Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év

11 Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1. A vállalkozás bemutatása I. 2. A számviteli politika ismertetése... 6 I. 3. A Számviteli Törvény előírásaitól való eltérés indoka, az eltérés eszközökre forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatásoknak bemutatása I. 4. A Számviteli Politika I-III. évi változásai B. SPECIFIKUS RÉSZ I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. 1. Eszközök I. 2. Források II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK C. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK I. A TÁRSASÁG VAGYONI, JÖVEDELMI, PÉNZÜGYIHELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE II. TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK LÉTSZÁMA, BÉRE, SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI III. PANNON VOLÁN ZRT. RÉSZESEDÉSEINEK BEMUTATÁSA IV. A TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 40

12 Mellékletek: 1. számú: Az immateriális javak bruttó értéke, terv szerinti értékcsökkenése, nettó értéke 2. számú: A tárgyi eszközök bruttó értéke, terv szerinti értékcsökkenése, nettó értéke 3. számú: Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 4. számú: A saját tőke nyitó, záró értéke és az üzleti éven belüli változások 5/a. számú: Az egyéb bevételek alakulása 5/b.számú: Az egyéb ráfordítások alakulása 6/a. és 6/b. számú: A társasági adó alapot módosító tételek 7. számú: Cash-Flow kimutatás 8. számú: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékének alakulása 9. számú: A veszélyes hulladékok mennyiségének alakulása 10. számú: Mutatószámok 11. számú: Anyagjellegű ráfordítások

13 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK I. 1. A vállalkozás bemutatása. A társaságot -Pannon Volán Rt.- néven december 31-én a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter alapította, az alapítás az évi LIII. törvény alapján állami vállalat átalakulásával történt (mely 1950-től működött). A társaság alapításkori jegyzett tőkéje ezer Ft-ot, saját tőkéje ezer Ft-ot képviselt. Az alapításkor 100 %-os állami tulajdon dolgozói részvények kibocsátása révén évben-90 %-ra módosult. A kibocsátás a jegyzett tőke egyidejű 10 %-os megemelésével párosult. A kezdetben 10 %-os dolgozói tulajdonrész évre -a részvénybevonásokat és a tőkeemeléseket követően- 1,5 %-ra csökkent. A évi mérleg fordulónapi jegyzett tőke értéke ezer Ft, saját tőke értéke ezer Ft. A részvénytársaság tevékenységi köre döntően belföldi autóbusz-közlekedés, melynek jogi kereteit a május 1-jei hatályba lépett személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény szabja meg. Az ezen alapuló közszolgáltatási szerződések január 1-jén hatályba léptek, mind a helyközi (távolsági), mind a helyi közlekedés érintett városai tekintetében. A helyközi járatok zöme Baranya megye aprófalvas településhálózatán elégíti ki a személyszállítási igényeket. A tevékenység jövedelmezőségét meghatározó körülmény, hogy az ország zsáktelepüléseinek mintegy ötöde Baranya megye területén található. A GKM-mel kötött december 31-ig hatályos- közszolgáltatási szerződés december 3-án négy évvel meghosszabbításra került, mely ily módon december 31 ig adja meg a tevékenység jogi kereteit. Helyi közlekedést a cég Baranya megye négy városában Komlón, Mohácson, Szigetváron, Siklóson, jelentős részben helyközi járatainak bekapcsolásával bonyolít. A Komló városával kötött első közszolgáltatási szerződés december 31-én lejárt, az év közben -a szolgáltatás bonyolítására- kiírt pályázatot társaságunk nyerte el január december 31. közötti időszakra. A komlói helyi közlekedési tevékenység társaságunk számára veszteséges, a veszteség megszüntetése érdekében tett javaslatokat a Komló Város Önkormányzata elvetette, így a december 6. napján kötött komlói helyi közszolgáltatási szerződést társaságunk december 1-jei hatállyal megszűntté minősítette. Az 4. oldal

14 önkormányzat ez ügyben bírósághoz fordult, másodfokon év júniusában várható ítélethirdetés. Siklós és Mohács várossal kapcsolatos szerződés december 31-ig meghosszabbításra került. Szigetvár helyi közlekedését maximum december 31-ig látja el társaságunk. A szabadáras személyszállítás keretében a társaság különjárati közlekedést, valamint szerződéses munkásszállítást végez. A tevékenységek piaci pozíciói: A helyi, helyközi menetrendszerű közlekedést tekintve a cég piaci pozíciói viszonylag stabilak, de a távolsági járatokon a társvállalatokkal, mint versenytársakkal számolni kell. A szabadáras személyszállítás piaci körülményei kiélezettek: - a különjárati piacon több éve jelentkező éles versenyhelyzetben a társaság tarifapolitikai eszközök (kedvezmények, mérsékelt díjszint emelés) alkalmazásával igyekezett a piacvesztést elkerülni, év során 2 db magas szolgáltatási színvonalat képviselő autóbusz került beszerzésre. - a szerződéses munkásszállítást a régió iparfejlődésének megtorpanása, néhány nagyüzem tevékenységének beszűkülése, ezzel egyidejűleg a magánszféra (nemzetközi különjáratból kikopott) autóbuszainak versenyhelyzetet élesítő hatása jellemzi. A kiegészítő tevékenységek közül a javító, karbantartó tevékenység volumene az előző időszakhoz képest tovább csökkent, gázolaj értékesítési tevékenységünket szeptember 15 vel megszüntettük, mivel a Pécsi Közlekedési Zrt. részére történő üzemanyag kiszolgálást a továbbiakban nem végzünk. A vevő saját maga végezte az üzemanyag beszerzését és kiszolgálását, társaságunktól már csak a kiszolgáláshoz szükséges kutat bérelte, melyet jelenleg a Tüke Busz Zrt. tovább bérel. Az egyéb tevékenységek közül a bérbeadás emelhető ki magas eredménytartalma miatt, bár jelentősége az ingatlan értékesítések következtében fokozatosan csökken. Az üzleti év lényeges eseményei: év során a KHEM el kötött közszolgáltatási szerződés évre vonatkozó -Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által aláírt- Záradéka alapján a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló kormányrendelet keretszabályai szerint társaságunk az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatásához ezer Ft összegű költségtérítési részösszegben részesült, melyet az év végi elszámolás ezer Ft-tal egészít ki. Az eredménykimutatásban a évre a közszolgáltatási szerződés alapján termelési támogatásként szereplő összeg ezer Ft. A évi autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítés elszámolásának alapja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/10626/3/2013-NFM. számú tájékoztatója. (Részletes bemutatását a I.3. pont tartalmazza.) - A Pannon Volán Zrt. a DDOP keretében benyújtott a szolgáltatási színvonal erősítésére és az utastájékoztatási és jegykiadó rendszer cseréjére irányuló pályázata sikerrel zárult. A támogatási szerződés január 27 én, a Szállítási Szerződés a közbeszerzés nyertesével november 24 én került megkötésre, a Szállító teljesítése év végén 5. oldal

15 megkezdődött, a várható befejezés első negyedév. A program várható összértéke ezer Ft. A év során konzorciumi keretek között lezajlott, sikeres közbeszerzési eljárást követően március 12-én 3 milliárd Ft értékű hitelszerződés aláírására került sor a közbeszerzés nyertesével, az OTP Nyrt-vel. A kedvező kamatozású MFB hitel igénybe vételével 79 db autóbusz beszerzése válik lehetővé 2 év alatt. A évi autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésre vonatkozó Záradék aláírására február 28-án megtörtént. I. 2. A számviteli politika ismertetése A beszámoló formája: Éves beszámoló, mely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A társaság az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést készít. A könyvvezetés rendszere: Kettős könyvvitel. A évtől a tulajdonos MNV Zrt. új a Volán Táraságok részére egységes Számviteli Politikát vezetett be, a következők szerint: A beszámoló elkészítésének időpontja: A beszámoló elkészítésének időpontja (mérlegkészítés időpontja) minden év február 15-e. A választott mérleg, eredménykimutatás, az eredmény megállapítás módja: A mérleg választott sémája a törvény 1. számú melléklet A változata szerinti. Az üzemi eredmény megállapítása évtől összköltséges eljárással -a vezetői információk biztosítása érdekében a 6-7. számlaosztály alkalmazásával-, az eredménykimutatás a törvény 3. számú melléklet A változata szerint készül, azaz az értékesítés nettó árbevételének az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként. Alkalmazott főbb értékelési eljárások ismertetése: A befektetett eszközök bekerülési értékének meghatározásánál az üzembe helyezés után beérkezett számla és az elszámolt összeg nem jelentős különbözetének az adott eszköz tényleges bekerülési értékének 5%-át. 6. oldal

16 A vásárolt készletek értéke FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési értéken szerepel; a valutakészletek, a devizakészletek bekerülési értéke meghatározásához az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéket használunk. Az értékcsökkenés elszámolása, számviteli politikában meghatározott módszerének ismertetése: Terv szerinti értékcsökkenés: Az egyes eszközök amortizációja a bruttó érték alapján, lineárisan kerül elszámolásra a várható hasznos élettartam és a január 1. után beszerzett eszközök esetében a számszerűsített maradványérték figyelembe vételével. Maradványértéket épületeknél, építményeknél, járműveknél és gépek-, berendezéseknél állapít meg a társaság, ennek mértéke: Épület Építmény Megnevezés Új autóbusz Használt autóbusz Járművek autóbusz nélkül Megmunkáló és emelő berendezés Gépek, berendezések évtől Maradványérték a bekerülési érték 5%-a a bekerülési érték 5%-a, ha az meghaladja az 100 ezer Ft-ot a bekerülési érték 5%-a a bekerülési érték 10%-a, ha az meghaladja az 500 ezer Ft-ot a bekerülési érték 10%-a a bekerülési érték 10%-a, ha az meghaladja az 100 ezer Ft-ot A 100 ezer Ft alatti beszerzési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök elszámolásának választott módszere a használatba vételt követő egyösszegű költségkénti elszámolás. Várható hasznos élettartam: a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű autóbuszoknál 10 év, a használtan beszerzettek esetében egyedileg kerül meghatározásra, 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök: egyéb műszaki berendezések közül a számítástechnikai eszközöknél 3 év, jegykiadó gépeknél 10 év, minden egyéb gépnél 6,9 év ezer Ft közötti tárgyi eszközöknél 2 év. 100 ezer Ft feletti beszerzési értékű immateriális javaknál 5 év. 7. oldal

17 A december 31-én meglévő, maradványértékkel rendelkező (10%) autóbuszok esetén a maradványérték megváltoztatásra (5%-ra történő csökkentés) került, amely a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatásával járt, oly módon, hogy a maradványérték különbözet az autóbuszok visszalévő hasznos élettartamára került felosztásra. A maradványérték módosításának időpontja január 1. A terv szerinti amortizáció megváltoztathatóságának elvei: ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következik be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható; lényeges a változás: a használat időtartamában, ha az egy évet meghaladóan nő, vagy csökken, az eszközértékben, ha az az eredeti bruttó érték 20%-át meghaladóan változik. Felújítások, karbantartások elkülönítésének elvei: Felújításként kell aktiválni különösen: A karosszéria felújítás: az autóbusz vázszerkezetére, karosszériájára, belső utasterére kiterjedő olyan komplex tevékenység, amelynek során minden egyes szerkezeti egység megvizsgálásra és szükség szerinti felújításra, kijavításra kerül, ezzel az autóbusz élettartama megnövekedik. Karosszéria átépítés: az autóbusz vázszerkezetének újra történő cseréje megvizsgálása és szükség szerinti felújítása, kijavítása megnöveli az autóbusz élettartamát. A teljes felújítás: az autóbusz karosszériája és alváza gépészete teljes felújításra kerül. Ezzel az autóbusz élettartama megnövekedik. Minden fődarab egyidejű cseréje (motor, váltómű, kormányberendezés, első futómű). A vázcserés felújításhoz köthető fődarab csere, darabszámtól függetlenül felújításnak minősül. Nem sorolható ide a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka. Javítás, karbantartás: Javítási, karbantartási munkák a járművek tekintetében egy előre meghatározott rendszer, ciklus részei, amelyek a folyamatos, biztonságos üzemeltetést biztosítják. Így javítási költség a törvény előírásai szerint az eszközök folyamatos üzemeltetését, rendszeres helyreállítását, állagmegóvását biztosító munkák ellenértéke évtől jármű (autóbusz) karbantartásnak minősül különösen a futójavítás, a műszaki szemle 8. oldal

18 (I. és II.) és a nagyjavítás (élettartam növekedéssel nem jár). Karbantartási költségként kell elszámolni a Járműkarbantartási Szabályzat szerinti javítási tevékenység során felmerült ráfordításokat. Értékvesztés elszámolása: Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztésének és az értékvesztés visszaírásának elszámolásakor tartósnak a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy évig fennálló (a gazdasági társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya 10%-kal kisebb, mint a befektetés könyvszerinti értéke/befektetés névértékének aránya), jelentősnek pedig a bekerülési érték 20%-át meghaladó érték tekintendő. A követelésekre elszámolt értékvesztés számítására a vevők egyedi minősítése alapján kerül sor. A készletek értékvesztésének megítélésekor az utolsó beszerzési ár, mint piaci érték és a könyvszerinti érték összevetését végezzük el. A céltartalék képzés alkalmazott elvei: A vállalkozás a Szvt. 41. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, nincs módszertani változás. A rendkívüli tételek elszámolása: A rendkívüli bevételek és ráfordítások számbavétele a törvényben tételesen felsoroltaknak megfelelően történik. Időbeli elhatárolás elszámolása: Az ISO Minőségirányítási rendszer költségének elszámolása két audit között időarányosan történik. I. 3. A Számviteli Törvény előírásaitól való eltérés indoka, az eltérés eszközökre forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatásoknak bemutatása. A számviteli törvény előírásaitól való eltérés a vállalkozásról kialakítandó megbízható és valós összképet szolgálja és arra a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett került sor. A társaság január 1-jével közszolgáltatási szerződést kötött a KHEM-el az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységek végzésére. A szerződés pénzügyi feltételeket érintő rendelkezései szerint a társaság termelési támogatásra jogosult a gazdasági hátrányt okozó közszolgáltatási kötelezettség elrendelése esetén. A pénzügyi ellentételezés mindenkori összegét a pénzügyminiszter 9. oldal

19 által jóváhagyott a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező- záradékba kell foglalni. A veszteségtérítés elszámolása: évi záradék szerinti részösszegek: május 31-én, március 8-án folyósított részösszegek augusztus 1-jén, augusztus 8-án folyósított részösszegek október 18-án folyósított részösszeg Tárgyévi utalás összesen: január 9-én, illetve január 2-án igényelt részösszeg egyéb követelés Záradék szerint utalt összegek együtt: Közszolgáltatási szerződés elszámolása május 15., május 15. aktív időbeli elhatárolás Eredménykimutatásban (egyéb bevételként ) szereplő összegek I. 4. A Számviteli Politika évi változásai. A Számviteli Politika január 1-től történő módosításának indoka a évi C. törvény változása, melyek a következők: - A társaság éves beszámolójának készítéséhez, közgyűlési elfogadásához, a beszámoló közzétételéhez kapcsolódó időpont a mérleg forduló napját követő ötödik hónap utolsó napjára módosult. - A részvénybevonásokat nem eredmény ágon (rendkívüli bevétel rendkívüli ráfordítás), hanem közvetlenül tőke ágon kell levezetni. - A behajthatatlan követelések esetében az aránytalan költség kategória elemzése kiegészült a fizetéses meghagyásos eljárás költségek vizsgálatával. 10. oldal

20 B. SPECIFIKUS RÉSZ I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az előző naptári év adataival való összehasonlítást torzító tényező (eltérő minősítésből, besorolásból, értékelésből adódó) nincs. I. 1. Eszközök Az eszközök összesített értéke ezer Ft, ezer Ft-tal nőtt, a változás főbb eszközcsoportonként a következő: Csökkenés Növekedés Index (%) A. Befektetett eszközök ,7 I. Immateriális javak ,6 II. Tárgyi eszközök ,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,0 B. Forgóeszközök ,5 I. Készletek ,9 II. Követelések ,7 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,1 C. Aktív időbeli elhatárolások ,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,9 Az immateriális javak mérlegértékének alakulása. A társaság az immateriális javak között vagyoni értékű jogokat (szellemi termékek felhasználási joga) szellemi termékeket (szerzői jogvédelemben részesülő szoftvertermékek) mutat ki ezer Ft értékben, az előző évi záró értékhez mért növekedés ezer Ft (300,6 %). 11. oldal

21 Immateriális javak beszerzése: Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: Selejtezés A tárgyidőszaki változások Eladás -49 Összes változás: Az immateriális javak értékének tárgyévi növekedése a szellemi termékek közé sorolt szoftver felhasználási jogok megszerzésével függ össze: DDOP projekt -a szolgáltatási színvonal erősítésére és utastájékoztatási és jegykiadó rendszer cseréjére- értéke ezer Ft, Egyéb ügyviteli szoftverek ezer Ft. Az értékcsökkenés elszámolása a használati időn belül változatlanul lineárisan történik, a hasznos élettartam 7 évről 5 évre csökkent. Az elszámolt amortizáció ezer Ft-tal csökkentette ezen eszközök nettó értékét, (melyből a szellemi termékeket ezer Ft, a vagyoni értékű jogokat ezer Ft érinti). Az immateriális javak bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének mérlegtételenkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. Tárgyi eszközök mérlegértékének alakulása. A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott záró nettó értéke ezer Ft, a megelőző évinél ezer Ft-tal alacsonyabb, csökkenése 8,4 %. A tárgyi eszközök állományára ható tényezők Tárgyi eszközök beszerzése: Tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: Tárgyi eszközök átsorolása készletek közé: Tárgyi eszköz értékesítés: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: Összes változás: oldal

22 A tárgyi eszközök beszerzésére évben ezer Ft-ot fordított a társaság. A főbb beruházások műszaki tartalom szerint: Beszerzés Aktiválás Befejezetlen beruházás állományváltozása Ingatlanok: Műszaki berendezések, gépek, járművek: Autóbusz közlekedést közvetlenül szolgáló beruházások új autóbusz beszerzéshez kapcsolódó beruházás egyéb járműbeszerzés (1 db műhelykocsi) Műszaki tevékenység eszközfejlesztése: ezer Ft feletti beszerzések -100 és 200 ezer Ft közötti beszerzések gyorsfuvató ketrec légkulcs (3 db) festékszóró (2 db) menetmetsző tachográf teszter esztergatokmány(2 db) Egyéb műszaki berendezések: formaruha, munkaruha ezer Ft alatti műszaki eszközök Egyéb berendezések, felszerelések, járművek DDOP projekt Pécs autóbusz pályaudvar klíma táblagép környezetvédelmi konténer kézszárító ezer Ft alatti egyéb eszközök számítástechnikai-, és egyéb eszközök DDOP projekt Összesen: A tárgyévi ingatlan beruházások értéke ezer Ft, melyből a Pécsi autóbusz állomás felújítása a DDOP-s projekt fogadására szolgáló átalakítási munkák ellenértéke ezer Ft, a műszaki telepen akna szellőzés és fűtés átalakítás 537 ezer Ft, fürdő villamossági felújítás 389 ezer Ft értékben valósult meg. Az autóbusz állomást érintő befejezetlen állomány aktiválására a évre áthúzódó munkák befejezése után került sor ezer Ft értékben. Autóbusz beszerzés nem volt, a járműállomány átlagéletkora év december 31-én 14,1 év. A társaság járműparkja szakmai szinten az egyik legidősebbnek minősül. Az állomány 32,3 %-a (104 db) még régi Ikarus 200-as típusú. Az autóbusz-közlekedést közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése ezer Ft értékben valósult meg (műhelykocsi, egyéb autóbuszra aktivált eszköz). A év végéig végrehajtott motorkorszerűsítési programmal sikerült elérni, hogy a korszerűtlen úgynevezett fekete motorok állománya nullára csökkent. 13. oldal

23 2005. évtől kezdődően már az EURO I. motorok EURO II. normának megfelelő átépítése, illetve környezetvédelmi besorolást nem váltó motorfelújítások történnek. Az autóbuszon kívüli műszaki berendezésekre ezer Ft-ot fordított a társaság, melyből a műszaki tevékenység eszközfejlesztése ezer Ft, az egyéb műszaki berendezések ezer Ft-ot képviselnek. Az egyéb berendezések, felszerelések beszerzési összértéke ezer Ft, melyből a DDOP-s projekt előkészítésére fordított kiadás ezer Ft ( ezer Ft amortizálódó és ezer Ft azonnali leírású eszközök), autóbusz pályaudvar klíma kialakítása ezer Ft, környezetvédelmi konténer 627 ezer Ft, számítástechnikai és egyéb eszköz ezer Ft. Értékcsökkenési leírásként figyelembe vett összegek: Terv szerinti értékcsökkenés Lineárisan elszámolt értékcsökkenés: A terv szerint elszámolt értékcsökkenés megváltoztatásából adódó összeg: 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenése: Összesen: A terv szerinti lineárisan elszámolt értékcsökkenés ezer Ft, döntő részben (70,6 %) az autóbuszok után elszámolt összeg. Az új beszerzésű autóbuszok értékcsökkenés elszámolásánál figyelembe vett várható hasznos élettartama 10 év. Azonnali leírású eszközök közé a DDOP projekt ezer Ft, a forma-, és munkaruha, illetve kis értékű szerszámok ezer Ft értékben tartoznak. A tárgyévi tárgyi eszköz értékesítés döntően egy karambolos műhelykocsi eladása, melynek még le nem írt értéke ezer Ft. A tárgyi eszközök nettó értékére ható tényezők összesített adatai az alábbiak: Nyitó állomány Ingatlanok Növekedés Aktiválás Egyéb Elszámolt amortizáció Értékesítés Csökkenés Átsorolás Egyéb Záró állomány Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen: Beruházások * Mindösszesen *Beruházások állomány változása 14. oldal

24 Az tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének mérlegtételenkénti bemutatását a 2. számú melléklet, az értékcsökkenés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegértékének alakulása. Az egyéb tartós részesedés állománya a társaság eszközeihez mérten nem jelentős, záró értéke 509 ezer Ft. Az előző évhez mért csökkenés 473 ezer Ft, mely a Budapest Bank Nyrt-ben lévő 448 ezer Ft nyilvántartási értékű részesedés értékesítéséből és a Közlekedési Eszközfinanszírozási Zrt-ben lévő 25 ezer Ft nyilvántartási értékű részesedésre elszámolt értékvesztés elszámolásából adódik. A Budapest Bank Nyrt. meghatározó befolyást gyakorló tulajdonosa a GE a kisebbségi tulajdon megszüntetését határozta el és a Gt. szabályait betartva felvásárolta a kisebbségi tulajdonban lévő részvényeket és a társaságot zártkörűvé alakította át. A társaságunk tulajdonában ezer Ft névértékű (448 ezer Ft nyilvántartási értékű) részvény volt. Az értékesítés ellenértéke ezer Ft, mely 682 %-os árfolyamon ezer Ft eredménnyel valósult meg. A Közlekedési Eszközfinanszírozási Zrt-vel szemben felszámolási eljárás indult, emiatt a részesedésre 25 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra. A dolgozóknak korábban adott lakásépítési kölcsönök állománya nulla. A befektetett pénzügyi eszközök záró értékének összetétele Tartósan adott kölcsön (munkavállalóknak adott lakásépítési kölcsön): Egyéb tartós részesedés: 509 Összesen: 509 Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások jellemző adatait a III. fejezet részletesen tartalmazza. A készletek évi záró értéke ezer Ft, ezer Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. Készletek év Változás Index (%) Anyagok: ,2 Anyagok, alkatrészek ,7 Fődarabok ,5 Gumiabroncs ,4 Üzemanyagok: ,3 Gázolaj ,4 Motorolaj ,5 Tankkészlet ,1 Nyomtatványok: ,4 Forgalmi ,8 Egyéb nyomtatvány ,3 Egyéb anyagok: ,3 Vásárolt anyagok, alkatrészek: ,6 Saját termelésű készletek: ,7 Befejezetlen termelés ,1 Késztermékek ,2 Áruk: ,0 Értékesítési gázolaj Értékesítésre váró ingatlan ,0 Digitális tachográf kártya ,3 Készletek összesen: ,9 15. oldal

25 A piaci értéken történő értékelés sem 2011., sem évben nem tett szükségessé értékvesztés elszámolást (a készletek könyv szerinti értéke jelentősen nem haladja meg a piaci értéket). Az anyagok készlet érték növekedése ezer Ft, amely a javítások végzésének folyamatosságát biztosítja. A saját felhasználású üzemanyag készletek csökkenése ezer Ft, ezen belül az üzemanyag kutakban tárolt gázolaj ezer Ft-tal mérséklődött, az autóbuszok összesített tankkészlete az átárazás miatt ezer Ft-tal csökkent (a gázolaj tankkészlet ára az év végén az előző évi záró értékhez képest 11,94 Ft-tal, 3,7 %-kal csökkent). Követelések A követelések összértéke ezer Ft, a növekedése ezer Ft Változás Index (%) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,8 Egyéb követelések ,5 - Költségvetéstől járó összegek ,3 - Munkavállalóktól járó összegek ,2 Helyközi termelési támogatás IV. negyedévi járó - részösszege , évi termelési támogatás DDOP támogatás Egyéb tételek ,8 Követelések összesen: ,7 A változás főbb tényezői: A vevőkkel szembeni követelések csökkenése ezer Ft. A követelések lejárt határidejű követeléseket is tartalmaznak (4.020 ezer Ft). A költségvetéssel szembeni követelés változását az árkiegészítés, az Áfa, a jövedéki adó, a gépjármű adó és az innovációs járulék pénzügyi bonyolítása befolyásolta. Az igényelt, de pénzügyileg még nem rendezett fogyasztói árkiegészítés összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent. Míg év végén ezer Ft Áfa követelése volt a társaságnak addig szeptember 30-án ilyen jellegű követelése nincs. A felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó év végén ezer Ft értékben, december 31-én ezer Ft értékben szerepel a követelések között. Innovációs járulék követelés a nyitó értékben ezer Ft, melynek pénzügyi rendezése július hónapban megtörtént, így a záró értékben már nem szerepel. Gépjárműadó követelésünk csak a tárgyévben keletkezett, a december 31-i állomány 13 ezer Ft. A munkavállalóktól követelt összegek (prémium előlegek, gépkocsivezetői autóbusz bevétel elszámolások) ezer Ft-tal növekedtek. A termelési támogatás nyitó érékben szereplő megigényelt, januárban folyósított részösszege (a IV. évre járó részösszeg) ezer Ft volt, a decemberi záró érték ezer Ft. 16. oldal

26 2011. évben felmerült, a január 1-jétől bevezetett Egységes Önköltségszámítási Szabályzat alkalmazásából adódó értékcsökkenés többletéből származó termelési támogatás követelés ezer Ft. DDOP támogatásból eredő követelés záró értéke ezer Ft. Az egyéb tételek növekedése ezer Ft. Értékvesztések elszámolása mérlegtételenként: Vevő követelések értékvesztése: Követelés áruszállításból és szolgáltatásból év év Nyilvántartásba vételi érték Üzleti évben elszámolt értékvesztés Értékvesztett követelés kiegyenlítése miatti kivezetés Értékvesztés kivezetés leírás miatt Halmozott értékvesztés Követelések mérlegben szereplő értéke A követelések bekerülési értékéből ( ezer Ft) ezer Ft határidőn belül. A fennmaradó ezer Ft határidőn túli követelésből ezer Ft 30 napon belüli követelés, a 30 napon túli követelés behajtása érdekében a jogi lépések megtörténtek (549 ezer Ft összegben). A halmozott értékvesztés értéke 478 ezer Ft fedezetet nyújt az esetleges követelés leírásra. Egyéb követelések értékvesztése: Egyéb követelések év év Követelések nyilvántartásba vételi értéke Üzleti évben elszámolt értékvesztés Üzleti évben kiegyenlítés miatti értékvesztés kivezetés Üzleti évben leírás miatt kivezetett értékvesztés Halmozott értékvesztés Követelések mérlegben szereplő értéke Csekély összegű értékvesztés elszámolására munkavállalói elszámolási hiány meg nem térítése miatt került sor. Értékpapírok Az értékpapírok értékének ezer Ft-os növekedése kizárólag a munkavállalóktól visszavásárolt saját részvény, amely az alaptőke csökkenés cégbírósági bejegyzéséig szerepel könyveinkben. 17. oldal

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben