MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay évfolyam oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás keltethetősége I KISÁLLAT Agytérfogatmérés Epiphysealis dysplasia macskában i ETOLÓGIA Patkányok viselkedése I LEVELEK A SZERKESZTŐSÉGHEZ I ALMA MATER I KÖNYVISMERTETÉS I HÍREK Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma Leg preparation of ahorse infected of glanders Preparation of the m useum of the Departm ent of Pathology I TALLÓZÁSOK

2 MAGYAR I TARTALOMJEGYZÉK/ CONTENTS SZARVASMARHA Szabóra Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései / 643 JUH Hornok S., Szétag J., Tánczos B., Farkas R.: Juhok elhullással járó anaplasmosisának első hazai megál lapítása / 655 Gáspárdy A., Kukovics S., A n to n I., Zsolnai A., Komlósi /.: Hazai cigája juhnyájak összehasonlítása m ikroszatellita-polim orfizm usok alapján / L A P J A /1 1 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), p u b lis h in g papers d e v o te d to all aspects o f in te re st in th e fie ld o f a nim a l hea lth, to all scie n tific and p ractical p ro b le m s o f ve te rin a ry im p o rta n c e. Free specim en copies are available fro m th e e d ito r-in -c h ie f: H B udapest, István utca 2. H u n g a ry or: H B udapest, P.O. Box 2. S u bscription orders to th e Editorial O ffic e (address above) BARO M FI Bene Sz., Kovács G., Szabó F., Polgár J. P.: Néhány tényező hatása különböző házityúk-genotípusok tojásainak kelési idejére és keltethetőségére / 666 KISÁLLAT Földes K., Lőrincz B., Garamvölgyi R., Bajzik G., Tokai R., LeiovicsZs., Répa /.: Kutyák kisagyának mág neses rezonancia képalkotáson alapuló volumetriai elemzése/6 7 5 Matskási /., Ipolyi Т., Jakab Cs., Simon Cs., Ijjas L., Csébi P.: Epiphysealis dysplasia (ED), kezdődő diabetes mellitus és patellaficam együttes előfordulása egy brit rövid szőrű macskában. Esetleírás/6 8 5 SZŐRSZÁLAK A NYELVBARÁZDÁBAN 581 ETOLÓGIA Fekete S. Gy., Sukikara, Ch., Korsós G.: Különböző emberi környezethatások (szocializáció, zene, zaj zene, zaj) befolyása a patkányok viselkedésére. 3. rész. Különböző típusú zajok hatása a patkányok porondteszt-viselkedésére / 692 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ A sulcus medianus linguae szőrfelhalmozódás okozta eróziója cocker spánielben (Egri B.) / 654 Karakál hátsó végtagjának részleges amputációja (Beregi A.) / 699 A L M A MATER M egkezdődött a 227. tanév (Visnyei L.) A N A P LA S M O S IS 591 KÖNYVISMERTETÉS Pataki B.: Magyar népi fogatok (Visnyei L.) / 703 BOVINE Á. Szabóra, I. Hajtós, J. Földi, L. Ózsvári: Control and eradication of bovine viral diarrhea (BVD): state veterinary and m anagement aspects / 643 SHEEP S. Hornok, J. Szétag, В. Tánczos, R. Farkas: First detection o f anaplasmosis in sheep in Hungary, causing death / 655 A. Gáspárdy, S. Kukovics, I. Anton, A. Zsolnai, I. Komlósi: Comparison of Hungarian Tsigai sheep flocks according to microsatellite polymorphisms / 660 NÖVEKEDÉSI Z Ó N A SÉRÜLÉSE 612 KA RA KÁ L SÉRÜLT VÉGTAGJA 617 POULTRY Sz. Bene, G. Kovács, F. Szabó, J. P. Polgár: Some effects on hatching tim e and hatchability of eggs of chickens of different genotype / 666 SMALL A N IM A LS K. Földes, В. Lőrincz, R. Garamvölgyi, G. Bajzik, R. Tokai, Zs. Lelovics, I. Repa: The volum etric evaluation of the canine cerebellum by using magnetic resonance imaging / 675 I. Matskási, T. Ipolyi, Cs. Jakab, Cs. Simon, L. Ijjas, P. Csébi: Concurrent occurrence of epiphyseal dysplasia, early diabetes mellitus and patella luxation in a Britsh shorthair cat. Case re p o rt/6 8 5 A c ik k e k e t k iv o n a to ljá k és/vagy cím e it köz ük az alábbi in té z m é n y e k refe ráló és in d e xe ETOLOGY S. Gy. Fekete, Ch. Sukikara, G. Korsós: Influence o f different environmental effects of human origin (socialization, music, noisemusic, noise) upon the rats' behaviour. Part 3. Effect of different noises on the open-field test behaviour / 692 lő fo ly ó ira ta i: CAB In te rn a tiio n a l (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. LETTER TO THE EDITOR Erosion of sulcus medianus linguae due to hair accumulation in Cocker spaniel (B. Egri) / 654 Partial hind leg am putation o f a caracal (A. Beregi) / 699 This Journal is in dexed a n d /o f a b tra c te d in C u rre n t C o n te n ts a n f F O :V M o f ISI (In sti ISI (In s titu te fo r S cie n tific In fo rm a tio n, USA): C u rre n t C o n te n ts és FO: V M tu te fo r S cie n tific In fo rm a tio n, USA) Index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) o f CAB In te rn a tio n a l (UK) A L M A MATER The 227th academic year has started (L. Visnyei) / 701 BO O K REVIEW B. Pataki: Hungarian national coaches (L. Visnyei) / 703 In te rn e t address (English c o n te n ts pages, su b s c rip tio n price, etc.: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 641

3 J M AG YAR L 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL L A P J A 2013/11 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla Bár a takonykór az ó ko rtó l fogva ismert, mégsem k a p o tt akkora figyelm et, m in t a veszettség, pedig ez a betegség is sok em beráldozatot követelt. A betegség felismerése és elkülönítő kórjelzése évszázadokon keresztül bizonytalan volt. A 16. században Fa y s e r és S e u t e r (Hippiatria 1576, ill. 1599) már figyelm eztetett, hogy a bőrtakonykór lóról lóra terjed és fe rtő zö tt istállók ban is hosszú ideig veszélyt jelent. J a c q u e s L a b e s s i e d e S o l l e y s e l 1664-ben már tisztában v o lt azzal, hogy az ivóvízzel is terjedhet a betegség, és szorgalmazta az érintett lovak elkülönítését. A dán V i b o r g m indent tu d o tt, am it a korban tudni lehetett: hogy azonos kórokozó vezet a bőr- és orrtakonykórhoz, hogy a beteg állatok által használt tárgyak és a takarm ány is terjesztheti. C h a r l e s V i a l d e S a i n b e l, a London Veterinary College tanára, sajátos m ódon, halálával já ru lt hozzá a takonykór megismeréséhez: szokásos istállólátogatása után hirtelen rosszul le tt és három héten belül m eghalt olyan körülmények kö zött, hogy orvosai - pestisre gyanakodva - jo bb nak látták ólom koporsóban haladéktalanul eltem etni. Száz évvel később H u n t i n g a tünetek alapján úgy vélekedett, hogy S a i n b e l takonykórban hunyt el. A következő nevezetes hu mán esetet 1821-ben jegyezték fel, am ikor egy lógondozó távo zott az élők sorából. S c h i l l i n g do ktor a testen talált kelések anyagával nyulakat o lto tt be, amelyeken szintén gócok alakultak ki. A következő évtizedekben többször találkoztak emberi takonykórral, és ez is hozzájárult a komparatív medicina fejlődéséhez. P ie r r e F r a n c o i s O l iv e R a y e r párizsi orvos cikket közölt az emberi, a ló és az egyéb em lősöket érintő takonykórról, és 1862-ben összehasonlító orvostani és kísérleti patológiai tanszéket alapítottak a számára. D a d a y A n d r A s kutatásai szerint a 19. század első felében hazánkban is m eg te tté k a m egfelelő lépéseket a beteg állatok elkülönítésére, a fertőtlenítésre és a takonykóros egyedek kiirtására. D a d a y sajnálja elődeit, akiknek még diagnosztikai eszközök hiányában kellett e döntéseket meghozni, míg számára rendelkezésre áll a mailein teszt. A takonykór bacilusát 1882-ben izolálta F r i e d r i c h L ö f f l e r és W i l h e l m S c h ü t z, abban az évben és abban a berlini intézet ben, amelyben Коен a tuberkulózis kórokozóját. Velük egyidejűleg sikerült ez a francia BoucHARD-nak is. A tuberkulinhoz hasonló anyagon is ham aro san elkezdtek dolgozni és 1892-ben K a l n i n g (Dorpat, ma: Tartu) és H e l m a n n (Szentpétervár) egymástól függetlenül sikeres vo lt e tekintetben. Sajnálatos m ódon egy éven belül m indkettőjükkel a takonykór végzett. A malleintől - akárcsak a tuberkulintól - a betegség megelőzését remélték, végül diagnosztikai eszköz lett. Már a felfedezés évében m egkezdődtek a hazai kísérletek, és 1894-re H u t y r a és P r e is z k ifo rro tt eredm ényeket te tte k közzé a mailein diagnosztikai értékéről, a Bakteriológiai Intézet pedig az a já n lo tt eljáráshoz g yá rto tta a burgonyakultúrán tenyésztett anyagot. A tuberkulin és a mailein összehasonlító vizsgálatával foglalkoztak a B a b e s testvérek a Bukaresti Patológiai és Bakteriológiai Intézetben. A u r é l B a b e s ígéretes eredményeket közölt egy m o rv in e " nevű szerről, amelyet hatékony vakcinának és egy alkalom m al gyógyszernek talált, de e szer végül nem bizonyult megfelelőnek. Am íg a ló a hadm űveletek kulcsfontosságú szereplője volt, a hadban álló felek az egész világon széthordták a takonykórt: Dél-Afrikába, M exikóba, Kubába Észak-Amerikából és Európából került át. Az első világháborúban bioló giai fe g yve rké n t alkalm azták, és még a hetvenes évek közepén is az a m e rik a i" jelzővel c ifrá z o tt ló ta ko n ykó rra l rio g a ttá k a honvédelm i ism eret órákon a hallgatókat. Ma már nem zetközi egyezmény tiltja hadi felhasználását. Mivel a ta ko n ykó rt vadállatok nem terjesztik, rem élhető teljes felszá molása. M agyarországon az ötvenes években még végeztek kísérleteket a malleines próba eredményességével, ill. kísérleti takonykóros fertőzésekkel kapcsolatban, de mára gyakorlatilag mentessé vált tőle az ország, még ha néhány lovas blogban olykor fe llá n g o l" is. O rb án Éva Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árus menedzsment csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, To vábbi információ: 06-80/ Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 642 Magyar Állatorvosok Lapja november 1878 Vol No Budapest, Nov FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Imre, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), Vörös K á roly Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu KIADÓ - PUBLISHER AdA, I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS ja Hirdetések felvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való h ivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó felelősséget n e m vállal. Nyomdai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press K ft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 SZARVASMARHA A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései J MAG YAR ILAPJAI 2013/11 Á. Szabára - I. Hajtós - J. Földi - L. Ózsvári: Control and eradication of bovine viral diarrhea (BVD): state veterinary and management aspects Szabára Ágnes1*, Hajtós István2, Földi József3, Ózsvári László1 1] SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Ágrárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. * szie.hu 2] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolc 3] Euvet Bt., Gödöllő Ö sszefoglalás. A szarvasm arha vírusos hasm enése (BVD) ellen számos európai ország sikeres védekezési, ill. m entesítési p ro g ram o t alkalm az. A hazai szarvasm arha-ágazat Európai Unión belüli versenyképességének m egtartása érdekében a BVD-vel szem beni védekezés M agyarországon is aktuális. A szerzők a BVD elleni védekezés és m en tesítés egyes szervezési és igazgatási kérdéseit a vo n atko zó külföldi és hazai előírások, valam in t szakm ai ajánlások fig yelem bevételével elem zik. M eg állap ítjá k, hogy bárm ely védekezési p ro g ram o t tájék o zó d ó, ill. felm é rő vizsgálatnak kell m egelőznie, am elyn ek célja kettős: (1) az állom án y B V D V -fertő zö ttség én ek m egállapítása vagy kizárása ellen an yag- (szerológiai) v izs g á la ttal, és (2) perzisztens vírushordozó (Pl) állat(o k) je le n lé té n e k feld erítése víru san tig én -vizsg álattal. Term elési és üzem szervezési okokból a szelekciós m entesítés csak kism érvű fertő zö ttsé g esetén alkalm azh a tó. A generációváltás külföldön nem alkalm azo tt, de hazai viszonyok kö zö tt lehetséges m entesítési eljárás a te jte rm e lő állom án yo kb an. A teljes állom ánycsere gyors és hatékony, viszont igen költséges módszer. Új állom án yo k kialakításakor az adásvételi szerződésben a g üm őkór-, a brucellózis-, az EBL- és az IBR-m entességen kívül célszerű kikötni a m egvásárolt á llato k BVDV-től való egyedi m entességének laboratórium i vizsgálaton alapuló igazolását is. A nőivarú ten yészállato k to váb b tartási célú b elfö l di szállításának állat-egészségügyi fe lté te le k é n t szükséges lenne előírni az egyedi vérm in táb ó l v é g z e tt, 30 napnál nem régebbi B V D V -antigén- és ellen an yagvizsgálat n egatív ered m ényét, hasonlóan a hím ivarú tenyészállatokra m ár érvényben lévő követelm ényhez. A szerzők az országos szintű m entesítés első lépéseként a szarvasm arh a-állom án yo k perzisztens B V D V -fertő zö ttség tő l (Pl) való m entességének rövid távú elérését javasolják. Ehhez az egész állo m án yt reprezentáló, célszerűen р о о Г -o z o tt m in tákb ó l v é g z e tt, tájékozó d ó vizsgálat, majd szükség esetén a P l-állatok egyedi azonosítására irányuló felm érő vizsgálat szükséges. A Pl-állatok selejtezése az állo m ányok a k tív (cirkuláló) B V D V -fertőzéstől való m entességének ellenőrzésére a hónapos korcsoportba ta rto z ó á llato k (10-15 egyed) vérm in táib ó l 6 havonta v é g z e tt szerológiai vizsgálat költségtakarékos eljárás lehet. Sum m ary. Successful control and eradication program s are applied ag ainst bovine viral diarrhea (BVD) infection in a n um ber o f European countries. It should be a case a t issue in H ungary as w e ll, in o rd er to m aintain a c o m p etitive c a ttle farm in g. The authors re view state v e terin ary and m a nagem ent aspects o f control and eradication o f BVD. The firs t step o f any control program should be tw o -fo ld : (1) confirm th e presence or absence o f BVDV in a herd by an tib o d y (serological) testing and (2) identificatio n o f persistently infected (PI) anim al(s) (if occurs) by viral an tigen d etectio n. Eradication by 'te s t and rem ove' m ay ta k e place in lo w prevalence herds only. 'Roll o ver' m ethod is rarely used, but m ay be ap plied in som e d airy herds. D e p o p u latio n -rep o p u la tio n is fast and effic ie n t, b u t v e ry expensive w a y o f eradication. Individual certification o f BVDV fre e status should be a re q u irem en t, sim ilarly to TBC, Brucellosis, EBL and IBR, in case o f establishing a n ew herd. As it is ap plied fo r th e breeding bulls now, cows and heifers should also have a BVDV an tigen and an tib o d y n eg ative lab orato ry certificate w ith in 30 days befo re dom estic m ovem ent fo r breeding purpose. The BVD-mentesítés 643

5 644 Magyar Állatorvosok Lapja november authors suggest to aim th e PI fre e status o f th e cattle p opulatio n, as th e firs t step o f a national eradication program. To achieve th a t, each herd should be su b m itted fo r a herd scanning exam in atio n fro m pooled (m ilk o r serum ) samples, fo llo w in g by th e individual identificatio n and subsequent culling o f PI anim als. In o rd er to continuous check o f PI fre e status, serum samples fro m heifers o f m onths o f age should be tested in every 6 m onth.

6 JUH Juhok elhullással járó anaplasmosisának első hazai megállapítása M AG YAR I L A P J A 2013/11 S. H om ok - J. Szétag - B. Tánczos - R. Farkas: First detection of anaplasmosis in sheep in Hungary, causing death Hornok Sándor1*, Szétag Jenő2, Ténczos Balázs1, Farkas Róbert1 1] SZIE-ÁOTK, Parazitológiai és Állattani Tanszék. István u. 2. H 1078 Budapest. * aotk.szie.hu 2] Magánállatorvos, Pomáz Ö sszefoglalás. A ju h o k anaplasm osisának m agyarországi előfordu lása 2006 óta ism ert, de a rendelkezésre álló a d ato k szerint elhullásokat még nem o ko zo tt. A szerzők, 2013 nyarán ak elején azo n ban m egbete g e d éseket (an aem iát, gyengeség tü n e te it) és elh u llásokat észleltek e g y Budapest környéki ju h ászatb an, a m it kórb o nctan i és lab orvizsg álato k (vérken et és PCR-elemzés) szerint az A naplasm a ovis o k o zh a to tt. A kórkép olyan állato kn ál je le n tk e z e tt, am elyeket előzőleg m áshonnan vásá ro lta k és á llíto tta k az állom ányba. Sum m ary. Occurrence o f ovine anaplasm osis in H ungary has been kn o w n since 2006, b u t (to th e best k n o w le d g e o f authors) no severe m o rb id ity /m o rta lity cases w e re reported in association w ith this disease. How ever, during early sum m er o f 2013, clinical signs (anaem ia, w eakness) and deaths occurred in a sheep flock near Budapest, w hich (based on pathological and laborato ry diagnosis) can be a ttrib u te d to Anaplasm a ovis infection. The disease affected anim als th a t w e re recently purchased and bro ug h t into th e endem ic area. Juhok anaplasmosisa 655

7 Hazai cigája juhnyájak össze hason I ítása m i kroszatel I ita polimorfizmusok alapján Gáspárdy András1*, Kukovics Sándor2, Anton István2, Zsolnai A ttila2, Komlósi István M AG YAR I í L A P J A 2013/11 A. Gáspárdy - S. Kukovics - I. Anton - A. Zsolnai - I. Komlósi: Comparison of Hungarian Tsigai sheep flocks according to microsatellite polymorphisms 1] Szent István Egyetem, Állatorvos-tudom ányi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet. H-1078 Budapest, István u. 2. * szie.hu 2] Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 3] Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Állattenyésztési Tanszék Összefoglalás. A fajtafe n n tartás során nem csak a névnek, hanem az állatn ak m agának és karakterein ek a m egőrzése is fontos, am i esendő lehet. A szerzők célja DNS-polim orfizm usokon nyugvó korszerű állom án yg en etikai vizsgálatok m egkezdése ( ) v o lt a cigája fajtá b a n. A d a ta ik új m ódszerrel tö rté n ő feldolgozásával (diszkrim inanciaanalízissel) arra kerestek választ, hogy az egyes cigájaállom ányok kö zö tt m ilyen szoros a g en etikai kapcsolat, to váb b á, hogy ig a zo lh ató -e a te je lő és az őshonos cigája, ill. őshonos tá jfa jtá in a k g enetikai különbözősége. M e g á lla p íto ttá k, hogy a nyájak (5 nyáj, nyájanként 48 egyed) igen erősen különböznek egym ástól m ind a nyolc é rté k e lt m ikroszatellita alapján (W ilk-fé le Л=0,059, p< 0,001). A nyájba sorolás átlagos pontossága (83,7% ) n agym értékb en kielégítő. A besorolás a tejelő cigája (Cegléd) esetében tö kéletes (100% ). A besorolás helyessége az összevont keresztezett nyájakban (Akasztó és M akó) 93,3%. A hegyi tá jfa jta besorolási pontossága a legjobb (95,1% ; a tejelő cigája nyáj elhagyása m ellett). A csoport centro id o któ l való négyzetes M alah a n o b is-fé le eltérés arra u tal, h ogy a tejelő cigája nyájat (Cegléd) követően a hegyi cigája nyáj (Jákotpuszta) az, am elyik a legegységesebb. A hazai őshonos cigáják hegyi és alfö ld i v á lto z a ta it képviselő nyájak N e i-fé le g en etikai azonossága kicsi (0,6570); te h á t e tá jfa jtá k e te k in te tb e n is különböznek genetikailag egym ástól. A tejelő cigája a g enetikai polim orfizm us vizsgálata alapján is napjainkra egyértelm űen elkülönül az őshonos cigájától, te h á t indokolt a tejelő cigáját, m in t külön fa jtá t tö rzskönyvezni. A z értékelés tá m p o n to t ad az őshonos cigája hegyi v á lto za tá n a k, m int tá jfa jtá n a k, a m egoko ltab b elkülönítésére. Sum m ary. During th e preservation o f rare breeds it is im p o rta n t to m aintain n o t only th e nam e o f a breed b u t its characteristics to o, w hich can be perishable. The authors' aim w as to initiate m odern population genetic investigations ( ) w ith regards to DN A -polym orphism s in th e Hungarian Tsigai breed. They w e re looking fo r answ ers to th e ir n ew er processing (discrim inate analysis) h o w close genetic connection exists am ong th e Tsigai populations or w h e th e r th e d iversity o f M ilking Tsigai and N ative Tsigai or o f N ative Tsigai ecotypes can be proven. They stated th a t th e flocks (5 herds, 4 8 ew es in each) d iffe re d stron g ly fro m each o th e r according to all eig h t m icrosatellites (W ilk's Л = 0.059, pco.001). The average p ro portio n o f correct classification (83.7% ) w as highly satisfactory. T hat w as perfect (100% ) in th e case o f M ilkin g Tsigai. The predicted classification reached 93.3% in th e joined flo ck o f N ative- and M ilkin g Tsigai crossed populations (A kasztó and M akó). The m ountain ecotype o f N ative Tsigai (Jákotpuszta) had a grouping correctness o f as best as 95.1% (ignoring M ilking Tsigai). The squared M ahalanobis distances fro m th e group centroids indicated th a t n ext to the M ilking Tsigai (Cegléd) th e m ountain ecotype o f Native Tsigai is th e m ost hom ogenous. The Nei's genetic id e n tity o f th e tw o Hungarian N ative Tsigai flocks representing th e m ountain and low lan d (Kardoskút) ecotypes o f th e breed is as lo w as ; so these ecotypes d iffe r g en etically fro m each o th e r in this respect to o. A lso, according to th e investig ation based on g en etic polym orphism s th e M ilkin g Tsigai u nd o ub ted ly d iffers fro m th e N ative Tsigai by now adays, so its herd -b oo kin g as a separated breed is reasonable. The processing presents a basis fo r a m ore justified d iffe re n tia tio n o f m ountain varian t o f N ative Tsiagai as an ecotype. 660 Magyar Állatorvosok Lapja november

8 BAROMFI Néhány tényező hatása különböző házityúk-genotípusok tojásainak kelési idejére és keltethetőségére J MAG YAR L A P J A [ 2013/11 Sz. Bene - G. Kovács - F. Szabó - J. P. Polgár: Some effects on hatching time and hatchability of eggs of chickens of different genotype Bene Szabolcs1*, Kovács Gellért1, Szabó Ferenc2, Polgár J. Péter1 1] Pannon Egyetem, Georgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H-8360 Keszthely. * georgikon.hu 2] Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságés Élelmiszer-tudományi Kar Összefoglalás. A Szerzők a N em zeti Élelm iszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉbiH) Á lla tte nyésztési Igazgatóság, Tenyésztésszervezési és Teljesítm ényvizsgálati O sztálya által rendelkezésre bocsátott országos barom fikeltetési adatbázist d olg ozták fel. A z értékelést a 2010-es évre, valam in t 22 h á z ity ú k -g e n o típ u s ra -7 fajtá ra és 15 h ib rid re -te rje s z te tté k ki. A m unka során így összesen 8625 keltetési té te lh ez (kb. 236,6 m illió tojáshoz) ta rto zó kelési idő és ugyanennyi keltethetőségi a d at állt a rendelkezésükre. A kelési időt, valam in t a kelte th e tő s ég et befolyásoló számos tén yező közül a k e lte tő üzem nek, a genotíp usnak, a keltetési h ónapnak és az egy téte lb en k e lte te tt tojások szám ának h atását vizsgálták. A tén yező k befolyását a tu lajd o nság okra tö bb tén yezős variancia-analízissel (GLM ) értékelték. A kelési idő esetén a keltetőü zem hatása (98,22% ) d öntő m é rté kű n e k b izo n yu lt, a m á sik három v izsgált tén yező ebben nem já ts zo tt szám o ttevő szerepet. Ezzel szem ben a keltethetőség alakulásában az eg y téte lb en k e lte te tt to jáso k szám a v o lt m eghatározó (68,53% ), a keltetőü zem hatása 17,77%, a genotípusé pedig 8,89% vo lt. Á g en otíp usok közül a legjobb keltethetőség et a n ew fo xy chick (95,74% ), a red m aster S757 (91,58% ) és a hubbard JA57 (89,65% ) hib rid ek é rté k el. A keltethetőség korrigált fő átlag a 82,96% vo lt. A húshibrideknek rosszabb v o lt a keltethetőségük, m in t a vegyes hasznosítású g enotípusoknak. A nagy, tojás fe le tti té te le k keltethetősége (8 5, ,9 5 % ) m in teg y 10% -kal jobb v o lt, m int a kisebb, 5000 tojás a la tti té te le k é (76,23% ). Az ered m ények alapján m egállapíth ató, hogy a kelési idő hosszabbodásával a tojások keltethetőség e rom lik. S um m ary. T he research w a s carried o u t on d a ta su p plied by th e D e p a rtm e n t o f A nim al Registration and Breeding O rganization o f th e Hungarian N ational Food Safety A u th o rity. The evaluations w e re exten d ed to 7 breeds and 15 hybrids, 8625 hatching item s, ab o ut million eggs in T he e ffe c t o f h atchery, g e n o ty p e, m o n th o f hatching an d n um ber o f eggs in one hatching item on hatching tim e and hatchability w e re analyzed by m u lti-facto r analysis o f variance (GLM). H atch ery had th e biggest e ffe c t (98.2 2% ) on hatching tim e, w h ile th e o th e r th re e exam ined factors had not considerable influence on it. Hatchability w as m ostly (68.53% ) influenced by num ber o f eggs in one hatching item. The effect o f hatchery and genotype w as 17.77% and %, respectively. The rank o f th e investigated genotypes according to hatchability w e re as follow s: N e w Foxy Chick (95.74% ), Red M aster S757 (91.58% ) and Hubbard JA57 (89.65% ) hybrids. The corrected m ean value o f hatch ab ility w as 82.96%. The m eat ty p e hybrids show ed lo w er hatchability th an th e m ixed-use genotypes. The h atch ab ility o f large, over eggs per item s w as ap p ro xim ately 10% b etter ( % ), th an th e sm aller items (b e lo w 5000 eggs) (76.23% ). Based on th e results it can be stated th a t th e longer th e hatching tim e, w o rse th e hatchability o f hen eggs. 666 Magyar Állatorvosok Lapja november

9 KISÁLLAT Kutyák kisagyának mágneses rezonancia képalkotáson alapuló volumetriai elemzése M AG YAR I I L A P J A I 2013/11 K. Földes - B. Lőrincz - R. Garamvölgyi - G. Bajzik - R. Tokai - Zs. Lelovics - I. Répa: The volumetric evaluation of the canine cerebellum by using magnetic resonance imaging Földes Katalin1*, Lőríncz Borbála2, Garamvölgyl Rita2, Bajzik Gábor2, Tokai Richárd2, Lelovics Zsuzsanna2, Répa Imre2 1] Hallgató, SZIE-ÁOTK, Budapest. * gmail.com 2] Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet, Kaposvár Összefoglalás. A mágneses rezonancia képalkotás (M R I) napjainkban az eg yike azon kevés noninvazív eljárásoknak, am elyek segítségével az agy m orfológiai és fu nkcio nális sajátosságai egyidejűleg jól vizsgálhatók, így segítséget n yú jth atn ak az ep ilep szia h áttéro k ain ak feld erítéséb en. Szerzők ism eretei szerint nincs a szakirodalom ban epilepsziás ku tyák kisagyának m é re teit M R -fe lv étele k alapján feld o lg o zó tanulm ány. A vizsgálat célja különböző fa jtá jú, korú, ivarú ku tyák kisagyi té rfo g a té rté k e irő l ad a to kh o z ju tn i, valam in t választ kapni arra a kérdésre, hogy ku tyák esetében az ep ile p sziás m egbeteged ések h átteréb en á llh a t-e - a hum án b eteg ekhez hasonlóan - kisagyi atrophia. A szerzők fő kérdése: ki leh et-e m u tatn i az epilepsziát mágneses rezonanciás képalko táso n ala p u ló k is a g y té rfo g a t ala p ján k u ty á k esetében? A vizsgálatb an 16 szuka és 24 kan (n =40) v e tt részt, átlag é le tk o ru k 5,5 év vo lt. Ezen ku tyák kisagy- és n a g y a g y té rfo g a tá t az M R -fe lv é te le k alapján Osiris4 program segítségével m érték. A 4 0 k u ty á t n ég y csoportba o s z to ttá k, csoporto nkén t tíz eg yeddel: 1. egészséges k u tyá k n eg atív M R -rel, 2. epilepsziás k u tyá k n eg atív M R -rel, 3. epilepsziás ku tyák M R -rel m e g állapíth ató m orfo lógiai agyi elváltozással és 4. nem epilepsziás, d e M R-rel m egállapíth ató m orfo lógiai agyi elváltozást m u tató kutyák. Szerzők számos ad a to t n yertek különböző m éretű, korú és ivarú kutya agyi té rfo g a ta iró l. Továbbá 28 ebhulla agya is szerepel a tanulm án yb an, am elyek té rfo g a ti é rté k e it alapadatnyerés céljából, vízkiszorításos m ódszerrel h atáro ztá k meg a szerzők. Ugyancsak segítséget n yú jto ttak ezek az ad ato k a mérésekhez legm egfelelőbb MR-szekvencia és -sík kiválasztásához. Az e lv é g z e tt m érések alapján az epilepsziás ku tyákb an, a hum án b eteg ekhez hasonlóan, kisagyi atro p h ia fig y e lh e tő m eg, bár az ered m ények statisztikai elem zésével kapott értékei nem szignifikánsak (p=0,11, p=0,15). A szerzők vizsgálatai alapján az egyes agyi frakció k té rfo g a tá n a k m érésére leginkább a transzverzális síkú T2 sú lyo zott spin echo szekvenciával készült felvé telek a legalkalm asabbak. A szerzők következtetése az, hogy bár kevésbé gyakori, m int hum án epilepsziás páciensekben, valószínűleg a kisagyi atro p h ia m egjelenik epilepsziás ku tyákb an. Jelen kutatás kiindulási alapul szolgálhat to váb b i vizsgálatokhoz, am elyeket nagyobb egyedszám on, p atológiai vizsgálatokkal kiegészítve kell kiértékelni. Summary. M agnetic resonance im aging (M RI) is one o f those non-invasive proceedings, w hich allow s to m easure a t th e sam e tim e th e m orphologic and fu nctio n al specificities o f th e brain, th e re fo re it can help to understand th e causes o f epilepsy. As fa r as th e authors kn o w, in th e literatu re th e re is no such study a t th e present, w hich w o u ld process th e cerebral an d cerebellar sizes o f ep ile p tic dogs based on M R im aging. The aim o f th e study w as to o b tain basic datas o f th e cerebellar vo lum e o f d iffe re n t sized dogs an d to exam in e th a t cerebellar a tro p h y could be in th e background o f epilepsy in th e case o f dogs just like in hum an patients. Their main question w as if it is possible to id entify epilepsy in canine patients by using m agnetic resonance imaging Kutyák agytérfogatának mérése 675

A 2013/11. SZÁM TARTALMA. Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos

A 2013/11. SZÁM TARTALMA. Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos A 2013/11. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései JUH Hornok

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) A szerkesztôség tanácsadó testülete (Editorial advisory board): Elnök

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

Jubileumi szám Centenary Issue

Jubileumi szám Centenary Issue Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 5. sz. 2007. október Jubileumi szám Centenary Issue Főszerkesztő:

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E S J E L E N T É S 2 0 A N N U A L R E P O R T A l a p í t v a 1 9 9 1 S i n c e 1 9 9 1 L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63. 2. Alapítás éve: 1952

ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63. 2. Alapítás éve: 1952 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS 2014. 63. 2 Alapítás éve: 1952 ÁLLATTENYÉSZTÉS TARTÁS TAKARMÁNYOZÁS

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M A SÁRGA CICKAFARK VÉDELME N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági Állatés Növényegészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975.

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. Referátumok Reports Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÁSI István BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. A gyomorvész (nosematosis)

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben