MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay évfolyam oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás keltethetősége I KISÁLLAT Agytérfogatmérés Epiphysealis dysplasia macskában i ETOLÓGIA Patkányok viselkedése I LEVELEK A SZERKESZTŐSÉGHEZ I ALMA MATER I KÖNYVISMERTETÉS I HÍREK Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma Leg preparation of ahorse infected of glanders Preparation of the m useum of the Departm ent of Pathology I TALLÓZÁSOK

2 MAGYAR I TARTALOMJEGYZÉK/ CONTENTS SZARVASMARHA Szabóra Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései / 643 JUH Hornok S., Szétag J., Tánczos B., Farkas R.: Juhok elhullással járó anaplasmosisának első hazai megál lapítása / 655 Gáspárdy A., Kukovics S., A n to n I., Zsolnai A., Komlósi /.: Hazai cigája juhnyájak összehasonlítása m ikroszatellita-polim orfizm usok alapján / L A P J A /1 1 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), p u b lis h in g papers d e v o te d to all aspects o f in te re st in th e fie ld o f a nim a l hea lth, to all scie n tific and p ractical p ro b le m s o f ve te rin a ry im p o rta n c e. Free specim en copies are available fro m th e e d ito r-in -c h ie f: H B udapest, István utca 2. H u n g a ry or: H B udapest, P.O. Box 2. S u bscription orders to th e Editorial O ffic e (address above) BARO M FI Bene Sz., Kovács G., Szabó F., Polgár J. P.: Néhány tényező hatása különböző házityúk-genotípusok tojásainak kelési idejére és keltethetőségére / 666 KISÁLLAT Földes K., Lőrincz B., Garamvölgyi R., Bajzik G., Tokai R., LeiovicsZs., Répa /.: Kutyák kisagyának mág neses rezonancia képalkotáson alapuló volumetriai elemzése/6 7 5 Matskási /., Ipolyi Т., Jakab Cs., Simon Cs., Ijjas L., Csébi P.: Epiphysealis dysplasia (ED), kezdődő diabetes mellitus és patellaficam együttes előfordulása egy brit rövid szőrű macskában. Esetleírás/6 8 5 SZŐRSZÁLAK A NYELVBARÁZDÁBAN 581 ETOLÓGIA Fekete S. Gy., Sukikara, Ch., Korsós G.: Különböző emberi környezethatások (szocializáció, zene, zaj zene, zaj) befolyása a patkányok viselkedésére. 3. rész. Különböző típusú zajok hatása a patkányok porondteszt-viselkedésére / 692 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ A sulcus medianus linguae szőrfelhalmozódás okozta eróziója cocker spánielben (Egri B.) / 654 Karakál hátsó végtagjának részleges amputációja (Beregi A.) / 699 A L M A MATER M egkezdődött a 227. tanév (Visnyei L.) A N A P LA S M O S IS 591 KÖNYVISMERTETÉS Pataki B.: Magyar népi fogatok (Visnyei L.) / 703 BOVINE Á. Szabóra, I. Hajtós, J. Földi, L. Ózsvári: Control and eradication of bovine viral diarrhea (BVD): state veterinary and m anagement aspects / 643 SHEEP S. Hornok, J. Szétag, В. Tánczos, R. Farkas: First detection o f anaplasmosis in sheep in Hungary, causing death / 655 A. Gáspárdy, S. Kukovics, I. Anton, A. Zsolnai, I. Komlósi: Comparison of Hungarian Tsigai sheep flocks according to microsatellite polymorphisms / 660 NÖVEKEDÉSI Z Ó N A SÉRÜLÉSE 612 KA RA KÁ L SÉRÜLT VÉGTAGJA 617 POULTRY Sz. Bene, G. Kovács, F. Szabó, J. P. Polgár: Some effects on hatching tim e and hatchability of eggs of chickens of different genotype / 666 SMALL A N IM A LS K. Földes, В. Lőrincz, R. Garamvölgyi, G. Bajzik, R. Tokai, Zs. Lelovics, I. Repa: The volum etric evaluation of the canine cerebellum by using magnetic resonance imaging / 675 I. Matskási, T. Ipolyi, Cs. Jakab, Cs. Simon, L. Ijjas, P. Csébi: Concurrent occurrence of epiphyseal dysplasia, early diabetes mellitus and patella luxation in a Britsh shorthair cat. Case re p o rt/6 8 5 A c ik k e k e t k iv o n a to ljá k és/vagy cím e it köz ük az alábbi in té z m é n y e k refe ráló és in d e xe ETOLOGY S. Gy. Fekete, Ch. Sukikara, G. Korsós: Influence o f different environmental effects of human origin (socialization, music, noisemusic, noise) upon the rats' behaviour. Part 3. Effect of different noises on the open-field test behaviour / 692 lő fo ly ó ira ta i: CAB In te rn a tiio n a l (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. LETTER TO THE EDITOR Erosion of sulcus medianus linguae due to hair accumulation in Cocker spaniel (B. Egri) / 654 Partial hind leg am putation o f a caracal (A. Beregi) / 699 This Journal is in dexed a n d /o f a b tra c te d in C u rre n t C o n te n ts a n f F O :V M o f ISI (In sti ISI (In s titu te fo r S cie n tific In fo rm a tio n, USA): C u rre n t C o n te n ts és FO: V M tu te fo r S cie n tific In fo rm a tio n, USA) Index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) o f CAB In te rn a tio n a l (UK) A L M A MATER The 227th academic year has started (L. Visnyei) / 701 BO O K REVIEW B. Pataki: Hungarian national coaches (L. Visnyei) / 703 In te rn e t address (English c o n te n ts pages, su b s c rip tio n price, etc.: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 641

3 J M AG YAR L 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL L A P J A 2013/11 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla Bár a takonykór az ó ko rtó l fogva ismert, mégsem k a p o tt akkora figyelm et, m in t a veszettség, pedig ez a betegség is sok em beráldozatot követelt. A betegség felismerése és elkülönítő kórjelzése évszázadokon keresztül bizonytalan volt. A 16. században Fa y s e r és S e u t e r (Hippiatria 1576, ill. 1599) már figyelm eztetett, hogy a bőrtakonykór lóról lóra terjed és fe rtő zö tt istállók ban is hosszú ideig veszélyt jelent. J a c q u e s L a b e s s i e d e S o l l e y s e l 1664-ben már tisztában v o lt azzal, hogy az ivóvízzel is terjedhet a betegség, és szorgalmazta az érintett lovak elkülönítését. A dán V i b o r g m indent tu d o tt, am it a korban tudni lehetett: hogy azonos kórokozó vezet a bőr- és orrtakonykórhoz, hogy a beteg állatok által használt tárgyak és a takarm ány is terjesztheti. C h a r l e s V i a l d e S a i n b e l, a London Veterinary College tanára, sajátos m ódon, halálával já ru lt hozzá a takonykór megismeréséhez: szokásos istállólátogatása után hirtelen rosszul le tt és három héten belül m eghalt olyan körülmények kö zött, hogy orvosai - pestisre gyanakodva - jo bb nak látták ólom koporsóban haladéktalanul eltem etni. Száz évvel később H u n t i n g a tünetek alapján úgy vélekedett, hogy S a i n b e l takonykórban hunyt el. A következő nevezetes hu mán esetet 1821-ben jegyezték fel, am ikor egy lógondozó távo zott az élők sorából. S c h i l l i n g do ktor a testen talált kelések anyagával nyulakat o lto tt be, amelyeken szintén gócok alakultak ki. A következő évtizedekben többször találkoztak emberi takonykórral, és ez is hozzájárult a komparatív medicina fejlődéséhez. P ie r r e F r a n c o i s O l iv e R a y e r párizsi orvos cikket közölt az emberi, a ló és az egyéb em lősöket érintő takonykórról, és 1862-ben összehasonlító orvostani és kísérleti patológiai tanszéket alapítottak a számára. D a d a y A n d r A s kutatásai szerint a 19. század első felében hazánkban is m eg te tté k a m egfelelő lépéseket a beteg állatok elkülönítésére, a fertőtlenítésre és a takonykóros egyedek kiirtására. D a d a y sajnálja elődeit, akiknek még diagnosztikai eszközök hiányában kellett e döntéseket meghozni, míg számára rendelkezésre áll a mailein teszt. A takonykór bacilusát 1882-ben izolálta F r i e d r i c h L ö f f l e r és W i l h e l m S c h ü t z, abban az évben és abban a berlini intézet ben, amelyben Коен a tuberkulózis kórokozóját. Velük egyidejűleg sikerült ez a francia BoucHARD-nak is. A tuberkulinhoz hasonló anyagon is ham aro san elkezdtek dolgozni és 1892-ben K a l n i n g (Dorpat, ma: Tartu) és H e l m a n n (Szentpétervár) egymástól függetlenül sikeres vo lt e tekintetben. Sajnálatos m ódon egy éven belül m indkettőjükkel a takonykór végzett. A malleintől - akárcsak a tuberkulintól - a betegség megelőzését remélték, végül diagnosztikai eszköz lett. Már a felfedezés évében m egkezdődtek a hazai kísérletek, és 1894-re H u t y r a és P r e is z k ifo rro tt eredm ényeket te tte k közzé a mailein diagnosztikai értékéről, a Bakteriológiai Intézet pedig az a já n lo tt eljáráshoz g yá rto tta a burgonyakultúrán tenyésztett anyagot. A tuberkulin és a mailein összehasonlító vizsgálatával foglalkoztak a B a b e s testvérek a Bukaresti Patológiai és Bakteriológiai Intézetben. A u r é l B a b e s ígéretes eredményeket közölt egy m o rv in e " nevű szerről, amelyet hatékony vakcinának és egy alkalom m al gyógyszernek talált, de e szer végül nem bizonyult megfelelőnek. Am íg a ló a hadm űveletek kulcsfontosságú szereplője volt, a hadban álló felek az egész világon széthordták a takonykórt: Dél-Afrikába, M exikóba, Kubába Észak-Amerikából és Európából került át. Az első világháborúban bioló giai fe g yve rké n t alkalm azták, és még a hetvenes évek közepén is az a m e rik a i" jelzővel c ifrá z o tt ló ta ko n ykó rra l rio g a ttá k a honvédelm i ism eret órákon a hallgatókat. Ma már nem zetközi egyezmény tiltja hadi felhasználását. Mivel a ta ko n ykó rt vadállatok nem terjesztik, rem élhető teljes felszá molása. M agyarországon az ötvenes években még végeztek kísérleteket a malleines próba eredményességével, ill. kísérleti takonykóros fertőzésekkel kapcsolatban, de mára gyakorlatilag mentessé vált tőle az ország, még ha néhány lovas blogban olykor fe llá n g o l" is. O rb án Éva Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árus menedzsment csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, To vábbi információ: 06-80/ Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 642 Magyar Állatorvosok Lapja november 1878 Vol No Budapest, Nov FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Imre, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), Vörös K á roly Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu KIADÓ - PUBLISHER AdA, I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS ja Hirdetések felvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való h ivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó felelősséget n e m vállal. Nyomdai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press K ft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 SZARVASMARHA A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései J MAG YAR ILAPJAI 2013/11 Á. Szabára - I. Hajtós - J. Földi - L. Ózsvári: Control and eradication of bovine viral diarrhea (BVD): state veterinary and management aspects Szabára Ágnes1*, Hajtós István2, Földi József3, Ózsvári László1 1] SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Ágrárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. * szie.hu 2] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolc 3] Euvet Bt., Gödöllő Ö sszefoglalás. A szarvasm arha vírusos hasm enése (BVD) ellen számos európai ország sikeres védekezési, ill. m entesítési p ro g ram o t alkalm az. A hazai szarvasm arha-ágazat Európai Unión belüli versenyképességének m egtartása érdekében a BVD-vel szem beni védekezés M agyarországon is aktuális. A szerzők a BVD elleni védekezés és m en tesítés egyes szervezési és igazgatási kérdéseit a vo n atko zó külföldi és hazai előírások, valam in t szakm ai ajánlások fig yelem bevételével elem zik. M eg állap ítjá k, hogy bárm ely védekezési p ro g ram o t tájék o zó d ó, ill. felm é rő vizsgálatnak kell m egelőznie, am elyn ek célja kettős: (1) az állom án y B V D V -fertő zö ttség én ek m egállapítása vagy kizárása ellen an yag- (szerológiai) v izs g á la ttal, és (2) perzisztens vírushordozó (Pl) állat(o k) je le n lé té n e k feld erítése víru san tig én -vizsg álattal. Term elési és üzem szervezési okokból a szelekciós m entesítés csak kism érvű fertő zö ttsé g esetén alkalm azh a tó. A generációváltás külföldön nem alkalm azo tt, de hazai viszonyok kö zö tt lehetséges m entesítési eljárás a te jte rm e lő állom án yo kb an. A teljes állom ánycsere gyors és hatékony, viszont igen költséges módszer. Új állom án yo k kialakításakor az adásvételi szerződésben a g üm őkór-, a brucellózis-, az EBL- és az IBR-m entességen kívül célszerű kikötni a m egvásárolt á llato k BVDV-től való egyedi m entességének laboratórium i vizsgálaton alapuló igazolását is. A nőivarú ten yészállato k to váb b tartási célú b elfö l di szállításának állat-egészségügyi fe lté te le k é n t szükséges lenne előírni az egyedi vérm in táb ó l v é g z e tt, 30 napnál nem régebbi B V D V -antigén- és ellen an yagvizsgálat n egatív ered m ényét, hasonlóan a hím ivarú tenyészállatokra m ár érvényben lévő követelm ényhez. A szerzők az országos szintű m entesítés első lépéseként a szarvasm arh a-állom án yo k perzisztens B V D V -fertő zö ttség tő l (Pl) való m entességének rövid távú elérését javasolják. Ehhez az egész állo m án yt reprezentáló, célszerűen р о о Г -o z o tt m in tákb ó l v é g z e tt, tájékozó d ó vizsgálat, majd szükség esetén a P l-állatok egyedi azonosítására irányuló felm érő vizsgálat szükséges. A Pl-állatok selejtezése az állo m ányok a k tív (cirkuláló) B V D V -fertőzéstől való m entességének ellenőrzésére a hónapos korcsoportba ta rto z ó á llato k (10-15 egyed) vérm in táib ó l 6 havonta v é g z e tt szerológiai vizsgálat költségtakarékos eljárás lehet. Sum m ary. Successful control and eradication program s are applied ag ainst bovine viral diarrhea (BVD) infection in a n um ber o f European countries. It should be a case a t issue in H ungary as w e ll, in o rd er to m aintain a c o m p etitive c a ttle farm in g. The authors re view state v e terin ary and m a nagem ent aspects o f control and eradication o f BVD. The firs t step o f any control program should be tw o -fo ld : (1) confirm th e presence or absence o f BVDV in a herd by an tib o d y (serological) testing and (2) identificatio n o f persistently infected (PI) anim al(s) (if occurs) by viral an tigen d etectio n. Eradication by 'te s t and rem ove' m ay ta k e place in lo w prevalence herds only. 'Roll o ver' m ethod is rarely used, but m ay be ap plied in som e d airy herds. D e p o p u latio n -rep o p u la tio n is fast and effic ie n t, b u t v e ry expensive w a y o f eradication. Individual certification o f BVDV fre e status should be a re q u irem en t, sim ilarly to TBC, Brucellosis, EBL and IBR, in case o f establishing a n ew herd. As it is ap plied fo r th e breeding bulls now, cows and heifers should also have a BVDV an tigen and an tib o d y n eg ative lab orato ry certificate w ith in 30 days befo re dom estic m ovem ent fo r breeding purpose. The BVD-mentesítés 643

5 644 Magyar Állatorvosok Lapja november authors suggest to aim th e PI fre e status o f th e cattle p opulatio n, as th e firs t step o f a national eradication program. To achieve th a t, each herd should be su b m itted fo r a herd scanning exam in atio n fro m pooled (m ilk o r serum ) samples, fo llo w in g by th e individual identificatio n and subsequent culling o f PI anim als. In o rd er to continuous check o f PI fre e status, serum samples fro m heifers o f m onths o f age should be tested in every 6 m onth.

6 JUH Juhok elhullással járó anaplasmosisának első hazai megállapítása M AG YAR I L A P J A 2013/11 S. H om ok - J. Szétag - B. Tánczos - R. Farkas: First detection of anaplasmosis in sheep in Hungary, causing death Hornok Sándor1*, Szétag Jenő2, Ténczos Balázs1, Farkas Róbert1 1] SZIE-ÁOTK, Parazitológiai és Állattani Tanszék. István u. 2. H 1078 Budapest. * aotk.szie.hu 2] Magánállatorvos, Pomáz Ö sszefoglalás. A ju h o k anaplasm osisának m agyarországi előfordu lása 2006 óta ism ert, de a rendelkezésre álló a d ato k szerint elhullásokat még nem o ko zo tt. A szerzők, 2013 nyarán ak elején azo n ban m egbete g e d éseket (an aem iát, gyengeség tü n e te it) és elh u llásokat észleltek e g y Budapest környéki ju h ászatb an, a m it kórb o nctan i és lab orvizsg álato k (vérken et és PCR-elemzés) szerint az A naplasm a ovis o k o zh a to tt. A kórkép olyan állato kn ál je le n tk e z e tt, am elyeket előzőleg m áshonnan vásá ro lta k és á llíto tta k az állom ányba. Sum m ary. Occurrence o f ovine anaplasm osis in H ungary has been kn o w n since 2006, b u t (to th e best k n o w le d g e o f authors) no severe m o rb id ity /m o rta lity cases w e re reported in association w ith this disease. How ever, during early sum m er o f 2013, clinical signs (anaem ia, w eakness) and deaths occurred in a sheep flock near Budapest, w hich (based on pathological and laborato ry diagnosis) can be a ttrib u te d to Anaplasm a ovis infection. The disease affected anim als th a t w e re recently purchased and bro ug h t into th e endem ic area. Juhok anaplasmosisa 655

7 Hazai cigája juhnyájak össze hason I ítása m i kroszatel I ita polimorfizmusok alapján Gáspárdy András1*, Kukovics Sándor2, Anton István2, Zsolnai A ttila2, Komlósi István M AG YAR I í L A P J A 2013/11 A. Gáspárdy - S. Kukovics - I. Anton - A. Zsolnai - I. Komlósi: Comparison of Hungarian Tsigai sheep flocks according to microsatellite polymorphisms 1] Szent István Egyetem, Állatorvos-tudom ányi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet. H-1078 Budapest, István u. 2. * szie.hu 2] Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 3] Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Állattenyésztési Tanszék Összefoglalás. A fajtafe n n tartás során nem csak a névnek, hanem az állatn ak m agának és karakterein ek a m egőrzése is fontos, am i esendő lehet. A szerzők célja DNS-polim orfizm usokon nyugvó korszerű állom án yg en etikai vizsgálatok m egkezdése ( ) v o lt a cigája fajtá b a n. A d a ta ik új m ódszerrel tö rté n ő feldolgozásával (diszkrim inanciaanalízissel) arra kerestek választ, hogy az egyes cigájaállom ányok kö zö tt m ilyen szoros a g en etikai kapcsolat, to váb b á, hogy ig a zo lh ató -e a te je lő és az őshonos cigája, ill. őshonos tá jfa jtá in a k g enetikai különbözősége. M e g á lla p íto ttá k, hogy a nyájak (5 nyáj, nyájanként 48 egyed) igen erősen különböznek egym ástól m ind a nyolc é rté k e lt m ikroszatellita alapján (W ilk-fé le Л=0,059, p< 0,001). A nyájba sorolás átlagos pontossága (83,7% ) n agym értékb en kielégítő. A besorolás a tejelő cigája (Cegléd) esetében tö kéletes (100% ). A besorolás helyessége az összevont keresztezett nyájakban (Akasztó és M akó) 93,3%. A hegyi tá jfa jta besorolási pontossága a legjobb (95,1% ; a tejelő cigája nyáj elhagyása m ellett). A csoport centro id o któ l való négyzetes M alah a n o b is-fé le eltérés arra u tal, h ogy a tejelő cigája nyájat (Cegléd) követően a hegyi cigája nyáj (Jákotpuszta) az, am elyik a legegységesebb. A hazai őshonos cigáják hegyi és alfö ld i v á lto z a ta it képviselő nyájak N e i-fé le g en etikai azonossága kicsi (0,6570); te h á t e tá jfa jtá k e te k in te tb e n is különböznek genetikailag egym ástól. A tejelő cigája a g enetikai polim orfizm us vizsgálata alapján is napjainkra egyértelm űen elkülönül az őshonos cigájától, te h á t indokolt a tejelő cigáját, m in t külön fa jtá t tö rzskönyvezni. A z értékelés tá m p o n to t ad az őshonos cigája hegyi v á lto za tá n a k, m int tá jfa jtá n a k, a m egoko ltab b elkülönítésére. Sum m ary. During th e preservation o f rare breeds it is im p o rta n t to m aintain n o t only th e nam e o f a breed b u t its characteristics to o, w hich can be perishable. The authors' aim w as to initiate m odern population genetic investigations ( ) w ith regards to DN A -polym orphism s in th e Hungarian Tsigai breed. They w e re looking fo r answ ers to th e ir n ew er processing (discrim inate analysis) h o w close genetic connection exists am ong th e Tsigai populations or w h e th e r th e d iversity o f M ilking Tsigai and N ative Tsigai or o f N ative Tsigai ecotypes can be proven. They stated th a t th e flocks (5 herds, 4 8 ew es in each) d iffe re d stron g ly fro m each o th e r according to all eig h t m icrosatellites (W ilk's Л = 0.059, pco.001). The average p ro portio n o f correct classification (83.7% ) w as highly satisfactory. T hat w as perfect (100% ) in th e case o f M ilkin g Tsigai. The predicted classification reached 93.3% in th e joined flo ck o f N ative- and M ilkin g Tsigai crossed populations (A kasztó and M akó). The m ountain ecotype o f N ative Tsigai (Jákotpuszta) had a grouping correctness o f as best as 95.1% (ignoring M ilking Tsigai). The squared M ahalanobis distances fro m th e group centroids indicated th a t n ext to the M ilking Tsigai (Cegléd) th e m ountain ecotype o f Native Tsigai is th e m ost hom ogenous. The Nei's genetic id e n tity o f th e tw o Hungarian N ative Tsigai flocks representing th e m ountain and low lan d (Kardoskút) ecotypes o f th e breed is as lo w as ; so these ecotypes d iffe r g en etically fro m each o th e r in this respect to o. A lso, according to th e investig ation based on g en etic polym orphism s th e M ilkin g Tsigai u nd o ub ted ly d iffers fro m th e N ative Tsigai by now adays, so its herd -b oo kin g as a separated breed is reasonable. The processing presents a basis fo r a m ore justified d iffe re n tia tio n o f m ountain varian t o f N ative Tsiagai as an ecotype. 660 Magyar Állatorvosok Lapja november

8 BAROMFI Néhány tényező hatása különböző házityúk-genotípusok tojásainak kelési idejére és keltethetőségére J MAG YAR L A P J A [ 2013/11 Sz. Bene - G. Kovács - F. Szabó - J. P. Polgár: Some effects on hatching time and hatchability of eggs of chickens of different genotype Bene Szabolcs1*, Kovács Gellért1, Szabó Ferenc2, Polgár J. Péter1 1] Pannon Egyetem, Georgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H-8360 Keszthely. * georgikon.hu 2] Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságés Élelmiszer-tudományi Kar Összefoglalás. A Szerzők a N em zeti Élelm iszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉbiH) Á lla tte nyésztési Igazgatóság, Tenyésztésszervezési és Teljesítm ényvizsgálati O sztálya által rendelkezésre bocsátott országos barom fikeltetési adatbázist d olg ozták fel. A z értékelést a 2010-es évre, valam in t 22 h á z ity ú k -g e n o típ u s ra -7 fajtá ra és 15 h ib rid re -te rje s z te tté k ki. A m unka során így összesen 8625 keltetési té te lh ez (kb. 236,6 m illió tojáshoz) ta rto zó kelési idő és ugyanennyi keltethetőségi a d at állt a rendelkezésükre. A kelési időt, valam in t a kelte th e tő s ég et befolyásoló számos tén yező közül a k e lte tő üzem nek, a genotíp usnak, a keltetési h ónapnak és az egy téte lb en k e lte te tt tojások szám ának h atását vizsgálták. A tén yező k befolyását a tu lajd o nság okra tö bb tén yezős variancia-analízissel (GLM ) értékelték. A kelési idő esetén a keltetőü zem hatása (98,22% ) d öntő m é rté kű n e k b izo n yu lt, a m á sik három v izsgált tén yező ebben nem já ts zo tt szám o ttevő szerepet. Ezzel szem ben a keltethetőség alakulásában az eg y téte lb en k e lte te tt to jáso k szám a v o lt m eghatározó (68,53% ), a keltetőü zem hatása 17,77%, a genotípusé pedig 8,89% vo lt. Á g en otíp usok közül a legjobb keltethetőség et a n ew fo xy chick (95,74% ), a red m aster S757 (91,58% ) és a hubbard JA57 (89,65% ) hib rid ek é rté k el. A keltethetőség korrigált fő átlag a 82,96% vo lt. A húshibrideknek rosszabb v o lt a keltethetőségük, m in t a vegyes hasznosítású g enotípusoknak. A nagy, tojás fe le tti té te le k keltethetősége (8 5, ,9 5 % ) m in teg y 10% -kal jobb v o lt, m int a kisebb, 5000 tojás a la tti té te le k é (76,23% ). Az ered m ények alapján m egállapíth ató, hogy a kelési idő hosszabbodásával a tojások keltethetőség e rom lik. S um m ary. T he research w a s carried o u t on d a ta su p plied by th e D e p a rtm e n t o f A nim al Registration and Breeding O rganization o f th e Hungarian N ational Food Safety A u th o rity. The evaluations w e re exten d ed to 7 breeds and 15 hybrids, 8625 hatching item s, ab o ut million eggs in T he e ffe c t o f h atchery, g e n o ty p e, m o n th o f hatching an d n um ber o f eggs in one hatching item on hatching tim e and hatchability w e re analyzed by m u lti-facto r analysis o f variance (GLM). H atch ery had th e biggest e ffe c t (98.2 2% ) on hatching tim e, w h ile th e o th e r th re e exam ined factors had not considerable influence on it. Hatchability w as m ostly (68.53% ) influenced by num ber o f eggs in one hatching item. The effect o f hatchery and genotype w as 17.77% and %, respectively. The rank o f th e investigated genotypes according to hatchability w e re as follow s: N e w Foxy Chick (95.74% ), Red M aster S757 (91.58% ) and Hubbard JA57 (89.65% ) hybrids. The corrected m ean value o f hatch ab ility w as 82.96%. The m eat ty p e hybrids show ed lo w er hatchability th an th e m ixed-use genotypes. The h atch ab ility o f large, over eggs per item s w as ap p ro xim ately 10% b etter ( % ), th an th e sm aller items (b e lo w 5000 eggs) (76.23% ). Based on th e results it can be stated th a t th e longer th e hatching tim e, w o rse th e hatchability o f hen eggs. 666 Magyar Állatorvosok Lapja november

9 KISÁLLAT Kutyák kisagyának mágneses rezonancia képalkotáson alapuló volumetriai elemzése M AG YAR I I L A P J A I 2013/11 K. Földes - B. Lőrincz - R. Garamvölgyi - G. Bajzik - R. Tokai - Zs. Lelovics - I. Répa: The volumetric evaluation of the canine cerebellum by using magnetic resonance imaging Földes Katalin1*, Lőríncz Borbála2, Garamvölgyl Rita2, Bajzik Gábor2, Tokai Richárd2, Lelovics Zsuzsanna2, Répa Imre2 1] Hallgató, SZIE-ÁOTK, Budapest. * gmail.com 2] Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet, Kaposvár Összefoglalás. A mágneses rezonancia képalkotás (M R I) napjainkban az eg yike azon kevés noninvazív eljárásoknak, am elyek segítségével az agy m orfológiai és fu nkcio nális sajátosságai egyidejűleg jól vizsgálhatók, így segítséget n yú jth atn ak az ep ilep szia h áttéro k ain ak feld erítéséb en. Szerzők ism eretei szerint nincs a szakirodalom ban epilepsziás ku tyák kisagyának m é re teit M R -fe lv étele k alapján feld o lg o zó tanulm ány. A vizsgálat célja különböző fa jtá jú, korú, ivarú ku tyák kisagyi té rfo g a té rté k e irő l ad a to kh o z ju tn i, valam in t választ kapni arra a kérdésre, hogy ku tyák esetében az ep ile p sziás m egbeteged ések h átteréb en á llh a t-e - a hum án b eteg ekhez hasonlóan - kisagyi atrophia. A szerzők fő kérdése: ki leh et-e m u tatn i az epilepsziát mágneses rezonanciás képalko táso n ala p u ló k is a g y té rfo g a t ala p ján k u ty á k esetében? A vizsgálatb an 16 szuka és 24 kan (n =40) v e tt részt, átlag é le tk o ru k 5,5 év vo lt. Ezen ku tyák kisagy- és n a g y a g y té rfo g a tá t az M R -fe lv é te le k alapján Osiris4 program segítségével m érték. A 4 0 k u ty á t n ég y csoportba o s z to ttá k, csoporto nkén t tíz eg yeddel: 1. egészséges k u tyá k n eg atív M R -rel, 2. epilepsziás k u tyá k n eg atív M R -rel, 3. epilepsziás ku tyák M R -rel m e g állapíth ató m orfo lógiai agyi elváltozással és 4. nem epilepsziás, d e M R-rel m egállapíth ató m orfo lógiai agyi elváltozást m u tató kutyák. Szerzők számos ad a to t n yertek különböző m éretű, korú és ivarú kutya agyi té rfo g a ta iró l. Továbbá 28 ebhulla agya is szerepel a tanulm án yb an, am elyek té rfo g a ti é rté k e it alapadatnyerés céljából, vízkiszorításos m ódszerrel h atáro ztá k meg a szerzők. Ugyancsak segítséget n yú jto ttak ezek az ad ato k a mérésekhez legm egfelelőbb MR-szekvencia és -sík kiválasztásához. Az e lv é g z e tt m érések alapján az epilepsziás ku tyákb an, a hum án b eteg ekhez hasonlóan, kisagyi atro p h ia fig y e lh e tő m eg, bár az ered m ények statisztikai elem zésével kapott értékei nem szignifikánsak (p=0,11, p=0,15). A szerzők vizsgálatai alapján az egyes agyi frakció k té rfo g a tá n a k m érésére leginkább a transzverzális síkú T2 sú lyo zott spin echo szekvenciával készült felvé telek a legalkalm asabbak. A szerzők következtetése az, hogy bár kevésbé gyakori, m int hum án epilepsziás páciensekben, valószínűleg a kisagyi atro p h ia m egjelenik epilepsziás ku tyákb an. Jelen kutatás kiindulási alapul szolgálhat to váb b i vizsgálatokhoz, am elyeket nagyobb egyedszám on, p atológiai vizsgálatokkal kiegészítve kell kiértékelni. Summary. M agnetic resonance im aging (M RI) is one o f those non-invasive proceedings, w hich allow s to m easure a t th e sam e tim e th e m orphologic and fu nctio n al specificities o f th e brain, th e re fo re it can help to understand th e causes o f epilepsy. As fa r as th e authors kn o w, in th e literatu re th e re is no such study a t th e present, w hich w o u ld process th e cerebral an d cerebellar sizes o f ep ile p tic dogs based on M R im aging. The aim o f th e study w as to o b tain basic datas o f th e cerebellar vo lum e o f d iffe re n t sized dogs an d to exam in e th a t cerebellar a tro p h y could be in th e background o f epilepsy in th e case o f dogs just like in hum an patients. Their main question w as if it is possible to id entify epilepsy in canine patients by using m agnetic resonance imaging Kutyák agytérfogatának mérése 675

10 676 Magyar Állatorvosok Lapja november o f cerebellar volum etry? 16 fem ale and 24 m ale dogs w e re scanned (n =40), th e re w e re 10 en tities in every group. The dogs' averag e ag e w as 5.5. The vo lum etric evaluation o f cerebellum and cerebrum w as m ade by Osiris4 s o ftw a re, based on M R pictures. The fo u r groups w e re th e fo llo w in g : (1) h ealthy dogs w ith n egative M R, (2) epileptic dogs w ith o u t MRI findings, (3) epileptic dogs w ith MRI p ath olo gy and (4) dogs affected w ith cerebral or cerebellar disease b u t not w ith epilepsy. 28 cadaver brains vo lum e w e re also m easured w ith w a te r d ep lacem en t m ethod g e ttin g baseline datas and to help to select th e most ap p ro p ria te M R sequence and plane fo r th e m easurem ent. Datas w e re evalu ated ab o u t cerebral and cerebellar v o lu m etry in d iffe re n t sized, aged and gen dered dogs using m agnetic resonance im aging m ethod. A d etec tab le reduction w as fo u n d in cerebellar v o lu m e try in th e groups o f ep ile p tic dogs, a lth o u g h, this reduction in th e vo lum etric datas w as not statistically significant d iffe re n t (p=0.11, p=0.15) in th e comparison b etw een th e control (negative) and th e tw o epileptic groups. The results o f this investigation also d em o n strate th a t th e m ost in fo rm ative plane is th e transversal fo r canine p atients. Recent research m ay be a background o f fu rth e r studies, w hich should be carried o u t on a larger p opulation n um ber com pleted w ith pathological exam ination.

11 Epiphysealis dysplasia (ED), kezdődő diabetes mellitus és patellaficam együttes előfordulása egy brit rövid szőrű macskában Esetleírás M AG YAR I Щ I L A P J A 2 Q - I3 /H I. Matskási - T. Ipolyi - Cs. Jakab - Cs. Simon - L. Ijjas - P. Csébi: Concurrent occurrence of epiphyseal dysplasia, early diabetes mellitus and patella luxation in a Britsh shorthair cat. Case report Matskási Imola1*, Ipolyi Tamás2, Jakab Csaba3, Simon Csilla2, Ijjas Lőrinc4, Csébi Péter2 1] Budapesti Állatkórház Kft. Lehel u. 43. H-1135 Budapest. * yahoo.com 2] SZIE-ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika 3] SZIE-ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék 4] Péterffy Sándor Kórház, Baleseti Központ Összefoglalás. A szerzők egy 23 hónapos, túlsúlyos, iv a rta la n íto tt brit rövid szőrű kandúrnál heveny hátulsóvégtag-gyengeséget, csípőízületi fájdalm asságot és kétoldali m á sodfokú m edialis patellaficam o t tap asztaltak. A csípőízületek röntgenvizsgálata során m indkét combcsonton proximalis epipyseolysist talá lta k, am it egy hónap különbséggel e lv é g z e tt kétoldali com bcsontfej-reszekcióval kezeltek. Az e ltá v o líto tt com bcsontfej kó rs zö v etta n i vizs g á la tra is ke rü lt, a végső diagnózis: epiphysealis dysplasia (ED) és a com bnyak Salter Harris l-es típusú epiphysissérülése. Az epiphysealis dysplasia ism ert betegség m acskákban, de a szerzők tu do m ása szerint p atellaficam m al való eg yü ttes elő fo rd u lását még nem írtá k le. A com bcsont proxim alis epiphysissérülése általában nagy erőbehatás következm énye, azonban macskákban le írtá k m ár traum ás kórelőzm ény nélkül is. A macskánál szubklinikai diabetes m ellitust is m e g á lla p íto tta k, am in e k eg yü ttes elő fo rd u lását az e m líte tt o rto p é d iai elváltozáso kkal nem e m lít a szakirodalom. Ennek kapcsán felm e rü l az a kérdés is, hogy v a n -e összefüggés a m ege m e lk e d e tt glükóz- és fru któ zam in szin t és az o rto p é d iai elváltozások között? Sum m ary. The authors have fo und in a 2 3 -m o n th -o ld British sh o rth air cat epiphyseal dysplasia and patella luxation to g e th e r. Separation o f th e fem o ral capital epiphysis is associated w ith severe traum a, but atraum atic slipped capital fem oral epiphysis has also been described in cats. In this case a 23-m o n th -o ld neu tered, o verw e ig h t, m ale cat w as presented w ith hind lim b lameness. A t th e physical exam in atio n th e p atien t could not stand up on hind lim bs, th e ro tatio n o f th e hip w as p ainful, and in both o f th e patella grade II. m edial luxation w as diagnosed. N eurological fa ilu re w as not diagnosed. The blood tes t show ed elevated blood glucose and fructosam ine values. Pelvic radiographs show ed fe m u r proxim al epihyseolysis affecting both sides. Because th e pain w as elicited upon palpation o f th e hip area, hence fem oral capital resection w as m ade firs t on one side and o ne m onth later on th e o th e r side. A fte r th e fe m o ra l head rem o val th e sam ple w as a d m itte d fo r h is to p ath o lo g ic al exam in atio n. The diagnosis w as epiphyseal dysplasia w ith slipped capital fem oral epiphysis. The epiphyseal dysplasia is a kn o w n disease in cats, b u t according to th e authors' kn o w led g e th e re have been no reported cases o f concom itant occurrence w ith patella luxation, and beginning diabetes m ellitus. Epiphysealis dysplasia macskában 685

12 ETOLÓGIA Különböző emberi környezethatások (szocializáció, zene, zajzene, zaj) befolyása a patkányok viselkedésére 3. rész. Különböző típusú zajok hatása a patkányok porondteszt-viselkedésére M AG YAR I l L A P J A I 2013/11 S. Gy. Fekete - Ch. Sukikara - G. Korsós: Influence of different environmental effects of human origin (socialization, music, noisemusic, noise) upon the rats' behaviour. Part 3. Effect of different noises on the openfield test behaviour Fekete Sándor György1*, Chihiro Sukikara2, Korsós Gabriella1 1] SZIE-ÁOTK, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet. H-1078 Budapest. István u. 2. * gmail.com 2] A témában TDKdolgozatot készítő hallgató Összefoglalás. A z akusztikus k ö rn y e z e tn e k -a zajo kat is b e le é rtv e -je le n tő s befolyása van az állati jó llétre, de az erre vonatkozó irodalm i ad ato k száma kevés. A szerzők célja ezé rt a különböző típusú zajoknak a porondteszt- (PT) viselkedésre gyakorolt hatásának összehasonlítása vo lt. A zajingerek e lő tt az állato k szocializálására egy hét előszakaszt ik ta tta k be. Ezt követően ké tn a p o n ta, d élu tá n, 12 fia ta l hím p atkányt e g y-e g y zenei (5), m ajd zajtípusn ak te tte k ki. M inden p atkány kb. 7 percet tö ltö tt a PT-vivárium ban, m ia la tt két fü g g e tle n bíráló fig y e lte az álla to k a t, to váb b á fo lyam atos vid eo fö lvétel készült. A következő viselked éselem eket rö g zíte tté k : evés, m ozgás a fal m e lle tt, a kö zép p o n t átszelése, ülés, ö nápolás, figyelés és szim atolás, lefag yás", szte re o tip mozgás, vizelet- és bélsárürítés. Először a zaj nélküli alapviselkedést rö g zíte tté k, majd a zajh atáso kat a következő sorrendben vizsgálták: zajzene (T akehisa Ko s u g i: H egedű im provizáció; N e w Y ork, 1989 szeptem ber) e re d e ti, valam in t kétszer gyorsabb és két o ktávval m agasabb ( rágcsálósított") v á lto za tb a n, m ajd term észeti és technikai zajo k válogatását. Az alapetogram fő k é n t figyelésből és szim atolásból (53,5% ), valam in t a fal m e lle tti m ozgásból (19,6% ) (fö lfedező m agatartás) és a sarokban való ülésből (11,1%) á llt, az idő 11,5% -ában k e re s ztü lfu to tta k a központi terü le te n (félelem hiánya), sem lefagyás, sem alvás nem fo rd u lt elő. A zajzene, különösen rágcsálósított" v álto zatb an, valam in t a term észeti zajo k drasztikusan csökkentették a m ozgásokra, figyelésre és szim atolásra fo rd íto tt időt, a sarokban ülés és az ideges önápolás ta rta m a m egnőtt. Lefagyás, va la m in t sztereotip viselkedés (ülő testh e ly zetb en a fej m ozgatása eg yik oldalról a másikra) is m egjelent. A PT-viselkedés a term észetb en elő fo rd u ló (macskanyávogást és ku tyaugatást is ta rta lm a zó ) zajkeverék hallgatása a la tt alapvetően a rágcsálósított" zajzenéhez hasonlóan v á lto z o tt m eg, a közp o n to t e z a la tt szelték á t a legkevesebbszer (félelem jele). A technikai ered etű zajo k kevésbé m ó d o síto tták a PT-viselkedést: 50% -kal rövidebb v o lt a lefagyás ideje. A z evés ta rta m a, to váb b á a vizelet- és bélsárürítés gyakorisága m inden zajtípus hatására csökkent. Következtetésként m e g á lla p íth a tó, hogy m ind a négy h anginger h a to tt a patkányo k viselkedésére. Az állati jó llé t szem pontjából fo nto s, hogy eg y állath ázb an a h á tté rzen é t (pl. rádió) gondosan kell m egválasztani, hogy az esetleges káros m ellékhatásokat elkerüljék. Sum m ary. The acoustic en viro n m e n t, including noises, is a v e ry im p o rtan t com ponent o f th e anim als' w e lfa re. Environm ental noises are harm ful to th e lab orato ry animals; th erefore th e authors tested th e effe ct o f d iffe ren t noise types. Before starting th e noise exposures, a w e e k prelim inary period w as inserted to socialize th e anim als. A fte r th a t 12 young rats w e re exposed to musical stim uli (5), th e re a fte r a p articular noise ty p e o nly once, every second day, in th e a fte rn o o n. Each rat spent a p p ro xim ately 7 m inutes inside th e o pen-field (OF) box and w ith sim ultaneous m anual and vid eo registration 692 I Magyar Állatorvosok Lapja november

13 o f behaviour w as carried o u t by tw o in d epen d en t observers. The fo llo w in g activities w e re evaluated: eatin g, m oving by th e w alls, crossing th e centre, sittin g, g room ing, w atch ing and sniffin g, fre ezin g, stereotypical m o vem ent, u rination and d efecation rate. First th e basic OF behaviour, w ith o u t any sound e ffe c t w as registered and th en th e noise stim uli w e re presented in th e fo llo w in g order: noise music (T akehisa Ko sugi's Violin Im provisation; N e w York, S eptem ber 1989) in original and in 2-tim es accelerated rh yth m an d 2 octaves h ig h er in pitch ("ro d e n tize d versio n "), selection o f n atu ral and technical noises. P redom inantly th e basic eth o g ram consisted o f w atch in g and sniffing (53.5% ), m oving by th e w a ll (19.6% ) (explo rato ry behaviour), sitting in th e corner (11.1%), anim als crossed th e centre 11.5% o f th e tim e (show ing th e lack o f fear) and no freezin g or sleeping occurred. Noise music, especially th e "ro d en tize d " noise music, as w e ll as th e natural noises drastically decreased th e tim e spent w ith m oving, w atch ing and sn iffin g, th e d uration o f sitting in th e corner and th e nervous groom ing increased. Freezing and stereotypical behaviour (m oving th e head fro m o ne side to a n o th e r in sitting position) appeared, to o. The noise music, especially th e h igher and accelerated noise music, as w e ll as th e natural noises drastically decreased th e tim e o f am b u latio n, w atch ing and sn iffin g. In tu rn, th e d uration o f sitting in th e corner and th e nervous g room ing increased. Freezing, and stereotypical behaviour (m oving th e head fro m one side to an o th e r) ap p eared, to o. Listening to th e natural noises (containing also cat and dog voices) basically had sim ilar e ffe c t on th e O F-behaviour as th e "ro d en tize d " noise music and rats crossed th e centre th e fe w e s t tim es (sign o f an xiety). The technical noises had less influence on th e O F-behaviour: th e freezing tim e reduced by 50%. The tim e fo r e a tin g, th e u rination and d efecatio n rate w e re reduced by all th e fo u r noise stim uli. From th e poin t o f v ie w o f anim al w e lfa re, th e background music (e. g. radio) o f th e anim al facilities should carefully be chosen to avoid th e possible n egative side-effects. Patkányok viselkedése 693

A 2013/11. SZÁM TARTALMA. Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos

A 2013/11. SZÁM TARTALMA. Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos A 2013/11. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései JUH Hornok

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA Az orvostudom ány fejlődését g y ak ran m érik a fejlődés előtti és u tán i várható átlagos élettartam különbségével.

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers:

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers: Invitation Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the 33. National Congress of HSAVA invited foreign speakers: prof. R. LeCouteur (USA) prof. J. Haggström (Sweden) N. Naidu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016.

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016. SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA Cím: 1078 Budapest, István utca 2. Tel.: +36-1-478-41-95, Fax: +36-1-478-41-96 www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet

Részletesebben