Hungarian Ъсаесщу of^sckncea CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA. Я f i ч.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian Ъсаесщу of^sckncea CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA. Я f i ч."

Átírás

1 Hu* Я f i ч. оо KFKI /G VI6ASSY J. AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA Hungarian Ъсаесщу of^sckncea CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI /G PREPRINT AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA VIGASSY J. Központi Fizikai Kutató Intézet 1525 Budapest 114, Pl. 49 HU ISSN Ю

3 KIVONAT Л?. к-4 г. gép nyújtotta lehetőségek biztosi tották azt, hogy az SSYST-1 programrendszert honosíthassuk. Ez.1 rendszer kiváltji az SSYST-2 rendszert, melyet a KFKI-ban korábban л fűtőelem viselkedés számítására használtunk. Jelen riport n.i'iyar nyelvű rendszeriéi rást ad az SSYST- 1 rendszerről, összefoglalja a honosítás tapasztalatait és az SSYST rendszerverziók fejlődési irányvonalat vázolja. Л hazai cclu alkalmazások előtt álló nehézségeket szinten elemezzíik. АКНОТЛЦИЯ Возможности "Hui типа EC-1045 обеспечили использование программной системы SSYST-3. Эта система заменит SSYST-2, которая до сих пор использовалась п ЦИФИ для расчета поведения т^пловыделяпцих -элементов. В данной раооте дается описание системы SSYST-3 на венгерском языке, резюмируется опыт ввода в зксплуатацип и характеризуется основное направление развития вариантов системы SSYST. ОГсуждагтс;» также трудности, елячанные с использованием этой системы. ABSTRACT 1 Он ing possibilities of the ESR-lo4 r > computer the program system SSYST-) could be installed, This system replaces SSYST-2 formerly used for fuel behaviour analysis in icfltp. This report gives the system description for.ssyst-3 in Humurian, experience:; obtained during installation in Hungary and the cour ;e of development of the SSYST code versions. Problems of practical application for domestic purposes are also discussed.

4 1. A fűtőelem viselkedés_és_számitása_modul.áris_2ro<jramrends Az atomreaktorok fűtőelemeiben különféle fizikai es kémiai folyamatok is lejátszódnak akkor, ha az üzemitől eltérő rendkívüli körülmények közé kerülnek. Összefoglalóan ezt a folyamatsort "fűtőelem viselkedés"-nek szokás nevezni. Knnek ismerete elsősorban a biztonsáai analízis szempontjából fontos, hiszen nem kivánt eseményekről, folyamatokról van szó. Jóllehet a részfolyamatok kísérleti utón is megismerhetnek, maga a "fűtőelem viselkedés" általában csak számítással követhető. Л részfolyamatok-. ra végzett kísérletek alkalmasak lehetnek a részfolyamatokat számító programok hitelesítésére. Az egyes részfolyamatok számítása során viszont feltételezésekkel kell élni a többi részfolyamat, a "környezet", a "peremfeltételek" vonatkozásában. Ha alkalmasan választunk meg egy "rövid", At hosszúságú időintervallumot, akkor feltehető, hogy ezen belül a "oeremfeltételek" olyan kicsit változnak csak meg, hogy e változástól, e változásnak a kiválasztott részfolyamatra való hatásától eltekinthetünk. Ez a gondolat felhívja a figyelmet a következő számítási stratégia lehetőségére: ha ismert az induló időpontban a fütőelemrud állapota, "állapot vektora", akkor egy kellően rövid At intervallumban a fütőelemrud "viselkedése" helyeden irható le az egyes fizikai-kémiai részfolyamatok számítására szolgáló egyedi programokkal. A programok alkalmas sorrendben egymás után futtatandók. A futtatások elkészülte után definiálható a fütőelemrud "uj állapotvektora". Ily módon a viselkedés numerikus követésének egy ciklusa megtörtént. Ezt kellő számszor ismételve a gyakorlati probléma megoldható, feltéve, hogy a folyamat egészéről és a részfolyamatok kölcsönhatásairól van elég a priori információnk ahhoz, hogy a At intervallumok sorozatát felvehessük, avagy alooritrcust adhassunk men arra, hogy a fütőelemrud "ál.lapotvektora" ismeretében ez tetszőleges t: időpontban megállapítható lehessen.

5 - 2 - Az eddigiekben vázolt számitási stratéaia alkalmas arra, hogy automatizálásra kerüljön. Abban az esetben, ha az egyedi fizikai-kémiai folyamatok leirására szolgáló egyes «zámitógépi programok nem túlságosan nagyok, vagy nem túlságosan bonyolultak, és ezen túlmenően számuk sem tul nagy, akkor az automatizálás kézenfekvő módja egy "nagy" számitógépi program létrehozása a több kicsiből. Megfelelő common Ыоск-ок alkalmazásával megoldható az egyes részfolyamatokat leiró programrészek közötti információcsere. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az igy létrejövő bonyolultabb naay nrogram még megalkotója számára is áttekinthetetlenné válhat. Eay kb. 4O00 kártyát meghaladó FORTRAN program minden részlete már nem tartható fejben, idő sincs a ledokumentálására, igy a szerző teljes szellemi képességeinek határára kerül és a problémába fullad. Bonyolultabb esetekben - mint például az atomreaktorok reaktorfizikai tervezése, vagy a mi esetünkben a fűtőelemek viselkedésének előrejelzése számitással baleseti körülményekre - az előbb vázolt ut eleve járhatatlan. Az ilyen programozástechnikai, pontosabban rendszerprogramozói helyzetek leküzdésére a njoduláris_prooram- SQe 2SE!S módszere szolgálhat. 2. Modularis_2 ogramrendszerek_létrehozása A moduláris programrendszerekben az összeépítésre kerülő, általában több szubrutinból álló egyes egyszerűbb programoknak a modulok felelnek meg.ezek belső szerkezedével nem törődik a rendszermatematil.us. Az б feladata az, hogy a rendszert egészében kézben tartsa és a felhasználók számára biztosítsa a rendezer rendelkezésre állását. Látható, hogy egy moduláris programrendszer megalkotása túlnő az alkalmazási szakmában is jártas programozómérnök feladatkörén. Ez méginkább nyilvánvalóvá válik, ha áttekintjük azokat a problémákat, melyeket a létrehozás során meg kell oldani. Ezek ugyanis főbb vonalakban a következők lehetnek: *

6 - * - 1./ A rendszer létrehozása során biztosítani kell a felhasználó számára annak a lehetőségét, hogy tetszőlegesen válogathasson a rendelkezésre álló modulok között és előírhassa azt, hogy az egyes inodulok milyen hivási sorrendben kerüljenek vagy ne kerüljenek végrehajtásra. /Szokás a modulok végrehajtási sorrendjét számitási_utnak is nevezni./ 2./ A rendszernek bővíthetőnek kell lennie, azaz a rendszermatematikus számára biztosítani kell azt a rendszer struktúrájának a!kalm.is megválasztásával, hogy uj modulokat könnyen integrálhasson bele a rendszerbe, a modulokat cserélgethesse, korrigálhassa stb. 3./ A felhasználó számára egységes és kényelmes input-output lehetőségeket kell biztosítani annak ellenére, hogy az egyes modulok eredetileg ebben a tekintetben is jelentősen eltérhettek. 4./ A felhasználó számára lehetőleg széleskörű adatbázist kell a rendszerrel együtt rendelkezésre bocsájtani olymódon, hogy a moduláris programrendszer az adatok eme könyvtárához közvetlenül hozzáférhessen. Biztosítani kell azt is, hogy ezen adatbázis könnyen módositható-átszerkeszthető lehessen. Ezúton a felhasználó munkáját nemcsak a moduláris rendszer programozási keretei támogatják, hanem kiinduló munkahipotézisek és anyagállandók is rendelkezésre állnak. 5./ A moduláris programrendszer struktúráját ugy kell megválasztani, hogy az egyes alkalmazásokban a körülmények között optimális objekt modult könnyen lehessen életre hivni. Vonatkozik ez a 2. pontban emiitett bővíthetőséghez hasonló szükithetőségre is, de főképpen a gyorsmemória igény rugalmas változtathatóságára gondolunk itt. Manapság ennek főképpen csak a futtatási költségek csökkentése szempontjából van jelentősége.

7 - 4 - b.j luzt'->.-; i t...mi kell, Ному a moduláris rendszer input-ként könynyi.-ii 1 *.' I has/ná 1 hasson inas programok utján nyert mágneses adatiiot'!< /ok;>.-; 11..-:i«!, lkf/ósiv aj]ó számítási eredményeket. Ez a lehetősé.; r.nmis'jks/'w ózza i\ nodularis programrendszer teljesítőképességét; esetünkben 'ehetővé teszi, hogy a fűtőelemek környezetének leirása, azaz a baleseti helyzet a fűtőelem számára automatikusan specifikálható legyen. 7./ Kellő dokumentációt kell a felhasználó rendelkezésére bocsájtani munkájához. Ezen információknak ki kell terjedniük az egyes modulokra, a rendszer egészének szervezésére és kezelésére, a rendszer adatkezelésére és adatbázisára, a rendszer adaptációs és kiterjesztési lehetőségeire is. /Állandóan fejlődő rendszer esetében az up-to-date információk rendelkezésre bocsajtása rendkivül nehéz feladat!/ Л fentiekben jellemzett fcadattömeg leküzdésére a moduláris rendszerek keretei között többféle módszer van. Munkánkban annak a módszernek az ismertetésére szorítkozunk csupán, amely az SSYST moduláris programrendszer kapcsán alkalmazásra talált. E rendszert a Stuttgarti Műegyetem Magenergetikai és Energiarendszerek Intézete /IKE, Stuttgart, NSZK/ dolgozta ki együttműködve a Karlsruhei Magkutatóközponttal /KfK, Karlsruhe, NSZK/. A fejlesztés bázisa az a többéves tapasztalat volt, amelyet az RSY3T [ 1 j reaktorfizikai moduláris programrendszer kidolgozása és alkalmazása során a német szakértők szereztek. Az az első rer-.dszerverzió, melyhez a szerzők először nemzetközi hozzáférést biztosítottak a NEA DATA BANK-on keresztül ['2/,az az SSYST-2 verzió 3j volt. E verziónak kiterjedt irodalma van: а С 31/ kezelési útmutatón kivül emlitést érdemel a [4] rendszerleírás, az tb J elsődleges jelentés, mely a leglényegesebb modulokat ismerteti, valamint a 6 ~] modulspecifikáció. A moduláris rendszer

8 ismertetését, reklámozását cólo/za a lehetséges felhasználók számára a 7 j és C& 1 anyaq is. Л [91 riportban bemutatásra kerül az a PRKPRO nevű előfordit.ó-udatösszeállitó program, mely az SSYST-2 programrendszer bonyolult input iának eikészitését van hivatva megkönnyíteni. Jóllehet mindezen anyauok oqyütt sem tekinthetők az SSYST-2 rendszerverzió hiánytalan leírásának, és iijy nehézségek vannak az adaptáció és alkalmazás során, a szerzők méqis párhuzamosan a továbbfejlesztésen dolgoznak. Mint arról Saclay-ből származó hirek informálnak [loj»nemzetközileq rendelkezésre áll már az SSYST-3 verzió Cll I, sőt a szerzők már sikereket értek el az SSYST-4 verzióval is f12 1. Л [8 ] beszámoló szerint - saját tapasztalatainkkal nem megegyezően - az SSYST-3 verzió kompatibilis maradt az SSYST-/ verzióval. Az eltérések főképpen a felhasználók kényelmét szolgálják. így valamennyi üzenet, amelyet a rendszer-mag, az általános célú modulok, valamint az alkalmazás orientált modulok küldenek a felhasználónak, angol nyelvűek lettek. Továbbá a felhasználó finomabban szabályozhatja a kiirások - azaz a felhasználóhoz érkező információ - mennyiségét. Az alkalmazás orientált modulok kapcsán a fejlesztés elsősorban az egydimenziós hővezetést és a deformációs modellt érinti. Bővebb a rendelkezésre álló modulok száma is: az ujraelárasztás részletesebb számítására alkalmas, átdolgozott REFLOS modell fl3.«nemzetközileg hozzáférhetővé vált. üj modulok is beépítésre kerültek, mint a fűtőelemek meghibásodásainak statisztikus analízisére szolgáló szubrutin csomag [^11, 14 }, valamint a Zircaloy magasabb hőmérsékleten történő oxidációját Fzárnitó MULTRAN modul, amelyet a SIMTRAN fl5j program alapján fejlesztettek ki. Annak oka, hogy az SSYST programrendszer ilyen rugalmasan fejlődik, többirányú. Közrejátszhat többek között az, hogy fontos felhasználói igényt elégít ki, és igy a f ejlebztő-összeszerkesztő gárda megfelelő méretű, de fontos szerepet kell tulajdonítani a rendszeren belül megvalósuló információcsere rendszerének is.

9 í, Kesslet, i (си..- (ими került r>ul> I i k. i I.is i.1. Most csak annyit )' ' :. ": ( : ', hogy < íends/ei к i \( > I ;<HMK.I 1 a n<i<iy h.it.iss.il kel it i : i- iii;i. Í/ I ИМ 'i:-'i iriiíi:,.-c!.'klirn i'4'. v.i 1 osii 11 л chit file ke/e le:;:n -k. И gondola t t a I elérkeztünk a/ ssyst programrendszerek és más programok k.ipe.s">l.it áuak kér uéséf.o.:. Programok ho Ztika 4 s»ol.isa r/^ssy^trtjndszerhez Mini e!...!. -HÍ I i f el t ik, 1 Ki:.(.O.í t»104 ram (J*], va.iy SIMTRAN ргочгат \_ i > : teljes értékű modulként, kerültek az SSYST-J programrendszerbe beépítésre. Más programok valarrely okból - póldciul memóriaigényük, b«.nyolul t sáquk vacjy qcpidőigényük miatt - nem alkalmasak ilyen beépítésié, vagy pediq nincs is erre iqény, mivel az i nf"orr:iá - ióárarilás egyirányú, azaz főképpen csak az SiíYST oroaranrendsze moduljai felé tört «'ni k. Ilyenkor eléq e programokat csak lazán vaqy egyáitaláa nem kapcsolni c. programrendszerhez, azaz nein k> i i a "pro«iramhi vast " automatizálni, de a számítási eredmér "kd.1 rendszer szamára "ehetővé", fogyaszthatóvá kell len: 1. Az szükséges ehhez, hoqy ezek az eredmények a rendszeren í«lü!i információcsere formai követelményei лек meg feleié,1 lukra legyenek hozhatóak. Az itt. felmerülő metodikai prol ] iák1.1 a 7. fejezetben térünk ki, különös tekintettel Ü»d-:i.Äi''l/eodfi игсгашга [l6, 17, 18j, bár említésre méltó meg ebből.1 szempontból a kezdeti eloszlásokat számító COMKVHK-1 M-.í program f19j, vaqy a RELAP4/mod6 helyett alkalmazható NORCOOi. program 20 ] is. Maga a/ :;.ÍY:;T rendszer bonyolult software produktum. Adaptálása, alkalmazása - különösen a rendelkezésre álló irodalom áttekinthetetlensége és más hiányosságai miatt - rendkívül sok prohlénat. vet fel. Az ÍÍ.SYNT-/ rendszerrel kapcsolatosan

10 - 7 - ezekről a f^l/ 22, 23, 24, 25 j munkákban számoltunk be. E munkák összességükben :>em tekinthetők az SSYST-2 rendszer magyar nyelvű dokumentálásának, inkább felhasználói tapasztalatok lettek bennük összegyűjtve a fontosabb rendszerjellemzők megrdása mellett. Az SSYST-3 ir.oduláris programrendszer szervezésében nem tér el az SSYST-2 rendszertől. Viláqosan n.eg kell különböztetni itt is magát a programrendszert a hozzárendelt adatrendszertől. Maga a programrendszer lényegében két részből áll: a rendszermagból /NUCLEUS/, mely több szubrutinra osztható; egyesek közülük IBM-370-es gépen értelmezhető ASSEMBLER nyelven, mások FORTRAN-IV nyelven Íródtak. Л mag kezeli az adatbázist, és vezérli a programfutást, tehát gondoskodik a számítási ut betartásáról. Ehhez szüksége van az FTO5F0O1 periférián összeállított alacsony szintű felhasználó orientált vezérlő nyelven megirt inputra. Lényegében ezen az inputon keresztül vezérli a felhasználó a moduláris rendszer teljes működését; a modulokból, melyek lényegében FORTRAN-IV nyelven irt, félig önálló programok. Ezek mindegyike egy pontosan definiált, körülhatárolt feladatot lát el; például egy At intervallumon keresztül modellez egy kiválasztott fizikai részfolyamatot, de külön modullal lehet valamely matematikai vagy adatkezelési, adatrendezési feladat is megoldva. Az egyes modulok a korszerű programozási elveknek megfelelően nem hívják egymást. Л modulok hívásáról a NUCLEUS gondoskodik a felhasználó által előkészített input és a rendszert leíró belső táblázatai segítségével. A modulok, eltekintve néhány lazán kapcsolódó programtól, nem olvasnak be input adatokat. Ehelyett a magbari szereplő néhány speciális szubrutinon, un. interface-rutinon keresztül kell az adatbázis megfelelő részéhez hozzáférniük. Ugyanígy a modulok számitási eredményei

11 - 8 - is lényegében az adatbázis egy részleges felújításaként jelennek meg. A moduláris programrendszerhez tartozó adatrendszer ismét lényegében két részből áll, már ami egyetlenegy SSYST futtatást illet: - az FTO5FO01 periférián összeállított felhasználói input-ból. Ez az input tartalmaz minden olyan információt, ami a felhasználótól származik. Ezek vagy a rendszer futásának módjára, a modulok hivásának sorrendjére, azaz a számítási útra vonatkoznak, vagy pedig numerikus, a számitási esetre vonatkozó adatu#c vagy adat táblázatok, melyek a futtatás során kerülnek felhasználásra; - a rendszer belső adatkönyvtárának rendszere, mely a futtatáshoz háttértárolóból kerül beolvasásra, a felhasználó instrukcióinak megfelelően részben vagy egészben a gyorsmemória megfelelő részébe másolódik át és ott esetleg módositásra is kerül. A gyorsmemóriában a futáshoz standardizált adatblokkok asszisztálnak. Ezek sorsáról szintén a felhasználó intézkedik az input-on keresztül, beleértve ezen adatblokkok létrehozását is. A standardizált adatblokkok két fo részből állnak: egy rögzitett formátumú leiró vektorból és egy változó hosszúságú adatmezőből. Négy fő tipusuk van: /1/ real v. integer tipusu mennyiségeket tartalmazó mátrixok /speciális esetként vektorok/. Ilyen tipusu blokkban tárolja a rendszer a memóriában a fűtőelem geometria és anyagi összetétel definiálására szolgáló adatokat, specifikációkat, a fizikai mennyiségek helyfüggő táblázatos értékeit, például hömérsékletértékeket, szóval a fűtőelem "állapotvektorát".

12 - 9 - A rendszerszervezés lényegéhez tartozik, hogy a különböző fizikai jelentésű mennyiségek általában különféle blokkokban kerülnek elhelyezésbe. Rendszerkonvenciók biztositják, hogy az egyes modulok információt szerezhessenek arról, hogy az egyes fizikai mennyiségeket hol találhatják meg. E konvenciók szerint kell az input összeállitójának eljárni, ha eredményt kivan elérni. /2y /általános/ vezériőblokkok, melyek legtöbbje teljesen standardizált szerkezetű és hosszúságú. Egész /integer/ és valós /real/ mennyiségeket egyaránt tartalmaznak. Segitségükkei definiálható a program végrehajtásának általános ellenőrzése és a modulok közti kommunikáció; más szavakkal: a memóriában elhelyezkedő standardizált adatblokkok csak az itt tárolt információk alapján érhetőek el. A legfontosabb információ az egyes adatblokkok neve. Ezek a nevek az SSYST rendszerben maximálisan 7 számjegyből álló egész számok. Minden futtatáshoz legalább a futtatás megkezdésekor, tehát az input elején definiálandó egy általános vezérlőblokk. Ez tartalmazza a futtatáshoz tartozó leglényegesebb információkat. Ezek leglényegesebbike - ha ezt egyáltalán ki lehet igy mondani - a többi vezérlőblokk elnevezése /száma/. Ugyanis л legtöbb modul vezérlése saját speciális vezérlőblokkjával történik. Ezekben egyéb információk mellett meg kell adni az aktuális "memóriakiosztást" a fizikai modul számára abban az időpontban, amikor a fizikai modul hivásra kerül. Megjegyezzük, hogy addig, amig az egyes modulok a korszerű programozási elveknek megfelelően nem hivhatják egymást, a vezér.lőblokkokban nem kerülhető el az egymásra való, esetleg többszörösen alárétegezett hivatkozás. Egy alkalmazási példa kapcsán ilyet mutatunk be az 1. ábrán /lásd 25]-öt is!/

13 /3y anyagi jellemzők ér- egyéb paraméterek táblázatni, elsősorban könyvtári adatok, molyok szerkesztésekor az interpolálhatóság szempontja volt a/, irányadó. Л különféle interpolációk végrehajtása az SSYST rendszereken belül rendszerfunkció keretében van megoldva. M/ SPEICHER blokkok. Ezek az inputon összeállításra kerülő vezérlönyelvi utasitások sorozatai. Lényegében a JCL nyelvből ismert JOB C0NTR0LL PROCEDURE-knek a megfelelői. Segítségükkel az input tetszőleges helyén összetett utasítássorozat végrehajtását kezdeményezhetjük. A felhasználó a rendszert aí FT05F001 periférián elkészitett felhasználói inputon keresztül vezérli. Az input összeállitása rendkívül összetett és nagy gyakorlatot megkivánó eljárás, munka. Feltételezve, hogy a moduláris programrendszer szükséges elemei objekt modul formájában a gépre installálva vannak, az input megfelelő összeállitása utján kell a felhasználónak gondoskodni a futás teljes megszervezéséről. így gondolni kell arra, hogy - az általános vezérlőblor.,. utján a "memóriaszerkezet" meg legyen srervezve; - az egyes modulok vezérlőblokkjai a szükséges információkkal fel legyenek töltve; - az adatkönyvtár megfelelő verziója a futás számára előkészítve, aktivizálva legyen; - járulékos adatok a megfelelő adathordozókról elérhető pozícióba kerüljenek; - а számítási ut megfelelő utasításokkal definiálva legyen; - részeredmények és eredmények kinyomtatásra kerüljenek; - a kinyomtatások szerkezete definiálva legyen; - rajzkószitéchez szükséges output kihozatala definiálva legyen; - lazán kapcsolt modulok inputja biztosítva legyen.

14 Mindezen szempontok figyelembevételére a felhasználó kezében a vezérszavak rendszere szolgál, mely lényegében megegyezik az SSYST-2 modulverzió vezérszó rendszerével, jóllehet egy-két racdu? és adatrendszere időközben megváltozott. /Ld. [21.] l.sz. melléklet./ Az ujabb modulok természetesen ujabb vezérszavakat jelentenek. 7. REIAP4/mod6_eredmény^k_felhasználása_inrjutként A fűtőelem viselkedés tekinthető a fűtőelem válaszának az ot érő külső, esetleg baleseti behatásra. Ilyen külső körülmények a LÓCA baleset során állnak elő leginkább. A LÓCA baleset leírásának, kiszámításának nemzetközi szinten is elismert eszköze a RELAP4/mod6 program. Az SSYST-2 rendszerverzióval már történtek olyan számitások hazai felhasználásra /ld. [ 233 és[24]/, melyek RELAP eredményekre támaszkodtak. Ezen összetett számitások metodikája megvilágítható a 2. ábra /["2 5*] alapján/ felhasználásával. Az Цр -ben végzett számitások leírják a LÓCA baleset lefolyását és az eredmények, melyek az FT04F001 RELAP plot restart file-on jelennek meg, tartalmazzák a reaktor alsó és felső kamrájának állapotát az idő függvényében megadó adatokat is. Ezen gépi reprezentációban meglévő adatokat FT02F00l-es inputként felhasználva egy következő RELAP számitásban (2) a legforróbb hütőcsatorna viselkedése számitható ki. Ennek FT04F002-n megjelenő outputja tartalmazza a hütőcsatorna teljes hőfizikai leírását az idő függvényében, beleértve még az aktuális felületi hoátadási tényezőket is. Egy további (з) jelű RELAP szerkesztési futtatással olyan formára hozhatjuk ezen eredményeinket, melyet az SSYST rendszer már olvasni tud.

15 -!'.' - \ (!'.; :.:'.'i: Г ( i 1 vcu/.'4t :;:ч ч к«;:;/ I es i fázissal, ózon adatok ч/.'>:'-: '!'! :">(! ' I ni.,, i Mm!.11 i ós futás szamara szükséges h<;tár f elh:b'li ' ч ÜLI им л :;.-<" Ь т./t lu't i K-k. A/ ('">.' fázis ifja 1«: a íütö- ; 1 " i i!'!.-;'. í'.niii'k t a )/.o I us i u :;,:,inl erf'dim>nyoi t az eredmé nyek közül,i (ь) ;/i'ikrs:',t!í prnqruminul kell külön fázisban Ö:;KV:I"/.'Í 1 "м U ti i is u ra jzo1ópiour am inputját összosze-rkoszteni. Л (l) I azíslkin készülnek о1..i rajzok. Célunknak tart. juk о munkanenetnek az SSYST-3 programrendszer kapcsán való biztosit ásat is. Ez előtt azonban móq több akadály áll, mint orról, a követ kezö pont. be: a mo< jeml okozunk. 8. Az HoYST^J _L' 'J c JSílÜE_L! 01 J 0 i:il a EE_ú^_'ií alkalmazás előtt álló Az SSY.ST-3 moduláris proii anirondszer honos i t.ására az első kísérletet 198f> első féb'v<"bon tettük. A honosítás céljára érkezett rendszerveiztó mellé 4 db. egyszerűbb tesztfeladatot mellékeltek. Л honosítás az ESz.R-l040-os gépen indult. Kitűnt, hogy bár a modulok sikeresen állíthatók elő a gépen futásra képes objokt modul formájában, a NUCLEUS generálása a gépen nem lehet uikoros, mi vol bizonyos HARDWARE utasítások ezen a gépen nincsenek meg. Másodszorra kísérletet tettünk arra, hogy az ESzR-1040-es gépen futásképes, az SSYST-2 rend szerverzióhoz tartozó NUCLEUS-ra bízzuk az SSYST-3 rendszer vezérlését. E kísérletünk nem járt sikerrel. Tekintettel arra, hogy már ekkor szerelés alatt állt a Kí'K í E'SzR-1045-Ös gépe, a munkát a gép üzembeállítását követő időre halasztottuk cl. Időközbon kísérletet tettünk arra, hogy az SSYST-3-mal folyó munkát az TAEA számitóközpont jí ; <an folytassuk. Sikerült is ott az :isyst-3 rendszerverzlót idegen segítséggel üzembe állítani és a 4 említett eqyszerübb tesztfeladatot, sikerrel lefuttatni. Kísérletet tettünk további olyan tesztfeladatok lefuttatására is, melyeket az SSYST-z" rendszertől vettank kölcsön,

16 támaszkodva a i 8~1 -ban található információra, miszerint az SSYST-3 rendszer kompatibilis maradt az SSYbT-2 rendszerrel. Hosszabb kísérletezgetés után meg kellett állapitani, hogy a kompatibilitás ténye nem áll fenn. Jóllehet nemzetközi együttműködésben kivántuk a problémát megoldani, az máig sem sikerült; igy az IAEA számitóközpontjában sem sikerült 4-nél magasabb sorszámú tesztfeladatot lefuttatni. Ez a tény nem elégitheti ki a felhasználói igényeket, hiszen az egyszerűbb tesztfeladatok nem alkalmasak minden egyes modul sikeres honositásának bizonyításához. A KFKI ESzR-1045-ös gépének üzembeállítása után sikerült az SSYST-3 rendszer gépre való honcsitása. Sőt az üzembeállitott verzión sikerült néhány olyan javitást is végrehajtani, ami időközben kiderült hibák elhárítására vonatkozott. így a NEA-CPL-t61 jövő információk alapján javitottuk a VARIO modult, Rossendorfból /NDK/ jövő információ alapján pedig a MODIF és RANDM modulokat. Ezek alapján a honosítást sikeresnek tartjuk, jóllehet egyes modulok tesztelése még nem történhetett meg. Megtettük az első lépéseket az SSYST-3 rendszer hazai alkalmazása felé. Felmértük a szükséges tennivalókat. Megállapítottuk, hogy a WER reaktor fűtőelemek tervezési eltérései, elsősorban a tengely menti üregezés jelentős modellezési nehézségeket vet fel /ld. Г 26]/. Szükség van a burkolat tartós melegfolyásának számitásbavételére a PIN program /[27] és [28] / hazai alkalmazása és az SSYST-3 rendszerhez való laza kapcsolása utján. Már előre látható, hogy egy ilyen programösszefűzési munka a hazai számítástechnikai adottságok mellett hosszadalmas lesz. Ugyanakkor nehézségeket okoz, hogy a WER fűtőelemek felépítésében résztvevő anyagok csak rokonai a KWU fűtőelemek anyagainak, amelyekre vonatkozó anyagállandókra épül az SSYST-3 rendszer könyvtára. Ma még nem látható biztosítottnak a könyvtár teljesértékü felújítása, WER orientálása, ami nélkül a számítási eredmények nem tekinthetők teljesértéküeknek.

17 Előkészítettük az SSYST-3 rendszerverzió további tesztelését a pro«jram szerzőitől Ы.szerzett további tesztfeladatokkal.e feladatok honositása és lefuttatása, a tesztelés azonban nem tekinthető a jelen tervidőszak tárgyának. Végezetül megemlítjük, hogy az SSYST-2 rendszert az IAEA számitógépén korábban sikerült megfelelő rajzos output rendszerrel ellátnunk. Hasonló rajzolási lehetőségek hazai biztosítása csak távolabbi elképzeléseink közt szerepel. Köszönetnyilvánítás Köszönet illeti Dr. Szabados László főosztályvezetőt a téma felvetéséért és állandó érdeklődéséért, Dr. Perneczky Lászlót a problémák aktiv megoldásába való bekapcsolódásáért és diszkussziókért, valamint J. Linók matematikust /Rossendorf/ a hasznos konzultációkért.

18 Irodalomjegyzék [ 1 } R. Ruehle: RSYST, an Integrated Modular System with Data Basis, for Automated Calculation of Nuclear Reactors. Report: IKR-BNR-4-12/ORNL-Tr-2796/Jan [2] Nuclear Programs Abstracts of the NEA DATA BANK.Serie NEA-IAEA. NEA/OECD, Gif sur Yvette, Sept [3] R. Meyder: SSYST-2. Eingabebeschreibung und Handhabung. Report: KfK-2966, Nov [4] H. Borgwaldt, W. Gulden: SSYST, a Code-System for Analysing Transient LWR Fuel Rod Behaviour under Off-Normal Conditions. Report: KfK-3359, [53 R. Meyder: Modelle zum Brennstabverhalten. Report: KfK- IRE-Primärbericht, PNS-Nr. 499/80; Jul Г61[ L. EhnisrZETHYD, a SSYST-Module for Solving Simultaneously the Heat Conduction Equation in the Fuel Rod and the Energy Equation in the Coolant Channel. Report: KfK-3048, Okt [7З H. Borgwaldt, W. Gulden: SSYST, a Code-System for Analysing Transient LWR Fuel Rod Behaviour under Off-Normal Conditions. IAEA Specialists' Meeting on Water Reactor Fuel Element Performance Computer Modelling, March 1982, Preston, UK. 8 ] H. Borgwaldt et al:the Code System SSYST. Present Status and Current Development. Technical Committee /Workshop on the IAEA Programme in the Use of Computer Codes for Safety Analysis , 1984, Varna, Bulgaria. [9J H. Borgwaldt: PREPRO, A Preprocessor Code for SSYST Input. Report: KfK-3537, Mai 1983.

19 - lt. - ÍO ] News from the NKA DATA BANK No. 2-July 1985, pp Till R. Meyder: SSYST-3. Eingabebeschreibung und Handhabung. Report: KfК-Í654, Dez l2} U. Lang, F. Schmidt, R. Bisanz and И. Borgwaldt: Analysis of the Fuel Heat-up and Melting Experiments NIELS-CORA with the Code-system SSYST-4. Int. Meeting on Thermal Reactor Nuclear Safety, , Karlsruhe. Report: KfK-3880/2, pp } E. Kersting: Rechenprogram REFLOS, ein Program zur Berechnung des Wiederauffüll- und Flutvorganges. Report: (-RS-A-163. [l4] J.D. Schubert et al: Eine probabilistische SSYST-3 Analyse eines DWR-Cores bei Kühlmittelverlust mit grosse" 1 Leck. Report: KfK-3873, Karlsruhe, Mai [*15] S. Halang: SIMTRAN I - Л Computer Code for Simultaneous Calculation of Oxygen Distributions and Temperature Profiles in Zircaloy During Exposure to High-Temperature Oxidizing Environments. Report: ORNL-5083, Oak Ridge, Nov [l6^ Nuclear Program Abstracts of the NEA DATA BANK.Serie NESC. NEA/OECD, Gif sur Yvette, Nov l7] K.V. Moore, W.H. Rettig: RELAP4 - a Computer Program foi Transient Thermal Hydraulic Analysis. Report: ANCR-1127, Dec [18] S.R. Fischer, L.H. Sullivan et al: RELAP4/modf>'к Users M.MpKil. Report: CDAf'-TH-D03, Jan

20 Г 19 "J P. Verbeek and N. Hoppe Report: BN /1976/ 20] P. Astrup: NORCOOL-J. A Programme for Analysis of BWR Emergency Core Cooling by Top Spray and Reflooding. Input Description. Report: NORHAV-D-82 /3/81/ 2l} Dus M., Perneczky L. és Szabados L.: Az SSYST-2 programrendszer honosítási eredményei. Report: KI'K [ , Febr } Dus M., Ézsöl Gy., Perneczky I,. és Szabados L. : Az SSYST programrendszer alkalmazási tapasztalatai. Report: KFKI , Jan } Perneczky L., Szabados L. és Tóth I.: A RELAP4/mod6 program alkalmazása a Paksi Atomerőműre, beleértve a mod6 és SSYST-2 együttes alkalmazását. Report: KFKI , január } Th.Bandurski, Perneczky L., Szabados L. és Vigassy J.: A RELAP4/mod6 alkalmazása a Paksi Atomerőműre, beleértve a mod6 és SSYST-2 együttes alkalmazását. IT. rész. Report: KFKI , január [25J L. Perneczky, J. Vigassy: Some aspects in use of the SSYST code system for calculations of fuel behaviour under LOCA conditions. IAEA Specialists' Meeting on Fuel Behaviour under Accident Conditions and Acceptance Criteria , Warsaw, Poland. ^26^ j. Linek: Experience with the SSYST code in the analysis of WER type fuel. IAEA Specialists' Meeting on Fuel Behaviour under Accident Conditions and Acceptance Criteria , Warsaw, Poland.

21 [ 2ll F. Pazdera, M. Valach: User's Guido for PJN: A Computer Program for Calculating the Thermal Behaviour of an OxLdo Fuel Rod. Report: Rez, :982. Г281 Dus M., Ézsöl Gy. : PIN-program atomerőmüvi fűtőelemek viselkedésének számítására. Report: KFKI

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA KFKI-1988-70/G GYENES GY MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA (KÉSZÜLT AZ OKKFT G-11/6 ALPROGRAM 6.2.23 TÉMA KERETÉBEN A KFKI AEKI TERMOHIDRAULIKAI OSZTÁLYON)

Részletesebben

MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN

MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN KFKI-1987-59/G MIKÓ S, KÁLYA Z, HAMVAS I, MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN Hungarianftcadcmyof Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

Részletesebben

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL Них: СЛ KFKM988-63/Q ТН. BANDURSKI 25п^- TÓTHI A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT Q~11 ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS)

Részletesebben

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE KFKI-1989-02/G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G-11 2. ALPROGRAM 2.33.02. sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT

Részletesebben

ENERGETIKA - ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA CONFERENCE OF ENERGETICS AND ELECTRICAL ENGINEERING

ENERGETIKA - ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA CONFERENCE OF ENERGETICS AND ELECTRICAL ENGINEERING ENERGETIKA - ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA CONFERENCE OF ENERGETICS AND ELECTRICAL ENGINEERING ENELKO 2003 Kolozsvár 2003 Kiadó Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Felelős kiadó Égly János Szerkesztő

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa HÍRVILLÁM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa SIGNAL Badge Professional journal of Signal Departement at the National University of Public Service 4. évfolyam 2.

Részletesebben

MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169

MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169 MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169 170 A Megamater III Otto-motor hengerfej belső áramlási tulajdonságainak optimalizálása végeselemes módszer támogatásával Fodor Antal Járműtechnológia tanszék, Kecskeméti Főiskola/GAMF

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 1 -

TARTALOMJEGYZÉK - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS/ABSTRACT 2 2. BEVEZETÉS 8 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 9 3.1. Mezőgazdasági rendszerek matematikai és számítógépi modellezésének helyzete és problémái 9 3.2. A generikus kétrétegű

Részletesebben

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár Egy tudományos szervezet tevékenységében a szakmai találkozók a létjogosultságot és a kitűzött célok eléréséhez vezető utat jelentik. Ugyanez a helyzet

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XIV/1 2011 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA MÓNIKA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA MÓNIKA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA MÓNIKA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA doktora

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012 A konferencia védnöke: Elnök: Tudományos vezető: Prof. Dr. Rudas Imre, DSc Óbudai Egyetem, rektor Dr. Turmezei Péter, PhD, OE-KVK dékán Dr. Maros Dóra, PhD, OE-KVK dékán-helyettes

Részletesebben

MTA DOKTORA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Computational Techniques of the Simplex Method. Írta: Maros István

MTA DOKTORA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Computational Techniques of the Simplex Method. Írta: Maros István MTA DOKTORA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Computational Techniques of the Simplex Method Írta: Maros István Budapest, 2004 1. fejezet Az értekezés célkitűzései, tudományos előzmények A benyújtott értekezés egy kutatási

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Baráth Artur A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

A Windows Server 2008 R2 menedzselése DRAFT

A Windows Server 2008 R2 menedzselése DRAFT i A Windows Server 2008 R2 ii iii COLLABORATORS TITLE : A Windows Server 2008 R2 ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Wagner György 2011 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME iv Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA. Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. diplomaterv sorszáma:

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA. Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. diplomaterv sorszáma: GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon diplomaterv sorszáma: 1660/2005. Jankó Zoltán KAPOSVÁR 2006 - 2-1. Bevezetés A

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata

Részletesebben

Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST. iiu>go'ő3go KI-1977-109

Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST. iiu>go'ő3go KI-1977-109 iiu>go'ő3go KI-1977-109 SZABADOS L. BESZEOA T. CSŐM V. MARÖT1 L. WINDBERG P. AZ NVH TERnOHIORAULIKAI KÍSÉRLETI BERENDEZÉS II. RÉSZ MŰSZEREZÉS ÉS ADATGYŰJTÉS c Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2

Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2 2007. hatodik évfolyam 4. szám 309 Armai Zsolt Homolya Dániel Kasnyik Klára Kovács Ottó Szabolcs Gergely Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2 A működési kockázat kezelése és modellezése

Részletesebben

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán

Részletesebben

A projekt keretében elkészült tananyagok:

A projekt keretében elkészült tananyagok: CAD TANKÖNYV A projekt keretében elkészült tananyagok: Anyagtechnológiák Materials technology Anyagtudomány Áramlástechnikai gépek CAD tankönyv CAD Book CAD/CAM/CAE elektronikus példatár CAM tankönyv Méréstechnika

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT Megjelent az MSZ EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001:2008) szabvány Czimer Gáborné - Szalai Lívia ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Az új nemzetközi metrológiai

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben