Az értékpapír fogalma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az értékpapír fogalma"

Átírás

1 ÉRTÉKPAPÍROK

2 Az értékpapír fogalma Általános jogi megfogalmazás szerint az értékpapír jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet. Az értékpapírban megtestesített alanyi jogot az értékpapír jogosultja érvényesítheti Az értékpapír jogosultja az a személy, aki a papír tartalma szerint jogosultnak minősül vagy aki a papír birtokosa. Közgazdasági értelemben az értékpapír vagyoni jogot megtestesítő, forgalomképes okirat, számlán megjelenő összeg vagy elektronikus jel. A pénzmegtakarítással rendelkezők számára befektetési eszköz. Vagyoni jogon értjük azokat az értékpapírban foglalt jogosultságokat, amelyeknek pénzben kifejezhető értékük van.

3 Az értékpapírok forgalomképessége korlátlanul forgalomképes, mint például a váltó, továbbá a bemutatóra szóló kötvény, részvény; korlátozottan forgalomképes, például a névre szóló részvény abban az esetben, ha annak átruházását törvény, a dolgozói részvény forgalomképtelen, ha annak átruházását jogszabály tiltja, továbbá, ha az értékpapír átruházása harmadik személy engedélyéhez, hozzájárulásához kötött, és az átruházás engedélyezésére jogosult a papír átruházásához nem járul hozzá. Jogszabály tiltja például a szövetkezeti részjegy átruházását

4 Értékpapír előállítása A sorozatban kibocsátott, befektetési eszköznek minősülő értékpapírt (például kötvényt, részvényt) elő lehet állítani nyomdai úton. Az így előállított értékpapír okiratnak minősül. Azt az értékpapírt, amelyről nyomdai úton okiratot nem állítanak elő dematerializált értékpapírnak nevezik. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír -jogszabályban meghatározott valamennyi törvényes kellékét azonosítható módon tartalmazó számítógépes adat, számítógépes jel, ha az képes igazolni a benne foglalt adatokat, illetve a jogosultságot

5

6

7

8

9

10

11 Értékpapírok csoportosítása Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír Váltó Csekk Kötvény Kincstárjegy Letéti jegy Részesedési jogot megtestesítő értékpapír Részvény Részjegy Dologra vonatkozó tulajdonjogot megtestesítő értékpapír Közraktári jegy Tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír Részvény Részjegy

12 VÁLTÓ A váltó olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón meghatározott összeget meghatározott helyen és időben saját maga vagy egy harmadik fél meg fogja fizetni. A váltó lehet saját váltó, vagy idegen váltó. Saját váltónak nevezzük azt az okiratot, amelyben a váltó kiállítója feltétlen ígéretet tesz a kedvezményezettnek, hogy a váltón feltüntetett összeget a megadott időben és helyen maga fizeti meg. Erre utaló szöveg a váltón: Fizetek e váltó alapján...". Az idegen váltó olyan fizetési meghagyás, amelyben a kibocsátó arra szólítja fel a címzettet, hogy a váltón feltüntetett összeget, a váltóban meghatározott időben és helyen a kedvezményezettnek fizessen meg. A váltón a fizetésre szóló utasítás szövege: Fizessen e váltó alapján...".

13 Törvényes kellékei A váltó" elnevezés az okirat szövegében Határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás Az esedékesség megjelölése. Az esedékesség megjelölésének hiányában a váltót bemutatóra szóló váltónak kell tekinteni A fizetés helyének megjelölése. (Idegen váltón a megjelölés hiányában a címzett neve mellett feltüntetett helyet kell a fizetés helyének tekinteni) A kedvezményezett neve, vagyis annak megjelölése, akinek részére vagy rendelkezésére a fizetést teljesíteni kell A váltó kiállítási, illetve kibocsátási helyének és napjának megjelölése. Ha a válton a kiállításának helye nincs megjelölve, a váltót úgy kell tekinteni, mintha a kibocsátó neve mellett megjelölt helyen állították volna ki A kiállító aláírása A fizetésre kötelezett, a címzett neve csak idegen váltó esetén

14 A váltó szereplői A váltó címzettje az idegen váltón az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy más szervezet, akit (amelyet) a váltó kibocsátója fizetésre felszólít vagy utasít. Amennyiben az idegen váltó címzettje a váltóból eredő kötelezettséget magára vállalja, azt mondjuk:,,a címzett a váltót elfogadta". A váltó címzett által történő elfogadását követően az idegen váltó neve elfogadvány" lesz. A váltó címzett által történő elfogadása lehet feltétlen és feltételes. Feltétlen elfogadásról akkor beszélünk, ha a címzett a váltót úgy fogadja el, ahogy azt a kibocsátó kibocsátotta. A feltételes elfogadás ismérve, hogy a címzett a kibocsátó által a váltón meghatározott feltételeket megváltoztatja, váltókötelezettségét korlátozza. Például a címzett megváltoztatja az esedékesség időpontját, a váltó összegét vagy a fizetés teljesítésének helyét. A címzett elfogadási nyilatkozata lehet rövid" vagy teljes". Rövid" az elfogadási nyilatkozat, ha a címzett a váltót szöveg nélkül cégszerűen aláírja. Teljes" elfogadás esetén a címzett a cégszerű aláíráson kívül felvezeti a váltóra az elfogadom" szót.

15 A váltó esedékessége A váltó esedékességén a váltó fizetésének határnapját értjük. A váltó fizetésének napja az a nap, amely napon a váltókötelezett a fizetést még jogkövetkezmények nélkül teljesítheti. A váltó esedékességét a váltón meg lehet jelölni megtekintésre, megtekintés után bizonyos időre, kelet után bizonyos időre, határozott naptári napra.

16 Megtekintésre szóló váltó A megtekintésre szóló váltót a váltóbirtokos köteles egy éven belül fizetés végett a fizetésre kötelezettnek bemutatni. A váltó kibocsátója jogosult ennél hosszabb vagy rövidebb időt is kitűzni, és kikötheti, hogy a váltót meghatározott nap előtt fizetés végett ne mutassák be. A megtekintésre szóló váltó ellenértékét a bemutatáskor kell megfizetni.

17 Megtekintés után bizonyos időre A megtekintés után bizonyos időre szóló váltó esetében a váltóra felvezetik, hogy a megtekintést követő hányadik napon, pl. megtekintés után 30 napra, megtekintés után a 90. napon esedékes, vagy hányadik héten, hónapban, pl. a megtekintést követ 5. hétre vagy a megtekintést követő 4 és fél hónapra fizetendő.

18 Kelet után bizonyos időre A keltezés után meghatározott időn belül be kell mutatni a váltót.

19 Határozott napra szóló váltó Határozott napra szóló váltón feltüntetik azt a naptári napot, amely napon a váltó esedékessé válik.

20 Váltókövetelés Amennyiben a váltó esedékességekor a fizetésre kötelezett tartozását nem fizeti meg, vagy nem volt fellelhető a váltóbirtokosnak kezdeményeznie kell az óvás felvételét. Az óvást a közjegyző veszi fel, és arról óváslevélnek nevezett közokiratot állít ki. A váltóból eredő követelés elévülése azt jelenti, hogy meghatározott idő elteltével a követelés a váltójogi szabályok szerint nem érvényesíthető.

21 A váltókövetelés elévülésére a váltójogi szabályok három időtartamot határoznak meg: a váltó esedékességétől számított három év alatt évül el a váltóból eredő minden követelés a váltó elfogadójával szemben, a kellő időben felvett óvás keltétől számított egy év alatt évülnek el a váltóbirtokos követelései a saját váltó kibocsátójával, továbbá a váltóátruházókkal szemben, hat hónap alatt évül el az átruházó követelése a többi átruházóval és a kibocsátó ellen attól a naptól számítva, amely napon az átruházó a váltót kifizette, vagy amely napon az ellene beadott keresetet neki kézbesítették.

22 A váltó árfolyama. A váltó hozama A váltó árfolyamát a váltó jövőbeli pénzáramának jelenértéke határozza meg. A váltó hozamát az a kamatláb fejezi ki, amellyel a váltó jövőbeli pénzáramát diszkontálják. Az első váltóbirtokos, ha a váltót annak esedékességéig megtartja, hozzájut a váltón feltüntetett összeghez, amely tartalmazza egyrészt a váltó ellenében eszközölt teljesítés ellenértékét, másrészt annak a váltó futamidejére számított kamatát.

23 A váltó leszámítolása és viszontleszámítolása A váltó birtokosa a következőket teheti: Megvárja a váltó esedékességének időpontját, és a váltót fizetés végett a kötelezettnek bemutatja. Ezzel hozzájut pénzbeli követeléséhez. Szállítójának a birtokában lévő váltóval fizet. Ennek módja, hogy a váltót az eladóra forgatja, átruházza. Valamely hitelintézetnél a váltót annak esedékessége előtt leszámítoltatja. A váltóleszámítolás olyan forgatás, amelynek során a váltóbirtokos a váltót a leszámítoló hitelintézetre forgatja. A leszámítoló bank a váltókövetelést megvásárolja, ezáltal a váltó kedvezményezettjét a váltó esedékessége előtt pénzhez juttatja, és mint hitelező a váltót leszámítoló helyébe lép.

24 A váltó leszámítolása A váltóleszámítolással foglalkozó bank Üzletszabályzatában határozza meg a váltó leszámítolásával kapcsolatos feltételeket és a leszámítolásra benyújtott váltó további kezelésével kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket. A bank a váltó leszámítolásával egy későbbi időpontban esedékes követelést vásárol meg, és azáltal a váltóval fedezett áruügylet vevőjének nyújt hitelt. A váltót kísérőjegyzékkel nyújtják be a bankhoz leszámítolásra. A bank a kísérőjegyzék egyik aláírt példányának visszaadásával ismeri el a leszámítolásra benyújtott váltó átvételét. A bank az üzletszabályzatában meghatározott időtartamon belül nyilatkozik a váltó leszámítolásáról vagy annak elutasításáról. A bank a döntését megelőzően formai és tartalmi szempontból ellenőrzi a váltót.

25 A leszámítolásra benyújtott váltó formai vizsgálata során a bank vizsgálja, hogy a váltót megfelelő szabványnyomtatványon állították-e ki, a váltó rendelkezik-e a törvényes kellékekkel, a váltó átruházása (forgatása) a váltójogi szabályok szerint történt-e, nincs-e a váltón olyan sérülés, szövegbe történő beírás, szövegtörlés, ami a váltót érvénytelenné teszi. A váltó tartalmi vizsgálata során a bank ellenőrzi, hogy milyen a váltóadósok fizetőképessége, hányszor forgatták a váltót, és a váltóátruházóknak milyen a fizetőképessége. Minél több átruházó szerepel a váltón, annál kisebb a leszámítoló bank kockázata, mert több kötelezettől követelheti a váltón szereplő összeg megfizetését, milyen biztosítékkal rendelkezik a váltókötelezett, van-e váltókezes.

26 Váltódíj A banknak a váltóleszámítolási tevékenység végzése során költségei merülnek fel. Igényt tart továbbá a bank a tevékenység végzésével arányos üzleti nyereségre is. A váltódíj (nevezik kezelési költségnek is) a banknak a váltóleszámítolási tevékenységével összefüggésben felmerülő költségeinek és az üzletágon elvárt nyereségének fedezetére szolgáló bevétele. A váltódíjat százalékban fejezik ki, és a váltó névértékére vetítve számítják. A bank a váltódíjjal csökkenti a váltó diszkontált értékét.

27 Védekezés a fedezetlen váltó kibocsátása ellen A váltófedezeti számla lényegét tekintve egy betétszámla, amelyen a váltó kiállítója, illetve a váltó elfogadója előre elkülönítheti, folyamatos feltöltéssel biztosíthatja a váltótartozás megfizetéséhez szükséges pénzt. A hitelintézet váltófedezeti számlát számlaszerződés alapján nyit.

28 Csekk A csekk olyan értékpapír, amelyen a csekk kibocsátója arra utasítja a címzettet, hogy a csekk tulajdonosának a csekken feltüntetett összeget fizesse meg. A csekkel történő fizetésnek négy érintettje van. Ezek a következők: a csekk kiállítója vagy kibocsátója, aki kifizetésre szólítja fel a számláját vezető hitelintézetet (bankot). A csekk kibocsátója felel a fizetésért; a csekk kifizetője, a címzett, akit fizetésre felszólítottak, nevezik utalványozottnak is. A csekk címzettje olyan bank lehet, amelynél a kibocsátónak követelése áll fenn. a csekk birtokosa, a kedvezményezett, aki a csekken feltüntetett összegre jogosult, nevezik utalványosnak is. Kereskedelmi ügylet esetén ez az eladó; csekk-kezes, aki nyilatkozatával kezességet vállal a csekk összegére.

29 Típusai A csekk kiállítható névre- vagy bemutatóra szólóan. A névre szóló csekk kiállítható: nevezett személyre, kifejezett rendeletére" záradékkal vagy anélkül. Az ilyen csekket forgatmány útján át lehet ruházni; nevezett személyre olyan záradékkal, amely a csekk átruházását (forgatását) korlátozza. A csekk átruházását korlátozó nyilatkozat szövege nem rendeletére", amely azt jelenti, hogy a csekket csak engedményezői nyilatkozattal lehet átruházni. A bemutatóra szóló csekk olyan értékpapír, amelyen a kedvezményezett nevét nem tüntetik fel, vagy feltüntetik, de a kedvezményezett neve mellett szerepel a vagy a bemutatónak" kifejezés. A bemutatóra szóló csekket egyszerű átadással lehet átruházni.

30 Törvényes kellékei 1. a csekk elnevezést az okirat szövegében, az okirat kiállításának nyelvén, 2. a csekken feltüntetett pénzösszeg kifizetésére szóló feltétlen meghagyást, 3. a fizetésre kötelezett nevét, 4. a fizetési hely megjelölését. Amennyiben a fizetés helye a csekken nincs megjelölve, akkor a címzett neve mellett feltüntetett helyet kell a fizetés helyének tekinteni, 5. a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölését. Ha a csekk kiállítási helye a csekken nincs feltüntetve, akkor a csekket úgy kell tekinteni, mintha a kibocsátó neve mellett megjelölt helyen állították volna ki, 6. a kibocsátó aláírását.

31 A csekket fizetés végett nyolc napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban fizetendő ahol kiállították. Ha a csekk más országban fizetendő, mint ahol kibocsátották, akkor, ha a kibocsátás és a fizetés helye azonos földrészen van, 20 napon belül, különböző földrészen van, 70 napon belül kell fizetés végett bemutatni. A címzett hitelintézet csekkre akkor fizet, ha a csekket fizetés végett bemutatták, és az tartalmazza a csekk törvényes kellékeit, az aláírások valósak, továbbá a fizetéshez a fedezet rendelkezésre áll.

32 A csekken feltüntetett összeg kifejezhető nemzeti fizetőeszközben és külföldi fizetőeszközben. A fizetést a csekken feltüntetett pénznemben teljesítik, ha a csekk tartalmaz olyan záradékot (effektivitási záradék), amely szerint a kifizetés csak a csekken megjelölt pénznemben történhet.

33 A hitelintézet a fizetést a csekkre megtagadhatja, ha a csekk kellékhiányos, az aláírás hamis, a csekk kibocsátójának az elszámolási betétszámláján vagy csekkszámláján nincs megfelelő fedezet a fizetéshez, a csekket a lejárati időn túl mutatták be. A csekk összegének kifizetéséért a csekk kibocsátója, ha a csekket forgatták, akkor a csekk forgatója is felelősséggel tartozik. A csekk kedvezményezettjének számolnia kell a nemfizetés kockázatával. A nemfizetés esetére a fizetést kezességgel lehet biztosítani.

34 Kötvény A kötvény olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát, valamint az általa vállalt esetleges más szolgáltatásokat a kötvény mindenkori jogosultjának a kötvényben megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

35 A kötvény lejárattal bíró, hitelviszonyt kifejező értékpapír A kötvény tulajdonosa a kötvény kibocsátójánál nem szerez tulajdoni hányadot, nem illetik meg tagsági jogosultságok, nem vehet részt az irányításban, az üzleti döntésekben és az ellenőrzésben. A kötvény kibocsátóját adósnak, megvásárlóját, jogosultját hitelezőnek, összegét, a kötvényen megjelölt pénzösszeget a kötvény névértékének, kamatlábát, a kötvényen feltüntetett kamatlábat névleges kamatlábnak, kibocsátásának napjától a névérték visszafizetésének napjáig terjedő időt a kötvény futamidejének, élettartamának nevezzük.

36 A kötvényt pénztőke gyűjtése, megszerzése céljából bocsátják ki. Mivel a kötvény kibocsátásának célja pénztőke szerzés, a kötvény ellenértékét megfizetni csak készpénzzel lehet. Kötvénykibocsátáson a kibocsátó saját kibocsátású kötvényeinek első ízben történő eladására irányuló eljárását értjük. Kötvényt kibocsáthat az állam, a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a hitelintézet, a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet,

37 Kötvényt nyilvános forgalomba hozatallal és zártkörűen lehet kibocsátani. A kötvény kibocsátására jogosult kötvényt nyilvánosan akkor bocsáthat ki, ha maga vagy jogelődj e legalább egy teljes naptári évben már működött, a kibocsátásra kerülő kötvények névértéke eléri az 5 millió forintot, rendelkezik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott tájékoztatóval, nyilvános ajánlattétellel, és azt közzé is tette. A nyilvános kibocsátású kötvény kibocsátója kötvény kibocsátási tervet készít, és azt a kibocsátás előtt az érdekeltek részére hozzáférhetővé teszi

38 A kötvényt akkor hozzák zártkörűen forgalomba, ha a papírt egyedileg előre meghatározott, viszonylag kis létszámú hitelezői körbe tartozó szervezetek, vásárolják meg az általuk tett vételi szándéknyilatkozat alapján.

39 A kötvényt az elsődleges vagy a másodlagos értékpapír piacon forgalmazzák. Az újonnan kibocsátott kötvény tulajdonjogát jegyzéssel lehet megszerezni. Azt a pénzügyi piacot, ahol a befektetők az újonnan kibocsátott értékpapírokat megvásárolják, elsődleges értékpapír piacnak nevezzük. A jegyzés a befektetőnek, a hitelezőnek írásban tett feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kötvény kibocsátójának ajánlatát elfogadja és kötelezettséget vállal a jegyzett kötvény ellenértékének pénzben történő megfizetésére. A már forgalomban lévő kötvényt a másodlagos értékpapír piacon forgalmazzák, adják-veszik.

40 A kötvény, annak típusa szerint, lehet bemutatóra szóló vagy névre szóló kötvény. A kötvény törvény erejénél fogva a másodlagos értékpapírpiacon feltétel nélkül átruházható, eladható, megvásárolható értékpapír. A bemutatóra szóló kötvény átruházásának a legegyszerűbb módja, ha az átruházó az ellenérték megfizetése ellenében a kötvényt a vevőnek átadja. A névre szóló kötvényt a bemutatóra szóló kötvényhez hasonló egyszerűséggel nem lehet átruházni. A kibocsátáskor a névre szóló kötvény jogosultjának adatait és a kötvény adatait bejegyzik a kötvénynyilvántartó könyvbe. A kötvénytulajdonos személyében történő változás átvezetése a kötvényre, vagy a kötvényhez csatolt lapra, toldatra írt átruházási nyilatkozat alapján történik. A dematerializált, az értékpapírszámlán nyilvántartott kötvény átruházása a számlán való átvezetéssel történik

41 A kötvény fajtái 1. Fix kamatozású kötvény A fix kamatozással kibocsátott kötvény névértéke után a futamidő teljes hosszára évenként azonos mértékű nominális kamatot fizetnek. Az évenkénti azonos mértékű kamatot a kötvény kibocsátásakor rögzítik

42 2. Változó kamatozású kötvény A változó kamatozású kötvény kibocsátója a kötvényadósság után az általános kamatszint változásának megfelelően változó mértékű kamatot fizet. A változó kamatozású kötvényeket nevezik lebegő kamatozású kötvényeknek is. Gyakran választják az általános kamatlábnak, az évenkénti alapkamatlábnak a mindenkori Londoni Bankközi Kamatlábat. A mindenkori Londoni Bankközi Kamatláb (LIBOR) az a kamatláb, amelyen a bankok egymásnak hiteleket nyújtanak

43 3. Kamatszelvény nélküli kötvény (elemi kötvény) A kamatszelvény nélküli kötvény olyan értékpapír, amelyre csak egyetlen jövőbeni időpontban teljesítenek kifizetést. A kötvény akkor tartalmaz törlesztő szelvényt, ha a futamidő alatt a kötvény névértékének visszatörlesztése több részletben történik. Ebben az esetben a kötvény annyi törlesztő szelvényt tartalmaz, ahányszor a kibocsátó adósságának törlesztésére kifizetést teljesít.

44 Elemi kötvénynek nevezik azt a kötvényt, amelynek kibocsátója kötelezettséget vállal a kötvény névértékének visszafizetésére, de a kötvénytartozás után nem fizet kamatot A befektetők miért vásárolnak olyan kötvényt, amelynek kibocsátója a befektetés után nem fizet kamatot? A befektetők azért vásárolnak elemi kötvényt, mert annak kibocsátója a kötvényt nem névértéken, hanem diszkontált, a befektetés után járó hozammal csökkentett értéken bocsátja ki.

45 4. Örökjáradék kötvény Az örökjáradék kötvény olyan értékpapír, amelynek nincs lejárata. A kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a papír jogosultjának meghatározatlan időtartamban, előre meghatározott időperiódusonként, előre meghatározott azonos összegű vagy fizetési periódusonként növekvő összegű fizetéseket teljesít. Az örökjáradék kötvény értékét, legyen az változatlan tagú, vagy változó tagú, a jogosultnak jövőben kifizetésre kerülő pénzáramok mai értéke, jelenértéke határozza meg.

46 5. Visszahívható kötvény A visszahívható kötvény a kötvény kibocsátójának biztosít jogot ahhoz, hogy az általa kibocsátott kötvényt, egy meghatározott visszahívási árfolyamon, a lejárat előtt visszavásárolja Ha a futamidő alatt a kamatláb elkezd csökkenni, akkor a kibocsátó a magas kamatozású kötvényeket visszahívja és alacsonyabb kamatozású kötvényeket bocsát ki.

47 6. Visszaváltható kötvény A visszaváltható kötvény a kötvény jogosultjának biztosít jogot ahhoz, hogy a kötvény futamidején belül beváltsa a kötvényét, ha az azonos kockázatú befektetések pénzpiaci kamatlába kedvezőbben alakul a kötvény névleges kamatlábánál. Például a kötvény névleges kamatlába 6 százalék, és a pénzpiaci kamatláb 9 százalékra növekszik. A kötvény jogosultja nyereségre tehet szert, ha a visszaváltható kötvényét az esedékesség előtt visszaváltatja és pénzét magasabb hozamot biztosító értékpapírba fekteti. A visszaváltható kötvényt nevezik lerövidíthető kötvénynek is.

48 7. Meghosszabbítható kötvény A meghosszabbítható opciót tartalmazó kötvény lehetővé teszi, hogy a kötvény tulajdonosa a kötvényt a lejáratkor ne váltsa vissza, hanem annak futamidejét a kibocsátási tervben (tájékoztatóban) foglaltak szerint meghosszabbítsa.

49 8. Előre sorolt kötvény Az előre sorolt záradékú kötvény a kötvényesnek garanciát biztosít arra, ha a vállalat a hitelezőinek esedékes követelését kiegyenlíteni nem tudja, akkor a fizetőképessége határán belül első sorban az előre sorolt kötvény jogosultjának teljesít fizetést

50 9 Hátra sorolt kötvény A kötvény tulajdonos a vállalat megszűnésekor utolsóként kapja meg a követelését. A hátrasorolt kötvény - az előre sorolt kötvényzáradékkal rendelkező kötvényhez viszonyítva - mindig kockázatosabb, és annak alapján magasabb kockázati fokozatba sorolt kötvény.

51 10. Átváltható kötvény A részvénytársaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) a tagsági jogokat megtestesítő részvények kibocsátásával szerzi meg, illetve növeli. A részvénytársaság a részvényeken túl kibocsáthat hitelviszonyt megtestesítő, utóbb részvényre átváltoztatható - névre szóló -kötvényeket is. Az átváltoztatható kötvényeket általában névértékükön bocsátják ki. Jogelőd nélkül történő alapítás esetén a részvénytársaság nyilvánosan az alapításkor nem, csak működése folyamán bocsáthat ki átváltoztatható kötvényt, mert kötvényt nyilvánosan kibocsátani csak akkor lehet, ha a kibocsátó vagy jogelődje a kibocsátást megelőzően legalább egy éve működött. A részvénytársaság átváltoztatható kötvényt az alaptőke feléig bocsáthat ki.

52 11. Zálogjoggal fedezett kötvény A befektetők előnyben részesítik azokat a kötvényeket, amelyeket biztosítékokkal bocsátanak ki. A biztosíték egyik formája a zálogjog. A zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott követelésének biztosítékául szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a fizetésre kötelezett nem teljesít. A zálogtárgyak sokaságából a kötvények biztosítékául általában a kötvényt kibocsátó valamely eszköze (ingatlan, gép, berendezés, értékpapír) szolgál.

53 12. Fedezetlen kötvény Fedezetlen az a kötvény, amelyet biztosíték nélkül bocsátottak ki, vagy biztosítékkal bocsátottak ki, de a kötvény élettartama alatt a biztosíték elvesztette értékét, vagy a kötvény valamely más ok folytán vált forgalomképtelenné. Például a kibocsátó felélte vagyonát.

54 13. Bóvli kötvény A bóvli kötvények azok a kötvények, amely minőségi osztályozásuk szerint nem érik el a Baa minőségű fokozatot, tehát közepesnél nagyobb kockázatúak, nem ritkán kilátástalan jövőbeli helyzetük.

55 A kötvények minőségi kategóriái A nemzetközi hitelminősítő intézetek a befektetés tárgyául szolgáló kötvényeket, azok kibocsátójának pénzügyi mutatói alapján, minősítési osztályokba sorolják. A minősítéshez alapvetően a következő pénzügyi mutatókat veszik figyelembe: Tőkeáttételi mutató A tőkeáttételi mutató azt szemlélteti, hogy a kötvényt kibocsátó cég tőkeszerkezetében milyen részarányt képvisel az idegen tőke Kamatfedezeti mutató, amely azt szemlélteti, hogy a cég kamatfizetés és adózás előtti nyeresége milyen mértékben finanszírozza a kamatkötelezettségeket

56 Jövedelmezőségi mutatókkal a befektetőket első sorban a cég eszközarányos nyereség mutatója érdekli. Az eszközarányos nyereség mutató (adózás és kamatfizetés előtti nyereség / összes eszközérték) az eszközök jövedelemtermelő képességét fejezi ki Likviditási mutatók: arról tájékoztatják a befektetőket, hogy a kötvény kibocsátója a rövid lejáratú eszközeiből képes-e teljesíteni az éven belül esedékes fizetési kötelezettségeit. A befektetők a cég fizetőképességének alakulását mindenek előtt a likviditási gyorsráta és a likviditási ráta alapján értékelik. A likviditási gyorsráta kifejezi, hogy a cég a folyó fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja-e a készletek nélkül számított forgóeszközeinek értékéből A mutató elvárt küszöbértéke 1. A likviditási ráta azt fejezi ki, hogy a vállalkozó a rövid lejáratú kötelezettségeit milyen mértékben tudja finanszírozni a rövid lejáratú eszközeiből

57 Kötvény minősítési osztályok Aaa Aa A Baa Ba B Caa,Ca,C A minősítés értelmezése A legkisebb befektetési kockázatú kötvények. Ezek a kötvények annyiban térnek el a legjobb minősítésű kötvényektől, hogy a mögöttük lévő biztosítékok között lehetnek olyanok, amelyek megbízhatósága hosszabb távon némi bizonytalanságot rejteget. Ezek a kötvények közepesnél jobb minőségű kötvények Közepes minőségű kötvények Közepesnél rosszabb minőségű kötvények. Gyenge minősítésű kötvények. A biztosítékok nem megfelelőek Ezekbe a minősítési osztályokba sorolt kötvényeknek nincs megbízható fedezetük, vagy egyáltalán nincs fedezetük

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Értékpapír fogalma Jogi: Közgazdasági értelmezése Értékpapír csoportosítása

Értékpapír fogalma Jogi: Közgazdasági értelmezése Értékpapír csoportosítása Értékpapírok Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott kellékekkel rendelkező okirat, a benne tanúsított jog kizárólagos eszköze, a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet.

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L)

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L) ÉRTÉKPAPÍROK A KÜLKERESKEDELEMBEN TÖRZSÖK ÉVA Értékpapír Áru feletti tulajdonjog Pénzkövetelésnzkövetel Egyéb jog bill of lading (B/L) kiszolgáltatási jegy (D/O) folyami rakjegy váltó csekk biztosítási

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 2. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Pénzügyi eszközök értékelése Az eszközök piaci értékelésének becslésére a jelenérték

Részletesebben

okirat vagyoni jogot csak az okirat jogos tulajdonosa érvényesítheti kizárólag az okirat birtokában

okirat vagyoni jogot csak az okirat jogos tulajdonosa érvényesítheti kizárólag az okirat birtokában Értékpapír fogalma 0 Értékpapír minden olyan okirat, amely valamilyen vagyoni jogot tanúsít. 0 Ezt a jogot csak az okirat jogos tulajdonosa érvényesítheti, kizárólag az okirat birtokában. Vagyis az értékpapírban

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege VÁLLALATI PÉNZÜGYEK II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár A pénz tartva tenyész, költögetve vész! Dugonics András: Magyar példa beszédek

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök Minden külkereskedelmi szerződésnek lényegi része, hogy a szerződő felek egyike elad valamit a másik félnek és ezért ellenszolgáltatást

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Pénzügyek alapjai Név: soport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

QFT20171220A12 KÖTVÉNY

QFT20171220A12 KÖTVÉNY QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK IV/1.

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍROK AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA 2014.09.03. AZ ÉRTÉKPAPÍROK RÖVID TÖRTÉNETE

ÉRTÉKPAPÍROK AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA 2014.09.03. AZ ÉRTÉKPAPÍROK RÖVID TÖRTÉNETE ÉRTÉKPAPÍROK Befektetés és értékpapírpiaci ismeretek FOK képzés AZ ÉRTÉKPAPÍROK RÖVID TÖRTÉNETE Ókori görögök: váltó jellegű értékpapírok, elfogadtak váltó jellegű követeléseke 1407 :Itália, első, a befektetők

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben