Certified 'by ISO 9001 &14001

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Certified 'by ISO 9001 &14001 www.ecomcert.org"

Átírás

1 Certified 'by ISO 9001 &14001

2 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szattnár-Bereg Megyei Biróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A" A ~érleg fordulónapja: A mérleg fajtája: ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza, április 23. P.h.

3 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: l Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 31. loooiluf ESZK()Z()K (aktivák) Ol. A.lWektetett eszközök (02+'10+18 sor) 02. L Immateriális javak (03-09 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke \fagyon i értékű jogok Szellemi termékek Uzleti vagy tégérték Immateriális javara adott el61egek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. IL Tárgyi eszközök (ll-l7 sorok) ll. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Z. Műszaki berendezések, gépek. járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el61egek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. IlL Befektetett péllzügyi eu;közök (19-26 sorok) 19. l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb.részesedési viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít6 értékpapír, Befektetett - i eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különoozete 27. af_. ( IOF) 28. I. Készletek (29-34 sorok) 29. l. Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Készterm.ékek Aruk Készletekre adott e16iegek Előzóév Tárgyév ImS , O Nyíregyháza, április 23. képviselője

4 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám: oo7.év Éves beszámoló mérlege - ft A" A mérleg forduiónapja: december 31. Oldal: 2 l000buf EMz4é.; Tárgyév 35. ll. Köveielések (36-42 sorok) l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különoozete Származékos ügyletek pozitív értékelési különoozete 43. Ill. Ertélqulpfrok (44-48 soruk) O O 44. l. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvény~ saját üzeletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értékpapírok Ertékpapírok értékelési különoozete 49. IV. Péazeszközök (50-51 sorok) l. Pénztár. csekkek l Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolúok (53-55 soruk) l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 2007 l ESZKÖZöK (AKTiVÁK) ÖSSZESEN 14' Nyíregyháza, április 23.,8Z(1~lf<1q képviselője

5 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "Att A mérleg fordulónapja: december 31. FORRASOK ~L'k} looobvf 57. D. Saját tike (581 Mt-t t6'sor) 58. I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 61. lll Tőketartalék 62. IV. Eredménytartalék 63. V. Lekötött tartalék 64. VL Ertékelési tartalék (65-66 sorok) 65. l. Ertékhelyesbítés értékelési tartajéka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. vn. Mérleg szerinti eredmény 68. E. Céltartalékok (69-71 sorok) 69. l. CéltartaIék a várható kötelezettségekre CéltartaIék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) 73. I. Hártasorolt kötelezettsé2ek (74-76 sorok) 74. l. HátrasoroIt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben HátrasoroIt köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. ll. Hosszú lejáram kö " ek (78-85 soruk) 78. l. Hoss~ lejáratra kapott kölcsönök Atváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkózással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek D6zőév Tárgyév OOO O O O O Nyíregyháza, április 23.

6 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 4 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 3 L l_hull 86. m Rövid lejáratú kötelezettségek (81 és sorok) 87. l. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszálhtásból és szolgáltatásból (szállitók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sarok) 99. l. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek:, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek tol. FOIlllÁSOK (PASSZtVÁl[) ÖSSZUJ:.N El6z6év Tárgyév O O Nyíregyháza április 23. A

7 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárárással) Beszámolási időszak: Nyíregyháza, április 23. P.h.

8 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló"a" eredmédykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. IÉrtékesítés Dettó árbevétele (01+02 sor) 03. Saját tennelésű kész1etek állományváltozása 04. Saját előállitású eszközök aktivált értéke n. Aktivált saját teljesítméayek értéke ( sor) ID. Egyéb bevételek lll. sorml: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igényhevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szol,.... k értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ADj" -'..II, -=. ráfordítások (05-09 sorok) 10. Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb ki6zetések 12. Bérjárulékok V. SzeQtélyi jedegi ráfordítások (10-12 sdrok) VI. VII. l008hvf Ertékcsökkeaési leirás Egyéb rá(onlíqísok VU. sorból: értékvesztés ItlZEMI (UZLETI) TEv": Ir.~ySEG ERED1Yll'.rftII!i (1+D+m:.IV A. V-VJ..VIL sor) 13. Kapott Gáró) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsoltvállalkozástól kapott 15. BefektetettjJéDZÜgyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei vm. 17. sorból: értékelési különbözet Pé"':;;IiJ; műveletek bevételei (13-17 sorok) El6zóért O O Tál'lYév O O %4 NyíregyháZa, április 23. képviselője

9 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló'" A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Oldal: 2 l_hijf. Elézóév Tárgyév 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kama-geuegű ráfordítások sorbói: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb mordításai sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ser) B. Pt"NZtJGYI MVVELE1ttam~YE (VIII-lXser) C. SZOKASOS VÁl ~.AI.JC07..ia EREDMENY (+-A+-B sor).. 42% X. Readkíviili bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások ld. RENDK1Vt)U EREDMÉNY (X-XI sor) L ADOZAS EJ...OTrI y (+..c...d sor) xn. Adóf"lUtési kötelezettség F. ADOZOTI' ERED~y' (+-E-msor) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre O O 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés O O G. imérleg SZERINTI EIlEDl'ltNY (...F sor) a Nyíregyháza, április 23. ó képviselője

10 Adószám: Cégbiróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (forgalmi költség eljárárással) Beszámolási időszak: Nyíregyháza, 20B.április 23. P.h.

11 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal; l Adószám: Cégjegyzék szám: oo7.év Éves beszámoló ffa ff eredménykimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámol~i ídősru: január Ol december llHUF Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. Ertékesítés nettó árbevétele (01+02 sor) 03. Ertékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ll. Ertékesítés közvetlen költségei (03-05 soruk) ID. Ertékesítés bruttó eredmérye (I-ll sor) 06. Ertékesítési, forgalmazási költségek 07. Igaz~jköltségek 08. Egyéb általános költségek IV. iértékesités közvetett költségei (06-08 soruk) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VL Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. {JZEMI (ÜZLETI) I~V~'iSÉG PIID~I~ (+-ID IV+V-VL sor) 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott ll. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ll. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegfi bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet Pénzlgyi múveletek bevételei (9-13 soruk) vu. Előző év O l S O Tárgyév O III Nyíregyháza, 20B.április 23. ga;twuj~ó képviselője

12 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló" A" eredmény kimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámolási időszak: január Ol december CJlHUF EIW& Tárgyév 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfulyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénztigyi műveletek egyébráfordításai sorbó1: értékelési kil1önbözet VIll. Pénziigyi műveletek ráfordításai ( sor) B. Pl!.1'iu.GYI ~TDC EItEDMENl')!; (VU vm sor) C. S7nJCÁ~ V.4.IJ.AIKOZAsI ERmMl!.tru (+-A+-B sor) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. ~I(fYt)U 1:RED~1' (IX-X sor) -281' 801 E. IADózÁ.~ ELOTTI EIlD~l' (+-C+-D sor) XI. AdófIZetési kötelezettség F. IADóZOTT ERED~Y {+-E-X11 sor} Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. 1...»1".1i'.G SZERIN11 'J: (+-F+t8-19 SOf) Nyíregyháza, 20l3.április 23.

13 Certified by ISO 9001 & KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz Nyíregyháza április 23.

14 A. ÁLTALÁNOS RÉsz 1.) Általános kiegészítés TárSaság neve: TÉRSÉGIBULLADÉK-GAZDÁLKODÁSIKft 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. Működési fonmija: Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontia: Tulajdonosok: Jegyzett tőke: Számlayezetö bank: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft. l eFt CIBBankZrt ~ OTP Bank Nyrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg év. Képviseletre jogosult: Főtevékenység: 5/2011 (VI.2!.) GTlTIIG Kft számú határozat szerint 201 L július. l-jétől határozatlan időre PetróÁrpád lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Ibolya u Nem veszélyes hulladék gyűjtés További tevékenységek: Nem yeszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás Gépjánnűjavítás, karbantartás Hulladék nagykereskeddem Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült. Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll Könyvvizsgáló: SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. Engedély száma: Támcsuné Salamon Magdolna Ig. sz.: l

15 Felelős könyvviteli szolgáltató: Internetes honlap pontos címe: Magyamé Pataki Éva Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. Regisztráci6s szám: J Számvitel; politika főbb jellemzői: Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatáérték: - mérleg roösszeg: l e Ft - éves nettó árbevétel: l e Ft - átlagosan foglalkoztatottak létszáma 167 ro Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 28. Eredmény megállapítás választott módja:,,a" összköltséges eredménykimutatás. A mérleg és eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. Jelentős és lényeges összegű hibák: a mérleg föösszegének l o/o-át, vagy a sajáttőke összegének 2 o/o-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. 2)a. Számvitel; politika értékelésre vonatkozó össze(oglglé előlrtísai Eszközök beszerzési ára: tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással megállapítható. Költségelszámolás rendszere: elsődleges költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos elszámolással. Értékcsökkenés elszámolása: üzembe...helyezés, használatbavétel napjával, a hasznos élettartam figyelembevételével, maximum a társasági ad6törvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a rokönyvben, mind a kapcsolódó analitikában negyedévente kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. 2

16 Maradványérték szerinti elszámolást alkalmazunk a gépjánnűvek esetében, mely új gépjánnűfiél 30%, használt gépjánnűnél 10%. Készletek értékelése: Leltározási szabályok:. átlagos (súlyozott) beszerzési áron. Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott feltételek mellett történik. Az előző üzleti évhez képest nem változott. l)b. Követelésekre ehyímolt érti!cvesztés Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős. A vevő minősítése alapján, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 13 III e Ft értékvesztést számoltunk el. lk. Céltarta/ék képzése Az adózás előtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék képezhető a jelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre, melyek összege vagy felmerülésük időjxlntja bizonytalan. A jövőbeni kötelezettségek fedezetére céltartalékot képeztünk - saját tulajdonban lévő hulladéklerakó telepünk rekultivációt követő utómunkálatára. Ennek összege évben 5 OOO e Ft. 3.) Értékelési ellárások vtíltouísa és annak hatása: Társaságunknál évben nem került sor változtatásra. 4.) Salát tőle váltopa e Ft-ban 2012 évi nyitó Növekedés Csökkenés 2012 évi záró eft összetétel eft e Ft eft összetétel Jegyzett tőke 1012 OOO 89,44% O ,51% Tőketartalék O 0,00% O O O 0,00% Eredrnén~ék ,83% O ,07% Lekötött tartalék ,73% ,16% Mérleg szerinti eredmény O 0, ,26% Saját tőke ,00% 6SlSl ,00 ;" 3

17 5.1 Hite/szerződések -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: 100 OOO e Ft (lejárt) 200 OOO e Ft (hosszabbított) B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó!.j. lmmuieriális javak és tmieszközök állomlínv változása 8rv1tó érlik..,qltm4w Nyitó Növcbdés csaklre.nés ZIkÓ ái10mány l111111t11erir1is lj'. ~~~ KUértéldí (e Ft-ban) ~ ~~ vállt'mira Nyitó Növcbdés Csóklre.nés ZIkÓ állomány S G BeJejezed.en beruházások Ebből:. - nagyédékií tárgyi eszközök - kisértéi::ú tárgyi es.zkdzök - bemházásokra adott dó1eg Mérleg érték O 939!W1 Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, készletek közé átvezetés és selejtezés miatt kerül sor. Értékesítés: Bruttó érték Értékcsökkenés Készletek közé átvezetés: Bruttó érték Értékcsökkenés 242 e Ft 242 e Ft 5984 e Ft 2881 e Ft 4

18 Selejtezés: Bruttó érték Értékcsökkenés 4026 e Ft 4017 e Ft ~ ES;kÖl,ök és fo"ások összetétele (e Ft-ban) Megnevezés év év Változás A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett.. ~ yi eszközök B. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok O O O Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke l l E. Céltartalékok OOO F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Belektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése e Ft, c<sökkenése pedig e Ft összegű volt. A csökkenés nagyrészt a fütéskorszerűsítés során feleslegessé vált berendezés készletek közé történő átsorolása, másrészt pedig a leselejtezett infonnatikai eszközök selejtezéseként kivezetett értékek miatt történt. A tényleges növekedés e Ft volt A beszerzések közül e Ft kisértékű tárgyi eszköz volt, mely toként l 100 l-es kommunális-, és szelektív konténer felhasználásához köthető. Halmozott értékcsökkenés alakulása: A tárgyévben e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, ill 9 e Ft terven felüli értékcsökkenés volt. Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz készletek közé átsorolás miatt nettó érték kivezetés geft OeFt e Ft 5

19 Befektetett pétlzügyi eszközök: (e Ft-ban) év év Nyitó Növekedés 1600 O Csökkenés Záró állomány Részesedés - Nyírségi HUKE Kft Dolgozói lakásépítési kölcsön Összesen: Abefektetett pétlzügyi eszközök változása a dolgozói lakásépítési kölcsön mozgásából adódik évben nem lett új kölcsön kihelyezve. Forgóeszközök: Készletek: A tárgyévi záró állomány e Ft volt, ez előző évhez képest e Ft-tal több. Ez föként az év végi másodnyersanyag raktárkészlet növekedéséböl adódik, mely 2012 végéig nem került értékesítésre.. Követelések: A követelések értéke e Ft, melyböl a vevőállomány e Ft, egyéb követelés pedig e Ft az alábbiak szerint: (e Ft-ban Megneve7és év év Különbözet Társasági adó Köbégvetési kiutalási igény ~433 Iparűzési adó TV~kész frlembentart. 3 O -3 MagáJ.lI1)'lIg<l~ 130 O -130 Lakásköksön O Előleg O <" kapcs. köv Vásárolt követelss eng Évvégi Ám (mlyarmtos S2D1g.) Kö2tis7t.Egy. vagyoni ho22ájárujás O LetétUPC O Letét VPOP O OEP Államkincstár O ÖSszesen

20 Követelések kapcsolt vállalkozásokban Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő: NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft Nyírségvíz Zrt. Sóstó Gyógyfürdő Zrt. Városkép Nonprofit Kft. Összesen: l 725 e Ft 1172eFt geft l 364 e Ft 255 e Ft 111 e Ft e Ft ebből lejárt követelés: I 360 e Ft. Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett hulladékgazdálkodási díj: Belföldi vevői. Regionális Társas Belföldi vevő II. (Ft-ban) Engedményezett követelés Követelésért fizetett összeg (könyvszerintiérték) l 500 OOO 50 OOO évben befolyt követelés (könyvszerinti) , én elszámolt értékveszres OOO L fennálló követelés könyv szerinti ért OOO Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy. akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 5 O 14 e Ft-tal csökkent. 7

21 CASH FLOW Megnevezés EIő7ő évi adózott eredmény Előző évi értékcsökkenési leírás Bl1lttó eash flow Vásárolt kés2letek Saját tennelésű kés2letek Vevőkövetelések Váltókövetelések E2Yéb követelések Aktív időbeli elhatárolás A müködésjjéddziiltséelete Céltartalékok smllítóállomány Váltótartozások,Egyéb tövid lejáratú kötele7.ettsée Passzív időbeli elhatárolás Müködésből sránna2ó fomsok Nettó eash flow Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pii.eszk. Értékpapí'rállomány A befektetési tev. easb fiowja Hosszú lejáratú hitelállomány I~éb hosszú lejáratú kötele7.ettség Rövid lejámtú hiteládomány.. Saját töke sal járó vált. A fmans:drozási tev. eask fiowja.osztalék (t"és7.esedés) fi7etés Szervezeti vált. miatti koll'. EGYENLEG PénzáDomány változás változása ft -" -" változása -" -" -" -" változása -" -" -" változása - " " - (e Ft~ban) ÖsS7.eg O O O O O O

22 Aktív időbeli elhatárolások: Bevételek szelektív értékesítéhez kapcs. bevételek TÁMOP kapcs. bevételek Költségek, rámrdítások Jövedéki adó Egyéb anyag Igénybevett S2DJgáJtatás Egyéb költség Pénzügyi ráidrdítás HaJas2tott ráfurdítások Pénzügyi Jtmg árfolyam k:lwnbözete Mindöss7esen: e Ft e Ft l 771 e Ft 714geFt 6160eFt 119 e Ft 773 e Ft 80eFt 17 e Ft e Ft 1136eFt 21193e Ft Saját tőke, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 76,57 %, a tárgyévben 76,24 %. Mindkét esetben az optimális arány Iölött van. Minimális értékben csökkent, mely a mérleg szerinti eredményünk kisebb mértékű csökkenésével magyarázható az előző évihez képest. A folyamatos fejlesztésre szoruló eszközpark csak hitel igénybevétele mellett újítható. A saját tőke 3,24 %-kal, míg az összes forrás 3,68 %-kal növekedett tárgyévben év Növekedés Csökkenés 2012 év Sajáttőke Jegyzett töke O Tőke tartalék O O O O - Eredmény tartalék O Lekötött tartalék O Mérleg szerinti eredmény Társaságunk a 2009 és 2010 évben megképzett fejlesztési tartalékból valósította meg 1 db célgép beszerzését, melynek összegét a lekötött tartalékból visszavezette az eredménytartalékba évben tőkeemeléssel, egy új taggal bővült a kft tulajdonosi köre. Céltartalék képzés 5 OOO e Ft céltartalékot képeztünk 2012 évben, jövőbeni költségek fedezetére. Kötelezettségek A kötelezettségek állománya e Ft, mely e Ft hosszú lejáratú kötelezettségből és e Ft rövid lejáratú kötelezettségből áll.. A Társaság likviditása további javuló tendenciát mutat. Az általános likviditási mutató tárgyévre 10,09 o/o-kal javult, igy 192,99 %. A mérlegadatokból jóllátható, hogy mindkét évben a kötelezettségek jelenmsrészét a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki. 201 l-ben 97,01 %, 20l2-ben pedig 95,45 %. Ez szállítói tartozásból, hiteltartozásból illetve az egyéb rövid lejáratú (Inként tárgyévet követően határidős) kötelezettségekből áll. 9

23 Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség 1 db célgép beszerzésénél igénybe vett pénzügyi lízingként nyilvántartott éven túli kötelezettséget tartalmazza. Ennek összege e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek - szállító e Ft - forgóeszköz hitel 1OOO e Ft - egyéb kötelezettség eft kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Egyenleg: Határidőn belüli: Lejárt kötelezettség: eft e Ft 2055 e Ft (elkésett számla) Szállítói állomány e Ft-tal csökkent, értéke pedig töként le nem járt kötelezettségből adódik. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállító állomány NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft. Nyírségvíz Zrt. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft.. Összesen: 1625 e Ft 1286 e Ft 86e Ft 373 e Ft 137 e Ft 681 e Ft 4188 e Ft Ebből lejárt kötelezettség: 1930 e Ft Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: l OOO e Ft. 10

24 Egyéb kötelezettségek részletezése (e Ft-ban) Me2neve:l.és 20Uév 2012 év Különbözet SZJA IEgészségügyi hozzájárujás RehabilitácDs hozzájánms 901 l Cégautó adó Munkabér Társadahmbi7tositáslszochó NyugdÜbi7tosítás O Egészségbi2t. és mmkaerop. O Idegen Ietikás Smkképzési hozzájárulás Pémügyi lfz.ing köv. évi törl InnovácDS jánrek Üzemanyag előleg 51 O -51,Egyéb rövxilejár. (ám) ÁFA Önell.pótlék 19 O -19 Kömy.véd-i tennékdij. 236 Egyéb rövxilejár Összesen Passzív időbelielhatárolások Bevételek Iratmegőrzés Pénzügyi lízing árfolyam különbözet Költségek, ráfordítások Igénybevett szolgáltatás Személyi jellegű Bérköltség Járulékok 201 e Ft 200 e Ft 1 e Ft 5337 e Ft 2739 e Ft 100 e Ft 1944e Ft 554 e Ft Mindösszesen: 5538 e Ft 3.) Kötelezettségek összege. amelr zálogjoggal biztosí/ottak Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitel kerete van társaságunknak, melynek záró állománya: 1 OOO e Ft ebből: O e Ft cm folyószámiahitel l ooo e Ft cm forgóeszközhitel 11

25 Zálogjog a Bokréta u. 22. központ három helyrajzi számú ingatlanon van. Eredménykimutatáshm: kap;solódó 1.) A táblázat a Társaság összköltség ~ljárás szerint elkészített eredménykimutatása: (e Ft-ban Megneve7és 20t1év 2012 év változás I. Értékesiés nettó árbevétele ( sor) II. Aktivált saját teljesio. '- ~lr értéke ( sor) ID. Egyéb bevételek ID. sarbói: vlsszan érte'kves2tés l 491 IV. Anyagje~gű rái>rdíl:ások (05-09 sarok) V. SzetlYSlyi je~gű rái>rdiások (10-12 sorok) VI. Értékcsökkenésí )ens VII. iegyéb rái>rdiások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (Ü2LETI) TEVÉQ:.NYSÉG EREDMÉNYE A. i(i+n+ill-iv-v-vi-vii. sor) VID. Péll2iigyi rriíveletek bevételei (13-17 sorok) IX. P' -. műveletek ráfktrdiásai ( sor) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX B. sor) SZOKASOSVALlALKOZASI EREDMENY (+-A C. B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordiások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI sor) E. ADÓ7AS ELÓTI1 EREDMÉNY (+-C+-D smj XII. Adófrletési kötele2ettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-X11 sor) Eredmél1'yWLl~',.L ~Ie OSZtaEkra. részesedésre O O Jóváhagyott osztalék, részesedés O O O G. MÉRLEG SZERINTI EREDMtNv(+-F sor)

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi beszámolóhoz Nyíregyháza, 2009. április 15. Romanovits István ügyvezető 0 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) Általános kiegészítés Társaság neve: Címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben