KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: március 1.) egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben"

Átírás

1 Szám: 1/73-7/2013. KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: március 1.) egységes szerkezetben Az osztályvezető utalványozza a feladatkörébe tartozó kiadásokat. Szakmai igazolással látják el a szervezeti egységhez tartozó bizonylatokat, számlát bocsáthatnak ki és írhatnak alá. Továbbá a költségvetési koncepcióhoz ill. a költségvetési rendelettervezethez, valamint a költségvetési előirányzatmódosításhoz határidőre, szakmailag indokolt tervet készítenek. Az osztály általános feladatellátásának illetékessége (egyéb kiemelt építéshatósági illetékesség mellett): Keszthely város és Vállus község közigazgatási területe. I.) A városüzemeltetési feladatok ellátása területén: Részt vesz a kommunális gazdálkodás feladatkörébe tartozó tevékenységek elvégzésében, annak koordinálásában és ellenőrzésében az alábbi területeken: a./ köztisztasági, településtisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok területén: - közcélú ártalmatlanító telep létesítése, - közterület tisztántartása, felügyelete, - elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, - hulladékgazdálkodás helyi szabályozása - a fentiekhez kapcsolódó tudatformálásban. b./ zöldterületek fenntartása területén: - új területek tervezésében, kialakításának szervezésében, és ellenőrzésében, - zöldterületek gazdaságos fenntartásában és a védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában, - fenntartási feladatok szervezésében, ellenőrzésében, - felújítások, fejlesztési koncepciók előkészítésében. c./ temetőfenntartás területén: - a fenntartások, felújítások szervezésében, ellenőrzésében, - temetkezéshez kapcsolódó rendeletek előkészítésében, illetve a hatályos rendeletek karbantartásában, - a temetők üzemeltetésére vonatkozó szerződések teljesülésének szakmai ellenőrzése, számlák igazolása. d./ strandok üzemeltetése területén: - önkormányzati tulajdonban lévő strandok fenntartásának és üzemeltetésének ellenőrzésében, - a strandok üzemeltetésére vonatkozó szerződések teljesülésének szakmai ellenőrzése, számlák igazolása. e./ egyéb városüzemeltetési feladatok területén: - városi illemhelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésében, - balatoni szúnyogirtás szervezésében, - a fizető parkolásra vonatkozó szerződések teljesítésének szakmai ellenőrzése, számlák igazolása, - köztéri játszóterek üzemeltetésének ellenőrzése. f./ a helyi közutak és műtárgyak üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása területén: - útellenőrzés a kül- és belterületi utakon és információszolgáltatás az egyéb hatóságok részére, - műtárgy ellenőrzés és hídvizsgálat, - utak, műtárgyak és vízelvezető rendszerek tisztítása, - forgalmi rendet meghatározó közúti jelzések (jelzőtáblák, jelzőberendezések és tartozékok) karbantartása és tisztítása, - vihar- és elemi károk elhárítása, - forgalomterelés, útlezárás,

2 - a téli útüzemeltetés előkészítése, részleges és teljes védekezés a síkosság-mentesítés területén, - burkolathibák megszüntetése, - a közutak és műtárgyak üzemeltetésének, fenntartásának gazdasági tervezése, - aszfaltburkolatok folyamatos és megelőző karbantartása, illetve felújítása, - beton-, kő- és speciális burkolatok, hidak és műtárgyak fenntartása, - útpadkák, útárkok és csatornák rendeltetésszerű használatának biztosítása, - a közúti jelek, jelzések és úttartozékok fenntartása, - a közút mentén lévő növényzet gondozása, - részvétel a helyi közútfejlesztésben, - csapadékvíz elvezetések, zárt csatornák és víznyelők tisztítása, üzemeltetése és tervezése. g.) energiagazdálkodási feladatok ellátása területén: - gázelosztó vezetékek létesítésére készült hálózatfejlesztési terv egyeztetése, - a beruházási feladatoknál szakhatósági közreműködés, - gázszolgáltatás szüneteltetéséhez hozzájárulás, - biztonsági övezet-tilalmakra vonatkozó nyilvántartások vezetése, - közvilágításra vonatkozó kötelező előírások megtartásának ellenőrzése, - közvilágítás tervének elfogadása, jóváhagyása, villamos energia szolgáltató hozzájárulásának beszerzése, - rendszeres használatbavételt előkészítő üzembe helyezési eljárás lefolytatása, - féléjjeles kapcsolás, fényáram csökkentett időpontváltozás elrendelése, - közvilágítási szerződések előkészítése, egyeztetése, - közvilágítási számla igazolása, - távhőszolgáltatás helyi szabályozása, - távhőszolgáltatás ellenőrzése az ellátás biztonsága, a működés hatékonysága és a működési engedélyben előírt feltételek betartása szempontjából, - közmű-koordinációkon való részvétel, - kapcsolattartás a közműkezelőkkel, - közműberuházások figyelemmel kísérése, h.) beruházási és területfejlesztési feladatok ellátása területén: - beruházások szervezése és bonyolítása, - épületfenntartások ellenőrzése, - felújítások szervezése és lebonyolítása, - közbeszerzés lebonyolítása, - település-üzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, - közreműködés támogatási pályázatok előkészítésében, - a fentiekhez kapcsolódó számlák felülvizsgálata, utalványozásra történő előkészítése, és utalványozása, - magánerős közműépítések, beruházások koordinálása és figyelemmel kísérése, - magánerős közműépítő közösségek megalakításában való részvétel, - magánerős közműépítések garanciális bejárásain, műszaki átadásokon, illetve üzembe helyezési eljárásokon való részvétel, - magánerős közműépítések nyilvántartása, igazolások kiadása, - önkormányzati intézmények felújításainak figyelemmel kísérése, - önkormányzati támogatással történő felhívások koordinálása, ellenőrzése. i.) vásári és piaci feladatok ellátása tekintetében: - a városi piac üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati rendeletek előkészítése, a hatályos kormányrendelet és helyi rendeletek betartásának ellenőrzése, - a piac területén árusítói tevékenységet folytató vállalkozók ellenőrzése. j.) közterület-felügyeleti feladatok tekintetében: - ellenőrzi a közterületek és a városi piac jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét, - a közterület rendjére, és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, - közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, - közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,

3 - közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, - közreműködik állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, - közreműködik a közúti közlekedéssel összefüggő feladatok ellátásában, - előkészíti a felügyelet munkájához kapcsolódó előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, illetve a hozott határozatokat végrehajtja, - végzi a közterület-használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és alkalmazza a helyszíni bíráságra, valamint a szabálysértési eljárásokra vonatkozó jogszabályi előírásokat, - gondoskodik a helyi önkormányzati rendeletek végrehajtásáról és betartatásáról, - együttműködik a Városi Rendőrkapitánysággal és szükség szerint a különböző ellenőrző szervekkel. k.) katasztrófa-elhárítás körében: Közreműködik: - az elemi csapás elhárítását szolgáló mentésben és védekezésben, - az elemi csapásra, kárelhárításra vonatkozó rendkívüli intézkedésről történő testületi tájékoztatás elkészítésében. II.) Az államigazgatási feladatok ellátása területén: a.) első fokú építésügyi hatósági feladatok, építésügyi hatósági ügyek: - építési engedélyezési eljárás, - országos építésügyi követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása, - használatbavételi engedélyezési eljárás, - fennmaradási engedélyezési eljárás, - bontási engedélyezési eljárás, - az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása, - az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, - hatósági bizonyítvány kiállítása, - az építésügyi hatóság szakhatsági eljárása, - kötelezési eljárás, - a fentiekkel összefüggésben: - ellenőrzéseket végez, - nyilvántartásokat vezet, - ÉTDR rendszer keretében elektronikus ügyintézést folytat, - a települési rendezési eljárásban egyeztetéseket folytat és az azzal összefüggő hatósági feladatokat ellátja. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzője a járásszékhelyhez tartozó települések illetékességi területén jár el: - építéshatósági jogkör ellátásának illetékességi területe: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentmárton, Zalavár. b.) vízügyi igazgatási, hatósági feladatok ellátása területén: - az építési engedélyhez kötött nyomvonal jellegű beruházások és az azokkal összefüggő közbeiktatott műtárgyak, tartozékok, stb. elhelyezéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulások megadása, és nyilvántartása, - a nyomvonalas beruházások elkészülte esetén, műszaki átadáson, használatbavételi és garanciális bejárásokon való részvétel, szükség esetén nyilatkozattétel, - helyi vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz és belvízvédelem, hatósági feladatainak ellátása, - engedély nélkül megépített berendezések elbontásra kötelezése, - csapadékvíz elevezető hálózat melletti ingatlan bekötésének elrendelése, - a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó jogszabályban jegyzői hatáskörbe utalt kisebb vízi munkák és vízi létesítmények engedélyezése. c.) útügyi hatósági, igazgatási jellegű feladatok területén: - önkormányzati járdákkal kapcsolatos hatósági feladatok - építés, bontás - (kijelölés esetén más településeken is eljárva),

4 - útkezelői hozzájárulások kiadása: utak közlekedési és nem közlekedési célú igénybevételéhez, útcsatlakozások létesítéséhez, - útkezelői hozzájárulások kiadása: a külterületi út menti fák telepítéséhez, kivágásához, úttól 50 méteren belüli bányászati tevékenységhez, közterület-használathoz, építési - létesítési telekosztási engedélyhez, - közutak forgalmi rendjének meghatározása, felülvizsgálata, módosítása, - gyalogátkelőhelyek, lakó- pihenőövezetek kijelölése, autóbusz menetvonalak, vasúti átjárók és útvonalhasználat engedélyezésének előkészítése, - településrendezési tervek készítésében való közreműködés, - az országos közútkezelővel való együttműködés, - útügyi érdekek képviselete és közutak védelme, - közlekedési hatósági eljárásban közreműködés (pl. útkijelölés, megszüntetés, út- hídépítés, korszerűsítés, út kezelői jogának megváltozása, gyalogátkelőhelyek kijelölése, veszélyes anyagszállítás útvonalának kijelölése esetén), - útkezelői nyilvántartások elkészítése, vezetése a közutak műszaki adataira és forgalmi rendjére vonatkozóan. d.) az állategészségüggyel kapcsolatos igazgatási feladatok tekintetében eljár - az állati hullák ártalmatlanná tételével és kóbor ebek befogásával kapcsolatos gyepmesteri munkák irányítása és a gyepmesteri tevékenység ellenőrzése, - az állati hullák elhelyezésére szolgáló telep fenntartása és üzemeltetése, - állattartással kapcsolatos ügyek intézése, panaszok kivizsgálása és az intézkedések megtétele, - az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendeletek előkészítése és végrehajtásának ellenőrzése. e.) mezőgazdasággal kapcsolatos igazgatási feladatok tekintetében eljár - a méhészek nyilvántartása és a növényvédelmi feladatok ellátása, - élelmiszerek piaci vizsgálata, permetezési napló ellenőrzése, - közérdekű növényvédelmi intézkedések megtétele és a gyom-mentesítés elrendelése, - a vadkár megállapításával kapcsolatos feladatokban közreműködés, (egyezség hiánya esetén kárszakértő kirendelése közös kérelem alapján), - fakivágás engedélyezése, - belterületen károsítók elleni védekezés betartása. f.) kereskedelmi, igazgatási feladatok területén eljár - kiadja az engedélyezésre kötelezett rendezvények engedélyét és ellátja az ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettséget (megtiltja a műsoros előadás, zene, tánc rendezését, ha az jogszabálysértő vagy közízlést, a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sérti, - üzletnyitás esetén kérelemre a működési engedély kiállítása, működő üzletben a működési engedély adataiban bekövetkezett változás átvezetése, megszűnés során a nyilvántartásból törlés, - az üzlet bezáratása, ha az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, - működési engedély visszavonása, ha a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, - az üzletkörökben folytatott kereskedelmi tevékenységek jogszabályban előírt követelményeinek ellenőrzése, - az üzletben gyakorolt tevékenységek megtiltása, ha a vállalkozói tevékenység a jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, - a vendéglátó-ipari üzletek kimért szeszesital forgalmazásával és a óra utáni nyitva tartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, - a vásárlók könyvébe tett bejegyzések jogszabályszerű elintézésének vizsgálata, - az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával kapcsolatos hatósági feladatok végzése, - a szeszesital árusításának korlátozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, - a vetőmagvak és szaporítóanyagok piaci, bolti árusítására vonatkozó előírások megtartásának vizsgálata, - a vásár- és piactartás engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, - közérdekű bejelentések és panaszok intézése (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás),

5 - a tisztességtelen piaci magatartással összefüggő feladatok ellátása, - a piaci viszonyok figyelemmel kísérése és intézkedés kezdeményezése a zavarok megelőzése céljából, - használati- kezelési útmutatókról és a minőség tanúsításról szóló rendeletek betartásának ellenőrzése és az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségével kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, - a vásárlók minőségi kifogásainak kivizsgálása, fogyasztói érdekvédelem ellátása, - a Központi Statisztikai Hivatal részére éves adatszolgáltatás elkészítése és megküldése, - nyilvántartás vezetése az önkormányzat területén működő üzletekről, - együttműködés a fogyasztóvédelmi szervekkel, és közös vizsgálatok lefolytatása a különböző ellenőrző szervezetekkel (rendőrség, fogyasztóvédelmi felügyelőség, ÁNTSZ, Vám- és Pénzügyőrség), - koordináció és kapcsolattartás az érdekvédelmi szervezetekkel, a város ellátásában érdekelt vállalatokkal és gazdálkodó szervezetekkel. g.) telepengedély kiadásával kapcsolatos feladatok területén eljár - telepengedély kiadásának előkészítésében, - telepengedélyezés iránti kérelem elutasítása kapcsán, - a telepengedély iránti kérelem elutasításáról szóló határozat előkészítésében, - felszólítás megtétele tárgyában felfüggesztés kilátásba helyezése esetén, - felszólítás előkészítésének megtételében, - a telephelyen történő tevékenység gyakorlásának felfüggesztéséről szóló határozat előkészítése tekintetében, - a telephelyen történő tevékenység gyakorlásának korlátozásáról szóló határozat előkészítése tekintetében, - lakossági bejelentésre indított vizsgálat megállapításai alapján meghatározott intézkedés megtételére kötelező határozat előkészítésében, - határozat előkészítése során a telepengedély jogosultjánál lefolytatott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján intézkedés megtétele tárgyában, - telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartásának vezetése vonatkozásában. h.) tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása körében eljár - kéményseprői munkákkal kapcsolatos hatósági tűrésre kötelezés. i.) környezetvédelem és természetvédelem területén eljár - zaj- és rezgésvédelmi ügyekben előkészíti az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkörben hozott döntéseket, - közreműködik a zajkibocsátási határértékek megállapításában és ellenőrzi azok betartását, - gondoskodik a levegőtisztaság-védelmi feladatok ellátásáról, - előkészíti az idevonatkozó helyi önkormányzati rendeleteket és azok módosításait, - részt vesz a levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv kidolgozásában, - gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint helyreállításáról, - megállapítja az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályokat, - ellátja a természetvédelmi igazgatás jogszabályokban meghatározott feladatait, - a települési önkormányzat államigazgatási hatósági jogkörébe tartozó ügyekben ellátja az elsőfokú természetvédelmi hatósági feladatokat. j.) egyéb feladatok - elhalálozott nem helyi lakos Keszthelyen történő eltemetésének engedélyezése, - a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegítik az illetékességi területet érintő terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakítását, - folyamatosan figyelemmel kíséri a szabályozási tervek hatályosulását, - szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a terület, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, - közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában,

6 - együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel. - részt vesz: a településpolitikai-, településfejlesztési-, településüzemeltetési- és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében, szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását. - közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő - a hatósági döntést megelőző - egyeztetési eljárásban, - szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők számára, - közreműködik a képviselő-testület, illetve a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elé kerülő anyagok előkészítésében, a hozott döntések végrehajtásában. Keszthely, március 1. dr. Horváth Teréz jegyző

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről.

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 7.) A Hatósági Főosztály főbb feladatai: a.)általános igazgatási feladatok: Leltározza a hagyatékot. Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről,

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája 1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája ALPOLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ ALPOLGÁRMESTER JEGYZŐ ALJEGYZŐ JEGYZŐI IRODA PÉNZÜGYI IRODA (ADÓCSOPORT) ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA MŰVÁK IRODA Adat megnevezése Megjegyzés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 6. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. ÁPRILIS 20. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. hat. Javaslat az Idősügyi Tanács létrehozására és működési

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA J Ó V Á H A G Y T A Budapest Főváros Közgyűlése a 2288/2010.(II. 15.) számú Főv. Kgy. határozatával A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Módosítása jóváhagyva a 205/2011.(01.31.)számú

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

A Hatósági Főosztály főbb feladatai:

A Hatósági Főosztály főbb feladatai: a.) Általános igazgatási feladatok: A Hatósági Főosztály főbb feladatai: Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében leltározza az örökhagyó hagyatékát. Ellátja a kedvtelésből

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető 1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető Titkársági osztályvezető Szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala sajtótevékenységét.

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Ügyiratszám: 12.130-4/2005. Melléklet: 6 db Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VI-152/3015/2012. sz. határozat melléklete 1.sz. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú melléklet az FPH15/517- /2012. számú előterjesztéshez J Ó V Á H A G Y T A B u d a p e s t F ő v á r o s K ö z g y ű l é s e Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága a 11/2014. (03.18.) számú

Részletesebben

A hivatali SZMSZ módosítására vonatkozó időszerű, 2014. januári alpolgármesteri javaslatok

A hivatali SZMSZ módosítására vonatkozó időszerű, 2014. januári alpolgármesteri javaslatok A hivatali SZMSZ módosítására vonatkozó időszerű, 2014. januári alpolgármesteri javaslatok 1., A JEGYZŐ FELADATAI ponthoz : A 6-7. számozott oldalon a p) pont tartalmát az alábbiakra javaslom kicserélni!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben