Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két úszódaruval a helyére emelte (fotó: Domanovszky) A tartalomból: Az Északi vasúti Duna-híd átépítése Innovatív acél- és öszvérszerkezetek (MTA doktori disszertáció össszefoglalója) Csúcstechnológiájú tűzihorganyzás Magyarországon Szemelvények Dr. Seregi György naplójából 100 éve alakult a Lipták-gyár, a Lőrinci Hengermű őse Tandemeljárás robottechnika

2 STABILAN Ahhoz, hogy egy létesítmény, egy technológiai berendezés jó minőségben megépüljön elengedhetetlen a kiváló, minden igénynek megfelelő acélszerkezet. Ennek az alapelvnek megfelelően alakítottuk ki világszínvonalú acélszerkezeti gyártókapacitásunkat. MEGBÍZHATÓ SZERKEZET - STABIL KAPCSOLAT KÉSZ KÖZÉP-EURÓPAI ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ KFT Kecskemét, Izsáki út 6. tel.: 76/ , fax: 76/

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL A MAGÉSZ elnöksége június 18-án az SBS Kft.-nél tartotta ülését. Jelen voltak meghívottként az elnökség tagjain kívül a MAGÉSZ április 16-i közgyűlésén megválasztott azon elnökségi tagok is, akiknek mandátuma szeptember 29-én kezdődik. Az ülést Markó Péter elnök vezette, ahol az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK ÁTTEKINTÉSE, SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE Az elnökség áttekintette a közgyűlés határozatait és az alábbi témákat részletesen megvitatta. Közgyűlési határozatképesség Sajnos most sem tudtuk megkezdeni közgyűlésünket a meghirdetett időpontban, mivel a szavazásra jogosult 49 tagból csupán 25 tag volt jelen, a szükséges 26 helyett. Elemezve a résztvevők összetételét: Tagvállalati: 24 fő képviselőből 19 fő volt jelen Egyéni tag: 25 főből 6 fő volt jelen Feltűnő az egyéni tagok távolmaradása! MUNKATERV 1. Néhány olyan szakmai programmal kiegészítjük munkatervünket amely nem változtatja meg lényegesen a köz gyűlés által elfogadott változatot: Június 5. (csütörtök) ISD Dunaferr Zrt. szakmai be mutatója. Mivel a nagy túljelentkezés miatt kb főnek nem volt lehetősége részt venni, ezért szeptember végén vagy október elején megismételjük a szervezést. Szeptember 10. (szerda) BBB Moson-Cink Horganyzó Kft. szakmai bemutatója (abból az alkalomból, hogy üzembe he lyez ték az ország legnagyobb és legkorszerűbb tűzihorganyzóját) Szeptember 23. (kedd) Acélszerkezeti Ankét 2008 BME KTE-MAGÉSZ közös rendezés. A rendezvény programját Földi András (MSC Kft.) és dr. Dunai László (BME Hidak és Szerkezetek Tan széke) egyeztetik. 2. Betervezett programok részlete zése: A szeptember 24-re tervezett elnökségi ülést áthelyezzük október 1-re, melyen már csak az újonnan meg választott elnökség vesz részt. Október 29. (szerda) ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SZIMPÓZIUM Együttes rendezés: MAGÉSZ, Miskolci Egyetem és a TSZVSZ (Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szö vetsége). A rész vétel kreditpont szerzésére ad le hetőséget a Magyar Mérnöki Ka ma rától valamint a Magyar Építész Kamarától. November sz. FÉMSZERKEZETI KONFE RENCIA Acél- és könnyű szerke zetek a logisztikai építésben Együt tes rendezés: MAGÉSZ; MKE; ALUTA; és a Magyar Logisztikai Egye sü let. TAGDÍJ A tagvállalatok második félévi tagdíját valamint az egyéni tagok éves tagdíját júliusban kiszámláztuk a közgyűlés által megállapított mértékben. MÉRLEG A közgyűlés által elfogadott évi mérleget az elnök aláírta. EGYEBEK A Fővárosi Bírósághoz a tiszt ségviselők változásának ira tait május 13-án beadtuk. Pénzügyi helyzet Felszólító levél kiküldését tartja szükségesnek az elnökség a tartozások ki egyenlítésére. A tartósan tartozók ügyét jogi útra kell terelni, vagy Alapszabályunk szerint ki kell őket léptetni. Tagfelvétel A diplomadíjas mérnökök a pályázati kiírás szerint felvételt nyernek a MAGÉSZ tagjai sorába és két évig tagdíjmentességet élveznek. Fel Szövetségi hírek... 1 Association News... 1 Hírek... 2 News... 2 Hídbúcsúztató... 4 Valedictory of the Újpest Danube Bridge Budapesti Északi vasúti híd acél felszerkezet gyártási, hegesztési feladatai... 8 The Manufacturing and Welding Tasks of the Steel Superstructure of the Budapest Northern Railway Bridge... 8 Acélszerkezetek Tűzvédelme Szimpózium (felhívás) Tudósítás az Északi vasúti Duna-híd átépítési munkáiról Report on the rebuilding of the Northern Danube-railway bridge at Budapest Innovatív acél- és öszvérszerkezetek Innovative steel and composite structures Csúcstechnológiájú tűzihorganyzás Magyarországon High Technology Hot-Dip Galvanizing in Hungary Nemzetközi Acélszerkezeti Konferencia Miskolcon International Conference on Steel Structures in University of Miskolc sz. Fémszerkezeti Konferencia (felhívás) Szemelvények Dr. Seregi György naplójából éve alakult az egykori Lipták-gyár Szemelvények Dr. Seregi György naplójából Melegen alakított üreges profilok alkalmazása az acélszerkezetek gyártásánál The Usage of Hot Rolled Hollow Sections By Making Steel Constructions Hagyományos acélszerkezeti gyártmányok a Castolin-Cromatik Zrt.-nél Traditional Steelstructure Products at Castolin-Cromatik Zrt Hegesztési védőgázok EN ISO14175:2008 (változik a szabvány) Shielding gases EN ISO14175:2008 (standard changes) Magas minőségű Ervin Amasteel szemcseszóróanyagok az Abraziv Kft.-től High quality Ervin Amasteel's abrasives from ABRAZIV LTD A mechanikus szemcseszórásos felület tisztítás ipari alkalmazása Tandemeljárás alkalmazása a minőség és a gazdaságosság érdekében Hegesztőkészülékek szerkezeti kialakításának legfontosabb alapelvei Új ultrahangos technológia hegesztett kötések vizsgálatára Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2008/3. szám 1

4 vé telükre azonban az elnökségnek Alapszabályunk értelmében határozatot kell hozni. Az elnökség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a MAGÉSZ Diploma Díj nyertese Ungvárai Ádám okl. építőmérnök, és Zsíros Róbert okl. építőmérnök április 16-ától a MAGÉSZ egyéni tagja. Felvételét kéri a MAGÉSZ pártoló tagjai sorába az Air Liquide Hungary Kft. (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b). Képviselő a szövetségben: Takács Zoltán, al kal mazástechnikai mérnök. Az el nök ség egyhangúlag el fogadta az Air Liquide Hungary Kft. pártoló tag felvételi kérelmét. A döntés értelmében az Air Liquide Hungary Kft június 18-ától a MAGÉSZ pártoló tagja. Szakértői névjegyzék Tagvállalatunktól, a NAGÉV Kft.-től ja vaslat érkezett arra, hogy hon la punkon szerepeltessük azon acél szer kezeti szakemberek neveit (ter mé s zetesen nem teljeskörűen) és elér hetőségüket, akik igazságügyi szak értői névjegyzékben szerepelnek és akik közül szükség esetén felkérés lehetséges bírósági tárgyalásoknál. Az elnökség elvetette a javaslatot, mivel a szakértői névjegyzék nyilvános és hozzáférhető, így szükségtelen azt a MAGÉSZ in formációs csatornáján megjelentetni. Különösen nem kívánunk olyan szakértőknek nyilvánosságot biztosítani, akik a szövetségünknek nem tagjai és szakmai felkészültségüket nem ismerjük. (Természetesen készséggel támogatjuk az igazságszolgáltatást, mint arra az idén is volt példa, hogy a tárgyalást vezető bíró felkérésére ajánlottunk a szakma által elismert szakembert szakértőnek.) Nívódíjszabályzat módosítása A korábbi elnökségi ülés döntése értelmében a titkár előkészítette és részletesen átdolgozta a szabályzatot, me lyet az elnökség a március 26-i ülésen megvitatott és úgy döntött, hogy nem alkalmazza az értékelésre az elnök által javasolt osztrák szisztémát. A vitát követően az alábbi megálla podás született: a) A Nívódíj odaítélése elnökségi ha táskör. b) Az elnökség értékelése előtti bí rálatok megszűnnek. c) A pályázat terjedelme 3 oldal + mellékletek. d) A pályázók 5 percben, vetített elő adás keretében mutassák be pályázatukat elnökségi ülésen. Fenti döntés szellemében a szabályzat ismételten átdolgozásra került, melyet az elnökség a mai ülésén elfogadott. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Nívódíjszabályzat módosítását az előterjesztés szerint. (A módosított Nívódíjszabályzatot a kö vetkező számunkban közöljük a pá lyázati felhívással együtt!) X. ACÉLFELDOLGOZÁSI ÉS ACÉLÉPÍTÉSI KONFERENCIA Korábbi elnökségi döntés értelmében a kétévenként megrendezésre kerülő konferenciasorozat következő rendezvénye 2009 májusában esedékes. Az elnökség úgy döntött, hogy Du naújvárosban, a Dunaújvárosi Fő is kola újonnan kialakított, korszerű előadótermeiben rendezzük meg a konferenciát. Hozzászólások: Dr. Dunai László: Kéri, hogy a 2008 szeptemberében megrendezés re kerülő nemzetközi szakmai kon ferencián úgy terjeszhesse elő a következő konferencia megrendezésének helyszínéül Magyarországot, hogy a MAGÉSZ mint szakmai szövetség a rendezők mögött áll. Az elnökség egyhangúlag támogatta a javaslatot. Gopcsa Péter elnökségi tag és Szabó András elnökségi tag el bú csúzott az elnökségtől, mivel szeptember 29-étől már nem vesznek részt annak munkájában. Markó Péter megkö szönte az elnökség nevében eddigi igen aktív tevékenységüket és azt a segítséget, amelyet a szövetségnek nyújtottak. AZ SBS Kft. tájékoztatása Balogh László ügyvezető igazgató tájékoztatta az elnökségi ülés résztvevőit a cég gazdálkodásáról, fejlesztési elképzeléseiről, valamint a év várható kilátásairól. Javaslatot tett MAGÉSZ Kooperációs Társaság lét rehozására, melyen keresztül tag vállalataink közösen, nagy tételben szereznének be tevékenységükhöz szük séges alap- és segédanyagokat, lé nye gesen olcsóbban, mint ha azt külön-külön tennék. Az elnökség nagy érdeklődést tanúsított a javaslat iránt és megfontolásra javasolja tagjainknak. Ezt követően üzemlátogatásra került sor. Az elnökség tagjai elismerően nyilatkoztak a látottakról. (Az SBS Kft.-t a 2008/4. számban mu tatjuk be.) HÍREK EUROSTEEL 2011 Konferencia, Budapest Szeptember 3 5. között került megrendezésre Grazban a 5 th European Conference on Steel and Composite Structures (Eurosteel 2008) 40 ország ~ 450 küldötte részvételével. Magyarországot 19 egyetemi és ipari szakember képviselte. A konferenciát a Grazi, a Ljubljanai és a Bécsi Műszaki Egyetem szervezte és rendezte, Athén (1995), Prága (1999), Coimbra (2002) és Maastricht (2005) után. A konferencia folyamán öt párhuzamos szekcióban, mintegy 300 színvonalas előadás közül választhattak a érdeklődők az acélés öszvérszerkezet tervezés és építés témaköreiből. A konferencia során döntöttek, a következő, 2011-es Eurosteel konferencia helyszínéről. A hazai acélszerkezeti szakma elismerését jelzi, hogy a rendezés jogát Buda pest nyerte el. A rendezvény fő szervezője a Budapest Műszaki és Gaz da ság tudományi Egyetem, együtt műkö dő partnerei a Pécsi Tudo mányegyetem és a Miskolci Egyetem; a hazai rendezés támogatói között a MAGÉSZ is szerepel. Az MTA Doktori Tanácsának meg hívására vettünk részt Dunai Lász ló, a műszaki tudományok kandi dátusa, PhD, egyetemi tanárnak az MTA doktora címre benyújtott Innovatív acélés öszvérszerkezetek című értekezés nyilvános vitáján május 21.-én. Az értekezés opponensei: Jármai Károly, a műszaki tudományok doktora Lenkei Péter, a műszaki tudományok doktora Agócs Zoltán, PhD Ezt követően az MTA tudományos tanácsa június 27.-én a be nyújtott értekezést elfogadta, melylyel Dr. Dunai László elnyerte az MTA doktora címet. A MAGÉSZ nevében ezúton is gratulálunk, és örömmel tölt el bennünket, hogy az acélszerkezeti szakma egy újabb tudósa közöttünk van. (2008. szeptember 29-től Dr. Dunai László a MAGÉSZ elnökség tagja.) (cikket lásd: 36. oldalon) 2 Acélszerkezetek 2008/3. szám

5 KÉSZ-acélszerkezetek Chilébe és a Fülöp-szigetekre Több külföldi megrendelést is el nyert a KÉSZ Kft. a közelmúltban. A cég Acélszerkezet-gyártó Köz pont ja gyártja egy chilei gáztisztító technológiai acél szerkezeteit és Fülöp-szigeteki hi dak lemezes hídelemeit is. Osztrák megbízásból lemezes hídelemeket (konzolokat, csomólemezeket) gyárt a KÉSZ Kft. Fülöp-szigeteki hidakhoz, összesen 340 tonnányi mennyiségben. A gyártás befejezése ez év októberére várható. Egy Németországból származó megrendelés keretében egy chilei gáztisztító technológiai acélszerkezetei is a cég üzemében készülnek idén ősszel. A KÉSZ Hollandiába is szállít: egy ij muideni-i olvasztó technológiai épületének acélszerkezeteit gyártja jelenleg a cég kecskeméti központja. Superbrand a KÉSZ Rangos elismerésben részesült a KÉSZ márka, mely elnyer te a Bu siness Superbrand-et. Az elismerést 2004 óta osztja ki Magyar országon az üzleti szférát jól ismerő szak emberekből álló bizottság. A szupermárkákat egy többezres listáról választják ki minden évben. A díj jellemzése szerint a Business Superbrand az a márka, amely a saját területén kitűnő hírnevet szerzett, és a minőséget, megbízhatóságot, kiválóságot képviseli. A Superbrands-program Nagy Britanniá ból indult, Ma gyar országon 2004 óta osztják ki az elismerést. A ma gyar orszá gi szupermárkák kiválasztásának alap ja a Magyar Szabadalmi Hivatal PIPACS adatbázisa, amelyben csaknem nemzeti védbejegyzés találha tó. A marketing szakma, a média és a tudományos élet vezető kép viselőiből ál ló szakértői bi zott ság ennek az adat bázisnak a szű kített és fris sített változatából választotta ki a 2008-as év ma gyar Superbrandjeit köztük a KÉSZ-t is. Acélszobrok a szegedi Dóm téren A KÉSZ Ipari Parkban megrendezett V. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion alkotóinak munkáiból a szegedi Dóm téren nyílt kiállítás, amelyet július augusztus folya mán, a Szabadtéri Játékok ideje alatt te kinthettek meg az érdeklődők. Idén kisebb jubileumhoz érkezett a KÉSZ Kft. által minden év nyarán megrende zett Kecskeméti Acélszobrászati Szim po zion. Az alkotómunka tíz mű vész részvételével zajlott a KÉSZ Ipari Parkban. Az idei eseménynek nem zetközi jelleget Samira Sinai iráni-magyar származású színésznő, rendező és képzőművész adott, aki egy fátyollal eltakart arcú, ember magasságú női alakot álmodott meg és készített el a KÉSZ Kft. munkatársai segítségével. Egy kisvállalkozás nagy kalandja Szűcs János ügyvezető igazgató A Szűcs Kft. Karcagon, ill. elődje Kunmadarason a helyi volt KEVISZ-ben év tizedek óta foglalkozik villamos ívhegesztő gépek és feszültségmentesítő hőkezelő berendezések fejlesztésével és gyártásával. Vállalkozásunk január hónapban kor mányküldöttség tagjaként Indiá ban üz leti tárgyalásokat folytatott. Össze gezve a megbeszéléseket, melyet a záró sajtótájékoztatón a hazai sajtó jelen lévő képviselőinek is kifejtettem, számunkra je lentős eredményekről EUR értékben jelentkezett igény he gesztőgépeink Indiába szállítására. Legfontosabb ered ményként azonban azt tudtam megállapítani, hogy sike rült hosszú távra egy indiai céggel megállapodni vállal kozásunk képviseletéről. Ezen túlmenően nagyon komoly igény mutatkozott az akkor is folyó több mint 40 darab erőmű beruházási munkáinak részvételére. (Csak kuriózumként említem, hogy egyik reggel a tárgyalásra érkező indiai szakember által hozott újságban olyan hirdetést találtam, amely egy 8 milliós város teljes víz- és szennyvízrendszerének kiépítésére ke re sett fővállalkozó kivitelezőt.) Befejezésül arra biztatom a tisztelt olvasó szakembereket, hogy hosszú távú munkaellátásuk érdekében mielőbb keres senek kapcsolatot, főleg India felé, mert remélem, hogy számukra is olyan kellemes meglepetések jelentkeznek, mint amiben januárban ne kem volt részem. Acélszerkezetek 2008/3. szám 3

6 Vörös József Állami-díjas mérnök Hídbúcsúztató június 20-án éjfélkor lezárták az újpesti Duna-hidat Valedictory of the Újpest Danube Bridge On the 20 th at midnight the bridge was closed down Korábbi számainkban már több cikk jelent meg az északi vasúti Duna-híd történetéről, az új híd tervezéséről és a munkák állásáról. Most egy különleges ünnepséget mutatunk be, ahol szakemberek és vasútbarátok búcsúztak el a régi hídtól, hogy átadja helyét egy új, korszerű, állandó hídszerkezetnek. We published articles about the history of the northern railway Danube bridge, the planning and development of the new bridge and the status of the works on it. Now we are presenting a unique event where experts and fans of railways parted from the old bridge to give way to a new, modern, final bridge structure június 20., este 9 óra. A Nyugati pályaudvar kihalt, csak pár vasutas és takarítószemélyzet munkálkodik. A csarnokba belopódzó csendben jó alkalom nyílik arra, hogy utazást tegyünk a múltba. A peronok, várótermek és vágányok ettől sokkal mozgalmasabb életet éltek az elmúlt százhatvan évben. Innen indultak a vonatok Bécsbe, a csá szárvárosba, a magyar király állandó székhelyére. De innen indultak a vonatok Debrecenbe és Szegedre, sőt még tovább is, hiszen az éppen 150 éve épült szegedi Tisza-híd távolabbi városokkal teremtett összeköttetést. Temesváron át egyrészt Báziásra, másrészt a Porta Orientálison keresztül a kedvelt Herkulesfürdőre Orsován és Turnu Severinen át Bukarestig szállította utasait a vonat. A legismertebb expresszvonat, az Orient expressz ban indult először Párizsból erre a pályaudvarra, hogy utasa, a 3186 km hosszú út 1/3 részét magyar földön megtéve, eljusson Konstantinápolyba. A pályaudvarra be futó vasútvonalak többsége osztrák, magyar és francia tőkeérdekeltségűek voltak ban készült el olasz tő kével az esztergomi vasútvonal az Óbuda Újpest közötti vasúti híddal (1. ábra), mely vonalnak kiinduló állomása ugyancsak a Nyugati pályaudvar volt. Az érkezési oldalon a csarnoképület külső részéhez csatlakozva épült meg a kívül és belül nagy gonddal kialakított udvari vagy más néven királyi váróterem (2. ábra), ami az innen Pozsonyon keresztül Bécsbe irányuló vasúti forgalom miatt különös jelentőségű volt. A királyi pár gyakran használta pompás termeit, melyek ma is (3. ábra) látogathatók. Este tíz óra közeledik, és a váróterem előtt hidászokból, a vasútért rajongó vasútbarátokból kis csapat gyülekezik egy szokatlan eseményre. Tíz órakor megnyílik a ma is lenyűgöző királyi váróterem ajtaja, és elkezdődik egy rendhagyó ünnepség. Szendrei András, a MÁV Nosztalgia Kft. igazgatója kö szönti a megjelenteket, majd Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Erdődi László, a MÁV Zrt. Pályavasúti Igazgatóság hídosztályvezetője mond köszöntőt (4. ábra). Valószínű, hogy mindannyian voltunk már átadási ünnepségen, és átéltük azt a magasztos pillanatot, amikor az ünnepség fővendége átvágja a nemzeti színű szalagot. A június 20-án éjszaka történt esemény egy különleges alkalom volt, mert nem egy új híd megnyitását, forgalomba helyezését ünnepelte a mintegy 60 fős csapat. Ellenkezőleg: búcsúztunk az újpesti vasúti hídtól, amelyik 53 éves szolgálat után végleg nyugállományba vonult. Minden bizonnyal vannak idősebb kollégák, akik a híd háború utáni újjáépítésében tevékenyen részt vettek és a hidat saját gyereküknek tekintették. Az ő számukra va lószínű, hogy vegyes érzelmeket keltett a hídtól való bú csúzás. Ez érthető is, hiszen saját munkájuk eredményétől, gyümölcsétől kellett elbúcsúzni. Munkájuk kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mint maga a híd, hiszen a rövid időre tervezett híd fél évszázadon keresztül állta a sarat. De lehet, hogy éppen a fél-állandó hídhoz képest hosszú idő kötött bennünket olyan sok szállal és szeretettel ehhez a hídhoz. És vannak olyan kollégák, akik nem élhették meg e magasztos alkalmat, pedig a hídért sokat tettek. Hidász kollégáink tervezőkkel és egyetemi szaktekintélyekkel fáradoztak azon, hogy a hidat az utolsó pillanatig biztonságosan üzemeltessék. Közben ez idő alatt forgalmászaink szorgosan tanulmá nyozták a menetrendgrafikonokat, hogy minél kisebb fenn akadást okozzon a hídon kényszerűségéből bevezetett sebesség- és tengelysúlykorlátozás. Így jutottunk el június huszadikához, amikor végleg búcsút vettünk a hídtól. Az új híd lesz a harmadik hídszerkezet az esztergomi vasútvonal és a Duna kereszteződésében. A három híd sok mindenben különbözik egymástól. Az első híd a vasútvonallal együtt 1894 és 1896 között kifejezetten teheráru szállítására épült, és csak mellékterméke volt a személyforgalom felfutása, új települések megjelenése és dinamikus fejlődése. Ugyanakkor az ipar, bányászat fejlődésére óriási hatást gyakorolt. Bizonyítja ezt a vasútvonal mellett felépült üzemek egész sora (üveggyár, cementgyár, betonelemgyár, papírgyár, fatelítő, gázgyár, kőés szénbányák). Ez a híd még abban az időben készült, amikor a hidak tervezésére, építésére még nem voltak kiforrott szabályzatok és előírások. Ezért jellemezte ezt a hidat a forgalom és a terhek növekedésével együtt végrehajtott folyamatos erősítés. Ez a híd is közel ötven évet szolgált, mint a jelenlegi. Majd a vasúti közlekedés szempontjából tíz év szünet következett, és az esztergomi vonatok kényszerűségből ugyanúgy császárfürdőig közlekedtek, mint ahogy most az átépítés idején. 4 Acélszerkezetek 2008/3. szám

7 1. ábra: A régi hídszerkezet az eredeti pillérekkel 2. ábra: Királyi váróterem a történelmi időkben 3. ábra: Királyi váróterem június 20-ikán Acélszerkezetek 2008/3. szám 5

8 A második híd, amelytől elbúcsúztunk, folyamatosan veszített a teherfuvarozásban betöltött szerepéből. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az elővárosi közlekedés és a vonal mentén létrehozott felsőfokú oktatási intézmények utazási igénye. Ezekhez az igényekhez igazodva nagyobb sebességre alkalmas pálya, biztosítóberendezés, járművek és természetesen új híd szükséges. Az első híd születése óta eltelt több mint száz év alatt nagyot változott a világ. Ma már kiforrott méretezési eljárások állnak rendelkezésre, és kiváló tervezőmérnökök egész hada szorgoskodik az új, korszerű hídszerkezet megtervezésén. A kivitelező kollégák is új technológiákkal és eszközparkkal várták a pillanatot, amikor a jelenlegi híd bontása megkezdhető és helyére felépíthető az új hídszerkezet. A köszöntők elhangzása közben kint, a Duna fölött, a sötét éjszakában átcsattognak a hídon az utolsó menetrend szerint közlekedő vonatok és a királyi váró elé beáll egy régi vasúti kocsikból összeállított nosztalgiaszerelvény (5. ábra). Fél tizenegy. A megemlékezésre összegyűlt társaság felszáll a nosztalgiavonatra. A vonat lassan elindul az esztergomi vasútvonal irányába. Szinte mindenki a híd múltjáról és jövőjéről beszél. Gyorsan telik az idő, és megérkezünk Óbuda vasútállomásra. A nyári meleg nap után kellemesen éri a vonatról leszálló közönséget a hűvös éjszakai dunai szél. Megvárva a hídon utolsóként átvonuló menetrend szerint közlekedő vonatot, éjfél előtt felszállunk a vonatra. Az öreg RÁBA motorkocsi motorjai felzúgnak, és a vonat lassan elindul a híd irányába. Csak a csillagok és a hold fényénél látjuk meg az ablakból kitekintve a régi hidat. 4. ábra: Megemlékezés a hídról Mindenki az ablaknál helyezkedik. Ki fotómasinával, ki puszta tekintetével igyekszik elraktározni emlékeit a sokat megélt hídról. A sínen durrantyúk robbannak, jelezve az alkalom különlegességét. Így érkezünk a pesti hídfőhöz, ahol a vonat megáll. Az utasok nagy része leszáll és koszorút helyez el a hídfőben levő őrház falán a híd építésekor meghalt hídépítők nevét megörökítő márványtábla alá (6. ábra). Gyertyagyújtás. Közben a vonat lassan visszatol a hídra, hogy a fotózók kedvéért utoljára átrobogjon a hídon (7. ábra). Különleges alkalom volt az éjszakai hídbúcsúztató, mert a híd elbúcsúztatásával nem valaminek az elmúlását, hanem éppen újjászületését (9., 10. ábra) ünnepelte a lelkes csapat. 5. ábra: A híd búcsúztatójára induló vonat 6 Acélszerkezetek 2008/3. szám

9 6. ábra: Gyertyagyújtás és koszorúzás 8. ábra: A megkoszorúzott emléktábla 7. ábra: Az utolsó vonat áthaladása a hídon 9. ábra: A hídfő már az új hídszerkezetet tartja 10. ábra: Pár héttel a hídbúcsúztató után A fotókat készítették: 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.: Dr. Domanovszky Sándor; 7.: Grátzer Ákos; 2.: Archív kép Acélszerkezetek 2008/3. szám 7

10 Köber József (EWE) Kis Attila (EWE/IWE) KÖZGÉP Zrt. Budapesti Északi vasúti híd acél felszerkezet gyártási, hegesztési feladatai The Manufacturing and Welding Tasks of the Steel Superstructure of the Budapest Northern Railway Bridge Az Északi vasúti Duna-híd acélszerkezetei az MSC Kft. tervei alapján a KÖZGÉP ZRt. kivitelezésében ké szültek. A feladat érdekessége, hogy kevesebb mint egy év alatt kellett egy közel 700 m es és 4600 t-ás híd elemeit legyártani és előszerelni a júniusában kezdődött 3 hónapos vágányzárig. A helyszínen a régi híd acélszerkezetét le kellett emelni, illetve szét darabolni. Ezzel párhuzamosan az alépítményi munkákat szoros időbeosztással követve az új elemek beemelése, és készre szerelése történt. The steel structures of the Northern railway Danube bridge have been manufactured by KÖZGÉP ZRt on the basis of the designs prepared by MSC Kft. The challenge of the task was that the elements of the almost 700 m long bridge weighting close to 4600 tons had to be manufactured and preassembled in less than a year, that is, by the time of the 3 months track closing that started in June On location the steel structure of the old bridge had to be lifted out and cut up. The placement and final assembly of the new elements was carried out in parallel, following the substructure works within a tight deadline. Az acélszerkezet gyártása a Közgép Zrt. telephelyén folyt, az összeállításuk pedig bárkába emelés előtt a kikötőben, a Duna-parton kialakított előszerelő területen. A nagy mennyiségű szerkezet gyártási, átfutási idejét, illetve a kikötőbe történő szállítási méreteket figyelembe véve, több gyártási egységre bontottuk a hidat. Ezeket az elemeket telepített munkahelyeken, kb m-es egységekben, sorozatban gyártottuk ráhagyással, mivel az elemek csak az előszerelő területen találkoztak. Az összeállításokhoz célkészülékeket használtunk (1. és 2. ábra). A hossztartók hegesztését két oldalról, két géppel, középről kifelé haladva végeztük, a hegesztés miatti vetemedések csökkentésére. A szállítási egységek összeállítása padban, leszorító kocsi segítségével történt, míg a kihegesztést forgató készülékben végeztük. Ezzel tudtuk biztosítani a hegesztéshez szükséges megfelelő pozíciók beállítását (3. ábra). 2. ábra: Hossztartók hegesztése két géppel párhuzamosan 1. ábra: Kétfejes fedőporos trapézborda hegesztőgép a rácsrudak hegesztéséhez 3. ábra: Forgató berendezés a pályaelemek hegesztéséhez 8 Acélszerkezetek 2008/3. szám

11 Az elkészült elemek az előírt mérések és vizsgálatok után kerülhetnek a szemcseszóró kabinba, mely a festőműhellyel együtt 18 m hosszúságú elemeket képes fogadni. A gyári korrózióvédelem a közbenső festékrétegig készült (4. ábra). Az elemek szállítását az előszerelési helyre közúton, traileren, onnan az építési helyszínre, összeállítás után, hajóval végeztük. A hídelemek emelése az erre a célra kialakított emelőfülekkel történt. Az összeszerelés kifektetett állapotban, 15 m-es hosszakban történt, azaz a felső öv és rácsrudak a szerelőpadon 4. ábra: Szállításra váró, gyári korrózióvédelemmel ellátott elem kifektetve (5. ábra), míg a fél keresztmetszetű pályaszerkezet ezekre merőlegesen állítva lett elhelyezve. Ki- és befolyási oldal párhuzamosan haladt a két padban. Miután a két fél keresztmetszet kihegesztése megtörtént, pályalemezre lettek fordítva, és átkerültek a következő padba. Hosszirányú varratokkal összeállt a teljes keresztmetszet (6. ábra). Itt is, mint a többi szerelőterületen készített varratnál, védősátrakat alkalmaztunk. A szélrácsok beépítését 7 m-es magasságban végeztük erre a célra összeállított állványon. Az időjárás elleni védelmet egy, a felső öveken guruló, ponyvával körbeburkolt tetőszerkezet biztosította. Ebben a szerelőpadban folyamatos szerelés történt. Mi u tán a 15 m-es teljes keresztmetszetű elemek kihegesztése elkészült, az elem a csúszópadon előrébb lett húzva, és mögötte a következő 15 m-es szakasz összeállítása folyt. Még szintén ebben a padban továbbhaladva keresztirányú toldással készültek a kb. 31 m-es, bárkába emelendő egységek (7. ábra). A folytatás és tárolás is már a bárkákon történt. A 3 szakaszból itt állt össze a kb. 93 m-es beemelési egység keresztirányú toldással (8. ábra). A helyszíni daruk teherbírását és az elemek súlyát figyelembe véve, a kiegészítő szerkezetek jelentős részét csak a beemelés után lehetett elhelyezni a szerkezeten. A helyszínen a beemelési egységek kapcsolatai a pályalemez kivételével NF-csavaros kapcsolattal készültek (9. ábra). 5. ábra: Kifektetett fél keresztmetszetek a szerelőterületen 7. ábra: 31 m-es szakaszok összeállítása 6. ábra: Teljes keresztmetszet összeállítása 8. ábra: Bárkán készítendő keresztirányú toldás Acélszerkezetek 2008/3. szám 9

12 9. ábra: Új hídelemek a pilléreken Hegesztés A hídszerkezetek helyszíni hegesztését hagyományosan, bevont elektródás, kézi ívhegesztő eljárással végzik. Ez az eljárás bázikus bevonatú elektróda esetén nagy biztonsággal megfelel a vasúti hidak építésnél alkalmazott S235J2, esetleg S355K2 minőségű acélokra előírt szilárdsági és szívóssági követelményeknek. Hátránya csupán az alacsony termelékenység, ami a mai, rendkívül rövid kivitelezési határidőknél és szűkös hegesztőszakmunkás-kapacitásoknál nagyon jelentős tényező. A gyártásnál elterjedten alkalmazott védőgázos, tömör huzalos, fogyóelektródás ívhegesztés (135-ös eljárás), a szabadban végzett hegesztési munkáknál a szél és a varratvályúba kerülő szennyezők miatt nem igazán alkalmazható. Tapasztalataim szerint, jó védősátor esetén is, nagy valószínűséggel gázzárványok lesznek a varratgyökben. Ezek a röntgenfelvételen igen jól meghatározható gázzárványok MSZ EN ISO 5817 B minőségű varrataiban nem megengedettek, és a javításuk mm vastagságú kötések esetén igen költséges. Ezért a 135-ös eljárást nem vállaltuk fel. A porbeles huzalos hegesztési eljárás kevésbé érzékeny a szélre és a varratvályúba kerülő szennyezőkre, mert a portöltetből felszabaduló védőgáz segíti a varratfürdő gázvédelmét, és a keletkező salak a szennyezőket magával vive felúszik a varrat felszínére ha a hegesztő elég gyakorlott. Kézenfekvő volt az önvédő porbeles huzalok alkalmazása helyszíni munkáknál. Gyakoroltattunk hegesztőket, és próbálkoztunk alárendelt szerkezeti elemek helyszíni hegesz tésével. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy a varratok salakzárványosak. Ennek oka, hogy az eljárás olyan gyors, mint a 135-ös eljárás, de a keletkező salak annyi, mint a bevonatos elektródánál. A gyors hegesztési folyamatnál a nagy mennyiségű salakot a hegesztők nem tudták kezelni, ez volt a salakzárványok oka. Ráadásul a nagy mennyiségű füst miatt a hegesztők nem is szerették ezt az eljárást. Védőgázos, porbeles huzalos ívhegesztés (136-os eljárás) esetén a termelékenység és a megfelelő minőség együtt van. Az eljárás kevésbé érzékeny a szélre és a szennyezőkre, mint a 135-ös eljárás, a termelékenysége pedig legalább akkora. A 135-ös eljárásban gyakorlott hegesztők könnyen elsajátítják és alkalmazzák. A bázikus töltetű, ötvözetlen, porbeles huzalokkal készített varratok szívóssági tulajdonságai vetekednek a legjobb bázikus bevonatú elektródával hegesztett varratokéval. A rutilos töltetű huzalokkal készített varratok is megfelelő szívósságúak, az ötvözetlen huzalok biztonsággal megfelelnek 20 C-ra de 1,5% Ni-ötvözés esetén akár 50 C alatti átmeneti hőmérséklet is elérhető. A bázikus töltetű huzalok a gyakorlatban csak vízszintes hegesztési helyzetben váltak be, de a rutilos töltetűek minden helyzetben, még fej felettiben is, alkalmazhatóak. A következő kérdés a helyszíni munkáknál a fürdőbiztosítás. A helyszínen a tompavarratok gyökoldalát hagyományosan, vagy gyök után hegesztéssel, kényszerhelyzetben készítjük, vagy acél alátétszalagot alkalmazunk a gyök megtámasztására. A csőhegesztésnél szokásos egy oldalról hegesztett gyök hídépítésnél nem megengedett. A gyök utánhegesztés kényszerhelyzetben rendkívül időés költségigényes. A gyökoldal kimunkálása kényszerhelyzetben nehéz és fárasztó, ha nem tökéletes, az varrathibát eredményez, a kényszerhelyzetű hegesztés pedig lassú és nagy gyakorlattal és ügyességgel rendelkező hegesztőt kí ván. A gyökoldali megtámasztás megvalósításhoz korábban acél alátétszalagok kerültek felhegesztésre (10. ábra), ami mára elavult technológiának tekinthető, számos hátránnyal rendelkezik, mint például korróziós problémái, illetve a kialakításra jellemző gyökoldali szélbeégés jellegű hiba (az ún. keréknyomhiba). Vélhetően utóbbi a fő oka annak, hogy a német DIN15800 szabvány a normál tompavarratoknál lényegesen rosszabb fáradási osztályba sorolja az így készített varratokat. Vannak helyzetek, ahol valóban van létjogosultsága az acél alátétszalag használatának, azokon a helyszíni illesztési feladatokon, ahol a geometria nem teszi lehetővé kerámia alátétek alkalmazását, és a helyszíni illesztésnél adódó, változó illeszkedési geometria miatt hasonló termelékenységgel nem képzelhető el más megoldás. Ezen eseteket azonban tervezői szempontból e célból ellenőrizni kell. Jellemző példa alkalmazásukra az ortotrop lemezek trapézborda-passzdarabjainak helyszíni hegesztése és a hídtartozékok, vagyis szegélyek, járdák hegesztése. 10 Acélszerkezetek 2008/3. szám

13 Megvizsgáltuk a kerámia alátétes hegesztési fürdő biztosítást. Ha védőgázos, fogyóelektródás, tömör huzalos hegesztést alkalmazunk a gyöksor meghegesztéséhez, a helyszíni hegesz tés körülményei miatt (szél miatti védőgázproblémák, kismértékű szennyeződések) általában gázzárványos a varrat. Kézi ívhegesztésnél minden újrakezdésnél gyökhiba keletkezik, mert ha a hegesztő az újrakezdéshez megköszörüli a varratvéget, megreped a kerámia alátétszalag, ha nem köszörüli meg, kötéshiba vagy hidegráfolyás lesz. Fedett ívű hegesztésnél a nagy hegesztési teljesítmény miatt nagy a kerámiaszalag terhelése, a varratgyök kialakulása érzékeny az előkészítésre, a gyök nem lesz 100%-ig megbízható. A jó megoldás egyoldali hegesztés fürdőbiztosítására a kerámia alátét porbeles huzalos hegesztéssel kombinálva. Védőgázos, fogyóelektródás, porbeles huzalos hegesztést alkalmazva a gyöksor meghegesztéséhez, a helyszíni hegesztés körülményei miatti zavarokat a portöltésből keletkező salak megoldja, a varrat gázzárványmentes. A salak segíti a varratgyök kialakulását is. Vízszintes hegesztési helyzetben természetesen kombinálható a nagyobb termelékenységű fedett ívű hegesztéssel is. Ilyenkor a gyöksort és egy töltősort porbeles huzallal hegesztünk, a többit fedett ívűvel (11. és 12. ábra). A vasúti hídnál a főtartó elemei mm vastagságú lemezekből készültek. Porbeles huzalos, kerámia alátétes hegesztésnél a hegesztési vályút lehet szűkíteni, a nagyobb áramsűrűségnek köszönhetően 15 -os, sőt 12 -os leélezésnél sem tapasztaltunk kötéshibát, viszont a hegesztendő var ratkeresztmetszet lényegesen kisebb, így kevesebb a he gesztési munka és kisebb a szögzsugorodás is (13. és 14. ábra). Ahhoz, hogy a hegesztőpisztoly elférjen, a gázvezetőt el kell lapítani. A gyöksor hegesztésénél megengedett a kisebb hegesztési sebesség és az ívelés, de a második rétegtől kezdve hegesztést szigorúan sorolva kell végezni. A sorolt varratfelépítés a porbeles huzalos hegesztésre jellemző, a függőleges A kötés kialakítása Varratfelépítés (hegesztési sorrend) 10. ábra: Hegesztési fürdő biztosítása acél alátétszalaggal 12. ábra: Porbeles huzallal hegesztett gyök kerámia alátétes fürdőbiztosítással és fedett ívű takarósorok Varrat sor és/vagy réteg Hegesz tési eljárás A hozaganyag mérete Áram erősség A Feszült ség V Az áram neme és polaritása Huzalelőtolási sebesség Hegesztési sebesség cm/min. Hőbevitel KJ/cm Ø 1, = + 9, , Ø 1, = , Ø ,7 = + 1, , Ø ,5 = + 1, , ábra: Hegesztési paraméterek 14. A kötés kialakítása 15. Varratfelépítés (hegesztési sorrend) 14. ábra: 15 -os és 12 -os leélezés porbeles huzalos, kerámia alátétes hegesztéshez Varrat sor és/vagy réteg Hegesz tési eljárás A hozaganyag mérete Áram erősség A Feszült ség V Az áram neme és polaritása Huzalelőtolási sebesség Hegesztési sebesség cm/min. Hőbevitel KJ/cm 1 SGF 136 Ø 1, = , SGF 136 Ø 1, ,5 = , SGF 136 Ø 1, = ,5 13. ábra: Hegesztési paraméterek Acélszerkezetek 2008/3. szám 11

14 varratokat is sorolva, ívelés nélkül kell készíteni (15. ábra). Ha a hegesztő porbeles huzalnál ível, fokozottan fennáll a salakzárvány-képződés veszélye, emellett a sorolt varrat szívóssági tulajdonságai lényegesen jobbak. Az Északi vasúti híd csepeli előszerelésénél az összes varratot porbeles huzalos, védőgázos technológiával készítettük, a tompavarratokat minden esetben gyökoldali ke rámia fürdőbiztosítással. A varratokat 100%-ban ultrahangos vizsgálattal ellenőriztük. A Közgép Zrt. a fenti technológiával hegesztette az M1 M7 autópályák közös szakasza feletti körhíd, az esztergomi Mária Valéria híd, a szekszárdi M9 Duna-híd, a dunaújvárosi Pentele híd, az M3 és az M35 autópálya Keleti-főcsatorna feletti hídjai és az M0 Északi Duna-híd helyszíni varratait. 15. ábra: Sorolt varratok porbeles huzalos hegesztésnél függőleges és fal menti helyzetben FELHÍVÁS ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SZIMPÓZIUM október 29. (szerda) MVAE, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés I. em. nagyterme (1051 Budapest, Október 6. u. 7.) Szervezők: MAGÉSZ, Magyar Acélszerkezeti Szövetség Miskolci Egyetem TSZVSZ, Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetsége Előadások:» Acélszerkezetek termikus viselkedése tűz esetén Dr. Jármai Károly, Miskolci Egyetem» Acélszerkezetek mechanikai viselkedése tűz esetén Dr. Farkas József, Miskolci Egyetem» Öszvérszerkezetek tervezése tűzteherre Szabó Lívia Dr. Horváth László, BME.» Acélszerkezetek tervezése tűzvédelemre Dr. Iványi Miklós, BME, Pécsi Egyetem» Szoftverek acélszerkezetek vizsgálatára tűz esetén Dr. Jármai Károly, Miskolci Egyetem» Az új OTSZ követelményrendszere Hoffman Imre dandártábornok, OKF» Az ETAG 018 minősítés Dr. Bánky Tamás, tudományos igazgató, ÉMI Kht.» Tűzvédelmi festékrendszerek és szórt bevonatok acélszerkezeteken Zellei János ügyvezető igazgató, Dunamenti Tűzvédelem Zrt.» Tűzvédő bevonatok felhordásának folyamata és követelményei Dr. Ostorházi László ügyvezető, OSTORHÁZI Bevonattechnikai Kft.» Vékonyfalú acélszerkezetek tűzvédelme Kotormán István fejlesztési és oktatási vezető, Lindab Kft.» Acélszerkezetek tűzvédelme Hevesi Antal ügyvezető igazgató, Piro-véd Kft. A részvételt a Magyar Mérnöki Kamara 1, és a Magyar Építész Kamara is 1 kreditponttal ismeri el. Bővebb felvilágosítás: Dr. Csapó Ferenc 30/ ; 12 Acélszerkezetek 2008/3. szám

15 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas mérnök Tudósítás az Újpesti vasúti Duna-híd rekonstrukciójáról Report on the rebuilding of the northern Danube-railway bridge at Budapest Cikkünkben néhány fénykép segítségével tájékoztatni kívánjuk lapunk olvasóit napjaink egyik rendkívüli hídépítő teljesítményéről: rövid három hónap alatt eltávolították a régi és felépítették az új, közel 700 m hosszú vasúti Duna-hidat. This article is a short report, supported by some pictures, about the extraordinary constructional work: rebuilding in short 3 month the neerby 700 m long railway bridge on the river Danube at Budapest. Bevezetés A 110 éves múltra visszatekintő (az első híd között épült) vasúti hidat a II. világháborúban elpusztították. Újjáépítése között történt. Az átkelő a Váci út feletti, az újpesti öbölági és a szigeten átvezető szerkezetekből, továbbá a Duna-hídból és jobb parti felüljáróból áll. A rekonstrukció során az előbbieket felújították, a Duna-híd és a felüljáró helyére azonban teljesen új szerkezeteket építettek. Jelen tudósítást csak ez utóbbiakra korlátozzuk. A 7 x 92 m támaszközű, 4000 tonna tömegű Duna-híd felépítményét K szerkezetként, kizárólag csavarozott kap csolatokkal, ben a MÁVAG építette. A 15 évre (ideiglenes jelleggel) for galomba helyezett szerkezet (1 6., 23., 25., 28., 39. képek) végül is 53 éven át volt szolgálatban! Helyére idén új, 4600 tonna tömegű, korszerű, alsópályás, párhuzamos övű, szimmetrikus rá csozású, folytatólagos gerendahíd került 1. kép: Az Északi vasúti híd látképe az átépítés előtt (47. kép). Ennek gyári és előszerelési kapcsolatai hegesztettek ( képek), a szerelésiek a pályalemez kivételével NF-csavarozottak ( képek). A megvalósítás főbb szereplői, fázisai, helyszínei A kivitelezésre a MÁV Zrt. a Hídépítő Zrt. KÖZGÉP Zrt. alkotta Északi híd 2005 Konzorcium -mal (vezetője Hídépítő Zrt.) kötött szerződést. A híd terveit az MSC Kft. készítette. A szerkezeti egységeket (rácsru dak, ortotrop pálya) a KÖZGÉP Zrt. ké szítette el, saját központi gyárában. Az előszerelést ugyanez a cég hajtotta végre a Ganz Csepel-szigeti telephelyén (7 16. képek). A kb. 31 m hosszú, mintegy 160 tonna tömegű előszerelési egységeket 200 tonnás daruval emelték a HSP bárkájára ( képek), ahol a Ganz azokat (77 97 m hosszú, max. 500 tonna tömegű) szállítási, szerelési egységekké hegesztette össze (20. kép). A fenti egységeket HSP a helyszínre úsztatta, ott tárolta, majd a pillérekhez vontatta és két úszódarujával (Clark Ádám 200 t, ATLAS 300 t teherbírású) beemelte ( képek). A helyszíni illesztéseket Ganz készítette el ( képek). A jobb parti ártéri nyílást trailerrel szállították a helyszínre és autódaruval tették a helyére (52. kép). A régi híd bontását, ill. feldarabolását Ganz a már az esztergomi híd évi szereléséhez létesített, azóta sokszorosan használt, igen jól bevált, ún. úszó-emelőmű segítségével végezte ( képek). Az emelés, elszállítás, tárolás feladatait a HSP látta el ( képek). Összegzés Kiemelendő, hogy a fentiekben vázolt, néhány fényképen érzékeltetett, hatalmas, rendkívül bonyolult helyszíni munkát, mindössze 3 hónapos vágányzár alatt (2008. június 21. szeptember 20.) kellett és sikerült végrehajtani! A minden korábbit túlszárnyaló teljesítményt csak a résztvevők igen alapos, nagy szaktudásra, óriási tapasztalatokra épülő, átgondolt és pontosan megtervezett előkészítő, valamint összehangolt, jól szervezett, hibátlan végrehajtó tevékenysége tette lehetővé. A bámulatos teljesítményhez e helyen is csak őszinte elismerésünket tudjuk kifejezni minden résztvevő számára. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy e rövid cikk csak címében is jelzett tudósításra vállalkozott. Nem foglalkoztunk tehát a kivitel technológiájával. Azokat a munkálatokat végrehajtók már eddig is több fórumon ismertették és nyilvánvalóan megfelelő részletességgel közzé fogják tenni (lapunk e számában is további két írás foglalkozik a tárgyalt témával). Acélszerkezetek 2008/3. szám 13

16 2. kép: A híd a jobb parti ártéri nyílással 3. kép: Az ártéri nyílást már elbontották 14 Acélszerkezetek 2008/3. szám

17 4. kép: Megkezdődött a mederhíd sziget felőli végének bontása is 6. kép: A K-szerkezet csavarozott csomópontjai 5. kép: Az 53 éven át szolgáló híd harmadikként kibontott darabja 7. kép: Az új híd fél keresztmetszetet magában foglaló pályaszerkezete az előszerelő padon (függőleges helyzetben) Acélszerkezetek 2008/3. szám 15

18 8. kép: Az egyik, fél pályaszerkezettel összehegesztett, főtartó rész, felállítás közben 9. kép: Egy szerelési egység (kb. 30 m) összeállítás közben 16 Acélszerkezetek 2008/3. szám

19 10. kép: Az összeállított hídegység 12. kép: A pályaszerkezet hegesztett előszerelési kapcsolathoz kialakítva 11. kép: Az összeállított hídegység felülről nézve 13. kép: A pályaszerkezet csavarozott helyszíni kapcsolathoz előkészítve Acélszerkezetek 2008/3. szám 17

20 14. kép: Az egy nyíláshoz tartozó három előszerelési egység előzetes összeállítása 15. kép: Egy hídrész a korrózióvédelem végrehajtásához létesített sátorban 16. kép: Egy előszerelt hídszakasz a Csepel-szigeti Duna-parton 17. kép: Egy korrózióvédett előszerelési egység úton a vízpart felé 18. kép: A 200 tonnás daru a bárkára helyezi a hídszakaszt 18 Acélszerkezetek 2008/3. szám

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association 2006 I. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association Ipari acélszerkezetek szerelése Fotó: Pelcz József Kivitelezô: tagvállalatunk, a R&M TS Kemon Kft.

Részletesebben

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX Bevezető 1 TARTALOM Erdődi László A MÁV hídszolgálat elmúlt három éve 2 Solymossy Imre Az Északi vasúti Duna-híd tervezése 9 Dr. Horvát Ferenc Vasúti pálya átvezetése a hídon 14 In memoriam Sárkány László

Részletesebben

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II.

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. 2012 IX. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. Fotó: Dr. Domanovszky Sándor; 2012.01.23. A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1 Köszöntó 1 TarTalom Csek Károly Köszöntő 1 Vörös József Az európai és a hazai szabványok összefüggései 2 Daczi László Az Innotrack projekt ismertetése 6 Vörös Tibor Vasúti építészet Szabványtervek a vasúti

Részletesebben

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2 Tartalom Csek Károly Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Az abszolutizmus korának neves hazai vasútépítôi (1850 1867) 2 Evers Antal A 2007-ben jubiláló algyôi vasúti Tisza-híd 6 Rege Béla A kiskörei Tisza-híd

Részletesebben

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Néhány szó a Sínek Világa újbóli megjelentetése alkalmából 2 Rege Béla Felhívás a 2006. évi Vasúti Hidász Konferenciára 3 Dr. Horváth Ferenc A

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Szatmári Tibor 2011 Témavezető: Dr. Iványi Miklós, egyetemi tanár PhD értekezés v2.0 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

II. Országos Hegesztési Verseny

II. Országos Hegesztési Verseny II. Országos Hegesztési Verseny A Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő, az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő hallgatói öntevékeny

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 sinek63_mester 12/6/2011 9:38 PM Page 1 Köszöntó 1 TarTalom Vörös József Köszöntő 1 Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 Gaál József Magyar vállalat a vasúti gyomirtás élvonalában 8 Lőkös

Részletesebben

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó 39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK HÍDÉPÍTŐK A - H Í D Z R T. L A P J A 12. OLDAL Tisza-híd átépítés HÍREK 8. OLDAL Képek a Soroksári hídról 16. OLDAL Hany-tiszasülyi tározó Ami 2O11-ben kimaradt... Képes

Részletesebben

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/1. Tulik Károly Köszöntő 1. Szemerey Ádám Magyarországi kisvasutak (5. rész) 2 A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/1. Tulik Károly Köszöntő 1. Szemerey Ádám Magyarországi kisvasutak (5. rész) 2 A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Köszöntő 1 TarTalom Tulik Károly Köszöntő 1 Szemerey Ádám Magyarországi kisvasutak (5. rész) 2 A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Antal Árpád A tűzihorganyzás (6. rész) 12 Tűzihorganyzott acélszerkezetek kezelése

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. MARCALTŐI RÁBA-HÍD VASÚTI HIDAK... A MEGÚJULT MARGIT HÍD ÉLET A DULÁCSKÁN ÉPÍTJÜK Karácsonyi köszöntő Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja Aki magot szór

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA LV. évfolyam 5. szám SÍNEKVILÁGA A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA HVH 01/K típusú váltóállítómű a Bükkösd nyíltvonali kiágazásnál lévő B60-800-as típusú váltón Magyarországi kisvasutak

Részletesebben

1 Tartalom. vonalszakasz átépítése 16. Kecskemét Városföld Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése 23. épületének rehabilitációja 26

1 Tartalom. vonalszakasz átépítése 16. Kecskemét Városföld Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése 23. épületének rehabilitációja 26 Köszöntô 1 Tartalom Csek Károly Köszöntõ 1 Dr. Horváth Ferenc A magyar vasút pályafenntartási szervezetei 2 Dr. Horváth Ferenc A Cegléd Szeged vasútvonal története 4 Buskó András Zaj- és rezgésvédelmi

Részletesebben

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék szakmai lap 2014. július-augusztus beton cement mész ko és kavics XXII. évf. 7-8. szám a betonszabvány felújítása betonkenu verseny cukorsiló dilatációmentes padlója villamos pályalemez az Árpád hídon

Részletesebben

Látni és láttatni Csécsei Pál bemutatása. Felújítjuk a budapesti 1-es villamost. XIV. Hídépítő Verseny a BME hallgatóinak megmérettetése

Látni és láttatni Csécsei Pál bemutatása. Felújítjuk a budapesti 1-es villamost. XIV. Hídépítő Verseny a BME hallgatóinak megmérettetése 40. évfolyam 2013/4 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA Látni és láttatni Csécsei Pál bemutatása 30. oldal Felújítjuk a budapesti 1-es villamost 2. oldal XIV. Hídépítő Verseny a BME hallgatóinak megmérettetése

Részletesebben

41. évfolyam 2014/4 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA

41. évfolyam 2014/4 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA 41. évfolyam 2014/4 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA A Hídépítők Magazin szerkesztőbizottsága nevében, minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk! 8 Építjük 2 Békéscsabán

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

Gyáravató Szekszárdon Épületek energetikai tanúsítása Konferencia: Hőszigetelés és tűzbiztonság. AUSTROTimes / 2008. tél 1

Gyáravató Szekszárdon Épületek energetikai tanúsítása Konferencia: Hőszigetelés és tűzbiztonság. AUSTROTimes / 2008. tél 1 III. évf., 7. szám / 2008. tél Gyáravató Szekszárdon Épületek energetikai tanúsítása Konferencia: Hőszigetelés és tűzbiztonság 1 Hőszigete előhang konferencia Papp Ferenc kereskedelmi ügyvezető igazgató

Részletesebben

O12/4 2 VFOLYAM 39. É

O12/4 2 VFOLYAM 39. É 39. ÉVFOLYAM 2O12/4 39. ÉVFOLYAM 2O12/4 HÍDÉPÍTŐK A Z A - H Í D Z R T. L A P J A 6. OLDAL MO budai oldali kishidak 10. OLDAL Turbó körforgalom 8. OLDAL Csatornaépítés Csepelen 12. OLDAL Kelemen-havasok

Részletesebben

42. évfolyam 2015/1 A-HÍD ZRT. MAGAZINJA

42. évfolyam 2015/1 A-HÍD ZRT. MAGAZINJA 42. évfolyam 2015/1 A-HÍD ZRT. MAGAZINJA Társaságunk sikeres évet tudhat maga mögött Az A-Híd Zrt. és a társvállalatok pozitív eredménnyel zárták a 2014-es üzleti évet. Idén várhatóan átmeneti jelleggel

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben