Új önkormányzat bagon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új önkormányzat bagon"

Átírás

1 20 éves a XXI. évf. 11. szám november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk. / 3. őssze számadáskor Októberben hagyományőrző rendezvényt tartottak a bagi óvodában. / 5. újra szitakötő A bagi iskoa ismét részt vesz a Szitakötő foyóirat prog - ram sorozatán. / 7. szüretnek idején... Fergeteges szüreti mu at sá - got tartottak végzős diák - jaink. / 8. Új önkormányzat bagon Az aakuó üésen a pogármeseter úr és a képviseő-testüeti tagok etették az esküt A október 12-i önkormányzati váasztások eredménye: Pogármester: Jamrik Lászó (függeten) Pogármesterheyettes Varga András (függeten) képviseő-testüet: Mezőfi Ferenc Lászó (jobbik magyarországért mozgaom) Dei József (FiDesz-kDnP) Sima József (függeten) Gyóni János (függeten) Katona Ervin (jobbik magyarországért mozgaom) roma nemzetiségi képviseők: Kanaas Miháy (ungo Drom) Lakatos István (ungo Drom) Berki Gyua (ungo Drom) A szavazazás részetes eredménye a 12. odaon!

2 2 bagi hírap közügy november Az önkormányzat hírei Bag nagyközség Önkormányzatának újonnan meg vá asz - tott kép viseő-testüete október 21-én tartotta ün ne - pé yes aa kuó üését a Bagi Pogármesteri Hivata házas - ságkötő termében. a szép számma megjeent érdekődőket Jamrik Lászó újonnan megváasztott pogármester köszöntötte. esőként meg kö - szönte a heyi váasztási bizottságnak a váasztás ebonyoí - tását, miközben hangsúyozta, hogy heyi szinten, véeménye szerint, nem a pártpoitizáás a fontos, hanem az összefogás. emondta, hogy az új testüet azért fog dogozni, hogy bag fejődjön, hogy nyugaom egyen és megfeeő közbiztonság. a teepüés kuturáis éetének szerevezésében pedig a régi ha - gyo mányokra kívánnak építeni. végezetü kiemete, hogy az egész teepüést fogja képviseni mind a pogármester, mind a képviseő-testüet, ehhez pedig a fau támogatását kérte. a napirendi pontok efogadása után Bognár Józsefné meg - bízott jegyző ismertette a váasztási törvény vátozásait, mey szerint a megváasztott új képviseő-testüetnek a váasztást kö - ve tő 15 napon beü ke megtartania aakuó üését, amit a meg váasztott pogármester hív össze és vezet e. az aakuó üé sen meg ke áapítani a pogármester ietményét, a kép vi - se ő-testüet tagjainak tiszteetdíját, és ha szükséges, módosítani ke az önkormányzat szervezeti és működési szabáyzatát. ezen az üésen ehet javasatot tenni az apogármester szeméyére is. ezek után Katona András, a heyi váasztási bizottság enö - ke kihirdette a váasztás hivataos vég ered mé nyét, majd a po - gármester és a képviseők ünnepéyes eskütétee következett. A pogármester ietménye bognár józsefné megbízott jegyző szóat fe, és ismertette a tör - vény rendekezését a pogármester ietményére vonat ko zóan. e szerint a pogármester ietménye bruttó Ft, va amint 15% kötségtérítés, amey havi Ft. (az eőző pogár mes - ter ietménye bruttó Ft vot, vaamint 30% kötség té - rí tést kapott, amey Ft vot.) a pogár mes ter ietmé - nyét a testüet egy tartózkodás meett egy han gúan efogadta. A képviseők tiszteetdíja bognár józsefné emondta, hogy eddig a képviseők tiszteetdíja Ft vot, az összeget most meg ehet vátoztatni. a kép viseő-testüet egyhangúag megszavazta a fenti tisz te et - díjat a képviseők számára. ezek után kerüt sor a szmsz (szervezési és működési szabáyzat) módosítására. Szervezési és működési szabáyzat módosítása jamrik ászó pogármester azt javasota, hogy a testüet Varga András képviseőt váassza meg apogármesternek. a testüet a javasatot efogadta és egy tartózkodás meett egyhangú igenne szavazott az apogármester szeméyét ietően, majd a tiszteetdíját bruttó Ft-ban áapította meg, meyhez ezen összeg 15%-a, azaz Ft adódik még hozzá kötség té rí tés - ként. végezetü varga andrás apogármester is esküt tett. a pogármester úr emondta, hogy három bizottság feáítását tervezik, ám ezt egy későbbi időpontban vitatják meg. az üés végén jamrik ászó pogármester eérzékenyüve, ecsukó hangon ismétete meg, hogy az új testüet bagért fog dogozni, mindegy a párttagság, az összefogás a fontos, majd minden jeenévőve pezsgőve koccintott. az esemény után a testüet és a résztvevők megkoszorúták az 1956-os emék mű vet. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviseő-testüete október 30-án testüeti üést tartott, aho egyebek me ett döntöttek Tóth Gábor vot pogármestert megiető iet ményekrő, a bizottságok feáításáró, a küsős tagok szeméyérő. Tóth Gábor vot pogármestert megiető ietmények a Tóth Gábor vot pogármester jogviszonya október 12-én megszűnt. törvényi eőírás szerint (a Pttv. aapján) őt aanyi jogon megieti háromhavi ietményének megfeeő végkieégítés, ezen feü további háromhavi ietményének megfeeő jutta - tás. jamrik ászó pogármester úr javasatára a testüet há - rom havi végkieégítés kifizetése meett döntött. ezen feü meg ieti még a ki nem vett 41 nap szabadságának eenértéke, ok tóber 12-ig a munkabére és kötségtérítése, vaamint a tá - vo é ti díj. eszerint a képviseő-testüet egyhangú szavazata aa p ján tóth gábor vot pogármesternek a következő összegeket fizeti ki az önkormányzat. vaamennyi összeg bruttó összeg október 12-ig az ietménye: Ft 3 havi végkieégítés: Ft 41 nap szabadság: Ft kötségtérítés október 12-ig: Ft távoéti díj: Ft Megaakutak a bizottságok, módosut az SZMSZ a képviseő-testüet három bizottság megaakításáró döntött. meg váasztották a bizottságok enökeit, besős, ietve küsős tagjaikat. 1. Pénzügyi, Eenőrző, Vagyongazdákodási és Teepüésfejesztési Bizottság enök: gyóni jános tagok: sima józsef, katona ervin, mezőfi Ferenc küsős tagok: hrncsárné varga ívia, veres zotánné, tóth Péter 2. Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság enök: mezőfi Ferenc tagok: gyóni jános, Dei józsef, katona ervin küsős tagok: eszák ászóné, angya tamás 3. Szociáis, Oktatási és Műveődési Bizottság enök: katona ervin tagok: sima józsef, mezőfi Ferenc küsős tagok: tábik andrásné, bera viktor Rendeet a teepüési képviseők kötségtérítésérő a képviseő-testüet határozott a képviseő-testüeti tagok, a bi zottságok küsős tagjainak tiszteetdíjáró. e szerint a bi - zott sá gok nem teepüési képviseő tagjai munkájukért havi bruttó Ft tiszteetdíjban részesünek. az eseti megbízás te je sí tésekor femerüő kötségek megtérítésérő a megbízóva iga zo tatott eszámoás aapján a pogármesteri hivata gon dos kodik. a képviseő-testüet a testüeti tagok tiszteetdíját pedig egységesen bruttó Ft összegben áapította meg. kr.

3 2014. november 1956 bagi hírap 3 az emékezetes október 23. Ötvennyoc évve később is igen nehéz a tejes igazságot megáapítanunk, mert az emékekre rárakódott a sze mé yes emékezet, a közbeeső mút hordaéka, a vátozó idő, a je en, az átaakuás minden induati terhe. Fotó: Baázs Gergey Ötvennyoc éve kezdődött október 23-án az a forra - da om és szabadságharc Magyarországon, ameyet a kommunista önkényuraom és a szovjet megszáás een indított e a magyarság. A forradamárok bátorsága, hősiessége, ki - tar tása a bukás eenére azóta is pédáu szogá minden - kor népünknek, s erre emékezünk minden évben. Bag Nagyközség Önkormányzata a feújított Dózsa György Műveődési Házban tartotta meg ünnepi megemé - ke zését október 22-én. a himnusz eénekése után Jamrik Lászó az újonnan meg - vá asztott pogármester úr mondta e ünnepi gondoatait: Tisztet Högyeim és Uraim! Kedves Bagiak! Barátaim! Nagy öröm és megtisztetetés számomra, hogy a mai na - pon amikor az október 23-án kezdődő forradaom és szabadságharc dicső napjára emékezünk köszönhetem meg községünk váasztópogárainak, hogy éve a szabad és titkos váasztás ehetőségéve október 12-én bizamat szavaztak nekem és a képviseő-testüet tagjainak. Én még a régi módon, az ősi szóva mondom a bagiaknak, hogy köszönöm, nagyon köszönöm a bizamukat, a hi tüket abban, hogy október 12-ei döntésükke vaami tisz tán ragyogó, mosoygó, barátságot méyítő, a közös érde ke ket, a törvényeket és a tiszta erköcsöt győzeemre segítő idő szak jön e mindannyiunk számára, s oyan korban éünk majd, ameyben ismét ember az ember. Bárhonnan érkezett is, bár miyen anyagi javak jutnak is egyeseknek, becsüetbő, tisz tességbő, egymás iránti tiszteetbő mindenki egyaránt részesü. Kedves Ünnepők és Emékezők! Azt meséte egy idős barátom, hogy ők aig három-négy évtizedde ezeőtt a másik soron, vagyis az út túodaán igyek vő feebarátjuknak is átköszöntek, őszinte jóakaratta mond ták: Adjon Isten egészséget, bodogságot! Én is ezt a Ba - got szeretném az önök segítségéve megteremteni. Ehhez nem ke enek miiók, nem keenek köcsönök, csak jóinduat és egymás tiszteete szükséges. Ennek pedig a bagiak soha nem votak hiányában. Javasom, hogy ennek az egyszerű ségében is nagyszerű feadatnak megvaósításáva adjuk meg a bi - zony ságát annak, hogy Bag a béke és barátság szigete esz a kö zei és távoi teepüések sorában. Tisztet Högyeim és Uraim! Amikor az ünnepi megemékezésre készütem, tuajdon - képpen nehéz heyzetben éreztem magam. Annak a nem ze - dék nek vagyok a tagja és a jeenévők többsége is ehhez tartozik, akik 1956-ban még gyermekek votak. Mindent, amit 1956 eseményeirő tudunk, azt ovasmányainkbó, a már akkor éők visszaemékezéseibő és tanumányainkbó is - mer jük. Ötvennyoc évve később is igen nehéz a tejes igazságot megáapítanunk, mert az emékekre rárakódott a sze mé - yes emékezet, a közbeeső mút hordaéka, a vátozó idő, a je en, az átaakuás minden induati terhe. Ennyi idő után a történteket, a ázas napok vaóságát efedi az idő, az egymást követő megemékezések sora. Nem szeretném annak a történemet formáó tizenkét napnak az eseményeit a küönböző történészek áta megfogamazottak szerint idézni. Sok ezekben a evont tanu sá gok - ú

4 4 bagi hírap november ban az ősök iránti tiszteetbő fakadó túzás, eseteg a tör té - nész poitikai hovatartozásábó fakadó indokás. Tanumányaimbó azt szeretném kiemeni, ami a dicső na - pokban eggyé kovácsota népünket, ekesítette a diá kokat, a munkásokat, a forradamat irányító reformereket. Az em é - kezésekbő én azt őrzöm, hogy a ködös október sötétségét a nem zeti egység szent gondoata ragyogta be. Ez adott a forra - da omnak egységet, s ez határozta meg az eérendő cét, ameyben minden követeés megegyezett a nép vágyáva. Legyen füg - get enség, semegesség, igazságosság, egyenek szabad vá asz tá - sok, működjön a többpártrendszer, egyen minden szempontbó megtisztított, kizsákmányoást nem tűrő közösségi társa - daom. Mindennek védemére esküdtek a küönböző, más és más eveket vaó pártok is. Ezt óvták a pesti srácok, a fő vá - ros és a vidék akossága egyaránt. Vé de mez ték azt a feismert igaz ságot, hogy 56 annyifée vot, ahány résztvevője. Sajnos nem rajtunk, nem népünkön mú ott, hogy a forradaom e - bukott. Ahogyan a 1848/49-es for ra daom és sza badságharcot megsemmisítette az osztrák és a cári erőszak véres terrorja, ugyanúgy 1956-ot megsemmi sí tették a szovjet csapatok tankjai, övegei, vaamint a föd aó eőbújó áruók. Tisztet Högyeim és Uraim! Barátaim! Népünkrő, amey 56-ban közösen vívta meg forra da - mát, őszintén emondhatjuk, hogy 56 igazi győztese és hőse vot, s ma is ez hazánk jövőjének kucsa és biztosítéka. Annak a jövőnek, amey ma ehet nem úgy formáódik, ahogy azt az ötvenhatosok eképzeték, hanem sok tekintetben, fo - gaomban mint pédáu Európa, semegesség, határon túi ma gyarság átértékeődött és megvátozott. Napró napra vá tozik körüöttünk a viág. Mondjuk meg őszintén, harcban áunk a pártokka, a paramentte, a kisebb- nagyobb heyi zsarnokságga. Harcban áunk még önmagunkka is, a ben - nünk éő mútunkka és az eőttünk tornyosuó gondokka. Bo nyoutabbá vát a viág, a mai harcot nekünk ke győz te - sen megvívnunk, nekünk ke eküzdenünk a testvér testvér ee ni harcokat, a pártok közötti eenségeskedéseket, a ha tár - Megemékezés az 1956-os emékműné a kapu ajos áta készített és a Piros bagért egyesüet áta tavay feáított 1956-os emékművet október 21-én az új képviseő-testüet koszorúzta meg Jamrik Lászó pogármester úr vezetéséve. október 23-án pedig a Piros bagért egyesüet tagsága és néhány heybéi akos tartott megemékezést és ko - szo rúzást az emékműné, meggyújtva a hősi haottak tisz teetére a mécseseket is. ta an döyföt, gőgöt, kapzsiságot. Nekünk ke jóvá tennünk, vé demeznünk jövőnk biztonságát. Éjünk hát bátran jogos örökségünkke, 56 szeeméve, amey arra tanít, hogy egy nép, ha tapra á önmaga védemében, ha közösnek érzi a ha - za ügyét, képes egyőzni eőítéetet és eenszenvet, képes fe ü - emekedni a kicsinyes érdekeken, képes közösen nemzetté ne - mesedni. S ha képes rá, csak a poko kapui vehetnek erőt rajta. Kedves Ünnepők! Kedves Bagi Barátaink! Meggyőződésem, hogy sokan érzik veem úgy, hogy 56 sze eme nem ehet sem a baosoké, sem a jobbosoké, csak a mienk, vaamennyiünké, a magyar népé. Legyen ennek a napnak nagy tanusága számunkra, bagiak számára, hogy október 12-nek az eredménye nem ehet az avégé vagy a fe végé, nem ehet a főutcáé vagy a cigánysoré, csak vaamennyiünké, akik itt éünk ebben a szép Gaga menti fauban. Kezdjük hát a munkát együtt, egy má sért, bodog és gaz dag jövőnkért. az ünnepi beszéd után Voter Domonkos egy ismereten forra da már versét szavata e, majd a mu ha ray eemér népi együttes ha gyo mány őrző csoportjának csodás eő adásában gyönyörködhetett a közönség. aztán Abert Márton szavata e méy átéésse Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című köteményét. a rövid, de színvonaas ünnepi műsor a szózat eénekéséve zárut. BFK Fotó: Baázs Gergey

5 2014. november Az óvoda HÍREi bagi hírap 5 A bagi igice napközi otthonos óvoda hírei De már őssze számadáskor néphagyományőrző őszi rendezvény Az óvodában Fotó: a szerző A néphagyományőrző őszi rendezvényünket október 4-én tartottuk az óvoda udvarán. Most is ekesen készütünk erre a nap ra. A gyerekekke beszégettünk arró, hogyan tör - tént ré gen az áatok egetetése és behajtása, a Szent Miháy nap já hoz kapcsoódó számadás. megbeszétük, meyik áatnak ki vot az őrzője, hogy nevezték. szerencsére egy-két kecskét, o vat, tehenet még éőben is át hat - tak a gyerekek. gyermek mun kákka díszítettük fe a faiúj sá - gokat, foyosót. az ab a kok ba a behajtásra kerüő áatok ké pei kerütek (ibák, ovak, bárányok, maacok, tehenek, kecs kék). a szüők érdekődve ku tatták fe a juhászokró, kanászokró, csi - kó sokró, gu yá sokró, küönböző pásztorokró a régi képeket. ebbő képes tabót készítettünk. Foyamatosan ismerkedtek a gyerekek az áa tokka és a számadássa, behajtássa kapcsoatos mo n dókákka, rigmusokka, daokka, népi daos játékokka. a gyerekek jókedvűen, feszabadutan adták eő csoportonként a játékfüzéreket. az óvónők közös énekése, az ide kapcsoódó népdaok kiegészítették a gyerekek játékát. a gye - re kek népi ruházata az idősebbekben visszaidézte a mútat. a hanguatot fokozta a muharay népi együttes ifjúsági csoportjának juhásztánca. nekik köszönjük a vendégszerepést. a szü ők á ta sütött sütikke és a frissen készített ángossa csia - pít hatták éhségüket a gyerekek, ameyet küön köszönünk Csüg Csa bának, aki ezt feajánotta, Martonosi Katinak, aki meg sü - tötte. köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködtek, hogy ez a rendezvény sikeres egyen. Úgy érzem, ez a déeőtt éményt nyújtott a bagi óvodás gyerekek számára, csakúgy, mint az ott jeenévőknek. a feújítási munkáatok végén az óvoda megszépüéséért tár - sadami munkában dogozó szüőket igice-díjja jut a maz tuk. az őszi időszakban most sem maradtak e a csoportokban a szüreti báok, ameyek jó hanguatban, a nép ha gyo mány őrzés jegyében zajottak e. a népviseetbe ötözött gyerekek a szü ret - hez kapcsoódó játékokat játszották (mondókák, versek, népi da os játékok, csujjogatók). népzenére és az óvónők szüreti da - aira táncotak. Baázs Károyné néphagyományőrző munkaközösség vezető

6 6 bagi hírap Az iskoa HÍREi november A bagi ArAny já nos á ta á nos is ko A hírei (ismerős Arcok: hidegen fújnak A szeek ehangzott Az október 23-Ai műsorban) apám magyar, anyám magyar, gebedjen meg, akit zavar Iskoánk Pedagógiai programja több heyen megemíti annak fontosságát, hogy tanuóinkka mindjobban megismertessük nemzeti kutúránk és történemünk eseményeit, hogy tápájuk bennük a haza, a szüőföd iránti szeretetet. Ez nemcsak a történemet tanítóknak, hanem mindannyiunk közös feadata, amire remek akamat nyújtanak nemzeti ünnepeink. Az emút hónapban két forradamunkra is emékeztünk. Október 6-i ünnepség október 6-án regge a műveődési ház eőtt gyüekezünk évek óta, már ez ün - nepi hanguatot sejtet napkezdésnek, hátha még egy tejes hetet ehet így indítani, mint ahogy ez idén is történt. 8 órára sikerüt mindenkinek efogani a heyét. az esötétített teremben a harmadikos, negyedikes és ötödikes gye re - kek bő áó énekkarosok vonták ma - gukra a figyemet. Európa közepén ét vaaho egy nép hangzott fe tiszta és ekes énekük. Sima István tanár bácsi tartott egy kis történemi áttekintést a viágosi fegyveretétet követő megtorásokró. ehangzott a budapesten goyó áta kivégzett gróf Batthyány Lajos, mint az eső feeős magyar kormány minisz - terenökének neve. ezt követte az aradon kivégzett 13 tiszt fesoroása, akik rő a már jó ismert, és szívünknek oy kedves kép kivetítve megjeent a színpadon. majd ismét az énekkarosok következtek. Angya Virág 5.a és Juhász Barbara 5.b osztáyos tanuók csengő hangjának szóójáva eéneketék Tompa Mi háy a góyához szóó megzenésített versét, ami a szabadságharc bukását kö - vető évben íródott. a figyeem átkerüt a színpadra. egy kis rendezkedés ésa tanár bácsi fekonferáó szövege után egy színdarabba csöppentünk. a jeenet az aradi íceumban játszódik 1868 márciusában, a kiegyezés utáni évben. a diákok Kiss Ernő tanár úr vezetéséve a városi ünnepségre készünek Arany Já - nos a waesi bárdok című versének eőadásáva. a konfiktus a tanár úr (a 20 éve kivégzett kiss ernő unokaöccse) és a hataomhoz hű kára grófné között aaku ki a vers mondanivaója és a ka - omhoz iősége kapcsán. a gyerekek nagyon ügyesen ejátszották szerepüket, megérdemik nevük megismerését. a tanár urat Geiger Anta 8.a, kára grófnőt Repei Júia 8.a, Cordia nővért Gazda Bogárka 7.a, a tanítványokat an - gya virág, Fényes Bodizsár és Ujvári Gábor Rómeó 5.a osztáyos tanuók játszották. métán vot sikerük a nézőtéren üő társaik között. minden évben kö zösen eénekejük az aradi vértanúk baadáját. így vot ez most is. mire vaaki kijárja a nyocadik osztáyt iskoánkban, már kívürő fújja a 13 magyar vitéz dicsőítő énekét. hiszem, hogy feejtheteten, és nem hiábavaó esz az ő haáuk. Október 23-ai megemékezés az október 23-ai megemékezésre 22-én regge, ietve az asó tagozatosoknak a tízórai szünet után kerüt sor iskoánk zsibongójában. a Peti bácsi (Kádár Péter gondnok) áta összeáított színpad, a színpadra fekerüő díszetek már eőző nap sejtették, hogy vaami nem min den - napiban esz részünk. az esős idő miatt nem tudtunk az udvaron gyüekezni, beszorutunk az épüetbe. a kis má so di - kos gyerekek kikíváncsiskodtak tan ter - mükbő, eütek a berendezett padokra, nézték a nagyok készüődését, átragadt rájuk is vaami a szerepők izgamábó. a fesős osztáyok és az sni tagozaton tanuók betötötték a zsibongót, 8 óra kor a himnusz közös eénekéséve kez de tét vette a műsor. a 7. b-s ta nu ó - kat osztáyfőnökük, Bankó Edit készí - tette a szerepésre, az ő munkáját dicséri a for ga tókönyv. néhány vers, gondosan össze váogatott zene, egy ismereten fiú (kibő a műsor végére hős váik) és édes - anyjának eveezése segít megismerni az 56-os forradaom dicső történéseit. két evé az édesanyátó, aki beszámo fiának az otthon (vidéken) történt ese mé - nyekrő, majd két váasz a fiútó, aki emondja a forradami budapesten tör - ténteket. aztán Nagy Imre szavai, ameyek november 4-én hangzottak e a rádióban, majd a kétségbeesett evé az anyátó, amire már nem érkezik váasz, a fiút a kegyeten tank etiporta a gyerekek fegyemezetten és fi gye - emme követték a színpadon történ te - ket, a szerepők mozduatait, az összekapaszkodott párok táncát, a magnóbó fe hangzó hegedűszót. s akik a mű sor - ban részt váatak: Boda Beáta, Cserni Fanni, Daos Dominik, Kovács Luca, Koza Barbara, Piczi Dánie, Szabó Gábor, Tóth Tamás 7.b.

7 2014. november Az iskoa HÍREi bagi hírap 7 márai sándor így ír az 1956-ban íródott versében: Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek viágrendek? Egy nép kiátott. Aztán csend ett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontbó, húsbó törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták Iyen nagy doog a Szabadság? (márai sándor: mennybő az angya) hogy márai sándor féemei 58 év után mennyire vaósak, azt döntse e min denki maga! De én azt reméem, hogy azok a gyerekek, akik iyen mű - sorokban részt vesznek, vagy csak nézőként egyszer is ibabőrös esz a karjuk, érteni fogják, miyen nagy doog a szabadság! s ne vehesse e tőük soha senki! ez a mi feeősségünk (is)! Pedagógusoké, szüőké, fenőtteké! Szekeresné Fercsik Anna Fotó: a szerző szitakötő, a kíváncsi gyerekek foyóirata Az idei tanévben sem maradhat ki is ko - ánk mindennapjaibó a Szitakötő fo yó - irat és a hozzá kapcsoódó egész éves prog ram. Sikeres páyázatunk eredmé - nyeképpen ismét nyertünk egy osztáyra vaó 25db/negyedév foyóiratot, ami mind tartamát, mind megjeenését te - kin tve egy igényes, színvonaas ap. a páyázatnak megfeeően szitakötő mun kacsoport aakut a tanév eején, mey nek tagjai: Nagy Jánosné, Gyaog Éva, Lévai Andrásné, Gigorné Póraki Judit és Horváthné Maczkó Katain. Fe a - datunk, hogy miné többet hasznájuk a foyóiratot mindennapi munkánk so rán, errő negyedévente beszámoót kü d jünk a központba, ezenkívü öt e tekke s - egítsük a programban résztvevő ha tá ron túi és határainkon beü évő is ko á kat, pe dagógusokat. e segéd anyagok a szi ta - kötő program honapján (szitakoto.com) bárki számára eérhetőek. a beszámo ón - kat minden esetben fotókka egészítjük ki, ameyek a faiújságon taáható akotások meett, foga kozások képeit is tartamazzák. ezek szintén meg te kint - h etők a honapon, gaéria menüpont aatt. nagy öröm számunkra, hogy egyre több koéga és gyerek hasznája és ovasssa a fo yóiratokat, ameyek, a régi pé dá nyokka együtt, iskoánk könyv - tárában megtaáhatók. minden évben eátogat iskoánkba a program egyik szervezője is. az idén október 17-én Abert Judit vot a vendégünk. a 4. évfoyam számára tartott egy 60 perces fogakozást az őszi számhoz kapcsoódóan, ameynek a fő témája a jó és rossz gyerek. a gyerekek 4-6 fős csoportokban dogoztak és be - szé gettek egy-egy újságcikk egy-egy kiragadott mondatábó kiinduva, kü - ön fée dogokró. a fogakozásra né - hány szüőt is meghívtunk, akik nagyon ak tívan vettek részt ezen az interaktív órán. a gyerekek számára taán a eg ér - de kesebb egy kíséret vot, a kisautó gyorsuása fefújt ufi segítségéve. a fogakozást egy továbbképzés kö - ve tte iskoánk pedagógusai és más ér - dek ődők számára. a képzés céja az vot, hogy miné több módszertant is - mer jünk meg, próbájunk ki és aka - mazzunk munkánk során. Horváthné Maczkó Katain Fotó: a szerző

8 8 bagi hírap Az iskoa HÍREi november szüretnek idején vigadtunk magyar komondor szüret után nagyapámma boroztam, nagy franc vot az öreg. és én nagyon jó tudtam, ő a bort sem veti meg. megkért a ház asszonya, vigyázzak rá, be ne rúgjon. s hogy ne igyon, nem mondhatom, hát eképpen gondokodom. Csak egy mód vot rá, hogy ő taán már mégse igyon. gondotam, mit magának töt, üsse kő, majd megiszom. mint kiderüt, ez csak fé megodás, igaz, ő józan maradt. De nekem már igencsak imboygott a taaj a ábam aatt. ahogy beéptem a házba, Csak esett rám anyám. míg én düöngétem, szín józan jött a nagyapám október 18-án rendezte meg faunk átaános iskoája hagyományos szüreti báját, aho a nyocadikos diákok ee - ve nítették fe a szüreti báok szép hagyományát. Nép vi se et - be ötözve, ovas kocsin, zenekari kísérette járták végig a fa - ut, és hívogatták a bagiakat a két órakor kezdődő bára a mű veődési házba. a szüreti fevonuás 13 órakor indut. a gyönyörű nép vi - seetbe ötözött diákok osztáyfőnökeik Horváthné Maczkó Katain és Gódorné Sziágyi Magdona vezetéséve a temp - omhoz vonutak kenyér- és borszenteésre. Karácsondi Miháy pébános az ádás után emondta, hogy szeretné, ha a diákok nemcsak iyenkor, hanem rendszeresen ejönnének a temp - omba, hiszen isten nékü nem ehet eredményes az éetük. az iskoa eőtt a szüreti táncot betanító Katonáné Hegedűs Csia irányításáva etáncoták a műsoruk egy rövid rész e - tét, majd ovas kocsikra szátak, hogy a fau több pontján megáva hívogassák a akosságot a bára. kicsit késve érkezett a menet a műveődési házhoz, aho a szüők, rokonok, barátok, az iskoa pedagógusai már izgatottan várakoztak. a nyitótáncot bent is, kint is etáncoták, majd minden táncos fekérte csaádtagjait, és indut a muatság. az ötödik osztáyosok szorgamasan áruták a tomboajegyeket, a hetedik osztáyosok szüői munkaközössége áta működtetett büfében mindenki csiapíthatta éhségét, és vá - sá ro hatott egy kis frissítőt. idén sem maradtak e a finom bagi sütemények, meyekke a táncosok kínáták meg a megjeenteket. este hétkor még javában foyt a muatság, köszönet a szervezőknek e feejtheteten éményért. kr.

9 2014. november Az iskoa HÍREi bagi hírap 9 bíróné: repei Júia bíró: báint bence kocsmárosné: szées bernadett kocsmáros: baázs dávid kisbíró: pajor Lázár csőszányok és fiúk: Janik barbara és Ádám geért szabados réka és geiger Anta eperjesi bernadett és Kanaas richárd nagy petra és Karácsondi erik baogh renáta és Kovács dánie Ádám nikoett és Lengye zsombor oáh Katain és oáh Aexander gazda bogárka és saai bence Koza barbara és Tóth márk Leszák Kaudia és Unger Water Cserni Fanni és varga dánie Fotó: Könczö Rita

10 10 bagi hírap Eki éet november A meg nem bocsátás Az istennek vaó engedemesség a kucs ahhoz az örömtei és bővöködő éethez, amit Jézus kíná. Bármit is kér tőünk isten, azt a saját érdekünkben teszi. Nem eég csupán tudni, mit mond Ő, az igéjében, ha nem ütetjük át a gyakoratba, semmi hasznunk beőe. Ez érvényes a megbocsátás gyakoratára is. éetünk során mindannyiunkat ér bántás, séreem. ha nem ke - zejük megfeeően a minket ért séremeket, ha csak etemetjük a szívünk méyére, és azt hisszük, hogy így minden rendben van, tévedünk. a tüske, a megbántottság fájdama attó még é tezik, csak rejtőzködik. szeméyes tapasztaatbó tudom, hogy a meg nem bocsátás ott ehet a szívünkben anékü, hogy észrevennénk. aki szívében van iyen rejtett tüske, az a társas kapcsoatokban is megmutatkozik, pédáu a testbeszédben, az induatban, a szóhasznáatban, az ítékezésben. az iyen ember ke se - rűséget hordoz a szívében, és időve bodogtaan esz. a Pédabeszédek 4:23 azt mondja: Minden fétve őrzött doogná jobban óvd a szívedet, mert onnan indu ki az éet. isten ránk bízta annak a feeősségét, hogy őrizzük szívünket, és bánjunk e minden haragga, meg nem bocsátássa, ami a szívünket megsebezte. mindenekeőtt tartsunk önvizsgáatot. törekedjünk a békességre, és isten képessé tesz minket arra, hogy készek együnk megbocsátani. hat módszer arra, hogy kiderítsük, van-e erejtett békétenség, meg nem bocsátás szívünkben. 1) Aki nem bocsát meg, az foyamatosan nyivántartást vezet a másik hibáiró. Pá aposto szeretet himnuszában így szó: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvakodik fe. Nem visekedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fe a rosszat. Nem örü a hamisságnak, de együtt örü az igazságga. Mindent efedez, mindent hisz, mindent remé, mindent etűr. ha van oyan ember az éetedben, akinek számon tartod az eened ekövetett hibáit, hogy szükség esetén eővehesd, és ezze védekezz, akkor ez az egyik jee annak, hogy szívedben meg nem bocsátás rejtőzködik. 2) Aki nem bocsát meg, az foyton csak kérkedik saját jogaiva. könnyű másokra nézve ezt gondoni: iyet én sose tennék! az önigazut ember sosem átja saját bűneit, de szakértő abban, hogy másokét megássa. 3) Aki nem bocsát meg, az áandóan panaszkodik. a tékoz - ó fiú történetében (ukács 15), amikor a fitaabb fiú vissza tért, megtért az atyjához, az idősebb testvér azonna panaszkodni kez dett apjuknak: Látod, hány esztendeje szogáok neked, soha nem szegtem meg parancsaidat, és te sosem adtá nekem még egy kecskegidát sem, hogy muatozhassak a barátaimma. aheyett, hogy örüt vona öccse hazatérésének, csak pa nasz kodni tudott, hogy ő nem rendezhetett magának partit. 4) Aki nem bocsát meg, az távoságot tart, megoszt és szétváaszt. minden akaomma, amikor a férjem vaami oyat mond, ami sérti az érzéseimet, az eső reakcióm az, hogy miné távoabb kerüjek tőe. régebben őrizgettem ezeket a megjegyzéseket, aheyett, hogy megbocsátottam vona neki, és eengedtem vona a dogot. még csak egy szobába sem akartam enni vee, éjje pedig az ágy széén audtam. ez a távoságtartás tovább mérgezte kapcsoa - tunkat és sok örömöt opott e éetünkbő, amíg meg nem bocsátottam neki. 5) Aki nem bocsát meg, az vádo, és foyton fehozza a régi séremeket. a tékozó fiú bátyja mindent ekövetett, hogy emékeztesse apját arra, hogy a kisebbik fiú ehagyta az otthonát, és egész örökségét ekötötte erköcsteen éet vi - te ére. aapjába véve kérdőre vonta az apját: hogy kép ze - ed, hogy ezek után még partit rendeze neki? aki feeme - ge ti a régi séremeket, az hasonít erre az idősebb testvérre. 6) Aki nem bocsát meg, az mindig dühös és fétékeny esz arra az emberre, akitő a séremet eszenvedte. nem könnyű végignézni azt, ha jó dogok történnek azza az em berre, aki megbántott, vagy séremet követett e eenem. ahogy a pédázatbei atya akomát rendezett a tékozó fiának, isten is így szeretne megádani jóságáva, szeretetéve. át ke gondonunk, hogy a séremünk vaós-e vagy vét, eseteg mi fújtuk fe. bármit is kér tőünk isten, az mindig a mi javunkat szogája. a meg nem bocsátáshoz vaó ragaszkodás sohasem segít, sőt nyomorúvá tesz. arró nem beszéve, hogy az áandó idegfeszütség meg is betegíthet. nemcsak a éek esz beteggé, hanem a test is. az ember sokszor képteen megbocsátani magátó, iyenkor mindig fordujunk istenhez, hogy szent eke áta tegyen képessé minket arra, formájon át, hogy őszintén meg tudjunk bocsátani, és taájon békére ekünk. sokan azt gondoják, hogy a megbocsátás oyan, mintha szívességet tennénk annak a szeméynek, akinek megbocsátunk. vaójában magunknak teszünk szívességet, mert csak akkor tudunk igazi örömben és békességben éni, ha een ged - jük szívünkbő a keserűséget, a haragot, és azok nem marcangonak tovább. van, aki azt mondja: jó van, én szeretnék megbocsátani, de oyan nehéz. nem tudom, képes vagyok-e rá? tudnunk ke, hogy az érzeem egy eki jeenség, ami foyton vátozik. az érzemeknek időre van szükségük ahhoz, hogy fezárkózzanak a döntéshez, ahhoz, hogy meg akarunk bocsátani. az akaratunkat képessé tehetjük arra, hogy az érzemeinken túépve a megbocsátás meett dönthessünk. sőt, továbbmenve jézus azt mondta: Szeressétek eenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üdöznek titeket. (mt 5:44). ez a egnehezebb a viágon, de nem futa mod - hatunk meg vaami eő azért csak, mert nehéz. a megbocsá - tást éetünk végéig gyakoronunk ke. Joyce Meyer írásábó váogatta PP-né

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Lech Walessa 70 éves

Lech Walessa 70 éves XX. évf. 11. szám 1394 2013 l 2013. november l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Új 56-os emlékmû Az 1956-os forradalom és szabadság - harc emlékére, a Piros Bagért

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Azért vagyunk A világban, hogy

Azért vagyunk A világban, hogy 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. október l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból közbiztonsági központ A kamerák a rend őr ség és a polgárőrség bűn

Részletesebben