Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ)"

Átírás

1 Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ) Rácalmás község Képviselıtestülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 6. -ban, valamint a helyi önkormányzatról szóló módosított feladat- és jogkörében eljárva, Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Kormányrendelet 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, a Képviselıtestület 32/2005. (04.06.) számú határozatával jóváhagyott Rácalmás Településszerkezeti tervének figyelembe vételével Rácalmás Építési Szabályzatáról (továbbiakban: RÉSZ) az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK Az elıírások hatálya és alkalmazása 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás község (továbbiakban: a község) teljes közigazgatási területére. (2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá építési telket, építési területet (közparkot és véderdıt) alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a) a módosított OTÉK elıírásai, b) az egyéb vonatkozó országos érvényő jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá c) jelen rendelet és a rendelet 30. -ban felsorolt mellékletei szerint szabad. (3) A község területén végzendı különösen a táj- és természetvédelmi, mőemléki jelentıségő, vagy helyi értékvédelmi területen, helyi védettségő objektumok tekintetében, azok környezetében és a sajátos elıírásokban megjelölt területeken mindennemő telek- és területalakítási, építési, felújítási, korszerősítési munkálatok terveit a (2) bekezdésben felsorolt elıírások, jogszabályok betartásán túl Rácalmás Fıépítészének elızetesen véleményezni kell, aki szakvéleménye kialakításához szakértıket, illetve a Területi Fıépítészi Iroda Tervtanácsának közremőködését is igénybe veheti. A szakvéleményeket a végleges elvi-, vagy engedélyezési tervek elkészítésekor figyelembe kell venni. Szükség szerint a településen a Fıépítész vezetésével mőködı Építészeti Tervtanács felállításáról a Képviselı-testület (az Étv. 6. (7) bek. szerint) külön rendeletet hozhat. (4) Azokon a területrészeken, ahol a szabályozási terv a jelenlegi területfelhasználástól eltérı területfelhasználást tesz lehetıvé, építési tevékenység csak az új területfelhasználási mód kialakításának, illetve továbbfejlesztésének érdekében, azzal összhangban végezhetı. (5) Azokon a területeken, ahol a szabályozási terv csak meghatározott feltételekhez kötött építésibıvítési- felújítási tevékenységet engedélyez, a részletes szabályozás szerinti feltételek teljesítése és azok hatósági ellenırzése után lehet a tevékenységet megkezdeni. A fenti területek lehatárolása és helyrajzi szám szerinti felsorolásuk táblázatban a 10. számú mellékletben szerepel. (6) Azokon a területeken, ahol a szabályozási terv szerint kialakult környezet fokozottan védelmi igényeket támaszt, a jelenlegi állapot a szabályozási tervben elıírtaknak nem felel meg, a szükséges környezetvédelmi, terület-elıkészítési, mérnök geológiai beruházásokat, vagy a tevékenység módosítását haladéktalanul el kell kezdeni. A szabályozás eszközei 2. 1

2 (1) A településszerkezeti tervben a területek tagolására alkalmazott területfelhasználási egységeket a településszerkezeti terv elızetes módosításával lehet megváltoztatni. (2) A szabályozási terven - kötelezı szabályozási, és - irányadó szabályozási elemek szerepelnek. (3) Kötelezı (I. rendő) szabályozási elemek az alábbiak: - beépítésre szánt terület határa, - szabályozási vonal, - közterületek szabályozási szélessége, - védett területek határa, védıtávolságok, - építési övezet határa, - övezeti és építési övezeti elıírások. - építési hely, - építési vonal, - építési tilalom határa, - kötelezı fásítás, - telken belüli ültetési kötelezettség, - továbbtervezendı területek határa. (4) A kötelezı szabályozási elemek módosítása csak a jelen rendelet és annak mellékletét képezı szabályozási tervlap módosításával lehet: - belterületen legalább egy tömb területének egészére; - külterületen legalább a területfelhasználási egység területének egészére. (5) Irányadó (II. rendő) szabályozási elemek a kötelezı szabályozási elemeken kívüli a szabályozási tervlapon feltüntetett egyéb szabályozási elemeket jelenti, betartásuk ajánlott, módosításuk jelen rendelet és annak mellékletét képezı szabályozási tervlap módosítása nélkül lehetséges. Jelen építési szabályzatban meghatározott további részletesebb tervfajták (telekalakítási terv, kertépítészeti engedélyezési terv, környezetalakítási terv stb.) azok elfogadásával válnak kötelezıvé. (6) Az építési hely vagy szabályozási terven jelölt (körülhatárolt) terület kottázva, vagy az építési teleknek az elı-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen a védıtávolságok megtartásával az övezeti elıírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhetı(k). Szükség esetén (építészeti arculat, utcakép stb. védelmében) az építési helyen belül az építési vonal pontosítja az épület elhelyezését (pl. szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés). Az építési engedélyezés általános szabályai 3. (1) Az építésügyi hatóság az építési engedélykérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet kötelezıen meghatároz, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása elvárásainak (lásd: évi LXXVIII tv /b. bek.). (2) Természeti, mőemléki védelem, helyi értékvédelem alapján védettnek minısülı terület ill. telek esetében az építési engedélyezési terv kötelezı részét képezi az érintett telekre készített olyan kertépítészeti és tereprendezési terv is, amely feltünteti a meglévı növényállományt, az esetlegesen kivágásra javasolt fákat és cserjéket (faj-, kor- és értékmeghatározással), továbbá a tervezett állapotot, tereprendezés esetén pedig az összes érintett telekkel és a közterülettel kapcsolatban a vízelvezetési megoldási javaslatot. (3) Az építési engedélykérelemhez minden esetben benyújtandó mellékletek: - 10% lejtés felett durva tereprendezési terv, amely a felszíni vizek, a tetıvizek és a burkolt felületekrıl lefolyó vizek elvezetésének módját is ábrázolja, 2

3 - a helyi értékvédelmi területen, 10% lejtés felett, új épület esetén (ha az épület helyén eddig nem állt épület) geotechnikai szakvélemény alapján készített alapozási terv. (4) A Magyar Geológiai Szolgálat bevonása szükséges az építési engedélyezési eljárásba az alábbi estekben: - kereskedelmi, gazdasági övezetben, - 7,0m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezeteket tartalmazó, elıregyártott és vázas tartószerkezető épületeknél, - 5,0m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél, - 3,0m-nél nagyobb földvastagságot érintı tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás). (5) A szabályozási terv elıírásai szerint egyébként engedélyezhetı építmény nem építhetı, ha létesítése a felszíni vizek természetes lefolyását gátolja. (6) Építés (ill. telekalakítás) a szabályozási tervvel nem egyezı területfelhasználás esetében akkor engedélyezhetı, ha: - az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, vagy mőemlékvédelmi szempontok miatt) elengedhetetlen munkálat elvégzésére irányul, - a terv szerinti területfelhasználás nagyobb távlatban válik esedékessé és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza és nem teszi költségesebbé. (7) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (pl. terület-elıkészítés, közmővesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell. (8) Épület építése csak olyan telken engedélyezhetı, amelynek közterületrıl vagy önálló hrsz.-on bejegyzett magánútról gépjármővel közvetlenül történı megközelítése biztosított. (9) A csapadékvíz-elvezetéssel nem rendelkezı területek beépítése elıtt a vízelvezetésre vízjogi engedélyt kell beszerezni a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelettıl. II. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS ÖVEZETI ELİÍRÁSOK Közigazgatási terület tagozódása 4. A közigazgatási terület a) beépítésre szánt, b) beépítésre nem szánt területre tagozódik. Rendeltetési övezetek 5. (1) A RÉSZ és annak mellékletei a településszerkezeti tervvel összhangban a község közigazgatási területét a) beépítésre szánt területen - lakó (Lke, Lf), - vegyes (Vt), - gazdasági (Gksz, Gip-e, Gm), - üdülı (Üh), - különleges (K), b) beépítésre nem szánt területen - közlekedés (KÖu, KÖk, KÖv) és közmő (KÖz), - zöld (Zkp, Zkk), - erdı (Ev, Eg), - mezıgazdasági (Mk, Má, Mko), 3

4 - vízgazdálkodási (V) rendeltetési övezetekre bontja fel. LAKÓTERÜLETEK 6. Lke jelő kertvárosias lakóövezet (1) A terület jellemzıen alacsony laksőrőségő, egy fıépületben max. két önálló rendeltetési egységet magába foglaló, min. 3,3m, a szabályozási tervlap szerint max. 4,5m, 5,0m ill. 5,5m építménymagasságú lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgál. Az övezet telkein csak F (földszintes), vagy F + tetıtér beépítéses lakóépületek építhetık, ahol a térdfal magassága max. 1,2 m lehet. (2) A területen az OTÉK 13. (2)-(4) bekezdésében foglalt elıírások szerinti építmények helyezhetık el, kivéve vendéglátó épületek közül az önálló rendeltetéső italbolt. A terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény elhelyezéséhez hatástanulmány készítendı. (3) Állattartó építmények nem építhetık. (4) Egy telken csak egy melléképület építhetı, amely csak az építési helyen belül helyezhetı el. (5) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. Gépkocsitárolót elhelyezni vagy a fıépülettel egy tömegben, vagy a melléképülettel egy tömegben lehet. (6) Az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában ill. jelen rendelet 1. számú függelékében felsorolt melléképítmények közül nem helyezhetı el: állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szélkerék, antennaoszlop. (7) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (8) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. Lf jelő falusias lakóövezet (1) A terület jellemzıen alacsony laksőrőségő, egy fıépületben max. két önálló rendeltetési egységet magába foglaló, min. 3,3m, a szabályozási tervlap szerint max. 4,0m, 4,5m, 5,0m ill. 5,5m építménymagasságú lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgál. Az övezet telkein csak F (földszintes), vagy F + tetıtér beépítéses lakóépületek építhetık, ahol a térdfal magassága - a helyi értékvédelemmel határolt területen - az épület alapterületének max. 25%-át meg nem haladó részén - max. 0,6 m lehet, - a község többi területén a térdfal max. 1,2 m lehet. (2) A területen az OTÉK 14. (2) bekezdésében foglalt elıírások szerinti lakó, mezı- és erdıgazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kézmőipari, igazgatási építmények helyezhetık el a fıépületben vagy azzal szervesen összeépítve. Vendéglátó, mezı és erdıgazdasági (üzemi) építmény és üzemanyagtöltı elhelyezéséhez hatástanulmány készítendı, a helyi értékvédelmi területen belül mezı- és erdıgazdasági (üzemi) építmény, valamint üzemanyagtöltı nem helyezhetı el. (3) Állattartó építmény csak a helyi állattartó rendeletnek megfelelıen építhetı. (4) Egy telken csak egy melléképület építhetı, amely csak az építési helyen belül helyezhetı el. (5) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. Gépkocsitárolót elhelyezni vagy a fıépülettel egy tömegben, vagy a melléképülettel egy tömegben lehet. 4

5 (6) Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában ill. jelen rendelet 1 számú függelékében felsorolt melléképítmények közül nem helyezhetı el: siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szélkerék, antennaoszlop. (7) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (8) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. VEGYES ÖVEZETEK 7. Vt jelő településközpont vegyes övezet (1) A terület jellemzıen több rendeltetési egységet magába foglaló, min. 4,5m, a szabályozási tervlap szerint max. 4,5m, 5,0m, 5,5m ill. 6,0m építménymagasságú lakó- és olyan helyi települési szintő, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az övezet max. 4,5m és 5,0m építménymagasságú épületei esetében csak F (földszintes), vagy F + tetıtér beépítéses épületek építhetık, ahol a térdfal magassága max. 1,2 m lehet. (2) A területen csak az OTÉK 16. (2) bekezdés, kivéve parkolóház, üzemanyagtöltı, (3) bekezdésben és (4) bekezdésében foglalt elıírások szerinti építmények helyezhetık el. (3) Közösségi célú létesítmények esetén egy telken több, a funkciónak megfelelı fıépület is elhelyezhetı. (4) Ha a telken egy fıépületnél több épület kerül elhelyezésre a beépítést az építési helyen belül és az építészeti követelményeket (tömegalakítás, homlokzatalakítás, színhasználat) a környezetbe illesztés és az egységes építészeti arculat megteremtése érdekében az építési engedélyezési tervhez az összefüggı területet bemutató színes látványtervet és kertépítészeti tervet kell csatolni. (5) Állattartó építmény nem építhetı, kivéve öko- és lovas idegenforgalmi funkció esetén. (6) Egy telken csak egy melléképület építhetı, amely csak az építési helyen belül helyezhetı el. (7) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. Gépkocsitárolót elhelyezni vagy a fıépülettel egy tömegben, vagy a melléképülettel egy tömegben lehet. (8) Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában ill. jelen rendelet 1 számú függelékében felsorolt melléképítmények közül nem helyezhetı el: siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szélkerék, antennaoszlop. (9) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (10) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. GAZDASÁGI ÖVEZETEK 8. A gazdasági területek Gksz jelő - kistelkes, kereskedelmi, szolgáltató, üzemi, gazdasági Gip-e jelő - egyéb ipari (nem jelentıs mértékő zavaró hatású ipari) övezetekre tagozódnak. Gksz jelő kereskedelmi, szolgáltató övezet 5

6 (1) A területen elsısorban nem jelentıs zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célokat szolgáló, kistelkes kereskedelmi, szolgáltató, üzemi, gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetık el, min. 4,5m - max. 7,0(10,0)m építménymagassággal. (2) Az övezet területén az építési övezeti elıírások figyelembevételével a következı fı rendeltetéső épületek helyezhetık el: a) kereskedelmi, b) kisipari épület, kézmőipari épület, c) szolgáltató épület, d) kutatás, fejlesztés védıtávolságot nem igénylı üzemi jellegő építménye e) kulturális, mővelıdési és alapfokú oktatási létesítmények kivételével oktatási célú épületek, f) bemutatóterem, g) az alaptevékenységhez tartozó iroda épület, h) önálló irodaház, i) vendéglátó épület, j) egyéb közösségi szórakoztató épület, k) ipari épület, l) önálló üzemanyagtöltı. (3) Az övezet területén nem helyezhetı el: a) nagykereskedelmi épület, b) parkolóház, mélygarázs, (4) Egy telken több, a funkciónak megfelelı fıépület is elhelyezhetı. (5) Ha a telken egy fıépületnél több épület kerül elhelyezésre a beépítést az építési helyen belül és az építészeti követelményeket (tömegalakítás, homlokzatalakítás, színhasználat) az építési engedélyezési tervhez mellékelt látványtervben kell tisztázni. (6) Az elıkert, oldalkert és hátsókert elıírt legkisebb méretén belül nem alakítható ki szabadtéri tevékenység területe, terepszint alatti építmény, továbbá nem helyezhetı el melléképítmény, kivéve: a) közmőcsatlakozási mőtárgy, b) kirakatszekrény, c) szabadtéri bemutató-terület, d) tereplépcsı, rámpa, e) szabadonálló, legfeljebb 6m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. (7) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. A telken belüli parkolók esetében 4 parkoló-állásonként 1 db fa ültetése kötelezı. (8) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (9) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. Gip-e jelő egyéb ipari övezet (1) Egyéb ipari területen elsısorban ipari, gazdasági tevékenységi célokat szolgáló, energiaszolgáltatási és településgazdálkodás építményei helyezhetık el, min. 4,5 m, max. 15,0 m (a 29. (10) bek. szerint kivételesen 20,0 m) építménymagassággal. Egyéb ipari területen jelentıs mértékő zavaró hatású ipari terület nem alakítható ki. 6

7 (2) Az övezet területén az építési övezeti elıírások figyelembevételével a következı fı rendeltetéső épületek helyezhetık el: a) védıtávolságot nem igénylı ipari épületek, b) kis- és nagykereskedelmi épületek, c) kisipari épület, kézmőipari épület, d) raktár épületek, e) javító-, szerelımőhely, f) szolgáltató épület, g) kutatás, fejlesztés védıtávolságot nem igénylı üzemi jellegő építménye, h) bemutatóterem, i) parkolóház, mélygarázs, j) az alaptevékenységhez tartozó iroda épület, k) önálló irodaház, l) vendéglátó épület, m) kulturális, mővelıdési és alapfokú oktatási létesítmények kivételével oktatási célú épületek, n) egyéb közösségi szórakoztató épület. (3) Egy telken több, a funkciónak megfelelı fıépület is elhelyezhetı. (4) Ha a telken egy fıépületnél több épület kerül elhelyezésre a beépítést az építési helyen belül és az építészeti követelményeket (tömegalakítás, homlokzatalakítás, színhasználat) az építési engedélyezési tervhez mellékelt látványtervben kell tisztázni. (5) Az elıkert, oldalkert és hátsókert elıírt legkisebb méretén belül nem alakítható ki szabadtéri tevékenység területe, terepszint alatti építmény, továbbá nem helyezhetı el melléképítmény, kivéve: f) közmőcsatlakozási mőtárgy, g) kirakatszekrény, h) szabadtéri bemutató-terület, i) tereplépcsı, rámpa, j) szabadonálló, legfeljebb 6m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. (6) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100 %-át a telken belül kell kielégíteni. A telken belüli parkolók esetében 4 parkoló-állásonként 1 db fát kell ültetni. (7) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (8) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. Gm jelő mezıgazdasági majorokat magába foglaló övezet (1) Gm jelő mezıgazdasági majorok befogadására kijelölt terület, melyen max. 20% beépítettség mellett min. 3,5m, max. szabályozási terven jelöltek szerint 5,5m építménymagassággal építhetık épületek. Kivételesen a terület funkciójához tartozó speciális rendeltetéső magasabb építmény (pl. siló, stb.) is elhelyezhetı a major területén. A területen min. 35% zöldfelületet kell biztosítani. (2) Egy telken több, a funkciónak megfelelı fıépület is elhelyezhetı. (3) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. A telken belüli parkolók esetében 4 parkoló-állásonként 1 db fa ültetése kötelezı. (4) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. 7

8 ÜDÜLİÖVEZETEK 9. Üh jelő hétvégi házas üdülıövezet (1) A terület az OTÉK 21. -át figyelembe véve legfeljebb egy fıépületben két üdülıegységet magába foglaló, min. 3,0m, max. 4,5m építménymagasságú üdülıépületek elhelyezésére szolgál. Az övezet épületein térdfal nem építhetı. (2) A területen a) csak üdülıépületek helyezhetık el, c) csak az OTÉK 23. (5) bekezdése szerinti parkolók és garázsok helyezhetık el. (3) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármő elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. (4) Állattartó építmény nem építhetı. (5) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (6) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. KÜLÖNLEGES ÖVEZETEK 10. K jelő különleges intézményi övezet (1) A terület különleges célokat szolgáló elsısorban nagy zöldfelület igényő - intézmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú, min. 3,0 m, max. 5,0 m építménymagasságú intézmények (pl. temetı, szabadidıközpont, idegenforgalom, sport, lovassport, szabadidı-rekreáció kiszolgáló épületei, stb.) és az azok rendeltetésszerő mőködéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetık el. A területeken nem helyezhetık el az OTÉK 24. (3) bek. 1., 6., 8., 9., 10. valamint 11. pontja szerintiek. (3) Egy telken több, a funkciónak megfelelı fıépület is elhelyezhetı. (4) Ha a telken egy fıépületnél több épület kerül elhelyezésre a beépítést az építési helyen belül és az építészeti követelményeket (tömegalakítás, homlokzatalakítás, színhasználat) környezetbe illesztés és az egységes építészeti arculat megteremtése érdekében az építési engedélyezési tervhez az összefüggı területet bemutató színes látványtervet és kertépítészeti tervet kell csatolni. (5) Állattartó épület nem építhetı, kivéve lovassport, lovarda területeit, a szabályozási tervben arra kijelölt területen. (6) A terület beépítésének feltétele a 26. elıírásai szerinti közmővesítettség. (7) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, max. beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekterület) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekszélesség-telekmélység és min. zöldfelületi százalék jelen elıírás sz. mellékletében szerepel. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŐ ÖVEZETEK 11. Általános közlekedési terület (KÖu jelő) (1) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv tartalmazza, illetve konkrét tervi elıírás hiányában az OTÉK 26. (2) bekezdése szerint kell megállapítani. 8

9 (2) A tervlapon nem kottázott, meglévı szabályozási szélességeket meg kell tartani. A helyi értékvédelmi területen a településszerkezet védelme érdekében a teljes utcahálózatot a kevés helyen jelölt szabályozási korrekció kivételével meg kell tartani. (3) Az úthálózat országos közutakból, helyi közutakból, valamint magánutakból áll. Az utak építése, kezelése, fenntartása, megszüntetése és elbontása vonatkozásában a Közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény (egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. MT rendelettel) rendelkezik. (4) A közlekedési területeken csak az OTÉK 26../1/ bekezdés szerinti mőtárgyak, továbbá közvilágítási lámpák, egyéb mőtárgyak, földalatti létesítmények és növényzet telepíthetı. A telepítésnél az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalását ki kell kérni, és az ennek figyelembevételével engedélyezhetı. (5) A közlekedési területen belül a közvilágítási lámpákat, útjelzı táblákat, növényzetet úgy kell telepíteni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák. (6) Az utak-terek szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén új létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. (7) Országos közutak külterületi szakaszán az út tengelyétıl mért - autópálya esetén m-en belül, - fıútvonal esetén m-en belül, - mellékút esetén m-en belül belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari vagy más szolgáltatási célú építményeket elhelyezni csak az út kezelıjének hozzájárulásával lehet. (8) Az M6 autópálya tengelyétıl számított méter széles területsáv beépítésre szánt területté külön jogszabályban megjelölt gazdasági terület kivételével nem nyilvánítható (a évi CXXVIII. törvény 17. (1) bek. alapján. (9) A közterületeknek összefüggı hálózatot kell alkotniuk. (10) A közlekedési terület telkein elhelyezhetı építmények - által elfoglalt terület a telekterület 2%-át, - magassága a 4,0 m-t, illetve a technológiai okból szükséges mértéket nem haladhatja meg. (11) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerő használatához szükséges - jármőtároló helyeket, - várakozó helyeket, - rakodóhelyeket a vonatkozó elıírásoknak megfelelı módon és mennyiségben kell biztosítani. (12) Lakóközök általános szabályozási elvei: - A meglévı lakóközök néhány ház megközelítésére és a lakóutak összekötésére szolgálnak. A zsákszerő lakóközökbıl egyirányúsítással hurokutak alakíthatók ki. Szabályozási szélességnél kialakult, vagy max. 8m-re megnövelt. - A lakóközöknél a 8,0m-es vagy 8,0 m-nél keskenyebb szabályozási szélesség esetén vegyeshasználatú minısítés és további korlátozás szükséges, külön forgalmi úttervek alapján. (13) Parkolás: Közterületi parkolás max. 50%-ig a szabályozási terv megjelölt helyein, a helyi sajátos elıírásokkal szabályozott területeken lehetséges. Egyéb területeken személygépjármő elhelyezését 100%-ban saját telken belül kell biztosítani. (14) Gyalogos közlekedés: A alátámasztó munkarészben szereplı mintakeresztszelvények szerint külön gyalogosforgalmi járdák alakítandók ki. (15) A közutakat az ÚT Közutak Tervezése c. Útügyi Mőszaki Elıírások alapján tervezési osztályokba kell sorolni. Az egyes útkategóriák tervezési osztályba sorolása a következı: 9

10 AZ ÚT NEVE KÜLTERÜLETEN BELTERÜLETEN M6 autópálya K.I.A 6. sz. fıút K.III.A B.III.a B 62. sz. fıút K.IV.A út K.VI.A út (Vasútállomás felé) B.V.c B út (Kulcsi út) K.VI.A B.V.c D út (Népfront utca) B.V.c D Forgalmi utak B.IV.b D Venyimi út Arany jános utca Szélescsapás út Domb utca Szentkúti utca Sirály utca Győjtıutak B.V.d D Tóth Árpád utca Révai József utca Mikszáth Kálmán utca Móricz Zsigmond utca Baboskerti út Pacsirta utca Fecske köz Hattyú utca Bortorján utca Parti sétány Esze Tamás köz Esze Tamás utca Jankovich Miklós köz Kiss Ernı utca Szentháromság tér Kossuth Lajos utca Bajcsy-Zsilinszky Endre u. Kis-Duna parti út Páskom dőlı Dunai lejáró Jégmadár utca Mester utca Vasvirág utca József Attila utca Radnóti tér Szigetfı utca Deák tér Kiszolgálóutak B.VI. d D Vasúti közlekedési terület (KÖk jelő) (1) A közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló KÖk jelő övezetben a vasúti vágányok, mőtárgyak, mőszaki és biztonsági berendezések, azok mőködtetéséhez szükséges építmények, raktárak, szolgálati lakások, irodák, állomáshoz kapcsolódóan maximum 500 m 2 bruttó szintterületet meg nem haladó kiskereskedelmi-vendéglátó létesítmények, egyéb közlekedési 10

11 pályák, várakozóhelyek, mindezek zöldfelületi elemei, vízelvezetési létesítményei, továbbá közmővek és hírközlési létesítmények helyezhetık el. (2) Az OTÉK 36..(7) bekezdés szerinti - országos közforgalmú vasút szélsı vágányának tengelyétıl mért m-en belül csak a illetékes közlekedési-vasúti szakhatósági engedélye és a MÁV Zrt. elızetes üzemeltetési véleménye alapján lehet építményt elhelyezni. (3) A beépítésre szánt területre esı vasúti közlekedés telkein elhelyezhetı építmények - által elfoglalt terület a telekterület 2%-át - magassága a 4,0 m-t, illetve a technológiai okból szükséges mértéket nem haladhatja meg. Közmőterület (KÖz) (1) A közmővek elhelyezése - közmőterületen (nyomvonal jellegő építmények) - önálló közmő-telek területén vagy - más területfelhasználási egységek területén szolgalmi jog biztosítása mellett lehetséges. (2) A beépítésre nem szánt területre esı közmőterület telkein elhelyezhetı építmények - által elfoglalt terület a telekterület 2%-át - magassága a 4,5 m-t, illetve a technológiai okból szükséges mértéket nem haladhatja meg. ZÖLDTERÜLET ÖVEZETE 12. (1) Zöldterület a szabályozási terven közparkként (Zkp övezet), vagy közkertként (Zkk övezet) lehatárolt, jellemzıen állandóan növényzettel fedett közterület. (2) Zöldterületen csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés és a terület fenntartási célját szolgáló építmények, valamint vendéglátó építmények helyezhetık el. Mélygarázs (terepszint alatti parkoló) nem létesíthetı. (3) Közkertben (Zkk övezet) épület nem építhetı. (4) Közparkban (Zkp övezet) a beépítettség max. 2% lehet, max. 4,5 m építménymagassággal. Közpark közhasználat elıl elzárt területe az összterület max. 5%-a lehet. (5) Zöldterületen az azt igénybe vevık számára szükséges gépkocsi-parkoló csak terepszinten, fásítva, "zöldbeton" burkolattal létesíthetı, max. a közpark területének 5%-án. (6) Zöldterületen építmény-elhelyezés, gépkocsi parkoló építés érdekében fakivágás nem, csak fa átültetés engedhetı meg, ez utóbbi is csak kertészeti szakvélemény alapján. (7) Új zöldterület kialakítása, meglévı átépítése, átalakítása csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján történhet. Közparkban létesülı épület engedélyezési tervének is része kell legyen a változással érintett területrész kertépítészeti engedélyezési terve. ERDİÖVEZETEK 13. (1) Erdıterület, a földhivatali nyilvántartás szerint erdımővelési ágban nyilvántartott, illetve más mővelési ágú, de természetbeni állapota alapján 1500 m 2 -nél nagyobb, erdı jellegő faállománnyal borított terület, valamint a szabályozási tervben erdıként megjelölt terület. (2) Erdıterület igénybevétele kizárólag az erdészeti hatóság elızetes engedélye alapján valósítható meg. (3) Az erdıterület az építési használata szerint (épület, építmény elhelyezése szempontjából) a) védelmi (Ev) b) gazdasági (Eg) rendeltetéső övezetekbe tartozik. (4) A szabályozási terven védelmi rendeltetéső erdıövezetként (Ev) szabályozott területen épület nem építhetı. 11

12 (5) Védelmi rendeltetéső erdıövezetben az OTÉK 32. -a szerinti építmények is csak akkor létesíthetık, ha az erdıt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják. (6) Gazdasági rendeltetéső erdıövezetként (Eg) szabályozott erdıterületen csak a fa- vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek helyezhetık el a következı feltételekkel: Beépíthetı legkisebb telekterület: 10 ha ( m 2 ) Beépítési mód: szabadonálló Beépítettség (maximum): 0,5 % Építménymagasság (maximum): 4,5 m MEZİGAZDASÁGI TERÜLETEK ÉS ÖVEZETEK 14. (1) A mezıgazdasági terület (M) a település mezıgazdasági termelés (növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termıföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megırzését is figyelembe kell venni. Mezıgazdasági területen csak tájbaillı, magas tetıs, min.30 o maximum 45 tetıhajlásszögő épület létesíthetı. Épületcsoportnál (egy telken kettı vagy több épület egymás közelében) azonos tetıkialakítást kell alkalmazni. (2) A mezıgazdasági terület övezeteiben a terv jóváhagyása elıtt már meglévı lakó és gazdasági épületek a kialakult beépítettségtıl függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben egyéb hatósági elıírásoknak megfelelnek), illetve - ha jelen elıírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetıvé teszi alapterületük bıvíthetı, illetve az érintett telken új épület is létesíthetı. (3) A mezıgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következı terület-felhasználási egységekbe tartozik: a) általános mezıgazdasági terület (Má-1, Má-2 övezetek) b) kertes mezıgazdasági terület (Mk övezet) c) korlátozott használatú mezıgazdasági terület (Mko-1, Mko-2 övezetek) (4) Általános mezıgazdasági területen (Má) a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, továbbá lakóépület helyezhetı el. A terület két övezetként kerül szabályozásra. Mindkét övezetben a kialakítható és beépíthetı telek szélessége az építési helynél legalább 30 m legyen. 4.1 Az általános mezıgazdasági terület Má-1 jelő üzemi árutermelı övezetében (jellemzıen szántó mővelési ágú területek) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következık: - Beépíthetı telek területe szántó, kert, gyep mővelési ág esetén: lakóépülettel: min.15ha ( m 2 ) gazdasági épülettel: min.5 ha ( m 2 ) - Beépíthetı telek területe szılı, gyümölcsös mővelési ág, illetve intenzív kerthasználat esetén: lakóépülettel: min. 5 ha ( m 2 ) gazdasági épülettel min. 2 ha ( m 2 ) - Mocsár, nádas vízállásos területrészek nem építhetık be. - Beépítettség: max. 3%, de gazdasági épület(ek) össz-alapterülete telkenként max m 2, a lakóépület alapterülete max. 250 m 2 lehet. - Építménymagasság: min. 3, max. 4,5 m (gazdasági épületnél max. 7,5 m, (ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani) - Beépítési mód: szabadonálló 12

13 - Elıkert: min. 10 m. 4.2 Az övezetben nagy létszámú állattartó telep (Állategészségügyi Szabályzat - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, és a 21/2001 (II.14) Korm. r. 2. sz. Melléklet 7.2 pontja meghatározása, értelmezése szerinti állatlétszámú és kialakítású telep) belterülethez, lakóterülethez, üdülıterülethez 300 m-nél, állandó vízfolyás, tó partjához 100 m-nél közelebb nem létesíthetı. 4.3 Hígtrágyás állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri trágyalégyőjtı létesítésével. 5.1 Az általános mezıgazdasági terület Má-2 jelő tanyabirtokos övezetében az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következık: - Beépíthetı telek területe szántó, kert mővelési ág esetén: lakóépülettel: min.2ha ( m 2 ) gazdasági épülettel: min.0,5 ha (5 000 m 2 ) - Beépíthetı telek területe szılı, gyümölcsös mővelési ág, illetve intenzív kerthasználat esetén: lakóépülettel: min. 1 ha ( m 2 ) gazdasági épülettel min. 0,2 ha (2 000 m 2 ) - Gyep, mocsár, nádas vízállásos területrészek nem építhetık be. - Beépítettség: max. 3%, de gazdasági épület(ek) össz-alapterülete telkenként max. 800 m 2, a lakóépület alapterülete max. 250 m 2 lehet. - Építménymagasság: min. 3, max. 4,5 m (gazdasági épületnél max. 7,5 m, (ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani) - Beépítési mód: szabadonálló - Elıkert: min. 10 m. 5.2 Az övezetben nagy létszámú állattartó telep (Állategészségügyi Szabályzat - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, és a 21/2001 (II.14) Korm. r. 2. számú melléklet 7.2 pontja meghatározása, értelmezése szerinti állatlétszámú és kialakítású telep) belterülethez, lakóterülethez, üdülıterülethez 300 m-nél, állandó vízfolyás, tó partjához 100 m-nél közelebb nem létesíthetı. 5.3 Hígtrágyás állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri trágyalégyőjtı létesítésével. (6) A kertes mezıgazdasági területbe (Mk) a jellemzıen kistelkes, hagyományosan kertgazdálkodású területrészek (zömmel volt zártkerti területek) tartoznak. A kertes mezıgazdasági terület övezetében telkenként általában egy (ideiglenes tartózkodásra is alkalmas) gazdasági épület (présház, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló), illetve egy földdel borított pince helyezhetı el. Nagylétszámú állattartó telep, továbbá birtokközpont a kertes övezetben nem létesíthetı. Az övezetben a beépíthetıség szempontjából említett mővelési ágak (szılı, gyümölcsös, szántó, kert) az esetben vehetık figyelembe, ha a telek területének legalább 75%-a az említett mővelési ágban nyilvántartott (földhivatali nyilvántartás) és ténylegesen is úgy mővelt. Az Mk jelő övezetekben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következık: 6.1 Lakóépület az övezetekben nem építhetı. 6.2 Gazdasági épülettel beépíthetı telek: - Telekszélesség az építési helyen: min. 12 m A beépíthetıséghez meghatározott szükséges telekterület, illetve telekrész terület: - kert mővelési ág esetén (vagy ha a telek gyümölcsössel, (és) vagy szılıvel vegyes mővelési ágú): min m 2 13

14 - gyümölcsös mővelési ág esetén (vagy ha a telek szılıvel vegyes mővelési ágú): min m 2 - szılı mővelési ág esetén: min. 720m m 2 -t el nem érı nagyságú, de a fenti mővelési ágakba tartozó telkeken csak egy földdel borított pince építhetı. - Amennyiben a telek nem a fenti mőveléső ágakba tartozik (pl. szántó, gyep, erdı, stb.) illetve nem rendelkezik a beépíthetıség feltételeként szükséges mővelési ágú és kiterjedéső telekrésszel sem, akkor a telken függetlenül annak nagyságától - építmény (az OTÉK , 2. pont alattiakat kivéve) nem építhetı. - erdımővelési ágú, vagy jogszabály szerint erdınek minısülı telken, vagy telekrészen épület nem építhetı. 6.3 Azon telken, melynek csak egy része tartozik olyan mővelési ágba, mely a beépítés szempontjából megfelelı (tehát kert, szılı, vagy gyümölcsös), az egyéb mővelési ágú (szántó, gyep, erdı, stb.) telekrész területe a beépíthetıség számításánál nem vehetı figyelembe. 6.4 Beépítettség: max. 3%, de a kertes övezetben maximum egy 90 m 2 -es, (+ földdel borított pince) építhetı, tájbaillı, a helyi népi építészeti hagyományoknak megfelelıen, magas tetıvel (35-45 o os nyeregtetı), cserép, vagy nád tetıhéjazattal, fehér vagy halványsárga színő falfelületekkel 6.5 Az övezetekben az építménymagasság min. 3 m, max. 4,5 m., a beépítési mód: szabadonálló, az elıkert min. 10m, az épületek között tartandó távolságra vonatkozóan az OTÉK 36..-ában foglaltakat kell betartani. 6.6 Az övezet területén meglévı azon épületek, melyek a fentebb meghatározottaknál kisebb telkeken állnak, megtarthatók, felújíthatók, de alapterületük nem bıvíthetı. (7) A korlátozott használatú mezıgazdasági területbe (Mko) a jellemzıen a természetes és természetközeli állapotú, a felszíni és felszín alatt vizek védelmét, valamint a természet- és tájképvédelmet is szolgáló - részben ökológiai hálózati ( zöld folyosó ) területként is védettség alá esı területrészek (Mko-1), valamint a szélerımő-park közvetlen hatásterületével érintett mezıgazdasági területek (Mko-2) tartoznak. 7.1 Az Mko-1 övezetben a gyep (rét, legelı), nádas, mocsár, vízállásos földhivatali besorolású telkek mővelési ága nem változtatható meg. Elhelyezhetı épületek (funkció alapján): - lakóépület nem építhetı, - gazdasági épületként csak a gyepterületek mővelésével (pl. szénatároló), a legeltetéses állattartással (istálló, karám) kapcsolatos építmény építhetı, - kivételesen elhelyezhetı a természetvédelmi bemutatást és kezelést szolgáló épület és a sportolási célú állattartást (lovaglás) szolgáló istállóépület is, - nagy létszámú állattartó telep nem létesíthetı, hígtrágyás rendszerő állattartás nem folytatható. Beépítés részletes elıírásai: A gazdasági ill. természetvédelmi célokat szolgáló épülettel beépíthetı telek nagysága min. 8 ha ( m2) - Beépítettség: max. 0,5%, de telkenként max. 300 m 2 összalapterülető épület (telkenként max. 2 épület) építhetı, a helyi építési hagyományoknak megfelelı, tájbaillı, magas tetıs, földszintes kialakítással. - Építménymagasság: max. 3,5 m - Beépítési mód: szabadonálló - Elıkert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m. - Természetvédelmi, Natura-2000 és ökológiai hálózati (zöldfolyosó) területen elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelezı. 14

15 - Az épületnek élı vízfolyás, tó partjától, forrástól min. 50 m távolságra kell lennie. 7.2 Az Mko-2 jelő övezetbe a szélerımővek közvetlen hatásterületébe esı, a szabályozási tervlapon lehatárolt mezıgazdasági területek tartoznak. - az Mko-2 jelő övezetben elhelyezhetıek a szelet, mint megújuló energiaforrást energiatermelésre hasznosító szélerımővek és járulékos létesítményeik. - A szélerımő építmények (mőtárgyak) kialakítása, elhelyezése (típus, magasság, telepítési hely a környezeti engedély alapján készült építési engedélyezési terv alapján történhet. - Az övezetben lakóépület, állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, gazdasági épület nem helyezhetı el, mezıgazdasági birtokközpont, kiegészítı központ nem alakítható ki. (8) Mezıgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítás elıírásai 8.1 Rácalmás közigazgatási területén az OTÉK 29. (5)-(8) bekezdései, ill. az OTÉK 1.sz Melléklet 55/A pontja figyelembe vételével mezıgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítható 8.2 A birtoktest szükséges minimális területi terjedése 15 ha, de a birtokközpont kialakítása a mővelési ágakat és az azok által elfoglalt telekterületet figyelembe véve csak abban az esetben lehetséges, ha a birtoktesthez tartozó telkek összterületébıl - legalább 40 ha gyep, vagy - legalább 20 ha szántó, vagy - legalább 10 ha kert, vagy - legalább 5 ha gyümölcsös vagy szılı mővelési ágú. 8.3 Az OTÉK 29. (7) bek. szerinti kiegészítı központból birtoktestenként legfeljebb 2 db létesíthetı Rácalmás területén. 8.4 A birtokközpont telke legalább 1 ha (10000 m 2 ) kell legyen, beépítettsége max. 30 % lehet és a telek min. 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani 8.5 A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhetı, de annak alapterülete max. 300 m2, építménymagassága max. 5,0 m lehet. 8.6 A birtokközpont telkén a gazdasági épületek építménymagassága max. 7,5 m lehet. 8.7 Birtokközpont, kiegészítı központ kertes és korlátozott használatú mezıgazdasági területi övezetekben nem alakítható ki. 8.8 Kiegészítı központ kialakítására is a fenti elıírások vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy kiegészítı központ már legalább 3000 m 2 kiterjedéső telken is létesíthetı, de kiegészítı központ területén lakóépület nem építhetı. 8.9 Birtokközpont, kiegészítı központ területén nagy létszámú állattartó telep (Állategészségügyi Szabályzat - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, és a 21/2001 (II.14) Korm. r. 2. sz. melléklet 7.2 pontja meghatározása, értelmezése szerinti állatlétszámú és kialakítású telep) nem létesíthetı belterülethez, lakóterülethez, üdülıterülethez, különleges rekreációs területhez 300 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez pedig 100 m-nél közelebb. Hígtrágyás rendszerő állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyőjtı létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével Birtokközpont és kiegészítı központ kialakításához az OTÉK 29. (8) bekezdése szerint elızetesen elvi építési engedélyt kell kérni. VÍZGAZDÁLKODÁSI ÖVEZET

16 (1) A vízgazdálkodással kapcsolatos (vízmő, vízmedrek), szabályozási terven jelölt terület (V), az OTÉK 30. (1) pontja szerint egy övezetként kerül szabályozásra. (2) A területen csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetık el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is. Horgásztanya és hasonló funkciójú épületek építmények nem építhetık. Épület építési szándéka esetén elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelezı. Építési övezetekre vonatkozó általános elıírások 16. Beépítésre szánt területeken az építési övezetekre vonatkozó általános elıírások (1) A kertvárosias, falusias lakóövezetek, valamint a hétvégi házas üdülıövezetek telkein csak egy, a rendeltetésnek megfelelı fıépítmény helyezhetı el, a szabályozási tervlapon jelöltek szerint. (2) Oldalhatáron álló beépítés esetén melléképület csak a fıépülettel azonos oldalhatárra helyezhetı el. Melléképületet a teleknek csak a szabályozási terv, vagy az OTÉK építési helyként meghatározott részén lehet elhelyezni. (3) Az engedély nélkül létesíthetı melléképítmények és engedélyköteles fürdımedencék létesítése a teleknek csak a szabályozási terv, vagy az OTÉK építési helyként meghatározott részén lehet. (4) Kiskereskedelmi és vendéglátó egység csak a fıépületben, vagy azzal szerves egységben létesíthetı. (5) Ha az egyedi telek területe az övezetre elıírt legkisebb telek területnél 30%-nál nagyobb, a beépítési % számításánál a 30% feletti telektöbbletet figyelmen kívül kell hagyni. (6) Az építési telken elhelyezendı építmény bármely része, illetve hirdetı berendezése az épület járdaszintjétıl mért 3,0 m magasság felett közterület fölé legfeljebb 1,5 m szélességben és a közterület szabályozási szélességének legfeljebb 1/20-ig nyúlhat be. (7) A magastetıs épületek tetıhajlásszöge között változhat, vagy a 16. számú mellékletben pontosított mértékő lehet. (8) Lapostetıs épület építése - a gazdasági területek kivételével településképi okokból nem engedélyezhetı. (9) Tömbbelsı feltárás esetén az új telkek szélessége mindig nagyobb kell legyen, mint az út szabályozási szélessége, kivétel a szabályozási terven feltüntetett utolsó telek szélessége. (10) Új oldalhatáron álló beépítés estén az esıvíz saját telken való elvezetése és az épület karbantartása érdekében az épület oldalhatáron álló falának külsı síkja a kerítés vonalától min. 1m-re épülhet. Az oldalkert min: 6 m lehet, kivéve: - ha - a 6 m-es oldalkert betartása mellett - az épület utcai szélessége 7 m-nél kisebb méretet eredményez, akkor az oldalkert min. az építménymagasság méretéig csökkenthetı. (11) Köz- és magánterületen - településkép védelem érdekében - lakókocsit, konténert ideiglenesen sem lehet elhelyezni. Árusító pavilonok elhelyezéséhez a beépítést az építési helyen belül és az építészeti követelményeket (pl. faluképbe illesztést, tömegalakítást, homlokzatalakítást, színhasználatot) tisztázó elvi engedélyt kell benyújtani. (12) Közterületen és elıkertben ponyva vagy fólia személygépjármő tároló nem létesíthetı. (13) Az épületek lefedésénél 13.1 A helyi szerkezeti értékvédelemre javasolt területeken piros színő égetett agyagcserép vagy cserépszínő sajtolt betoncserép tetıfedés alkalmazható Egyéb helyeken a tetıfedés anyaga nincs szabályozva, a tetıfedés színe jellemzıen természetes égetett cserép színhez hasonló színő lehet. Nem alkalmazható fekete, világos szürke, kék, lila és hideg zöld színő tetıfedés. A községben a gazdasági területek kivételével nem alkalmazható fémlemezfedés. 16

17 (14) Az épületek homlokzatszínezésénél 14.1 A helyi szerkezeti értékvédelemre javasolt területeken a hagyományos fehér, beige árnyalatok alkalmazhatók, 14.2 Egyéb helyeken a homlokzatok színezésénél nem használható rózsaszín, kék, lila, hideg zöld és sötét színő homlokzatszínezés, 14.3 Az épületek külsı felületére figurális falfestések nem kerülhetnek, 14.4 Épület átalakítással is járó új homlokzatszínezés építési engedély köteles. (15) A már 90%-ban beépült utcák esetében az építészeti jellemzıket továbbra is alkalmazni kell (pl. tetıforma, gerincmagasság, épületszélesség, elıkert-, hátsókert ritmusa stb.). Lakó és üdülıterületen az épületek a szabályozási tervtıl eltérıen is elhelyezhetık a kialakult beépítési vonal figyelembevételével elızetes fıépítészi vélemény alapján - abban az esetben, ha az utca már több mint 90%-ban beépült. (16) Lakóterületen a kerítésmagasság max. 1,8 m lehet. A helyi értékvédelmi területen a kerítés 50-70%-ban áttört, fabetétes kı-, tégla vagy vakolt kivitelő, a nem helyi értékvédelmi területen 30-50%-ban áttört kivitelő lehet. Különleges intézményterületen és üdülıterületen a kerítés magassága max. 1,5 m lehet, 30-50%-ban áttört kivitelő, természetes anyagú (kı, fa stb.), vagy élı sövény lehet. A kerítések minden esetben a terepvonalat követı módon alakíthatók ki. A kerítés létesítésére vonatkozó egyéb elıírásokat az OTÉK 44. értelmében kell végezni. (17) Ahol a terv új közterületi határvonalat, vagy meglévı módosítását irányozza elı, ott kerítés csak a tervezett közterületi határvonalra építhetı. (18) Két telek között max. 2,0m magas kerítés, ha támfal építése is szükséges, akkor max. 1,5m magas kerítés építhetı. (29) Tereprendezés oldal- és hátsókertben csak akkor engedélyezhetı, ha az a felszíni vízelvezetés, vagy a szomszédos telek ill. épület megóvása miatt szükséges. (20) A településen 1,8 m-nél magasabb támfal csak növényzettel takartan, 2,5m magasságot meghaladó támfal csak felszín alatti építmény létesítése céljából emelhetı. (21) A telkek tereprendezésénél földtömegegyensúlyra kell törekedni, feltöltés csak eróziós károk helyreállítása, valamint árvízvédelem céljából engedélyezhetı. (22) Csúszásveszélyes, magas talajvízállásos területeken, valamint feltöltött területeken a telekalakításhoz és az építési engedélykérelemhez területismertetı talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni. Belterület bıvítés esetén a mélyfekvéső területeken a tervezést megelızıen talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni. 17. Beépítésre nem szánt közterületekre vonatkozó általános elıírások (1) A közlekedési területeken 1.1 A gépjármő- és az önálló gyalogos-kerékpáros utakat egymástól kiemelt szegéllyel kell elválasztani, 1.2 Az utak mellett az útburkolat és a gyalogos járdák között zöldsávot+fasort kell kialakítani min. az egyik oldalon (keresztmetszeti lehetıségeket figyelembe véve), 1.3 A gyalogátkelıhelyeknél a mozgássérültek számára lejáró rézső építendı, 1.4 A tervezett helyi értékvédelmi területeken az utak-terek burkolatánál részlegesen vagy teljesen a hagyományos útburkoló anyagokat kell használni (pl. részlegesen használt kisvagy nagykockakı burkolat), 1.5 A parkolókat minden esetben fásított, burkolt formában kell megépíteni, a meglévıket ennek megfelelıen átalakítani, 1.6 A buszmegállókban az egységes buszvárókat, esıbeállókat karban kell tartani, 17

18 1.7 A település egészén meg kell ırizni és tovább kell fejleszteni az egységes utcabútorozást: utcatáblák, eligazító, információs táblák, szemétgyőjtık, padok elhelyezésével az új beépítéső területeken környezetalakítási terv alapján, 1.8 A meglévı utcafásítások figyelembevételével, kertészeti ültetési terv alapján lehet új utcafásításokat megvalósítani. A díszfákból álló utcai fasorokhoz csak min. 2x iskolázott, elınevelt, sorfa minıségő növényeket lehet felhasználni. (2) A zöldterületeken 2.1 A játszóterek, pihenıparkok, sportterületek berendezését egységes, vagy egymással harmonizáló lehetıleg természetes anyagok (fa, kı stb.) felhasználásával készült eszközökkel, utcabútorokkal kell berendezni, 2.2 A közterületek, parkok, játszóterek kialakítását, rendezését környezetalakítási (kertépítészeti) terv alapján kell megvalósítani. 2.3 A zöldfelületi mérték számításánál a zöldfelületek nagyságát az alábbiak szerint kell figyelembe venni: a) Nem termett talajon (tetıkert, terepszint alatti épület teteén, stb.) létesített zöldfelület esetében, amennyiben a szerkezeten a talajfedés vastagsága cm vastag, a felület max. 25 %-a cm vastag, a felület 50 %-a cm-t meghaladó termıföld vastagsága esetén 100 %-a számítható be a min. 30 % zöldfelületi mértékbe. b) Gyephézagos burkolat, gyeprács (20fh-nél kisebb parkolók, járófelületek) felületének max. 20 %-a számítható be a min. 30 %-os zöldfelületi mértékbe. (3) Óriás plakát belterületen, illetve beépítésre szánt területen belül nem helyezhetı el. A település külterületén óriásplakátok, reklámtáblák, egyéb nagymérető reklám-eszközök nem, illetve az évi I. tv. 12. (3) bek. betartásával helyezhetık el: 3.1 Reklámtáblák nem helyezhetık el lakott területen kívül a fıút tengelyétıl mért m-en, mellékút esetén m-en belül. 3.2 A közúti jelzıtáblák kivételével csak max. 2 m 2 -es és 4 m magasságot meg nem haladó reklám vagy tájékoztató tábla, reklámeszköz helyezhetı el, Az építési övezetek részletes elıírásai 18. (1) Az építési övezeteken belül a folyamatos átépülések miatt nem kialakult kategóriába tartoznak a szabályozási tervlapokon feltüntetett építési övezetek területei kivéve a mőemléki, illetve azon az épültek telkeit, amelyek megtartása (felújítása) kötelezı, de továbbépítése, bıvítése nem lehetséges (pl. pincék) (2) A már beépült, de nem kialakult kategóriába sorolt területek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 2.1 helyi értékvédelmi terület, 2.2 nem helyi értékvédelmi terület, kivéve az új telekalakítással kialakuló alábbi lakóterületeket (továbbiakban: új lakóterületek): - a Kulcsi út melletti új lakóterület, - a Jankovich-kúria körül kialakuló új lakóterületek, - a Gárdonyi Géza utcától délre kialakuló új lakóterület, - a Barina utca környékén kertes területbıl átminısített, új lakóterületek, 18

19 (3) A már beépült, de nem kialakult kategóriába sorolt területeken az építési telkek kialakításának szabályait, a beépítési módot, az építménymagasságot, a zöldfelületek mértékét a szabályozási tervek által megjelölt övezeti elıírások határozzák meg. A szabályozási terv övezeti besorolásait, telekalakításait és zöldfelületi arányait jelen rendelet számú mellékletének táblázata rögzíti. (4) A helyi értékvédelmi területre szóló különleges elıírásokat a terület földtani, talajmechanikai állapota, a településszerkezet, utcahálózat, telekosztás, beépítési mód állapotának értékmegóvási szándéka, a terület építészeti jellegének megırzésére irányuló törekvés indokolja. Ha a nem kialakult kategóriába sorolt helyi értékvédelmi területre esı - telek meglévı jellemzıi az (3) pont alapján kijelölt és meghatározott építési elıírásoknak nem felelnek meg, akkor a telken az alábbi esetekben, illetve szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást folytatni: 4.1 Ha a telek meglévı beépítési módja nem felel meg az övezeti elıírásnak, és az elıírás szerinti beépítési mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt új épület elhelyezésénél, vagy meglévı átépítésénél nem érvényesíthetı, akkor az építési hatóság a Fıépítész elızetes véleménye alapján - az országos rendelkezések szerint meghatározhatja az övezeti elıírástól eltérı beépítési módot, de a telekre vonatkozó egyéb építési elıírásokat be kell tartani. 4.2 Ha a foghíjtelek (üres telek) meglévı teleknagysága nem éri el az adott övezetre vonatkozó alsó határértéket, de a min. telekterület 80%-át eléri, akkor az egyébként érvényes beépíthetıség engedélyezhetı. A telekre vonatkozó egyéb elıírásokat ez esetben is be kell tartani. Ha az üres telek területe nem éri el a min. telekterület 80%-át, akkor csak telekrendezés után kialakult építési telek építhetı be. Ha a beépített telek meglévı teleknagysága nem éri el az adott övezetre vonatkozó alsó határértéket, de területe eléri oldalhatáron álló beépítés esetén az 500 m 2 -t, szabadon álló beépítés esetén a 650 m 2 -t és a meglévı beépítettség mértéke alacsonyabb az övezetre vonatkozó határértéknél, a meglévı alapterület legfeljebb 10%-kal növelhetı, vagy ezen mértékig az épület helyén újraépíthetı, de az elıírt max. beépítettséget ez esetben sem lépheti túl. A telekre vonatkozó egyéb elıírásokat ez esetben is be kell tartani. A meglévı telekméretek a szabályozási tervlapokon jelölt közterületi határrendezést kivéve tovább nem csökkenthetık. Amennyiben az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (3) bekezdés szerinti elıírásokat kell alkalmazni. Ha a beépített telek meglévı teleknagysága nem éri el oldalhatáron álló beépítés esetén az 500 m 2 -t, szabadon álló beépítés esetén a 650 m 2 -t, akkor alapterület bıvítés nélkül csak az épület felújítását, karbantartását lehet elvégezni. Bıvítés vagy új épület építése elıtt telekrendezéssel kell az elıírásoknak megfelelı mérető építési telket kialakítani. A szabályozási terven jelölt csúszásveszélyes területeken az üres, 500 m 2 alatti telkeken építési tilalom van. 4.3 Ha a telek meglévı beépítettségének mértéke 10%-nál kisebb mértékben túllépi az adott övezetre vonatkozó határértéket, a meglévı épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhetı, kivéve a meglévı tetıtér térfal nélküli beépítését ha azt az övezeti elıírások lehetıvé teszik -, amely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhetı. Amennyiben az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (3) bekezdés szerinti elıírásokat kell alkalmazni. Ha a telek meglévı beépítettségének mértéke 10%-nál nagyobb mértékben túllépi az adott övezetre vonatkozó határértéket, akkor csak az épület szintterület-növelés nélküli felújítása lehetséges. 19

20 4.4 Ha a telken meglévı építményének magassága meghaladja az adott övezetre vonatkozó felsı határértéket, akkor a meglévı építmények csak úgy bıvíthetık, ha azok magassága nem több, mint az övezet elıírt max. építménymagassága, és a telekre vonatkozó egyéb építési elıírások betarthatók. Amennyiben a meglévı építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (3) bekezdés szerinti elıírásokat kell alkalmazni. Szabadon álló, oldalhatáron álló és zártsorú beépítés foghíj beépítése estén ha az elıírásban szereplı elıírt építménymagasságból számítható utcai homlokzatmagasság jelentısen eltér bármelyik szomszédos épület utcai homlokzatmagasságától és az eltérés nagyobb, mint 1.0m, akkor az új épület utcai homlokzatmagasságát a két szomszédos épület utcai homlokzatmagasságához kell arányosítani a 10. számú melléklet szerint. 4.5 Ha a javasolt helyi értékvédelmi övezet területén épületátépítés, bıvítés vagy új építés történik, akkor az övezetben általában az épület utcai homloksíkjától mért 6,0m-en túl lehet keresztszárnyat építeni, vagy az eredeti épületet lehet szélesíteni, úgy, hogy a kialakuló utcai homlokzat-szélesség mérete max. 7,0m lehet. A szabályozási terven jelölt, egyedi helyi védelemre javasolt épület utcai homloksíkjától mért 7,0m-en túl lehet keresztszárnyat építeni, az eredeti utcai homlokzat-szélesség méretét meg kell tartani. (5) Ha a nem kialakult kategóriába sorolt a helyi értékvédelmi terület és az új lakóterületek kivételével - telek meglévı jellemzıi az (3) pont alapján kijelölt és meghatározott építési elıírásoknak nem felelnek meg, akkor a telken az alábbi esetekben, illetve szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást folytatni: 5.1 Ha a telek meglévı beépítési módja nem felel meg az övezeti elıírásnak, és az elıírás szerinti beépítési mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt új épület elhelyezésénél, vagy meglévı átépítésénél nem érvényesíthetı, akkor a Fıépítész elızetes véleménye alapján - az építési hatóság az országos rendelkezések szerint meghatározhatja az övezeti elıírástól eltérı beépítési módot, de a telekre vonatkozó egyéb építési elıírásokat be kell tartani. 5.2 Ha a foghíjtelek (üres telek) meglévı teleknagysága nem éri el az adott övezetre vonatkozó alsó határértéket, de a min. telekterület 90%-át eléri, akkor az egyébként érvényes beépíthetıség engedélyezhetı. A telekre vonatkozó egyéb elıírásokat ez esetben is be kell tartani. Ha az üres telek területe nem éri el a min. telekterület 90%-át, akkor csak telekrendezés után kialakult építési telek építhetı be. Ha a beépített telek meglévı teleknagysága nem éri el az adott övezetre vonatkozó alsó határértéket, de területe eléri oldalhatáron álló beépítés esetén az 550 m 2 -t, szabadon álló beépítés esetén a 700 m 2 -t és a meglévı beépítettség mértéke alacsonyabb az övezetre vonatkozó határértéknél, a meglévı alapterület legfeljebb 10%-kal növelhetı, vagy ezen mértékig újraépíthetı, de az elıírt max. beépítettséget nem lépheti túl. A telekre vonatkozó egyéb elıírásokat ez esetben is be kell tartani. A meglévı telekméretek a szabályozási tervlapokon jelölt közterületi határrendezést kivéve tovább nem csökkenthetık. Amennyiben az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (3) bekezdés szerinti elıírásokat kell alkalmazni. Ha a beépített telek meglévı teleknagysága nem éri el oldalhatáron álló beépítés esetén az 550 m 2 -t, szabadon álló beépítés esetén a 700 m 2 -t, akkor alapterület bıvítés nélkül csak az épület felújítását, karbantartását lehet elvégezni. Bıvítés vagy új épület építése elıtt telekrendezéssel kell az elıírásoknak megfelelı mérető építési telket kialakítani. 5.3 Ha a telek meglévı beépítettségének mértéke 10%-nál kisebb mértékben túllépi az adott övezetre vonatkozó határértéket, a meglévı épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhetı, kivéve a meglévı tetıtér beépítését ha azt az övezeti elıírások lehetıvé teszik -, amely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése 20

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Káld Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Káld Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

(2) A HÉSZ 7. (10) bekezdés táblázata az alábbiakkal egészül ki:

(2) A HÉSZ 7. (10) bekezdés táblázata az alábbiakkal egészül ki: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 42/2009. (IX.16.) rendelete Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE a Budapest, III. kerület FODROS UTCA- VERA UTCA- HUNYADI UTCA- AKÁCFA UTCA által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A VOLT BÁNYATAVAK MELLETTI TERÜLET Békéscsaba, 2015. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Fiumei utca 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 21/2001. (VI.22.) sz. rendelete a Bp. Fıv. XIX.ker. Kispest területére esı Méta utcai közlekedési csomópont, továbbá a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatósága

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Az elıírások hatálya 1..

Az elıírások hatálya 1.. Szentes Város képviselı-testületének 29/2000. (XII.09.) KT sz. rendelete a Széchenyi Liget és környéke Építési Szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Szentes Város Képviselı-testülete

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pomáz Város önkormányzatának 3/2004(I.27.) KT. rendelete

Pomáz Város önkormányzatának 3/2004(I.27.) KT. rendelete Pomáz Város önkormányzatának 3/2004(I.27.) KT. rendelete Pomáz Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervérıl szóló 17/2002 (09.25.) KT. rendelet módosításáról Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

Az elıírások alkalmazása 2.

Az elıírások alkalmazása 2. 118. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 43/2007. (X. 4.), 38/2007. (X. 3.), 32/2007. (VIII. 29.), 5/2007. (VIII. 28.) számú rendeletekkel

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

REGIOPLAN FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A 3/2013 (III.14.) ÖR. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A 3/2013 (III.14.) ÖR. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TLEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII. 07.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

SZİD KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2009. (VI. 24.) SZ ÖK. RENDELETE SZİD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZİD KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2009. (VI. 24.) SZ ÖK. RENDELETE SZİD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZİD KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2009. (VI. 24.) SZ ÖK. RENDELETE SZİD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Szıd Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(1) A rendelet 1. mellékletét az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlapok képezik.

(1) A rendelet 1. mellékletét az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlapok képezik. Esztergom Város Önkormányzatának 16/2013. (XI.05.) ör. rendelete Esztergom, Ipari Park helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 27/2008. (III.20.) ör. rendelet módosításáról Esztergom

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad község helyi építési szabályozásáról Lad Község Önkormányzatának Képviselı testülete az 1990. évi LXV. törvény l6 (1). bekezdésének

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról 1 Lajosmizse város Önkormányzatának Képviselıtestülete az épített környezet

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Szabályozási tervek és a Helyi építési szabályzat módosítása Elıkészítette: Csökmei László Erik városi fıépítész Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben