 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására. Seszták Ottó írásban 4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó írásban Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására. 5.2 Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítására 5.3 Javaslat a közkifolyók használatának rendjéről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 5.4 Javaslat a 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelettel módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására 5.5. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére 5.6. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére 5.7. Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtására. Seszták Ottó írásban Vadna, október 16. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

20 20 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat óvodai köznevelési feladat-ellátási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: határozat Dr. Herczeg Tibor Zsuponyó Ágnes Előterjesztést jegyző Polgármesteri Hivatal készítette: címzetes főjegyző Kazincbarcika SZHH Osztály szakreferens Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Magállapodás Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka község önkormányzat és Kazincbarcika város önkormányzata között intézményfenntartó társulási megállapodás jött létre, melynek alapján Kazincbarcika és Sajóivánka közösen gondoskodik az óvodai köznevelési feladat ellátásáról, a Napközi Otthonos tagóvoda telephelyen. A társulási megállapodás felülvizsgálatára - a Mötv aiban foglalt rendelkezésinek való megfelelés érdekében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése végett - figyelemmel a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseire is nem került sor. Többszöri szóbeli, írásbeli - kérés, kezdeményezés ellenére sem küldött a társulás székhelye, Kazincbarcika város semmilyen a társulási megállapodás felülvizsgálatára, a társulás további működésére vonatkozó javaslatot, előterjesztést az Mötv-ben meghatározott június 30-ai, illetve a köznevelési törvényben szabályozott május utolsó munkanapjára eső határidőig. Kazincbarcika város július első napjaiban, a társulás helyett egyoldalúan felajánlotta a feladat-ellátási szerződés keretein belüli együttműködést, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével. Tekintettel arra, hogy a megállapodás felülvizsgálatára június 30-ig nem került sor, a kialakult helyzetben a feladat-ellátási szerződés megkötése szükségessé vált az önkormányzat számára. A közös feladatellátás jövőjének meghatározása érdekében előzetes egyeztetésen, konszenzuson alapuló megoldást kellett volna előtérbe helyezni, melynek során a tárulási forma jogszabályi feltételeknek megfelelő átalakítását el lehetett volna végezni.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 24-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben