- a gabonafélék és az olajos magvak szektorának jövıje igen erısen függ a bioüzemanyagokétól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- a gabonafélék és az olajos magvak szektorának jövıje igen erısen függ a bioüzemanyagokétól"

Átírás

1 Somai Miklós: Útijelentés egy decemberi párizsi agrárkonferenciáról Annak megfelelıen, ahogyan arról az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) 2003-as megreformálása idején rendelkeztek, a Bizottság már 2007 novemberében ismertette a Felkészülés a KAP-reform állapotfelmérésére címő közleményét. Az angolul Health Check (~egészségügyi állapotfelmérés) néven ismert dokumentummal kidolgozóinak célja nem újabb reform felvázolása volt, inkább vitaindítónak szánták, amelyrıl a szakma, a politika és a tudomány emberei azonnal el is kezdték az eszmecserét. Az egyik ilyen vitán e sorok írója is részt vett, s az alábbiakban megpróbál hő képet adni az ott elhangzottakról. A nemzetközi konferenciára a Pluriagri 1 szervezésében került sor, december 18-án, Párizsban. A délelıtti ülésszak elıadói, illetve kerekasztal-vitapartnerei a 2003-as reform értékelésével és a KAP jövıjével foglalkoztak. Hervé Guyomard, az INRA 2 tudományos igazgatója, a KAP további reformjára, a bio-üzemanyagok elterjedésére és a WTO Dohaforduló kimenetelére vonatkozó különbözı hipotézisekre alapozva vázolta föl elırejelzését. Eszerint, a legvalószínőbb forgatókönyv a következı fıbb megállapításokat tartalmazza: - a gabonafélék és az olajos magvak szektorának jövıje igen erısen függ a bioüzemanyagokétól sokkal inkább, mint egy további KAP-reformtól vagy a WTOtárgyalások kimenetelétıl. A termelés felfutásának azonban még a kereslet legkedvezıbb alakulása esetén is gátat vethet a környezetvédelmi politikák megerısödése, mert félı, hogy az egyre intenzívebb mővelés, valamint újabb és újabb területek mővelésbe vonása a biodiverzitás további szegényedéséhez, és a vízkészletek csökkenéséhez vezethet; - egyes termékpályákon pl. cukor, tej, vaj, bárhogy is alakuljanak a modellben szereplı változók (KAP-reform, bio-üzemanyagok, WTO-forduló), a negatív hatások borítékolhatók. Az árak minimum 15 százalékos csökkenésére mindhárom említett termék esetén számíthatunk. Emellett a cukorszektorban a termelés is jelentısen visszaesik; - a KAP-reform (a piaci intézkedések visszaszorulása) általában az állati termékeket (azon belül a tejszektort és a legeltetéses állattartást) érinti keményebben, míg egy WTO-egyezség (a kötelezı piacnyitás révén) a tejre, cukorra és húsokra hat erıteljesebben; - a borászat, a zöldség- és gyümölcstermelés és az iparszerő állattenyésztés (sertés, baromfi) kivételével a jövedelmezıség igen erısen kapcsolódik a közvetlen kifizetésekhez, illetve függ azok jövıjétıl. Ezen a ponton igen nagy a bizonytalanság. Bármilyen radikális változtatás alaposan átrendezheti az egyes szektorokban a jövedelmezıségi viszonyokat. Éppen ezért egy fokozatos átalakításnak nagyobb az esélye. Ugyanakkor a számítások alapján úgy tőnik, hogy a jelenlegi árszintek tartós fennmaradása esetén a közvetlen támogatások esetleges 35 százalékos csökkentését az agrártermelés 6,4 százalékos növekedése ellensúlyozná. Hervé Guyomard egyik fontos megállapításával amely szerint az állattenyésztés számára a gabonaárak emelkedésébıl származó többletköltséget nagyjából kiegyenlítheti a bioüzemanyag-termeléskor egyre nagyobb tömegben keletkezı, fehérjében gazdag takarmánypogácsák árának csökkenése a jelenlévı szakemberek többsége vitába szállt. 1 A Pluriagri egy francia egyesület, mely a Céréaliers de France (Franciaország gabonatermelıi) nevő szervezet elnökének kezdeményezésére jött létre 1999-ben. 2 Institut national de la recherche agronomique ~ nemzeti agronómiai kutatóintézet.

2 2 Bénédicte Carlotti, a Pluriagri kutatója, elıadásában azt mutatta be, hogy a 2003-as KAPreform milyen változatos módon valósult meg az egyes EU-tagországokban. A változatosság elsısorban a hektáronkénti támogatások odaítélésére (egyéni referenciák vagy regionális átlagok alapján), a termeléstıl való elválasztásának mértékére, valamint a KAP elsı (piaci) és második (vidékfejlesztési) pillére közötti megoszlására vonatkozik. A latin országok általában egyéni (történelmi) referenciákat alkalmaznak, Németország és Anglia pedig fokozatosan jut el odáig, hogy 2012/13 környékén már regionális alapon ossza el a támogatást. 3 Az elválasztás mértéke ez utóbbi két ország, valamint Olaszország esetében teljes, Franciaországban és Spanyolországban azonban csak részleges. Az elemzésben szerepelt még két, újonnan csatlakozott EU-tag is Lengyelország és Magyarország, ahol az uniós támogatás egyszerősített formában (szektorsemlegesen, hektáronként egységes összegben) jut a termelıkhöz. A nemzeti kiegészítés (az ún. top-up ) tekintetében Lengyelország azonnal teljes szétválasztást vezetett be, hazánk azonban nem, mely rezsimet a Bizottság kérésére 2007-tıl úgy alakítottuk át, hogy egyes termékeknél (nagykultúrák, tej) teljes, másoknál (szarvasmarha, dohány) részleges szétválasztást alkalmazunk. Spanyolországban bár a termeléssel való fölhagyástól és az elsivatagosodástól való félelem miatt, a reform által megengedett, lehetı legtöbb termék esetében megtartották a közvetlen támogatás és a termelés kapcsolatát az ugarterületek aránya jelentısen megnıtt (fıként a gabonával, azon belül is a keménybúzával bevetett földek rovására). Egyúttal nıtt az olajos magvak és a takarmányterületek aránya. A jelenség Olaszországban is megfigyelhetı volt a keménybúza vetésterülete (a kedvezıtlen területekre vonatkozó támogatás megszőntével) mintegy 25 százalékkal csökkent, a termelés azonban nagyjából szinten maradt, köszönhetıen annak, hogy a mővelés a kedvezı adottságú területekre koncentrálódott. Németországban a regionálisan egységes támogatásra való áttérés elsısorban a tej- és a cukortermelıknél okozhat problémát. Nehéz elfogadni, hogy a történelmileg kialakult különbségeket most egységesíteni kell, holott ez természetes, hiszen a teljes szétválasztással megváltozott a támogatás jogcíme: a termelıknek ma már a jelenlegi és a korábbi termelés szintjétıl, minıségétıl, árától stb. függetlenül jár a támogatás. A potenciális feszültségeket mindenesetre egyelıre takaréklángon tartják a magas piaci árak. Jellemzı, hogy a várakozásokkal ellentétben a gyenge termıképességő keletnémet földeken sem hagyott alább a termelési kedv. Tudniillik, korábban a szakértık attól féltek, hogy a rozs lesz a nagy vesztese a teljes szétválasztásnak (vagyis annak a lehetıségnek, hogy mindenki szabadon döntheti el, mit akar termelni), de a termék ára idıközben 80-ról 240 euróra nıtt tonnánként. A termelési kedvnek a biogáz-gyártás és a bio-üzemanyag business felfutása is jót tett. Angliában a modulációval kapcsolatban merülnek fel aggályok: a helyzet annyiban különleges, hogy a 2003-as KAP reform által kötelezıvé tett 5 százalékos mértéken felül, Anglia a közvetlen támogatások további 12 százalékát irányítja át az elsıbıl a második pillérbe. A termelık ezzel kapcsolatban két dologtól félnek: egyrészt attól, hogy az önkéntes moduláció torzítja a versenyfeltételeket elvileg hátrányba kerülhetnek más tagországok farmereivel szemben, akik számára a támogatások nagyobb arányban jelennek meg megkötések nélkül elkölthetı (elsı pilléres) forrásként; másrészt a vidékfejlesztési pénzek elnyerésének feltételei ma még ugyan könnyen teljesíthetık, idıvel azonban felkeményedhetnek, vagyis a farmereknek további erıfeszítésükbe (költségükbe) kerülhet a megszerzésük. 3 Nem véletlenül írtam Angliát, ugyanis az Egyesült Királyságot alkotó négy országrészben is egymástól merıben eltérı módon vezették be a 2003-as KAP-reformot.

3 3 Lengyelországban és Magyarországon bár a támogatás mértéke egészen 2013-ig az EU-15- ökben érvényes szint alatt marad, az egyszerősített rendszerbıl származó szubvenció komoly fejlesztéseket tett lehetıvé a közepes és nagyobb területekkel rendelkezı gazdaságokban. Ugyanakkor, probléma is akad bıven. Lengyelországban a közvetlen támogatásra jogosult farmok fele még mindig ún. fél-megélhetési (részmunkaidıs, zömmel önellátásra termelı) törpebirtok, melyek eddig szociális pufferként funkcionáltak, de számuk várhatóan rohamosan csökkenni fog. Magyarországon az állattenyésztésben vannak a legnagyobb problémák: a szarvasmarha-állomány csökkenését a szektorba bıségesen áramló szubvenciók (pl. a nem elválasztott top-up -ok) sem tudták megállítani, míg a sertés és baromfi szektor mely a csatlakozás elıtt bıséges támogatásban részesült nehezen viseli az igen magas takarmányárak és az elapadó források által meghatározott új körülményeket. Ami a támogatási technikát illeti, Magyarország 2009-tıl át szeretne térni az EU-15-ökben már mőködı, egységes farmtámogatási rendszerre, míg Lengyelország az egyszerősített rendszer 2013-ig történı meghosszabbításában gondolkozik. 4 Az elıadást követı kerekasztal-beszélgetésen gazdálkodók, illetve farmerszövetségek tisztségviselıi vettek részt a különbözı tagországok képviseletében. A vita folyamán az alábbi kérdések kerültek terítékre: - a brit résztvevı a támogatások teljes szétválasztása mellett érvelt. A 2003-as reform is már sokat segített a gazdáknak, hiszen szabadon, a piaci jelzések alapján választhatják meg, hogy mit termelnek. Az olasz és a spanyol azonban úgy vélte, a teljes szétválasztás esetén félı, hogy túl sokan hagynának fel a gazdálkodással, és egész vidékek néptelenednének el. 5 A lengyel megjegyezte, hogy az újonnan csatlakozott országokban még nem tıkésedett annyi támogatás a farmokban, mint Európa nyugati felén, vagyis az agrárfejlıdés még nem tart ott, ahol az EU-15-ökben, ezért a hagyományos eszközök teljes feladása még korai lenne; - a magyar résztvevı is az intervenció megtartása mellett emelt szót. Szerinte az intervenció nem csak a termelıknek, de a fogyasztóknak is érdeke, amennyiben stabilizálja a piaci árakat. Márpedig korunkban éppen az egyre hektikusabban mozgó árak jelentik a legnagyobb kockázatot az agrárpiacokon. A spanyol erre úgy reagált, hogy amikor a Bizottság a hagyományos piaci eszközök (intervenció, exportszubvenció) megszüntetése mellett érvel, akkor ez olyan, mintha egy olajtanker parancsnokának a háborgó tengeren azt javasolnák, vágja le a kormányt, hadd menjen a hajó, amerre akar. A spanyol szerint a támogatásoknak a termeléstıl való teljes szétválasztása nem idıszerő, hiszen komoly globális kihívások vannak, amelyekre nem az a megfelelı válasz, hogy aki nem akar, az ne termeljen. Az agrárpolitika leépítésében érdekelt adófizetık egyben fogyasztók is, és mint ilyeneknek érdekük, hogy lejjebb menjenek az árak; - a német résztvevı is a stabilitás szükségességét hangsúlyozta, bár ı ezt inkább a termelıi jövedelmek miatt tartotta fontosnak. Úgy vélte, nincs értelme tovább növelni a modulációt (ahogyan azt a Bizottság az Health Checkben javasolta), mert az potenciálisan tovább csökkentené a termelıi jövedelmeket. A brittel karöltve kiállt a 4 Az egységes farmtámogatási rendszer (Single Farm Payment, más néven Single Payment Scheme) és az Egyszerősített terület alapú támogatások (Single Area Payment Scheme) rendszere között az a lényegi különbség, hogy az egyszerősített rendszer az egyes ágazatok között kiegyenlítettebb támogatást tesz lehetıvé (pl. a kertészeti ágazat és a tömegtakarmány termelés is kaphat földalapú támogatást). 5 Spanyolországban a 2003-as reform hatására már eddig is nagyon sokan számolták fel tejfarmjukat.

4 4 kötelezı ugar eltörlése mellett, mondván, ha a termelıknek a piaci jelzések alapján kell dönteniük, akkor nincs helye a kínálatkorlátozásnak; - a támogatások bizonyos gazdálkodási méret feletti korlátozásával kapcsolatban mely javaslat szintén a bizottsági anyagban szerepel a brit résztvevı úgy érvelt, hogy amennyiben a közvetlen kifizetések elnyerése érdekében az egész terület vonatkozásában kell teljesíteni bizonyos feltételeket (cross compliance 6 ), akkor úgy fair, ha a közvetlen támogatás is a teljes területre jár; - a francia résztvevı szerint, amikor a KAP jövıjérıl beszélünk, a következı alapkérdésekre kell választ találni,: hogyan lehetne egyszerősíteni a rendszert, hogyan lehetne a rendszert a piaci igényekhez igazítani és milyen válaszokat kellene adni az új kihívásokra (klímaváltozás, piaci árrobbanás, bioüzemanyag-gyártás)? A spanyol a 2003-as reformra célozva megjegyezte, hogy amikor egyszerősítésrıl beszélnek, a szabályozás egyre bonyolultabbá válik. A vita további részében nagyon sokan szóltak hozzá, és nagyon sok kérdésben alakult ki viszonylagos egyetértés. Az alábbiakban a legfontosabb felvetéseket vesszük számba: - az európai agrárpolitika számára kényszerő adottságot jelentenek a merev költségvetési keretek. Márpedig az agrárpiacok instabil piacok, ergo évente korántsem azonos összegő támogatásra lenne szükség. 7 Stabil költségvetés és változó támogatási szükséglet azonban csak akkor fér meg egymással, ha létezik egy puffer, vagyis ha egy adott év megtakarításai átvihetık lennének a következı évekre; - amennyiben az intervenció kikopik a rendszerbıl, elıtérbe kerül a kockázatmenedzselés biztosítási alapon történı megoldása. Csakhogy, igen eltérı viszonyok találunk az egyes tagországokban. Van, ahol nagyon sokféle (pl. termés-, jövedelem-, árbevétel- stb.) biztosítás köthetı, és az állam beszáll a biztosítási díj finanszírozásába. Kérdés, milyen hozzáadott értéke lehet a fejlett biztosítási piaccal (és állami díjtámogatással) rendelkezı tagországok számára egy európai szinten egységesített rendszernek? Válasz: ha már a Bizottság egyértelmő szándéka, hogy nem avatkozik a piaci folyamatokba, akkor legalább a nemzeti biztosítási rendszerek valamilyen mértékő viszontbiztosításával hozzájárulhat a kockázatok és költségek kiegyenlítéséhez. Sajnos, egy ilyen rendszer bevezetésének a költségvetési viták mai, a nettó pozíciókra kihegyezett állapotában nincs sok esélye, hiszen azonnal elkezdıdne a számolgatás, melyik ország mennyi többlettámogatáshoz jut. További ötletként felmerült, hogy a gazdáknak az autótulajdonosokhoz hasonlóan kötelezı biztosítást kellene kötniük, amelynek részbeni finanszírozását a KAP-költségvetés átvállalná. A kötelezı jelleg azt jelentené, hogy ellentétben a mai állapotokkal, amikor minden farmer maga dönt arról, köt-e biztosítást az egyéni felelısségvállalást senki sem kerülhetné el; - végül néhány szó a legitimitásról. Többen fölvetették, hogy a Bizottság a Health Checkben úgy javasol megszüntetni egy konkrét eszközt (az intervenciót), hogy nem ad helyette másikat, és nem ad választ a legégetıbb kérdésekre (pl. a klímaváltozásra). A Bizottság nehéz helyzetbe hozza a tagországok politikusait, amikor (a teljes szétválasztással) gyakorlatilag életjáradékszerő juttatássá változtatja a közvetlen kifizetést. A társadalom szemében az agrárpolitika csak mint valami költséges rossz jelenik meg, a mezıgazdaság szereplıi pedig akkor is kapják az életjáradékot, ha a 6 Keresztmegfeleltetés = A támogatások kifizetése fejében a gazdálkodóknak bizonyos minimális feltételeket be kell tartani a környezetvédelem, állatvédelem, élelmiszerbiztonság stb. terén. 7 Az amerikai rendszer az európainál sokkal rugalmasabban követi a gazdák támogatási szükségleteit. Egyik évrıl a másikra igen jelentıs, akár többszörös változás is lehetséges a kifizetett összegekben.

5 5 piaci viszonyok nem indokolják (azaz magas termelıi átvételi árak esetén is), sıt, akkor is, ha semmit sem termelnek (vagyis ugaroltatnak). A Bizottság jelenlévı képviselıje szerint a KAP új legitimitását egyrészt az jelenti, hogy a mezıgazdaság a társadalom számára közjavakat állít elı, amikor termel, sıt akkor is, amikor éppen csak rendben tartja a kultúrtájat. Másrészt, mivel Európában a polgárok az élelmiszerbotrányok hatására olyan irányba kényszerítik a közös agrárpolitikát, amely egyre inkább megköveteli a különbözı növény- és állategészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti elıírások betartását, miközben a világpiaci versenytársakra ezen elıírások nem vonatkoznak, a szektor fennmaradásához elengedhetetlen az egyenlıtlen versenyfeltételek támogatással történı ellensúlyozása. Másképpen: mivel az agrárgazdaság számára szigorú környezeti szabályozást kikényszerítı uniós polgárok a boltokban többnyire a legolcsóbb élelmiszert helyezik a kosarukba, jogosnak tőnik az érvelés, mely szerint, ha az emberek fogyasztóként nem hajlandók a magas piaci árakban megfizetni az általuk megkövetelt természetvédelem extra költségeit, akkor fizessék meg azokat az adójukban. A délutáni ülésszakon a piacoké és az áraké volt a fıszerep. Jacinto Fabiosa, a FAPRI 8 igazgatója, elıadásában arra kereste a választ, meddig tarthat a magas világpiaci agrárárak idıszaka. A FAPRI prognózisa az, hogy a mezıgazdasági alaptermékek jelenlegi magas árszintje tartós lesz, mert több, minimum középtávon állandónak prognosztizálható hatás is magasan tartja. 9 Lássuk sorjában az említett hatásokat: - az elsı helyen említendı a világgazdaság igen kiterjedt régiónak pl. olyan hatalmas országoknak, mint Kína vagy India gyors ütemő gazdasági növekedése. Ez a növekedés sok esetben olyan térségeket érint (Közel-Kelet, Afrika, Délkelet-Ázsia), ahol a rendelkezésre álló agrárpotenciál szőkössége miatt, az adott országuk nem képesek maguk kielégíteni növekvı keresletüket. Ráadásul, az életszínvonal növekedése és a városiasodás nyomán a fogyasztási szerkezet is átalakul: a korábbinál kevesebb gabonaalapú étel, ellenben sokkal több proteinben gazdag hús és tejtermék kerül a vásárlók kosarába; - szorosan ide tartozik a kıolajár, melyet a gyorsan növekvı gazdaságú országok kereslete tart magasan. Az üzemanyagárnak a mezıgazdaságra gyakorolt hatása egyrészt az input, vagyis a költségek oldalán jelentkezik, másrészt a biodiesel, illetve bio-ethanol busisess-en keresztül. Ez utóbbi esetben ugyanis, feltételezve, hogy az iparág a prognosztizált ütemben fejlıdik (elsısorban Észak- és Dél-Amerikában, kukorica, illetve, szója és cukornád alapon), az alapanyagként szóba jöhetı termékek ára elszakad az agrárpiacokon érvényesülı játékszabályoktól, és a kıolaj árához igazodik; - az agrárpiacokon érvényesülı keresleti nyomás hatására egyrészt, és ez a 21. század elsı éveinek világos, egyenes vonalú tendenciája, az élelmiszer-készleteknek a felhasználáshoz mért aránya folyamatosan csökken (vagyis romlik az ellátásbiztonság), másrészt, a kereslet kielégítésére egyre gyengébb termıképességő földeket vonnak mővelésbe. 10 A készletek arányának csökkenése és a határköltségek növekedése egyaránt feljebb tolja az agrárárakat; 8 Food and Agricultural Policy Research Institute, Iowa State University, Ames 9 Ezt a jövıképet egyébként az agrárvilágpiac egyik legfontosabb hımérıje, a chicago-i árutızsde jegyzései is alátámasztják, amelyek több alapvetı termékre vonatkozóan, az idıben legtávolabbi kötések esetén is sokkal magasabbak, mint az utóbbi húsz évben bármikor. 10 Brazíliában és Argentínában például egyre több legelıt törnek fel, hogy szójával vessék be.

6 6 Fabiosa elıadása után Michel Griffon (a CIRAD 11 tanácsadója) fejtette ki véleményét arról, milyen hatással lehetnek a demográfiai folyamatok a világ mezıgazdaságára. Amikor kb és 2000 között a Föld népessége 3-ról 6 milliárdra duplázódott, a mezıgazdasági termelés még viszonylag könnyen követte a változást, mert a termıföld egyharmadán önellátó termelés folyt, s a technológiai fejlıdésen kívül új területek árutermelésbe vonásával is növelhetı volt a kibocsátás. Most, hogy 2000 és 2030/40 között várhatóan 6-ról 9 milliárdra sokasodunk, a mezıgazdaság dolga sokkal nehezebbé válik. A népességrobbanás olyan területeket is érint (pl. Marokkótól Észak-Kínáig), ahol eleve negatív a vízmérleg, vagyis öntözéssel nem lehet növelni a termıterületet. A világ fejlett régióiban pedig a bioüzemanyaggyártás egyre több nyersanyagra tart igényt, azaz egyre több területet vesz el az élelmiszertermeléstıl. 12 A technológiai váltás elkerülhetetlen, ami megdrágítja a termelést. Az önellátásról még több területen lesznek kénytelenek áttérni az árutermelésre. Griffon prognózisa az, hogy az évente elıállított mezıgazdasági termékek vonatkozásában a világpiac szerepe a mai kb százalékosról néhány évtized leforgása alatt kb százalékosra nı. Csakis ily módon van rá esély, hogy ki lehessen elégíteni a növekvı keresletet. Kérdés, mi lesz a kisparasztokkal? Milyen szektor jelenthet nekik alternatívát? Ezen a ponton a vitanap kezdeményezıje és levezetı elnöke, Jean-Christophe Debar (Pluriagri) közbevetette, hogy ez a probléma nem csupán a fejlıdı vagy átmeneti gazdaságú országokban jelentkezik. Hiszen látható, hogy a Bizottság olyan irányba tereli a közös agrárpolitikát, amelyben minimálisra csökken az állami beavatkozás szerepe. Márpedig történelmi tapasztalat, hogy ahol sem az állami (intervenciós), sem pedig a magán (biztosítási) kockázatmenedzselés nem elérhetı mert az egyik nem létezik ( kikopik a rendszerbıl), a másik pedig bizonyos gazdasági méret alatt túl drága, ott óhatatlanul egyre kevesebb kézbe kerülnek a földek. Ezután még egy utolsó kerekasztal-beszélgetés szervezıdött bizonyos termékpályák képviselıivel. A részletekbe menı vitából az alábbiakat volt érdemes megjegyezni: - egyes alszektorok különösen a fehérhústermelık és a cukoripar képviselıi úgy érzik, hogy a Bizottság magukra hagyta ıket, nincs semmilyen elképzelése velük kapcsolatban, és az sem zavarja, ha Európa szükségleteit egyre nagyobb arányban importból elégítik ki; - bár a világban terjed a genetikailag módosított szója, az EU-ban lassúbb az átállás amellett, hogy a bioüzemanyag-gyártás is egyre több alapanyagot vesz el a takarmányozás elıl, s egy esetleges hiány nagy gondot okozna; - végül, sokan egyetértettek azzal, hogy vigyázni kell a jövıt illetı jóslatokkal, mert a világpiacon nagyon kevés (az összkereslet alig 1-2%-a) hiányzott, s ez is elég volt ahhoz, hogy az árak az utolsó másfél évben látott szintre emelkedjenek. Egy-két év alatt újra megtelhetnek a raktárak, és akkor egészen másféle agrárpolitikára lesz szükség, mint amilyent most a Health Check-ben a Bizottság javasol. 11 Centre du coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 12 Észak-Franciaországban már érezhetı a verseny a sertéságazat és az ethanol-business között a kukoricáért.

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Els rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Els rész Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Elsı rész 2009 ISBN 978-963-88162-1-4 Ö ISBN 978-963-88162-2-1 Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között

A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár- és Vidékfejlesztési Témacsoportja A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Készítette: Somai Miklós Budapest, 2005. Április

Részletesebben

Somai Miklós: Egy konferencia margójára. Bevezetı

Somai Miklós: Egy konferencia margójára. Bevezetı Somai Miklós: Egy konferencia margójára Bevezetı Július elsı felében, a Fertı-tó melletti Rusztban a Bécsi Gazdasági és Üzleti Egyetemhez tartozó Osztrák és Nemzetközi Adójogi Intézet szervezésében, döntıen

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból 717 TA NULMÁNY A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: EU Közös Agrárpolitika, nemzeti agrárstratégia, versenyképesség, közjavak. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA MOSONMAGYARÓVÁR 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET VITÁJA KÖZÉPRŐL ÉS A SOR VÉGÉRŐL MAGYARORSZÁG ÉS LETTORSZÁG HARCBAN A MEZŐGAZDASÁGI ÉS KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOKÉRT

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET VITÁJA KÖZÉPRŐL ÉS A SOR VÉGÉRŐL MAGYARORSZÁG ÉS LETTORSZÁG HARCBAN A MEZŐGAZDASÁGI ÉS KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOKÉRT PALKOVITS VALÉR TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET VITÁJA KÖZÉPRŐL ÉS A SOR VÉGÉRŐL MAGYARORSZÁG ÉS LETTORSZÁG HARCBAN A MEZŐGAZDASÁGI ÉS KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOKÉRT Az Európai Bizottság 2011. júniusban nyilvánosságra

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZERGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZERGAZDASÁGA Dr. Nagy Frigyes AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZERGAZDASÁGA 2., átdolgozott kiadás Nyugat-Magyarországi Egyetem EU Oktatási Központ Mosonmagyaróvár TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.. 5 AZ EU KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA (KAP).

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március MAGYAR trendfigyelı 2007. március Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. március 2 TARTALOM MAGYAR TRENDEK...

Részletesebben

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013)

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/4. 95-115. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 4: 95-148 KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' Kulcsszavak: (Perspectives in Rural

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR. FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés

D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR. FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

J O G O T A Z É L E L E M H E Z!

J O G O T A Z É L E L E M H E Z! ISKOLÁK A VILÁGÉRT J O G O T A Z É L E L E M H E Z! Fotó: Friedrich Ofner ISKOLÁK A VILÁGÉRT TARTALOMJEGYZÉK 4 NEMZETKÖZI MEZİGAZDASÁGI KERESKEDELEM ÉS FEJLESZTÉS 5 FENNTARTHATÓ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Amerikai agrárpolitika válaszúton

Amerikai agrárpolitika válaszúton Somai Miklós: Amerikai agrárpolitika válaszúton 1. ELŐZMÉNYEK, A KLASSZIKUS AMERIKAI AGRÁRPOLITIKA KIALAKULÁSA... 2 2. VÁLSÁGTÓL VÁLSÁGIG, AVAGY A PARADIGMAVÁLTÁS VÁLSÁGA?... 5 2.1. AZ ELSŐ VÁLSÁG... 5

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Erdészeti- Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdıvagyon-gazdálkodás program (E5) DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az erdıgazdálkodás számviteli és finanszírozási

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A jövő munkahelyeiért II/A kötet Adalékok egy magyar

Részletesebben

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár Témavezető: Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL Készítette: Ipari Parkok Egyesület Rakusz Lajos 2007. szeptember T A R T A L O J M J E G Y Z É K

Részletesebben