*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt (1) szerinti nettó pozíciók korrigált

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált"

Átírás

1 CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január *A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt (1) szerinti nettó pozíciók korrigált értéke nem haladhatja meg Alap saját tőkéjének kétszeresét.

2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 DEFINÍCIÓK... 4 AZ ALAP BEMUTATÁSA... 6 A befektetések lehetséges piacainak bemutatása... 9 Kockázati tényezők Könyvvizsgáló Forgalmazási helyek, ügynökök AZ ALAPKEZELŐ BEMUTATÁSA A LETÉTKEZELŐ BEMUTATÁSA A VEZETŐ FORGALMAZÓ BEMUTATÁSA ADÓZÁS JOGHATÓSÁG, HÁTTÉRSZABÁLYOK FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Alap neve, típusa, futamideje, üzleti éve, tőkéje A Befektetési Jegyek Az Alapkezelési Szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozatok száma, ideje Az Alapkezelő A Letétkezelő A Vezető Forgalmazó A Befektetési Alap részletes befektetési politikája A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése Az Alap hozamfizetése Az Alapot terhelő díjak és költségek, számításuk módja Az eladási, illetve visszaváltási jutalék, egyéb a befektetőket közvetlenül terhelő költségek Az összesített és az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékek számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje A Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árszámítási módszere A befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Az Alap megszűnésével, átalakulásával és beolvadásával kapcsolatos rendelkezések Az Alap portfóliója egyes elemei értékelésének részletes szabályai A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára felvett hitelre vonatkozó szabályok Az Alap tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai.. 49 Az Alapkezelő felelőssége Joghatóság MELLÉKLETEK A forgalmazási helyek felsorolása Az Alapkezelő auditált mérlegei, eredménykimutatásai A Letétkezelők auditált mérlegei

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Ez a magyar nyelvű tájékoztató ( Tájékoztató ) a magyar jog és különösen A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban Tőkepiaci törvény vagy Tpt. ) értelmében a befektetők számára nyújt a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alapról (a továbbiakban Alap ) információt. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása és módosításainak során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálta és ezekért felelősséget nem vállal. A kibocsátó és a vezető forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tőkepiaci törvény rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Alapkezelő ) kijelenti, hogy a Tájékoztatóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és olyan tényeket nem hallgatott el, melyek a Tájékoztatóban szereplő információkat lényegesen módosíthatnák. Az Alap befektetési jegyeit megvásárló befektetők számára javasoljuk a jelen Tájékoztatóban foglalt információk alapos mérlegelését, különös tekintettel a kockázati tényezők figyelembevételére. A befektetőknek döntésük meghozatalánál a jelen Tájékoztatóban foglalt, az Alapra vonatkozó adatokat, valamint a folyamatos forgalmazás feltételeit, a befektetés kockázatait és várható hozamát maguknak kell megítélniük és mérlegelniük. A folyamatos forgalmazás során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban foglalt információkon kívül más információkat vagy adatokat továbbadni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a kibocsátó megerősítése nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A lehetséges befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapkezelő üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követően változások történhetnek. A Tájékoztatót olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre jogosítványuk nincsen, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. Jelen magyar nyelvű Tájékoztató megfelel a Tőkepiaci törvény rendelkezéseinek és egyben ez tekinthető a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során az egyetlen hivatalos és jogilag kötelező érvényű dokumentumnak. 3

4 DEFINÍCIÓK Alap a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap Alapkezelési Szabályzat a jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alapok működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat Alapkezelő a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.); rövid nevén: Concorde Alapkezelő zrt. Államkötvény Állampapír Banki munkanap Befektetési Alap Befektetési Jegy Befektető BÉT egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (Tpt. 5. (1) bekezdés 5. pont) minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel az Alapok nevében (javára és terhére) a Tpt-ben meghatározott módon és alakszerűséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír (Tpt. 5. (1) bekezdés 14. pont) az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja Budapesti Értéktőzsde Demateralizált értékpapír a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi Devizakülföldi az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül Duration fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration) E-nap Felügyelet vagy PSZÁF Forgalmazási nap Forgalmazók: Hpt. Határidős ügylet Hosszú pozíció Kincstárjegy a legfrissebb nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete minden olyan nap, amely az adott alap vezető forgalmazójánál nem szünnap, azaz amelyen az adott alap befektetési jegyeinek tényleges forgalmazása folyik az egyes Alapok Befektetési Jegyei forgalmazásának tárgyában az Alapkezelővel és a Vezető Forgalmazóval háromoldalú forgalmazási szerződést kötött bank(ok), illetve befektetési szolgáltató(k), illetve azok ügynökei, melyek felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír 4

5 Letétkezelő az egyes Alapok letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet (Tpt. 5. (1) bekezdés 11.pont), nevezetesen a Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) MAX MAX Composite MSCI World Nettó eszközérték Ptk. RAX Részvény RMAX Rövidített Tájékoztató Rövid pozíció Származtatott ügylet Tájékoztató T-nap Tpt. az egy évnél hosszabb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index a három hónapnál hosszabb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index a Morgan Stanley Capital International által számolt, a fejlett országok tőzsdéin jegyzett részvények árfolyamaiból számolt részvényindex a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott leglikvidebb részvényeket tartalmazó index (BAMOSZ Részvénybefektetési Alap Portfólió Index) tagsági jogokat megtestesítő értékpapír a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index a Tpt. 18. melléklete szerint összeállított dokumentum minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva) a Tpt. 17. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Vezető Forgalmazó a Concorde Értékpapír zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 5

6 AZ ALAP BEMUTATÁSA Az Alap neve Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa, fajtája és futamideje Az Alap határozatlan futamidejű, nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap nyilvántartásba vétele A Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap a Tpt. alapján, Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alapot a PSZÁF október 5-én vette nyilvántartásba, forint saját tőkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: III/ /2006. Az Alap saját tőkéje Az Alap saját tőkéje a felügyeleti nyilvántartásba vételkor forint volt, ami a Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzatának magyar forintra átszámolt értékével egyezett meg. Az Alap működése során a saját tőkéje az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alap célja, hogy befektetői számára elsősorban a fejlett piacokénál magasabb növekedési potenciállal rendelkező kelet-közép-európai részvénypiacokon, elsősorban kis- és közepes vállalatok részvényeibe fektetve hosszútávon lehetőleg az állampapíroknál magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő kis- és közepes vállalatoknak tekinti azon társaságokat, melyek piaci kapitalizációja nem haladja meg az 1 milliárd eurót. Az Alap letétkezelője Unicredit Bank Hungary Zrt. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart. A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége A folyamatos forgalmazás során a Befektetési Jegyek mennyisége nincs korlátozva. A Befektetési Jegyek sorozatai A Tpt a szerint egy befektetési alapnak lehetősége van több befektetési jegy sorozatott kibocsátania. A Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap indulásakor 2 befektetési jegy sorozatot bocsát ki, melyeket A, illetve B betűjellel jelöl. A két sorozat a forgalomba hozatal pénznemében tér el. Az A sorozat pénzneme magyar forint, míg a B sorozat pénzneme euró. Egyéb jellemzőikben nem tér el a két sorozat. ISIN-kód A sorozat: HU B sorozat: HU A Befektetési Jegy vásárlók köre Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva. A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa: 6

7 jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen, kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani jelen Tájékoztatót, az Alap féléves és éves jelentését, valamint az Alap legutolsó havi portfóliójelentését (a tájékoztató, jelentések, valamint a portfóliójelentés a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő irodáiban), a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetőknek térítésmentesen át kell adni, jogosult rendkívüli tájékoztatásra, jogosult a Tpt-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. A Befektetési Jegyek előállítása Az Alapok Befektetési Jegyei névre szóló, az A sorozat esetében 1 Ft, azaz egy forint, míg a B sorozat esetében 10 EUR, azaz tíz euró névértékű dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházása kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történő előállítására és fizikai kiadására nincs lehetőség. A dematerializált értékpapír kibocsátása esetén, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó (vagy megbízottja) haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról. A kibocsátó (vagy megbízottja) utasítására a központi értéktár a központi értékpapírszámlákat a Tpt. 7. (2) bekezdése szerinti okirat és a kibocsátó értesítése alapján az értékpapír jóváírásával megnyitja. Az értékpapír-számlavezető a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követően az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. Értékpapírszámla vezetés A Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók által folyamatosan forgalmazott dematerializált Befektetési Jegyeket az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére és megbízása alapján a KELER Zrt. naponta keletkezteti, illetve törli az Alapkezelő KELER Zrt-nél vezetett számláján. A Befektetési Jegyek eladása esetén az Alapkezelő (vagy megbízottja) a keletkeztetést követően az értékpapír-számlavezető számlájára transzferálja a dematerializált értékpapírokat, aki ezt követően az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési Jegyek visszaváltása esetén az értékpapírszámlavezető az Alapkezelő KELER Zrt-nél vezetett számlájára transzferálja a visszaváltott értékpapírt és a számla megterheléséről a számlatulajdonos értesíti. A KELER Zrt. ezt követően az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére törli az értékpapírt. A befektetők értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató(k), illetve bank(ok) vezeti(k), melyről a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapír-számlaszerződés feltételeinek megfelelően a befektetők kivonatot kapnak. Az értékpapírszámláról kiállított számlakivonat igazolja az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. Nettó eszközérték Az Alap nettó eszközértéke az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Az Alap nettó eszközértéke a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása, az Alap tulajdonában lévő értékpapírok árfolyamának változása, és a kötelezettségek alakulása következtében változik. Az Alap nettó eszközértéke az Alapkezelési Szabályzatban foglalt részletes szabályoknak megfelelően naponta kerül megállapításra és közzétételre. Folyamatos forgalmazás A Befektetési Jegyeknek a befektetők felé való értékesítésére az Alapkezelő a Vezető Forgalmazót és a Forgalmazókat bízza meg. A Vezető Forgalmazó és a Forgalmazók a Befektetési Jegyek értékesítésére ügynököt vehetnek igénybe. A Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók az ügynök tevékenységéért a befektetők felé, mint sajátjukért felelnek. A Befektetési Jegyek eladása és visszaváltása a Vezető Forgalmazó és a Forgalmazók feladata. Az értékesítésért kizárólag a Vezető Forgalmazó és a Forgalmazók felelnek. 7

8 A Befektetési Jegyek értékesítése során az Alapkezelőnek az ügylet értékének az Alap Vezető Forgalmazónál vezetett számláján történő jóváírását követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek keletkeztetésére és a Vezető Forgalmazóhoz történő transzferálására terjed ki. A Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók az ügyfél részéről érkező vételi megbízást a Befektetési Jegyeknek az Alapkezelő (vagy megbízottja) utasítása alapján a KELER Zrt. által történt keletkeztetését és transzferálását követően az ügyfél értékpapír- vagy tőkeszámláján történő jóváírásával teljesítik. A Befektetési Jegyek visszaváltása során az Alapkezelőnek a Befektetési Jegyeknek az Alapkezelő KELER Zrtnél vezetett számlájára történő megérkezését követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek törlésére, valamint a visszaváltás ellenértékének az Alap számlájáról a Vezető Forgalmazóhoz történő átvezetésre terjed ki. A Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a visszaváltási megbízást a Befektetési Jegyek értékesítéséből származó, forgalmazási jutalékkal csökkentett összegnek az ügyfél ügyfélszámláján történő jóváírásával teljesítik. A Befektetési Jegyeket a Vezető Forgalmazó és a Forgalmazók kötelesek minden munkanapon forgalmazni, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást és a forgalmazás felfüggesztésének esetét. Az Alapkezelő a Vezető Forgalmazó és a Forgalmazók útján a Befektetési Jegyekre a forgalmazási órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és felvenni. A Befektetési Jegyek visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a kifizetés napját az Alapkezelési Szabályzat és jelen Tájékoztató tartalmazza. A Befektetési Jegyek forgalmazási árának alapja az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték. A folyamatos forgalmazás során a befektető terhére visszaváltási (vételi) jutalék számítható fel, amely a Vezető Forgalmazót, illetve a Forgalmazókat büntetőjutalék esetén az Alapot illeti. A jutalék mértékéről a befektetőt előzetesen tájékoztatni kell. Folyamatos forgalmazási ár A befektető részéről érkező vételi megbízást a Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a táblázat Pénzügyi teljesítés napja oszlopának megfelelő napon (a továbbiakban Eladásteljesítési nap) teljesítik, ahol T a megbízás felvételének napját jelöli. Az Eladásteljesítési napon a befektetési jegyek ára a táblázat Árfolyamszámításhoz szükséges eszköz-záróárfolyamok napja oszlopában szereplő napi egy jegyre jutó nettó eszközérték, amely a hivatalos közzétételi helyeken a táblázat Hivatalos közzétételi helyeken az árfolyam megjelenésének napja oszlopában megjelölt napon jelenik meg. Amennyiben a megbízás Vezető Forgalmazóhoz, illetve Forgalmazókhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás a Vezető Forgalmazóhoz, illetve a Forgalmazókhoz az aznapi forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a megbízást az eredeti beérkezés napját követő első banki munkanapon veszik fel és a továbbiakban ezt tekintik a megbízás beérkezése napjának (T). A visszaváltási megbízást a Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a táblázat Pénzügyi teljesítés napja oszlopának megfelelő napon (a továbbiakban Visszaváltás-teljesítési nap) teljesítik, ahol T a megbízás felvételének napját jelöli. A Visszaváltás-teljesítési napon a befektetési jegyek ára a táblázat Árfolyamszámításhoz szükséges eszköz-záróárfolyamok napja oszlopában szereplő napi egy jegyre jutó nettó eszközérték, amely a hivatalos közzétételi helyeken a táblázat Hivatalos közzétételi helyeken az árfolyam megjelenésének napja oszlopában megjelölt napon jelenik meg. Amennyiben a megbízás Vezető Forgalmazóhoz, illetve Forgalmazókhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás a Vezető Forgalmazóhoz, illetve Forgalmazókhoz az aznapi Forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Forgalmazó a megbízást az eredeti beérkezés napját követő első banki munkanapon veszik fel és a továbbiakban ezt tekintik a megbízás beérkezése napjának (T). Megbízás felvételének napja Pénzügyi teljesítés napja Árfolyamszámításhoz szükséges eszközzáróárfolyamok napja Hivatalos közzétételi helyeken az árfolyam megjelenésének napja Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap T T+3 T T+2 Forgalmazási jutalékok A Befektetési Jegyek eladásának maximális jutaléka az eladáskori árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályzatának megfelelően ennél alacsonyabb eladási jutalékot is meghatározhat.) A Befektetési Jegyek visszaváltási jutaléka maximum 5 százaléka a visszaváltáskori árfolyamértéknek. (A Vezető Forgalmazó és a Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.) 8

9 Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Vezető Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további, maximum 5 százaléknyi visszaváltási büntetőjutalékot felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 munkanapon belüli százalékos visszaváltási jutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A Befektetési Jegyek átvétele, illetve tőkeszámlára helyezése A Befektetési Jegyeket vásárló befektetők a Befektetési Jegyeiket értékpapír-, illetve tőkeszámlára helyezhetik. A Befektetési Jegyeket a KELER Zrt. az Alapkezelő (vagy megbízottja) utasítása alapján dematerializált úton keletkezteti, illetve törli. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történő előállítása és fizikai kiadása a befektetők részéről nem igényelhető. A befektetők értékpapír-számláit az erre engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató(k) vezeti(k), melyről a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapír-számlaszerződés feltételeinek megfelelően a befektetők kivonatot kapnak. Hozamfizetés Az Alap tőkenövekményük terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACAINAK BEMUTATÁSA Befektetési stratégia, az összegyűjtött tőke felhasználásának célja Az Alap célja, hogy befektetői számára elsősorban a fejlett piacokénál magasabb növekedési potenciállal rendelkező kelet-közép-európai részvénypiacokon, elsősorban kis- és közepes vállalatok részvényeibe fektetve hosszútávon lehetőleg az állampapíroknál magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő kis- és közepes vállalatoknak tekinti azon társaságokat, melyek piaci kapitalizációja nem haladja meg az 1 milliárd eurót. Az Alapkezelő azonban megfelelő lehetőségek esetén az Alap eszközértékének 20 százalékáig 1 milliárd eurót meghaladó piaci kapitalizációjú társaságok részvényeiből is tarthat az Alap portfóliójában. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alap kezelése során abszolút hozam elérésére törekszik. Az Alapkezelő célja hosszútávon 60 százalék feletti részvénykitettség elérése. Ha az Alapkezelő nem lát megfelelő befektetési lehetőségeket a részvénypiacokon, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Az Alapkezelő a részvénypiacokon korlátozott mértékben rövid (short) pozíciót is felvehet. Azonban az Alap összesített nettó részvénypozíciója nem lehet negatív. Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyleteteket is köthet, elsősorban a befektetések deviza- és árfolyam-kockázatának csökkentése céljából. Az egyes eszközkategóriák minimális és maximális aránya: Eszközkategória minimális részarány maximális részarány Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez): 0% 100% Részvények: 0% 95% Egy részvény: -10% 15% Nem kis- és közép vállalati részvények: -20% 20% Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok: 0% 20% 9

10 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az Alapok portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik. Az Alapok portfóliójában szereplő befektetési eszközök árváltozása Magyarország makrogazdasági helyzetétől, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá jelentősen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása, a vállalatok által elért profitok nagysága. Rövid távon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának alakulása jelentősen eltérhet egymástól. Az Alapok Befektetési Jegyeibe történő befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: Politikai kockázat A kelet-közép európai állampapírok hozamszintjét és a részvények értékelési szintjét alapvetően befolyásolja a régió országainak monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervei (kormányok, jegybankok) által követett költségvetési és monetáris politika. Így a Befektetési Jegyek hozamát is erősen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett a régió külföldi befektetők általi megítélésére és a régiós kötvényektől és részvényektől elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevő hatással van a mindenkori kormányok (és jegybankok) gazdaságpolitikája. Régiós makrogazdasági kockázat A régió állampapírpiacainak hozamszintjét, ezáltal a vállalatok finanszírozásának költségét, valamint a beruházási aktivitást döntően befolyásolják a régiós makrogazdasági folyamatok, ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az infláció emelkedésével együtt járó hozamszint emelkedés kedvezőtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamára és a beruházások visszafogásán keresztül ront(hat)ja a vállalatok profitabilitását. Szintén befolyásolja áttételesen a fenti tényezőket Magyarország fizetési mérleg pozíciója, valamint az államháztartás egyenlege (külső és belső egyensúly). Mindezekből kifolyólag a Befektetési Jegyek kamatlábkockázatnak vannak kitéve. A befektetések egyedi és részvénypiaci kockázata A kelet-közép-európai részvények hozamait döntően befolyásolják a régiós makrogazdasági folyamatok. A részvénypiac hozamát alapvetően meghatározza, hogy a gazdaságok a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában vannak. Ezért a Befektetetési jegyek árfolyam ingadozása is függ a régiós országok makrogazdasági helyzetétől. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik. Az egyes vállalatokhoz kapcsolódó egyedi kockázat bár (tekintettel egy-egy részvény viszonylagos alacsony súlyára a részvényportfólión belül) csak kisebb mértékben, de kedvezőtlenül is érintheti a Befektetési Jegyek árfolyamát. Nemzetközi tőkepiaci kockázat A kelet-közép-európai országok ma már alapvetően nyitott, világviszonylatban kis gazdaságok. Emiatt a belső makrogazdasági folyamatok mellett a külföldi tőkepiaci trendek is befolyásolják a régiós kötvény- és részvénypiac hozamait. A külföldi befektetőknek a térségbeli kötvények, illetve részvények iránti kereslete a befektetők által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a Befektetési Jegyek árfolyamát. Hasonlóképpen a nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetően meghatározza a hazai részvények árfolyamalakulását is. Devizakockázat Az Alap eszközeit különböző országok és ott működő vállalatok egymástól eltérő devizanemekben kibocsátott értékpapírjaiba is fektetheti. Ennek következtében az Alap eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke, magyar forintra konvertálva az adott deviza és a forint közötti árfolyam ingadozásától függően változhat. Ezáltal a Befektetési Jegyeket megvásárló Befektetőknek bizonyos esetekben az Alapok portfólióját alkotó egyedi papírok és azok devizanemei magyar forinttal szemben meghatározott árfolyama ingadozásának kockázatával kell szembenézniük. Származtatott termékekből eredő kockázat Az Alap befektetései között korlátozott mértékben és szigorú szabályok betartásával származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása rövid időn belül erősen visszaeshet, valamint jelentős tőkeáttétellel működnek. Ezért előfordulhat, hogy az adott Alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. A származtatott ügyleteknél további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövid távon előfordulhat, hogy egy termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és az állampapírok hozama) által indokolt szinttől. Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az adott Alapnak az ügyfél nemteljesítéséből eredő kockázatot is fel kell vállalnia. 10

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA által kezelt CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. március 25. Tartalom DEFINÍCIÓK... 6 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. június 25.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. június 25. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. június 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 268-7834,

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2008. június 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK...8 1. GENERALI IPO

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. október 9. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: PSZÁF KE-III-50141/2011. számú

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-49/2011.

PSZÁF határozat száma: KE-III-49/2011. Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS TOTAL RETURN NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-III-571/2012. Dátuma: 2012. november 06. Hatályba

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap. (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

TÁJÉKOZTATÓ. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap. (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben