SZILY PÁL ( ) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILY PÁL (1878-1945) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE"

Átírás

1 SZILY PÁL ( ) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE írta: SZABADVÁRY FERENC (Budapest( A ph betűszó, mint az századunkra jellemző. Soerensen ajánlotta 1909-ben kényelmi okokból, hogy a hidrogénionkoncentrációk hatványkitevős igen kis értékei helyett egyszerűen annak negatív logaritmusát használják, A hidrogénionkoncentrációnak reális értelme ' 1 g egyenérték pro liter koncentrációértékek között van, a megfelelő ph értékek ennek megfelelően 0-tól 14-ig terjednek. Soerensen a ph-t csak jelölésnek javasolta, szóként hidrogénkitevőnek nevezte, de ezt a szót már egyáltalán nem használjuk, a betűjelzés szóvá alakult. Nemzetközi szóvá, amelyet ugyan minden nyelv a saját fonetikája szerint ejt (péhá, piécs, péás), de ugyanúgy ért. Soerensen neve ezért összeforrt a ph-val, jóllehet, itt csak egy formális, jelölésbeli egyszerűsítésről volt szó. A hidrogénionkoncentráció fogalmát és mérését már előzőleg tisztázták a kutatók. A ph, ill. a hidrogénionkoncentráció a kémiának egyik legfontosabb fogalma és legtöbbet mért paramétere. Kémiai folyamatok laboratóriumban és iparban többnyire egyaránt szükségelik a ph ellenőrzését. E fogalom jelentősége azonban nem korlátozódik a kémiára. A biológia, biokémia és az orvostudomány sem tudja manapság nélkülözni. Sőt, e tudományok tulajdonképpen megelőzték a kémiát. Előbb ismerték fel, hogy az oldat hidrogénionkoncentrációja milyen fontos szerepet jászik biológiai és enzimatikus folyamatokban. Tulajdonképpen orvosok és biológusok voltak e terület úttörői, akik akkor keresték már az itt adódó problémák megoldását, amikor a kémikusok még rá sem jöttek arra, hogy itt egyáltalán problémák vannak.

2 Ezen úttörők között igen fontos szerepet játszott egy magyar orvos, Szily Pál, akinek érdemeiről azonban sajnos, megfelejtkezett a tudománytörténet. Szolgáljon eme tanulmány arra, hogy kémiai munkásságát kiemelje a feledés homályából. Az alkimisták vaktában történő ezeréves kísérletezésük során számtalan új anyagféleséget állítottak elő, melyek közül legfontosabbak az ásványi savak voltak. A XVII. században, az ún. orvosi kémia korában, melyet azért neveznek így, mert művelői elsősorban orvosok voltak, kezdődött az anyagok rendszerezése, születtek meg a kémiai fogalmak első definíciói. Ettől kezdve különböztetünk meg elemeket és vegyületeket és beszélünk utóbbiakon belül savakról, bázisokról és sókról. Megfigyelték ugyanis, hogy az anyagok különböző csoportjai bizonyos hasonló tulajdonságokat mutatnak. Egyesek számos növényi, nedv színét megpirosítják, mások megkékítik vagy zöldítik. Ha e két fajta anyagot összeöntik, tulajdonságaik elvesznek, közömbösítődnek. Robert Boyle használt elsőnek indikátorokat a savak és bázisok felismerésére (1). A XVIII. században egyes kutatóknak már feltűnt, hogy a különböző növényi nedvek nem teljesen egyformán érzékenyek savakra. Bergman például azt írta 1775-ben, hogy a lakmuszt a szénsav megpirosítja míg az ibolyalevet nem. Még azt is megemlítette, hogy ha ilyen módon megvizsgálnánk minden kék kivonat érzékenységet, akkor megfelelő sorrendet lehetne kapni a savak viszonylagos erősségének mérésére (2). 128 év múlva Szily Pál fogja elsőnek megkísérelni, hogy valóra váltsa ezt az ötletet. Megjegyzendő, hogy a természetes indikátorok egyébként nem is lettek volna alkalmasak saverősségek" relatív mérésére, hiszen azok átcsapásaiban nem mutatkoznak nagy eltérések. A probléma újra csak akkor vetődhetett fel, miután a változatos átcsapású szintetikus indikátorok nagyszáma rendelkezésre állt. Ez a múlt század vége felé következett be. Természetes, hogy ekkor sok fejtörést okoztak olyan tények, mint pl. az, hogy míg a fenolftalein a bikarbonátot már lúgosnak jelzi, addig a metilnarancs savasnak. A kémiában abban az időben különben is számos kérdés állt nyitva, mint az pl. hogy hogyan vezetik az elektrolitek az elektromos áramot vagy miért csökken a szerves anyagokat tartalmazó mólos oldatok fagyáspontja egyformán, a szervetleneké viszont nem stb.

3 E problémák egységes magyarázatára Arrhenius 1887-ben kidolgozta az elektrolitos disszociáció elméletét, amely mint ismeretes, kimondja, hogy a szervetlen vegyületek vízben való oldásakor pozitív és negatív töltésű ionokra bomlanak. Az ionelmélet és a valamivel korábbi tömeghatás törvénye alapján Ostwald vezette be a savak és bázisok erősségének jellemzésére a disszociációs állandó fogalmát, amely szerint a sav, illetve báziserősség mértéke a hidrogén, illetve hidroxilionkoncentráció. Ugyancsak Ostwald határozta meg 1894-ben a víz disszociációs állandójának értékét, amelyet 10~ 14 -en nagyságrendűnek talált (3). Meg kell azonban jegyeznem, hogy a kémikusok akkoriban, korántsem tudták értékelni e megállapítások jelentőségét. Akkoriban a kémikusok túlnyomó részt szerves szintézisekkel voltak elfoglalva, új soha nem látott anyagokat, festékeket, gyógyszereket állítottak elő, új nagyipart alakítottak ki, és az ilyen tisztára elméleti jellegű kérdésekre nem sok figyelmet fordítottak. Nem is igen tudtak különbséget tenni titrálással meghatározható savmennyiség és a saverősség, savasság fogalma között, ami nem is csodálható, mert nem is lehet olyan egyszerűen, meggondolással a differenciát e kettő között tudatosítani. A lényeges különbséget a biológusok és fiziológusok kezdték megérezni, érthető módon, mert nekik lépten-nyomon akadt dolguk különféle természetes pufferoldatokkal. Itt kapcsolódott be a munkába Szily. Az Orvosi Hetilap évi egyik számában jelent meg az akkor 25 éves orvosnak, az élettani tanszék tanársegédének közleménye, Indicatorok alkalmazásáról állati folyadékok vegyhatásának meghatározására" címen (4). Az egyes tudományokban nagyon sok cikk jelenik meg. Azt hiszem legtöbb az orvostudományban, de rögtön utána a kémiában. Tudjuk, hogy a megjelenő cikkek közt gyakran van olyan, amelynek megjelenése vagy meg nem jelenése az illető tudomány szempontjából teljesen közömbös; semmit sem adnak újat. A cikkek túlnyomó többsége amolyan tudományos aprómunka eredményeiről számol be, amelyek egy-egy újabb téglát helyeznek a tudomány épületébe. Nagyon ritkán aztán megjelenik egy olyan közlemény, amelyik egy téglánál sokkal többet nyújt, amelyik új alapzatot rak le. Szerintem

4 a kémia ilyen alapvető közleményei közé tartozik Szily fentebb idézett munkája. Szily bevezetésként megállapította, hogy titráló módszerekkel sóoldatok és még inkább állati folyadékok vegyhatása nem állapítható meg. Valamely oldat reakcióját, mint ismeretes, annak OH- és H-ion mennyisége szabja meg. Az OH-ionok mennyiségét szerette volna vérsavóban meghatározni, mégpedig indikátorok segítségével. Megnézte különböző indikátorok színét különböző oldatokban, nevezetesen, sav, lúg, szóda, bikarbonát, szénsavval telített víz és tiszta vízben, először csupán minőségileg, koncentráció megadás nélkül. Azután úgy gondolkodott, hogy az érzékenység fokát pontosan megadja azon legkisebb OH-koncentráció, amelynek jelenlétében az indikátor első színváltozást mutat, így azután fordítva, egy színes mértékrendszerrel bírunk, amelynek segítségével a só oldatok, és állati folyadékok vegyhatását meghatározhatjuk". Poiriers kék, a-naftolbenzoin, fenolftalein, lakmusz és rosolsavat vizsgált meg ily módon, keresve, hogy alkalikus színük milyen báriumhidroxid, nátriumkarbonát, bikarbonát és ammóniakoncentrációnál jelenik meg. Erős lúgoknál ez érthető módon minden indikátornál azonos koncentrációknál adódott, sóknál azonban különbözött. Megállapította eredményeiből továbbá azt is, hogy említésre méltónak tartom még azon tényt, hogy az indikátorok a színváltozást a titrait bázis anyagi minőségétől függetlenül, csakis az OH ionok koncentrációinak megfelelőleg mutatják. Pl. a fenolftalein az első színváltozást mindig -5.10" 5 OH koncentráció mellett mutatja függetlenül attól, hogy az OH ionokat Ba(OH) 2 NH^OH vagy szóda szolgáltatta. Ezt számításokkal igazolta: a vizsgált vegyületek bemért koncentrációjából a Shields által elszappanosítás útján meghatározott disszociációs állandók segítségével kiszámította a tényleges OHion koncentrációt. Vizsgálatai tehát igazolták elképzelését: az indikátorok egy meghatározott színátcsapása az oldott anyag minőségétől függetlenül, az oldatban tényleges uralkodó H- vagy OH-ion koncentrációnál következik be. A metilnarancs és a fenolftalein indikátorok vérsavóban mutatott színe alapján megállapította azután, hogy vegyhatásának G,lü -4

5 és 5,10-5 OH-ion koncentrációk közé kell esnie, tehát kb. ugyanolyan mint a szénsavval telített bikarbonát-oldaté. A kolorimetriás hidrogénionkoncentráció-mérés területén eddig jutott Szily : Vagyis meg tudta becsülni egy oldat hidrogénionkoncentrációját a semleges terület közelében. A cikk további részében a vérsavóval foglalkozott. Megállapította a vérsavónak savakkal és lúgokkal szemben való rendkívüli ellenállását, azt a tulajdonságot, hogy kémhatását csak igen nagy mennyiségű sav és lúg hozzáadására változtatja meg, vagyis, hogy puffersajátságokat mutat. A malátakivonat hasonló tulajdonságairól már 1900-ban beszámolt egy párizsi söripari kongresszuson Fernbach és Hubert (5). Tőlük származik az elnevezés is, nevezetesen, hogy az oldat vasúti tampon"-ként viselkedik sav és lúg behatásával szemben. Ezt fordították később szóról szóra németre pufferként és innen került át a szó változatlanul a magyar nyelvbe. Szily e kifejezést nem ismerte, ő rezistens" oldatokról beszélt. Szily cikke elején olvashatjuk, hogy az előadatott a Természettudományi Társaság élettani szakosztályában ápr. 21-én, továbbá a berlini fiziológiai társaság márc. 20-i ülésén. A berlini ülés kivonatáról a Physiologische Verhandlungen Engelmanns Archiv c. folyóiratból értesülhetünk (0). A gyűlésen Hans Friedenthal számolt be a magánlaboratóriumában Szily Pál által végzett vizsgálatokról. Szily kísérleteit eszerint, legalábbis részben, Berlinben végezte. Önéletrajzából tudjuk, hogy 1902/3-ban Berlinben volt tanulmányúton. Az urológiai és a kémiai intézetben dolgozott. Friedenthal a fiziológiai kémiai intézetben volt akkoriban magántanár. Friedenthal fejlesztette tovább aztán Szily metodikáját. Friedenthal és Szily között a barátság tovább tartott, mert Friedenthal Londonban élő neves író fiától tudom, hogy még mint gyermek, az első világhábú előtt apjával járt Magyarországon Szily vendégeként. Friedenthal beszámolója röviden ismertette Szily tárgyalt eredményeit. Megemlítette még, hogy Szily megvizsgálta számos más biológiai folyadék vegyhatását. Azok zöme a vérszérumhoz hasonló vegyhatású és rezisztenciáju volt, kivéve a gyomor- és hasnyálnedveket. Utalt arra, hogy Szily vizsgálatai egzakt kolorimetria alkalmazásával bizonyára még pontosabbá tehetők.

6 Ezt a munkát aztán maga vette kézbe ben jelent meg Friedenthal cikke a kolorimetriás ph mérésről (7). Friedenthal több indikátorral dolgozott, s azok színét olyan oldatokban vizsgálta, amelyek pontosan ismert hidrogénionkoncentrációúak. Rájött, hogy a víz ionszorzata alapján szükségtelen külön hidrogén és hidroxilon koncentrációról beszélni, előbbi a lúgos tartomány értékeit is kielégítően jellemzi. így hidrogénionkoncentrációértékek között kísérelt meg ismert ph-jú oldatokat készíteni. Ezeket normál sav- és lúgoldatokból akarta hígítással készíteni. Azt kellett azonban tapasztalnia, hogy hígítással egy bizonyos határon túl nem lehet megbízható hidrogénionkoncentrációt előállítani, mert a legkisebb szennyezések, mint pl. a levegő széndioxidja már irreálissá teszik az értéket. Cikkében ekkor megjegyezte, hogy elakadásában egy tanítványa, Szily Pál segítette ki, aki azt tanácsolta, hogy a közti területen konstans hidrogénionkoncentrációjú oldatokat primer és szekundér foszfátok megfelelő arányban történő elegyítésével állítson elő. Ez bevált. Friedenthal ezeket alkalmazta módszerében, amellyel egész ph-kat tudott mérni és ezeket variálta tovább Soerensen, aki a módszert tized ph-értékek meghatározására alkalmassá tökéletesítette (8). Szily Pál fedezte fel tehát a mesterséges pufferoldatokat. Foszfátpufferei azóta is használatosak világszerte, igaz, hogy Soerensenféle puffersorozat elnevezéssel. Azóta persze más, nem foszfát összetételű puffersorozatot is készítettek, de ezeket Szily elvi útmutatása nyomán már könnyű volt megszerkeszteni. A kolorimetriás ph-mérés ma már veszített jelentőségéből, helyette modern elektrometriás módszereket használnak. De pufferek ezekhez is kellenek. Szily felfedezése tette tehát lehetővé az egzakt ph-mérésnek minden formáját. Maga Szily e területtel tovább nem foglalkozott. Egy 1913-ból való, a sejtfestéssel foglalkozó cikkében (9) a kolorimetriás ph-meghatározás felfedezésének túlnyomó érdemét Friedenthalmk adja. A pufferoldatok felfedezéséről viszont azt írja, hogy oldatait ban a budapesti állatorvosi főiskola Rohrer professzor vezette fizikai intézetében állította elő. Emlékeztet azok sikeres elterjedésére és jegyzetben már kénytelen volt említeni, hogy egy akkori orvosi könyv

7 oldatait tévesen Salm-féle oldatoknak nevezte. S aim Friedenthal nyomán, de még Soerensen előtt foglalkozott e problémával ugyancsak foszfátpuffereket használva (10). Szily Pál (szilsárkányi) 1878, máj. 16-án született Budapesten. Apja Szily Adolf egy. ny. rk. tanár, kórházi igazgató főorvos volt. Szily Pál a budapesti egyetemen végezte tanulmányait, 1901-ben az élettani tanszékre nevezték ki tanársegéddé ben nyerte doktori oklevelét. Ugyanezen évben ment berlini tanulmányútra szeptemberétől 1905-ig a budapesti sebészeti klinikán volt gyakornok ben sebészorvosi oklevelet nyert ben a Rókus-kórház sebészetére nyert segédorvosi kinevezést 1908-ban a budai tüdőbeteggondozó főorvosa lett, ahol szerológiai, bakteriológiai, venerológiai és urológiai rendelést is ellátott ben a Zsidó Kórház szerológiai és kísérleti gyógytani állomásának vezetőjévé nevezték ki. Az első világháborúban mint század- és ezredorvos működött. A kassai katonai bakteriológiai és járványügyi állomást vezette 1918-ig. A háború után úgy tűnik, hogy magánpraxist fejtett ki a fővárosban ban az Országos Társadalombiztosító Intézet Magyaróváron bízta meg urológiai szakorvosi rendeléssel, évi 1200 pengő fizetéssel. Mivel a rendelést lakásán, saját felszerelésével végezte, havi 50 pengő műszerhasználati díjat engedélyeztek ben származási okokból felmondtak az ekkor már súlyosan cukorbeteg orvosnak, 1945 februárjában a nyilasok letartóztatták és a győri gyűjtőtáborba szállították. Súlyos egészségi állapotára való tekintettel 1945 márc. 25-én felgyógyulásig" hazabocsátották. A felszabadulást Mosonmagyaróváron érte meg. Április 4-én már újra szolgálatra jelentekezett a Társadalombiztosító Intézetnél. A megpróbáltatásokat és gyógyszerhiányt azonban beteg szervezete nem bírta, augusztus 18-án, 68 éves korában elhunyt. Hamvai Magyaróváron nyugszanak. Szily Pál számos más publikációt írt későbbi idejében is. Ezek azonban tisztára az orvostudomány tárgyköréből vannak, a kémiatörténész nem tudja őket sem értékelni, sem ismertetni. Rövid összefoglalásukat adom csupán, hozzáértés nélkül, azért,

8 hogy esetleges érdeklődő orvostörténeti kutatóknak előzetes tájékoztatást adjanak. Az első világháború előtt a Salvarsannal folytatott kísérleteket. A habituális abortus és a csecsemőszifilisz profilaxisa céljából Salvarsan-kezelésben részesített luetikus terheseket (11). Sal varsán-kezelést alkalmazott intenzíven intravénásán a keratitis luetica gyógyításánál, amelynél meglehetős sikerekről számolt be (12). Eredményei felkeltették Paul Ehrlich figyelmét, aki személyes levélben biztatta kísérletei folytatására, megígérve neki, hogy fog neki juttatni ecélra Neosalvarsant. Glaser Marcell doktor csakhamar értesítette is, hogy Ehrlich mgebízásából a frissiben érkezett mintákból rendelkezésére bocsát. Módszeréről Szily a budapesti orvosegyesület november 27-i ülésén számolt be és az ott Szily saját feljegyzése szerint nagy vitát keltett ben egy magyar nyelvű összefoglaló közleménye is megjelent a lues serodiagnostikájának és chemotherapiájának kérdéseiről (13). Ugyanerről referátumot készített Brauer Schottmüller Lüdke szerkesztésében megjelenő Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten und zur Immunitätsforschung" című mű számára ben a heveny szem-blennorhagiak vaccinalis immunotherapiájával kapcsolatos kísérleteiről számolt be két közleményében (14), továbbá a budapesti szemészkongresszuson. Később újra Friedenthallal együtt dolgozott a szifilisz anorganikus higany-, arzén- és jódkombinációs therapiája céljából (15). A háború alatt a kassai katonai bakteriológiai állomáson elsősorban a háború által felidézett állat járványok leküzdésére végzett kutatómunkát. A lovak influenzáját tífusz- és koleravakcinakkal gyógyította (16). Ugyancsak a háborúval függ össze nyilvánvalóan a vérhas chemotherapiájáról írt közleménye (17). Több dolgozat az általa fertőző betegségeknél javasolt proteintherapiával elért eredményeket ismerteti. Ezek is a háború idejéből valók (18). A háború után a protein, illetve tej terápiával folytatta vizsgálatait. Erről számolnak be utolsó közleményei, emelyeket fellelnem sikerül. (19) Miután épp az alapvető indikátoros cikk sem szerepelt a rendel-

9 kezesemre bocsátott különlenyomat-gyűjteményben, feltehető, hogy orvosi cikkeinek fenti felsorolása sem teljes. Mindamellett azt hiszem bizonyítékául szolgálnak annak, hogy Szily Pál lelkes, a tudomány fejlődéséért fáradhatatlanul dolgozó kutató volt, akinek életútja azonban korántsem nyújtotta azt az elismerést és sikert, amelyet, legalábbis a kémia területén tett alkotásával megérdemelt volna. Gyakori eset ez a tudománytörténetben! Szolgáljon e megemlékezés elfelejtett érdemeinek utólagos és késői feltárására és méltatására. ZUSAMMENFASSUNG Paul Szily ( ), Arzt hat im Jahr 1903 den ersten Versuch zur kolorimetrischen Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration Von Lösungen mit Hilfe von Indikatoren unternommen. Ebenfalls tfon ihm stammt die erste künstliche Pufferlösungsserie zur Einstellung genauer ph-werte. Er bereitete sie aus primären und sekundären Phosphaten. Später befasste er sich mit rein ärztlicher Forschung und unternahm die ersten Versuche mit Salvarsan zur Heilung von Keratitis luetica, die auch das Interesse von Paul Ehrlich auf sich zogen. IRODALOM 1. R. Boyle : Expérimenta et considerationes de coloribus, Geneva, 1680, 84., 95. o. 2. H. T. S cheffer : Chemiske Föreläsningar, Uppsala, o. 3. Wi. Ostwald: Z. physik. Chem (1893). 4. Szily P. : Orvosi Hetilap 1903, A. Fernbach, L. Hubert: Compt. rend. 131, 293 (1900). 6'. Physiologische Verhandlungen. Engelmanns Archiv H. Friedenthal: Z. Elektrochemie 10, 113 (1904). 8. S. P. L. Sörensen: Biochem. Z. 21, 131 (1909). 9. P. Szily: Wiener klinische Wochenschrift 26. 1/29 (1913). 10. E. Salm: Elektrochem (1904). 11. P. Szily: Wiener Med. Wochenschrift szám. 12. P. Szily: Medizinische Klinik, szám. Wiener Med. Wochenschrift szám. 13. Szily P. : Klinikai Füzetek dec. szám. 9 Orvostörténeti közi. 129

10 14. Szily P.: Budapesti Orvosi Újság 1914, 18. szám. Berliner klin. Wochenschr szám. 15. P. Szily-H. Friedenthal: Berliner klin. Wochenschr szám. 16. Szily P. Bessko J. : Állatorvosi Lapok, szám, Berliner Tierärztliche Wochenschrift, o. 17. Szily P, Vértes S.: Budapesti Orvosi Újság, szám. 18. Szily P. Sternberg, A.: Gyógyászat, 1918, 5 6. szám. Münchner. Med. Wochenschrift , Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1918). Budapesti Orvosi Újság szám. Orvosi Hetilap P. Szily: Wiener Med. Wochenschrift 1918, 39. szám; Orvosi Hetilap 1920, 1925

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A magyar kémia művelődéstörténete Szabadváry, Ferenc Ez a kötet az alább felsorolt szervezetek támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért:

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KITÜNTETETT KREATIVITÁS. Magyar származású Nobel-díjasok

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KITÜNTETETT KREATIVITÁS. Magyar származású Nobel-díjasok KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 2000. 3. SZÁM KITÜNTETETT KREATIVITÁS Magyar származású Nobel-díjasok A harmadik évezred küszöbén világunk arculatának formálásában mind meghatározóbb szerepet játszik a tudomány. A

Részletesebben

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE 3 AZ ÉRTELEM MEGKÍSÉRTÉSE Gánti Tibor AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE Az élet mivolta Az élet princípiuma Az élet és a halál szintjei MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 4 Gánti Tibor, 2000 Mûszaki Könyvkiadó, 2000

Részletesebben

Dr. Dobson Szabolcs. Kirándulások. a gyógyszeres. terápia múltjában DICTUM. DICTUM Kiadó

Dr. Dobson Szabolcs. Kirándulások. a gyógyszeres. terápia múltjában DICTUM. DICTUM Kiadó Dr. Dobson Szabolcs Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjában DICTUM DICTUM Kiadó Dr. Dobson Szabolcs Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjában ISBN 963 00 8453 8 A belényesi anyarozsmérgezés című

Részletesebben

MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY

MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY Forrás: Miskolczy Dezső: Schaffer Károly. Bp., 1973. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY Schaffer Károly (Bécs, 1864. szept. 7. Bp., 1939. okt. 16.): ideg-elmegyógyász,

Részletesebben

Id. Dr. Imre József életmûvérõl, különös tekintettel a biztosítási orvostanra 1

Id. Dr. Imre József életmûvérõl, különös tekintettel a biztosítási orvostanra 1 HORUS Id. Dr. Imre József életmûvérõl, különös tekintettel a biztosítási orvostanra 1 Imre József életrajzából 1. ábra: Imre József fényképe Hód-tó volt egykor, tele hódokkal íme, Hódmezővásárhely eredete.

Részletesebben

A MAGYAR VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 50 ESZTENDEJE

A MAGYAR VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 50 ESZTENDEJE A MAGYAR VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 50 ESZTENDEJE REX-KISS BÉLA SZABÓ SÁNDOR TV/fint ismeretes, a vércsoportok, ill. az isohaemagglutinatio jelenségének felfedezése a századfordulón történt és Landsteiner nevéhez

Részletesebben

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN Longa Péterné A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN A tellúr a félfémek csoportjába tartozó kémiai elem. A periódusos rendszerben az oxigén oszlopában található, a kén és a

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

J.E. PURKINJE (1787 1869), A MODERN TANI TECHNIKA MEGALAPÍTÓJA Irta: dr. JOSE F S A I N E R (Brno, Csehszlovák Népköztársaság)

J.E. PURKINJE (1787 1869), A MODERN TANI TECHNIKA MEGALAPÍTÓJA Irta: dr. JOSE F S A I N E R (Brno, Csehszlovák Népköztársaság) J.E. PURKINJE (1787 1869), A MODERN TANI TECHNIKA MEGALAPÍTÓJA Irta: dr. JOSE F S A I N E R (Brno, Csehszlovák Népköztársaság) SZÖVEG "Purkinje 1787. XII. 17-én Csehországban Libochowitzben, * Dietrichstein

Részletesebben

Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA

Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA BUDAPEST 2013 Kiadja a Johan Béla Alapítvány ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. A BALTIKUM ORVOSI MÚLTJA

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Baran Brigitta. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Dr. Baran Brigitta. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Adatok a szkizofrénia terápiájához: a görcskezelés története Meduna László korszakalkotó felfedezésének ellentmondásai és hatása az elmegyógyászati szemlélet fejlődésére Doktori tézisek Dr. Baran Brigitta

Részletesebben

A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN

A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN DR. JUSTUS LIEBIG A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN 1842 A magyar kiadást sajtó alá rendezte: DR. KÁDÁR IMRE Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete Budapest,

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

SZERETETT NEMZET BETSES NYELVÉNEK PALLÉROZÁSA AVAGY: A MAGYAR ORVOS NYELVÚJÍTÓK MUNKÁSSÁGA

SZERETETT NEMZET BETSES NYELVÉNEK PALLÉROZÁSA AVAGY: A MAGYAR ORVOS NYELVÚJÍTÓK MUNKÁSSÁGA SZERETETT NEMZET BETSES NYELVÉNEK PALLÉROZÁSA AVAGY: A MAGYAR ORVOS NYELVÚJÍTÓK MUNKÁSSÁGA Vizi E. Szilveszter A középkorban a latin volt a tudomány nyelvezete. Európában latinul írtak és beszéltek a tudósok.

Részletesebben

NNCL2213-648v1.0. Szent-Györgyi Albert. Az élő állapot. Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973

NNCL2213-648v1.0. Szent-Györgyi Albert. Az élő állapot. Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973 NNCL2213-648v1.0 Szent-Györgyi Albert Az élő állapot Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973 A SOROZATOT SZERKESZTI DANKANITS ÁDÁM MOLNÁR GUSZTÁV SZABÓ T. E. ATTILA TORÓ TIBOR AZ IDEGEN NYELVEN

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán

Részletesebben

Magyar Tudomány. MAGSUGÁRZÁS ÉS KÉMIA vendégszerkesztő: Vértes Attila

Magyar Tudomány. MAGSUGÁRZÁS ÉS KÉMIA vendégszerkesztő: Vértes Attila Magyar Tudomány MAGSUGÁRZÁS ÉS KÉMIA vendégszerkesztő: Vértes Attila Meglesz-e a Higgs-részecske? Az Alföld ásványi kincse A készletek általános elmélete A jövő tudósai 2012 2511 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Fiatalodj, ne öregedj!

Fiatalodj, ne öregedj! Harald W. Tietze Fiatalodj, ne öregedj! Hogyan fordítsuk vissza az öregedést és a korral járó betegségeket. Copyright Víztérítő Kiadó, 2001 A magyarországi kiadás joga a Víztérítő Kiadó Jakab István tulajdona

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

A haemophilia története

A haemophilia története Dr. Varga Gábor A haemophilia története Lénye gyanakvó elővigyázatosságot árult el, igazán nagyon nemes porcelán képzetét keltette. Kresz matematikus volt és beteg; úgy értem, semmi mással nem foglalkozott,

Részletesebben

1. Milyen képe lehet a világról, milyen szabályokat ismerhet fel egy papucsállatka, egy darázs, egy rigó és egy kutya?

1. Milyen képe lehet a világról, milyen szabályokat ismerhet fel egy papucsállatka, egy darázs, egy rigó és egy kutya? 1. A természettudományok születése Az élőlények kapcsolatban állnak környezetükkel, az őket körülvevő világgal, reagálnak annak változásaira, bizonyos fokig pedig arra is szükségük van, hogy ismerjék,

Részletesebben

MAXWELL ELMÉLETE MAGYARORSZÁGON

MAXWELL ELMÉLETE MAGYARORSZÁGON MAXWELL ELMÉLETE MAGYARORSZÁGON A gravitáció törvényének newtoni megfogalmazása várt esemény volt, hiszen Galilei már kimutatta, hogy a különféle testek azonos gyorsulással esnek a föld felé, a bolygómozgásra

Részletesebben

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 2 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV HÁROM ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖSZÖNTÉSE Tanulmánykötet Birtalan Gyõzõ, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére JOHAN BÉLA ALAPÍTVÁNY MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI

Részletesebben

Három orvostörténész köszöntése

Három orvostörténész köszöntése A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 32. Jubileumi emlékkönyv Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére A Magyar

Részletesebben

Erőtörvények. Ionos vegyületek olvadáspontja. Gyorsrendezés 1993-94/3

Erőtörvények. Ionos vegyületek olvadáspontja. Gyorsrendezés 1993-94/3 Erőtörvények Ionos vegyületek olvadáspontja Gyorsrendezés 1993-94/3 TARTALOM 1993-94/3 Ismerd meg Erőtörvények.. 75 Ionos vegyületek olvadáspont ja 78 Gyorsrendezés... 82 Színek, színes anyagok, színezékek...

Részletesebben

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR A GYÓGYÍTÁS ÉS AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Z B O R A Y B E R T A L A N - Z A L A I K Á R O L Y AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek gyógyszer-vegyszer

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben