Média-és reklámkommunikáció tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Média-és reklámkommunikáció tervezése"

Átírás

1 Média-és reklámkommunikáció tervezése KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens Gödöllő 2009 SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MARKETING INTÉZET A kézirat szerzői jogvédelem alatt áll. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 1

2 1.rész 1.1. Bevezetés A tömegkommunikáció fogalma A tömegkommunikáció a társadalom kommunikációs folyamatainak azon formája, melynek során az információ a forrástól szakemberek által feldolgozva, technikai közvetítők révén jut el az emberek kisebb-nagyobb csoportjaihoz, a nagyközönséghez. A tömegkommunikációban a befogadóhoz már nem az egyén, hanem valamilyen intézmény bocsátja ki feldogozott formában az információt, melynek áramlása jellemzően egyirányú. Azonban a tömegkommunikációs folyamatban is van visszacsatolás az információt kibocsátó professzionális intézmény és az információ címzettje, a nagyközönség között, de ez jóval áttételesebb és bonyolultabb, mint a személyes kommunikációban, vagy legalábbis az volt egészen a XX. század végéig. Az információs technológiák forradalmának eredményei immár a tömegkommunikációban is lehetővé teszik a nagyközönség és az intézmény közötti közvetlen visszacsatolást. A tömegkommunikáció megkülönböztető sajátossága nem merül ki csupán abban, hogy egyszerre nagy embercsoporthoz képes információt eljuttatni, hisz ez egyéb kommunikációs cselekvésekben is megtörténik, gondoljunk csak a népgyűlésekre vagy éppen a színházra, a klasszikus kultúrák máig élő kommunikációs formáira. Azzal, hogy a tömegkommunikáció ugyanazon közleményekkel, üzenetekkel látja el a legkülönbözőbb embereket, csoporttá alakítja őket, s mintegy termeli, előállítja a maga közönségét, s egyben a széttöredezett szerkezetű modern társadalmakban az egyik leglényegesebb összekötő kapoccsá vált. (Gálik Mihály, 2000) A kommunikáció egyik fajtájaként említhetjük a tömegkommunikációt, mint a modern kor tömegtársadalmainak kialakulásához kapcsolható kommunikációs forma. Nehéz azonban konkrétan meghatározni mi is az, mely közvetlenül beletartozik. A tömegkommunikáció a társadalom kommunikációs folyamatainak ezeken belül is a köznapi kommunikációnak egyik sajátos formája, mely mind a személyes, mind a csoportos kommunikációtól viszonylag tisztán megkülönböztethető. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 2

3 Legfontosabb jellegzetességei: tömegesség, heterogenitás, és a technikai közvetítettség. (Kapitány Ágnes Kapitány Gábor, 1998) A tömegesség két szempontból is jellemző a tömegkommunikációs folyamatokra. Egyrészt az információt tömeges mértékben továbbítják, kulturális és szórakoztató tartalmakat, másrészt ezt a közönség széles tömegeihez juttatják el, minden társadalmi réteget megcélozva. A tömegkommunikáció mind tartalma, mind közönsége szempontjából heterogén. Ez azt jelenti, hogy minőségben, formában, műfajban, stb., olyan tartalmakat közvetít, melyek a társadalom különböző rétegeit és osztályait célozzák meg, hovatartozás, műveltségi szint, érdeklődési kör, életmód és hasonló jellemzők figyelembevételével. A folyamatban a közlemény kibocsátója, a kommunikátor nem feltétlenül áll közvetlen kapcsolatban a befogadóval, hanem egy technikai eszköz, illetve valamiféle technológiai lánc iktatódik be kettőjük közé A tömegkommunikáció funkciói A tömegkommunikáció funkciói számos módon csoportosíthatók, egyik ilyen, a MacBride jelentésére (1983) építő csoportosítás: Tájékoztatás-tájékozódás: hírek, adatok, képek, tények összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és terjesztése Vita-eszmecsere: a közérdekű kérdésekben a megegyezéshez szükséges vélemények összegyűjtése, nyilvánosságra hozatala, cseréje Szocializáció: az emberek társadalmi beilleszkedéséhez szükséges normák magatartásminták, értékek, ismeretek létrejöttében, az egyén világképének alakításában való részvétel Kultúra-oktatás: a kulturális és művészeti ismeretek terjesztése, a kulturális örökség ápolása, az egyén ízlésének, ismereteinek fejlesztése, alakítása Szórakoztatás: művészeti alkotások, zene, sport, játékok és egyéb események, jelek szimbolumok, hang és kép útján történő közvetítése egyéni és közös kikapcsolódás és szórakozás céljából Egy másik csoportosítás szerint négy alapfunkciót érdemes megkülönböztetni, nevezetesen: információs, szórakoztató, rábeszélő, kultúra közvetítő funkciót. A rábeszélő funkció a médiaágazat anyagi erőforrásainak igen számottevő részét előteremtő reklámozásban jelenik meg legnyíltabban, legkézzelfoghatóbban. A reklámozás mellett Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 3

4 természetesen a legkülönbözőbb műsorok, írások révén is gyakorolja a tömegkommunikáció a rábeszélő funkciót, szándékoltan vagy anélkül, nyílt vagy rejtett formában. Az egyes funkciók tehát nem határolhatók el mereven egymástól, sok közöttük az átfedés a gyakorlatban. A hír- és információs rádió és televíziós műsorszámokban a rábeszélő funkció érvényesülésének nyílt megjelenési formáira szolgáló műsorszámok az infomercial (az information és a commercial, azaz a tájékoztatás és a hirdetés angol megfelelőiből alkotott műszó) kategóriájába tartoznak. A szórakoztató funkció is mind uralkodóbb pozíciókra tesz szert a médiaiparban. Ez két metszetben is megjelenik: egyrészt a szórakoztató forma szinte észrevétlenül olyan produkciók kerete is, amelyek alapvetően a többi funkcióhoz kötődnek, másrészt a tisztán szórakoztató produkciók is betöltik a többi funkciót. A szórakoztató funkció keveredése a tájékoztatási-tájékozódási funkcióval sajátos hibridet hozott létre, ami a megfelelő angol szavakból (information és entertanment) összegyúrva az infotainment nevet kapta. 2.1.A tömegkommunikáció alapkérdései A tömegkommunikációval kapcsolatos alapkérdéseket szemléltetően foglalja össze a téma egyik úttörő kutatója, Lasswell (1948) a maga ún. verbális kommunikációs modelljében. Ki üzen? Az intézményesített információ kibocsátásában az ellenőrzés elemzése Mit? A kibocsátott információ tartalomelemzése Milyen csatornán? A tömegkommunikációs eszköz kiválasztásának elemzése Kinek? A közönség, az üzenettel megcélzott csoport elemzése Milyen hatással? A kibocsátott tömegkommunikációs üzenet nagyközönségre gyakorolt hatásának elemzése Miért? A tömegkommunikációs politika elemzése Hogyan? A választott tömegkommunikációs eszköz működtetésének elemzése Ki szól vissza? A visszacsatolás folyamatának elemzése 2.2. A tömegkommunikáció és a média súlya a társadalomban A modern ember számára a tényleges, megtapasztalt eseményeken alapuló világkép már csak egy csekély tartománya annak az összetett, tág világképnek, amelynek formálódásában döntő szerep jut a tömegkommunikációs eszközöknek és intézményeknek. Azáltal, hogy a való világ történéseinek zömét a média közvetíti az emberek számára, formálja az emberek valóságról alkotott elképzeléseit. A média a társadalmi nyilvánosság talán legfontosabb színtere, s mint ilyen, vitán felül eszköze a dolgok befolyásolásának, irányításának, ellenőrzésének. A média nemcsak tükrözője, hanem alakítója is a dolgoknak, a tömegkommunikáció folyamatában megjelenő mediatizált valóság és kultúra normákat Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 4

5 teremt, amelyek viszonyítási alapul szolgálnak az emberek számára a társadalmi cselekvések és jelenségek megítélésében, a jó és a rossz, az elfogadott és a deviáns, a szép és csúnya, az értékes és az értéktelen megítélésében. A média mindemellett első helyet foglal el az emberek szabadidős tevékenységében és szórakozásában, s nem utolsó sorban számottevő gazdasági ágazat is, amely mind az előállított javak és nyújtott szolgáltatások mennyiségét, mind a foglalkoztatottságot tekintve méltán tekinthető az információs társadalmak egyik húzóágazatának Egy kis médiatörténet Sajtótörténet Ma már sajtó alatt kifejezetten az időszaki nyomdatermékeket értjük. A sajtót a könyvektől három dolog együttes jelenléte különbözteti meg: 1. időszerűség (aktualitás) 2. időszakosság (egy évnél rövidebb periodicitás) 3. nyilvánosság (publicitás) E három ismérvnek megfelelni akarván mindig a legtökéletesebb berendezéseket, terjesztési struktúrákat és eszközöket kívánták felhasználni, így a technikai fejlődésnek a sajtó egyúttal motivációs forrása is, s szorosan összekötődik története a modernizációval. Az első lépés a nyomtatás megjelenésével következik be, a következő ugrás akkor, amikor a rotációs gépek segítségével napilapok nagy példányszámban kinyomtathatók, a legutóbbi pedig a számítógépes szövegszerkesztés elterjedésével. Jelentős szerepe van a lapok kellő olcsóságának, s ehhez a technikán kívül a reklámozók pénzének megszerzésére is szükség volt, azaz egy sajátos szimbiózisnak kellett kialakulnia, mely először nyugati civilizációs sajátosság volt, s csak mostanában vált globális méretűvé. Fontos még a befogadók tanultsága, a tömeges olvasni tudás és érdeklődés, és a hírek áramoltatásának módja. A sajtó körül számos intézmény, foglalkozási csoport és érdek szerveződött. A legfontosabbak ezek közül maguk az újságírók, és a lapkiadók, de meg kell még említenünk a Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 5

6 nyomdaipart, a papíripart, a hírügynökséget, a terjesztőket, az újságárusokat és a hirdetési irodákat Az elektronikus média megjelenése A rádiózás kezdetei A modern médiafejlődés központja a XX. Században a sajtóról áttevődött a rádióra, majd a televízióra. A sajtótörténetben a századelőre kialakultak a máig meglévő struktúrák. A század tízes-húszas éveiben az Egyesült Államokban számos kis helyi adó kezdte el működését. Ezeket helyi civil szervezetek is támogathatták, de támogatta őket a rádióipar is, hogy minél több készüléket tudjanak eladni. A reklám megint csak központi szerephez jutott itt. Gyorsan kiderült, hogy a rádió hatásosabb fegyvere a reklámozásnak, mint az újság. A fogkrém, a cigaretta és a hasonló fogyasztási cikkeket gyártók fölismerték a lehetőséget. Akik először fordultak ehhez a médiumhoz, nyomban meg is sokszorozták eladott termékeik számát. Az amerikai rádiózás és az ügynökségek egymásra találása alakította ki a szappanoperák műfaját. A Kolynos fogkrém szponzorálta az első ilyen rádióreklámot a 30-as évek elején. A rádió jelentkezése tovább gazdagította a médialehetőségeket. Amerikában a fegyelmezett újságok mellett, a rádiózás kezdetben igen kaotikus, erkölcsi értelemben is ben a Radio Act alapján hoztak létre egy bizottságot, amely a frekvenciák elosztását döntötte el. A rengeteg adó már átfedte és zavarta egymást. Ez a média, akárcsak a televíziózás, az újsággal szemben szűkös jószág, bár ennek felismerése a nagy terület miatt épp Amerikában váratott a legtovább magára. Európában viszont részben épp a kisterületű nemzetállamok hatására ki sem alakulhatott a hírlapokhoz hasonló rádiós és televíziós verseny. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 6

7 A szórakoztatás és a reklámipar hamar lehengerelte az amerikai rádióadókat, bár a reklámban rejlő lehetőségek felismerése is időt és találékonyságot igényelt, s csak miután a piac telítődött épp az újabb piaci térnyerések érdekében fedezték fel a hírtevékenység presztízsnövelő funkcióját, s vették át az adók az újságírói etikai normákat. A televíziózás kezdetei A televíziózás tudománytörténete a századfordulóval kezdődött és 1928-ra az első készülékek már a piacra is kerültek. A televíziózás kezdeteinek néhány dátuma: 1936: A BBC megkezdte kísérleti adásait 1937: Franciaország is kísérleti műsorokat ad 1938: A Szovjetunió két kísérleti adót épít 1939: A New York-i világkiállításról sugározzák az első helyszíni közvetítést 1946: A BBC a háború után újra megkezdi adásait 1952: A német ARD adásainak kezdete 1957: Magyarországon a televíziózás kezdete 1962: Az első tengerentúli műholdas adás A televíziózás a már meglévő rádiós társaságokra épített. Az új médium, különösen Amerikában, ahol a kereskedelmi modell a piacra szerveződött, a televízió indulásakor felbillentette a szórakoztató-szerkesztőségek és a hír-szerkesztőségek között kialakult egyensúlyt. A televíziós idő a televíziózás nagy népszerűsége miatt hirtelen túlságosan fontossá vált, a hirdetőktől túlságosan is nagy összegek kerültek a társaságokhoz. A pénz forgása Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 7

8 felgyorsult, mert az egyre drágább előállítási költségű szórakoztató műsorok valóban egyre több pénzt is igényeltek. Kezdetben, egy műsorban egy reklámozó volt, de műsorok költségei ha magas nézettségűek akartak maradni úgy megdrágultak, hogy azt már csak több szponzor állhatta. Az új médiumok, mint a rádió és a televízió ugyan gyorsabbak voltak, - ezek közül is a rádió gyorsabb, mint a televízió -, de a sajtó viszont okosabb mindegyiküknél. Ha csak a hírek iránti igényt nézzük, mindegyik médium ugyan azért az igényesebb, iskolázottabb, s nagyobb százalékban férfi társadalmi rétegért küzd. Természetes, hogy differenciálódni kezdenek, mely folyamat ma sem záródott még le. A teletext például többfajta aktuális információban a többi médiumtól megint ellopott egy kis darabot, a mozi a rádióval együtt sokat vesztett népszerűségéből, de ettől még a fiatalok és az egyedülállók számára fontos maradt. Az aggasztó jelektől sem mentes új médium jelentkezésére Európában és az Egyesült Államokban másként reagáltak. Az aggodalom oka nem csak a sajtó, a könyvek vagy a mozi háttérbeszorulása okozta, hanem a túlzott befolyásolási képesség feltételezése is. Bizonyos szerepeket más médiumok vettek át, de nagy általánosságban az mondható el, hogy a tömegkommunikáció hajdani nagy népességhez szóló üzeneteit melyek az átlag fogyasztót célozták felváltja a szakosodás, a réteg fogyasztói érdeklődés kielégítése. (Zsolt Péter, 2000.) Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 8

9 3. A reklámeszközök (médiumok) fajtái, csoportosítása A médiumok, más szóval reklámeszközök általában két fajtáját különböztetjük meg. Az egyik a nyomtatott, a másik az elektronikus. A nyomtatott média lehet könyv, újság, folyóirat vagy másféle időszakos kiadvány, például magazin, továbbá katalógus, reklámújság, szakkiadvány stb., de lehet egyszerű hirdetőtábla is. Az elektronikus média közé szoktuk sorolni a földi, vagy műholdas sugárzású televíziót és rádiót, a mozit, a videokazettát, a lemezt, az adatbankot, a kábelt, a teletextet, az elektronikus hirdetőtáblát, az Internetet stb. Vagyis a média fogalmán a tömegkommunikáció eszközeit és intézményeit szoktuk érteni. A modern média döntőmértékben tömegkommunikációs funkciót lát el, a tömegkommunikáció két ismérve pedig, hogy kevesek szervező munkája után technikai közvetítők segítségével az információ nagy tömeghez jut el, s hogy az információ útja egyirányú, a visszajelzés ma még csak késleltetett. A média esetében intézményekről is szó van, ezek önmagukat is újratermelik, folyamatos vagy periodikus információszervezéssel, termeléssel, továbbítással foglalkoznak. Döntő többségükben olyan híreket is tálalnak, amelyek sokak érdeklődésére tarthatnak számot A médiumok csoportosítása Sándor Imre megközelítése szerint a reklámeszközöket többféle szempontból csoportosíthatjuk: A reklám alanyához való eljutása szerint megkülönböztetünk közvetett és közvetlen reklámeszközöket. - A közvett reklámeszközök egyszerre a fogyasztók széles tömegeihez szólnak (pl. plakát, rádió, televízió) - A közvetlen reklámeszközök az üzenetet közvetlenül, ember-ember kapcsolat útján juttatják el a fogyasztókhoz, vagy felhasználókhoz (pl. reklámlevél, prospektus, élőszó, reklámajándék) 1. A reklámeszközök érzékelhetősége szerint megkülönböztetünk: - Látásra ható (vizuális) reklámeszközöket (pl.újságok, folyóiratok, plakátok, fényreklám) - Hallásra ható (auditív) reklámeszközöket (pl. rádió, élőszó, magnószalag) Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 9

10 - Látásra és hallásra ható (audiovizuális) reklámeszközöket (televízió, mozi) - Egyéb érzékszervekre is ható (kombinált) reklámeszközöket (kóstolóval ellátott kiállítás, illatosított papír zsebkendő) 2. A reklámeszközöket a terület illetve célcsoport irányíthatósága szerint a következő csoportokba sorolhatjuk: - Irányítható eszközök (pl. reklámlevél) - Részben (területileg és célcsoport szerint korlátozott mértékben) irányítható eszközök (helyi rádió, film) - Nem irányítható eszközök (pl. televízió leszámítva a helyi tévé-adókat) 3. A reklámeszközök hatásának helye és körzete szerint vannak: - Közterületi reklámok (pl. fényreklám, kirakat, plakát) - Zártterületi reklámok (pl. filmreklám) Az árusítás helyére való tekintettel megkülönböztetünk: - Belső reklámeszközöket, amelyeket az elárusítás helyén alkalmaznak (pl. cégtábla, kirakat) - Külső reklámeszközöket, amelyek nincsenek kimondottan az elárusítóhelyhez kötve (pl. plakát, röplap) 4. A reklámok felhasználhatósága szerint: - Alapeszközök azok, amelyek önmagukban is alkalmasak egy-egy reklámakció lebonyolítására (pl. sajtó, plakát) - Kiegészítő eszközök csak az alapeszközökhöz csatolva, azok kiegészítőjeként jelennek meg (pl. postabélyeg, gyufásdoboz-címke) 5. A reklámgondolat terjesztésében betöltött feladatok szerint: - Teljes reklámeszközök, amelyek kifejezetten a reklámgondolat kifejezésére, rögzítésére használatosak (pl. plakát, sajtóhirdetés) - Részleges reklámeszközök, amelyek fő feladata nem a reklámgondolat terjesztése, hanem valamilyen egyéb funkció, ugyanakkor reklámhatásuk elvitathatatlan (pl. cégjelzéses levélpapír, csomagolás) (Sándor Imre, 1992.) A médiumokat csoportosíthatjuk földrajzi kiterjedtségük alapján, vagyis hogy milyen széles olvasói, hallgatói, illetve nézői kört érnek el. Így megkülönböztetünk: helyi, regionális, országos, illetve ennél szélesebb hozzáférési körzetű médiumokat (rádiók, tv-k esetében pl. a műholdas adók vagy a nemzetközi folyóiratok). Tovább is finomíthatjuk ezt a besorolást, például a helyi orgánumokon belül az iskolai és kollégiumi médiumok. A fenti csoportosítást kiegészítjük még egy megjegyzéssel: Minél szélesebb körhöz szól egy-egy eszköz, annál inkább megfigyelhető, hogy egy egységesítési folyamat zajlik a szerkesztésében. Ez azt jelenti, hogy témáiban, tartalmában Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 10

11 válogatás, szelekció zajlik. Azokat a híreket, információkat válogatja ki, helyezi előtérbe, amelyek a lehető legszélesebb közönséghez szólnak. Arról tudósítanak, ami elég szenzációs, amelyek sok százezer, sok millió ember számára érdekesek. Ennél fogva a helyi ügyek csak partikulárisnak tűnnek, azok kimaradnak a szerkesztés során. Normális esetben éppen ezek a helyi ügyek kerülnek a skála másik végén levő helyi médiumok érdeklődésének központjába. Létezik egy másfajta csoportosítás, tipológia is: az orgánumok szerepvállalása, illetve működtetésének módja alapján közszolgálati (általában az állami, illetve az önkormányzati működtetésűek), kereskedelmi, és közösségi működtetésűek (ez utóbbiakat szokták szabad vagy nonprofit, nem nyereségérdekelt médiumoknak is nevezni). A közszolgálati médiumok jellemzői: - kötelező tájékoztatási minimumok, - hivatásos alkalmazottak működtetik, - a politikai érdekcsoportok által szabályozott keretek, - kevés kommentár, - "közlöny"-szerű működés, a kommunikáció útja egyirányú: tájékoztatás, információközlés, - "erős kulisszák", távolság a fogyasztók és a készítők között, - nagyobb munkamegosztás A kereskedelmi médiumok jellemzői: - minél szélesebb körhöz eljutni minden áron (a legdivatosabb, a legfülbemászóbb stílusban), - a figyelem mozgósítása reklámkampányokkal, akciókkal, játékokkal, erős show-elemekkel, - híres sztárszemélyiségek bevetése, - a kommunikációból fogyasztási cikket csinál, - legfőbb törekvése: a két reklám közötti időt kitölteni A közösségi médiumok jellemzői: - nem feltétlen mindenkihez akar szólni, - szubkultúrák, kisebbségek, egy-egy speciálisabb társadalmi csoport meghatározó jelentősége, - önkéntesek csinálják, - személyesség, nyitottság, Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 11

12 - hozzáférhetőség: azok csinálják, akiknek szól, - partnernek tekintik a befogadót, - információcsere a kapcsolat lényege, kölcsönösen hatnak egymásra, - nonprofit működési keretek, olcsó működtetés, - "puha kulisszák": a hallgató (olvasó, néző) részese a rádióprogram (újság, TV adás) megszületésének, - a helybeliség különös jelentősége, - helyi kultúra, helyi nyelv, - főszereplője (témája) nem a híres sztár, hanem a hétköznapi polgár, - erős átfedések a munkamegosztásban, összecsúszó szerepek (www.kkapcsolat.hu) Az alábbi táblázat megint egy másfajta megközelítésből mutatja be a médiákat. Elfojtó funkcióban Központosított és ellenőrzött program Egy adó, számos vevő Elszigetelt egyének lekötése Passzív fogyasztói magatartás Depolitizálási folyamat Szakemberek által készített produkciók Hivatalnokok által végzett ellenőrzés Felszabadító funkcióban Decentralizált program Minden egyes vevő potenciális adó is Tömegek mozgósítása A résztvevők kölcsönhatása, feed-back A politika tanulásának folyamata Kollektív produkciók Társadalmi ellenőrzés autonóm szervezet segítségével (Pierre Delaspre: Kommunikáció: Fogyasztás vagy emancipáció? c. írásának alapján) A táblázatban szereplő kifejezések magyarázatra szorulnak. Az "elfojtó" szó arra utal, hogy a médiákat a nem hivatalos vélemények közlésének megakadályozására használják fel - egyértelmű üzenetek - hierarchikus szervezet. A felszabadító funkció ezzel szemben úgy jelentkezik, hogy elősegíti a kisebbségek véleménynyilvánítását, bátorítja a hallgatók részvételét. Egy központosított és ellenőrzött program feltételezi a normatív üzenetek sugárzását, a decentralizált program viszont arra törekszik, hogy szélesítse a véleménynyilvánítás lehetőségeit. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 12

13 Az előbbinél egyetlen adó jogosult arra, hogy a hallgatókhoz szóljon, míg az utóbbinál az adók és vevők közötti kölcsönhatás lehetővé teszi a véleménycserét, mely növeli a szólásszabadságot. A központosított és normatív média esetében a "vevő" egyedül van az "adóval" szemben, megfosztva a bekapcsolódás lehetőségétől, míg a második esetben a "tömegek mozgósítása" részvételüket jelenti. A passzív fogyasztói szokás olyan program befogadásából ered, melyet a "vevő"-nek nem áll módjában befolyásolni. A kölcsönhatás és a feed-back olyan kapcsolatot tud létesíteni adó és "vevők" között, melynek során az adó szintén megismeri a "vevő" véleményét. A depolitizálás folyamata annak tudható be, hogy a tömegeket megfosztják a részvétel és az ellenőrzés valós lehetőségétől, miközben a politika tanulása a részvétel során történik. A szakemberek által készített produkció egyedül a hivatásosok ténykedésének az eredménye. A kollektív produkciót nem-hivatásosok hozzák létre véleménynyilvánítás céljából. A hivatalnokok által végzett ellenőrzés azt jelenti, hogy az államgépezet hatalmat gyakorol a médiák felhasználása fölött, míg a tömegek által szervezett társadalmi ellenőrzés demokratikus indíttatású. 3.2 A különböző médiumok jellemzői Más és más az egyes reklámeszközök szerepe a reklámozásban, ennek megfelelően az általuk hordozott reklámok tartalma, szövege, formája is lényegesen eltérő lehet, még ugyanazon kampányon belül is. Az auditív eszközök például kevésbé alkalmasak címek és telefonszámok rögzülésének elérésére, mint a vizuális vagy audiovizuális média. A médiaválasztásnál a következő kreativitási és megjelenési tulajdonságokat kell megfontolni. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 13

14 1.számú táblázat Média jellemzők Média Előnyeik Hátrányaik Újságok (napi, heti) sokféle méret széles elfogadás rövid lapzárta lokális hatás nyomtatás legitimációja magas minőség Magazinok hosszú élettartam magas irányíthatóság presztízs faktor Plakát ismételhető jelenlét látványosság Direkt reklám célcsoport-orientált ismételhető, új termékre is rövid élettartam minőségi problémák újságonként változó méretek nehezebben irányítható mérsékelt, ill. közepes szelektivitás közepes, ill. magas költség közepesen mérhető lassú hatás időszerűség korlátos kisebb példányszám korlátozott rugalmasság relatíve drága mérsékelt szelektivitás új vevők szerzésére drága mérhető hatás Belsőtéri reklám olcsó új vevők szerzésére kevéssé alkalmas Közterületi reklám kisebb zsúfoltság cserélődő közönség hang, látvány együtt TV nagy lefedettség gyors, mérhető visszacsatolás tömeges használat rugalmas, gyorsan változtatható Rádió üzenet intimitás olcsó sokszor ismételhető gyors, mérhető visszacsatolás Mozi ismételhető kevésbé költséges (Olach Zoltán, 1996.; Sándor Imre, 1992.) korlátozott üzenet mennyiség elhelyezési akadályok illanó hatás nagy a zsúfoltság gyors felejtés nem szelektív, nagy a meddőszórás drága nem hat vizuálisan sok háttérzaj nem szelektív nem szelektív alig mérhető hatás Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 14

15 4. A reklámhordozó meghatározása, médiatervezés 4.1.A médiatervezés célja, befolyásoló tényezői A médiatervezés célja a szervezetek kommunikációs üzeneteinek a célcsoportjaikhoz való leghatékonyabb és leggyorsabb eljuttatása. A médiaterv kialakítására ható tényezők a következőkben foglalhatók össze: Marketing célok, marketing alap- és részstratégiák Jelenlegi és jövőbeni tervezett piaci részesedés Célcsoportok Pozicionálási célok Márkaépítési törekvések Termék/szolgáltatás jellemzők Marketingkommunikáció céljai, eszközei, módszerei Kommunikációs költségvetés nagysága Kommunikációs üzenet alapja, előnye és az előny elismertetési törekvések Célpiacspecifikus reklámhordozók Reklámhordozók hirdetési tarifái Hatókör, gyakoriság, időzítés Hatás- és hatékonysági követelmények 4.2.Médiatervezés mutatószámai Sajtó A sajtómédiumokat két alapvető viszonyszámmal minősíthetjük: a megjelenésenként elért olvasókkal és a legnagyobb olvasottsággal. (1) Elérés megjelenésenként (reach per issue=rpi) Azon személyek összessége, akik az adott sajtóterméket rendszeresen, minden megjelenéskor olvassák. (2) Legnagyobb olvasottság (broadest readership=br) Az adott sajtóterméket rendszeresen és alkalomszerűen olvasók összessége. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 15

16 Televízió és rádió (1) Nézettség (AMR Average Minute Rating) A mutató tartalmi jelentése A televízióműsorok jellemzésére szolgáló egyik legfontosabb mutató. Egy esemény közönségének egy percre jutó átlagos száma (AMR) vagy százaléka (AMR%) a célcsoporton belül. Pl.: AMR=20% jelentése: a műsort a célcsoport 1/5-e látta, vagyis a műsor ideje alatt a célcsoport 20%-a az adott műsort nézte. Számítás módja Az esemény nézésére fordított idő = a célcsoportban levő személyek által az esemény nézésére fordított idők összegének egy főre jutó átlaga Nézhető idő = az esemény hossza Az esemény nézésére fordított idő AMR = Nézhető idő (2) Teljes nézettség (TVR Total TV Rating) A mutató tartalmi jelentése Az adott esemény ideje alatt az összes TV és videó program közönségének egy percre jutó átlagos száma (TVR) vagy százaléka (TVR%) a célcsoporton belül. Számítás módja Tévénézésre fordított idő = a célcsoportban levő személyek által Tv- vagy videó nézésére fordított idők összegének egy főre jutó átlaga Nézhető idő = az esemény hossza Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 16

17 Tévénézésre fordított idő TVR = Nézhető idő (3) Közönségarány (SHR - Share) A mutató tartalmi jelentése Ez a viszonyszám arról árulkodik, hogy valamely műsor (vagy csatorna) adásideje alatt a nézők a teljes tévézéssel töltött időből mekkora hányadot fordítottak a vizsgált műsor (vagy csatorna) nézésére. Számítás módja Az esemény nézésére fordított idő = a célcsoportban lévő személyek által az esemény nézésére fordított idők összege Tévénézésre fordított idő = a célcsoportban lévő személyek által Tv- vagy videó nézésére fordított idők összege Az esemény nézésére fordított idő AMR% SHR = = Tévénézésre fordított idő TVR% Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 17

18 A share a műsorok elemzésének fontos mutatója. Pl.: SHR = 40% jelentése: a műsor ideje alatt televíziót nézők 40%-a a vizsgált programot nézte. A share magas értéke a műsorra nézve kedvező. (értéke max. 100% lehet) Értékéből ugyanakkor nem következtethetünk a nézőszám (AMR) tényleges értékére, mivel 40% share jelenthet néhány tízezer nézőt (pl. kora reggel vagy késő este, amikor az összes tévénéző száma is csak néhány százezer fő), de több milliót is. (pl. főműsoridőben, amikor 4-5 millió ember néz tévét.) (4) Elért közönség (RCH - Reach) A mutató tartalmi jelentése A vizsgált esemény legalább egy percig néző közönség száma (RCH) vagy célcsoporton belüli aránya (RCH%). Ez a mutató azt mutatja, hogy a célcsoport mekkora részét érte el az esemény legalább egy percig. Számítás módja Elért közönség = a célcsoporton belül az eseményt legalább egy percig nézők RCH = elért közönség Egy számpélda: valamely műsor reach adata : ez azt jelenti, hogy másfélmillió ember látott legalább egy percet a műsorból. Az elérés (Reach) - az egyik legismertebb mutató a percről-percre mért nézettség kialakulásával háttérbe szorult. A reach értéke mindig nagyobb vagy egyenlő a nézettség (AMR) értékével. (5) Kizárólagos nézettség (ER - Exclusive Reach) A mutató tartalmi jelentése A vizsgált eseményt legalább egy percig néző olyan közönség száma, akik ezen idő alatt más esemény nem néztek (ER) vagy ezen nézők célcsoporton belüli aránya (ER%). Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 18

19 Számítás módja Esemény közönsége = a célcsoporton belül az eseményt legalább egy percig nézők Egyéb közönség = a célcsoporton belül mindazon személyek, akik TV-t vagy videót néztek legalább egy percig, de nem a vizsgált eseményt ER = Esemény közönsége Egyéb közönség (6) Egy nézőre jutó nézett idő (ATS Average Time Spent) A mutató tartalmi jelentése Egy néző az adott célcsoportból átlagosan hány percig nézte az eseményt (ATS), illetve átlagosan az esemény műsoridejének hány százalékát nézték meg (ATS%). A mutató jellemzi az esemény közönségmegtartó erejét. Számítás módja Teljes nézett idő = a célcsoportból a nézők által nézett idő összegének egy nézőre jutó átlaga a vizsgált esemény ideje alatt Teljes nézett idő ATS ATS = ATS% = RCH Esemény hossza Pl.: ha ATS=15 (perc), ez azt jelenti, hogy egy néző átlagosan 15 percet látott a műsorból. A 15 perc nézett időbe minden egyes perc beleszámít, amit a néző látott a műsorból akár összefüggően, akár szakaszonként látta. Ha amutató értéke 90%, akkor ez azt jelenti, hogy a nézők átlagosan a műsoridő 90%-át nézték meg. Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 19

20 (7) Egy főre jutó nézett idő (ATV Average Time Viewing) A mutató tartalmi jelentése A teljes célcsoport tagjai átlagosan hány percig nézték az eseményt (ATV), illetve átlagosan az esemény műsoridejének hány százalékát nézték meg (ATV%). Számítás módja Teljes nézett idő = a célcsoportból a nézők által nézett idő összegének egy főre jutó átlaga a vizsgált esemény ideje alatt Teljes nézett idő ATS ATV = ATS% = Az adott célcsoport nagysága Esemény hossza Ezzel a mutatóval mérjük többelók között a napi televíziónézés alakulását. Pl.: az összes csatorna teljes adásidejére vonatkozó ATV összege 240 perc; ez annyit jelent, hogy egy fő átlagosan négy órát tölt naponta televíziónézéssel. (8) A közönség összetétele (ADH% - Adhesion) A mutató tartalmi jelentése Adott célcsoport százalékos aránya a műsor közönségében. Számítás módja Célcsoport közönség = az esemény célcsoporton belüli közönségének egy percre jutó átlagos száma Dr. Papp János Média-és reklámkommunikáció tervezése 20

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára...

Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... Péterfi Anna Péterfi Ferenc Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... A kisközösségi rádiók esélyeiről Budapest, 2009. február, 39. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-0-5 Kiadja az Alkalmazott

Részletesebben

SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens.

SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens. SZIE - GTK JEGYZETEK Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens Gödöllő 2009 SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MARKETING INTÉZET A kézirat

Részletesebben

[a rádiózás elmélete és gyakorlata]

[a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] online kiadás SZABAD RÁDIÓK MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN Készítette: Baranyai Csilla Budapest 2008 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1.1.4. A produkciós osztály akik képesek elkészíteni, amit mások megálmodtak

1.1.4. A produkciós osztály akik képesek elkészíteni, amit mások megálmodtak 1. Mi a reklámügynökség? Mit csinál a médiás? A reklámstratégiát a stratégiai tervezô készíti a többi osztállyal együttmûködve. A reklámkoncepciót a kreatívigazgató alkotja meg. A reklámszöveget a copywriter

Részletesebben

A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS MAGYARORSZÁGON

A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS MAGYARORSZÁGON Kolosi Péter: A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS MAGYARORSZÁGON Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest, 2005. szeptember 5. Ha beengeded a televíziót az otthonodba, az életed többé már nem lesz ugyanolyan.

Részletesebben

Összegző tanulmány. Potenciális kommunikációs eszközök bemutatása és elemzése

Összegző tanulmány. Potenciális kommunikációs eszközök bemutatása és elemzése Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0. Médiaelmélet Szerző: Gömzsik Anikó Az Európai Szociális Alap támogatásával Oktatási segédanyag a Médiaelmélet tárgyhoz A XX. század a tömegkommunikáció százada nő az emberi tudás, specializálódik az üzenetek

Részletesebben

A Free Record Shop termékportfóliójának vizsgálata.

A Free Record Shop termékportfóliójának vizsgálata. Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye Marketing Mesterszak Marketing Intézet A Free Record Shop termékportfóliójának vizsgálata. Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására Készítette: Takács Zoltán Budapest

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

Piackutatás. A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra költeni. 6. oldal. A statisztikák adják a viszonyítási keretet a piackutatáshoz 12.

Piackutatás. A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra költeni. 6. oldal. A statisztikák adják a viszonyítási keretet a piackutatáshoz 12. IV. évfolyam 3. szám 2012. május június A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra költeni 6. oldal Piackutatás A statisztikák adják a viszonyítási keretet a piackutatáshoz 12. oldal A nagy elôdöktôl tanulhatna

Részletesebben

HOMO LUDENS TELEVISIENSIS

HOMO LUDENS TELEVISIENSIS P é c s i T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program Koltai Andrea HOMO LUDENS TELEVISIENSIS Az interaktivitás

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Legalább ennyit a kisközösségi rádiózásról

Legalább ennyit a kisközösségi rádiózásról Legalább ennyit a kisközösségi rádiózásról (Munkafüzet) Készítették: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete és a Közösségi Kapcsolat Alapítvány Támogatta: a MEH Civil Kapcsolatok Főosztálya A kiadvány

Részletesebben

A tematikus gyermekcsatornák műsorainak vizsgálata

A tematikus gyermekcsatornák műsorainak vizsgálata A tematikus gyermekcsatornák műsorainak vizsgálata Bevezetés, módszertan A televízió és a gyermekek kapcsolata régóta kutatott terület, s úgy tűnik az elmúlt években sem csökkent számottevően a téma iránti

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA AZ EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY ESETTANULMÁNYA ALAPJÁN

A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA AZ EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY ESETTANULMÁNYA ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA AZ EGY CSEPP FIGYELEM

Részletesebben

Koralewsky Vilmosné. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység

Koralewsky Vilmosné. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység Koralewsky Vilmosné A reklám A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység A követelménymodul száma: 0002-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 A REKLÁM, A REKLÁMESZKÖZÖK,

Részletesebben

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 Médiapedagógia

Részletesebben

1. A dolgozat témájának bemutatása

1. A dolgozat témájának bemutatása 1. A dolgozat témájának bemutatása A gyermek-fogyasztó tagja a társadalomnak és egyre inkább gazdasági erőként jelenik meg. Teszi ezt a saját fogyasztásával, a szülők fogyasztására gyakorolt hatásával,

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program. Velics Gabriella

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program. Velics Gabriella Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program Velics Gabriella A közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben - Vas megyei

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A GYEREKEKNEK SZÓLÓ REKLÁM, ILLETVE KOMMUNIKÁCIÓ PROBLÉMÁI Készítette:

Részletesebben

A KERESKEDELMI TELEVĺZIÓ KETTŐS TERMÉKE. Hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében

A KERESKEDELMI TELEVĺZIÓ KETTŐS TERMÉKE. Hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Marketing szakirány A KERESKEDELMI TELEVĺZIÓ KETTŐS TERMÉKE Hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében Készítette: Bartha

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Éva. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek

MUNKAANYAG. Sipos Éva. A reklám. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek Sipos Éva A reklám A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A REKLÁM ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor szakirány KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

WEB 2.0. - A JÖVŐ. Véleménynyilvánítás az interneten. Kutatás a fertopart.hu online térségi portál látogatóinak körében

WEB 2.0. - A JÖVŐ. Véleménynyilvánítás az interneten. Kutatás a fertopart.hu online térségi portál látogatóinak körében Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Médiatudomány Szak WEB 2.0. - A JÖVŐ Véleménynyilvánítás az interneten Kutatás a fertopart.hu online térségi

Részletesebben