Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két úszódaruval a helyére emelte (fotó: Domanovszky) A tartalomból: Az Északi vasúti Duna-híd átépítése Innovatív acél- és öszvérszerkezetek (MTA doktori disszertáció össszefoglalója) Csúcstechnológiájú tűzihorganyzás Magyarországon Szemelvények Dr. Seregi György naplójából 100 éve alakult a Lipták-gyár, a Lőrinci Hengermű őse Tandemeljárás robottechnika

2 STABILAN Ahhoz, hogy egy létesítmény, egy technológiai berendezés jó minőségben megépüljön elengedhetetlen a kiváló, minden igénynek megfelelő acélszerkezet. Ennek az alapelvnek megfelelően alakítottuk ki világszínvonalú acélszerkezeti gyártókapacitásunkat. MEGBÍZHATÓ SZERKEZET - STABIL KAPCSOLAT KÉSZ KÖZÉP-EURÓPAI ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ KFT Kecskemét, Izsáki út 6. tel.: 76/ , fax: 76/

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL A MAGÉSZ elnöksége június 18-án az SBS Kft.-nél tartotta ülését. Jelen voltak meghívottként az elnökség tagjain kívül a MAGÉSZ április 16-i közgyűlésén megválasztott azon elnökségi tagok is, akiknek mandátuma szeptember 29-én kezdődik. Az ülést Markó Péter elnök vezette, ahol az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK ÁTTEKINTÉSE, SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE Az elnökség áttekintette a közgyűlés határozatait és az alábbi témákat részletesen megvitatta. Közgyűlési határozatképesség Sajnos most sem tudtuk megkezdeni közgyűlésünket a meghirdetett időpontban, mivel a szavazásra jogosult 49 tagból csupán 25 tag volt jelen, a szükséges 26 helyett. Elemezve a résztvevők összetételét: Tagvállalati: 24 fő képviselőből 19 fő volt jelen Egyéni tag: 25 főből 6 fő volt jelen Feltűnő az egyéni tagok távolmaradása! MUNKATERV 1. Néhány olyan szakmai programmal kiegészítjük munkatervünket amely nem változtatja meg lényegesen a köz gyűlés által elfogadott változatot: Június 5. (csütörtök) ISD Dunaferr Zrt. szakmai be mutatója. Mivel a nagy túljelentkezés miatt kb főnek nem volt lehetősége részt venni, ezért szeptember végén vagy október elején megismételjük a szervezést. Szeptember 10. (szerda) BBB Moson-Cink Horganyzó Kft. szakmai bemutatója (abból az alkalomból, hogy üzembe he lyez ték az ország legnagyobb és legkorszerűbb tűzihorganyzóját) Szeptember 23. (kedd) Acélszerkezeti Ankét 2008 BME KTE-MAGÉSZ közös rendezés. A rendezvény programját Földi András (MSC Kft.) és dr. Dunai László (BME Hidak és Szerkezetek Tan széke) egyeztetik. 2. Betervezett programok részlete zése: A szeptember 24-re tervezett elnökségi ülést áthelyezzük október 1-re, melyen már csak az újonnan meg választott elnökség vesz részt. Október 29. (szerda) ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SZIMPÓZIUM Együttes rendezés: MAGÉSZ, Miskolci Egyetem és a TSZVSZ (Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szö vetsége). A rész vétel kreditpont szerzésére ad le hetőséget a Magyar Mérnöki Ka ma rától valamint a Magyar Építész Kamarától. November sz. FÉMSZERKEZETI KONFE RENCIA Acél- és könnyű szerke zetek a logisztikai építésben Együt tes rendezés: MAGÉSZ; MKE; ALUTA; és a Magyar Logisztikai Egye sü let. TAGDÍJ A tagvállalatok második félévi tagdíját valamint az egyéni tagok éves tagdíját júliusban kiszámláztuk a közgyűlés által megállapított mértékben. MÉRLEG A közgyűlés által elfogadott évi mérleget az elnök aláírta. EGYEBEK A Fővárosi Bírósághoz a tiszt ségviselők változásának ira tait május 13-án beadtuk. Pénzügyi helyzet Felszólító levél kiküldését tartja szükségesnek az elnökség a tartozások ki egyenlítésére. A tartósan tartozók ügyét jogi útra kell terelni, vagy Alapszabályunk szerint ki kell őket léptetni. Tagfelvétel A diplomadíjas mérnökök a pályázati kiírás szerint felvételt nyernek a MAGÉSZ tagjai sorába és két évig tagdíjmentességet élveznek. Fel Szövetségi hírek... 1 Association News... 1 Hírek... 2 News... 2 Hídbúcsúztató... 4 Valedictory of the Újpest Danube Bridge Budapesti Északi vasúti híd acél felszerkezet gyártási, hegesztési feladatai... 8 The Manufacturing and Welding Tasks of the Steel Superstructure of the Budapest Northern Railway Bridge... 8 Acélszerkezetek Tűzvédelme Szimpózium (felhívás) Tudósítás az Északi vasúti Duna-híd átépítési munkáiról Report on the rebuilding of the Northern Danube-railway bridge at Budapest Innovatív acél- és öszvérszerkezetek Innovative steel and composite structures Csúcstechnológiájú tűzihorganyzás Magyarországon High Technology Hot-Dip Galvanizing in Hungary Nemzetközi Acélszerkezeti Konferencia Miskolcon International Conference on Steel Structures in University of Miskolc sz. Fémszerkezeti Konferencia (felhívás) Szemelvények Dr. Seregi György naplójából éve alakult az egykori Lipták-gyár Szemelvények Dr. Seregi György naplójából Melegen alakított üreges profilok alkalmazása az acélszerkezetek gyártásánál The Usage of Hot Rolled Hollow Sections By Making Steel Constructions Hagyományos acélszerkezeti gyártmányok a Castolin-Cromatik Zrt.-nél Traditional Steelstructure Products at Castolin-Cromatik Zrt Hegesztési védőgázok EN ISO14175:2008 (változik a szabvány) Shielding gases EN ISO14175:2008 (standard changes) Magas minőségű Ervin Amasteel szemcseszóróanyagok az Abraziv Kft.-től High quality Ervin Amasteel's abrasives from ABRAZIV LTD A mechanikus szemcseszórásos felület tisztítás ipari alkalmazása Tandemeljárás alkalmazása a minőség és a gazdaságosság érdekében Hegesztőkészülékek szerkezeti kialakításának legfontosabb alapelvei Új ultrahangos technológia hegesztett kötések vizsgálatára Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2008/3. szám 1

4 vé telükre azonban az elnökségnek Alapszabályunk értelmében határozatot kell hozni. Az elnökség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a MAGÉSZ Diploma Díj nyertese Ungvárai Ádám okl. építőmérnök, és Zsíros Róbert okl. építőmérnök április 16-ától a MAGÉSZ egyéni tagja. Felvételét kéri a MAGÉSZ pártoló tagjai sorába az Air Liquide Hungary Kft. (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b). Képviselő a szövetségben: Takács Zoltán, al kal mazástechnikai mérnök. Az el nök ség egyhangúlag el fogadta az Air Liquide Hungary Kft. pártoló tag felvételi kérelmét. A döntés értelmében az Air Liquide Hungary Kft június 18-ától a MAGÉSZ pártoló tagja. Szakértői névjegyzék Tagvállalatunktól, a NAGÉV Kft.-től ja vaslat érkezett arra, hogy hon la punkon szerepeltessük azon acél szer kezeti szakemberek neveit (ter mé s zetesen nem teljeskörűen) és elér hetőségüket, akik igazságügyi szak értői névjegyzékben szerepelnek és akik közül szükség esetén felkérés lehetséges bírósági tárgyalásoknál. Az elnökség elvetette a javaslatot, mivel a szakértői névjegyzék nyilvános és hozzáférhető, így szükségtelen azt a MAGÉSZ in formációs csatornáján megjelentetni. Különösen nem kívánunk olyan szakértőknek nyilvánosságot biztosítani, akik a szövetségünknek nem tagjai és szakmai felkészültségüket nem ismerjük. (Természetesen készséggel támogatjuk az igazságszolgáltatást, mint arra az idén is volt példa, hogy a tárgyalást vezető bíró felkérésére ajánlottunk a szakma által elismert szakembert szakértőnek.) Nívódíjszabályzat módosítása A korábbi elnökségi ülés döntése értelmében a titkár előkészítette és részletesen átdolgozta a szabályzatot, me lyet az elnökség a március 26-i ülésen megvitatott és úgy döntött, hogy nem alkalmazza az értékelésre az elnök által javasolt osztrák szisztémát. A vitát követően az alábbi megálla podás született: a) A Nívódíj odaítélése elnökségi ha táskör. b) Az elnökség értékelése előtti bí rálatok megszűnnek. c) A pályázat terjedelme 3 oldal + mellékletek. d) A pályázók 5 percben, vetített elő adás keretében mutassák be pályázatukat elnökségi ülésen. Fenti döntés szellemében a szabályzat ismételten átdolgozásra került, melyet az elnökség a mai ülésén elfogadott. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Nívódíjszabályzat módosítását az előterjesztés szerint. (A módosított Nívódíjszabályzatot a kö vetkező számunkban közöljük a pá lyázati felhívással együtt!) X. ACÉLFELDOLGOZÁSI ÉS ACÉLÉPÍTÉSI KONFERENCIA Korábbi elnökségi döntés értelmében a kétévenként megrendezésre kerülő konferenciasorozat következő rendezvénye 2009 májusában esedékes. Az elnökség úgy döntött, hogy Du naújvárosban, a Dunaújvárosi Fő is kola újonnan kialakított, korszerű előadótermeiben rendezzük meg a konferenciát. Hozzászólások: Dr. Dunai László: Kéri, hogy a 2008 szeptemberében megrendezés re kerülő nemzetközi szakmai kon ferencián úgy terjeszhesse elő a következő konferencia megrendezésének helyszínéül Magyarországot, hogy a MAGÉSZ mint szakmai szövetség a rendezők mögött áll. Az elnökség egyhangúlag támogatta a javaslatot. Gopcsa Péter elnökségi tag és Szabó András elnökségi tag el bú csúzott az elnökségtől, mivel szeptember 29-étől már nem vesznek részt annak munkájában. Markó Péter megkö szönte az elnökség nevében eddigi igen aktív tevékenységüket és azt a segítséget, amelyet a szövetségnek nyújtottak. AZ SBS Kft. tájékoztatása Balogh László ügyvezető igazgató tájékoztatta az elnökségi ülés résztvevőit a cég gazdálkodásáról, fejlesztési elképzeléseiről, valamint a év várható kilátásairól. Javaslatot tett MAGÉSZ Kooperációs Társaság lét rehozására, melyen keresztül tag vállalataink közösen, nagy tételben szereznének be tevékenységükhöz szük séges alap- és segédanyagokat, lé nye gesen olcsóbban, mint ha azt külön-külön tennék. Az elnökség nagy érdeklődést tanúsított a javaslat iránt és megfontolásra javasolja tagjainknak. Ezt követően üzemlátogatásra került sor. Az elnökség tagjai elismerően nyilatkoztak a látottakról. (Az SBS Kft.-t a 2008/4. számban mu tatjuk be.) HÍREK EUROSTEEL 2011 Konferencia, Budapest Szeptember 3 5. között került megrendezésre Grazban a 5 th European Conference on Steel and Composite Structures (Eurosteel 2008) 40 ország ~ 450 küldötte részvételével. Magyarországot 19 egyetemi és ipari szakember képviselte. A konferenciát a Grazi, a Ljubljanai és a Bécsi Műszaki Egyetem szervezte és rendezte, Athén (1995), Prága (1999), Coimbra (2002) és Maastricht (2005) után. A konferencia folyamán öt párhuzamos szekcióban, mintegy 300 színvonalas előadás közül választhattak a érdeklődők az acélés öszvérszerkezet tervezés és építés témaköreiből. A konferencia során döntöttek, a következő, 2011-es Eurosteel konferencia helyszínéről. A hazai acélszerkezeti szakma elismerését jelzi, hogy a rendezés jogát Buda pest nyerte el. A rendezvény fő szervezője a Budapest Műszaki és Gaz da ság tudományi Egyetem, együtt műkö dő partnerei a Pécsi Tudo mányegyetem és a Miskolci Egyetem; a hazai rendezés támogatói között a MAGÉSZ is szerepel. Az MTA Doktori Tanácsának meg hívására vettünk részt Dunai Lász ló, a műszaki tudományok kandi dátusa, PhD, egyetemi tanárnak az MTA doktora címre benyújtott Innovatív acélés öszvérszerkezetek című értekezés nyilvános vitáján május 21.-én. Az értekezés opponensei: Jármai Károly, a műszaki tudományok doktora Lenkei Péter, a műszaki tudományok doktora Agócs Zoltán, PhD Ezt követően az MTA tudományos tanácsa június 27.-én a be nyújtott értekezést elfogadta, melylyel Dr. Dunai László elnyerte az MTA doktora címet. A MAGÉSZ nevében ezúton is gratulálunk, és örömmel tölt el bennünket, hogy az acélszerkezeti szakma egy újabb tudósa közöttünk van. (2008. szeptember 29-től Dr. Dunai László a MAGÉSZ elnökség tagja.) (cikket lásd: 36. oldalon) 2 Acélszerkezetek 2008/3. szám

5 KÉSZ-acélszerkezetek Chilébe és a Fülöp-szigetekre Több külföldi megrendelést is el nyert a KÉSZ Kft. a közelmúltban. A cég Acélszerkezet-gyártó Köz pont ja gyártja egy chilei gáztisztító technológiai acél szerkezeteit és Fülöp-szigeteki hi dak lemezes hídelemeit is. Osztrák megbízásból lemezes hídelemeket (konzolokat, csomólemezeket) gyárt a KÉSZ Kft. Fülöp-szigeteki hidakhoz, összesen 340 tonnányi mennyiségben. A gyártás befejezése ez év októberére várható. Egy Németországból származó megrendelés keretében egy chilei gáztisztító technológiai acélszerkezetei is a cég üzemében készülnek idén ősszel. A KÉSZ Hollandiába is szállít: egy ij muideni-i olvasztó technológiai épületének acélszerkezeteit gyártja jelenleg a cég kecskeméti központja. Superbrand a KÉSZ Rangos elismerésben részesült a KÉSZ márka, mely elnyer te a Bu siness Superbrand-et. Az elismerést 2004 óta osztja ki Magyar országon az üzleti szférát jól ismerő szak emberekből álló bizottság. A szupermárkákat egy többezres listáról választják ki minden évben. A díj jellemzése szerint a Business Superbrand az a márka, amely a saját területén kitűnő hírnevet szerzett, és a minőséget, megbízhatóságot, kiválóságot képviseli. A Superbrands-program Nagy Britanniá ból indult, Ma gyar országon 2004 óta osztják ki az elismerést. A ma gyar orszá gi szupermárkák kiválasztásának alap ja a Magyar Szabadalmi Hivatal PIPACS adatbázisa, amelyben csaknem nemzeti védbejegyzés találha tó. A marketing szakma, a média és a tudományos élet vezető kép viselőiből ál ló szakértői bi zott ság ennek az adat bázisnak a szű kített és fris sített változatából választotta ki a 2008-as év ma gyar Superbrandjeit köztük a KÉSZ-t is. Acélszobrok a szegedi Dóm téren A KÉSZ Ipari Parkban megrendezett V. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion alkotóinak munkáiból a szegedi Dóm téren nyílt kiállítás, amelyet július augusztus folya mán, a Szabadtéri Játékok ideje alatt te kinthettek meg az érdeklődők. Idén kisebb jubileumhoz érkezett a KÉSZ Kft. által minden év nyarán megrende zett Kecskeméti Acélszobrászati Szim po zion. Az alkotómunka tíz mű vész részvételével zajlott a KÉSZ Ipari Parkban. Az idei eseménynek nem zetközi jelleget Samira Sinai iráni-magyar származású színésznő, rendező és képzőművész adott, aki egy fátyollal eltakart arcú, ember magasságú női alakot álmodott meg és készített el a KÉSZ Kft. munkatársai segítségével. Egy kisvállalkozás nagy kalandja Szűcs János ügyvezető igazgató A Szűcs Kft. Karcagon, ill. elődje Kunmadarason a helyi volt KEVISZ-ben év tizedek óta foglalkozik villamos ívhegesztő gépek és feszültségmentesítő hőkezelő berendezések fejlesztésével és gyártásával. Vállalkozásunk január hónapban kor mányküldöttség tagjaként Indiá ban üz leti tárgyalásokat folytatott. Össze gezve a megbeszéléseket, melyet a záró sajtótájékoztatón a hazai sajtó jelen lévő képviselőinek is kifejtettem, számunkra je lentős eredményekről EUR értékben jelentkezett igény he gesztőgépeink Indiába szállítására. Legfontosabb ered ményként azonban azt tudtam megállapítani, hogy sike rült hosszú távra egy indiai céggel megállapodni vállal kozásunk képviseletéről. Ezen túlmenően nagyon komoly igény mutatkozott az akkor is folyó több mint 40 darab erőmű beruházási munkáinak részvételére. (Csak kuriózumként említem, hogy egyik reggel a tárgyalásra érkező indiai szakember által hozott újságban olyan hirdetést találtam, amely egy 8 milliós város teljes víz- és szennyvízrendszerének kiépítésére ke re sett fővállalkozó kivitelezőt.) Befejezésül arra biztatom a tisztelt olvasó szakembereket, hogy hosszú távú munkaellátásuk érdekében mielőbb keres senek kapcsolatot, főleg India felé, mert remélem, hogy számukra is olyan kellemes meglepetések jelentkeznek, mint amiben januárban ne kem volt részem. Acélszerkezetek 2008/3. szám 3

6 Vörös József Állami-díjas mérnök Hídbúcsúztató június 20-án éjfélkor lezárták az újpesti Duna-hidat Valedictory of the Újpest Danube Bridge On the 20 th at midnight the bridge was closed down Korábbi számainkban már több cikk jelent meg az északi vasúti Duna-híd történetéről, az új híd tervezéséről és a munkák állásáról. Most egy különleges ünnepséget mutatunk be, ahol szakemberek és vasútbarátok búcsúztak el a régi hídtól, hogy átadja helyét egy új, korszerű, állandó hídszerkezetnek. We published articles about the history of the northern railway Danube bridge, the planning and development of the new bridge and the status of the works on it. Now we are presenting a unique event where experts and fans of railways parted from the old bridge to give way to a new, modern, final bridge structure június 20., este 9 óra. A Nyugati pályaudvar kihalt, csak pár vasutas és takarítószemélyzet munkálkodik. A csarnokba belopódzó csendben jó alkalom nyílik arra, hogy utazást tegyünk a múltba. A peronok, várótermek és vágányok ettől sokkal mozgalmasabb életet éltek az elmúlt százhatvan évben. Innen indultak a vonatok Bécsbe, a csá szárvárosba, a magyar király állandó székhelyére. De innen indultak a vonatok Debrecenbe és Szegedre, sőt még tovább is, hiszen az éppen 150 éve épült szegedi Tisza-híd távolabbi városokkal teremtett összeköttetést. Temesváron át egyrészt Báziásra, másrészt a Porta Orientálison keresztül a kedvelt Herkulesfürdőre Orsován és Turnu Severinen át Bukarestig szállította utasait a vonat. A legismertebb expresszvonat, az Orient expressz ban indult először Párizsból erre a pályaudvarra, hogy utasa, a 3186 km hosszú út 1/3 részét magyar földön megtéve, eljusson Konstantinápolyba. A pályaudvarra be futó vasútvonalak többsége osztrák, magyar és francia tőkeérdekeltségűek voltak ban készült el olasz tő kével az esztergomi vasútvonal az Óbuda Újpest közötti vasúti híddal (1. ábra), mely vonalnak kiinduló állomása ugyancsak a Nyugati pályaudvar volt. Az érkezési oldalon a csarnoképület külső részéhez csatlakozva épült meg a kívül és belül nagy gonddal kialakított udvari vagy más néven királyi váróterem (2. ábra), ami az innen Pozsonyon keresztül Bécsbe irányuló vasúti forgalom miatt különös jelentőségű volt. A királyi pár gyakran használta pompás termeit, melyek ma is (3. ábra) látogathatók. Este tíz óra közeledik, és a váróterem előtt hidászokból, a vasútért rajongó vasútbarátokból kis csapat gyülekezik egy szokatlan eseményre. Tíz órakor megnyílik a ma is lenyűgöző királyi váróterem ajtaja, és elkezdődik egy rendhagyó ünnepség. Szendrei András, a MÁV Nosztalgia Kft. igazgatója kö szönti a megjelenteket, majd Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Erdődi László, a MÁV Zrt. Pályavasúti Igazgatóság hídosztályvezetője mond köszöntőt (4. ábra). Valószínű, hogy mindannyian voltunk már átadási ünnepségen, és átéltük azt a magasztos pillanatot, amikor az ünnepség fővendége átvágja a nemzeti színű szalagot. A június 20-án éjszaka történt esemény egy különleges alkalom volt, mert nem egy új híd megnyitását, forgalomba helyezését ünnepelte a mintegy 60 fős csapat. Ellenkezőleg: búcsúztunk az újpesti vasúti hídtól, amelyik 53 éves szolgálat után végleg nyugállományba vonult. Minden bizonnyal vannak idősebb kollégák, akik a híd háború utáni újjáépítésében tevékenyen részt vettek és a hidat saját gyereküknek tekintették. Az ő számukra va lószínű, hogy vegyes érzelmeket keltett a hídtól való bú csúzás. Ez érthető is, hiszen saját munkájuk eredményétől, gyümölcsétől kellett elbúcsúzni. Munkájuk kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mint maga a híd, hiszen a rövid időre tervezett híd fél évszázadon keresztül állta a sarat. De lehet, hogy éppen a fél-állandó hídhoz képest hosszú idő kötött bennünket olyan sok szállal és szeretettel ehhez a hídhoz. És vannak olyan kollégák, akik nem élhették meg e magasztos alkalmat, pedig a hídért sokat tettek. Hidász kollégáink tervezőkkel és egyetemi szaktekintélyekkel fáradoztak azon, hogy a hidat az utolsó pillanatig biztonságosan üzemeltessék. Közben ez idő alatt forgalmászaink szorgosan tanulmá nyozták a menetrendgrafikonokat, hogy minél kisebb fenn akadást okozzon a hídon kényszerűségéből bevezetett sebesség- és tengelysúlykorlátozás. Így jutottunk el június huszadikához, amikor végleg búcsút vettünk a hídtól. Az új híd lesz a harmadik hídszerkezet az esztergomi vasútvonal és a Duna kereszteződésében. A három híd sok mindenben különbözik egymástól. Az első híd a vasútvonallal együtt 1894 és 1896 között kifejezetten teheráru szállítására épült, és csak mellékterméke volt a személyforgalom felfutása, új települések megjelenése és dinamikus fejlődése. Ugyanakkor az ipar, bányászat fejlődésére óriási hatást gyakorolt. Bizonyítja ezt a vasútvonal mellett felépült üzemek egész sora (üveggyár, cementgyár, betonelemgyár, papírgyár, fatelítő, gázgyár, kőés szénbányák). Ez a híd még abban az időben készült, amikor a hidak tervezésére, építésére még nem voltak kiforrott szabályzatok és előírások. Ezért jellemezte ezt a hidat a forgalom és a terhek növekedésével együtt végrehajtott folyamatos erősítés. Ez a híd is közel ötven évet szolgált, mint a jelenlegi. Majd a vasúti közlekedés szempontjából tíz év szünet következett, és az esztergomi vonatok kényszerűségből ugyanúgy császárfürdőig közlekedtek, mint ahogy most az átépítés idején. 4 Acélszerkezetek 2008/3. szám

7 1. ábra: A régi hídszerkezet az eredeti pillérekkel 2. ábra: Királyi váróterem a történelmi időkben 3. ábra: Királyi váróterem június 20-ikán Acélszerkezetek 2008/3. szám 5

8 A második híd, amelytől elbúcsúztunk, folyamatosan veszített a teherfuvarozásban betöltött szerepéből. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az elővárosi közlekedés és a vonal mentén létrehozott felsőfokú oktatási intézmények utazási igénye. Ezekhez az igényekhez igazodva nagyobb sebességre alkalmas pálya, biztosítóberendezés, járművek és természetesen új híd szükséges. Az első híd születése óta eltelt több mint száz év alatt nagyot változott a világ. Ma már kiforrott méretezési eljárások állnak rendelkezésre, és kiváló tervezőmérnökök egész hada szorgoskodik az új, korszerű hídszerkezet megtervezésén. A kivitelező kollégák is új technológiákkal és eszközparkkal várták a pillanatot, amikor a jelenlegi híd bontása megkezdhető és helyére felépíthető az új hídszerkezet. A köszöntők elhangzása közben kint, a Duna fölött, a sötét éjszakában átcsattognak a hídon az utolsó menetrend szerint közlekedő vonatok és a királyi váró elé beáll egy régi vasúti kocsikból összeállított nosztalgiaszerelvény (5. ábra). Fél tizenegy. A megemlékezésre összegyűlt társaság felszáll a nosztalgiavonatra. A vonat lassan elindul az esztergomi vasútvonal irányába. Szinte mindenki a híd múltjáról és jövőjéről beszél. Gyorsan telik az idő, és megérkezünk Óbuda vasútállomásra. A nyári meleg nap után kellemesen éri a vonatról leszálló közönséget a hűvös éjszakai dunai szél. Megvárva a hídon utolsóként átvonuló menetrend szerint közlekedő vonatot, éjfél előtt felszállunk a vonatra. Az öreg RÁBA motorkocsi motorjai felzúgnak, és a vonat lassan elindul a híd irányába. Csak a csillagok és a hold fényénél látjuk meg az ablakból kitekintve a régi hidat. 4. ábra: Megemlékezés a hídról Mindenki az ablaknál helyezkedik. Ki fotómasinával, ki puszta tekintetével igyekszik elraktározni emlékeit a sokat megélt hídról. A sínen durrantyúk robbannak, jelezve az alkalom különlegességét. Így érkezünk a pesti hídfőhöz, ahol a vonat megáll. Az utasok nagy része leszáll és koszorút helyez el a hídfőben levő őrház falán a híd építésekor meghalt hídépítők nevét megörökítő márványtábla alá (6. ábra). Gyertyagyújtás. Közben a vonat lassan visszatol a hídra, hogy a fotózók kedvéért utoljára átrobogjon a hídon (7. ábra). Különleges alkalom volt az éjszakai hídbúcsúztató, mert a híd elbúcsúztatásával nem valaminek az elmúlását, hanem éppen újjászületését (9., 10. ábra) ünnepelte a lelkes csapat. 5. ábra: A híd búcsúztatójára induló vonat 6 Acélszerkezetek 2008/3. szám

9 6. ábra: Gyertyagyújtás és koszorúzás 8. ábra: A megkoszorúzott emléktábla 7. ábra: Az utolsó vonat áthaladása a hídon 9. ábra: A hídfő már az új hídszerkezetet tartja 10. ábra: Pár héttel a hídbúcsúztató után A fotókat készítették: 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.: Dr. Domanovszky Sándor; 7.: Grátzer Ákos; 2.: Archív kép Acélszerkezetek 2008/3. szám 7

10 Köber József (EWE) Kis Attila (EWE/IWE) KÖZGÉP Zrt. Budapesti Északi vasúti híd acél felszerkezet gyártási, hegesztési feladatai The Manufacturing and Welding Tasks of the Steel Superstructure of the Budapest Northern Railway Bridge Az Északi vasúti Duna-híd acélszerkezetei az MSC Kft. tervei alapján a KÖZGÉP ZRt. kivitelezésében ké szültek. A feladat érdekessége, hogy kevesebb mint egy év alatt kellett egy közel 700 m es és 4600 t-ás híd elemeit legyártani és előszerelni a júniusában kezdődött 3 hónapos vágányzárig. A helyszínen a régi híd acélszerkezetét le kellett emelni, illetve szét darabolni. Ezzel párhuzamosan az alépítményi munkákat szoros időbeosztással követve az új elemek beemelése, és készre szerelése történt. The steel structures of the Northern railway Danube bridge have been manufactured by KÖZGÉP ZRt on the basis of the designs prepared by MSC Kft. The challenge of the task was that the elements of the almost 700 m long bridge weighting close to 4600 tons had to be manufactured and preassembled in less than a year, that is, by the time of the 3 months track closing that started in June On location the steel structure of the old bridge had to be lifted out and cut up. The placement and final assembly of the new elements was carried out in parallel, following the substructure works within a tight deadline. Az acélszerkezet gyártása a Közgép Zrt. telephelyén folyt, az összeállításuk pedig bárkába emelés előtt a kikötőben, a Duna-parton kialakított előszerelő területen. A nagy mennyiségű szerkezet gyártási, átfutási idejét, illetve a kikötőbe történő szállítási méreteket figyelembe véve, több gyártási egységre bontottuk a hidat. Ezeket az elemeket telepített munkahelyeken, kb m-es egységekben, sorozatban gyártottuk ráhagyással, mivel az elemek csak az előszerelő területen találkoztak. Az összeállításokhoz célkészülékeket használtunk (1. és 2. ábra). A hossztartók hegesztését két oldalról, két géppel, középről kifelé haladva végeztük, a hegesztés miatti vetemedések csökkentésére. A szállítási egységek összeállítása padban, leszorító kocsi segítségével történt, míg a kihegesztést forgató készülékben végeztük. Ezzel tudtuk biztosítani a hegesztéshez szükséges megfelelő pozíciók beállítását (3. ábra). 2. ábra: Hossztartók hegesztése két géppel párhuzamosan 1. ábra: Kétfejes fedőporos trapézborda hegesztőgép a rácsrudak hegesztéséhez 3. ábra: Forgató berendezés a pályaelemek hegesztéséhez 8 Acélszerkezetek 2008/3. szám

11 Az elkészült elemek az előírt mérések és vizsgálatok után kerülhetnek a szemcseszóró kabinba, mely a festőműhellyel együtt 18 m hosszúságú elemeket képes fogadni. A gyári korrózióvédelem a közbenső festékrétegig készült (4. ábra). Az elemek szállítását az előszerelési helyre közúton, traileren, onnan az építési helyszínre, összeállítás után, hajóval végeztük. A hídelemek emelése az erre a célra kialakított emelőfülekkel történt. Az összeszerelés kifektetett állapotban, 15 m-es hosszakban történt, azaz a felső öv és rácsrudak a szerelőpadon 4. ábra: Szállításra váró, gyári korrózióvédelemmel ellátott elem kifektetve (5. ábra), míg a fél keresztmetszetű pályaszerkezet ezekre merőlegesen állítva lett elhelyezve. Ki- és befolyási oldal párhuzamosan haladt a két padban. Miután a két fél keresztmetszet kihegesztése megtörtént, pályalemezre lettek fordítva, és átkerültek a következő padba. Hosszirányú varratokkal összeállt a teljes keresztmetszet (6. ábra). Itt is, mint a többi szerelőterületen készített varratnál, védősátrakat alkalmaztunk. A szélrácsok beépítését 7 m-es magasságban végeztük erre a célra összeállított állványon. Az időjárás elleni védelmet egy, a felső öveken guruló, ponyvával körbeburkolt tetőszerkezet biztosította. Ebben a szerelőpadban folyamatos szerelés történt. Mi u tán a 15 m-es teljes keresztmetszetű elemek kihegesztése elkészült, az elem a csúszópadon előrébb lett húzva, és mögötte a következő 15 m-es szakasz összeállítása folyt. Még szintén ebben a padban továbbhaladva keresztirányú toldással készültek a kb. 31 m-es, bárkába emelendő egységek (7. ábra). A folytatás és tárolás is már a bárkákon történt. A 3 szakaszból itt állt össze a kb. 93 m-es beemelési egység keresztirányú toldással (8. ábra). A helyszíni daruk teherbírását és az elemek súlyát figyelembe véve, a kiegészítő szerkezetek jelentős részét csak a beemelés után lehetett elhelyezni a szerkezeten. A helyszínen a beemelési egységek kapcsolatai a pályalemez kivételével NF-csavaros kapcsolattal készültek (9. ábra). 5. ábra: Kifektetett fél keresztmetszetek a szerelőterületen 7. ábra: 31 m-es szakaszok összeállítása 6. ábra: Teljes keresztmetszet összeállítása 8. ábra: Bárkán készítendő keresztirányú toldás Acélszerkezetek 2008/3. szám 9

12 9. ábra: Új hídelemek a pilléreken Hegesztés A hídszerkezetek helyszíni hegesztését hagyományosan, bevont elektródás, kézi ívhegesztő eljárással végzik. Ez az eljárás bázikus bevonatú elektróda esetén nagy biztonsággal megfelel a vasúti hidak építésnél alkalmazott S235J2, esetleg S355K2 minőségű acélokra előírt szilárdsági és szívóssági követelményeknek. Hátránya csupán az alacsony termelékenység, ami a mai, rendkívül rövid kivitelezési határidőknél és szűkös hegesztőszakmunkás-kapacitásoknál nagyon jelentős tényező. A gyártásnál elterjedten alkalmazott védőgázos, tömör huzalos, fogyóelektródás ívhegesztés (135-ös eljárás), a szabadban végzett hegesztési munkáknál a szél és a varratvályúba kerülő szennyezők miatt nem igazán alkalmazható. Tapasztalataim szerint, jó védősátor esetén is, nagy valószínűséggel gázzárványok lesznek a varratgyökben. Ezek a röntgenfelvételen igen jól meghatározható gázzárványok MSZ EN ISO 5817 B minőségű varrataiban nem megengedettek, és a javításuk mm vastagságú kötések esetén igen költséges. Ezért a 135-ös eljárást nem vállaltuk fel. A porbeles huzalos hegesztési eljárás kevésbé érzékeny a szélre és a varratvályúba kerülő szennyezőkre, mert a portöltetből felszabaduló védőgáz segíti a varratfürdő gázvédelmét, és a keletkező salak a szennyezőket magával vive felúszik a varrat felszínére ha a hegesztő elég gyakorlott. Kézenfekvő volt az önvédő porbeles huzalok alkalmazása helyszíni munkáknál. Gyakoroltattunk hegesztőket, és próbálkoztunk alárendelt szerkezeti elemek helyszíni hegesz tésével. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy a varratok salakzárványosak. Ennek oka, hogy az eljárás olyan gyors, mint a 135-ös eljárás, de a keletkező salak annyi, mint a bevonatos elektródánál. A gyors hegesztési folyamatnál a nagy mennyiségű salakot a hegesztők nem tudták kezelni, ez volt a salakzárványok oka. Ráadásul a nagy mennyiségű füst miatt a hegesztők nem is szerették ezt az eljárást. Védőgázos, porbeles huzalos ívhegesztés (136-os eljárás) esetén a termelékenység és a megfelelő minőség együtt van. Az eljárás kevésbé érzékeny a szélre és a szennyezőkre, mint a 135-ös eljárás, a termelékenysége pedig legalább akkora. A 135-ös eljárásban gyakorlott hegesztők könnyen elsajátítják és alkalmazzák. A bázikus töltetű, ötvözetlen, porbeles huzalokkal készített varratok szívóssági tulajdonságai vetekednek a legjobb bázikus bevonatú elektródával hegesztett varratokéval. A rutilos töltetű huzalokkal készített varratok is megfelelő szívósságúak, az ötvözetlen huzalok biztonsággal megfelelnek 20 C-ra de 1,5% Ni-ötvözés esetén akár 50 C alatti átmeneti hőmérséklet is elérhető. A bázikus töltetű huzalok a gyakorlatban csak vízszintes hegesztési helyzetben váltak be, de a rutilos töltetűek minden helyzetben, még fej felettiben is, alkalmazhatóak. A következő kérdés a helyszíni munkáknál a fürdőbiztosítás. A helyszínen a tompavarratok gyökoldalát hagyományosan, vagy gyök után hegesztéssel, kényszerhelyzetben készítjük, vagy acél alátétszalagot alkalmazunk a gyök megtámasztására. A csőhegesztésnél szokásos egy oldalról hegesztett gyök hídépítésnél nem megengedett. A gyök utánhegesztés kényszerhelyzetben rendkívül időés költségigényes. A gyökoldal kimunkálása kényszerhelyzetben nehéz és fárasztó, ha nem tökéletes, az varrathibát eredményez, a kényszerhelyzetű hegesztés pedig lassú és nagy gyakorlattal és ügyességgel rendelkező hegesztőt kí ván. A gyökoldali megtámasztás megvalósításhoz korábban acél alátétszalagok kerültek felhegesztésre (10. ábra), ami mára elavult technológiának tekinthető, számos hátránnyal rendelkezik, mint például korróziós problémái, illetve a kialakításra jellemző gyökoldali szélbeégés jellegű hiba (az ún. keréknyomhiba). Vélhetően utóbbi a fő oka annak, hogy a német DIN15800 szabvány a normál tompavarratoknál lényegesen rosszabb fáradási osztályba sorolja az így készített varratokat. Vannak helyzetek, ahol valóban van létjogosultsága az acél alátétszalag használatának, azokon a helyszíni illesztési feladatokon, ahol a geometria nem teszi lehetővé kerámia alátétek alkalmazását, és a helyszíni illesztésnél adódó, változó illeszkedési geometria miatt hasonló termelékenységgel nem képzelhető el más megoldás. Ezen eseteket azonban tervezői szempontból e célból ellenőrizni kell. Jellemző példa alkalmazásukra az ortotrop lemezek trapézborda-passzdarabjainak helyszíni hegesztése és a hídtartozékok, vagyis szegélyek, járdák hegesztése. 10 Acélszerkezetek 2008/3. szám

13 Megvizsgáltuk a kerámia alátétes hegesztési fürdő biztosítást. Ha védőgázos, fogyóelektródás, tömör huzalos hegesztést alkalmazunk a gyöksor meghegesztéséhez, a helyszíni hegesz tés körülményei miatt (szél miatti védőgázproblémák, kismértékű szennyeződések) általában gázzárványos a varrat. Kézi ívhegesztésnél minden újrakezdésnél gyökhiba keletkezik, mert ha a hegesztő az újrakezdéshez megköszörüli a varratvéget, megreped a kerámia alátétszalag, ha nem köszörüli meg, kötéshiba vagy hidegráfolyás lesz. Fedett ívű hegesztésnél a nagy hegesztési teljesítmény miatt nagy a kerámiaszalag terhelése, a varratgyök kialakulása érzékeny az előkészítésre, a gyök nem lesz 100%-ig megbízható. A jó megoldás egyoldali hegesztés fürdőbiztosítására a kerámia alátét porbeles huzalos hegesztéssel kombinálva. Védőgázos, fogyóelektródás, porbeles huzalos hegesztést alkalmazva a gyöksor meghegesztéséhez, a helyszíni hegesztés körülményei miatti zavarokat a portöltésből keletkező salak megoldja, a varrat gázzárványmentes. A salak segíti a varratgyök kialakulását is. Vízszintes hegesztési helyzetben természetesen kombinálható a nagyobb termelékenységű fedett ívű hegesztéssel is. Ilyenkor a gyöksort és egy töltősort porbeles huzallal hegesztünk, a többit fedett ívűvel (11. és 12. ábra). A vasúti hídnál a főtartó elemei mm vastagságú lemezekből készültek. Porbeles huzalos, kerámia alátétes hegesztésnél a hegesztési vályút lehet szűkíteni, a nagyobb áramsűrűségnek köszönhetően 15 -os, sőt 12 -os leélezésnél sem tapasztaltunk kötéshibát, viszont a hegesztendő var ratkeresztmetszet lényegesen kisebb, így kevesebb a he gesztési munka és kisebb a szögzsugorodás is (13. és 14. ábra). Ahhoz, hogy a hegesztőpisztoly elférjen, a gázvezetőt el kell lapítani. A gyöksor hegesztésénél megengedett a kisebb hegesztési sebesség és az ívelés, de a második rétegtől kezdve hegesztést szigorúan sorolva kell végezni. A sorolt varratfelépítés a porbeles huzalos hegesztésre jellemző, a függőleges A kötés kialakítása Varratfelépítés (hegesztési sorrend) 10. ábra: Hegesztési fürdő biztosítása acél alátétszalaggal 12. ábra: Porbeles huzallal hegesztett gyök kerámia alátétes fürdőbiztosítással és fedett ívű takarósorok Varrat sor és/vagy réteg Hegesz tési eljárás A hozaganyag mérete Áram erősség A Feszült ség V Az áram neme és polaritása Huzalelőtolási sebesség Hegesztési sebesség cm/min. Hőbevitel KJ/cm Ø 1, = + 9, , Ø 1, = , Ø ,7 = + 1, , Ø ,5 = + 1, , ábra: Hegesztési paraméterek 14. A kötés kialakítása 15. Varratfelépítés (hegesztési sorrend) 14. ábra: 15 -os és 12 -os leélezés porbeles huzalos, kerámia alátétes hegesztéshez Varrat sor és/vagy réteg Hegesz tési eljárás A hozaganyag mérete Áram erősség A Feszült ség V Az áram neme és polaritása Huzalelőtolási sebesség Hegesztési sebesség cm/min. Hőbevitel KJ/cm 1 SGF 136 Ø 1, = , SGF 136 Ø 1, ,5 = , SGF 136 Ø 1, = ,5 13. ábra: Hegesztési paraméterek Acélszerkezetek 2008/3. szám 11

14 varratokat is sorolva, ívelés nélkül kell készíteni (15. ábra). Ha a hegesztő porbeles huzalnál ível, fokozottan fennáll a salakzárvány-képződés veszélye, emellett a sorolt varrat szívóssági tulajdonságai lényegesen jobbak. Az Északi vasúti híd csepeli előszerelésénél az összes varratot porbeles huzalos, védőgázos technológiával készítettük, a tompavarratokat minden esetben gyökoldali ke rámia fürdőbiztosítással. A varratokat 100%-ban ultrahangos vizsgálattal ellenőriztük. A Közgép Zrt. a fenti technológiával hegesztette az M1 M7 autópályák közös szakasza feletti körhíd, az esztergomi Mária Valéria híd, a szekszárdi M9 Duna-híd, a dunaújvárosi Pentele híd, az M3 és az M35 autópálya Keleti-főcsatorna feletti hídjai és az M0 Északi Duna-híd helyszíni varratait. 15. ábra: Sorolt varratok porbeles huzalos hegesztésnél függőleges és fal menti helyzetben FELHÍVÁS ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SZIMPÓZIUM október 29. (szerda) MVAE, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés I. em. nagyterme (1051 Budapest, Október 6. u. 7.) Szervezők: MAGÉSZ, Magyar Acélszerkezeti Szövetség Miskolci Egyetem TSZVSZ, Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetsége Előadások:» Acélszerkezetek termikus viselkedése tűz esetén Dr. Jármai Károly, Miskolci Egyetem» Acélszerkezetek mechanikai viselkedése tűz esetén Dr. Farkas József, Miskolci Egyetem» Öszvérszerkezetek tervezése tűzteherre Szabó Lívia Dr. Horváth László, BME.» Acélszerkezetek tervezése tűzvédelemre Dr. Iványi Miklós, BME, Pécsi Egyetem» Szoftverek acélszerkezetek vizsgálatára tűz esetén Dr. Jármai Károly, Miskolci Egyetem» Az új OTSZ követelményrendszere Hoffman Imre dandártábornok, OKF» Az ETAG 018 minősítés Dr. Bánky Tamás, tudományos igazgató, ÉMI Kht.» Tűzvédelmi festékrendszerek és szórt bevonatok acélszerkezeteken Zellei János ügyvezető igazgató, Dunamenti Tűzvédelem Zrt.» Tűzvédő bevonatok felhordásának folyamata és követelményei Dr. Ostorházi László ügyvezető, OSTORHÁZI Bevonattechnikai Kft.» Vékonyfalú acélszerkezetek tűzvédelme Kotormán István fejlesztési és oktatási vezető, Lindab Kft.» Acélszerkezetek tűzvédelme Hevesi Antal ügyvezető igazgató, Piro-véd Kft. A részvételt a Magyar Mérnöki Kamara 1, és a Magyar Építész Kamara is 1 kreditponttal ismeri el. Bővebb felvilágosítás: Dr. Csapó Ferenc 30/ ; 12 Acélszerkezetek 2008/3. szám

15 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas mérnök Tudósítás az Újpesti vasúti Duna-híd rekonstrukciójáról Report on the rebuilding of the northern Danube-railway bridge at Budapest Cikkünkben néhány fénykép segítségével tájékoztatni kívánjuk lapunk olvasóit napjaink egyik rendkívüli hídépítő teljesítményéről: rövid három hónap alatt eltávolították a régi és felépítették az új, közel 700 m hosszú vasúti Duna-hidat. This article is a short report, supported by some pictures, about the extraordinary constructional work: rebuilding in short 3 month the neerby 700 m long railway bridge on the river Danube at Budapest. Bevezetés A 110 éves múltra visszatekintő (az első híd között épült) vasúti hidat a II. világháborúban elpusztították. Újjáépítése között történt. Az átkelő a Váci út feletti, az újpesti öbölági és a szigeten átvezető szerkezetekből, továbbá a Duna-hídból és jobb parti felüljáróból áll. A rekonstrukció során az előbbieket felújították, a Duna-híd és a felüljáró helyére azonban teljesen új szerkezeteket építettek. Jelen tudósítást csak ez utóbbiakra korlátozzuk. A 7 x 92 m támaszközű, 4000 tonna tömegű Duna-híd felépítményét K szerkezetként, kizárólag csavarozott kap csolatokkal, ben a MÁVAG építette. A 15 évre (ideiglenes jelleggel) for galomba helyezett szerkezet (1 6., 23., 25., 28., 39. képek) végül is 53 éven át volt szolgálatban! Helyére idén új, 4600 tonna tömegű, korszerű, alsópályás, párhuzamos övű, szimmetrikus rá csozású, folytatólagos gerendahíd került 1. kép: Az Északi vasúti híd látképe az átépítés előtt (47. kép). Ennek gyári és előszerelési kapcsolatai hegesztettek ( képek), a szerelésiek a pályalemez kivételével NF-csavarozottak ( képek). A megvalósítás főbb szereplői, fázisai, helyszínei A kivitelezésre a MÁV Zrt. a Hídépítő Zrt. KÖZGÉP Zrt. alkotta Északi híd 2005 Konzorcium -mal (vezetője Hídépítő Zrt.) kötött szerződést. A híd terveit az MSC Kft. készítette. A szerkezeti egységeket (rácsru dak, ortotrop pálya) a KÖZGÉP Zrt. ké szítette el, saját központi gyárában. Az előszerelést ugyanez a cég hajtotta végre a Ganz Csepel-szigeti telephelyén (7 16. képek). A kb. 31 m hosszú, mintegy 160 tonna tömegű előszerelési egységeket 200 tonnás daruval emelték a HSP bárkájára ( képek), ahol a Ganz azokat (77 97 m hosszú, max. 500 tonna tömegű) szállítási, szerelési egységekké hegesztette össze (20. kép). A fenti egységeket HSP a helyszínre úsztatta, ott tárolta, majd a pillérekhez vontatta és két úszódarujával (Clark Ádám 200 t, ATLAS 300 t teherbírású) beemelte ( képek). A helyszíni illesztéseket Ganz készítette el ( képek). A jobb parti ártéri nyílást trailerrel szállították a helyszínre és autódaruval tették a helyére (52. kép). A régi híd bontását, ill. feldarabolását Ganz a már az esztergomi híd évi szereléséhez létesített, azóta sokszorosan használt, igen jól bevált, ún. úszó-emelőmű segítségével végezte ( képek). Az emelés, elszállítás, tárolás feladatait a HSP látta el ( képek). Összegzés Kiemelendő, hogy a fentiekben vázolt, néhány fényképen érzékeltetett, hatalmas, rendkívül bonyolult helyszíni munkát, mindössze 3 hónapos vágányzár alatt (2008. június 21. szeptember 20.) kellett és sikerült végrehajtani! A minden korábbit túlszárnyaló teljesítményt csak a résztvevők igen alapos, nagy szaktudásra, óriási tapasztalatokra épülő, átgondolt és pontosan megtervezett előkészítő, valamint összehangolt, jól szervezett, hibátlan végrehajtó tevékenysége tette lehetővé. A bámulatos teljesítményhez e helyen is csak őszinte elismerésünket tudjuk kifejezni minden résztvevő számára. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy e rövid cikk csak címében is jelzett tudósításra vállalkozott. Nem foglalkoztunk tehát a kivitel technológiájával. Azokat a munkálatokat végrehajtók már eddig is több fórumon ismertették és nyilvánvalóan megfelelő részletességgel közzé fogják tenni (lapunk e számában is további két írás foglalkozik a tárgyalt témával). Acélszerkezetek 2008/3. szám 13

16 2. kép: A híd a jobb parti ártéri nyílással 3. kép: Az ártéri nyílást már elbontották 14 Acélszerkezetek 2008/3. szám

17 4. kép: Megkezdődött a mederhíd sziget felőli végének bontása is 6. kép: A K-szerkezet csavarozott csomópontjai 5. kép: Az 53 éven át szolgáló híd harmadikként kibontott darabja 7. kép: Az új híd fél keresztmetszetet magában foglaló pályaszerkezete az előszerelő padon (függőleges helyzetben) Acélszerkezetek 2008/3. szám 15

18 8. kép: Az egyik, fél pályaszerkezettel összehegesztett, főtartó rész, felállítás közben 9. kép: Egy szerelési egység (kb. 30 m) összeállítás közben 16 Acélszerkezetek 2008/3. szám

19 10. kép: Az összeállított hídegység 12. kép: A pályaszerkezet hegesztett előszerelési kapcsolathoz kialakítva 11. kép: Az összeállított hídegység felülről nézve 13. kép: A pályaszerkezet csavarozott helyszíni kapcsolathoz előkészítve Acélszerkezetek 2008/3. szám 17

20 14. kép: Az egy nyíláshoz tartozó három előszerelési egység előzetes összeállítása 15. kép: Egy hídrész a korrózióvédelem végrehajtásához létesített sátorban 16. kép: Egy előszerelt hídszakasz a Csepel-szigeti Duna-parton 17. kép: Egy korrózióvédett előszerelési egység úton a vízpart felé 18. kép: A 200 tonnás daru a bárkára helyezi a hídszakaszt 18 Acélszerkezetek 2008/3. szám

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

4. előad. szló 2012.

4. előad. szló 2012. Hídépítés 4. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Acélszerkezetű közúti- és gyalogos hidak Fahidak Közúti- és gyalogos acélszerkezetű hidak Fő tartótípusok Közúti acélhidak szerkezetének fejlődése

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK ÁRTÉRI SZAKASZ HOSSZA 2,5 km JELENLEGI ÁLLAPOT KEDVEZŐTLEN ALTALAJVISZONYOK 6-10 m MAGAS TÖLTÉS FOLYAMATOSAN SÜLLYED AZ ÁTFOLYÁST 4 DB MŰTÁRGY BIZTOSÍTJA:

Részletesebben

Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott

Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott előírásokra támaszkodott (normatív előírások). A mérnöki

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8.

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. Építőmérnöki Kft. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. ALAPÍTVA: 1999 ALKALMAZOTTAK: 25 TEVÉKENYSÉG: HÍD- ÉS SZERKEZET-TERVEZÉS FELÚJÍTÁSOK, ERŐSÍTÉSEK TERVEZÉSE HIDAK, SZERKEZETEK

Részletesebben

Innovatív acél- és öszvérszerkezetek Dunai László

Innovatív acél- és öszvérszerkezetek Dunai László Innovatív acél- és öszvérszerkezetek Dunai László MTA doktori védés 2008. május 21. 1 Innovatív szerkezet Innováció megújítás; új módszer, eljárás, eszköz, stb. bevezetése Tartószerkezeti innováció új

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Dr. Dunai László tanszékvezető, egyetemi tanár Bevezetés 1. Kínai óriások 2. Világrekorder ívhíd 3. Észak-Amerika első extradosed hídja 4. Innovatív ívhíd Dél-Koreában

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában)

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában) Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület (MKE) Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) www.konnyuszerk.hu www.magesz.hu Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) www.aluta.hu MEGHÍVÓ A 15. sz. FÉMSZERKEZETI

Részletesebben

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése A viselkedés-alapú tervezés elemei Dr. Horváth László PhD, egyetemi docens 1 Tartalom Viselkedés-alapú tervezés fogalma Alkalmazási lehetőségei Acélszerkezetek

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke

ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén Joó Attila László Ansys konferencia és partneri találkozó 2008. 10. 10. Építőmérnöki Kar Szerkezetvizsgáló Laboratórium, Szerkezetinformatikai Laboratórium

Részletesebben

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA Pál Gábor igazgató Hunyadi László tervező Dési Attila Speciálterv Kft. A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA 2010 őszén

Részletesebben

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Az előadás címe Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Előadó Papp Ferenc dr.habil egyetemi docens BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Az előadás tartalma BEVEZETÉS A tervezés célja és fázisai

Részletesebben

Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok

Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem Nyomatékbíró kapcsolatok előadó: Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil egy. docens EN 1993-1-8 1. Bevezetés 2. A tervezés alapjai 3. Kapcsolatok (csavarozott,

Részletesebben

KERÁMIA GYÖKVÉD ALÁTÉTEK e-katalógus. ESAB Market Communications BA/November/2004

KERÁMIA GYÖKVÉD ALÁTÉTEK e-katalógus. ESAB Market Communications BA/November/2004 ERI GYÖVÉD TÉTE e-katalógus EB arket Communications B/November/2004 Ismertet eresés likk a szövegre a kívánt katalógusrész kiválasztásához F felhasználás a hajó- és hídépít iparban, a nyomástartóedények

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék ACÉLSZERKEZETEK I. - 9. Előadás Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Korrózió A szerkezeti acél korróziója egy elektrokémiai

Részletesebben

Profillemezek tetőre és falra. Profillemezek tetőre és falra

Profillemezek tetőre és falra. Profillemezek tetőre és falra Profillemezek tetőre és falra Profillemezek tetőre és falra 3 A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig, minden területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1 Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXIV. Országos Vándorgyűlésen a Budapest III. kerületi, Nánási úti felüljárónál lévő mobil árvízvédelmi fal kivitelezésének bemutatása című előadás

Részletesebben

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Az ívhegesztés forrása számos a környezetre káros hatást okoz (UV sugárzás, zaj, füst, fröcskölés ), A horganyzással történı korrózió elleni védelem az autóiparban

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők. Minden további ötvöző

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Tervezési útmutató Kidolgozott példa. Ir. Riccardo Zanon 2011. május 26.

Tervezési útmutató Kidolgozott példa. Ir. Riccardo Zanon 2011. május 26. Tervezési útmutató Kidolgozott példa Ir. Riccardo Zanon 2011. május 26. Az előadás tartalma Normál (hideg) állapotban Tűz esetén (meleg állapotban) A ellenálló képessége Azóna Bzóna 2 1 2 3 9000 9000 A

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Valós tüzek megfigyelése Az előadás tartalma valós épületekben bekövetkezett Véletlen ek Gerendán végzett tesztek hevítéssel Acélszerkezet tesztje hevítéssel Sarokmező

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN 2000 ELŐTT ÁTADOTT KÖZÚTI SZERKEZETEK: Helyreállított és új hidak a Duna-felett Nagyobb, folyam feletti hidak újszerű építési technológiákkal Egyéb jelentősebb hidak 2000 UTÁN ÁTADOTT ÉS TERVEZETT KÖZÚTI

Részletesebben

FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉS ÉS SALAKHEGESZTÉS

FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉS ÉS SALAKHEGESZTÉS Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉS ÉS SALAKHEGESZTÉS Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Fedett ívű hegesztés Leolvadó huzalelektróda(k)

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A képzési program. TÜV 135 Minősített hegesztő. SzPk

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A képzési program. TÜV 135 Minősített hegesztő. SzPk KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési program Megnevezés TÜV 135 Minősített hegesztő OKJ azonosító Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosító SzPk-00015-14-05 0 07 2 Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

I. Hidak szerkezeti rendszerei

I. Hidak szerkezeti rendszerei I/1 HÍDÉPÍTÉS I. Hidak szerkezeti rendszerei Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1.1 Acélhidak szerkezeti felépítése

Részletesebben

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* Az EN sorozatú szabványok megjelenésével megváltozott a szemrevételezéses vizsgálat (VT) feladata. Amíg korábban

Részletesebben

Bevontelektródás ívhegesztés

Bevontelektródás ívhegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bevontelektródás ívhegesztés Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Bevontelektródás kézi ívhegesztés Consumable electrode:

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft.

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. ÚJRA HÍD AZ IPOLYON A PÖSTÉNYPUSZTAI IPOLY HÍD KIVITELI TERVEZÉSE BRIDGE AGAIN ON IPOLY, STRUCTURAL DESIGNING OF BRIDGE AT PÖSTÉNYPUSZTA OVER RIVER IPOLY 2012.

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus I. ZH STATIKA!!! Gyakorlás: Mechanikai példatár I. kötet (6.1 Egyenes tengelyű tartók)

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata A világhálón talált és onnan letöltött anyag alapján 1 Kötési módok áttekintése 2 Mi a hegesztés? Két fém között hő hatással vagy erőhatással vagy mindkettővel

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0246-11/2 Fogyóelektródás

Részletesebben

Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén

Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén Teljesítménynyilatkozat és CE jelölés építési termékekre 89/106/EGK Építési termék irányelv (1988. 12. 21.) Construction Product Directive

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Horváth Lajos tű. alezredes Főigazgatóság 1 Az épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzői Az OTSZ szerint. Az épületszerkezetek

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Az ITM International Kft. bemutatja

Az ITM International Kft. bemutatja Az ITM International Kft. bemutatja EWM kézi hegesztő berendezések A feladat Önnél a megoldás nálunk. e-mail: itminternationalkft@gmail.com website: www.itmwelding.com 4 Az ITM Hungary Kft. azzal a céllal

Részletesebben

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HEGESZTÉS BEVEZETÉS Kötési eljárások csoportosítása KÖTÉSEK ALAKKAL ZÁRÓ SÚRLÓDÁSSAL ZÁRÓ ANYAGGAL ZÁRÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ék-, csap-, szegecskötés Karimás- és csavaros kötések

Részletesebben

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Budapesti Műszaki és azdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029 Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Szerző: Dobránszky János, dobi@eik.bme.hu

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Az IQ Kecskemét Ipari Innovációs Központ széleskörű szolgáltatásokat biztosít a vállalkozások számára az alábbi területeken:

Az IQ Kecskemét Ipari Innovációs Központ széleskörű szolgáltatásokat biztosít a vállalkozások számára az alábbi területeken: MEGVALÓSÍTÁS Az IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft-t 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy Kecskeméten létrejöjjön egy innovációs műhely, ahol lehetőség van a kutatásra, ipari fejlesztések kidolgozására

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása

M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása Molnár Bence Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME FTVV Kft. Az M0 Északi Duna hídról, melyet Megyeri hídnak neveztek el (1. ábra), az elmúlt

Részletesebben

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46)

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46) 1998D0214 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1998. március 9.) az építési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése: Ujszászi Antal Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő 02-0 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MG) feladatok Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MG) szakmai ismeretek 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD SZONOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA HÍD A HÍD HELYE A HÍD A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓJÚ VÁROSRÉSZEKET KÖTI ÖSSZE TISZALIGET Sportcsarnok Strandfürdő Egyetemi campus VÁROS Lakások Munkahelyek Intézmények Sport és

Részletesebben

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M MÁV ZRT. VASÚTI HIDAK ÁLLAGMEGÓVÁSA - TERVEZÉS KIVITELI TERV Megbízó: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. MÁV Zrt. Bp. Soroksári út - Csepel, Szabadkikötő vontatóvágány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0243-11 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0243-11 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0243-11 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0243-11/2 Bevont elektródás kézi ívhegesztő

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása MEILINGER Ákos Mérnöktanár, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, H-3515 Miskolc, Egyetemváros, 36-46- 565-111/1790, metakos@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Hegesztő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben