Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról"

Átírás

1 Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (A módosítással egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya HŐGYÉSZ nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide érve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók. (3) 1 (4) A rendelet a HÜBNER Tervező KFT 8/2009 munkaszámú dokumentációjának V-1, V-2, V-3, rajzszámú tervlapjaival együtt érvényes. + I. FEJEZET Az engedélyezés általános szabályai A képviselőtestület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályban meghatározott építési munkák körét nem bővíti. 2. A földmunkával járó beruházások tervezése és engedélyezése során a kulturális örökségvédelemről szóló törvény rendelkezéseit érvényre kell juttatni A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges, a függelékben meghatározott esetekben. + 1 Hatályon kívül helyezte a 2/2010.(IV.1.) ör. + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör.

2 4. Vízi létesítmények építése, átalakítása, megszüntetése esetén a vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseit érvényre kell juttatni. + Geológiai általános előírások Új területek beépítésének alapfeltétele, hogy a beépítésre tervezett területeken és közterületeken a felszíni vizek eróziómentes és akadálytalan elvezetése biztosított legyen Mélyfekvésű, magas talajvízállású területeken építmények létrehozása előtt a talajvíz várható szintjét is tisztázó talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett kőzettér állapotát. Felszín alatti építmények létrehozásának feltételeit a talajvíz várható szintjének ismeretében kell meghatározni, talajmechanikai szakvélemény alapján Az út és közmű létesítmények megvalósítása előtt a talajvíz várható szintjét is tisztázó talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatok kell elvégezni a vízrendezés kialakításához A telekalakítási terv földtani megalapozásaként az eljárást megelőzően területismertető mérnökgeológiai vizsgálat készítendő a következő, beépítésre szánt területeken: a községközponttól keletre a Kolozsvár és Klimes utcák közötti tömb Lf-3 jelű övezetére, a Rákóczi utca és északi folytatása és a Rózsavölgyi utca által határolt tömb Lf-3 jelű övezetére, a Hőgyész nyugati részén tervezett új ipari-gazdasági (G) övezet területére. Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a vonatkozó jogszabály kötelezően meghatároz, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása elvárásainak 2. Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban épült épületek bővítése, átalakítása esetében is alkalmazni kell. Azokat az épületeket, amelyek elhelyezkedése (a telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága (alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat, csak a szabályossá tételükkel egyidejűleg szabad bővíteni, vagy átalakítani. 3. * 4.* 5. Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell. 6. Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított. 7. Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál a vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell. + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör * Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (IV.1.) ör

3 Kétlépcsős engedélyezési eljárás 5. * Telekalakítási rendelkezések Az új telkek legkisebb méreteit az övezeti előírások tartalmazzák. 2. Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az övezetben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél. 3. Építési telket megosztani csak úgy lehet, hogy minden új területrész területe legalább elérje az övezetre előírt legkisebb építési telekméretet és köz vagy magánútról mindegyik területrész közvetlenül megközelíthető legyen. + Közterületek kialakítása és használata A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. 2. A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges. 3. A nagyközség közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet: hirdető (reklám) berendezés elhelyezése, árusító pavilon, mozgó árusítóhely létesítése, közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhely, töltőállomás) kialakítása, köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak) elhelyezése, szobor, díszkút elhelyezése, távbeszélő fülke elhelyezése, építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok elhelyezése, ideiglenes építőanyag tárolás. 4. A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, pályázat útján, esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit tartalmazó külön rendeletben szabályozza. 5. Új közterület az egész tömbre kiterjedő telekalakítási terv szerint hozható létre. Közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje A közművek területigénnyel járó létesítményeit, továbbá a működésük által megkövetelt védőterületeket a szabályozási terven jelölt területeken kell elhelyezni. 2. A szennyvizek elhelyezésére (kezelésére, tisztítására) vonatkozóan a mindenkori hatályos előírások mérvadók. 3. A közművek elhelyezésével érintett területeken belül építmény elhelyezése csak az illetékes szakhatóság eseti előírásai szerint (esetleg ideiglenes jelleggel) kerülhet sor. * Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (IV.1.) ör + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör

4 4. Távközlési antenna-torony belterületen, illetve annak 100 méteres körzetében, nem létesíthető Épületek, építmények megvalósításánál, felújításánál a külön jogszabályban meghatározott módon biztosítani kell az elektronikus hírközlési létesítmények valamint postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét * Az építmények elhelyezése, kialakítása A területen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki. 2. Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék. 3. Az építési övezetekre megengedett legnagyobb homlokzatmagasság értékeit nem lépheti át az építmény a közterület felé néző, a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló homlokzatainak magassága. 4. Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad. 5. Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól 5,0 m távolságban keresztszárnnyal is bővülhetnek. Kialakult, egymás mellé telepített és esővíz elvezetővel elválasztott oldalhatáron álló beépítés zárt tűzfalakkal újjáépíthető. 6. * 7. * 8. * 9. * 10. A terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások: Terepszint alatti építmény telken építési helyen belül létesíthető, ahol nem gátolják hidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok, illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből. + Terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos ingatlanok alá * 12. * + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör * Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (IV.1.) ör + Módosította a 2/2010.(IV.1.) ör

5 Az állattartó épületek elhelyezésére, kialakítására vonatkozó szabályok lakóterületen Állattartó épület ott létesíthető, ahol az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi. Az állattartási rendelet korszerűsítését jelen szabályozási rendelettel párhuzamosan, azzal szinkronban el kell végezni. 2. * 3. Betartandók a hatályos jogszabályba foglaltak, mely az állattartó telepek építése, vagy felújítása során figyelembe veendő előírásokat tartalmazza. 4. Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok és védőtávolságok vonatkozásában a vonatkozó rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni (lásd: 1. számú melléklet a HÉSZ 10. -ához). Járművek elhelyezése 11. Az OTÉK 42.. (10), (11) bekezdésben, a várakozó helyek kialakítására és számára vonatkozó, szabályoktól való eltérést önálló parkolási rendeletben kell meghatározni.+ 1 * 2. * 3. * 4. * 5. * Tűzvédelem Az építmények közötti tűztávolságok, telepítési távolságok tekintetében a beépítésre szánt területek kialakításánál figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló korm. rendelet 36. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat a vonatkozó rendelettel együtt. 2. Az építési telkek kialakítása és az azokon elhelyezésre kerülő építmények létesítése során a vonatkozó rendelet a tűzbiztonságra előírt a) e) pontjai betartandók, az építményekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelmények teljesítésével kapcsolatban a vonatkozó rendelet előírásait kell figyelembe venni. 3. A település tűzivíz (oltóvíz) ellátását, valamint a tűzoltás oltóvízzel kapcsolatos előírásai szerint kell kialakítani, illetve biztosítani. * Hatályon kívül helyezte a 2/2010 (IV.1.) ör

6 II. FEJEZET A belterületi határ megállapítása A nagyközség belterületét növelni a szabályozási terven jelölt alábbi területekkel, a tényleges felhasználás szándékának testületi határozattal történő megerősítését követően lehet: a.) a nagyközség északi-északnyugati részén lakóterület céljára, b.) a nagyközség nyugati részén gazdasági terület és temető céljára, c.) a nagyközség déli részén lakóterület céljára, d.) a nagyközség keleti részén lakó-, üdülő- és gazdasági terület céljára, 2.. A tervezett belterület bővítés az igények ismeretében ütemezetten történhet (lásd: bekezdés c. pontja) A lakó-, gazdasági és üdülőterületi bővítés a területekre készített közműellátási program testületi elfogadását követően történhet meg. III. FEJEZET Településszerkezet, területfelhasználás 14. A szabályozási terv a.) a nagyközség közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre osztja fel; b.) a beépítésre szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe sorolja; c.) a beépítésre nem szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja; d.) az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre osztja. A szabályozási elemek értelmezése, fogalommeghatározás Lásd bekezdést. 2. A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint) F/L értéke. 3. Megjegyzés: a.) az építési övezetek építési használatát tartalmazó táblázatokban a telkekre és építménymagasságokra vonatkozó értékek új telekalakításokra, illetve új épületek építésére értendők, + + Módosította a 2/2010 (IV.1.) ör

7 b.) a K jel a kialakult állapotra utal (beépítési mód, telekméret, építménymagasság). c.) szintterület mutató: egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa (lásd: HÉSZ b) pontja). 4. A jelenlegi közterület felöli telekhatár amennyiben a terv másként nem rendelkezik kötelező szabályozási vonalnak tekintendő A nagyközség beépítésre szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak: a.) lakóterület (falusias lakóterület): Lf, b.) vegyes terület (településközpont vegyes, központi vegyes terület): Vt, Vk, c.) gazdasági terület (kereskedelmi, szolgáltató ipari, valamint egyéb ipari gazdasági, illetve mezőgazdasági üzem terület): Gk,sz, Gip, Gmg, d.) üdülőterület (üdülőházas és hétvégi házas terület): Üü, Üh, e.) különleges terület: K. 2. A nagyközség beépítésre nem szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak: a.) közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület: KÖ, b.) zöldterület: Z, c.) erdőterület: E, d.) mezőgazdasági terület: M, e.) vízgazdálkodási terület: V. + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör.

8 A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI 17. Az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre osztottak. (A területfelhasználási egységeket, határaikat, és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.) Falusias lakóterület (Lf) A területen az OTÉK 14. (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el. 2. A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre mezőés erdőgazdasági építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kézműipari építmény vonatkozó szabályok: 2.1. A gazdálkodási célú épület ha a telken lakóépület is van nem lehet nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni A meglévő gazdasági épület felhasználásakor a.) állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen kapcsolatot meg kell szüntetni, b.) a gazdasági épület telekhatáron álló vagy csorgóközzel a telekhatáron álló épületrészén, falán, tűzfalán a telekhatárra néző nyílást, természetes, vagy mesterséges szellőző berendezést meg kell szüntetni, illetve ilyet új épület esetén létesíteni nem szabad A gazdálkodás célját szolgáló épület a nagyközségben kialakult oldalhatáron álló beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra helyezhető el. 3. A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok és szöveges kiegészítéseik tartalmazzák: Lf-1 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 330 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 13 m A beépítési mód - K oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - K 3,5 m A beépítettség legnagyobb mértéke 30 K 40 % A zöldfelület legkisebb mértéke % Lf-2 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 630 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 18 m A beépítési mód - K oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke %

9 Lf-3 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 900 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 18 m A beépítési mód - K oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % Lf-cs jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - ikerházas, csoportházas A megengedett legnagyobb építménymagasság - K 6,0 m A beépítettség legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % 5. Az Lf-1, Lf-2 és Lf-3 övezetekben a telken maximum 2 épület helyezhető el. 6. Ha az építési hely oldalhatáron álló, akkor azon belül az épület szabadonálló módon is elhelyezhető. 7. Kialakult építési övezetben (K) maximum két telek vonható össze. Az újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40 m. 8. * 8. Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét az OTÉK 35. -a szerint kell meghatározni Az utcai homlokzat magassága K kialakult állapot szerint állapítandó meg az utcaszakaszra jellemző értékek alapján. Az építménymagasság meghatározásánál alkalmazandó előírások: ha a telek lejtése 15%, vagy az alatti, a lejtő felőli homlokzat magassága 5,0 m lehet, ha a telek lejtése 15% feletti, a lejtő felőli homlokzat magassága 6,5 m lehet. 10. A tető formáját a szomszédos épületek tetőformáinak figyelembevételével, az utcaképi illeszkedésnek megfelelően kell meghatározni. Az épületek tömegéből adódó tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások és fióktetők alkalmazása ajánlott A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű legyen Személygépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani. 13. A területfelhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,5. Településközpont (vegyes) területe (Vt) A területen az OTÉK 16. -ában megnevezett építmények helyezhetők el. 2. E területfelhasználási egységbe (területbe) a községközpont és környezetének területe tartozik. * Hatályon kívül helyezte a 2/2010 (IV.1.) ör + Módosította a 2/2010 (IV.1.) ör

10 3. A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Vt jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 360 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 12 m A beépítési mód - K oldalhatáron álló, zártsorú A megengedett legnagyobb építménymagasság - 7,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % 4. Az övezetben raktárak, garázsok az utcára közvetlenül nem nyithatók, azok megközelítésére az utca felől kapuval lezárt átjárót, vagy tömör kerítést kell létesíteni. 5. Az övezetben az épületek utcai homlokzatán loggiák nem létesíthetők, utcai kerítések kapuzatai csak zárt hatású kialakításban készülhetnek. A homlokzatképzés során a hagyományokhoz kell igazodni. Az illeszkedési feltételek igazolásához az önkormányzat és a tervező kérheti az önkormányzati, annak hiányában megyei főépítész állásfoglalását A területfelhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,5. Üdülőházas üdülőterület (Üü) A területen az OTÉK 22. -ában megnevezett építmények, valamint az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló vendéglátó építmények és kereskedelmi szálláshelyek helyezhetők el. 2. A terület építési övezetét, valamint az abban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Üü jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 16 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % 3. * 4. A területfelhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0. Hétvégi házas üdülőterület (Üh) 21. * + Módosította a 2/2010 (IV.1.) ör * Hatályon kívül helyezte a 2/2010 (IV.1.) ör

11 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) A területen az OTÉK 19. -ában megnevezett, valamint kivételesen vegyes funkciójú (lakás- és szállásegységeket tartalmazó) építmények helyezhetők el. 2. E területfelhasználási egységbe (területbe) a 65-ös számú út keleti oldalán meglévő, illetve tervezett területek tartoznak. 3. A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Gksz jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 1000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 20 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 5,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % 4. A területfelhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,5. Gazdasági jellegű területfelhasználási egység, egyéb ipari terület (Gip), valamint mezőgazdasági üzemi terület (Gmg) A területfelhasználási egységben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási, valamint mezőgazdasági építmények helyezhetők el. 2. * 3. E területfelhasználási egységbe a 65-ös út keleti és nyugati oldalán meglévő, illetve tervezett, a község nyugati oldalán tervezett ipari terület, valamint az igazgatási területen kialakult mezőgazdasági üzemek területe tartozik. 4. A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó szabályozási terven feltüntetett előírások: Gip jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 1000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 20 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság* - K 5,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % * a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el. Gmg jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 2000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 30 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság* - K 5,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % * a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el. Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét az OTÉK 35. -a szerint kell meghatározni. + + Módosította a 2/2010 (IV.1.) ör

12 5. A területfelhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,5. 6. * 7. A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé. 8. Az övezetben a telkeken jelölt védőerdősávokat a terület tulajdonosának kell kialakítani és karbantartani, valamint a területet gyommentes állapotban kell tartani. 9. * 10. * Különleges területek (K) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek. 2. Az e területfelhasználási egységbe (területbe) tartozó tömbök helyét, telekformáját, övezeti jelét a szabályozási terv jelöli. 3. A területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el. 4. A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: Kksz-1 jelű építési övezet KASTÉLYSZÁLLÓ TERÜLETE OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - K m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % Kksz-2 jelű építési övezet + ÚJ SZÁLLÓ TERÜLETE OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 80 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 12,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % K-sp jelű építési övezet SPORTTERÜLET OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - nincs m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - kikötés m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 3,5-7,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % * Hatályon kívül helyezte a 2/2010 (IV.1.) ör

13 K-st jelű építési övezet STRAND TERÜLETE OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - nincs m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - kikötés m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A zöldfelület legkisebb mértéke % K-t jelű építési övezet TEMETŐ, KÁLVÁRIA OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - nincs m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - kikötés m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40 2 % A zöldfelület legkisebb mértéke % Ksz: szemétlerakó területe Kszt: szennyvíztisztító területe A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEI Közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 26. (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál. 2. Az e területbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét a szabályozási terv jelöli. E területsávba eső meglévő épületeken mindennemű építési tevékenység a területsáv kialakításának várható idejét, az épületeknek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhető. 3. A közutak építési területének legkisebb szélességét ahol a szabályozási terv másként nem jelöli az OTÉK 26. (2) bekezdés szerint kell biztosítani. 4. A város közúti átkelési szakaszai, valamint lakóútjai mivel a közlekedési és közmű létesítmények a meglévő szélességek mellett elhelyezhetők a jelenlegi szabályozási szélességükben megmaradnak, illetve a szabályozási terv szerint alakítandók ki. 5. Az építési telkeket kiszolgáló utak építési területének a szélessége a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése alapján telekalakítási eljárás keretében csökkenthető, amennyiben ahhoz az út- és közműkezelők, valamint a szakhatóságok hozzájárulnak. 6. Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti hatásvizsgálatot

14 kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket. 7. Hírközlési létesítmények közterületen, az ágazati szabványok, szakhatósági előírások betartásával helyezhetők el m-nél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen nem telepíthető. 9. A dűlőutak szélessége kialakult, új dűlőút minimális szabályozási szélessége 8,0 m. 10. Közterületen való építkezés, közmű- és útépítés nem károsíthatja a meglévő és tervezett növénysávot. A Fák védelméről szóló kormányrendelet betartása kötelező. 11. A fásításhoz alkalmazható fajok őshonosak legyenek m szabályozási szélességet elérő közutak mellett legalább 1 oldalon fasort kell telepíteni. Zöldterület E területfelhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) tartoznak. 2. A területen legfeljebb 3,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el. 3. A közparkokat külön kertészeti terv alapján kell kialakítani és fenntartani. 4. A közparkokban az OTÉK 27. (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény. 5. A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. 6. Telken belüli beültetési kötelezettség helyeit a szabályozási terv jelöli. 7. A Fák védelméről szóló kormányrendelet betartása kötelező. 8. A zöldterületeken történő tevékenységek során különös tekintettel kell lenni a fákra. Védelmükről, pótlásukról, ápolásukról a tevékenységet végzőnek gondoskodnia kell. Erdőterület E területfelhasználási egységbe (területbe) a védelmi (Ev) és gazdasági (Eg) rendeltetésű erdők, illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak, azok besorolását a mindenkor érvényes erdőgazdálkodási üzemterv tartalmazza. 2. Gazdasági erdő övezetében (Eg) az OTÉK szerint helyezhetők el épületek max. 4,5 méteres építménymagassággal * 4. * 5. * 6. * 7. * Vízgazdálkodási terület A területen (V) épületet, építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően lehet. + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör * Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (IV.1.) ör

15 Mezőgazdasági terület E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 29. -a szerinti célt szolgálja. 2. A szabályozási terven jelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület erdőterületté az illetékes hatóságok jóváhagyásával, a településrendezési terveken nem jelölt közlekedési és vízgazdálkodási rendeltetésű területté a szabályozási terv módosításával sorolható. 3. * 4. A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: általános mezőgazdasági terület Má kertövezet Mk 5. Az előírások szerint maximálisan beépített földrészlet tovább nem osztható. 6. Általános mezőgazdasági övezet (Má): a.) Ebbe az övezetbe sorolandók a szabályozási tervben jelölt szántó (Má-1), gyep (Má-2), valamint gyümölcsös, szőlő (Má-3) művelési ágak területei. b.) c.) A gyep (Má-2) művelési ágú földrészlet nem beépíthető. d.) Gyümölcs, szőlő (Má-3) művelési ágú földrészleten építmény csak m 2 -nél nagyobb (minimum 30 m szélességű) telekterületen helyezhető el, 3 %-os maximális beépítettséggel. e.) f.) Az Má jelű övezetre vonatkozó előírások: g.) + Beépítési mód SZ Minimális telekméret m 2 Minimális szélesség 100 m Beépíthetőség 3 % Minimális zöldfelület 90 % Maximális építménymagasság 5,5 m h.) Az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell használni. Az épületek a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen. i.) Az épületek szélességi mérete a 12 m-t nem haladhatja meg. j.) A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani. k.) A területen megvalósítandó létesítmény építési engedély köteles, környezetét minimum 15 m-es sávban zöldfelületként rendezni kell. Megoldását az engedélyezési terv részeként kell kezelni. l.) Épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el. 7. Birtoktest birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok: A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki az OTÉK pontja szerint. A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek létesíthetők. A technológiai szempontból szükséges építmények (ké- + Módosította a 2/2010.(IV.1.) ör

16 mény, siló, harangtorony, harangláb.stb.) esetén a legnagyobb építmény magasság értéke 12 m. + A birtokközpont és kiegészítő központ kialakításához előzetes elvi építési engedélyt kell kérni. 8. A kertövezet a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű kertterületek tartoznak. Az övezetre vonatkozó előírások: + Beépítési mód SZ Minimális telekméret 720 m 2 Minimális szélesség 15m Beépíthetőség 3 %, de max. 60 m 2 Minimális zöldfelület 90% Maximális építménymagasság 4,0 m a.) A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető. c.) * b.) Pince, kerítés, támfal: Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie. A kertövezet területén a kerítés anyaga fa, vagy drótfonat lehet, élősövény létesíthető. 9. * 10. * 11. * 12. * Különleges beépítésre nem szánt terület A különleges beépítésre nem szánt terület (Kk) a település külterületének a legalább m 2 -t meghaladó nagyságú, természetközeli, kialakult területhasználatú része. 2. A szabályozási terven a különleges beépítésre nem szánt terület, más területfelhasználási egységbe csak a településrendezési terv módosításával sorolhatók át. 3. Az K jelű területeken m 2 -t (5 ha-t) meghaladó területnagyságú földrészleteken 1%-os beépítettséggel, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el. A földrészleteken létesítendő épületek szabadon álló beépítési módon, 4,5 m-es legnagyobb építménymagassággal létesíthető. A területen kilátó maximum 15 m magassággal épülhet. Az épületek a térség építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek. + + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör * Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (IV.1.) ör

17 IV. FEJEZET Építészeti értékek védelme Műemlékek védelme A tulajdonos köteles az épület, építmény jókarban tartásáról gondoskodni, azt a meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni. 2. Ha a védelem érdeke megköveteli, az első fokú építési hatóság elrendelheti a védett épület jókarban tartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, elrendelheti a korábban, vagy engedély nélkül kivitelezett - a védelem tárgyát torzító - átalakítások, toldások, stb. helyreállítását. 3. A védett épületek elsősegély jellegű állagmegóvási munkáit az Önkormányzat indokolt esetben támogathatja. Helyi építészeti értékek védelme 32. HŐGYÉSZ nagyközség képviselőtestülete a helyi védelemről külön rendeletet alkot. A helyi védelemre javasolt épületek listáját a melléklet tartalmazza. 33. A település történeti településsziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a településre jellemzőtől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény megvalósítását tervezik, az építés csak településképi vizsgálat alapján engedélyezhető. A természeti értékek védelme 34. Helyi védelem alatt áll: az Apponyi kastély parkja, az ökológiai hálózat által érintett területek. Egyedi tájértékek, régészeti lelőhelyek védelme Beépítésre szánt, vagy már beépített területeken a tervlapokon jelölt ismert régészeti lelőhelyeken épület, vagy építmény csak előzetes kutatás után helyezhető el. A kutatás eredményeként ki kell jelölni az építési hely(ek) pontos területét. 2. * 3. Régészeti érdekű területek esetében meg kell kérni a KÖH állásfoglalását. 4. Bárhol végzett földmunka közben előkerülő emléket vagy leletet haladéktalanul be kell jelenteni az Önkormányzat jegyzőjének, aki köteles a bejelentésről az illetékes múzeumot értesíteni. A múzeum 24 órán belül nyilatkozik a tevékenység folytatásának feltételeiről. + * Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (IV.1.) ör + Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör

18 V. FEJEZET Környezetvédelmi szabályok Általános követelmények 1. A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. 2. A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. 3.Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 4. A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása rendeltetési mód-változás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani. 5. Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. 6. A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. 7. A nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell. 8. A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell. 9. Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. 10. Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni. 11. A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket. 2. Környezetterhelési határértékek 1. Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket. 2. Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.

19 3. Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken. 4. Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. 5. Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni. 6. Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket. 3. Speciális eljárási szabályok 1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket. 2. Hőgyész a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint engedély alapján történhet 3. Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 4. Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 5. A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint. 6. Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít. 7. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait. 8. Hőgyész településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények. 9. A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról Módosította a 2/2010. (IV.1.) ör

20 1. Beépítésre szánt területen a telekhatárok és a növények között legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani: a.) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,5 m; b.) 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor, valamint bármilyen fa esetében 2,0 m. 2. Beépítésre nem szánt területen a telekhatárok és a növények között legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani: a.) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte- (egres-), ribiszke-, josta- és málnabokor, valamint 1 méternél magasabbra nem növő dísz- vagy védelmi szerepű bokor (élősövény) esetében 0,8 m; b.) minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra oltott körtefa, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő dísz-, vagy védelmi szerepű bokor (élősövény) és a c.) pontban nem szereplő fa esetében 2,0 m; c.) kajszi- és cseresznyefa, valamint vadalanyra oltott alma- és körtefa esetében 4,0 m; d.) 3 m-nél magasabbra növő dísz-, vagy védelmi szerepű bokor (élősövény), továbbá dió- és gesztenyefa, valamint 5 m-nél magasabbra növő fa esetében 5,0 m. 3. Közút területén az építési területük határai és a növények között az 1. és 2. bekezdés rendelkezésétől eltérően legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani: a.) cserjék és 3 m-nél magasabbra nem növő fák esetében 1,5 m; b.) 3 m-nél magasabbra növő fák esetében 2,5 m A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell. 2. Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42. (7) bekezdése szerint fásítani kell. 3. A település területén pollentermelő növényeket ültetni nem szabad.

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Alsómocsolád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete.

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány község helyi építési szabályzatáról Zákány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 11/2008.(VIII.28.) számú rendelettel,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA... 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 2. ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA... 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 2. ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 1 DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 12/2007.(V.05.) KT, a 2/2009.(II.15.) KT a 29/2009.(XII.18.) KT, a 32/2011.(XII.30.) a 14/2012.(IV.30.), a 17/2012.(V.31.), a 36/2012.(XII.28.),

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2008. (IV. 30.) sz. rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2008. (IV. 30.) sz. rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2008. (IV. 30.) sz. rendelete Sárpilis község helyi építési szabályozásáról Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete Magyarkeszi község helyi építési szabályozásáról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2004. (XII. 22.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetbe foglalt rendelet) 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e Balatonederics község helyi építési szabályzatáról 1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R.03.07. Dátum 2005. 11. Leíró: Somlai Zsanett 1 01. Á S V Á N Y R Á R Ó

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben