TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 6. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 6. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 6. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni. Legyen képes egy kb szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megérésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni. Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári segítséggel jegyzetet készíteni. Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, folyóirat). A tanuló ismerje föl a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő) általános jellemzőit, alaki sajátosságait. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnévek (különös tekintettel a tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi tudnivalóit. Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni. A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására, álláspontjának megvédésére. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő

2 artikulációra. MAGYAR IRODALOM A tanulók tudjanak kívülről 6-8 verset, néhány prózarészletet és egy-két drámai jelenetet. Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Ismerjék fel néhány fontosabb mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteiben használják a szakkifejezéseket is, értelmezéseiben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Tágabb összefüggések figyelembevételével fogalmazzák meg véleményüket, ítéleteiket. egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan képviselni. Érvelési kultúrájuk legyen toleráns, tudják csoportosítani és szembeállítani az érveket. Legyenek képesek a témával adekvát területről keresni indokokat, magyarázatokat, bizonyítékokat. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással. A tanulók értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajához és a témához illő. Szituációs gyakorlatokban legyenek képesek a karakter megjelenítésére, a szövegmondás és a játék ne váljon szét előadásukban. A legfontosabb fogalmak jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. A beszélő és elbeszélő szerepét tudják elválasztani, az elbeszélő módokat tudják megkülönböztetni, a lírai beszélő szerepét tudják értelmezni. Feleleteikben és előadásaikban óvakodjanak az író és a műalkotás szövegében beszélő alak azonosításától. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben maguk javítsák hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre. Tudatosuljon bennük a divatszavak, töltelékszavak, a szlengből átvett elemek kerülésének elvárása. A tanuló képes néhány, a mindennapokban megjelenő szöveg elkészítésére (leírás, jellemzés, levél, rövid érvelés, meghívó) A tanuló ismeri a népballada és a műballada közti különbséget, a ballada műfaj főbb jellemzőit és képes ezeket bemutatni egy választott műben. Képes a Kőmíves Kelemenné és A walesi bárdok értelmezésére. A walesi bárdok első hat versszakának felmondására. Tisztában van az időmértékes verselés fogalmával.

3 Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. Kifejezően tudja olvasni Arany János: Rege a csodaszarvasról című művét. El tudja mondani az első hat versszakot. Képes röviden összefoglalni a cselekményét. Össze tudja foglalni Arany János Toldi című művének cselekményét. Képes egyszerűbb összehasonlításra János vitéz és Toldi esetében. Ismeri az epizód, konfliktus, bonyodalom, tetőpont, mottó, rím és a felező 12-es fogalmát. Képes a főbb szereplők felsorolására és jellemzésére. Megtanul négy versszakot a műből. Ismeri a versforma és a rím fogalmát. Ismer néhány történetet a Bibliából és a görög mitológiából. Tud példát mondani a próbákra, hősies magatartásra. Össze tudja foglalni a Lúdas Matyi lényegét, mondanivalóját. Tisztában van a történelmi regény fogalmával. Meg tudja világítani 5-6 mondatban a történelmi hátterét. El tudja különíteni a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni a mű cselekményét. Képes egy-két főbb szereplőt bemutatni, kapcsolatrendszerüket föltárni, véleményt alkotni a cselekedeteikről. Fölismeri és megfogalmazza 1-2 mondatban a regény üzenetét. ANGOL NYELV Témakörök család, barátok, családi események iskola, tantárgyak emberek külső, belső jellemzői tágabb környezetünk idő, óra, hét napjai, napszakok napirend, mindennapos tevékenységek vásárlás szabadidő angol nyelvű országok. a tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést az ismert témákhoz kapcsolódó szavakat, kifejezéseket, kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket megért, azokra válaszol közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.

4 ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot Nyelvtan egyszerű jelen (állítás,kérdés, tagadás, rövid válasz) pontos idő meghatározása on+napok, at+órakifejezések helyhatározók ( in, on, under, next to. behind, between, opposite, in front of ) folyamatos jelen egyszerű jelen rendhagyó többesszámú főnevek melléknév fokozás ( szabályos és rendhagyó melléknevek) egyszerű múlt ( szabályos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás, rövid válasz,) határozatlan névelő ( a/ an/ some ) határozott névelők ( the) melléknév és határozó ( slow, slowly) have to szerkezet (állítás, kérdés, tagadás) NÉMET NYELV Témakörök Család Én és a családom Családtagok bemutatása Napirend Otthon Tevékenységek otthon Házimunka Étkezés Napi étkezések Idő, időjárás Évszakok és hónapok A hét napjai és a napszakok

5 Öltözködés Ruhadarabok, kedvenc ruháim Színek Sport Sportok Iskola, barátok Osztálytársaim, barátaim Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek. Közös időtöltés barátokkal Szabadidő eltöltésére alkalmas helyek Természet, állatok Kisállatok Város, bevásárlás Vásárlás Kommunikációs eszközök 1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök Köszönés, elköszönés; Bemutatkozás; Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Bocsánatkérés és arra reagálás; Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás 2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök Véleménykérés és arra reagálás; Egyetértés, egyet nem értés; Tetszés, nemtetszés 3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök Dolgok, személyek megnevezése, leírása; Igenlő vagy nemleges válasz 4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök Kérés; Javaslat és arra reagálás; Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás 5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök Visszakérdezés; Betűzés kérése, betűzés

6 Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidejűség: igeragozás, elváló igekötős igék múltidejűség (war, hatte) Birtoklás kifejezése Birtokos névmások (alany- és tárgyeset) haben Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás Időbeli viszonyok időpont Mennyiségi viszonyok sorszámnevek többes szám Minőségi viszonyok melléknevek fokozása (alap-, közép- és felsőfok) Modalitás módbeli segédigék (können, müssen) Esetviszonyok határozatlan névelő (alany- és tárgyeset) határozott névelő (alany- és tárgyeset) tagadás (Negationswort, Negativartikel) Szövegösszetartó eszközök névmások (alany- és tárgyesetben) kérdőszavak szórend (kijelentő, kérdő, felszólító mondat)

7 TÖRTÉNELEM A tanulók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. a diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. A Magyar Királyság virágkora Témák: Károly Róbert gazdasági reformjai I. (Nagy) Lajos törvényei A török veszély és a nándorfehérvári diadal Hunyadi Mátyás A mohácsi vereség és következményei Kronológia 1308, 1456, , 1526 Személyek Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán Fogalmak Aranyforint, ősiség, kilenced, végvár, fekete sereg Topográfia Visegrád, Nándorfehérvár, Mohács A világ és Európa a koraújkorban Témák: A nagy földrajzi felfedezések és következményei A reformáció és irányzatai A felvilágosodás eszméi Az Egyesült Államok létrejötte Kronológia 1492, 1517, 1776

8 Személyek Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington Fogalmak Felfedező, gyarmat, piac, alkotmányos királyság, vallási üldözés, reformáció, protestáns, evangélikus, református Topográfia Amerika, Versailles, London Magyarország a kora újkorban Témák: Az ország három részre szakadása A török berendezkedése Magyarországon, végvári harcok A Rákóczi-szabadságharc Mária Terézia uralkodása Kronológia 1541, 1552, 1686, , Személyek Dobó István, Bocskai István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Pázmány Péter, Rákóczi Ferenc Topográfia a három részre szakadt ország és központjai, Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon A francia forradalom kitörésének az okai és vívmányai Napóleon uralkodása Az ipari forradalom társadalmi következményei Széchenyi István munkássága Kossuth Lajos munkássága

9 Az áprilisi törvények Kronológia 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), (reformországgyűlés), március 15. (forradalom Pest-Budán), április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése) Személyek XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József Fogalmak jakobinus, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás Topográfia Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad MATEMATIKA Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása. Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.

10 Számtan, algebra Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel. Összefüggések, függvények, sorozatok Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. Egyszerűbb grafikonok, elemzése. Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.

11 Geometria Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. Valószínűség, statisztika Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. TERMÉSZETISMERET Tudjanak a konkrét környezeti jelentőségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban a megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok

12 betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani. Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképről. Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről. Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. Tudjanak felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A tanuló tovább haladását a vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás nem akadályozhatja meg. A tanulók többségének már legyen saját, személye képi kifejezésmódja. A hangulatot, az érzelmeket kiemeléssel, átírással legyen képes kifejezni. A tartalom- és formaelemzést tudja segítséggel alkalmazni. Legyen képes példákban felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és műfajokat. legyen képes felismerni a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, koronként legalább három-három műalkotást tudjon megnevezni. A tanuló a megfigyelt és ábrázolt formákon tudja felismerni a szabályszerűségeket. Tudja értelemszerűen alkalmazni a megismert ábrázolásmódokat. Legyen képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni. Értse a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésében, képes legyen adott tárgy elemzésére, jelentésének feltárására. Fejlődjön jártassága a technikák alkalmazásában: mozgása legyen összehangolt, használja ügyesen az eszközöket.

13 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata. A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése vetületek alapján. A makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése. Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése. Családi gazdálkodás összefüggései. Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, biztonságos használata. Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség belátása. A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, készítése. Ének-zene Éneklés Az éneklés tananyagban felsorolt legalább 10 szemelvény átélt, kifejező előadása emlékezetből. Zenehallgatás

14 Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. Többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáik alapján. A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. Az év során tanult zeneszerzők, néhány alkotásuk felsorolása. Improvizáció Zenei kérdés-felelt szerkesztése (2x2 ütemes terjedelemben). Zenei olvasás-írás ismeret Dúr és moll hangnemek hallás után és kottaképről történő azonosítása 1x- 1b-ig. A módosító jelek értelmezése kottakép alapján. Tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján. INFORMATIKA A tanuló ismerje az operációs rendszer alapműveleteit. Tudjon állományokat kezelni, mappák tartalmát rendezni. Használjon víruskereső programot. Hozzon létre egyszerű rajzos-szöveges dokumentumokat, tudja azokat formázni, menteni. Tudjon multimédiás dokumentumot előállítani, bemutatót készíteni társaival együttműködve. Legyen képes adatokkal egyszerű műveleteket végezni. Böngészőprogram segítségével kulcsszavak keresése, információszerzés az internetről. Ismerje és alkalmazza a levelezőrendszer alapvető szolgáltatásait. Az iskolai könyvtár eszköztárát készségszinten használja a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. Értse a könyvtári raktári rend alapjait, ismerje a raktári jelzet felépítését. TESTNEVELÉS ÉS SPORT A diák által értelmezett és használt terminológia jelentős bővülése a sportági alapképzés és a képességfejlesztés területén.

15 Erősödő önfegyelem a saját gyengeségek legyőzésében, a gyakorlásban, a versengésben és az edzésben. A sportágakra jellemző alaptechnikák, mozgásstílus pontos rögzítése. A rendszeres mozgás, egészséges életmód, versenyezés, sportteljesítmény kategóriáknak elfogadása a műveltségterület alapvető értékeinek. PROJECT A tanuló tudja a számítógépet információszerzésre használni. Legyen képes a legegyszerűbb számítógépes alkalmazásokat felhasználni a tanórai tevékenységek során. Vegye észre az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat. Tudjon társaival együtt dolgozni, annak érdekében, hogy megismerje az együttes sikerélmény jelentőségét. Tudja, hogy a természettudományok és az általános műveltség szervesen kapcsolódik egymáshoz, legyen képes meglátni az összefüggéseket a különböző tudományterületek között. Legyen tájékozott arról, hogy a természettudományok fejlődése a kutatók, tudósok munkájának eredménye, különös tekintettel a magyar tudósoknak, kutatóknak a munkájára. Csoportjával közösen készítse el az évfolyam feladatot, vegyen részt a csoport munkájában. Erkölcstan Érzékelje, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, legyen képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállalni a rászorulók segítésében. Becsülje meg a neki nyújtott segítséget. Legyen tisztában azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekedjen rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. Ismerje a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, és ismerje fel magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.

16 Legyen tisztában vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyuljon a különféle médiaüzenetekhez. Értse, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.

17

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

Hatodik évfolyam. Német

Hatodik évfolyam. Német Hatodik évfolyam Magyar nyelv A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. A nyelvi

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák követelményei

Az osztályozó vizsgák követelményei 1. sz. melléklet Az osztályozó vizsgák követelményei Az osztályozó vizsga során a számonkérésre a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve írásban és/vagy szóban és/vagy gyakorlati vizsga keretében kerül

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 7. melléklet 7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek - Kötelező tantárgyak 4. oldal - Szabadon választható tantárgyak

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

Ötödik évfolyam. Német. Matematika Tudjanak egyszerű matematikai szövegeket értelmezni, lefordítani a matematika nyelvére

Ötödik évfolyam. Német. Matematika Tudjanak egyszerű matematikai szövegeket értelmezni, lefordítani a matematika nyelvére Ötödik évfolyam Magyar nyelv A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd)

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

C) Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyi tanterve 1

C) Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyi tanterve 1 C) Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyi tanterve 1 1 A Sztehlo Gábor Evangélikus Intézmény pedagógiai programjának része, terjedelménél fogva külön dokumentumba rendezve Tartalomjegyzék C)

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben