Új önkormányzat bagon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új önkormányzat bagon"

Átírás

1 20 éves a XXI. évf. 11. szám november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk. / 3. őssze számadáskor Októberben hagyományőrző rendezvényt tartottak a bagi óvodában. / 5. újra szitakötő A bagi iskoa ismét részt vesz a Szitakötő foyóirat prog - ram sorozatán. / 7. szüretnek idején... Fergeteges szüreti mu at sá - got tartottak végzős diák - jaink. / 8. Új önkormányzat bagon Az aakuó üésen a pogármeseter úr és a képviseő-testüeti tagok etették az esküt A október 12-i önkormányzati váasztások eredménye: Pogármester: Jamrik Lászó (függeten) Pogármesterheyettes Varga András (függeten) képviseő-testüet: Mezőfi Ferenc Lászó (jobbik magyarországért mozgaom) Dei József (FiDesz-kDnP) Sima József (függeten) Gyóni János (függeten) Katona Ervin (jobbik magyarországért mozgaom) roma nemzetiségi képviseők: Kanaas Miháy (ungo Drom) Lakatos István (ungo Drom) Berki Gyua (ungo Drom) A szavazazás részetes eredménye a 12. odaon!

2 2 bagi hírap közügy november Az önkormányzat hírei Bag nagyközség Önkormányzatának újonnan meg vá asz - tott kép viseő-testüete október 21-én tartotta ün ne - pé yes aa kuó üését a Bagi Pogármesteri Hivata házas - ságkötő termében. a szép számma megjeent érdekődőket Jamrik Lászó újonnan megváasztott pogármester köszöntötte. esőként meg kö - szönte a heyi váasztási bizottságnak a váasztás ebonyoí - tását, miközben hangsúyozta, hogy heyi szinten, véeménye szerint, nem a pártpoitizáás a fontos, hanem az összefogás. emondta, hogy az új testüet azért fog dogozni, hogy bag fejődjön, hogy nyugaom egyen és megfeeő közbiztonság. a teepüés kuturáis éetének szerevezésében pedig a régi ha - gyo mányokra kívánnak építeni. végezetü kiemete, hogy az egész teepüést fogja képviseni mind a pogármester, mind a képviseő-testüet, ehhez pedig a fau támogatását kérte. a napirendi pontok efogadása után Bognár Józsefné meg - bízott jegyző ismertette a váasztási törvény vátozásait, mey szerint a megváasztott új képviseő-testüetnek a váasztást kö - ve tő 15 napon beü ke megtartania aakuó üését, amit a meg váasztott pogármester hív össze és vezet e. az aakuó üé sen meg ke áapítani a pogármester ietményét, a kép vi - se ő-testüet tagjainak tiszteetdíját, és ha szükséges, módosítani ke az önkormányzat szervezeti és működési szabáyzatát. ezen az üésen ehet javasatot tenni az apogármester szeméyére is. ezek után Katona András, a heyi váasztási bizottság enö - ke kihirdette a váasztás hivataos vég ered mé nyét, majd a po - gármester és a képviseők ünnepéyes eskütétee következett. A pogármester ietménye bognár józsefné megbízott jegyző szóat fe, és ismertette a tör - vény rendekezését a pogármester ietményére vonat ko zóan. e szerint a pogármester ietménye bruttó Ft, va amint 15% kötségtérítés, amey havi Ft. (az eőző pogár mes - ter ietménye bruttó Ft vot, vaamint 30% kötség té - rí tést kapott, amey Ft vot.) a pogár mes ter ietmé - nyét a testüet egy tartózkodás meett egy han gúan efogadta. A képviseők tiszteetdíja bognár józsefné emondta, hogy eddig a képviseők tiszteetdíja Ft vot, az összeget most meg ehet vátoztatni. a kép viseő-testüet egyhangúag megszavazta a fenti tisz te et - díjat a képviseők számára. ezek után kerüt sor a szmsz (szervezési és működési szabáyzat) módosítására. Szervezési és működési szabáyzat módosítása jamrik ászó pogármester azt javasota, hogy a testüet Varga András képviseőt váassza meg apogármesternek. a testüet a javasatot efogadta és egy tartózkodás meett egyhangú igenne szavazott az apogármester szeméyét ietően, majd a tiszteetdíját bruttó Ft-ban áapította meg, meyhez ezen összeg 15%-a, azaz Ft adódik még hozzá kötség té rí tés - ként. végezetü varga andrás apogármester is esküt tett. a pogármester úr emondta, hogy három bizottság feáítását tervezik, ám ezt egy későbbi időpontban vitatják meg. az üés végén jamrik ászó pogármester eérzékenyüve, ecsukó hangon ismétete meg, hogy az új testüet bagért fog dogozni, mindegy a párttagság, az összefogás a fontos, majd minden jeenévőve pezsgőve koccintott. az esemény után a testüet és a résztvevők megkoszorúták az 1956-os emék mű vet. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviseő-testüete október 30-án testüeti üést tartott, aho egyebek me ett döntöttek Tóth Gábor vot pogármestert megiető iet ményekrő, a bizottságok feáításáró, a küsős tagok szeméyérő. Tóth Gábor vot pogármestert megiető ietmények a Tóth Gábor vot pogármester jogviszonya október 12-én megszűnt. törvényi eőírás szerint (a Pttv. aapján) őt aanyi jogon megieti háromhavi ietményének megfeeő végkieégítés, ezen feü további háromhavi ietményének megfeeő jutta - tás. jamrik ászó pogármester úr javasatára a testüet há - rom havi végkieégítés kifizetése meett döntött. ezen feü meg ieti még a ki nem vett 41 nap szabadságának eenértéke, ok tóber 12-ig a munkabére és kötségtérítése, vaamint a tá - vo é ti díj. eszerint a képviseő-testüet egyhangú szavazata aa p ján tóth gábor vot pogármesternek a következő összegeket fizeti ki az önkormányzat. vaamennyi összeg bruttó összeg október 12-ig az ietménye: Ft 3 havi végkieégítés: Ft 41 nap szabadság: Ft kötségtérítés október 12-ig: Ft távoéti díj: Ft Megaakutak a bizottságok, módosut az SZMSZ a képviseő-testüet három bizottság megaakításáró döntött. meg váasztották a bizottságok enökeit, besős, ietve küsős tagjaikat. 1. Pénzügyi, Eenőrző, Vagyongazdákodási és Teepüésfejesztési Bizottság enök: gyóni jános tagok: sima józsef, katona ervin, mezőfi Ferenc küsős tagok: hrncsárné varga ívia, veres zotánné, tóth Péter 2. Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság enök: mezőfi Ferenc tagok: gyóni jános, Dei józsef, katona ervin küsős tagok: eszák ászóné, angya tamás 3. Szociáis, Oktatási és Műveődési Bizottság enök: katona ervin tagok: sima józsef, mezőfi Ferenc küsős tagok: tábik andrásné, bera viktor Rendeet a teepüési képviseők kötségtérítésérő a képviseő-testüet határozott a képviseő-testüeti tagok, a bi zottságok küsős tagjainak tiszteetdíjáró. e szerint a bi - zott sá gok nem teepüési képviseő tagjai munkájukért havi bruttó Ft tiszteetdíjban részesünek. az eseti megbízás te je sí tésekor femerüő kötségek megtérítésérő a megbízóva iga zo tatott eszámoás aapján a pogármesteri hivata gon dos kodik. a képviseő-testüet a testüeti tagok tiszteetdíját pedig egységesen bruttó Ft összegben áapította meg. kr.

3 2014. november 1956 bagi hírap 3 az emékezetes október 23. Ötvennyoc évve később is igen nehéz a tejes igazságot megáapítanunk, mert az emékekre rárakódott a sze mé yes emékezet, a közbeeső mút hordaéka, a vátozó idő, a je en, az átaakuás minden induati terhe. Fotó: Baázs Gergey Ötvennyoc éve kezdődött október 23-án az a forra - da om és szabadságharc Magyarországon, ameyet a kommunista önkényuraom és a szovjet megszáás een indított e a magyarság. A forradamárok bátorsága, hősiessége, ki - tar tása a bukás eenére azóta is pédáu szogá minden - kor népünknek, s erre emékezünk minden évben. Bag Nagyközség Önkormányzata a feújított Dózsa György Műveődési Házban tartotta meg ünnepi megemé - ke zését október 22-én. a himnusz eénekése után Jamrik Lászó az újonnan meg - vá asztott pogármester úr mondta e ünnepi gondoatait: Tisztet Högyeim és Uraim! Kedves Bagiak! Barátaim! Nagy öröm és megtisztetetés számomra, hogy a mai na - pon amikor az október 23-án kezdődő forradaom és szabadságharc dicső napjára emékezünk köszönhetem meg községünk váasztópogárainak, hogy éve a szabad és titkos váasztás ehetőségéve október 12-én bizamat szavaztak nekem és a képviseő-testüet tagjainak. Én még a régi módon, az ősi szóva mondom a bagiaknak, hogy köszönöm, nagyon köszönöm a bizamukat, a hi tüket abban, hogy október 12-ei döntésükke vaami tisz tán ragyogó, mosoygó, barátságot méyítő, a közös érde ke ket, a törvényeket és a tiszta erköcsöt győzeemre segítő idő szak jön e mindannyiunk számára, s oyan korban éünk majd, ameyben ismét ember az ember. Bárhonnan érkezett is, bár miyen anyagi javak jutnak is egyeseknek, becsüetbő, tisz tességbő, egymás iránti tiszteetbő mindenki egyaránt részesü. Kedves Ünnepők és Emékezők! Azt meséte egy idős barátom, hogy ők aig három-négy évtizedde ezeőtt a másik soron, vagyis az út túodaán igyek vő feebarátjuknak is átköszöntek, őszinte jóakaratta mond ták: Adjon Isten egészséget, bodogságot! Én is ezt a Ba - got szeretném az önök segítségéve megteremteni. Ehhez nem ke enek miiók, nem keenek köcsönök, csak jóinduat és egymás tiszteete szükséges. Ennek pedig a bagiak soha nem votak hiányában. Javasom, hogy ennek az egyszerű ségében is nagyszerű feadatnak megvaósításáva adjuk meg a bi - zony ságát annak, hogy Bag a béke és barátság szigete esz a kö zei és távoi teepüések sorában. Tisztet Högyeim és Uraim! Amikor az ünnepi megemékezésre készütem, tuajdon - képpen nehéz heyzetben éreztem magam. Annak a nem ze - dék nek vagyok a tagja és a jeenévők többsége is ehhez tartozik, akik 1956-ban még gyermekek votak. Mindent, amit 1956 eseményeirő tudunk, azt ovasmányainkbó, a már akkor éők visszaemékezéseibő és tanumányainkbó is - mer jük. Ötvennyoc évve később is igen nehéz a tejes igazságot megáapítanunk, mert az emékekre rárakódott a sze mé - yes emékezet, a közbeeső mút hordaéka, a vátozó idő, a je en, az átaakuás minden induati terhe. Ennyi idő után a történteket, a ázas napok vaóságát efedi az idő, az egymást követő megemékezések sora. Nem szeretném annak a történemet formáó tizenkét napnak az eseményeit a küönböző történészek áta megfogamazottak szerint idézni. Sok ezekben a evont tanu sá gok - ú

4 4 bagi hírap november ban az ősök iránti tiszteetbő fakadó túzás, eseteg a tör té - nész poitikai hovatartozásábó fakadó indokás. Tanumányaimbó azt szeretném kiemeni, ami a dicső na - pokban eggyé kovácsota népünket, ekesítette a diá kokat, a munkásokat, a forradamat irányító reformereket. Az em é - kezésekbő én azt őrzöm, hogy a ködös október sötétségét a nem zeti egység szent gondoata ragyogta be. Ez adott a forra - da omnak egységet, s ez határozta meg az eérendő cét, ameyben minden követeés megegyezett a nép vágyáva. Legyen füg - get enség, semegesség, igazságosság, egyenek szabad vá asz tá - sok, működjön a többpártrendszer, egyen minden szempontbó megtisztított, kizsákmányoást nem tűrő közösségi társa - daom. Mindennek védemére esküdtek a küönböző, más és más eveket vaó pártok is. Ezt óvták a pesti srácok, a fő vá - ros és a vidék akossága egyaránt. Vé de mez ték azt a feismert igaz ságot, hogy 56 annyifée vot, ahány résztvevője. Sajnos nem rajtunk, nem népünkön mú ott, hogy a forradaom e - bukott. Ahogyan a 1848/49-es for ra daom és sza badságharcot megsemmisítette az osztrák és a cári erőszak véres terrorja, ugyanúgy 1956-ot megsemmi sí tették a szovjet csapatok tankjai, övegei, vaamint a föd aó eőbújó áruók. Tisztet Högyeim és Uraim! Barátaim! Népünkrő, amey 56-ban közösen vívta meg forra da - mát, őszintén emondhatjuk, hogy 56 igazi győztese és hőse vot, s ma is ez hazánk jövőjének kucsa és biztosítéka. Annak a jövőnek, amey ma ehet nem úgy formáódik, ahogy azt az ötvenhatosok eképzeték, hanem sok tekintetben, fo - gaomban mint pédáu Európa, semegesség, határon túi ma gyarság átértékeődött és megvátozott. Napró napra vá tozik körüöttünk a viág. Mondjuk meg őszintén, harcban áunk a pártokka, a paramentte, a kisebb- nagyobb heyi zsarnokságga. Harcban áunk még önmagunkka is, a ben - nünk éő mútunkka és az eőttünk tornyosuó gondokka. Bo nyoutabbá vát a viág, a mai harcot nekünk ke győz te - sen megvívnunk, nekünk ke eküzdenünk a testvér testvér ee ni harcokat, a pártok közötti eenségeskedéseket, a ha tár - Megemékezés az 1956-os emékműné a kapu ajos áta készített és a Piros bagért egyesüet áta tavay feáított 1956-os emékművet október 21-én az új képviseő-testüet koszorúzta meg Jamrik Lászó pogármester úr vezetéséve. október 23-án pedig a Piros bagért egyesüet tagsága és néhány heybéi akos tartott megemékezést és ko - szo rúzást az emékműné, meggyújtva a hősi haottak tisz teetére a mécseseket is. ta an döyföt, gőgöt, kapzsiságot. Nekünk ke jóvá tennünk, vé demeznünk jövőnk biztonságát. Éjünk hát bátran jogos örökségünkke, 56 szeeméve, amey arra tanít, hogy egy nép, ha tapra á önmaga védemében, ha közösnek érzi a ha - za ügyét, képes egyőzni eőítéetet és eenszenvet, képes fe ü - emekedni a kicsinyes érdekeken, képes közösen nemzetté ne - mesedni. S ha képes rá, csak a poko kapui vehetnek erőt rajta. Kedves Ünnepők! Kedves Bagi Barátaink! Meggyőződésem, hogy sokan érzik veem úgy, hogy 56 sze eme nem ehet sem a baosoké, sem a jobbosoké, csak a mienk, vaamennyiünké, a magyar népé. Legyen ennek a napnak nagy tanusága számunkra, bagiak számára, hogy október 12-nek az eredménye nem ehet az avégé vagy a fe végé, nem ehet a főutcáé vagy a cigánysoré, csak vaamennyiünké, akik itt éünk ebben a szép Gaga menti fauban. Kezdjük hát a munkát együtt, egy má sért, bodog és gaz dag jövőnkért. az ünnepi beszéd után Voter Domonkos egy ismereten forra da már versét szavata e, majd a mu ha ray eemér népi együttes ha gyo mány őrző csoportjának csodás eő adásában gyönyörködhetett a közönség. aztán Abert Márton szavata e méy átéésse Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című köteményét. a rövid, de színvonaas ünnepi műsor a szózat eénekéséve zárut. BFK Fotó: Baázs Gergey

5 2014. november Az óvoda HÍREi bagi hírap 5 A bagi igice napközi otthonos óvoda hírei De már őssze számadáskor néphagyományőrző őszi rendezvény Az óvodában Fotó: a szerző A néphagyományőrző őszi rendezvényünket október 4-én tartottuk az óvoda udvarán. Most is ekesen készütünk erre a nap ra. A gyerekekke beszégettünk arró, hogyan tör - tént ré gen az áatok egetetése és behajtása, a Szent Miháy nap já hoz kapcsoódó számadás. megbeszétük, meyik áatnak ki vot az őrzője, hogy nevezték. szerencsére egy-két kecskét, o vat, tehenet még éőben is át hat - tak a gyerekek. gyermek mun kákka díszítettük fe a faiúj sá - gokat, foyosót. az ab a kok ba a behajtásra kerüő áatok ké pei kerütek (ibák, ovak, bárányok, maacok, tehenek, kecs kék). a szüők érdekődve ku tatták fe a juhászokró, kanászokró, csi - kó sokró, gu yá sokró, küönböző pásztorokró a régi képeket. ebbő képes tabót készítettünk. Foyamatosan ismerkedtek a gyerekek az áa tokka és a számadássa, behajtássa kapcsoatos mo n dókákka, rigmusokka, daokka, népi daos játékokka. a gyerekek jókedvűen, feszabadutan adták eő csoportonként a játékfüzéreket. az óvónők közös énekése, az ide kapcsoódó népdaok kiegészítették a gyerekek játékát. a gye - re kek népi ruházata az idősebbekben visszaidézte a mútat. a hanguatot fokozta a muharay népi együttes ifjúsági csoportjának juhásztánca. nekik köszönjük a vendégszerepést. a szü ők á ta sütött sütikke és a frissen készített ángossa csia - pít hatták éhségüket a gyerekek, ameyet küön köszönünk Csüg Csa bának, aki ezt feajánotta, Martonosi Katinak, aki meg sü - tötte. köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködtek, hogy ez a rendezvény sikeres egyen. Úgy érzem, ez a déeőtt éményt nyújtott a bagi óvodás gyerekek számára, csakúgy, mint az ott jeenévőknek. a feújítási munkáatok végén az óvoda megszépüéséért tár - sadami munkában dogozó szüőket igice-díjja jut a maz tuk. az őszi időszakban most sem maradtak e a csoportokban a szüreti báok, ameyek jó hanguatban, a nép ha gyo mány őrzés jegyében zajottak e. a népviseetbe ötözött gyerekek a szü ret - hez kapcsoódó játékokat játszották (mondókák, versek, népi da os játékok, csujjogatók). népzenére és az óvónők szüreti da - aira táncotak. Baázs Károyné néphagyományőrző munkaközösség vezető

6 6 bagi hírap Az iskoa HÍREi november A bagi ArAny já nos á ta á nos is ko A hírei (ismerős Arcok: hidegen fújnak A szeek ehangzott Az október 23-Ai műsorban) apám magyar, anyám magyar, gebedjen meg, akit zavar Iskoánk Pedagógiai programja több heyen megemíti annak fontosságát, hogy tanuóinkka mindjobban megismertessük nemzeti kutúránk és történemünk eseményeit, hogy tápájuk bennük a haza, a szüőföd iránti szeretetet. Ez nemcsak a történemet tanítóknak, hanem mindannyiunk közös feadata, amire remek akamat nyújtanak nemzeti ünnepeink. Az emút hónapban két forradamunkra is emékeztünk. Október 6-i ünnepség október 6-án regge a műveődési ház eőtt gyüekezünk évek óta, már ez ün - nepi hanguatot sejtet napkezdésnek, hátha még egy tejes hetet ehet így indítani, mint ahogy ez idén is történt. 8 órára sikerüt mindenkinek efogani a heyét. az esötétített teremben a harmadikos, negyedikes és ötödikes gye re - kek bő áó énekkarosok vonták ma - gukra a figyemet. Európa közepén ét vaaho egy nép hangzott fe tiszta és ekes énekük. Sima István tanár bácsi tartott egy kis történemi áttekintést a viágosi fegyveretétet követő megtorásokró. ehangzott a budapesten goyó áta kivégzett gróf Batthyány Lajos, mint az eső feeős magyar kormány minisz - terenökének neve. ezt követte az aradon kivégzett 13 tiszt fesoroása, akik rő a már jó ismert, és szívünknek oy kedves kép kivetítve megjeent a színpadon. majd ismét az énekkarosok következtek. Angya Virág 5.a és Juhász Barbara 5.b osztáyos tanuók csengő hangjának szóójáva eéneketék Tompa Mi háy a góyához szóó megzenésített versét, ami a szabadságharc bukását kö - vető évben íródott. a figyeem átkerüt a színpadra. egy kis rendezkedés ésa tanár bácsi fekonferáó szövege után egy színdarabba csöppentünk. a jeenet az aradi íceumban játszódik 1868 márciusában, a kiegyezés utáni évben. a diákok Kiss Ernő tanár úr vezetéséve a városi ünnepségre készünek Arany Já - nos a waesi bárdok című versének eőadásáva. a konfiktus a tanár úr (a 20 éve kivégzett kiss ernő unokaöccse) és a hataomhoz hű kára grófné között aaku ki a vers mondanivaója és a ka - omhoz iősége kapcsán. a gyerekek nagyon ügyesen ejátszották szerepüket, megérdemik nevük megismerését. a tanár urat Geiger Anta 8.a, kára grófnőt Repei Júia 8.a, Cordia nővért Gazda Bogárka 7.a, a tanítványokat an - gya virág, Fényes Bodizsár és Ujvári Gábor Rómeó 5.a osztáyos tanuók játszották. métán vot sikerük a nézőtéren üő társaik között. minden évben kö zösen eénekejük az aradi vértanúk baadáját. így vot ez most is. mire vaaki kijárja a nyocadik osztáyt iskoánkban, már kívürő fújja a 13 magyar vitéz dicsőítő énekét. hiszem, hogy feejtheteten, és nem hiábavaó esz az ő haáuk. Október 23-ai megemékezés az október 23-ai megemékezésre 22-én regge, ietve az asó tagozatosoknak a tízórai szünet után kerüt sor iskoánk zsibongójában. a Peti bácsi (Kádár Péter gondnok) áta összeáított színpad, a színpadra fekerüő díszetek már eőző nap sejtették, hogy vaami nem min den - napiban esz részünk. az esős idő miatt nem tudtunk az udvaron gyüekezni, beszorutunk az épüetbe. a kis má so di - kos gyerekek kikíváncsiskodtak tan ter - mükbő, eütek a berendezett padokra, nézték a nagyok készüődését, átragadt rájuk is vaami a szerepők izgamábó. a fesős osztáyok és az sni tagozaton tanuók betötötték a zsibongót, 8 óra kor a himnusz közös eénekéséve kez de tét vette a műsor. a 7. b-s ta nu ó - kat osztáyfőnökük, Bankó Edit készí - tette a szerepésre, az ő munkáját dicséri a for ga tókönyv. néhány vers, gondosan össze váogatott zene, egy ismereten fiú (kibő a műsor végére hős váik) és édes - anyjának eveezése segít megismerni az 56-os forradaom dicső történéseit. két evé az édesanyátó, aki beszámo fiának az otthon (vidéken) történt ese mé - nyekrő, majd két váasz a fiútó, aki emondja a forradami budapesten tör - ténteket. aztán Nagy Imre szavai, ameyek november 4-én hangzottak e a rádióban, majd a kétségbeesett evé az anyátó, amire már nem érkezik váasz, a fiút a kegyeten tank etiporta a gyerekek fegyemezetten és fi gye - emme követték a színpadon történ te - ket, a szerepők mozduatait, az összekapaszkodott párok táncát, a magnóbó fe hangzó hegedűszót. s akik a mű sor - ban részt váatak: Boda Beáta, Cserni Fanni, Daos Dominik, Kovács Luca, Koza Barbara, Piczi Dánie, Szabó Gábor, Tóth Tamás 7.b.

7 2014. november Az iskoa HÍREi bagi hírap 7 márai sándor így ír az 1956-ban íródott versében: Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek viágrendek? Egy nép kiátott. Aztán csend ett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontbó, húsbó törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták Iyen nagy doog a Szabadság? (márai sándor: mennybő az angya) hogy márai sándor féemei 58 év után mennyire vaósak, azt döntse e min denki maga! De én azt reméem, hogy azok a gyerekek, akik iyen mű - sorokban részt vesznek, vagy csak nézőként egyszer is ibabőrös esz a karjuk, érteni fogják, miyen nagy doog a szabadság! s ne vehesse e tőük soha senki! ez a mi feeősségünk (is)! Pedagógusoké, szüőké, fenőtteké! Szekeresné Fercsik Anna Fotó: a szerző szitakötő, a kíváncsi gyerekek foyóirata Az idei tanévben sem maradhat ki is ko - ánk mindennapjaibó a Szitakötő fo yó - irat és a hozzá kapcsoódó egész éves prog ram. Sikeres páyázatunk eredmé - nyeképpen ismét nyertünk egy osztáyra vaó 25db/negyedév foyóiratot, ami mind tartamát, mind megjeenését te - kin tve egy igényes, színvonaas ap. a páyázatnak megfeeően szitakötő mun kacsoport aakut a tanév eején, mey nek tagjai: Nagy Jánosné, Gyaog Éva, Lévai Andrásné, Gigorné Póraki Judit és Horváthné Maczkó Katain. Fe a - datunk, hogy miné többet hasznájuk a foyóiratot mindennapi munkánk so rán, errő negyedévente beszámoót kü d jünk a központba, ezenkívü öt e tekke s - egítsük a programban résztvevő ha tá ron túi és határainkon beü évő is ko á kat, pe dagógusokat. e segéd anyagok a szi ta - kötő program honapján (szitakoto.com) bárki számára eérhetőek. a beszámo ón - kat minden esetben fotókka egészítjük ki, ameyek a faiújságon taáható akotások meett, foga kozások képeit is tartamazzák. ezek szintén meg te kint - h etők a honapon, gaéria menüpont aatt. nagy öröm számunkra, hogy egyre több koéga és gyerek hasznája és ovasssa a fo yóiratokat, ameyek, a régi pé dá nyokka együtt, iskoánk könyv - tárában megtaáhatók. minden évben eátogat iskoánkba a program egyik szervezője is. az idén október 17-én Abert Judit vot a vendégünk. a 4. évfoyam számára tartott egy 60 perces fogakozást az őszi számhoz kapcsoódóan, ameynek a fő témája a jó és rossz gyerek. a gyerekek 4-6 fős csoportokban dogoztak és be - szé gettek egy-egy újságcikk egy-egy kiragadott mondatábó kiinduva, kü - ön fée dogokró. a fogakozásra né - hány szüőt is meghívtunk, akik nagyon ak tívan vettek részt ezen az interaktív órán. a gyerekek számára taán a eg ér - de kesebb egy kíséret vot, a kisautó gyorsuása fefújt ufi segítségéve. a fogakozást egy továbbképzés kö - ve tte iskoánk pedagógusai és más ér - dek ődők számára. a képzés céja az vot, hogy miné több módszertant is - mer jünk meg, próbájunk ki és aka - mazzunk munkánk során. Horváthné Maczkó Katain Fotó: a szerző

8 8 bagi hírap Az iskoa HÍREi november szüretnek idején vigadtunk magyar komondor szüret után nagyapámma boroztam, nagy franc vot az öreg. és én nagyon jó tudtam, ő a bort sem veti meg. megkért a ház asszonya, vigyázzak rá, be ne rúgjon. s hogy ne igyon, nem mondhatom, hát eképpen gondokodom. Csak egy mód vot rá, hogy ő taán már mégse igyon. gondotam, mit magának töt, üsse kő, majd megiszom. mint kiderüt, ez csak fé megodás, igaz, ő józan maradt. De nekem már igencsak imboygott a taaj a ábam aatt. ahogy beéptem a házba, Csak esett rám anyám. míg én düöngétem, szín józan jött a nagyapám október 18-án rendezte meg faunk átaános iskoája hagyományos szüreti báját, aho a nyocadikos diákok ee - ve nítették fe a szüreti báok szép hagyományát. Nép vi se et - be ötözve, ovas kocsin, zenekari kísérette járták végig a fa - ut, és hívogatták a bagiakat a két órakor kezdődő bára a mű veődési házba. a szüreti fevonuás 13 órakor indut. a gyönyörű nép vi - seetbe ötözött diákok osztáyfőnökeik Horváthné Maczkó Katain és Gódorné Sziágyi Magdona vezetéséve a temp - omhoz vonutak kenyér- és borszenteésre. Karácsondi Miháy pébános az ádás után emondta, hogy szeretné, ha a diákok nemcsak iyenkor, hanem rendszeresen ejönnének a temp - omba, hiszen isten nékü nem ehet eredményes az éetük. az iskoa eőtt a szüreti táncot betanító Katonáné Hegedűs Csia irányításáva etáncoták a műsoruk egy rövid rész e - tét, majd ovas kocsikra szátak, hogy a fau több pontján megáva hívogassák a akosságot a bára. kicsit késve érkezett a menet a műveődési házhoz, aho a szüők, rokonok, barátok, az iskoa pedagógusai már izgatottan várakoztak. a nyitótáncot bent is, kint is etáncoták, majd minden táncos fekérte csaádtagjait, és indut a muatság. az ötödik osztáyosok szorgamasan áruták a tomboajegyeket, a hetedik osztáyosok szüői munkaközössége áta működtetett büfében mindenki csiapíthatta éhségét, és vá - sá ro hatott egy kis frissítőt. idén sem maradtak e a finom bagi sütemények, meyekke a táncosok kínáták meg a megjeenteket. este hétkor még javában foyt a muatság, köszönet a szervezőknek e feejtheteten éményért. kr.

9 2014. november Az iskoa HÍREi bagi hírap 9 bíróné: repei Júia bíró: báint bence kocsmárosné: szées bernadett kocsmáros: baázs dávid kisbíró: pajor Lázár csőszányok és fiúk: Janik barbara és Ádám geért szabados réka és geiger Anta eperjesi bernadett és Kanaas richárd nagy petra és Karácsondi erik baogh renáta és Kovács dánie Ádám nikoett és Lengye zsombor oáh Katain és oáh Aexander gazda bogárka és saai bence Koza barbara és Tóth márk Leszák Kaudia és Unger Water Cserni Fanni és varga dánie Fotó: Könczö Rita

10 10 bagi hírap Eki éet november A meg nem bocsátás Az istennek vaó engedemesség a kucs ahhoz az örömtei és bővöködő éethez, amit Jézus kíná. Bármit is kér tőünk isten, azt a saját érdekünkben teszi. Nem eég csupán tudni, mit mond Ő, az igéjében, ha nem ütetjük át a gyakoratba, semmi hasznunk beőe. Ez érvényes a megbocsátás gyakoratára is. éetünk során mindannyiunkat ér bántás, séreem. ha nem ke - zejük megfeeően a minket ért séremeket, ha csak etemetjük a szívünk méyére, és azt hisszük, hogy így minden rendben van, tévedünk. a tüske, a megbántottság fájdama attó még é tezik, csak rejtőzködik. szeméyes tapasztaatbó tudom, hogy a meg nem bocsátás ott ehet a szívünkben anékü, hogy észrevennénk. aki szívében van iyen rejtett tüske, az a társas kapcsoatokban is megmutatkozik, pédáu a testbeszédben, az induatban, a szóhasznáatban, az ítékezésben. az iyen ember ke se - rűséget hordoz a szívében, és időve bodogtaan esz. a Pédabeszédek 4:23 azt mondja: Minden fétve őrzött doogná jobban óvd a szívedet, mert onnan indu ki az éet. isten ránk bízta annak a feeősségét, hogy őrizzük szívünket, és bánjunk e minden haragga, meg nem bocsátássa, ami a szívünket megsebezte. mindenekeőtt tartsunk önvizsgáatot. törekedjünk a békességre, és isten képessé tesz minket arra, hogy készek együnk megbocsátani. hat módszer arra, hogy kiderítsük, van-e erejtett békétenség, meg nem bocsátás szívünkben. 1) Aki nem bocsát meg, az foyamatosan nyivántartást vezet a másik hibáiró. Pá aposto szeretet himnuszában így szó: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvakodik fe. Nem visekedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fe a rosszat. Nem örü a hamisságnak, de együtt örü az igazságga. Mindent efedez, mindent hisz, mindent remé, mindent etűr. ha van oyan ember az éetedben, akinek számon tartod az eened ekövetett hibáit, hogy szükség esetén eővehesd, és ezze védekezz, akkor ez az egyik jee annak, hogy szívedben meg nem bocsátás rejtőzködik. 2) Aki nem bocsát meg, az foyton csak kérkedik saját jogaiva. könnyű másokra nézve ezt gondoni: iyet én sose tennék! az önigazut ember sosem átja saját bűneit, de szakértő abban, hogy másokét megássa. 3) Aki nem bocsát meg, az áandóan panaszkodik. a tékoz - ó fiú történetében (ukács 15), amikor a fitaabb fiú vissza tért, megtért az atyjához, az idősebb testvér azonna panaszkodni kez dett apjuknak: Látod, hány esztendeje szogáok neked, soha nem szegtem meg parancsaidat, és te sosem adtá nekem még egy kecskegidát sem, hogy muatozhassak a barátaimma. aheyett, hogy örüt vona öccse hazatérésének, csak pa nasz kodni tudott, hogy ő nem rendezhetett magának partit. 4) Aki nem bocsát meg, az távoságot tart, megoszt és szétváaszt. minden akaomma, amikor a férjem vaami oyat mond, ami sérti az érzéseimet, az eső reakcióm az, hogy miné távoabb kerüjek tőe. régebben őrizgettem ezeket a megjegyzéseket, aheyett, hogy megbocsátottam vona neki, és eengedtem vona a dogot. még csak egy szobába sem akartam enni vee, éjje pedig az ágy széén audtam. ez a távoságtartás tovább mérgezte kapcsoa - tunkat és sok örömöt opott e éetünkbő, amíg meg nem bocsátottam neki. 5) Aki nem bocsát meg, az vádo, és foyton fehozza a régi séremeket. a tékozó fiú bátyja mindent ekövetett, hogy emékeztesse apját arra, hogy a kisebbik fiú ehagyta az otthonát, és egész örökségét ekötötte erköcsteen éet vi - te ére. aapjába véve kérdőre vonta az apját: hogy kép ze - ed, hogy ezek után még partit rendeze neki? aki feeme - ge ti a régi séremeket, az hasonít erre az idősebb testvérre. 6) Aki nem bocsát meg, az mindig dühös és fétékeny esz arra az emberre, akitő a séremet eszenvedte. nem könnyű végignézni azt, ha jó dogok történnek azza az em berre, aki megbántott, vagy séremet követett e eenem. ahogy a pédázatbei atya akomát rendezett a tékozó fiának, isten is így szeretne megádani jóságáva, szeretetéve. át ke gondonunk, hogy a séremünk vaós-e vagy vét, eseteg mi fújtuk fe. bármit is kér tőünk isten, az mindig a mi javunkat szogája. a meg nem bocsátáshoz vaó ragaszkodás sohasem segít, sőt nyomorúvá tesz. arró nem beszéve, hogy az áandó idegfeszütség meg is betegíthet. nemcsak a éek esz beteggé, hanem a test is. az ember sokszor képteen megbocsátani magátó, iyenkor mindig fordujunk istenhez, hogy szent eke áta tegyen képessé minket arra, formájon át, hogy őszintén meg tudjunk bocsátani, és taájon békére ekünk. sokan azt gondoják, hogy a megbocsátás oyan, mintha szívességet tennénk annak a szeméynek, akinek megbocsátunk. vaójában magunknak teszünk szívességet, mert csak akkor tudunk igazi örömben és békességben éni, ha een ged - jük szívünkbő a keserűséget, a haragot, és azok nem marcangonak tovább. van, aki azt mondja: jó van, én szeretnék megbocsátani, de oyan nehéz. nem tudom, képes vagyok-e rá? tudnunk ke, hogy az érzeem egy eki jeenség, ami foyton vátozik. az érzemeknek időre van szükségük ahhoz, hogy fezárkózzanak a döntéshez, ahhoz, hogy meg akarunk bocsátani. az akaratunkat képessé tehetjük arra, hogy az érzemeinken túépve a megbocsátás meett dönthessünk. sőt, továbbmenve jézus azt mondta: Szeressétek eenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üdöznek titeket. (mt 5:44). ez a egnehezebb a viágon, de nem futa mod - hatunk meg vaami eő azért csak, mert nehéz. a megbocsá - tást éetünk végéig gyakoronunk ke. Joyce Meyer írásábó váogatta PP-né

11 2014. november SzoGáTATó bagi hírap 11 háziorvosok rendeési ideje i. számú rendeő: hősök tere 1. dr. baatoni gyöngyi Te.: +36/ rende: hétfő: 8 12 kedd: 8 12 szerda: (időpontkérés) csütörtök: 8 12 péntek (páratan héten): 8 11 ii. számú rendeő: dózsa gy. u. 53. dr. Cséke Iboya Te.: +36/ sürgős esetben, készenéti időben hívható mobiszám: rende: hétfő: 8 12 kedd: szerda: 8 12 csütörtök: péntek (páros hét): 8 11 nap pa i, éj sza kai és hét vé gi ügye et A hétvégi ügyeet meett a nap pa i és éj sza kai ügye e tet is a Turai Köz ponti Ügye et át - ja e. Köznapokon 16 órátó másnap regge 8 óráig, hétvégén péntek déután 14 órátó hétfő regge 8 óráig hívható, ietve kereshető fe. Cí me: Tura, pe tő fi tér 2. te efon.: 104 A fog or vos rendeési ideje dr. szabó meánia (bag, hősök tere 1.) Teefon: +36/ rendeési idő: hétfő, kedd, csütörtök: óráig, szerda, péntek: óráig. megérkezett az infuenza eeni otóanyag, amit rendeési időben ehet kérni. fontos számok se géy ké rő szám: 107, 112 Aszódi rendőrőrs: 28/ Aszó di jár őrök: 20/ bagi kör zeti meg bízott: 20/ bagi pogárőrség: 30/ / mosoygó. minden férfinak szüksége van egy feeségre... mindig fogjuk egymás kezét. ha e en - gedem, rögtön vásáro vaamit. *** van eektromos kése, eektromos ke - nyérpirítója, sőt még a tojásforraó is viannya megy. a mútkor pa nasz - kodott, hogy nincs hey a konyhában, ahova eühetne. így hát, vettem neki egy viamosszéket. *** mindennek van eőnye és hátránya is. Péda erre a házasság. eőnye, hogy minden regge ágyba hozzák a reg - geit, hátránya, hogy mindig ugyanaz hozza. mondd csak, biztosan tudod, hogy megcsa a feeséged? biztosan nem, de már két éve nem jött haza. *** apu, miért vot Deák Ferenc, a haza böcse? mert aggegény maradt. *** a feeségemet megeptem, a hogyan takarékoskodjunk? című könyvve. no, és? sikeres vot? nagyon. azóta nem dohányzom, és nem iszom. a viág egbodogabb asszonyává tes z - ek! ígéri a férj. mire a feeség: mikor indusz? *** Férj: kutya egy éetem van! Feeség: az biztos! sáros ábba jössz be, összepiszkítod a nappait, és vá - rod, hogy eéd tegyem a kaját. *** szörnyű! mondja a bában a férj a egnagyobb idiótáknak van a egszebb feeségük! te kis hízegő! öei át az asszony. A bagi tc 96 hírei futba A egutóbbi eredmények bagi TC 96 vác-deákvár se 1 0 Csővár se bagi TC bagi TC 96 Fort. sc-kismaros 1 1 püspökhatvan bagi TC bagi TC 96 gagahévíz sk 3 0 Ikad KFC bagi TC bagi TC 96 Aszód FC 1 2 A TABELLA ÁLLÁSA NOVEMBER 3-ÁN CSAPAT M GY D V LG KG GK P 1. Kisnémedi Aszód FC Isaszegi SE Ikad KFC Vác-Deákvár SE Csővár SE Verőce SE Fortuna SC-Kismaros Bagi TC Erdőkertesi SE Vácduka-Beton Gödöői EAC Püspökhatvan SE Vakó KSK Gagahévíz SK M: Mérkőzés, GY: Győzeem, D: Dönteten, V: Vereség, LG: Lőtt gó, KG: Kapott gó, GK: Góküönbség, P: Pont

12 12 bagi hírap Ez+Az november hirdetés VÁSÁROLNÉK! régi magyar kerékpá ro kat, év eőttieket (Wm, rm, stb.), ezekhez akatrészeket. pannónia kéthengeres mo - tor kerékpárokat, p20-21 típusokat, ezekhez akatrészeket. simson endúró s 51 típusú mo torkerékpárt, csak gyári á - a potú érdeke minden tarto - zé káva, nem baj, ha kicsit ko - pot tas is, csak gyári egyen. eh hez gyári (ddr) akat ré - sze ket. mz ts 250, 250/1 és etz 250 típusú motorkerékpárokat, pa - pír néküi is érdeke, de ha nincs forgaomban, az sem baj, csak a forgami egyen meg. ezekhez gyári (ddr) akat részeket. zománcozott rekámtábákat, utcatábákat, régi fém oajos dobozokat, oajokat (she, Agip, Áfor) stb. a 2014-es önkormányzati váasztások eredménye bagon pogármester-jeöt eredmények 1 Jamrik Lászó FÜggeTLen Tóth gábor FIdesz-Kdnp Tószegi Lajos FÜggeTLen baázs János FÜggeTLen 57 képviseő-jeöt eredmények 1 varga András FÜggeTLen mezőfi Ferenc Lászó JobbIK dei József FIdesz-Kdnp gy-né dr baatoni gyöngyi mária FIdesz-Kdnp gyóni János FÜggeTLen Katona ervin JobbIK sima József FÜggeTLen dr péter miháy FIdesz-Kdnp Tószegi Lajos FÜggeTLen baázs Jánosné FIdesz-Kdnp dénes mikós FIdesz-Kdnp Fenyvesi Lászó FIdesz-Kdnp pintér baázs FÜggeTLen Anta István Lászóné FIdesz-Kdnp mondok ervin FÜggeTLen baázs János FÜggeTLen povázson István FÜggeTLen baázs zsotné FÜggeTLen 107 teefon: 06-30/ vagy este 18 óra után 06-28/ vagy hagyjon üzenetet és visszahívom. e-mai: Köszönöm szépen. nemzetiségi jeötek eredményei 1 Kanaas miháy LUngo drom 68 2 Lakatos István LUngo drom 61 3 berki gyua LUngo drom 58 4 Kanaas ervin LUngo drom 40 5 vidák Tibor LUngo drom 36 6 Ajtai pá LUngo drom 31 hivatai ügyféfogadás bag nagyközség pogármesteri hivataának ügyféfogadási rendje: hétfőn óráig szerdán óráig óráig pénteken óráig A pogármester ügyféfogadási rendje: hétfőn óráig Az apogármester ügyféfogadási rendje: hétfőn óráig A jegyző ügyféfogadási rendje: hétfőn óráig csak úgy füstögök magamban... Miért andounk? Haász Eőd német-magyar szótára szerint das and 1) föd, 2) szárazföd, 3) vidék, fau, 4) ország. anden 1) partra tesz, száít, 2) hajó kiköt, 3) repüő eszá. ez tejesen viágos, még ha kissé bő is a váaszték. nem ennyire viágos, miért nyer terett egyre jobban a magyar médiában és a könyvekben is a ANDoáS, amikor arró szónak, vaami a födde kö ze ebbi kapcsoatba kerü a evegőbő érkezve. küönösen akkor nem érthető, mikor a eszá meett, van egy kitűnő magyar szókapcsoatunk erre a műveetre: födet ér. ez a andoás megint a divat, az igényteenség, a nyevi ustaság számájára írandó? véeményem szerint, igen. a and és a anden csak maradjon meg a ma - gyarok egnagyobb kükereskedemi partnerei számára, hasznáják egészségge. az eu-ban ehet, hogy a határok csupán névegesek, de mi, ha szükséges, eresszük újra e a nemzetiszín sávos so rom pót az idegen kifejezések határ - átépésének megakadá yo zására. Giczi Rudof

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben