Certified 'by ISO 9001 &14001

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Certified 'by ISO 9001 &14001 www.ecomcert.org"

Átírás

1 Certified 'by ISO 9001 &14001

2 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szattnár-Bereg Megyei Biróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A" A ~érleg fordulónapja: A mérleg fajtája: ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza, április 23. P.h.

3 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: l Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 31. loooiluf ESZK()Z()K (aktivák) Ol. A.lWektetett eszközök (02+'10+18 sor) 02. L Immateriális javak (03-09 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke \fagyon i értékű jogok Szellemi termékek Uzleti vagy tégérték Immateriális javara adott el61egek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. IL Tárgyi eszközök (ll-l7 sorok) ll. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Z. Műszaki berendezések, gépek. járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el61egek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. IlL Befektetett péllzügyi eu;közök (19-26 sorok) 19. l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb.részesedési viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít6 értékpapír, Befektetett - i eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különoozete 27. af_. ( IOF) 28. I. Készletek (29-34 sorok) 29. l. Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Készterm.ékek Aruk Készletekre adott e16iegek Előzóév Tárgyév ImS , O Nyíregyháza, április 23. képviselője

4 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám: oo7.év Éves beszámoló mérlege - ft A" A mérleg forduiónapja: december 31. Oldal: 2 l000buf EMz4é.; Tárgyév 35. ll. Köveielések (36-42 sorok) l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különoozete Származékos ügyletek pozitív értékelési különoozete 43. Ill. Ertélqulpfrok (44-48 soruk) O O 44. l. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvény~ saját üzeletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értékpapírok Ertékpapírok értékelési különoozete 49. IV. Péazeszközök (50-51 sorok) l. Pénztár. csekkek l Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolúok (53-55 soruk) l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 2007 l ESZKÖZöK (AKTiVÁK) ÖSSZESEN 14' Nyíregyháza, április 23.,8Z(1~lf<1q képviselője

5 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "Att A mérleg fordulónapja: december 31. FORRASOK ~L'k} looobvf 57. D. Saját tike (581 Mt-t t6'sor) 58. I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 61. lll Tőketartalék 62. IV. Eredménytartalék 63. V. Lekötött tartalék 64. VL Ertékelési tartalék (65-66 sorok) 65. l. Ertékhelyesbítés értékelési tartajéka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. vn. Mérleg szerinti eredmény 68. E. Céltartalékok (69-71 sorok) 69. l. CéltartaIék a várható kötelezettségekre CéltartaIék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) 73. I. Hártasorolt kötelezettsé2ek (74-76 sorok) 74. l. HátrasoroIt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben HátrasoroIt köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. ll. Hosszú lejáram kö " ek (78-85 soruk) 78. l. Hoss~ lejáratra kapott kölcsönök Atváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkózással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek D6zőév Tárgyév OOO O O O O Nyíregyháza, április 23.

6 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 4 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 3 L l_hull 86. m Rövid lejáratú kötelezettségek (81 és sorok) 87. l. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszálhtásból és szolgáltatásból (szállitók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sarok) 99. l. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek:, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek tol. FOIlllÁSOK (PASSZtVÁl[) ÖSSZUJ:.N El6z6év Tárgyév O O Nyíregyháza április 23. A

7 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárárással) Beszámolási időszak: Nyíregyháza, április 23. P.h.

8 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló"a" eredmédykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. IÉrtékesítés Dettó árbevétele (01+02 sor) 03. Saját tennelésű kész1etek állományváltozása 04. Saját előállitású eszközök aktivált értéke n. Aktivált saját teljesítméayek értéke ( sor) ID. Egyéb bevételek lll. sorml: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igényhevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szol,.... k értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ADj" -'..II, -=. ráfordítások (05-09 sorok) 10. Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb ki6zetések 12. Bérjárulékok V. SzeQtélyi jedegi ráfordítások (10-12 sdrok) VI. VII. l008hvf Ertékcsökkeaési leirás Egyéb rá(onlíqísok VU. sorból: értékvesztés ItlZEMI (UZLETI) TEv": Ir.~ySEG ERED1Yll'.rftII!i (1+D+m:.IV A. V-VJ..VIL sor) 13. Kapott Gáró) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsoltvállalkozástól kapott 15. BefektetettjJéDZÜgyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei vm. 17. sorból: értékelési különbözet Pé"':;;IiJ; műveletek bevételei (13-17 sorok) El6zóért O O Tál'lYév O O %4 NyíregyháZa, április 23. képviselője

9 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló'" A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Oldal: 2 l_hijf. Elézóév Tárgyév 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kama-geuegű ráfordítások sorbói: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb mordításai sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ser) B. Pt"NZtJGYI MVVELE1ttam~YE (VIII-lXser) C. SZOKASOS VÁl ~.AI.JC07..ia EREDMENY (+-A+-B sor).. 42% X. Readkíviili bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások ld. RENDK1Vt)U EREDMÉNY (X-XI sor) L ADOZAS EJ...OTrI y (+..c...d sor) xn. Adóf"lUtési kötelezettség F. ADOZOTI' ERED~y' (+-E-msor) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre O O 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés O O G. imérleg SZERINTI EIlEDl'ltNY (...F sor) a Nyíregyháza, április 23. ó képviselője

10 Adószám: Cégbiróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (forgalmi költség eljárárással) Beszámolási időszak: Nyíregyháza, 20B.április 23. P.h.

11 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal; l Adószám: Cégjegyzék szám: oo7.év Éves beszámoló ffa ff eredménykimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámol~i ídősru: január Ol december llHUF Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. Ertékesítés nettó árbevétele (01+02 sor) 03. Ertékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ll. Ertékesítés közvetlen költségei (03-05 soruk) ID. Ertékesítés bruttó eredmérye (I-ll sor) 06. Ertékesítési, forgalmazási költségek 07. Igaz~jköltségek 08. Egyéb általános költségek IV. iértékesités közvetett költségei (06-08 soruk) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VL Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. {JZEMI (ÜZLETI) I~V~'iSÉG PIID~I~ (+-ID IV+V-VL sor) 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott ll. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ll. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegfi bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet Pénzlgyi múveletek bevételei (9-13 soruk) vu. Előző év O l S O Tárgyév O III Nyíregyháza, 20B.április 23. ga;twuj~ó képviselője

12 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló" A" eredmény kimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámolási időszak: január Ol december CJlHUF EIW& Tárgyév 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfulyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénztigyi műveletek egyébráfordításai sorbó1: értékelési kil1önbözet VIll. Pénziigyi műveletek ráfordításai ( sor) B. Pl!.1'iu.GYI ~TDC EItEDMENl')!; (VU vm sor) C. S7nJCÁ~ V.4.IJ.AIKOZAsI ERmMl!.tru (+-A+-B sor) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. ~I(fYt)U 1:RED~1' (IX-X sor) -281' 801 E. IADózÁ.~ ELOTTI EIlD~l' (+-C+-D sor) XI. AdófIZetési kötelezettség F. IADóZOTT ERED~Y {+-E-X11 sor} Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. 1...»1".1i'.G SZERIN11 'J: (+-F+t8-19 SOf) Nyíregyháza, 20l3.április 23.

13 Certified by ISO 9001 & KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz Nyíregyháza április 23.

14 A. ÁLTALÁNOS RÉsz 1.) Általános kiegészítés TárSaság neve: TÉRSÉGIBULLADÉK-GAZDÁLKODÁSIKft 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. Működési fonmija: Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontia: Tulajdonosok: Jegyzett tőke: Számlayezetö bank: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft. l eFt CIBBankZrt ~ OTP Bank Nyrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg év. Képviseletre jogosult: Főtevékenység: 5/2011 (VI.2!.) GTlTIIG Kft számú határozat szerint 201 L július. l-jétől határozatlan időre PetróÁrpád lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Ibolya u Nem veszélyes hulladék gyűjtés További tevékenységek: Nem yeszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás Gépjánnűjavítás, karbantartás Hulladék nagykereskeddem Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült. Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll Könyvvizsgáló: SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. Engedély száma: Támcsuné Salamon Magdolna Ig. sz.: l

15 Felelős könyvviteli szolgáltató: Internetes honlap pontos címe: Magyamé Pataki Éva Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. Regisztráci6s szám: J Számvitel; politika főbb jellemzői: Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatáérték: - mérleg roösszeg: l e Ft - éves nettó árbevétel: l e Ft - átlagosan foglalkoztatottak létszáma 167 ro Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 28. Eredmény megállapítás választott módja:,,a" összköltséges eredménykimutatás. A mérleg és eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. Jelentős és lényeges összegű hibák: a mérleg föösszegének l o/o-át, vagy a sajáttőke összegének 2 o/o-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. 2)a. Számvitel; politika értékelésre vonatkozó össze(oglglé előlrtísai Eszközök beszerzési ára: tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással megállapítható. Költségelszámolás rendszere: elsődleges költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos elszámolással. Értékcsökkenés elszámolása: üzembe...helyezés, használatbavétel napjával, a hasznos élettartam figyelembevételével, maximum a társasági ad6törvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a rokönyvben, mind a kapcsolódó analitikában negyedévente kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. 2

16 Maradványérték szerinti elszámolást alkalmazunk a gépjánnűvek esetében, mely új gépjánnűfiél 30%, használt gépjánnűnél 10%. Készletek értékelése: Leltározási szabályok:. átlagos (súlyozott) beszerzési áron. Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott feltételek mellett történik. Az előző üzleti évhez képest nem változott. l)b. Követelésekre ehyímolt érti!cvesztés Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős. A vevő minősítése alapján, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 13 III e Ft értékvesztést számoltunk el. lk. Céltarta/ék képzése Az adózás előtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék képezhető a jelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre, melyek összege vagy felmerülésük időjxlntja bizonytalan. A jövőbeni kötelezettségek fedezetére céltartalékot képeztünk - saját tulajdonban lévő hulladéklerakó telepünk rekultivációt követő utómunkálatára. Ennek összege évben 5 OOO e Ft. 3.) Értékelési ellárások vtíltouísa és annak hatása: Társaságunknál évben nem került sor változtatásra. 4.) Salát tőle váltopa e Ft-ban 2012 évi nyitó Növekedés Csökkenés 2012 évi záró eft összetétel eft e Ft eft összetétel Jegyzett tőke 1012 OOO 89,44% O ,51% Tőketartalék O 0,00% O O O 0,00% Eredrnén~ék ,83% O ,07% Lekötött tartalék ,73% ,16% Mérleg szerinti eredmény O 0, ,26% Saját tőke ,00% 6SlSl ,00 ;" 3

17 5.1 Hite/szerződések -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: 100 OOO e Ft (lejárt) 200 OOO e Ft (hosszabbított) B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó!.j. lmmuieriális javak és tmieszközök állomlínv változása 8rv1tó érlik..,qltm4w Nyitó Növcbdés csaklre.nés ZIkÓ ái10mány l111111t11erir1is lj'. ~~~ KUértéldí (e Ft-ban) ~ ~~ vállt'mira Nyitó Növcbdés Csóklre.nés ZIkÓ állomány S G BeJejezed.en beruházások Ebből:. - nagyédékií tárgyi eszközök - kisértéi::ú tárgyi es.zkdzök - bemházásokra adott dó1eg Mérleg érték O 939!W1 Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, készletek közé átvezetés és selejtezés miatt kerül sor. Értékesítés: Bruttó érték Értékcsökkenés Készletek közé átvezetés: Bruttó érték Értékcsökkenés 242 e Ft 242 e Ft 5984 e Ft 2881 e Ft 4

18 Selejtezés: Bruttó érték Értékcsökkenés 4026 e Ft 4017 e Ft ~ ES;kÖl,ök és fo"ások összetétele (e Ft-ban) Megnevezés év év Változás A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett.. ~ yi eszközök B. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok O O O Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke l l E. Céltartalékok OOO F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Belektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése e Ft, c<sökkenése pedig e Ft összegű volt. A csökkenés nagyrészt a fütéskorszerűsítés során feleslegessé vált berendezés készletek közé történő átsorolása, másrészt pedig a leselejtezett infonnatikai eszközök selejtezéseként kivezetett értékek miatt történt. A tényleges növekedés e Ft volt A beszerzések közül e Ft kisértékű tárgyi eszköz volt, mely toként l 100 l-es kommunális-, és szelektív konténer felhasználásához köthető. Halmozott értékcsökkenés alakulása: A tárgyévben e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, ill 9 e Ft terven felüli értékcsökkenés volt. Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz készletek közé átsorolás miatt nettó érték kivezetés geft OeFt e Ft 5

19 Befektetett pétlzügyi eszközök: (e Ft-ban) év év Nyitó Növekedés 1600 O Csökkenés Záró állomány Részesedés - Nyírségi HUKE Kft Dolgozói lakásépítési kölcsön Összesen: Abefektetett pétlzügyi eszközök változása a dolgozói lakásépítési kölcsön mozgásából adódik évben nem lett új kölcsön kihelyezve. Forgóeszközök: Készletek: A tárgyévi záró állomány e Ft volt, ez előző évhez képest e Ft-tal több. Ez föként az év végi másodnyersanyag raktárkészlet növekedéséböl adódik, mely 2012 végéig nem került értékesítésre.. Követelések: A követelések értéke e Ft, melyböl a vevőállomány e Ft, egyéb követelés pedig e Ft az alábbiak szerint: (e Ft-ban Megneve7és év év Különbözet Társasági adó Köbégvetési kiutalási igény ~433 Iparűzési adó TV~kész frlembentart. 3 O -3 MagáJ.lI1)'lIg<l~ 130 O -130 Lakásköksön O Előleg O <" kapcs. köv Vásárolt követelss eng Évvégi Ám (mlyarmtos S2D1g.) Kö2tis7t.Egy. vagyoni ho22ájárujás O LetétUPC O Letét VPOP O OEP Államkincstár O ÖSszesen

20 Követelések kapcsolt vállalkozásokban Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő: NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft Nyírségvíz Zrt. Sóstó Gyógyfürdő Zrt. Városkép Nonprofit Kft. Összesen: l 725 e Ft 1172eFt geft l 364 e Ft 255 e Ft 111 e Ft e Ft ebből lejárt követelés: I 360 e Ft. Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett hulladékgazdálkodási díj: Belföldi vevői. Regionális Társas Belföldi vevő II. (Ft-ban) Engedményezett követelés Követelésért fizetett összeg (könyvszerintiérték) l 500 OOO 50 OOO évben befolyt követelés (könyvszerinti) , én elszámolt értékveszres OOO L fennálló követelés könyv szerinti ért OOO Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy. akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 5 O 14 e Ft-tal csökkent. 7

21 CASH FLOW Megnevezés EIő7ő évi adózott eredmény Előző évi értékcsökkenési leírás Bl1lttó eash flow Vásárolt kés2letek Saját tennelésű kés2letek Vevőkövetelések Váltókövetelések E2Yéb követelések Aktív időbeli elhatárolás A müködésjjéddziiltséelete Céltartalékok smllítóállomány Váltótartozások,Egyéb tövid lejáratú kötele7.ettsée Passzív időbeli elhatárolás Müködésből sránna2ó fomsok Nettó eash flow Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pii.eszk. Értékpapí'rállomány A befektetési tev. easb fiowja Hosszú lejáratú hitelállomány I~éb hosszú lejáratú kötele7.ettség Rövid lejámtú hiteládomány.. Saját töke sal járó vált. A fmans:drozási tev. eask fiowja.osztalék (t"és7.esedés) fi7etés Szervezeti vált. miatti koll'. EGYENLEG PénzáDomány változás változása ft -" -" változása -" -" -" -" változása -" -" -" változása - " " - (e Ft~ban) ÖsS7.eg O O O O O O

22 Aktív időbeli elhatárolások: Bevételek szelektív értékesítéhez kapcs. bevételek TÁMOP kapcs. bevételek Költségek, rámrdítások Jövedéki adó Egyéb anyag Igénybevett S2DJgáJtatás Egyéb költség Pénzügyi ráidrdítás HaJas2tott ráfurdítások Pénzügyi Jtmg árfolyam k:lwnbözete Mindöss7esen: e Ft e Ft l 771 e Ft 714geFt 6160eFt 119 e Ft 773 e Ft 80eFt 17 e Ft e Ft 1136eFt 21193e Ft Saját tőke, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 76,57 %, a tárgyévben 76,24 %. Mindkét esetben az optimális arány Iölött van. Minimális értékben csökkent, mely a mérleg szerinti eredményünk kisebb mértékű csökkenésével magyarázható az előző évihez képest. A folyamatos fejlesztésre szoruló eszközpark csak hitel igénybevétele mellett újítható. A saját tőke 3,24 %-kal, míg az összes forrás 3,68 %-kal növekedett tárgyévben év Növekedés Csökkenés 2012 év Sajáttőke Jegyzett töke O Tőke tartalék O O O O - Eredmény tartalék O Lekötött tartalék O Mérleg szerinti eredmény Társaságunk a 2009 és 2010 évben megképzett fejlesztési tartalékból valósította meg 1 db célgép beszerzését, melynek összegét a lekötött tartalékból visszavezette az eredménytartalékba évben tőkeemeléssel, egy új taggal bővült a kft tulajdonosi köre. Céltartalék képzés 5 OOO e Ft céltartalékot képeztünk 2012 évben, jövőbeni költségek fedezetére. Kötelezettségek A kötelezettségek állománya e Ft, mely e Ft hosszú lejáratú kötelezettségből és e Ft rövid lejáratú kötelezettségből áll.. A Társaság likviditása további javuló tendenciát mutat. Az általános likviditási mutató tárgyévre 10,09 o/o-kal javult, igy 192,99 %. A mérlegadatokból jóllátható, hogy mindkét évben a kötelezettségek jelenmsrészét a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki. 201 l-ben 97,01 %, 20l2-ben pedig 95,45 %. Ez szállítói tartozásból, hiteltartozásból illetve az egyéb rövid lejáratú (Inként tárgyévet követően határidős) kötelezettségekből áll. 9

23 Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség 1 db célgép beszerzésénél igénybe vett pénzügyi lízingként nyilvántartott éven túli kötelezettséget tartalmazza. Ennek összege e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek - szállító e Ft - forgóeszköz hitel 1OOO e Ft - egyéb kötelezettség eft kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Egyenleg: Határidőn belüli: Lejárt kötelezettség: eft e Ft 2055 e Ft (elkésett számla) Szállítói állomány e Ft-tal csökkent, értéke pedig töként le nem járt kötelezettségből adódik. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállító állomány NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft. Nyírségvíz Zrt. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft.. Összesen: 1625 e Ft 1286 e Ft 86e Ft 373 e Ft 137 e Ft 681 e Ft 4188 e Ft Ebből lejárt kötelezettség: 1930 e Ft Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: l OOO e Ft. 10

24 Egyéb kötelezettségek részletezése (e Ft-ban) Me2neve:l.és 20Uév 2012 év Különbözet SZJA IEgészségügyi hozzájárujás RehabilitácDs hozzájánms 901 l Cégautó adó Munkabér Társadahmbi7tositáslszochó NyugdÜbi7tosítás O Egészségbi2t. és mmkaerop. O Idegen Ietikás Smkképzési hozzájárulás Pémügyi lfz.ing köv. évi törl InnovácDS jánrek Üzemanyag előleg 51 O -51,Egyéb rövxilejár. (ám) ÁFA Önell.pótlék 19 O -19 Kömy.véd-i tennékdij. 236 Egyéb rövxilejár Összesen Passzív időbelielhatárolások Bevételek Iratmegőrzés Pénzügyi lízing árfolyam különbözet Költségek, ráfordítások Igénybevett szolgáltatás Személyi jellegű Bérköltség Járulékok 201 e Ft 200 e Ft 1 e Ft 5337 e Ft 2739 e Ft 100 e Ft 1944e Ft 554 e Ft Mindösszesen: 5538 e Ft 3.) Kötelezettségek összege. amelr zálogjoggal biztosí/ottak Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitel kerete van társaságunknak, melynek záró állománya: 1 OOO e Ft ebből: O e Ft cm folyószámiahitel l ooo e Ft cm forgóeszközhitel 11

25 Zálogjog a Bokréta u. 22. központ három helyrajzi számú ingatlanon van. Eredménykimutatáshm: kap;solódó 1.) A táblázat a Társaság összköltség ~ljárás szerint elkészített eredménykimutatása: (e Ft-ban Megneve7és 20t1év 2012 év változás I. Értékesiés nettó árbevétele ( sor) II. Aktivált saját teljesio. '- ~lr értéke ( sor) ID. Egyéb bevételek ID. sarbói: vlsszan érte'kves2tés l 491 IV. Anyagje~gű rái>rdíl:ások (05-09 sarok) V. SzetlYSlyi je~gű rái>rdiások (10-12 sorok) VI. Értékcsökkenésí )ens VII. iegyéb rái>rdiások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (Ü2LETI) TEVÉQ:.NYSÉG EREDMÉNYE A. i(i+n+ill-iv-v-vi-vii. sor) VID. Péll2iigyi rriíveletek bevételei (13-17 sorok) IX. P' -. műveletek ráfktrdiásai ( sor) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX B. sor) SZOKASOSVALlALKOZASI EREDMENY (+-A C. B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordiások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI sor) E. ADÓ7AS ELÓTI1 EREDMÉNY (+-C+-D smj XII. Adófrletési kötele2ettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-X11 sor) Eredmél1'yWLl~',.L ~Ie OSZtaEkra. részesedésre O O Jóváhagyott osztalék, részesedés O O O G. MÉRLEG SZERINTI EREDMtNv(+-F sor)

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi beszámolóhoz Nyíregyháza, 2009. április 15. Romanovits István ügyvezető 0 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) Általános kiegészítés Társaság neve: Címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2009. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi beszámolóhoz Nyíregyháza, 2010. április 09. Romanovits István ügyvezető 0 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) Általános kiegészítés Társaság neve: Címe: Működési formája: Térségi Hulladék-Gazdálkodási

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Nyíregyháza, 2014. április 15. Petró Árpád ügyvezető 0 A.ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) Általános kiegészítés Társaság neve: Címe: Működési formája: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben