SZILY PÁL ( ) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILY PÁL (1878-1945) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE"

Átírás

1 SZILY PÁL ( ) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE írta: SZABADVÁRY FERENC (Budapest( A ph betűszó, mint az századunkra jellemző. Soerensen ajánlotta 1909-ben kényelmi okokból, hogy a hidrogénionkoncentrációk hatványkitevős igen kis értékei helyett egyszerűen annak negatív logaritmusát használják, A hidrogénionkoncentrációnak reális értelme ' 1 g egyenérték pro liter koncentrációértékek között van, a megfelelő ph értékek ennek megfelelően 0-tól 14-ig terjednek. Soerensen a ph-t csak jelölésnek javasolta, szóként hidrogénkitevőnek nevezte, de ezt a szót már egyáltalán nem használjuk, a betűjelzés szóvá alakult. Nemzetközi szóvá, amelyet ugyan minden nyelv a saját fonetikája szerint ejt (péhá, piécs, péás), de ugyanúgy ért. Soerensen neve ezért összeforrt a ph-val, jóllehet, itt csak egy formális, jelölésbeli egyszerűsítésről volt szó. A hidrogénionkoncentráció fogalmát és mérését már előzőleg tisztázták a kutatók. A ph, ill. a hidrogénionkoncentráció a kémiának egyik legfontosabb fogalma és legtöbbet mért paramétere. Kémiai folyamatok laboratóriumban és iparban többnyire egyaránt szükségelik a ph ellenőrzését. E fogalom jelentősége azonban nem korlátozódik a kémiára. A biológia, biokémia és az orvostudomány sem tudja manapság nélkülözni. Sőt, e tudományok tulajdonképpen megelőzték a kémiát. Előbb ismerték fel, hogy az oldat hidrogénionkoncentrációja milyen fontos szerepet jászik biológiai és enzimatikus folyamatokban. Tulajdonképpen orvosok és biológusok voltak e terület úttörői, akik akkor keresték már az itt adódó problémák megoldását, amikor a kémikusok még rá sem jöttek arra, hogy itt egyáltalán problémák vannak.

2 Ezen úttörők között igen fontos szerepet játszott egy magyar orvos, Szily Pál, akinek érdemeiről azonban sajnos, megfelejtkezett a tudománytörténet. Szolgáljon eme tanulmány arra, hogy kémiai munkásságát kiemelje a feledés homályából. Az alkimisták vaktában történő ezeréves kísérletezésük során számtalan új anyagféleséget állítottak elő, melyek közül legfontosabbak az ásványi savak voltak. A XVII. században, az ún. orvosi kémia korában, melyet azért neveznek így, mert művelői elsősorban orvosok voltak, kezdődött az anyagok rendszerezése, születtek meg a kémiai fogalmak első definíciói. Ettől kezdve különböztetünk meg elemeket és vegyületeket és beszélünk utóbbiakon belül savakról, bázisokról és sókról. Megfigyelték ugyanis, hogy az anyagok különböző csoportjai bizonyos hasonló tulajdonságokat mutatnak. Egyesek számos növényi, nedv színét megpirosítják, mások megkékítik vagy zöldítik. Ha e két fajta anyagot összeöntik, tulajdonságaik elvesznek, közömbösítődnek. Robert Boyle használt elsőnek indikátorokat a savak és bázisok felismerésére (1). A XVIII. században egyes kutatóknak már feltűnt, hogy a különböző növényi nedvek nem teljesen egyformán érzékenyek savakra. Bergman például azt írta 1775-ben, hogy a lakmuszt a szénsav megpirosítja míg az ibolyalevet nem. Még azt is megemlítette, hogy ha ilyen módon megvizsgálnánk minden kék kivonat érzékenységet, akkor megfelelő sorrendet lehetne kapni a savak viszonylagos erősségének mérésére (2). 128 év múlva Szily Pál fogja elsőnek megkísérelni, hogy valóra váltsa ezt az ötletet. Megjegyzendő, hogy a természetes indikátorok egyébként nem is lettek volna alkalmasak saverősségek" relatív mérésére, hiszen azok átcsapásaiban nem mutatkoznak nagy eltérések. A probléma újra csak akkor vetődhetett fel, miután a változatos átcsapású szintetikus indikátorok nagyszáma rendelkezésre állt. Ez a múlt század vége felé következett be. Természetes, hogy ekkor sok fejtörést okoztak olyan tények, mint pl. az, hogy míg a fenolftalein a bikarbonátot már lúgosnak jelzi, addig a metilnarancs savasnak. A kémiában abban az időben különben is számos kérdés állt nyitva, mint az pl. hogy hogyan vezetik az elektrolitek az elektromos áramot vagy miért csökken a szerves anyagokat tartalmazó mólos oldatok fagyáspontja egyformán, a szervetleneké viszont nem stb.

3 E problémák egységes magyarázatára Arrhenius 1887-ben kidolgozta az elektrolitos disszociáció elméletét, amely mint ismeretes, kimondja, hogy a szervetlen vegyületek vízben való oldásakor pozitív és negatív töltésű ionokra bomlanak. Az ionelmélet és a valamivel korábbi tömeghatás törvénye alapján Ostwald vezette be a savak és bázisok erősségének jellemzésére a disszociációs állandó fogalmát, amely szerint a sav, illetve báziserősség mértéke a hidrogén, illetve hidroxilionkoncentráció. Ugyancsak Ostwald határozta meg 1894-ben a víz disszociációs állandójának értékét, amelyet 10~ 14 -en nagyságrendűnek talált (3). Meg kell azonban jegyeznem, hogy a kémikusok akkoriban, korántsem tudták értékelni e megállapítások jelentőségét. Akkoriban a kémikusok túlnyomó részt szerves szintézisekkel voltak elfoglalva, új soha nem látott anyagokat, festékeket, gyógyszereket állítottak elő, új nagyipart alakítottak ki, és az ilyen tisztára elméleti jellegű kérdésekre nem sok figyelmet fordítottak. Nem is igen tudtak különbséget tenni titrálással meghatározható savmennyiség és a saverősség, savasság fogalma között, ami nem is csodálható, mert nem is lehet olyan egyszerűen, meggondolással a differenciát e kettő között tudatosítani. A lényeges különbséget a biológusok és fiziológusok kezdték megérezni, érthető módon, mert nekik lépten-nyomon akadt dolguk különféle természetes pufferoldatokkal. Itt kapcsolódott be a munkába Szily. Az Orvosi Hetilap évi egyik számában jelent meg az akkor 25 éves orvosnak, az élettani tanszék tanársegédének közleménye, Indicatorok alkalmazásáról állati folyadékok vegyhatásának meghatározására" címen (4). Az egyes tudományokban nagyon sok cikk jelenik meg. Azt hiszem legtöbb az orvostudományban, de rögtön utána a kémiában. Tudjuk, hogy a megjelenő cikkek közt gyakran van olyan, amelynek megjelenése vagy meg nem jelenése az illető tudomány szempontjából teljesen közömbös; semmit sem adnak újat. A cikkek túlnyomó többsége amolyan tudományos aprómunka eredményeiről számol be, amelyek egy-egy újabb téglát helyeznek a tudomány épületébe. Nagyon ritkán aztán megjelenik egy olyan közlemény, amelyik egy téglánál sokkal többet nyújt, amelyik új alapzatot rak le. Szerintem

4 a kémia ilyen alapvető közleményei közé tartozik Szily fentebb idézett munkája. Szily bevezetésként megállapította, hogy titráló módszerekkel sóoldatok és még inkább állati folyadékok vegyhatása nem állapítható meg. Valamely oldat reakcióját, mint ismeretes, annak OH- és H-ion mennyisége szabja meg. Az OH-ionok mennyiségét szerette volna vérsavóban meghatározni, mégpedig indikátorok segítségével. Megnézte különböző indikátorok színét különböző oldatokban, nevezetesen, sav, lúg, szóda, bikarbonát, szénsavval telített víz és tiszta vízben, először csupán minőségileg, koncentráció megadás nélkül. Azután úgy gondolkodott, hogy az érzékenység fokát pontosan megadja azon legkisebb OH-koncentráció, amelynek jelenlétében az indikátor első színváltozást mutat, így azután fordítva, egy színes mértékrendszerrel bírunk, amelynek segítségével a só oldatok, és állati folyadékok vegyhatását meghatározhatjuk". Poiriers kék, a-naftolbenzoin, fenolftalein, lakmusz és rosolsavat vizsgált meg ily módon, keresve, hogy alkalikus színük milyen báriumhidroxid, nátriumkarbonát, bikarbonát és ammóniakoncentrációnál jelenik meg. Erős lúgoknál ez érthető módon minden indikátornál azonos koncentrációknál adódott, sóknál azonban különbözött. Megállapította eredményeiből továbbá azt is, hogy említésre méltónak tartom még azon tényt, hogy az indikátorok a színváltozást a titrait bázis anyagi minőségétől függetlenül, csakis az OH ionok koncentrációinak megfelelőleg mutatják. Pl. a fenolftalein az első színváltozást mindig -5.10" 5 OH koncentráció mellett mutatja függetlenül attól, hogy az OH ionokat Ba(OH) 2 NH^OH vagy szóda szolgáltatta. Ezt számításokkal igazolta: a vizsgált vegyületek bemért koncentrációjából a Shields által elszappanosítás útján meghatározott disszociációs állandók segítségével kiszámította a tényleges OHion koncentrációt. Vizsgálatai tehát igazolták elképzelését: az indikátorok egy meghatározott színátcsapása az oldott anyag minőségétől függetlenül, az oldatban tényleges uralkodó H- vagy OH-ion koncentrációnál következik be. A metilnarancs és a fenolftalein indikátorok vérsavóban mutatott színe alapján megállapította azután, hogy vegyhatásának G,lü -4

5 és 5,10-5 OH-ion koncentrációk közé kell esnie, tehát kb. ugyanolyan mint a szénsavval telített bikarbonát-oldaté. A kolorimetriás hidrogénionkoncentráció-mérés területén eddig jutott Szily : Vagyis meg tudta becsülni egy oldat hidrogénionkoncentrációját a semleges terület közelében. A cikk további részében a vérsavóval foglalkozott. Megállapította a vérsavónak savakkal és lúgokkal szemben való rendkívüli ellenállását, azt a tulajdonságot, hogy kémhatását csak igen nagy mennyiségű sav és lúg hozzáadására változtatja meg, vagyis, hogy puffersajátságokat mutat. A malátakivonat hasonló tulajdonságairól már 1900-ban beszámolt egy párizsi söripari kongresszuson Fernbach és Hubert (5). Tőlük származik az elnevezés is, nevezetesen, hogy az oldat vasúti tampon"-ként viselkedik sav és lúg behatásával szemben. Ezt fordították később szóról szóra németre pufferként és innen került át a szó változatlanul a magyar nyelvbe. Szily e kifejezést nem ismerte, ő rezistens" oldatokról beszélt. Szily cikke elején olvashatjuk, hogy az előadatott a Természettudományi Társaság élettani szakosztályában ápr. 21-én, továbbá a berlini fiziológiai társaság márc. 20-i ülésén. A berlini ülés kivonatáról a Physiologische Verhandlungen Engelmanns Archiv c. folyóiratból értesülhetünk (0). A gyűlésen Hans Friedenthal számolt be a magánlaboratóriumában Szily Pál által végzett vizsgálatokról. Szily kísérleteit eszerint, legalábbis részben, Berlinben végezte. Önéletrajzából tudjuk, hogy 1902/3-ban Berlinben volt tanulmányúton. Az urológiai és a kémiai intézetben dolgozott. Friedenthal a fiziológiai kémiai intézetben volt akkoriban magántanár. Friedenthal fejlesztette tovább aztán Szily metodikáját. Friedenthal és Szily között a barátság tovább tartott, mert Friedenthal Londonban élő neves író fiától tudom, hogy még mint gyermek, az első világhábú előtt apjával járt Magyarországon Szily vendégeként. Friedenthal beszámolója röviden ismertette Szily tárgyalt eredményeit. Megemlítette még, hogy Szily megvizsgálta számos más biológiai folyadék vegyhatását. Azok zöme a vérszérumhoz hasonló vegyhatású és rezisztenciáju volt, kivéve a gyomor- és hasnyálnedveket. Utalt arra, hogy Szily vizsgálatai egzakt kolorimetria alkalmazásával bizonyára még pontosabbá tehetők.

6 Ezt a munkát aztán maga vette kézbe ben jelent meg Friedenthal cikke a kolorimetriás ph mérésről (7). Friedenthal több indikátorral dolgozott, s azok színét olyan oldatokban vizsgálta, amelyek pontosan ismert hidrogénionkoncentrációúak. Rájött, hogy a víz ionszorzata alapján szükségtelen külön hidrogén és hidroxilon koncentrációról beszélni, előbbi a lúgos tartomány értékeit is kielégítően jellemzi. így hidrogénionkoncentrációértékek között kísérelt meg ismert ph-jú oldatokat készíteni. Ezeket normál sav- és lúgoldatokból akarta hígítással készíteni. Azt kellett azonban tapasztalnia, hogy hígítással egy bizonyos határon túl nem lehet megbízható hidrogénionkoncentrációt előállítani, mert a legkisebb szennyezések, mint pl. a levegő széndioxidja már irreálissá teszik az értéket. Cikkében ekkor megjegyezte, hogy elakadásában egy tanítványa, Szily Pál segítette ki, aki azt tanácsolta, hogy a közti területen konstans hidrogénionkoncentrációjú oldatokat primer és szekundér foszfátok megfelelő arányban történő elegyítésével állítson elő. Ez bevált. Friedenthal ezeket alkalmazta módszerében, amellyel egész ph-kat tudott mérni és ezeket variálta tovább Soerensen, aki a módszert tized ph-értékek meghatározására alkalmassá tökéletesítette (8). Szily Pál fedezte fel tehát a mesterséges pufferoldatokat. Foszfátpufferei azóta is használatosak világszerte, igaz, hogy Soerensenféle puffersorozat elnevezéssel. Azóta persze más, nem foszfát összetételű puffersorozatot is készítettek, de ezeket Szily elvi útmutatása nyomán már könnyű volt megszerkeszteni. A kolorimetriás ph-mérés ma már veszített jelentőségéből, helyette modern elektrometriás módszereket használnak. De pufferek ezekhez is kellenek. Szily felfedezése tette tehát lehetővé az egzakt ph-mérésnek minden formáját. Maga Szily e területtel tovább nem foglalkozott. Egy 1913-ból való, a sejtfestéssel foglalkozó cikkében (9) a kolorimetriás ph-meghatározás felfedezésének túlnyomó érdemét Friedenthalmk adja. A pufferoldatok felfedezéséről viszont azt írja, hogy oldatait ban a budapesti állatorvosi főiskola Rohrer professzor vezette fizikai intézetében állította elő. Emlékeztet azok sikeres elterjedésére és jegyzetben már kénytelen volt említeni, hogy egy akkori orvosi könyv

7 oldatait tévesen Salm-féle oldatoknak nevezte. S aim Friedenthal nyomán, de még Soerensen előtt foglalkozott e problémával ugyancsak foszfátpuffereket használva (10). Szily Pál (szilsárkányi) 1878, máj. 16-án született Budapesten. Apja Szily Adolf egy. ny. rk. tanár, kórházi igazgató főorvos volt. Szily Pál a budapesti egyetemen végezte tanulmányait, 1901-ben az élettani tanszékre nevezték ki tanársegéddé ben nyerte doktori oklevelét. Ugyanezen évben ment berlini tanulmányútra szeptemberétől 1905-ig a budapesti sebészeti klinikán volt gyakornok ben sebészorvosi oklevelet nyert ben a Rókus-kórház sebészetére nyert segédorvosi kinevezést 1908-ban a budai tüdőbeteggondozó főorvosa lett, ahol szerológiai, bakteriológiai, venerológiai és urológiai rendelést is ellátott ben a Zsidó Kórház szerológiai és kísérleti gyógytani állomásának vezetőjévé nevezték ki. Az első világháborúban mint század- és ezredorvos működött. A kassai katonai bakteriológiai és járványügyi állomást vezette 1918-ig. A háború után úgy tűnik, hogy magánpraxist fejtett ki a fővárosban ban az Országos Társadalombiztosító Intézet Magyaróváron bízta meg urológiai szakorvosi rendeléssel, évi 1200 pengő fizetéssel. Mivel a rendelést lakásán, saját felszerelésével végezte, havi 50 pengő műszerhasználati díjat engedélyeztek ben származási okokból felmondtak az ekkor már súlyosan cukorbeteg orvosnak, 1945 februárjában a nyilasok letartóztatták és a győri gyűjtőtáborba szállították. Súlyos egészségi állapotára való tekintettel 1945 márc. 25-én felgyógyulásig" hazabocsátották. A felszabadulást Mosonmagyaróváron érte meg. Április 4-én már újra szolgálatra jelentekezett a Társadalombiztosító Intézetnél. A megpróbáltatásokat és gyógyszerhiányt azonban beteg szervezete nem bírta, augusztus 18-án, 68 éves korában elhunyt. Hamvai Magyaróváron nyugszanak. Szily Pál számos más publikációt írt későbbi idejében is. Ezek azonban tisztára az orvostudomány tárgyköréből vannak, a kémiatörténész nem tudja őket sem értékelni, sem ismertetni. Rövid összefoglalásukat adom csupán, hozzáértés nélkül, azért,

8 hogy esetleges érdeklődő orvostörténeti kutatóknak előzetes tájékoztatást adjanak. Az első világháború előtt a Salvarsannal folytatott kísérleteket. A habituális abortus és a csecsemőszifilisz profilaxisa céljából Salvarsan-kezelésben részesített luetikus terheseket (11). Sal varsán-kezelést alkalmazott intenzíven intravénásán a keratitis luetica gyógyításánál, amelynél meglehetős sikerekről számolt be (12). Eredményei felkeltették Paul Ehrlich figyelmét, aki személyes levélben biztatta kísérletei folytatására, megígérve neki, hogy fog neki juttatni ecélra Neosalvarsant. Glaser Marcell doktor csakhamar értesítette is, hogy Ehrlich mgebízásából a frissiben érkezett mintákból rendelkezésére bocsát. Módszeréről Szily a budapesti orvosegyesület november 27-i ülésén számolt be és az ott Szily saját feljegyzése szerint nagy vitát keltett ben egy magyar nyelvű összefoglaló közleménye is megjelent a lues serodiagnostikájának és chemotherapiájának kérdéseiről (13). Ugyanerről referátumot készített Brauer Schottmüller Lüdke szerkesztésében megjelenő Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten und zur Immunitätsforschung" című mű számára ben a heveny szem-blennorhagiak vaccinalis immunotherapiájával kapcsolatos kísérleteiről számolt be két közleményében (14), továbbá a budapesti szemészkongresszuson. Később újra Friedenthallal együtt dolgozott a szifilisz anorganikus higany-, arzén- és jódkombinációs therapiája céljából (15). A háború alatt a kassai katonai bakteriológiai állomáson elsősorban a háború által felidézett állat járványok leküzdésére végzett kutatómunkát. A lovak influenzáját tífusz- és koleravakcinakkal gyógyította (16). Ugyancsak a háborúval függ össze nyilvánvalóan a vérhas chemotherapiájáról írt közleménye (17). Több dolgozat az általa fertőző betegségeknél javasolt proteintherapiával elért eredményeket ismerteti. Ezek is a háború idejéből valók (18). A háború után a protein, illetve tej terápiával folytatta vizsgálatait. Erről számolnak be utolsó közleményei, emelyeket fellelnem sikerül. (19) Miután épp az alapvető indikátoros cikk sem szerepelt a rendel-

9 kezesemre bocsátott különlenyomat-gyűjteményben, feltehető, hogy orvosi cikkeinek fenti felsorolása sem teljes. Mindamellett azt hiszem bizonyítékául szolgálnak annak, hogy Szily Pál lelkes, a tudomány fejlődéséért fáradhatatlanul dolgozó kutató volt, akinek életútja azonban korántsem nyújtotta azt az elismerést és sikert, amelyet, legalábbis a kémia területén tett alkotásával megérdemelt volna. Gyakori eset ez a tudománytörténetben! Szolgáljon e megemlékezés elfelejtett érdemeinek utólagos és késői feltárására és méltatására. ZUSAMMENFASSUNG Paul Szily ( ), Arzt hat im Jahr 1903 den ersten Versuch zur kolorimetrischen Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration Von Lösungen mit Hilfe von Indikatoren unternommen. Ebenfalls tfon ihm stammt die erste künstliche Pufferlösungsserie zur Einstellung genauer ph-werte. Er bereitete sie aus primären und sekundären Phosphaten. Später befasste er sich mit rein ärztlicher Forschung und unternahm die ersten Versuche mit Salvarsan zur Heilung von Keratitis luetica, die auch das Interesse von Paul Ehrlich auf sich zogen. IRODALOM 1. R. Boyle : Expérimenta et considerationes de coloribus, Geneva, 1680, 84., 95. o. 2. H. T. S cheffer : Chemiske Föreläsningar, Uppsala, o. 3. Wi. Ostwald: Z. physik. Chem (1893). 4. Szily P. : Orvosi Hetilap 1903, A. Fernbach, L. Hubert: Compt. rend. 131, 293 (1900). 6'. Physiologische Verhandlungen. Engelmanns Archiv H. Friedenthal: Z. Elektrochemie 10, 113 (1904). 8. S. P. L. Sörensen: Biochem. Z. 21, 131 (1909). 9. P. Szily: Wiener klinische Wochenschrift 26. 1/29 (1913). 10. E. Salm: Elektrochem (1904). 11. P. Szily: Wiener Med. Wochenschrift szám. 12. P. Szily: Medizinische Klinik, szám. Wiener Med. Wochenschrift szám. 13. Szily P. : Klinikai Füzetek dec. szám. 9 Orvostörténeti közi. 129

10 14. Szily P.: Budapesti Orvosi Újság 1914, 18. szám. Berliner klin. Wochenschr szám. 15. P. Szily-H. Friedenthal: Berliner klin. Wochenschr szám. 16. Szily P. Bessko J. : Állatorvosi Lapok, szám, Berliner Tierärztliche Wochenschrift, o. 17. Szily P, Vértes S.: Budapesti Orvosi Újság, szám. 18. Szily P. Sternberg, A.: Gyógyászat, 1918, 5 6. szám. Münchner. Med. Wochenschrift , Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1918). Budapesti Orvosi Újság szám. Orvosi Hetilap P. Szily: Wiener Med. Wochenschrift 1918, 39. szám; Orvosi Hetilap 1920, 1925

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni. ELEKTROLIT EGYENSÚLYOK : ph SZÁMITÁS Általános ismeretek A savak vizes oldatban protont adnak át a vízmolekuláknak és így megnövelik az oldat H + (pontosabban oxónium - H 3 O + ) ion koncentrációját. Erős

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor Jelző oldatok (ok) növényi alapanyagokból Növényi ok használata kémhatás vizsgálatakor A gyakorlat célkitűzése: A közvetlen környezetünkben előforduló vizes oldatok jellegének felfedezése. Szükséges fogalmak:

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Ismertesse a hőátadási műveleteket és a hőátadás eszközeit! A hőátadás művelete A közvetlen melegítés laboratóriumi

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 1. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Magyar tudósok nyomában

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 1. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Magyar tudósok nyomában A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

Készítette: Geda Dávid

Készítette: Geda Dávid Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

A sav és bázis fogalma

A sav és bázis fogalma 5. előadás A sav és bázis fogalma Arrhenius Ostwald: sav az a vegyület ami hidrogéniont ad le, bázis pedig ami hidrogén-iont vesz fel. Brönsted Lowry: a sav protont ad le (proton donor), a bázis pedig

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

3. Mennyiségi kémiai analízis

3. Mennyiségi kémiai analízis 67 3. Mennyiségi kémiai analízis A klasszikus kvantitatív kémiai analízis módszerei közvetlenül, vagy közvetve, de mindig tömegmérésre vezethetık vissza. Tömegméréssel készülnek az analitikai minták, az

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen vegyületek hőbomlása

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA 1. Kémiai alapfogalmak: - A kémia alaptörvényei ( a tömegmegmaradás törvénye, állandó tömegarányok törvénye) -

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti 204-391 Biographia 2007.12.04 10:07 Page 379 DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 1875 1963 379 Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas, az anatómia és fejlôdéstan

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Salamon Henrik a magyar fogászat kiemelkedő személyisége, a fogorvos-történelem kiváló művelője

Részletesebben

2353-06 Citotechnológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2353-06 Citotechnológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Vendég érkezik a munkahelyére. Az Ön feladata, hogy megismertesse az osztályon használt mikroszkópokkal (fénymikroszkóp, polarizációs, fáziskontraszt és fluorescensz mikroszkóp) alkalmazási

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA

Részletesebben

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Ez az óra összefoglalásra és számonkérésre is épült. A diákok már tanultak a különböző rácstípusokról és gyakorlati

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2012. ápr.7. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Arrhenius sav-bázis elmélete (1884)

Arrhenius sav-bázis elmélete (1884) Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás III. (008. szeptember 5.) Arrhenius sav-bázis elmélete - erős és gyenge bázisok disszociációja - sók előállítása - az Arrhenius-elmélet hiányosságai

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. Debrecen, 2015. július 27. Dr. Ősz Katalin s. k. Dr. Várnagy Katalin s. k.

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. Debrecen, 2015. július 27. Dr. Ősz Katalin s. k. Dr. Várnagy Katalin s. k. Kedves Hallgató! Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának kémiatanár képzésére. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-49/2005/19. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Electro World Magyarország Kft. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti?

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti? H1 H2 H3 H4 H5 1. Ismeretlen koncentrációjú kénsavoldat 10.0 cm 3 -éből 100.0 cm 3 törzsoldatot készítünk. A törzsoldat 5.00-5.00 cm 3 -es részleteit 0.1020 mol/dm 3 koncentrációjú KOH-oldattal titrálva

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas

1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) szerint A kiállítás kelte: 2010. szeptember 14. 1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas Gyártó: Forgalmazó: Hexachem Vegyianyaggyártó

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

indikátor: az oldat kémhatását mutatja színváltozás segítségével 7. A sav-bázis egyensúlyok, a ph

indikátor: az oldat kémhatását mutatja színváltozás segítségével 7. A sav-bázis egyensúlyok, a ph 7. A sav-bázis egyensúlyok, a ph savas oldat: nagyobb az oxóniumion koncentrációja, mint a hidroxidioné semleges oldat: az oxóniumionok és hidroxidionok koncentrációja megegyezik lúgos oldat: kisebb az

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó

Részletesebben

Kalibráló oldatok a ph-érték méréséhez

Kalibráló oldatok a ph-érték méréséhez Kalibráló oldatok a méréséhez A ph oldatokkal a ph-mérők kalibrálása végezhető el a teljes ph-tartományban. A puffer oldatok többféle mennyiséget tartalmazó kiszerelésben vásárolhatók meg, ilyenek például

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén *

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENOZ jozsef TUD.- BGYETEM PJLETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : DB. UDBÁNSZKY I^ÁSZLÓ iiy. r. tanár. Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * DK. VBEKSS ELEMÉB intézeti

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt Galbács Gábor KIUGRÓ ADATOK KISZŰRÉSE STATISZTIKAI TESZTEKKEL Dixon Q-tesztje Gyakori feladat az analitikai kémiában, hogy kiugrónak

Részletesebben

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben