Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év

11 Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1. A vállalkozás bemutatása I. 2. A számviteli politika ismertetése... 6 I. 3. A Számviteli Törvény előírásaitól való eltérés indoka, az eltérés eszközökre forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatásoknak bemutatása I. 4. A Számviteli Politika I-III. évi változásai B. SPECIFIKUS RÉSZ I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. 1. Eszközök I. 2. Források II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK C. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK I. A TÁRSASÁG VAGYONI, JÖVEDELMI, PÉNZÜGYIHELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE II. TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK LÉTSZÁMA, BÉRE, SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI III. PANNON VOLÁN ZRT. RÉSZESEDÉSEINEK BEMUTATÁSA IV. A TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 40

12 Mellékletek: 1. számú: Az immateriális javak bruttó értéke, terv szerinti értékcsökkenése, nettó értéke 2. számú: A tárgyi eszközök bruttó értéke, terv szerinti értékcsökkenése, nettó értéke 3. számú: Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 4. számú: A saját tőke nyitó, záró értéke és az üzleti éven belüli változások 5/a. számú: Az egyéb bevételek alakulása 5/b.számú: Az egyéb ráfordítások alakulása 6/a. és 6/b. számú: A társasági adó alapot módosító tételek 7. számú: Cash-Flow kimutatás 8. számú: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékének alakulása 9. számú: A veszélyes hulladékok mennyiségének alakulása 10. számú: Mutatószámok 11. számú: Anyagjellegű ráfordítások

13 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK I. 1. A vállalkozás bemutatása. A társaságot -Pannon Volán Rt.- néven december 31-én a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter alapította, az alapítás az évi LIII. törvény alapján állami vállalat átalakulásával történt (mely 1950-től működött). A társaság alapításkori jegyzett tőkéje ezer Ft-ot, saját tőkéje ezer Ft-ot képviselt. Az alapításkor 100 %-os állami tulajdon dolgozói részvények kibocsátása révén évben-90 %-ra módosult. A kibocsátás a jegyzett tőke egyidejű 10 %-os megemelésével párosult. A kezdetben 10 %-os dolgozói tulajdonrész évre -a részvénybevonásokat és a tőkeemeléseket követően- 1,5 %-ra csökkent. A évi mérleg fordulónapi jegyzett tőke értéke ezer Ft, saját tőke értéke ezer Ft. A részvénytársaság tevékenységi köre döntően belföldi autóbusz-közlekedés, melynek jogi kereteit a május 1-jei hatályba lépett személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény szabja meg. Az ezen alapuló közszolgáltatási szerződések január 1-jén hatályba léptek, mind a helyközi (távolsági), mind a helyi közlekedés érintett városai tekintetében. A helyközi járatok zöme Baranya megye aprófalvas településhálózatán elégíti ki a személyszállítási igényeket. A tevékenység jövedelmezőségét meghatározó körülmény, hogy az ország zsáktelepüléseinek mintegy ötöde Baranya megye területén található. A GKM-mel kötött december 31-ig hatályos- közszolgáltatási szerződés december 3-án négy évvel meghosszabbításra került, mely ily módon december 31 ig adja meg a tevékenység jogi kereteit. Helyi közlekedést a cég Baranya megye négy városában Komlón, Mohácson, Szigetváron, Siklóson, jelentős részben helyközi járatainak bekapcsolásával bonyolít. A Komló városával kötött első közszolgáltatási szerződés december 31-én lejárt, az év közben -a szolgáltatás bonyolítására- kiírt pályázatot társaságunk nyerte el január december 31. közötti időszakra. A komlói helyi közlekedési tevékenység társaságunk számára veszteséges, a veszteség megszüntetése érdekében tett javaslatokat a Komló Város Önkormányzata elvetette, így a december 6. napján kötött komlói helyi közszolgáltatási szerződést társaságunk december 1-jei hatállyal megszűntté minősítette. Az 4. oldal

14 önkormányzat ez ügyben bírósághoz fordult, másodfokon év júniusában várható ítélethirdetés. Siklós és Mohács várossal kapcsolatos szerződés december 31-ig meghosszabbításra került. Szigetvár helyi közlekedését maximum december 31-ig látja el társaságunk. A szabadáras személyszállítás keretében a társaság különjárati közlekedést, valamint szerződéses munkásszállítást végez. A tevékenységek piaci pozíciói: A helyi, helyközi menetrendszerű közlekedést tekintve a cég piaci pozíciói viszonylag stabilak, de a távolsági járatokon a társvállalatokkal, mint versenytársakkal számolni kell. A szabadáras személyszállítás piaci körülményei kiélezettek: - a különjárati piacon több éve jelentkező éles versenyhelyzetben a társaság tarifapolitikai eszközök (kedvezmények, mérsékelt díjszint emelés) alkalmazásával igyekezett a piacvesztést elkerülni, év során 2 db magas szolgáltatási színvonalat képviselő autóbusz került beszerzésre. - a szerződéses munkásszállítást a régió iparfejlődésének megtorpanása, néhány nagyüzem tevékenységének beszűkülése, ezzel egyidejűleg a magánszféra (nemzetközi különjáratból kikopott) autóbuszainak versenyhelyzetet élesítő hatása jellemzi. A kiegészítő tevékenységek közül a javító, karbantartó tevékenység volumene az előző időszakhoz képest tovább csökkent, gázolaj értékesítési tevékenységünket szeptember 15 vel megszüntettük, mivel a Pécsi Közlekedési Zrt. részére történő üzemanyag kiszolgálást a továbbiakban nem végzünk. A vevő saját maga végezte az üzemanyag beszerzését és kiszolgálását, társaságunktól már csak a kiszolgáláshoz szükséges kutat bérelte, melyet jelenleg a Tüke Busz Zrt. tovább bérel. Az egyéb tevékenységek közül a bérbeadás emelhető ki magas eredménytartalma miatt, bár jelentősége az ingatlan értékesítések következtében fokozatosan csökken. Az üzleti év lényeges eseményei: év során a KHEM el kötött közszolgáltatási szerződés évre vonatkozó -Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által aláírt- Záradéka alapján a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló kormányrendelet keretszabályai szerint társaságunk az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatásához ezer Ft összegű költségtérítési részösszegben részesült, melyet az év végi elszámolás ezer Ft-tal egészít ki. Az eredménykimutatásban a évre a közszolgáltatási szerződés alapján termelési támogatásként szereplő összeg ezer Ft. A évi autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítés elszámolásának alapja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/10626/3/2013-NFM. számú tájékoztatója. (Részletes bemutatását a I.3. pont tartalmazza.) - A Pannon Volán Zrt. a DDOP keretében benyújtott a szolgáltatási színvonal erősítésére és az utastájékoztatási és jegykiadó rendszer cseréjére irányuló pályázata sikerrel zárult. A támogatási szerződés január 27 én, a Szállítási Szerződés a közbeszerzés nyertesével november 24 én került megkötésre, a Szállító teljesítése év végén 5. oldal

15 megkezdődött, a várható befejezés első negyedév. A program várható összértéke ezer Ft. A év során konzorciumi keretek között lezajlott, sikeres közbeszerzési eljárást követően március 12-én 3 milliárd Ft értékű hitelszerződés aláírására került sor a közbeszerzés nyertesével, az OTP Nyrt-vel. A kedvező kamatozású MFB hitel igénybe vételével 79 db autóbusz beszerzése válik lehetővé 2 év alatt. A évi autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésre vonatkozó Záradék aláírására február 28-án megtörtént. I. 2. A számviteli politika ismertetése A beszámoló formája: Éves beszámoló, mely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A társaság az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést készít. A könyvvezetés rendszere: Kettős könyvvitel. A évtől a tulajdonos MNV Zrt. új a Volán Táraságok részére egységes Számviteli Politikát vezetett be, a következők szerint: A beszámoló elkészítésének időpontja: A beszámoló elkészítésének időpontja (mérlegkészítés időpontja) minden év február 15-e. A választott mérleg, eredménykimutatás, az eredmény megállapítás módja: A mérleg választott sémája a törvény 1. számú melléklet A változata szerinti. Az üzemi eredmény megállapítása évtől összköltséges eljárással -a vezetői információk biztosítása érdekében a 6-7. számlaosztály alkalmazásával-, az eredménykimutatás a törvény 3. számú melléklet A változata szerint készül, azaz az értékesítés nettó árbevételének az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként. Alkalmazott főbb értékelési eljárások ismertetése: A befektetett eszközök bekerülési értékének meghatározásánál az üzembe helyezés után beérkezett számla és az elszámolt összeg nem jelentős különbözetének az adott eszköz tényleges bekerülési értékének 5%-át. 6. oldal

16 A vásárolt készletek értéke FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési értéken szerepel; a valutakészletek, a devizakészletek bekerülési értéke meghatározásához az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéket használunk. Az értékcsökkenés elszámolása, számviteli politikában meghatározott módszerének ismertetése: Terv szerinti értékcsökkenés: Az egyes eszközök amortizációja a bruttó érték alapján, lineárisan kerül elszámolásra a várható hasznos élettartam és a január 1. után beszerzett eszközök esetében a számszerűsített maradványérték figyelembe vételével. Maradványértéket épületeknél, építményeknél, járműveknél és gépek-, berendezéseknél állapít meg a társaság, ennek mértéke: Épület Építmény Megnevezés Új autóbusz Használt autóbusz Járművek autóbusz nélkül Megmunkáló és emelő berendezés Gépek, berendezések évtől Maradványérték a bekerülési érték 5%-a a bekerülési érték 5%-a, ha az meghaladja az 100 ezer Ft-ot a bekerülési érték 5%-a a bekerülési érték 10%-a, ha az meghaladja az 500 ezer Ft-ot a bekerülési érték 10%-a a bekerülési érték 10%-a, ha az meghaladja az 100 ezer Ft-ot A 100 ezer Ft alatti beszerzési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök elszámolásának választott módszere a használatba vételt követő egyösszegű költségkénti elszámolás. Várható hasznos élettartam: a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű autóbuszoknál 10 év, a használtan beszerzettek esetében egyedileg kerül meghatározásra, 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök: egyéb műszaki berendezések közül a számítástechnikai eszközöknél 3 év, jegykiadó gépeknél 10 év, minden egyéb gépnél 6,9 év ezer Ft közötti tárgyi eszközöknél 2 év. 100 ezer Ft feletti beszerzési értékű immateriális javaknál 5 év. 7. oldal

17 A december 31-én meglévő, maradványértékkel rendelkező (10%) autóbuszok esetén a maradványérték megváltoztatásra (5%-ra történő csökkentés) került, amely a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatásával járt, oly módon, hogy a maradványérték különbözet az autóbuszok visszalévő hasznos élettartamára került felosztásra. A maradványérték módosításának időpontja január 1. A terv szerinti amortizáció megváltoztathatóságának elvei: ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következik be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható; lényeges a változás: a használat időtartamában, ha az egy évet meghaladóan nő, vagy csökken, az eszközértékben, ha az az eredeti bruttó érték 20%-át meghaladóan változik. Felújítások, karbantartások elkülönítésének elvei: Felújításként kell aktiválni különösen: A karosszéria felújítás: az autóbusz vázszerkezetére, karosszériájára, belső utasterére kiterjedő olyan komplex tevékenység, amelynek során minden egyes szerkezeti egység megvizsgálásra és szükség szerinti felújításra, kijavításra kerül, ezzel az autóbusz élettartama megnövekedik. Karosszéria átépítés: az autóbusz vázszerkezetének újra történő cseréje megvizsgálása és szükség szerinti felújítása, kijavítása megnöveli az autóbusz élettartamát. A teljes felújítás: az autóbusz karosszériája és alváza gépészete teljes felújításra kerül. Ezzel az autóbusz élettartama megnövekedik. Minden fődarab egyidejű cseréje (motor, váltómű, kormányberendezés, első futómű). A vázcserés felújításhoz köthető fődarab csere, darabszámtól függetlenül felújításnak minősül. Nem sorolható ide a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka. Javítás, karbantartás: Javítási, karbantartási munkák a járművek tekintetében egy előre meghatározott rendszer, ciklus részei, amelyek a folyamatos, biztonságos üzemeltetést biztosítják. Így javítási költség a törvény előírásai szerint az eszközök folyamatos üzemeltetését, rendszeres helyreállítását, állagmegóvását biztosító munkák ellenértéke évtől jármű (autóbusz) karbantartásnak minősül különösen a futójavítás, a műszaki szemle 8. oldal

18 (I. és II.) és a nagyjavítás (élettartam növekedéssel nem jár). Karbantartási költségként kell elszámolni a Járműkarbantartási Szabályzat szerinti javítási tevékenység során felmerült ráfordításokat. Értékvesztés elszámolása: Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztésének és az értékvesztés visszaírásának elszámolásakor tartósnak a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy évig fennálló (a gazdasági társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya 10%-kal kisebb, mint a befektetés könyvszerinti értéke/befektetés névértékének aránya), jelentősnek pedig a bekerülési érték 20%-át meghaladó érték tekintendő. A követelésekre elszámolt értékvesztés számítására a vevők egyedi minősítése alapján kerül sor. A készletek értékvesztésének megítélésekor az utolsó beszerzési ár, mint piaci érték és a könyvszerinti érték összevetését végezzük el. A céltartalék képzés alkalmazott elvei: A vállalkozás a Szvt. 41. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, nincs módszertani változás. A rendkívüli tételek elszámolása: A rendkívüli bevételek és ráfordítások számbavétele a törvényben tételesen felsoroltaknak megfelelően történik. Időbeli elhatárolás elszámolása: Az ISO Minőségirányítási rendszer költségének elszámolása két audit között időarányosan történik. I. 3. A Számviteli Törvény előírásaitól való eltérés indoka, az eltérés eszközökre forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatásoknak bemutatása. A számviteli törvény előírásaitól való eltérés a vállalkozásról kialakítandó megbízható és valós összképet szolgálja és arra a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett került sor. A társaság január 1-jével közszolgáltatási szerződést kötött a KHEM-el az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységek végzésére. A szerződés pénzügyi feltételeket érintő rendelkezései szerint a társaság termelési támogatásra jogosult a gazdasági hátrányt okozó közszolgáltatási kötelezettség elrendelése esetén. A pénzügyi ellentételezés mindenkori összegét a pénzügyminiszter 9. oldal

19 által jóváhagyott a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező- záradékba kell foglalni. A veszteségtérítés elszámolása: évi záradék szerinti részösszegek: május 31-én, március 8-án folyósított részösszegek augusztus 1-jén, augusztus 8-án folyósított részösszegek október 18-án folyósított részösszeg Tárgyévi utalás összesen: január 9-én, illetve január 2-án igényelt részösszeg egyéb követelés Záradék szerint utalt összegek együtt: Közszolgáltatási szerződés elszámolása május 15., május 15. aktív időbeli elhatárolás Eredménykimutatásban (egyéb bevételként ) szereplő összegek I. 4. A Számviteli Politika évi változásai. A Számviteli Politika január 1-től történő módosításának indoka a évi C. törvény változása, melyek a következők: - A társaság éves beszámolójának készítéséhez, közgyűlési elfogadásához, a beszámoló közzétételéhez kapcsolódó időpont a mérleg forduló napját követő ötödik hónap utolsó napjára módosult. - A részvénybevonásokat nem eredmény ágon (rendkívüli bevétel rendkívüli ráfordítás), hanem közvetlenül tőke ágon kell levezetni. - A behajthatatlan követelések esetében az aránytalan költség kategória elemzése kiegészült a fizetéses meghagyásos eljárás költségek vizsgálatával. 10. oldal

20 B. SPECIFIKUS RÉSZ I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az előző naptári év adataival való összehasonlítást torzító tényező (eltérő minősítésből, besorolásból, értékelésből adódó) nincs. I. 1. Eszközök Az eszközök összesített értéke ezer Ft, ezer Ft-tal nőtt, a változás főbb eszközcsoportonként a következő: Csökkenés Növekedés Index (%) A. Befektetett eszközök ,7 I. Immateriális javak ,6 II. Tárgyi eszközök ,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,0 B. Forgóeszközök ,5 I. Készletek ,9 II. Követelések ,7 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,1 C. Aktív időbeli elhatárolások ,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,9 Az immateriális javak mérlegértékének alakulása. A társaság az immateriális javak között vagyoni értékű jogokat (szellemi termékek felhasználási joga) szellemi termékeket (szerzői jogvédelemben részesülő szoftvertermékek) mutat ki ezer Ft értékben, az előző évi záró értékhez mért növekedés ezer Ft (300,6 %). 11. oldal

21 Immateriális javak beszerzése: Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: Selejtezés A tárgyidőszaki változások Eladás -49 Összes változás: Az immateriális javak értékének tárgyévi növekedése a szellemi termékek közé sorolt szoftver felhasználási jogok megszerzésével függ össze: DDOP projekt -a szolgáltatási színvonal erősítésére és utastájékoztatási és jegykiadó rendszer cseréjére- értéke ezer Ft, Egyéb ügyviteli szoftverek ezer Ft. Az értékcsökkenés elszámolása a használati időn belül változatlanul lineárisan történik, a hasznos élettartam 7 évről 5 évre csökkent. Az elszámolt amortizáció ezer Ft-tal csökkentette ezen eszközök nettó értékét, (melyből a szellemi termékeket ezer Ft, a vagyoni értékű jogokat ezer Ft érinti). Az immateriális javak bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének mérlegtételenkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. Tárgyi eszközök mérlegértékének alakulása. A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott záró nettó értéke ezer Ft, a megelőző évinél ezer Ft-tal alacsonyabb, csökkenése 8,4 %. A tárgyi eszközök állományára ható tényezők Tárgyi eszközök beszerzése: Tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: Tárgyi eszközök átsorolása készletek közé: Tárgyi eszköz értékesítés: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: Összes változás: oldal

22 A tárgyi eszközök beszerzésére évben ezer Ft-ot fordított a társaság. A főbb beruházások műszaki tartalom szerint: Beszerzés Aktiválás Befejezetlen beruházás állományváltozása Ingatlanok: Műszaki berendezések, gépek, járművek: Autóbusz közlekedést közvetlenül szolgáló beruházások új autóbusz beszerzéshez kapcsolódó beruházás egyéb járműbeszerzés (1 db műhelykocsi) Műszaki tevékenység eszközfejlesztése: ezer Ft feletti beszerzések -100 és 200 ezer Ft közötti beszerzések gyorsfuvató ketrec légkulcs (3 db) festékszóró (2 db) menetmetsző tachográf teszter esztergatokmány(2 db) Egyéb műszaki berendezések: formaruha, munkaruha ezer Ft alatti műszaki eszközök Egyéb berendezések, felszerelések, járművek DDOP projekt Pécs autóbusz pályaudvar klíma táblagép környezetvédelmi konténer kézszárító ezer Ft alatti egyéb eszközök számítástechnikai-, és egyéb eszközök DDOP projekt Összesen: A tárgyévi ingatlan beruházások értéke ezer Ft, melyből a Pécsi autóbusz állomás felújítása a DDOP-s projekt fogadására szolgáló átalakítási munkák ellenértéke ezer Ft, a műszaki telepen akna szellőzés és fűtés átalakítás 537 ezer Ft, fürdő villamossági felújítás 389 ezer Ft értékben valósult meg. Az autóbusz állomást érintő befejezetlen állomány aktiválására a évre áthúzódó munkák befejezése után került sor ezer Ft értékben. Autóbusz beszerzés nem volt, a járműállomány átlagéletkora év december 31-én 14,1 év. A társaság járműparkja szakmai szinten az egyik legidősebbnek minősül. Az állomány 32,3 %-a (104 db) még régi Ikarus 200-as típusú. Az autóbusz-közlekedést közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése ezer Ft értékben valósult meg (műhelykocsi, egyéb autóbuszra aktivált eszköz). A év végéig végrehajtott motorkorszerűsítési programmal sikerült elérni, hogy a korszerűtlen úgynevezett fekete motorok állománya nullára csökkent. 13. oldal

23 2005. évtől kezdődően már az EURO I. motorok EURO II. normának megfelelő átépítése, illetve környezetvédelmi besorolást nem váltó motorfelújítások történnek. Az autóbuszon kívüli műszaki berendezésekre ezer Ft-ot fordított a társaság, melyből a műszaki tevékenység eszközfejlesztése ezer Ft, az egyéb műszaki berendezések ezer Ft-ot képviselnek. Az egyéb berendezések, felszerelések beszerzési összértéke ezer Ft, melyből a DDOP-s projekt előkészítésére fordított kiadás ezer Ft ( ezer Ft amortizálódó és ezer Ft azonnali leírású eszközök), autóbusz pályaudvar klíma kialakítása ezer Ft, környezetvédelmi konténer 627 ezer Ft, számítástechnikai és egyéb eszköz ezer Ft. Értékcsökkenési leírásként figyelembe vett összegek: Terv szerinti értékcsökkenés Lineárisan elszámolt értékcsökkenés: A terv szerint elszámolt értékcsökkenés megváltoztatásából adódó összeg: 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenése: Összesen: A terv szerinti lineárisan elszámolt értékcsökkenés ezer Ft, döntő részben (70,6 %) az autóbuszok után elszámolt összeg. Az új beszerzésű autóbuszok értékcsökkenés elszámolásánál figyelembe vett várható hasznos élettartama 10 év. Azonnali leírású eszközök közé a DDOP projekt ezer Ft, a forma-, és munkaruha, illetve kis értékű szerszámok ezer Ft értékben tartoznak. A tárgyévi tárgyi eszköz értékesítés döntően egy karambolos műhelykocsi eladása, melynek még le nem írt értéke ezer Ft. A tárgyi eszközök nettó értékére ható tényezők összesített adatai az alábbiak: Nyitó állomány Ingatlanok Növekedés Aktiválás Egyéb Elszámolt amortizáció Értékesítés Csökkenés Átsorolás Egyéb Záró állomány Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen: Beruházások * Mindösszesen *Beruházások állomány változása 14. oldal

24 Az tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének mérlegtételenkénti bemutatását a 2. számú melléklet, az értékcsökkenés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegértékének alakulása. Az egyéb tartós részesedés állománya a társaság eszközeihez mérten nem jelentős, záró értéke 509 ezer Ft. Az előző évhez mért csökkenés 473 ezer Ft, mely a Budapest Bank Nyrt-ben lévő 448 ezer Ft nyilvántartási értékű részesedés értékesítéséből és a Közlekedési Eszközfinanszírozási Zrt-ben lévő 25 ezer Ft nyilvántartási értékű részesedésre elszámolt értékvesztés elszámolásából adódik. A Budapest Bank Nyrt. meghatározó befolyást gyakorló tulajdonosa a GE a kisebbségi tulajdon megszüntetését határozta el és a Gt. szabályait betartva felvásárolta a kisebbségi tulajdonban lévő részvényeket és a társaságot zártkörűvé alakította át. A társaságunk tulajdonában ezer Ft névértékű (448 ezer Ft nyilvántartási értékű) részvény volt. Az értékesítés ellenértéke ezer Ft, mely 682 %-os árfolyamon ezer Ft eredménnyel valósult meg. A Közlekedési Eszközfinanszírozási Zrt-vel szemben felszámolási eljárás indult, emiatt a részesedésre 25 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra. A dolgozóknak korábban adott lakásépítési kölcsönök állománya nulla. A befektetett pénzügyi eszközök záró értékének összetétele Tartósan adott kölcsön (munkavállalóknak adott lakásépítési kölcsön): Egyéb tartós részesedés: 509 Összesen: 509 Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások jellemző adatait a III. fejezet részletesen tartalmazza. A készletek évi záró értéke ezer Ft, ezer Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. Készletek év Változás Index (%) Anyagok: ,2 Anyagok, alkatrészek ,7 Fődarabok ,5 Gumiabroncs ,4 Üzemanyagok: ,3 Gázolaj ,4 Motorolaj ,5 Tankkészlet ,1 Nyomtatványok: ,4 Forgalmi ,8 Egyéb nyomtatvány ,3 Egyéb anyagok: ,3 Vásárolt anyagok, alkatrészek: ,6 Saját termelésű készletek: ,7 Befejezetlen termelés ,1 Késztermékek ,2 Áruk: ,0 Értékesítési gázolaj Értékesítésre váró ingatlan ,0 Digitális tachográf kártya ,3 Készletek összesen: ,9 15. oldal

25 A piaci értéken történő értékelés sem 2011., sem évben nem tett szükségessé értékvesztés elszámolást (a készletek könyv szerinti értéke jelentősen nem haladja meg a piaci értéket). Az anyagok készlet érték növekedése ezer Ft, amely a javítások végzésének folyamatosságát biztosítja. A saját felhasználású üzemanyag készletek csökkenése ezer Ft, ezen belül az üzemanyag kutakban tárolt gázolaj ezer Ft-tal mérséklődött, az autóbuszok összesített tankkészlete az átárazás miatt ezer Ft-tal csökkent (a gázolaj tankkészlet ára az év végén az előző évi záró értékhez képest 11,94 Ft-tal, 3,7 %-kal csökkent). Követelések A követelések összértéke ezer Ft, a növekedése ezer Ft Változás Index (%) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,8 Egyéb követelések ,5 - Költségvetéstől járó összegek ,3 - Munkavállalóktól járó összegek ,2 Helyközi termelési támogatás IV. negyedévi járó - részösszege , évi termelési támogatás DDOP támogatás Egyéb tételek ,8 Követelések összesen: ,7 A változás főbb tényezői: A vevőkkel szembeni követelések csökkenése ezer Ft. A követelések lejárt határidejű követeléseket is tartalmaznak (4.020 ezer Ft). A költségvetéssel szembeni követelés változását az árkiegészítés, az Áfa, a jövedéki adó, a gépjármű adó és az innovációs járulék pénzügyi bonyolítása befolyásolta. Az igényelt, de pénzügyileg még nem rendezett fogyasztói árkiegészítés összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent. Míg év végén ezer Ft Áfa követelése volt a társaságnak addig szeptember 30-án ilyen jellegű követelése nincs. A felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó év végén ezer Ft értékben, december 31-én ezer Ft értékben szerepel a követelések között. Innovációs járulék követelés a nyitó értékben ezer Ft, melynek pénzügyi rendezése július hónapban megtörtént, így a záró értékben már nem szerepel. Gépjárműadó követelésünk csak a tárgyévben keletkezett, a december 31-i állomány 13 ezer Ft. A munkavállalóktól követelt összegek (prémium előlegek, gépkocsivezetői autóbusz bevétel elszámolások) ezer Ft-tal növekedtek. A termelési támogatás nyitó érékben szereplő megigényelt, januárban folyósított részösszege (a IV. évre járó részösszeg) ezer Ft volt, a decemberi záró érték ezer Ft. 16. oldal

26 2011. évben felmerült, a január 1-jétől bevezetett Egységes Önköltségszámítási Szabályzat alkalmazásából adódó értékcsökkenés többletéből származó termelési támogatás követelés ezer Ft. DDOP támogatásból eredő követelés záró értéke ezer Ft. Az egyéb tételek növekedése ezer Ft. Értékvesztések elszámolása mérlegtételenként: Vevő követelések értékvesztése: Követelés áruszállításból és szolgáltatásból év év Nyilvántartásba vételi érték Üzleti évben elszámolt értékvesztés Értékvesztett követelés kiegyenlítése miatti kivezetés Értékvesztés kivezetés leírás miatt Halmozott értékvesztés Követelések mérlegben szereplő értéke A követelések bekerülési értékéből ( ezer Ft) ezer Ft határidőn belül. A fennmaradó ezer Ft határidőn túli követelésből ezer Ft 30 napon belüli követelés, a 30 napon túli követelés behajtása érdekében a jogi lépések megtörténtek (549 ezer Ft összegben). A halmozott értékvesztés értéke 478 ezer Ft fedezetet nyújt az esetleges követelés leírásra. Egyéb követelések értékvesztése: Egyéb követelések év év Követelések nyilvántartásba vételi értéke Üzleti évben elszámolt értékvesztés Üzleti évben kiegyenlítés miatti értékvesztés kivezetés Üzleti évben leírás miatt kivezetett értékvesztés Halmozott értékvesztés Követelések mérlegben szereplő értéke Csekély összegű értékvesztés elszámolására munkavállalói elszámolási hiány meg nem térítése miatt került sor. Értékpapírok Az értékpapírok értékének ezer Ft-os növekedése kizárólag a munkavállalóktól visszavásárolt saját részvény, amely az alaptőke csökkenés cégbírósági bejegyzéséig szerepel könyveinkben. 17. oldal

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A vállalkozás ismertetése... 4 2. Számviteli politika bemutatása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2009. február 15. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2008. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben