SZILY PÁL ( ) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILY PÁL (1878-1945) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE"

Átírás

1 SZILY PÁL ( ) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE írta: SZABADVÁRY FERENC (Budapest( A ph betűszó, mint az századunkra jellemző. Soerensen ajánlotta 1909-ben kényelmi okokból, hogy a hidrogénionkoncentrációk hatványkitevős igen kis értékei helyett egyszerűen annak negatív logaritmusát használják, A hidrogénionkoncentrációnak reális értelme ' 1 g egyenérték pro liter koncentrációértékek között van, a megfelelő ph értékek ennek megfelelően 0-tól 14-ig terjednek. Soerensen a ph-t csak jelölésnek javasolta, szóként hidrogénkitevőnek nevezte, de ezt a szót már egyáltalán nem használjuk, a betűjelzés szóvá alakult. Nemzetközi szóvá, amelyet ugyan minden nyelv a saját fonetikája szerint ejt (péhá, piécs, péás), de ugyanúgy ért. Soerensen neve ezért összeforrt a ph-val, jóllehet, itt csak egy formális, jelölésbeli egyszerűsítésről volt szó. A hidrogénionkoncentráció fogalmát és mérését már előzőleg tisztázták a kutatók. A ph, ill. a hidrogénionkoncentráció a kémiának egyik legfontosabb fogalma és legtöbbet mért paramétere. Kémiai folyamatok laboratóriumban és iparban többnyire egyaránt szükségelik a ph ellenőrzését. E fogalom jelentősége azonban nem korlátozódik a kémiára. A biológia, biokémia és az orvostudomány sem tudja manapság nélkülözni. Sőt, e tudományok tulajdonképpen megelőzték a kémiát. Előbb ismerték fel, hogy az oldat hidrogénionkoncentrációja milyen fontos szerepet jászik biológiai és enzimatikus folyamatokban. Tulajdonképpen orvosok és biológusok voltak e terület úttörői, akik akkor keresték már az itt adódó problémák megoldását, amikor a kémikusok még rá sem jöttek arra, hogy itt egyáltalán problémák vannak.

2 Ezen úttörők között igen fontos szerepet játszott egy magyar orvos, Szily Pál, akinek érdemeiről azonban sajnos, megfelejtkezett a tudománytörténet. Szolgáljon eme tanulmány arra, hogy kémiai munkásságát kiemelje a feledés homályából. Az alkimisták vaktában történő ezeréves kísérletezésük során számtalan új anyagféleséget állítottak elő, melyek közül legfontosabbak az ásványi savak voltak. A XVII. században, az ún. orvosi kémia korában, melyet azért neveznek így, mert művelői elsősorban orvosok voltak, kezdődött az anyagok rendszerezése, születtek meg a kémiai fogalmak első definíciói. Ettől kezdve különböztetünk meg elemeket és vegyületeket és beszélünk utóbbiakon belül savakról, bázisokról és sókról. Megfigyelték ugyanis, hogy az anyagok különböző csoportjai bizonyos hasonló tulajdonságokat mutatnak. Egyesek számos növényi, nedv színét megpirosítják, mások megkékítik vagy zöldítik. Ha e két fajta anyagot összeöntik, tulajdonságaik elvesznek, közömbösítődnek. Robert Boyle használt elsőnek indikátorokat a savak és bázisok felismerésére (1). A XVIII. században egyes kutatóknak már feltűnt, hogy a különböző növényi nedvek nem teljesen egyformán érzékenyek savakra. Bergman például azt írta 1775-ben, hogy a lakmuszt a szénsav megpirosítja míg az ibolyalevet nem. Még azt is megemlítette, hogy ha ilyen módon megvizsgálnánk minden kék kivonat érzékenységet, akkor megfelelő sorrendet lehetne kapni a savak viszonylagos erősségének mérésére (2). 128 év múlva Szily Pál fogja elsőnek megkísérelni, hogy valóra váltsa ezt az ötletet. Megjegyzendő, hogy a természetes indikátorok egyébként nem is lettek volna alkalmasak saverősségek" relatív mérésére, hiszen azok átcsapásaiban nem mutatkoznak nagy eltérések. A probléma újra csak akkor vetődhetett fel, miután a változatos átcsapású szintetikus indikátorok nagyszáma rendelkezésre állt. Ez a múlt század vége felé következett be. Természetes, hogy ekkor sok fejtörést okoztak olyan tények, mint pl. az, hogy míg a fenolftalein a bikarbonátot már lúgosnak jelzi, addig a metilnarancs savasnak. A kémiában abban az időben különben is számos kérdés állt nyitva, mint az pl. hogy hogyan vezetik az elektrolitek az elektromos áramot vagy miért csökken a szerves anyagokat tartalmazó mólos oldatok fagyáspontja egyformán, a szervetleneké viszont nem stb.

3 E problémák egységes magyarázatára Arrhenius 1887-ben kidolgozta az elektrolitos disszociáció elméletét, amely mint ismeretes, kimondja, hogy a szervetlen vegyületek vízben való oldásakor pozitív és negatív töltésű ionokra bomlanak. Az ionelmélet és a valamivel korábbi tömeghatás törvénye alapján Ostwald vezette be a savak és bázisok erősségének jellemzésére a disszociációs állandó fogalmát, amely szerint a sav, illetve báziserősség mértéke a hidrogén, illetve hidroxilionkoncentráció. Ugyancsak Ostwald határozta meg 1894-ben a víz disszociációs állandójának értékét, amelyet 10~ 14 -en nagyságrendűnek talált (3). Meg kell azonban jegyeznem, hogy a kémikusok akkoriban, korántsem tudták értékelni e megállapítások jelentőségét. Akkoriban a kémikusok túlnyomó részt szerves szintézisekkel voltak elfoglalva, új soha nem látott anyagokat, festékeket, gyógyszereket állítottak elő, új nagyipart alakítottak ki, és az ilyen tisztára elméleti jellegű kérdésekre nem sok figyelmet fordítottak. Nem is igen tudtak különbséget tenni titrálással meghatározható savmennyiség és a saverősség, savasság fogalma között, ami nem is csodálható, mert nem is lehet olyan egyszerűen, meggondolással a differenciát e kettő között tudatosítani. A lényeges különbséget a biológusok és fiziológusok kezdték megérezni, érthető módon, mert nekik lépten-nyomon akadt dolguk különféle természetes pufferoldatokkal. Itt kapcsolódott be a munkába Szily. Az Orvosi Hetilap évi egyik számában jelent meg az akkor 25 éves orvosnak, az élettani tanszék tanársegédének közleménye, Indicatorok alkalmazásáról állati folyadékok vegyhatásának meghatározására" címen (4). Az egyes tudományokban nagyon sok cikk jelenik meg. Azt hiszem legtöbb az orvostudományban, de rögtön utána a kémiában. Tudjuk, hogy a megjelenő cikkek közt gyakran van olyan, amelynek megjelenése vagy meg nem jelenése az illető tudomány szempontjából teljesen közömbös; semmit sem adnak újat. A cikkek túlnyomó többsége amolyan tudományos aprómunka eredményeiről számol be, amelyek egy-egy újabb téglát helyeznek a tudomány épületébe. Nagyon ritkán aztán megjelenik egy olyan közlemény, amelyik egy téglánál sokkal többet nyújt, amelyik új alapzatot rak le. Szerintem

4 a kémia ilyen alapvető közleményei közé tartozik Szily fentebb idézett munkája. Szily bevezetésként megállapította, hogy titráló módszerekkel sóoldatok és még inkább állati folyadékok vegyhatása nem állapítható meg. Valamely oldat reakcióját, mint ismeretes, annak OH- és H-ion mennyisége szabja meg. Az OH-ionok mennyiségét szerette volna vérsavóban meghatározni, mégpedig indikátorok segítségével. Megnézte különböző indikátorok színét különböző oldatokban, nevezetesen, sav, lúg, szóda, bikarbonát, szénsavval telített víz és tiszta vízben, először csupán minőségileg, koncentráció megadás nélkül. Azután úgy gondolkodott, hogy az érzékenység fokát pontosan megadja azon legkisebb OH-koncentráció, amelynek jelenlétében az indikátor első színváltozást mutat, így azután fordítva, egy színes mértékrendszerrel bírunk, amelynek segítségével a só oldatok, és állati folyadékok vegyhatását meghatározhatjuk". Poiriers kék, a-naftolbenzoin, fenolftalein, lakmusz és rosolsavat vizsgált meg ily módon, keresve, hogy alkalikus színük milyen báriumhidroxid, nátriumkarbonát, bikarbonát és ammóniakoncentrációnál jelenik meg. Erős lúgoknál ez érthető módon minden indikátornál azonos koncentrációknál adódott, sóknál azonban különbözött. Megállapította eredményeiből továbbá azt is, hogy említésre méltónak tartom még azon tényt, hogy az indikátorok a színváltozást a titrait bázis anyagi minőségétől függetlenül, csakis az OH ionok koncentrációinak megfelelőleg mutatják. Pl. a fenolftalein az első színváltozást mindig -5.10" 5 OH koncentráció mellett mutatja függetlenül attól, hogy az OH ionokat Ba(OH) 2 NH^OH vagy szóda szolgáltatta. Ezt számításokkal igazolta: a vizsgált vegyületek bemért koncentrációjából a Shields által elszappanosítás útján meghatározott disszociációs állandók segítségével kiszámította a tényleges OHion koncentrációt. Vizsgálatai tehát igazolták elképzelését: az indikátorok egy meghatározott színátcsapása az oldott anyag minőségétől függetlenül, az oldatban tényleges uralkodó H- vagy OH-ion koncentrációnál következik be. A metilnarancs és a fenolftalein indikátorok vérsavóban mutatott színe alapján megállapította azután, hogy vegyhatásának G,lü -4

5 és 5,10-5 OH-ion koncentrációk közé kell esnie, tehát kb. ugyanolyan mint a szénsavval telített bikarbonát-oldaté. A kolorimetriás hidrogénionkoncentráció-mérés területén eddig jutott Szily : Vagyis meg tudta becsülni egy oldat hidrogénionkoncentrációját a semleges terület közelében. A cikk további részében a vérsavóval foglalkozott. Megállapította a vérsavónak savakkal és lúgokkal szemben való rendkívüli ellenállását, azt a tulajdonságot, hogy kémhatását csak igen nagy mennyiségű sav és lúg hozzáadására változtatja meg, vagyis, hogy puffersajátságokat mutat. A malátakivonat hasonló tulajdonságairól már 1900-ban beszámolt egy párizsi söripari kongresszuson Fernbach és Hubert (5). Tőlük származik az elnevezés is, nevezetesen, hogy az oldat vasúti tampon"-ként viselkedik sav és lúg behatásával szemben. Ezt fordították később szóról szóra németre pufferként és innen került át a szó változatlanul a magyar nyelvbe. Szily e kifejezést nem ismerte, ő rezistens" oldatokról beszélt. Szily cikke elején olvashatjuk, hogy az előadatott a Természettudományi Társaság élettani szakosztályában ápr. 21-én, továbbá a berlini fiziológiai társaság márc. 20-i ülésén. A berlini ülés kivonatáról a Physiologische Verhandlungen Engelmanns Archiv c. folyóiratból értesülhetünk (0). A gyűlésen Hans Friedenthal számolt be a magánlaboratóriumában Szily Pál által végzett vizsgálatokról. Szily kísérleteit eszerint, legalábbis részben, Berlinben végezte. Önéletrajzából tudjuk, hogy 1902/3-ban Berlinben volt tanulmányúton. Az urológiai és a kémiai intézetben dolgozott. Friedenthal a fiziológiai kémiai intézetben volt akkoriban magántanár. Friedenthal fejlesztette tovább aztán Szily metodikáját. Friedenthal és Szily között a barátság tovább tartott, mert Friedenthal Londonban élő neves író fiától tudom, hogy még mint gyermek, az első világhábú előtt apjával járt Magyarországon Szily vendégeként. Friedenthal beszámolója röviden ismertette Szily tárgyalt eredményeit. Megemlítette még, hogy Szily megvizsgálta számos más biológiai folyadék vegyhatását. Azok zöme a vérszérumhoz hasonló vegyhatású és rezisztenciáju volt, kivéve a gyomor- és hasnyálnedveket. Utalt arra, hogy Szily vizsgálatai egzakt kolorimetria alkalmazásával bizonyára még pontosabbá tehetők.

6 Ezt a munkát aztán maga vette kézbe ben jelent meg Friedenthal cikke a kolorimetriás ph mérésről (7). Friedenthal több indikátorral dolgozott, s azok színét olyan oldatokban vizsgálta, amelyek pontosan ismert hidrogénionkoncentrációúak. Rájött, hogy a víz ionszorzata alapján szükségtelen külön hidrogén és hidroxilon koncentrációról beszélni, előbbi a lúgos tartomány értékeit is kielégítően jellemzi. így hidrogénionkoncentrációértékek között kísérelt meg ismert ph-jú oldatokat készíteni. Ezeket normál sav- és lúgoldatokból akarta hígítással készíteni. Azt kellett azonban tapasztalnia, hogy hígítással egy bizonyos határon túl nem lehet megbízható hidrogénionkoncentrációt előállítani, mert a legkisebb szennyezések, mint pl. a levegő széndioxidja már irreálissá teszik az értéket. Cikkében ekkor megjegyezte, hogy elakadásában egy tanítványa, Szily Pál segítette ki, aki azt tanácsolta, hogy a közti területen konstans hidrogénionkoncentrációjú oldatokat primer és szekundér foszfátok megfelelő arányban történő elegyítésével állítson elő. Ez bevált. Friedenthal ezeket alkalmazta módszerében, amellyel egész ph-kat tudott mérni és ezeket variálta tovább Soerensen, aki a módszert tized ph-értékek meghatározására alkalmassá tökéletesítette (8). Szily Pál fedezte fel tehát a mesterséges pufferoldatokat. Foszfátpufferei azóta is használatosak világszerte, igaz, hogy Soerensenféle puffersorozat elnevezéssel. Azóta persze más, nem foszfát összetételű puffersorozatot is készítettek, de ezeket Szily elvi útmutatása nyomán már könnyű volt megszerkeszteni. A kolorimetriás ph-mérés ma már veszített jelentőségéből, helyette modern elektrometriás módszereket használnak. De pufferek ezekhez is kellenek. Szily felfedezése tette tehát lehetővé az egzakt ph-mérésnek minden formáját. Maga Szily e területtel tovább nem foglalkozott. Egy 1913-ból való, a sejtfestéssel foglalkozó cikkében (9) a kolorimetriás ph-meghatározás felfedezésének túlnyomó érdemét Friedenthalmk adja. A pufferoldatok felfedezéséről viszont azt írja, hogy oldatait ban a budapesti állatorvosi főiskola Rohrer professzor vezette fizikai intézetében állította elő. Emlékeztet azok sikeres elterjedésére és jegyzetben már kénytelen volt említeni, hogy egy akkori orvosi könyv

7 oldatait tévesen Salm-féle oldatoknak nevezte. S aim Friedenthal nyomán, de még Soerensen előtt foglalkozott e problémával ugyancsak foszfátpuffereket használva (10). Szily Pál (szilsárkányi) 1878, máj. 16-án született Budapesten. Apja Szily Adolf egy. ny. rk. tanár, kórházi igazgató főorvos volt. Szily Pál a budapesti egyetemen végezte tanulmányait, 1901-ben az élettani tanszékre nevezték ki tanársegéddé ben nyerte doktori oklevelét. Ugyanezen évben ment berlini tanulmányútra szeptemberétől 1905-ig a budapesti sebészeti klinikán volt gyakornok ben sebészorvosi oklevelet nyert ben a Rókus-kórház sebészetére nyert segédorvosi kinevezést 1908-ban a budai tüdőbeteggondozó főorvosa lett, ahol szerológiai, bakteriológiai, venerológiai és urológiai rendelést is ellátott ben a Zsidó Kórház szerológiai és kísérleti gyógytani állomásának vezetőjévé nevezték ki. Az első világháborúban mint század- és ezredorvos működött. A kassai katonai bakteriológiai és járványügyi állomást vezette 1918-ig. A háború után úgy tűnik, hogy magánpraxist fejtett ki a fővárosban ban az Országos Társadalombiztosító Intézet Magyaróváron bízta meg urológiai szakorvosi rendeléssel, évi 1200 pengő fizetéssel. Mivel a rendelést lakásán, saját felszerelésével végezte, havi 50 pengő műszerhasználati díjat engedélyeztek ben származási okokból felmondtak az ekkor már súlyosan cukorbeteg orvosnak, 1945 februárjában a nyilasok letartóztatták és a győri gyűjtőtáborba szállították. Súlyos egészségi állapotára való tekintettel 1945 márc. 25-én felgyógyulásig" hazabocsátották. A felszabadulást Mosonmagyaróváron érte meg. Április 4-én már újra szolgálatra jelentekezett a Társadalombiztosító Intézetnél. A megpróbáltatásokat és gyógyszerhiányt azonban beteg szervezete nem bírta, augusztus 18-án, 68 éves korában elhunyt. Hamvai Magyaróváron nyugszanak. Szily Pál számos más publikációt írt későbbi idejében is. Ezek azonban tisztára az orvostudomány tárgyköréből vannak, a kémiatörténész nem tudja őket sem értékelni, sem ismertetni. Rövid összefoglalásukat adom csupán, hozzáértés nélkül, azért,

8 hogy esetleges érdeklődő orvostörténeti kutatóknak előzetes tájékoztatást adjanak. Az első világháború előtt a Salvarsannal folytatott kísérleteket. A habituális abortus és a csecsemőszifilisz profilaxisa céljából Salvarsan-kezelésben részesített luetikus terheseket (11). Sal varsán-kezelést alkalmazott intenzíven intravénásán a keratitis luetica gyógyításánál, amelynél meglehetős sikerekről számolt be (12). Eredményei felkeltették Paul Ehrlich figyelmét, aki személyes levélben biztatta kísérletei folytatására, megígérve neki, hogy fog neki juttatni ecélra Neosalvarsant. Glaser Marcell doktor csakhamar értesítette is, hogy Ehrlich mgebízásából a frissiben érkezett mintákból rendelkezésére bocsát. Módszeréről Szily a budapesti orvosegyesület november 27-i ülésén számolt be és az ott Szily saját feljegyzése szerint nagy vitát keltett ben egy magyar nyelvű összefoglaló közleménye is megjelent a lues serodiagnostikájának és chemotherapiájának kérdéseiről (13). Ugyanerről referátumot készített Brauer Schottmüller Lüdke szerkesztésében megjelenő Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten und zur Immunitätsforschung" című mű számára ben a heveny szem-blennorhagiak vaccinalis immunotherapiájával kapcsolatos kísérleteiről számolt be két közleményében (14), továbbá a budapesti szemészkongresszuson. Később újra Friedenthallal együtt dolgozott a szifilisz anorganikus higany-, arzén- és jódkombinációs therapiája céljából (15). A háború alatt a kassai katonai bakteriológiai állomáson elsősorban a háború által felidézett állat járványok leküzdésére végzett kutatómunkát. A lovak influenzáját tífusz- és koleravakcinakkal gyógyította (16). Ugyancsak a háborúval függ össze nyilvánvalóan a vérhas chemotherapiájáról írt közleménye (17). Több dolgozat az általa fertőző betegségeknél javasolt proteintherapiával elért eredményeket ismerteti. Ezek is a háború idejéből valók (18). A háború után a protein, illetve tej terápiával folytatta vizsgálatait. Erről számolnak be utolsó közleményei, emelyeket fellelnem sikerül. (19) Miután épp az alapvető indikátoros cikk sem szerepelt a rendel-

9 kezesemre bocsátott különlenyomat-gyűjteményben, feltehető, hogy orvosi cikkeinek fenti felsorolása sem teljes. Mindamellett azt hiszem bizonyítékául szolgálnak annak, hogy Szily Pál lelkes, a tudomány fejlődéséért fáradhatatlanul dolgozó kutató volt, akinek életútja azonban korántsem nyújtotta azt az elismerést és sikert, amelyet, legalábbis a kémia területén tett alkotásával megérdemelt volna. Gyakori eset ez a tudománytörténetben! Szolgáljon e megemlékezés elfelejtett érdemeinek utólagos és késői feltárására és méltatására. ZUSAMMENFASSUNG Paul Szily ( ), Arzt hat im Jahr 1903 den ersten Versuch zur kolorimetrischen Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration Von Lösungen mit Hilfe von Indikatoren unternommen. Ebenfalls tfon ihm stammt die erste künstliche Pufferlösungsserie zur Einstellung genauer ph-werte. Er bereitete sie aus primären und sekundären Phosphaten. Später befasste er sich mit rein ärztlicher Forschung und unternahm die ersten Versuche mit Salvarsan zur Heilung von Keratitis luetica, die auch das Interesse von Paul Ehrlich auf sich zogen. IRODALOM 1. R. Boyle : Expérimenta et considerationes de coloribus, Geneva, 1680, 84., 95. o. 2. H. T. S cheffer : Chemiske Föreläsningar, Uppsala, o. 3. Wi. Ostwald: Z. physik. Chem (1893). 4. Szily P. : Orvosi Hetilap 1903, A. Fernbach, L. Hubert: Compt. rend. 131, 293 (1900). 6'. Physiologische Verhandlungen. Engelmanns Archiv H. Friedenthal: Z. Elektrochemie 10, 113 (1904). 8. S. P. L. Sörensen: Biochem. Z. 21, 131 (1909). 9. P. Szily: Wiener klinische Wochenschrift 26. 1/29 (1913). 10. E. Salm: Elektrochem (1904). 11. P. Szily: Wiener Med. Wochenschrift szám. 12. P. Szily: Medizinische Klinik, szám. Wiener Med. Wochenschrift szám. 13. Szily P. : Klinikai Füzetek dec. szám. 9 Orvostörténeti közi. 129

10 14. Szily P.: Budapesti Orvosi Újság 1914, 18. szám. Berliner klin. Wochenschr szám. 15. P. Szily-H. Friedenthal: Berliner klin. Wochenschr szám. 16. Szily P. Bessko J. : Állatorvosi Lapok, szám, Berliner Tierärztliche Wochenschrift, o. 17. Szily P, Vértes S.: Budapesti Orvosi Újság, szám. 18. Szily P. Sternberg, A.: Gyógyászat, 1918, 5 6. szám. Münchner. Med. Wochenschrift , Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1918). Budapesti Orvosi Újság szám. Orvosi Hetilap P. Szily: Wiener Med. Wochenschrift 1918, 39. szám; Orvosi Hetilap 1920, 1925

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

3. Mennyiségi kémiai analízis

3. Mennyiségi kémiai analízis 67 3. Mennyiségi kémiai analízis A klasszikus kvantitatív kémiai analízis módszerei közvetlenül, vagy közvetve, de mindig tömegmérésre vezethetık vissza. Tömegméréssel készülnek az analitikai minták, az

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen vegyületek hőbomlása

Részletesebben

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti 204-391 Biographia 2007.12.04 10:07 Page 379 DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 1875 1963 379 Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas, az anatómia és fejlôdéstan

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Salamon Henrik a magyar fogászat kiemelkedő személyisége, a fogorvos-történelem kiváló művelője

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

2353-06 Citotechnológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2353-06 Citotechnológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Vendég érkezik a munkahelyére. Az Ön feladata, hogy megismertesse az osztályon használt mikroszkópokkal (fénymikroszkóp, polarizációs, fáziskontraszt és fluorescensz mikroszkóp) alkalmazási

Részletesebben

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2012. ápr.7. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Ez az óra összefoglalásra és számonkérésre is épült. A diákok már tanultak a különböző rácstípusokról és gyakorlati

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. Debrecen, 2015. július 27. Dr. Ősz Katalin s. k. Dr. Várnagy Katalin s. k.

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. Debrecen, 2015. július 27. Dr. Ősz Katalin s. k. Dr. Várnagy Katalin s. k. Kedves Hallgató! Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának kémiatanár képzésére. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas

1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) szerint A kiállítás kelte: 2010. szeptember 14. 1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas Gyártó: Forgalmazó: Hexachem Vegyianyaggyártó

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-49/2005/19. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Electro World Magyarország Kft. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

ÓRATERV. Farkasné Ökrös Marianna EKF Gyakorló I. ALAPADATOK. Osztály: 10. D. Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei

ÓRATERV. Farkasné Ökrös Marianna EKF Gyakorló I. ALAPADATOK. Osztály: 10. D. Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei ÓRATERV I. ALAPADATOK Osztály: 10. D Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei Tanítási egység: 13. Szén-dioxid, szénsav és sói Előző tanítási egység: A szén és oxidjai. A szén-monoxid.

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

5. sz. gyakorlat. VÍZMINTA OXIGÉNFOGYASZTÁSÁNAK ÉS LÚGOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA MSZ 448-20 és MSZ 448/11-86 alapján

5. sz. gyakorlat. VÍZMINTA OXIGÉNFOGYASZTÁSÁNAK ÉS LÚGOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA MSZ 448-20 és MSZ 448/11-86 alapján 5. sz. gyakorlat VÍZMINTA OXIGÉNFOGYASZTÁSÁNAK ÉS LÚGOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA MSZ 448-20 és MSZ 448/11-86 alapján I. A KÉMIAI OXIGÉNIGÉNY MEGHATÁROZÁSA Minden víz a szennyezettségtől függően kisebb-nagyobb

Részletesebben

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet):

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet): . Egy átrium-hidroxidot és átrium-acetátot tartalmazó mita 50,00 cm 3 -es részletée megmérjük a ph-t, ami,65-ek adódott. 8,65 cm 3 0, mol/dm 3 kocetrációjú sósavat adva a mitához, a mért ph 5,065. Meyi

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén *

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENOZ jozsef TUD.- BGYETEM PJLETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : DB. UDBÁNSZKY I^ÁSZLÓ iiy. r. tanár. Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * DK. VBEKSS ELEMÉB intézeti

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

7. előadás 12-09-16 1

7. előadás 12-09-16 1 7. előadás 12-09-16 1 12-10-05 Általános kémia 2011/2012. I. fé ph = - lg[h3o+] 2 12-10-13 Általános kémia 2011/2012. I. fé 3 1./ Só: gyenge sav/erős bázis 12-10-13 Általános kémia 2011/2012. I. fé 4 2./

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C MÓDSZERFEJLESZTÉS ÉS ALKALMAZÁSA A PIHENTETŐ MEDENECÉK VIZÉBEN OLDOTT SZERVETLEN C- MÉRÉSÉRE Molnár M. 1, Bihari Á. 1, Mogyorósi M. 1, Veres M. 1, Pintér T. 2 1 HEKAL, MTA ATOMKI Isotoptech Zrt, H-4026

Részletesebben

KÉMIA OLIMPIÁSZ. 45. évfolyam, 2008/2009 tanév

KÉMIA OLIMPIÁSZ. 45. évfolyam, 2008/2009 tanév KÉMIA OLIMPIÁSZ 45. évfolyam, 2008/2009 tanév D kategória az ötéves gimnáziumok 1. évfolyama, a hatéves gimnáziumok 1. és 2. évfolyama, a nyolcéves gimnáziumok tercier és kvartér, valamint az alapiskolák

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

www.aranyesoekszer.hu

www.aranyesoekszer.hu Büszkék vagyunk rá, hogy 2007-ben megújultunk, úgy az árukészletünk kibôvített kínálatát, mint a weboldalunk megjelenését és annak szolgáltatásait illetôen. www.antalekszer.hu Különösen kedvezô lehetôségeket

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003879T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

Az Elméleti Fizikai Tanszék

Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék első vezetője Ortvay Rudolf (1885 1945) volt. Ortvay Rudolf Farkas Gyula (1847 1930) tanítványa a kolozsvári egyetemen. Ortvay Rudolf élete hosszú

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

Ideális gáz és reális gázok

Ideális gáz és reális gázok Ideális gáz és reális gázok Fizikai kémia előadások 1. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet Állaotjelzők állaotjelző: egy fizikai rendszer makroszkoikus állaotát meghatározó mennyiség egykomonensű gázok állaotjelzői:

Részletesebben