Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2422 MEZİFALVA, JÓZSEF NÁDOR U. 13. INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE Készítette: Márokné Szatmári Ilona Horváth Lászlóné Hatálybalépés idıpontja: szeptember 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...4 II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA...6 III. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK...7 A FEJLESZTİ SZÁNDÉK ELVE...7 A SOKOLDALÚSÁG ELVE...7 A MÉLTÁNYOSSÁG ELVE...7 AZ ELMÉLETI MEGALAPOZOTTSÁG ELVE...8 A KIVITELEZHETİSÉG ELVE...8 IV. RÉSZLETES SZABÁLYOK A TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS JELLEGE...9 Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok...9 Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYA, MÓDSZEREI ÉS MENETE...10 A követelményrendszer alapjai és összetevıi...10 A vizsgálandó területek...10 Az információgyőjtés eszközei...11 Az értékelés lebonyolítói...12 Az értékelési ciklus A ÉRTÉKELÉS RÉSZLETES KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS AZ INFORMÁCIÓGYŐJTÉS ELJÁRÁSAI...13 Az Óralátogatási Lap...13 Az Önértékelı Lap /nem pontértékő, szöveges értékelés/...14 Pedagógus / Gyógypedagógus önértékelése /pontértékő/...14 Pedagógus / Gyógypedagógus teljesítményértékelése /pontértékő/...14 A vezetıi önértékelés /pontértékő/...15 /igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség- vezetı/...15 Vezetıi teljesítményértékelı lap- kollégák részére/pontértékő/...15 Napközis csoportvezetı önértékelése és teljesítményértékelése...15 Nem pedagógus munkakörő dolgozó önértékelése /pontértékő/...15 Hivatalsegéd / Karbantartó /Takarító munkakörre meghatározott feladat ellátásának ellenırzése /pontértékő/...16 A Véleménykérı Lap...16 Az Értékelési Beszélgetés és az Értékelési Összesítı Lap FELELİSÖK ÉS FELADATKÖREIK...18 Az Értékelési Felelısök...18 Az Értékelı Team...18 A Team igazgatósági tagja...18 A Team munkaközösség-vezetı tagja vagy tagjai...18 Az érintett tanár...19 A tantestület egésze

3 5. A VIZSGÁLAT DOKUMENTÁLÁSA ÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA...20 A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés...20 Az adatok felhasználása ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÉRTÉKELÉSRİL...24 MELLÉKLETEK...25 FÜGGELÉKEK

4 I. BEVEZETÉS Ha most is azt csinálod, amit eddig, akkor megint oda jutsz, ahol vagy. A minıségfejlesztési rendszer egy intézmény mindazon tudatos tevékenységeinek összessége, amelyeket azért végez, hogy folyamatait szabályozza és folyamatosan fejlessze annak érdekében, hogy szolgáltatásaival partnerei igényeit mindjobban kielégítse, mőködésének hatékonyságát javítsa. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitőzései és mőködésese folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A deklarált célok és a napi mőködés egymáshoz közelítésének alapfeltételei: Jó célok: minél konkrétabb, megfoghatóbb, annál objektívebb a viszonyítás lehetısége. Az objektív értékeléshez adatgyőjtés, ellenırzés, értékelés szükséges. A folyamatok megfelelı színtő szabályozottsága és dokumentáltsága elengedhetetlen. Hogyan közelíthetıek egymáshoz a szakmai célkitőzések és a napi gyakorlat? Kulcsfolyamatok: a tervezés, ellenırzés, mérés, értékelés. A szakmai célokat a pedagógiai program tartalmazza- deklarált célok. Megvalósulás: tevékenységek, eljárások a napi mőködés során. Eredmény: a sikerkritériumok mentén mérhetı A méréshez megfelelı indikátorrendszer szükséges. Intézkedési terv a megvalósításhoz. A vizsgálat alapvetıen fejlesztı szándékú célkitőzésébıl következik, hogy nem ellenırzı, hanem értékelı funkciót tölt be. Mivel az a cél, hogy az értékelés szempontjai - szemben az ellenırzéssel - ne egy központilag, elıre meghatározott normarendszerre, hanem az intézményi sajátosságok figyelembevételével létrehozott kritériumokra épüljenek, kulcsfontosságú, hogy a vizsgálat egésze, illetve annak minden eleme a tantestület minél aktívabb közremőködésével nyerje el végsı formáját, de az mindenképpen 4

5 alapkövetelmény, hogy kizárólag annak jóváhagyásával legyen alkalmazható. A továbbiakban újabb szavazásra csak akkor lesz szükség, ha a tanári karból valaki módosítási javaslattal állna elı. 5

6 II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA......(név, cím) Intézményben dolgozó közalkalmazottak teljesítményértékelésének szabályzata. Ezen szabályzat: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet; a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; rendelkezésein alapul. A szabályzat hatálya kiterjed a (intézményre), valamint az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakra. 6

7 III. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekbıl következı elvárások A fejlesztı szándék elve Mivel alapvetı célja az egyéni és intézményi szintő munka minıségének javítása: legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására; legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére; egyértelmően mutassa ki a különbözı területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti különbséget; legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására; segítse a tanárok és az iskolavezetés közötti információcserét, segítsen az Iskolavezetésnek abban, hogy jobban megismerje a tanárok véleményét. A sokoldalúság elve Mivel a pedagógustevékenység rendkívül összetett, és az oktató-nevelı munka minıségének számos különbözı aspektusa van: tegye egyértelmővé, hogy az adott közösség milyen aspektusok vizsgálatával és milyen kritériumrendszer alapján ítéli meg tanárainak teljesítményét; vegye figyelembe mind a szaktárgy(ak) tanításával összefüggı (nevelési és oktatási), mind pedig az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket; minden munkaközösség külön vitassa meg, majd a speciális tantárgyi követelmények figyelembevételével pontosítsa az egyes mérıeszközöket és a bennük foglalt kritériumokat. A méltányosság elve Mivel nagyon kényes kérdésrıl van szó: a tantestület vitassa meg, a helyi körülmények figyelembevételével módosítsa, majd hagyja jóvá az értékelési rendszert; kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, teljes mértékben zárja ki a megszégyenítés/megszégyenülés lehetıségét; törekedjen objektivitásra; 7

8 csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekrıl megfelelı adatok állnak rendelkezésre; a lehetı legegyszerőbb és legegyértelmőbb legyen; minden részletében átlátható legyen; lehetıség szerint minél jobban vonja be az érintettet az értékelési folyamatba; az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhetı legyen; adjon lehetıséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a véleményét a róla győjtött adatokkal kapcsolatosan; segítsen a fejlıdés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát bízza az értékelt tanárra; ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést a tantestület tagjai között. Az elméleti megalapozottság elve A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz, amelyeket a nemzetközi irodalom bevált, általánosan elfogadott elemnek tekint; amelyekre a nemzetközi irodalomban általánosan elfogadott, a gyakorlatban bevált mérıeszközök állnak rendelkezésre. A kivitelezhetıség elve Mivel sem idı, sem pénz, sem pedig korlátlan energia nem áll rendelkezésre: legyen a lehetı legkevésbé pénz-, idı- és munkaigényes; csak szükség esetén vonjunk be külsı szakembert 8

9 IV. RÉSZLETES SZABÁLYOK 1. A teljesítményvizsgálat célja és jellege A tanári teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy mintegy hidat képezve az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott intézményi szintő célok és az iskolában dolgozó egyes tanárok munkateljesítménye között hozzájáruljon az iskolai munka színvonalának emeléséhez. E cél elérése egyrészt közvetlenül az egyes tanárok oktató-nevelı munkájának színvonalát javító, másrészt pedig az iskolai munka szervezésével-irányításával összefüggı (vegyesen egyéni és iskolai szintő) a célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetıen fejlesztı és nem minısítı jellegő. Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok - segíteni abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítménye hogyan ítéltetik meg kívülrıl, egy tantestületi konszenzus alapján létrehozott és a tanári közösség egésze által elfogadott mérce (kritériumrendszer) szerint; - nyugtázni és méltányolni az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlıdést; - segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában, és erre épülı tanácsadással és egyéni célok kitőzésével végsı soron azonban az érintett döntéseire hagyatkozva - elısegíteni a tanár szakmai fejlıdését. Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok - elısegíteni a színvonal emeléséhez szükséges iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítását és megoldását; - elısegíteni az iskolai feladatok jobb elosztását; - elısegíteni az egyéni igények/szükségletek és a továbbképzés összehangolását; - adatokat szolgáltatni az iskolai Pedagógiai Program aktualizálásához; - javítani a tanárok és az iskolavezetés közötti kommunikációt; - adatokat, információkat szolgáltatni a beosztással kapcsolatos személyi döntésekhez; - adatokat, információkat szolgáltatni a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos döntésekhez. 9

10 2. Az értékelés tárgya, módszerei és menete A követelményrendszer alapjai és összetevıi A követelményrendszer három egymást kiegészítı alapon nyugszik: - az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában rögzített, a pedagógus munkakör általános, helyi (az adott iskolára jellemzı) és, ha szükséges, személyre szóló (az érintett tanár és az igazgató megegyezésén alapuló) elemeket tartalmazó munkaköri leírásán és kritériumrendszerén - az elızı értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon, amelyek rögzítik a kiemelkedıen sikeres területeket és fejlesztési célok formájában kijelölik a jövıben fejlesztendı területeket. A vizsgálandó területek A fenti összetevık a tanári munka komplexitásából adódóan egy rendkívül összetett, szerteágazó követelményrendszert alkotnak, amelyrıl elsı látásra megállapítható, hogy a maga teljességében praktikusan aligha vizsgálható. Éppen ezért feltétlenül szükség van valamiféle szelekcióra, bizonyos prioritások kijelölésére. Az értékelési rendszer a következı területek rendszeres vizsgálatát tartja szükségesnek: - a tanár tanórai oktató-nevelı munkájának értékelése; - a tanár tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése; - a tanár képzettségének és felkészültségének értékelése; - a tanár által tanított tanulók kiemelkedı tanulmányi eredményeinek értékelése; - a tanári teljesítmény egymást követı ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése; - a tanár hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése; - a tanár tanórán/iskolán kívüli szakmai tevékenységének értékelése. 10

11 Az információgyőjtés eszközei Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény értékelésére kidolgozott mérıeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Ez a rendszer hat különbözı eszköz segítségével győjti be a kritériumokra vonatkozó információkat: A pedagógus értékeléséhez: 1. Óralátogatási Lap 2. Önértékelı Lap 3. Teljesítményértékelı Lap 4. Véleménykérı Lap 5. Önértékelési Lap /szöveges/ 6. Értékelési Beszélgetés (és a vizsgálat tanulságait összegzı Értékelési Összesítı Lap). Egy-egy eszköz egyszerre az értékelés több komponensét (vagyis a pedagógusi munka különbözı szerepszintjeit és az ezeknek megfelelı képességeket és készségeket átfogó kritériumrendszert, a munkaköri leírásban foglaltakat és az elızı ciklus végén kijelölt egyéni fejlesztési célokat) is lefedheti, azaz egy-egy komponens vizsgálata több különbözı eszközön keresztül történhet. Az értékelés során a szempontok érvényesülését illetve az érvényesülés hiányát regisztrálja a kitöltı az adott munkatárs esetében. Az intézményi önértékelést, mint folyamatot a közoktatási törvény évi módosítása minden oktatási intézmény számára kötelezıvé tette, a fenntartói külsı értékelés pedig beépül az önkormányzatok minıségirányítási programjába. Intézményi értékeléshez: Partneri elégedettség ( szülık /szülıi kérdıív/, középiskolák,) Iskolai eredmények ( pályázatok versenyek stb.) Kompetenciamérés eredménye Szakmai továbbképzés, továbbtanulás, beiskolázás Pedagógus értékelési összesítı lap eredményei Teljesülnek-e a fenntartó által kitőzött minıségcélok Tanulói vélemények /kérdıív/ Tantárgyi statisztikák 11

12 Az értékelés lebonyolítói Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség-vezetıjébıl (vagy több tárgy tanítása esetén munkaközösség-vezetıibıl) és az igazgatóság egy tagjából álló Értékelı Team végzi az érintett tanár aktív (önértékelés, véleménynyilvánítás, vita formájában történı) közremőködésével. A mérıeszközök közül az Óralátogatási Lap kritériumaival kapcsolatos információgyőjtés az Értékelı Team tagjainak feladata, az Önértékelı Lapon, a Véleménykérı Lapon megfogalmazott kritériumokkal összefüggı információk az érintett tanár és a Team tagjainak konszenzusával születnek meg az Értékelési Beszélgetés keretében, ahol az értékeltnek módja van a nem konszenzus útján keletkezett információkkal kapcsolatban is véleményt nyilvánítani. Az értékelési ciklus A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében egy kétéves ciklus után zárul. A ciklus során - az értékelt tanár által tanított minden tárgy munkaközösség-vezetıje évente legalább egyszer, az igazgatósági tag pedig ciklusonként legalább egyszer meglátogat és a megadott kritériumok alapján értékel egy-egy teljes (45 perces) tanórát. Az óralátogatásokat (csak a látogató és az értékelt részvételével) óramegbeszélések követik; - az érintett tanár két különbözı típusú egy önértékelı és egy véleményekre kérdezı kérdıívet tölt ki; - az összes adat birtokában, (az érintett tanár és az Értékelı Team tagjainak részvételével) egy Értékelı Beszélgetésre (ún. interjúra) kerül sor, amely során megbeszélik az összegyőjtött adatokból következı tanulságokat és kijelölik a következı két éves ciklusra vonatkozó egyéni célokat; - a ciklus legvégén - minden érintett által egyetértıen aláírt - Értékelési Összesítı Lapon rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat; - a két éves ciklus lezárását követı szeptemberben az Értékelési Felelıs tájékoztatást ad a tantestületnek az iskola egészére vonatkozó eredményekrıl. 12

13 3. A értékelés részletes kritériumrendszere és az információgyőjtés eljárásai Az Óralátogatási Lap A kétéves ciklus során a munkaközösség-vezetıje vagy munkaközösség-vezetıi évente legalább egy teljes, 45 perces órát látogatnak meg, az igazgatóságot képviselı Team-tag pedig legalább egyet. (Azaz egy tárgy esetén három, két tárgy esetén öt látogatásra kerül sor.) Ha a látogató úgy ítéli meg, hogy egy órán nem kapott elég információt a lap megalapozott kitöltéséhez, tetszıleges számú látogatást tehet. A látogató dönti el, hogy milyen csoportot akar meglátogatni, de a látogatás idıpontjában legalább egy héttel a tervezett idıpont elıtt meg kell egyeznie a látogatónak és az érintett tanárnak. A látogatók csak az íven szereplı szempontok szerint értékelhetnek, úgy, hogy egy ötös skála alapján ítélik meg ez egyes kritériumokban mutatott teljesítményt: 5 = kiemelkedıen teljesít 4 = jó, átlagos 3 = közepesen teljesít 2 = átlag alatti teljesítmény 1 = külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan) Ha az értékelési kritériumok valamelyikérıl nincs elegendı információ, úgy azt az órát látogató személy figyelmen kívül hagyhatja - nem számít bele a pontrendszerő értékelésbe. A két éves ciklus alatt látogatott összes óralátogatási lap százalékos értékelésébıl átlagot számítunk, majd rávezetjük az Értékelési Összesítı Lapra. Az óralátogatás után a lehetı legrövidebb idın belül (lehetıleg közvetlenül az óra után) óramegbeszélést kell tartani. A látogatás utáni két munkanapon belül a tanár kérésére megkaphatja a kitöltött Óralátogatási Lap másolatát ahol szükséges, konkrét indoklásokkal. Az Értékelési Beszélgetés során a résztvevık megvitatják a levonható következtetéseket, és az Összesítı Lapon rögzítik a kiemelkedıen sikeres és a még fejlesztendı területeket. 13

14 Az Önértékelı Lap /nem pontértékő, szöveges értékelés/ Az Önértékelı Lapot ciklusonként egyszer, a kétéves ciklus vége felé, az Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie. A lap értékelése az Értékelési Beszélgetés keretében történik, ahol a résztvevık közösen megvitatják az egyes kritériumokat. Ezután közösen levonják a megfelelı konklúziókat, azaz rögzítik az Értékelési Összesítı Lapon a kiemelkedıen sikeres területeket, valamint a fejlesztésre szoruló aspektusokat. A jelek pontokká konvertálására és laponkénti összesítésére itt nincs szükség. Megjegyzések a Lapon szereplı egyes kritériumok értelmezéséhez: 3. kérdés: Jelentıs iskolai szintő feladatok, mint például iskolai ünnepélyek/rendezvények szervezése, fontos iskolai dokumentumok/pályázatok elkészítése, szakmai Team munka, az iskola évkönyvének szerkesztése, túrák, táborok, szervezése, érdekképviseleti tevékenység stb. tartoznak ide, ha nem jár értük külön bérezés vagy órakedvezmény. 4. kérdés: Jelentıs, fizetett és/vagy órakedvezménnyel járó, iskolai szintő feladatok tartoznak ide, mint például osztályfınökség, szakkörök, korrepetálások, szakszervezeti vezetık, munkaközösség-vezetés, igazgatóságban való részvétel, vezetıtanári tevékenység, ünnepélyek, rendezvények szervezése stb. 5. kérdés: Fıleg, de nem feltétlenül, az osztályfınökséggel kapcsolatos, de a kötelezın felüli, osztályszintő tevékenységek tartoznak ide, mint például ünnepélyek, rendezvények szervezése, osztálykirándulások/táborozások, erdei iskola szervezése, tanórán kívüli színház/mozi és múzeumlátogatások szervezése stb. Pedagógus / Gyógypedagógus önértékelése /pontértékő/ Ezen értékelılap kritériumait 1-5-ig terjedı pontokkal értékeli a pedagógus a kétéves ciklus vége felé, az Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt. Az elért pontok alapján kiszámított százalék kerül az Értékelési Összesítı Lapra. Pedagógus / Gyógypedagógus teljesítményértékelése /pontértékő/ A Pedagógus Teljesítményértékelése, több kompetencia területet felölelı dokumentum, ami legrészletesebben tükrözi a pedagógus teljesítményét és egyéniségét. 14

15 Az értékelés célja a munkatársi teljesítmény megerısítése de ezen túl más szervezeti cél eléréséhez is hozzájárulhat, pl.: Egyéni képzési igények rendszerezett értékelése. Egyéni erıfeszítés ösztönzése. A munkatársak erıs és gyenge pontjainak megismerése. Tisztázott, szabályozott munkakörök (egyértelmően meghatározott feladat és jogkörök, munkaköri leírások. A munkaköri leírások jelentik az értékelés alapját.) A teljesítményértékelés kommunikációs csatorna a munkatársak és a szervezet között segítve annak tisztázását, hogy mit várnak el egymástól. Ezt az értékelılapot az Értékelı Bizottság egy tagja, a munkaközösség vezetı és az értékelt pedagógus együttes megbeszélés alapján tölti ki. Ennél a komplex mérésnél a bekarikázott számok pontértéke alapján kiszámított százalék kerül az Értékelési Összesítı Lapra. A vezetıi önértékelés /pontértékő/ /igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség- vezetı/ Az elért pontok alapján kiszámított százalék kerül az Értékelési Összesítı Lapra. Vezetıi teljesítményértékelı lap- kollégák részére/pontértékő/ Ezen értékelı lapot a pedagógusok töltik ki igazgatójukról, az igazgató helyettesekrıl és a munkaközösség vezetıkrıl 1-5-ig terjedı pontokkal, anonim módon. A teljesítményértékelı lapok pontszámaiból százalékot számítunk, mely az Értékelési Összesítı Lapra kerül. Napközis csoportvezetı önértékelése és teljesítményértékelése Az önértékelı lapot a napközis nevelı, a teljesítményértékelı lapot az intézményvezetı és az Értékelı Bizottság egy tagja tölti ki az értékelt személlyel együtt 1-5-ig terjedı pontokkal. Az elért pontok alapján kiszámított százalék kerül az Értékelési Összesítı Lapra. Nem pedagógus munkakörő dolgozó önértékelése /pontértékő/ Ezt az értékelı lapot a nem pedagógus munkakörő (hivatalsegéd, karbantartó, takarító stb.) tölti ki a kétéves ciklus vége felé 1-5-ig terjedı pontokkal. Az elért pontokból kiszámított százalék kerül az Értékelési Összesítı Lapra.

16 Hivatalsegéd / Karbantartó /Takarító munkakörre meghatározott feladat ellátásának ellenırzése /pontértékő/ Ezt az értékelı lapot az intézményvezetı, az Értékelı Bizottság egy tagja és az értékelt személy együttes megbeszélése alapján tölti ki a kétéves ciklus vége felé 1-5-ig terjedı pontokkal. Az elért pontokból kiszámított százalék kerül az Értékelési Összesítı Lapra. A Véleménykérı Lap A kérdıív alapvetı célja az, hogy - lehetıséget adjon az értékelt tanárnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban; - segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás lehetıségeinek kidolgozásában; - segítsen a következı ciklusra vonatkozó egyéni célok kijelölésében. A Véleménykérı Lapot is ciklusonként egyszer, a kétéves ciklus vége felé, az Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie. A lapot a Team Igazgatósági tagja kapja meg és felhasználja az Értékelési Beszélgetésre való felkészülés során. A felmerült kérdéseket az Értékelési Beszélgetés keretében vitatják meg, konszenzust alakítanak ki velük kapcsolatban, majd levonják és rögzítik a megfelelı konklúziókat. Az Értékelési Beszélgetés és az Értékelési Összesítı Lap A ciklus tapasztalatait áttekintı és összegzı Értékelési Beszélgetésre a ciklus második évében, a tanév vége felé kerülhet sor, amikor már rendelkezésre állnak az óralátogatások, az önértékelés tapasztalatai, pedagógus értékelése és az értékelt kitöltötte a Véleménykérı Lapot is. A beszélgetést, amelyen az érintetten kívül az Értékelési Team tagjai vesznek részt, a fenti dokumentumok alapján a Team igazgatósági tagja vezeti. A tipikus napirend a következıképpen nézhet ki: 1. Áttekintik, megvitatják a teljesítményértékelés során kitöltött dokumentumokat, majd konszenzust alakítanak ki a teljesítmény megítélésérıl. 2. Megvitatják a Véleménykérı Lapon felvetett kérdéseket; 16

17 3. Megegyeznek a kijelölendı új egyéni célokkal kapcsolatosan. Ezek a célok lehetıleg konkrét teendık formájában megfogalmazva (továbbképzés, hospitálás, mentor kijelölése stb.) mintegy összefoglalják az Értékelési Összesítı Lap Több figyelmet érdemlı területek rovataiban felsorolt, fejlesztésre szoruló aspektusokkal kapcsolatos tennivalókat. Legkésıbb egy héttel a Beszélgetés után az értékelt megkapja a Team igazgatósági tagja által véglegesített Értékelési Összesítı Lap másolatát, melyet az érintett és Team tagjai aláírásukkal hitelesítenek. 17

18 4. Felelısök és feladatköreik Az Értékelési Felelısök Iskolai szinten a vizsgálatot... (pl.: az igazgató vagy az egyik erre kijelölt igazgatóhelyettes), azaz az Értékelési Felelıs felügyeli. Feladatai: - a kétéves ciklusok egyénekre szóló megtervezése; - az Értékelı Teamek beosztása; - az év eleji tájékoztató/megújító értekezletek lebonyolítása, amelyen beszámol az egész tantestületre vonatkozó elızı év végi összesített adatokról ahol lehetséges, a tantestületi átlagokról, valamint összegzi a Pedagógiai Programmal kapcsolatos tanulságokat és elıterjeszti az Igazgatóság mindezzel kapcsolatos esetleges javaslatait, intézkedéseit; - az értekezletre a fenti dolgokról rövid, összegzı írásbeli feljegyzést is készít; - a vizsgálat egységességének a biztosítása; - bizalmas tanácsadás minden érintett számára a folyamat során. Az Értékelı Team Egy tanár értékelésérıl az Értékelési Felelıs által kijelölt Értékelı Team gondoskodik, amelynek tagjai a következık: a 2. számú függelék szerint. A Team igazgatósági tagja - felelıs ciklusonként legalább egy óralátogatás és az azt követı óramegbeszélés lebonyolításáért; ı választja ki a meglátogatandó kollégát; - felelıs a vizsgált tanár teljesítményére vonatkozó adatok összegyőjtéséért, összesítéséért (óralátogatási lapok, az önértékelı ívbıl és véleménykérı lapból származó információk); - felelıs az Értékelési Beszélgetés elıkészítéséért és lebonyolításáért; - felelıs az Értékelési Összesítı Lap véglegesítésért, majd az Értékelési Felelısnek való átadásáért. A Team munkaközösség-vezetı tagja vagy tagjai - felelısek tárgyanként évente legalább egy óralátogatás és az azt követı óramegbeszélések lebonyolításáért; ık választják ki a meglátogatandó kollégát; - részt vesznek az Értékelési Beszélgetésen; - aláírják az Értékelési Összesítı Lapot.

19 Az érintett tanár - fogadja a látogatók által kiválasztott csoport egyik óráján az Értékelı Team tagját; beleszólása van a látogatás idıpontjának kiválasztásába; - az óralátogatás után lehetıleg azonnal, de mindenképpen a lehetı legrövidebb idın belül óramegbeszélésen vesz részt. A látogatás utáni két munkanapon belül kérésre megkaphatja az Óralátogatási Lap másolatát ahol szükséges, konkrét indoklásokkal; - önértékelı lapon ad tájékoztatást a konkrét tanórai munkán túlmenı tevékenységérıl; - véleménykérı lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai helyzetét, lehetıségeit, munkakörülményeit stb.; - a ciklus végén Értékelési Beszélgetés keretében hangot adhat minden a vizsgálattal összefüggı véleményének, valamint tanácsot, segítséget kérhet. Ugyanitt részt vesz az egyénre szabott, következı ciklusra vonatkozó célok kijelölésében; - a ciklus végén Értékelési Összesítı Lapot kap, amelyen rögzítik a vizsgálat eredményeit, tanulságait és a következı ciklusra vonatkozó célokat; ehhez egyetértı aláírása szükséges; - panaszt tehet az Értékelési Felelısnél az eljárás bármely momentumával kapcsolatban, és ezt a panaszt köteles a Felelıs az erre kijelölt bizottsággal kivizsgáltatni. A tantestület egésze - a rendszer bevezetése elıtt többségi szavazással dönt az egyes elemek és a rendszer egészének használhatóságáról, azaz elfogadja az iskola Értékelési Szabályzatát; - a két éves ciklust követı szeptemberében szóbeli tájékoztatást kap az Értékelési Felelıstıl az iskola összesített eredményeirıl az egész tantestületre vonatkozó összesített adatokról, ahol lehetséges, a tantestületi átlagokról (amelyeket összevethet a saját teljesítményével), valamint az Igazgatóság ezekkel kapcsolatos intézkedéseirıl; - ugyanitt bármely tagja javaslatokat tehet módosításokra; ebben az esetben azonban mindenképpen új szavazás is szükséges. 19

20 5. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Az adatok bizalmas és biztonságos kezelése a vizsgálat egyik kulcskérdése, így erre különös figyelmet kell fordítani. Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött óralátogatási ívek másolatát és maga tölti ki az Önértékelı és Véleménykérı lapokat. Az Értékelési Összesítı Lap megírása után ezek a dokumentumok a Lap mellékleteként a következı ciklusig megırizendık. Az Értékelési Összesítı Lapok és mellékleteik biztonságos tárolása az Értékelési Felelıs kötelessége; az ezekhez való hozzáférés rajta kívül csak a tanár munkaközösség-vezetıire, valamint az igazgatóra és helyetteseire és természetesen magára az érintett tanárra terjed ki. Az Értékelési Összesítı Lap mindaddig nem selejtezhetı, amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a tanár munkaviszonya megszőnik, a lapot a tanár kérésére át kell neki adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni. Az Összesítı Lap más munkáltatónak nem adható át. Az adatok felhasználása Az érintett tanár - megismerhet minden róla győjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba; valójában elsısorban az ı felelıssége, hogy hogyan hasznosítja az értékelés tapasztalatait és mit tanul az információkból; - az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni; - amennyiben az értékeléstıl függetlenül, hiszen erre a rendszer nem alkalmazható valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja az értékelés tapasztalatait; - kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésbıl származó információkat. A munkaközösség-vezetı - a ciklus zárásakor megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár Értékelési Összesítı Lapját; - egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során megismert információkat a hatáskörébe tartozó, (munkaközösségen belüli) feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához; 20

21 A munkáltató (az Igazgató és helyettesei) - bármikor hozzáférhet minden tanár személyes Értékelési Összesítı Lapjához; - egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során szerzett információkat a tanárok beosztását érintı személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára. - felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása stb.). - felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos döntéseiben. - az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra; - a tanár kérésére a lehetıségekhez képest köteles megfelelı továbbképzést engedélyezni vagy kijelölni egy kollégát, aki segít a feltárt problémák megoldásában. Az Igazgató nem használhatja fel viszont a vizsgálat során szerzett névszerinti, személyes adatokat és információkat - érvként a fenti személyi körnél tágabb körben meghozandó döntések befolyásolására; - fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez vagy az értékeléssel összefüggésben nem álló, egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a hozandó döntés befolyásolásához; - elbocsátás kezdeményezéséhez; - információszolgáltatási célból sem iskolán belülre, sem iskolán kívülre, kivéve referenciákhoz, a tanár kifejezett kérésére. 21

22 6. Eljárási szabályok 1. Az értékelési rendszer mőködése minden vonatkozásban a tantestület által elfogadott Értékelési Szabályzatban megfogalmazott elvek, módszerek és eszközök alapján történik. Mivel adatgyőjtés kizárólag a Szabályzatban leírt területekrıl lehetséges, nem győjthetı és nem használható fel olyan adat, - amely az értékelt által nem ismert vagy névtelen forrásból származik - amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett; - amelyrıl nem kap tájékoztatást a tanár az Értékelési Beszélgetés elıtt. 2. Az Értékelési Szabályzatot bevezetése elıtt a tantestület tagjai egy erre a célra összehívott Értékelési Értekezleten többségi szavazással érvényesítik. 3. A Szabályzat bármely részletének módosítása a továbbiakban minden év szeptemberében megtartandó Értékelési Értekezleten kezdeményezhetı a tantestület bármely tagja által. Minden módosítás a tantestület többségi szavazatával lép érvénybe, de egy adott tanárra vonatkozóan egy cikluson belül a ciklus kezdetekor érvényes szabályok szerint történik az értékelés. 4. Az Értékelı Team tagjai egyszemélyes ítéletet csak az óralátogatási lap kritériumaival kapcsolatosan alkotnak, és ezt elfogultság nélkül, kedvezıtlen ítélet esetén kellıen indokolva kell megtenniük. Az összes többi kritérium esetében az Értékelési Beszélgetés keretében a Team tagjainak és az érintett tanárnak konszenzusra kell jutnia. Ha ez nem sikerülne, a beszélgetés összes résztvevıjének többségi szavazatával kell a kérdést eldönteni, úgy, hogy szavazategyenlıség esetén a tanár szavazata legyen döntı. 5. Minden egyéni adat bizalmasan kezelendı. Az Értékelési Felelıs egész tantestületre vonatkozó összesítésén kívül semmilyen más lista vagy rangsor nem készül, és az adatok egészéhez az Értékelési Felelısön, valamint igazgatón és helyettesein kívül senki sem férhet hozzá. Minden résztvevı erkölcsi felelıssége, hogy a személyes adatokat titokként kezeli, és ezekrıl senkivel nem beszél. Ez alól csak az igazgató, helyettesei és az érintett tanár munkaközösségvezetıje kapnak felmentést, de ık is kizárólag egymás között. 6. A tanár az Értékelési Összesítı Lap aláírása elıtt bármikor panasszal élhet az értékelés bármilyen aspektusával kapcsolatosan. A panaszt írásban kell benyújtani az Értékelési Felelısnek, aki annak elbírálására egy bizottságot állít fel. 22

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax: 23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Intézményi teljesítményértékelési rendszer TANÁRI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VEZETİI ÉRTÉKELÉS MOTIVÁCIÓS RENDSZER VEZETİI

Intézményi teljesítményértékelési rendszer TANÁRI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VEZETİI ÉRTÉKELÉS MOTIVÁCIÓS RENDSZER VEZETİI Intézményi teljesítményértékelési rendszer TANÁRI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VEZETİI ÉRTÉKELÉS MOTIVÁCIÓS RENDSZER VEZETİI ELVÁRÁSOK 1 TANÁRI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 1. Bevezetés,

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANÁRI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANÁRI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANÁRI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT 2006. TARTALOM: 1. Az értékelési rendszer leírása 4 A tanári teljesítmény értékelésére irányuló rendszer bevezetésének

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola A minıségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében 2010. Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A tanári teljesítményértékelés belső szabályai 2013. OM azonosító: 031974 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Tartalomjegyzék TARTALOM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

4024 Debrecen, Szombathi István utca 12. Telefon: 52-411-225 Fax: 52-419-297

4024 Debrecen, Szombathi István utca 12. Telefon: 52-411-225 Fax: 52-419-297 Tóth Árpád G imnázium 4024 Debrecen, Szombathi István utca 12. Telefon: 52-411-225 Fax: 52-419-297 E-mail: tag@tagdebr.sulinet.hu II. Intézményi minıségirányítási program Debrecen, 2008. 113 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Debrecen, 2009. május 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalmak meghatározása...... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya.... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A GÖNYŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA - 2007. december - 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA. 3 2. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA... 4

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma 1. Az igazgató kötelezı óraszáma Az igazgató, a kötelezı órája keretében ellátja a tanulók elméleti képzését. Az igazgatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Melléklet. Önértékelı lap

Melléklet. Önértékelı lap elléklet Önértékelı lap Az önértékelı lapon véleményét szeretnénk megismerni a beszámolási idıszakban végzett munkájáról. Véleményét munkahelyi vezetıjével meg fogja beszélni, aki ugyanazon szempontsor

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben