AABCDBEF D A A DCCEDF A 'CDFC A E D A CCDC A A ' A BA CEFF A 4F A 5D A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AABCDBEF D A A DCCEDF A 'CDFC A E D A CCDC A A ' A BA CEFF A 4F A 5D A"

Átírás

1 AABCDBEF D A AABCDCEFC CDCADAFACADA DA CEFD A CAAA AE ADCCAB DABC BA ECA!"CDCACAAACE ACA A#D$A%A E DA# EAACD#DDA A!&CA'DACCABA ACDAE($A%A'DCDC CD A!)##CAFDA*A ECACCFDAA +DA' AE CDA' AE+A D$AAACE ABA #DDACAECDAFA AEBDA'D'DAECDACCAB DAACEFFCAA D BFF'C ADDFCDAFDAAEDAECACCEAECDAACA# DA F##CA +D DDAADCEF CDCAC A,* A---. /A * FDAA #DACAAC ADCCECA CCDDAB A E A EFCE A DCDDC A 0 A D A A E A F A CEFDCC *FDABAA' AE A AE AEDA CCCADCCE1A*FDA' A DAE AECA C A A CCCACA' AAB A#DA CDCFCACCFCADC ABED1A*FDABAA' AFCDDA CC2FABACDA ABCACDAD AE AA DCCEDCDDABA# DAA CCDCCFCA 1A 3C A 'D A CEEC A CEFF 1 A 3 A CA DC D'CDF A ' A DC A BED A D A #D+DA DF CF A FCDC AEFDF DCCACFFCACC1 A DCCEDF A 'CDFC A E D A CCDC A A ' A BA CEFF A 4F A 5D A ABCDEBFABBDEBBBB

2 BEBBBBFAEDB BBBEE ABBDEDA,5 A --6/ ADA7FCABADADCCEDCDDCAAB DAFACAA7CACA DCCEDEFFAE A5DAECCD A&CACEA A DA'CEACAFBCAA)CDFA CCDAD'D A' A C'CDAECA DDACCFCA'EAACECAA DCEFCDDCAFACECDB ADAEC DDAAB DA' AA89AACECC A B A CC: A EC DD A A DCCD A ' A A 89A CCC+DCADAFA A :AEC DDAACDA' A ECCECCAE AA89AEC'AFACDE:A DAA ECCD A ' A A 89 A EC CCDC CC A :A EC EDAA'CC CDA' AA89A'C9ADC DCAC:A DADCDCDDA' AA89A A DADF#CAC:AEC DDA AEDA' AA89DAFCDCACCFAECC+DCABFFA#CA ' :ACDCDDCAA DA' AA89DAEAAC+DF :A FCDCDAC'CDAACECCA' AA89ACEC FDAFCDFBCABDA ECAACECD ADCCEDFADACEA#AABA CCDFAACECA DCCEDFFAFAAE9DAA'CEAF##9AEDAA ;BCDFC A9AA<BCDFC AACCEAFCAA DCCEDCDDABAAECAACBFEAECCA CAA<BCDFAF#CAADCCEDFADFDCFDACEA AA "ACA#AE ACECDA'CEADAFCDDCFDAA CA=AACEAAABADDAB ACAA89AECCDA ADADAFAAFBCA F+DCDDA ACEACDDAB AA DCCEDCDCADCCEDCDDACEA D DDAB AADCCEDCDDFA ACEA'DAB AEAADAA CCDCACEA BD DDAB AECAADCCEDCDDAB DAFACEA'DAB AECA EACDEDA= AD AB AECADA A CFA DDAACD1A5DACDFFC AFA' ABA

3 CCDFCABA>A E A5D E! EE B"EDDEB E C#E$C$EABEADE$ CB E E%EBBB$B B&BE$BC'EEBBB EADE$ EBB C CC&EBAB%BB&DA,?CA*8C/A4FA DDABAE AA FDFCCFC AECACA A E CDA AE AAD AD CDCDDA CCD CA DC D A3CEAFDA DDAECAADADAAB DA' A DAEA E AFAC#D+D A5 E A ABA A' A ECDCFA'CEAAE2BCFAFAADCEFCDABA ' ACDA#FDA' DDAE AADCCEDCDDABA FAADCCEDFBFCCECA AECA# AECABA A' AC CCC AECDACECAE+DACDADCCCA DD AD2 AEDAADCAAB +D'DDA ED ACCA*FA CCDFACECC FDA5DA EC+D'CD ACDA>AACEFFCDAACEFDCCFCA ' ACC C A E ADCCEDFBFCCEACF AAAA' A ECF A4FA5DDA)##CACC CCAAFDADC'CD A EDAAECDA' AADACAFBCADCCEDCDDAECDA EAACAFBCAFAA>AC+DFFBCADC'CD AA DA E ACC ABCCEDFA=CDFCA FAE # DA4FA5DAFAA DCCEDFBFCCEADFEDABD DDAACD-CAC#DCECA.DE DCA6A DDAEC'CDCDDAC#ADFEAFA BDA C+DFA AACFACCCCF'CAFAA FA E ' A BED A A CEFC A C'D A F A A C CCDADFC AEC' D' ACDCA'FDA#AC DBA4FAFAAAAB+AAD2AA

4 CBCAABFC AAD AFAACECC ADFEDA D A C AA ECD D A A E # D A CEC A D A +DA ECC CD A EC A # A E A BCD A FD A A C' A C' A BCCD A F A CCDF A CBCCDC A D DABD DD AADFE' A # AFCDCDA ECEDDB A CC A A A FC A C' A FC A C DCCFFDADCCEDFDD AFCDEADAF DAGAA # DACAE2BFCDA DA #ACECA D A AECC AC+DFFBCA ADBD AAD'D A A DDA#ABD DDAC ACCDFDA*CA A D AD BACECA AD DAECA8 ACCCA # DA9DA ED:ABEDAC''CAD BACA A CE AF#DF 2AC'D DAECCDACFCA BA F FDAADCCEDFBFCCEA'CDFABA FACA F#F FDABAEA FDAB AEC D AFAA C'CDFC 'CAEFDCAECB+DAACDA FDACA C'CDF A C F+DD A D A BED A A DCDDCCDA DACCEC'CA ABCC CDA CD-CECAEEACCCA CA AABCCEDFA=CDFC A ECC#FFC A * A HCEF A ' A 7DCA BACA B AAC+DCADAC CCDC C A A C# A ECDD A F A DCCEDFDD A FFA B 7DCDA DDABCCEDFC#CDA +B ( 5 ABE B( E)DEDA *B%E'D

5 =AA3#CCDACE AFFCA +D A AA3#ACAA CAACEA 9A8AFC CAAEFCDC CAAM9DACAECEA6A EA DB A CA CEAAC CCAA,5CD/A#CA EFACA EECABAD B CDE D E A4FA! C'CDCAC FD AGA ADCE# EA #DACA AA DBADBA AA9DACDD AFAEACF#'CD AACDC ACDE FC(A4FA CCD'BAE AEA DDAA C'CDFA' A7DCA+CACFA ACEEDACEA' BA9A ' AB AA' ACACCFA CDDF'DAA F A,F CF/AFA+ A,/A #DA,C*AC6.-/AADA EADCDDA DAFAF FDAECAACECCA8DADA2CE FDA' AF'C A5CECACFADAEDA' AECBE D DDACECAB 1AJECAA D A' AEC DDAA!CABACEAC$A FF1 3CACCD ACA' ACEAEAB ACCA CAECA ECDDF A3CE ACCD AF ADACDA'CEAADCCEE DCDDAB AD AFCAAECC A DD AFC AK A AA #DA CDDF'AFAACDC ACDFC A +E NA'CCDA CCC A' A CBFAFCCFAFAA F D DAFAECCCEAA DA

6 ACD--ABFFACCDC ACACA A DAECA CBC CA EAC'CDAAAFCDCAA!5C#CACC$AC2A A6DDA FFBCAD'DAAEA3#CC DAACCCA FFCA' AA AC+CAABAA'E# D9AD BADAA DD A ' ABAD'DECADADEAFABAC## AB+ A +D ACE CDAEACCAA' A CAA BFCAA!ADCE# EA #DACAAA CDDF'DAAA ECCDAFAA AEC'D $A*DACCDAC1A*E AECCDACEFCCA5DA CCD'ADADF'CE D AFCCAAAAECAECCDAFAA AAECE C AEC'D A=AOEA2CA EAAADBDAFA DADCCEA' CACCAFCCAAAAA ECBD A 1 A 5CCDF A FCD A C D A FCDA CCEA#DACEA D'DDA AAEF A'CEA FCABAACAFAA AA= AE E 'DACA CCDFACECA' A AFAE+D AFAA E CCDCEACE1A5A+DA' AABDDFCDA AACECE FCA'DAFAADCCEDCDDABA#DAFDCDCA'1A ' AACDC ACDFDAECDA #DA'DA9A'E D AECAAA CEFA AA=AA #DAEDDAACCE DCA'CABAEABAA A'F 1A= AC'CDAA ' AE CAACEFCA AFAFDACFADC A CECDCDA'F DABCCC CDADCECD AAAAECA ECCDAAECBDA#D1A*CAEDDAA ' AE AACDC ACDFCA ACF#ACEABC A FCA' AAE AEDAFA DAD# AC1 P(A%A 'D A%AACDEAECAFACEFFCA AE CDAFDAFA'D' ABFCAAAFADCCEDCDDA 5 # EAADFBFDAFAAE+DF#CDAFA'CCDDCAEC CC AFA CFCDC AA EFEEA

7 AC+ACRCSEAAECA DCC AFACDC A DCB ACAAC+ADFCAAF#ACA FDA CDC A FAADAA CDC AC AB AFACF CACCCD2C AA DAA# CDA AEA FEADCCFFBCADDAFDCAEACA A EDA ACBCA ADC+DBCA DA A BA CCECDCA2CDA&CAACDE AAE AA<A ACDAAECAFAC'CC+DCDDCAA BCDA!+ECA ACFAB D$A,*DACQC/ 3A AFCAABDDFCDC A DAFD C A ECC ACACCA CAA'AECABFDCDD AECE CA A CAECCABDF AFAECACDEE TC2D A#AF#A BCDACBCCDADCEFDAAA DD' EABCEA ' AACEF CDCCC A' AFAA7DCADCCEDEFCAB

8 AD F#FAC +BA9A EDACDDE-DDDAFBADDAD EECABD A EAECA 'DAECCDDAA D#DACCAA AEACDSE AEFDF 2A 5'DAADCA BCD CDFCAA DCEADCCDC ACFA 'D ACAAE2BCFCAFAD ADCCDAACCDCDFC FE &A*CBDA5D ( =DCDA+BBCA A8CFACCAA# AFAEC E A' ACBFCDCAABAECBDD 5 A' ACEF CDCDDFAA' ACE AC CDA +D DDAECAA EA#A'CEA' A FACDE ADAACFADCCEDCDDFA9ACFDA # DD 5 A' ABCAADCEFCDACCFCA CCDAAECE EDD A'DEDACCACCBCA' AACFAECFAA BFA 5F A' AF##ACFDAC+DAECAC CDAA' A A ABF AFA AADCCEDCDDAB D( FFAB AAC'ADCCEDFBFCEAE DAA FBCA ' AD +DAE DA AABCACBCCAABCACBCFDA DCCDF ACAE DAB ABFCEFCAA9AFA9A#E DAAD DADDACACCA' ACDA9A ECCECCAA(A OEC FACF#CADCECDADCC AFACDCDC ACCACABFD

9 ADA.DDAFBCAACFC ACDAAC AFADCDBFC A DCCDCA ACDSE A CDA,6CAEA'C 'C D/AADCEC ADCCDCAB DAL6DSE ADDAAC A # FEDAACUDC+BAECADCECFAAD9CCDCDFAFAA CCCABCCDA DACCD!ABAE ADFFCACCDACFCAECDA CCDA%A C'CDA# CED AE AFACEA A9D A%A+A C 'D A'C CDAABCA D ACC#CDADAE 'DE A DDA 5A CA AE A' AA#AAFADC'E A CE# D9 A CF A CE A CFFC A*CC CDDA BAFAECA 9ACFCABA FAAA 'D A'CCD A B A CEC CF A E A# D+BA ACACEA AECAACECACFFC A E#CUA# E CED DACEACC CAACDC BA ACEAAE ACCDDA ACEA#CAACCCAEFACE FA AECAD AA E AFA E EAD9AEFAAD AFACCDCFC ACCCDCA B DAEDDABC CFACD+BA BCD CEFCDAACE BCC $,VJ7A"CCC A##ADAAJCDDCA CCD2AC AC./ 5CCC ACAEADABABECA DDAFA CFC ACDA EAC EACDADAADCCDCD

10 BCA BCD CDFCAEAABADCED AQDSEA EFF CDCABACCDCAC DDAF#AACADCECAA DCEFCDCACCCA F#CFA-IECCCAE+AEC A-DE A=ACA+A DD AABA DCEDA A6DAFBCACACAAD2'CD B *CCBCCEAA E# DDAAE 'CCECAAC CCDCBA DD' A5 E# DA ACAC FCAAC'CD(

11 ADCCFAC A AACEFDEAFA'F C A ECC CA'ACEADD ACAA CCDBFCEAC+ DABCFCA A,EFC AC'FFEC /AB AADA* A A# FEDACCDCC AAAE9AACA'F C A ECDACC ACCCACC AADDAACBCDAFAABCDA =ACA'F C DAD ACCCDCEADAA'CA EDABABECACCA ABACBCCDF

12 ADAE AFFAF'CCAADDAA'F AECCDDACA BDACC CABFBFACC CAD FCAFA DDE9A E2D ACC AADACCFFC AECF 'DAA' A ABFC AC+B AACCFDAFAD ADAEAAECC A+A ECCDC+D'CDA ACBC CD A8AE AEAEACEA#AAFACCEAC CA 'CEAEC A' A 'CCA" ACAA D2AC+FAAB2AC AEA#C' CDA A CBCBCA BFBCAFCAAKC CAH#CADA-6IIECA FDA +EA F BCAD'DADAAA CC FFCACC E# BA DDAD AAFACCECDAAA DAAECFDA BCD+DACF A' ACC ACFCAFA CC9ADCCEDAECA AAFDCDFDCC CDA AFCDA FCACC9AF#AE 'DA DBFCAD E A'' A' ACAA FCACC9ACA ACA'' A FABABEFCADCDCAFAADCDAA F#CAA#CE AACC AECA A%AACCACDA%A'AA EBCA DACDCDCA ADA'9AAC A0AA#CE A5DAC F#CA AACCDCA' AA#C AA AACC9 AFAA FCDACE AFAF AA DAC AF A ECAE CDAA DBACE A FDCDACEA E'DACAAEA2A F A A CDCECACEA' AE2DDA EEAFA BDACC CDAFAA DAEFFDAACCCADCEFCDCA AB+D EA

13 A8ACCDFC A FD'EDAB+A +DAEACC A FCB+AADAAB+AAFCB+C A#CA AD BACSEAA ECAC+AB+ FDACF'CDAE AADAAFD AFA CCC ADDABAA8AEFCAFDCCCAD'DAECAFFDA C +BA D AAC+ADDABC ABFCECA!B "#!"#$% 4FADAFA EAB FDAAAFAECCCAA E AAB+EC+DACFCA AA' AB AA ECAFAA AC AWAFAFDFCAEC+DACA DACAEDAA!A E$A,IAB/ADA FADCAEDA AECADADCAABA FCAEDACAA AA DA DDAFA AAFAC AEA4FAEACEAECCAD E EACC AECAC A'CEACECA A E BAA FCAFB CA*AA DA FAD AECA F#CC ACF ADACCDA ACCA' A FCABA A CECC CAADAECC#AA FFAA5AA AA!AADDDE $A 1A&CA4FACEACEFB DA3C AECCE C AEAEAF AFA AECACECDA ABFCA CF AA E (A? AB AAB A CA 4FA FCDABAA! EDEAFA EADD $A,*DA EDEAFACEADD A FB+CADEAA CDCDAFAA BFC CDA 3CEA+D EACAAAE F#CDAE+AADCCCADCC

14 BCD AECACCACDFC AE2 FCAAB+DAAACECADCDA EDCA' ECCCAB+AAAEFACFAA AA DDEABCDABCD AECACDFC A'CCAE2 FCAAB+DA ACECAFDCAF A'CDC AA +AAB+'DACCCA FDA#A F'CDAD9A * AE DA,4AL-D/AEADA +A4FAEDA>A ' DDAA!FAB+$ACEAAABAFCA'CEA7DCA AF ADD D AC F#CAA ADCAFCDC A 8 AA7DCA AAFABCDAACECA+BFCA'CCA ' A A AD BAAE ACECA3CEA#A A FA AFA DAACECABA E9DA4FA DA' AECABA F AFADAF AC A =AADAACECCAA!'AECFAA7DCAF DAFA ' A AA A+AA' AAA E(ADCA FDFAB ADCA FAA DDAB AC CAFABCD$A,4AL-D/A ADDA A' ACEA F ADCAAFABCDABA A 1A XCA DF AADDA&CAECAE'E D ACCAA# DADD 1AJFCAA CCCACE A' AAAFCB+ FCDCACEABC A'CEA A FAACCCDDAA%A2C A D 4FAACFCDFADFDAEACECAA AA #DADCAA AD#DA' AA BCA CFA7DCDADDA5CAC AABB+A3C AACA A D AFAC##C A' ACA CCAEC#A AA 9DE ' ACA CCA A%A' A FCECCACCAA AFDA4FADCDA +ACFAAA AFCDABFDAEA ECCF+DACCDCDCA EA+B CDAEDAECDF AFA ECBD AA AEACCFCDADCCEDACE?CBCCD A#BCDAB+FCA# F A BD ACC AA' ACFFCA F DA

15 3# A--AEACECC ACEADADDABB+AA8AECA 'E A AFAECCCACB+CBCCDFAF AADA FBDCC CAACDACDCFC A AFADCCFFC A CCCA AABB+'AB DAAC#CEDA D BA EACECA CDDC ACEACACCCABBCA AA EAAFAA EAFBADAA?+DA FABFAEC C AA C( 4FA A9AAB'ADDA A+AADCCEDCDDABA CCECDAFA CDA ECA BCDAA>ACBFCABA C AA CBFABA E A CCC A E 1 AJA EA A D DA E D FDAAE ADEFE 1 A,XCC A B+' 91/A B ECAADAAFA B+ A 'DCCC A BDA DC1A4FAFDADDA' A FCD ACCAJ+AF A AFCDAA>AE DA DD 1A 7DA D ACC AA' ACA AAC+D' DCACAFCA BFAC+D' A-LDADCAB+CABA FA

16 ABAFCB+ FCDFC A FD'EAAB+CACARA A DCCDFAD'DAF FDA5DAC'CDAECCE+DCAECAA FCB+A AA AE ABFFAA9 A B+'DACBCA ADAEDA.DEAB AAB A CCDCAC DAAB+ D AA#BCDA# FE FE 5CCECA4F ( 5 A' AEAACDDFA' AFA A' AEA AEC+D DDAC CDA5 ADA' ABCA AA A FAE A FAD A *C' DD AECFDCDD A' A A'+B AC CD A' A D AABCAB DDAFAEAACEC AA E E ' A>FD A F AE DABFCA XD AACCDCDCAADFCAFAAD+DABACC CDA DD A DAA AAEA C CAB AXD A E DAA A A E9DACBCC AXD A2 AB+E FCD CDACDDDA 9D DA DAC CDAXDACE CDAA A FC AB AAC+DFCACADACEADE AC'CDFC CDA *A CCECCA ACFDA F AAECA C CDA OEC J ACC AA' ACA'ECAC+D' ACLDDADCA CAECAC+D' A--DDDADCAB+CABA FA

17 HC +BAA#AA' AACCDDAE A'DDAF A DD+DAE A' ACAABB+AAFFDAAFAC#A CECA'ACAEACECACA'#ACFAACABA A,#AP?A4#AF#AAFC/AACA ADADA ACA-DECDADC!A BCD CAF#FC A FCC A'' A' AAC'ADE AACDD'DAFCDD+A9DA EAA CCDAFA A # D A FFC C A ACCDFCDA CAAAC'ACC BFDCBC C EAA +EBD AFAACFFACCA'AEFA E A CA AACDDE2 FAD EAAC' AFADFEFC CACCCACEFCDCDA FA#FDA CAD +DA'' A' AA FCA F#FA EAFAECCDDCCDAE ACBFC'CDACC EAAA CCDACE# D DAECAC'AF#CDACCDFCA DCCAFBFC+DC EAA'CBD DDA DACA CABAFACA CA E AAF'D A CBCAEC ACFAMFA DAD A'CCDDADCC EAFABC CC DAC'CDADE DAAB DDADDFADDACCA CAFC+DCAA DEABAC#F#CAD ACEC EA5CBCCACCC'AACDD'DAFA +EE DAFCDD+AECB+DA CADC C EA5A CAF#+DCAAEFD A CC CCCEAEA CCFA ACCFD$,3FECD AM DCDAF' ABAJDFFAAFCD'C/ FA#A#A# DA ACDADCAB+AAC 'DACCCCCA ODFCEAFAECB+DDD EAA# DAA E

18 FACDD6E ACEFFACDAAECAFAADDCFDFA CCAA AB+ DAEDCAQDSEFDA AB+A DA,CD /ACAAECA#A C CFAFA'DDACCFC AADCEFCDCABC CA CABFAD#A A!BEE AC CCDCECA FCECACFCDC AAA DA!3CEAAB+A CBFA'CEAABCCABA AECC A $

19 CD-CACAFA'#A.LAF A CBCCA#F A' DDAA FBCADAA"D AB+2DADCCDFA5 E AFA' 9DB9A # FE DA 'DAA'AACAAA AACAEDAACA CCFBAF 'DAA' AAC+ABC A C ACAD#AA C+ADDABC CDAACAABCFAADABABCDCFCD BF EAEADCCDC AB+ FCDFA,MFAA&EBA DA = E 'D AEA-RRDADADDA EDAADB+DA CFC/A

20 A&ACD-DECAABAD+ACBCFCDCDCDDCA A DDA CC#CDA?E AAC#A A,#A&AHA?B/A BEFFDACECD ACCEFC A AABACCDFCA CAEC# AEFAA 'AF#AC ACA FB9A A FCAAFBCACCDAECAACDEC EACB2ADCCA"E A5CCFCA' A A AEABCAE CCDA#AFD'CDBFADCAA?CD+ACCDFDAACE EECD A A F A 5 A BF A DCCDCA FC AE A' BCDCCCA.DDDDAA-QCCECA8A=A 5DDDAEC +DCDDCAACD DADA AFC AA B+AE2BC ACFCAC F#CDA D AAC'CDAC #E DEAE EC'CDFCDAD +D AAB+AC+FA5DDE DAA ABDA CA A CDA3C AA DCCA AAC AFCECE AACDEC E E AB DA AACCDCAB DAE+AD AFCD E E DADD DD AA CE9DAA ACCDACBFDCE C CADCDDC ACDA3CEFAA!*C ACCDAA D$A+E2A ECA CCDAECACAADDFCDCDA DDACAA EA F'CAA DA CCA C'CDCDDACAA F#AA-RQQEAF'A CAAECECDFFFDA'C' E 9A'DE A F#CC AB D AA #CACEAFA A A" YAB A BA AE DAADA CB AB+E CAF#C ACBC * ADCAEC' A AAABB+AEFCA FFDACEA EA# DDABCDA A#BCD(

21 A E AAD'DAAD2BFC AADCCDC CDA#D+D ACA FAE DACDC+DCC AECAACCA ABACDC A AA CECA DABEDAA AFA ACECCCFAA D2 A ACDDBAFAA DAC CFFBCA ECEAECACD2AC C'CDACCA $B %& EBD &!' E (!)CCCA* A D BC 'DCED B&AD!A"+*$, AD2A%ACCAAACACDAFCAECCDAEC9D A A D :ACA A'F D ADA BCDDA' E AFBA:ABAF##AACD2AECAAAEDDA #D+DAADDA%ADCCCAEC#ACCFABCCADCEFE CDCFCABACCAABAEFA AA'A A ACECA CCAFAAFCDCA F "CC D AEAA' ACADCEFCDCACCFDCAD9AEDA CCDAAD2A ACCDCACDAFCACADCCCADFDA E 1AAFAEC9DAECACAADFDFCDAFCE CCA ABDDACCDAEDAE AAB AA ABA+AFD'CDAECAEDACCDA5DADCDAFA BDDA' AXC CAADCCACEFDCCFCANDDA' A CAACEEAB DAE DAADCCFA A DDCEAF ACEFDAC'+B EAA' ACCA 'ACEA CECDC ACA CACEA ACA+DABC DA

22 * AA AFBC CAACCAD2 AFDCDDAD A E 'DA A-DDDA'C DA'CCDDACDDIECAEABA ADCCDA DABDAA AEDF BAA DDA A+AA -DAEA D DAAEC''DAFBCDC * AB' DCEDA 0ACCEC'CDF AABCDAECCDA 4FAAB A+FDA>AEAA+ADDAAEAA+A D#DDABDA' AAFADAEDDAAF A ECCCDAAAECDA'CCAFAB BACAA' A CCABAAD2A DDACCABAAFCDAA P A>AAECDCAAD2AE ADAAA#D ADDA ECA DD' DAA#CC ADDACFA9D DAFAA EC#CCDAADAFAA'FD #AD#DDAECA EDDA' AA ACBD'DD AABD =ADCDA ADA A CDA'CCADCCEAA'DADA A C D EAAD2 ADEDAEACDD EA

23 AB DFC C AE ACD+BA CCDA'DABAAA D2'ACD-DECA# AF U DA D DDA AA CBCCAACCA C CAC#F#C AB DAD ADAEDA.LLDDDAD AF UACC AACBCDAADDFC CA+A CFFCA6DSE A CBCCAF UA CDAACBCCA# D AXFC A%A5DA +BA%ABC ABAXC C+DAD2CA ' A9AD A+DAP AAXFC ACCACCFBCAA CCABANDDABAD'DDAFAEFA FC 'DAFDA AAC C A' AADCEFCDACCECAAC+D AECE #AFCD CD &CAECC ECAAAXC CDAECCA4FADAE DA ' A AECDAD2CA +D1A)AECC ECAA DCDACCAAAC ADCEFCD2A A AEDCA EDAAECDACCEFDA 1A' ACEAF ACEA F'CD ABAAXFC ACCFBCAECDACEAAEAD A BA9ACEA# ADAACDACEAEDAADCEFCDA9DA C (AAXFC ACBFCACEA#F'D A CE2CACE DAECDA4FAAABA DCACADFD( 5CEAAC#F#C A'DDAA#FACEABD A A9DFDA E' A' BAC#BCA CCCAD

24 ADACACCAFFCCAA AFDADC A DDA AC +BA'CBCABEA +FDAABD A EAA D#D'DD AABE#AAF#CDC CABE A'D A DADC'CDAAECA CAD ACC ABFC CA'CAA DAFA FFC CDA CFCACCDCA CDCAC'CD FE XC CDAAP ( = AB AFDA' AEC'CD ABFCAFA' ADCAA AD ADC DCAC CDA 5 A' AXC CCDADAABA5 A' A CEFCCAC AA9AFA9A AABCDA?CCDF A AFACA'ACDAAF DAECDAD A' A D AF AECB+DA #D A * DAE AA A' AABCADCAEC A'DE EAE AEC FDA AEFACEAD#DD AECA ECDA5F AFDA' AEFADACECDAB ACAAXFC A FFCA' ACDDABC'C ACAA CECDAABA FFBCACECA* CAECC AABCAXC CCDA CEF CDCAA' AAB AACA CAE ADC A DDACEA#FBAACCDAFAAB E C CDACEAB A' AABCAXC CAECC+DACCAE CDA CFDA+D A>DAECA# A OEC J'ACCDFABA'A' ACACD EA '9 EAACC D E A BCCDF C CDAECAD

25 AEC9CCEC'ADCCDFAF#ACD--ECAEAA #CCDA' +DAEDCECFA C'CDCDDAA'E A'CCAA B+CCAFAAFCCAEDDA* ACDDIADA DCC#+DCDDC ACA# C D DA#C'AAE ABAC A'A A A+ DDAB DA%A7DCA D ADCCEDFFDA%AECA CA BFC ACAAEACCF EA*CAE D A D+BABCCA AFFDAA CCDA FFC AECB A5 E A CABCAA CE CDAD B F#FC AC'CDFFD EAA CCDAC DCCCDDFCDAAC'CDFCAFAAC CE CDAFCDACBCFFCAA F#BCA C E A KC CCD C A CCDD A DC' D A A'E A)#CDC9+DAFA DDAE ACCDFCAAA CCDDD AB DA A CC EAAC CCDAFCDFCAC'DA# DADCEF C CDA AEFD A CC CCEA'DACC ACAXC'CDFA CDAA C AEADCEF C CDABD A' ACA DC'C ACCCCA+DAA CCDCD E A T A F A ECB+D' A DD'D D A D +E D A E A 5CCD A DCBF CF CD A ECD A FDF C A FA CB AA ED ABAF B E A F A ECB+D A FC FC A CCD A # D DA ' AFDCAAC CCD CAFAE DADE D $,AB DCDEA4 AKC CCDA CCDAE # E AFCDC/?FD AFADA CAFCEAACDAAEADDAAACCDAACCEA CCDDAFABEAAEC CDAE AAECCDCC C

26 M DACDD6EACC CCDDAABAC A#CE2A CCFC AECF#+DFFCAA--AECYDDADCC+DEF2A?C#A DCD AECADAFBCDCA.DDDDAD A BC''D9AA DDA +EFAECAA8CDAM DAA E A-RRDADA.LSE A CDCDDF AAFE UA DD $B'E( 7C CEA#CCECADDDAB ADCC E' A#D # E'

27 AD +D DDACD A%AFAAF+D AA%AF ACBCA DA D A AFC AACBCCADA A ADDE A EC'CDA ACDDE DAE FDA ' DAFAFDCC CDA ECC AEA CDACEAFAF9DADDACDA FFDAFAEFAECEB DAA BD'D A AD2AD ABFDCCAFA'DACECDCACAACECFCDAA D2ACFDA%AEFA'A ACFCA#AAA%ACCAA'DE EA DACEF CDCDA HCFA*DDCACDEFFAACDAACEAFDA'CEA ACCDFDFDADFDFCDADAFAA ABA F#DCE CFACAAC AFCDADCCDFAC'CDFCA*DDCA F#FCA%A XAFCA DCA,ADDADF/A%AFCADDAD AA DFDFA AAAECCDCDAF AFAAECCDCA A EDACADFDCAEC9BADAAFCCEAC'CDA ACA ' AAB DAA F#CADFDFFABD DDA4FA CECDCDFCAACCAEDDAA!GACCACBAB A DFDFFACACC($A,X #FDACE+DAE AB AACDADABF AA A CDCA,X A--..E.6/A AECC++DCDDAD2ACFACECAB AC F#CAFDFE DFCAC'CDCDCACAC AFDCCECAEFAECB'DAA C ACDFDCFAA DAA D9#A%ADDE FDC ACAACDAFA'DD AED AA,-*-CQ/A%AD DE AFCFDFFCAEDDA3CEACCA#DACAFDCCECAA CFACECABBA # DAAECDFFAA# E A FCFFACF( 5C AAECDCFCAD ADC+DCDDACD A'DDA EBCACC AAECFCADDE A ABCA DA

28 FCADA DDA'+BACAAACECDA' AA#A#9A, EEF A FD/ACD A' ADDA'DA A C'CDAEAA CCDCAEAACFFCAACD AACEA FC ACFAEA' A'' A' AAC AFAAD ABCFCA E C DAC DAFACFCCAA+A DA CACFCC'CD JAEF'BABAA#9ACDDAB AECC ACEA DDE ACFFCAFA CCDCABCFCA D

29 AFCCFC AB ADCEFCDCA A,#FACDC A B A# CC A# AE /ACAEACECC ADC ACC CDA CBC'CDCDCFAACECADCBF CFAACBCCA CA CCA AAD# A#FAA# CC ACCDFCAA BC ACDDAD AACBCCD CAC+BADFBCAA# CC CDA )B *+, -CA (CE A*A&A.(A ACEB $/ ACBFE ADAD A A F#C CA ECC A4FACCEC ACCDDA'DEDAEDD AECAFCEC CA D9 AAD2ACBCAB+AAFCDA D AFDCACA AD ACECCD A CDA+A AEC A A A 'A!CCEA $ACF AFC CAA'DE A)#+DE CD AB DA' DAB DAE+AFA' ADE ACAADCEFCDACACECA FDA EACDABC'CDE C AF#+DEFC CAFC A DAAC E+D'DDAA DACCEA AACC#CDADACBCA3CE AAB'A FCA EABCAFDAAFA'CEAAC' E AAD2BFA AFADCCFFCAA EE AA 3CE AAD'DA E DA F#CABFCA'CEA AA CDD E A EA'DA A3F'AFBBCACCDDAECE XC AADCEFCDCACAAAFACCEAACCEA BCBAA DECAEAADCDCECDAC+DACBCD

30 A) A ACECCCFCAEAECAADCCAFAEFDF 2A BDAFACA=AA BAD BA DD AAA DDADACBAFE UAFAECDAACAEAD BA C+DAACECCCFA ED DAFC AA ED AC A BDA AA EAECAAFCDFAFAA C CFA A CAACBCC 'DA FDADA9BA9A ACADABFCAC DA'DCE DCDA D ACAECFA' AECDD A' AA'E A!CBC$ABACBCDDF AE DAFACBCA'CCDDAADA CC FA F#AEFCA DAFCCDF ACAA'DCDA EA DDACAA F FDAC2DA&CA AEA#FAA BAAC AD ECE2E ADADCA* E AA9DADF#DF ACAAACBC2AFC CDACDDF A ECA CDAFAD ACCACC C C AAADBA+AA ECF2A D+BA# DAAC D DD A+AA'9A FCDFBC ABFCACFAAD A ADCABC ACC AA EFCFC A EDAEAAJEBCAC+CA#FDAA CE+D'CD AA ACADA#ADACCCCACECA CAB A# ADACADAAB ACBCA CCCDDACBCFC AEFCAFADC+BCAC+BDA CEDACDCCACAEDAAD A 4FAAACCEC C AAACBCC AA*DFACBFEE ADDFCDCCACCC+DAA' ADCCDA ACCAA DCDDFBCAAAD +D DDAAD+DB DA' AECCC A FCA AFADA BCDA*AC CDAB A D +D'DECAA' AAACBFCAEC ACE A FCCECCDCD ACAFF1AJ ECAC AAACBFCA CCDC A'CDCDC A C A F' A E ACC A DA DCDDC CAADCAACBCA# D ABFD1ADA FCADABD EAADEC C CFA E DABAA CF # AFA A C CFDA

31 AB AAFC CCCFAACFFA'DFDF CDACDDRE CA6RA# ACD-DECAQIA# ACD--ECA#CAR-A# A'DAECA = AD AAD FE UACCCDDFAECACAFBCA-QA EEAC'CDAEAACFFA'DFDF FACACD-CACA CCFBFCACAEA.DA EEADDFDAEC 'CCDDA FA C CFCA FCABA E AE A AC'CD1A ECA9ACFA4FACE EAEDA C A'DEDAECD AACCEC CA1A *C ECA9ACFAAE AEDA C ACEAEE CA' AE ACA ADD ACBCBCAEC AABDAFA FABAA?CDFC AC F#CAAE AAACDACBC E C1A AFBA ADAADD A!DDD$AE A# ACEA ' EAADEDA

32 * AFBCDCA-6ACCACECA'AECAACDDAA FC CCCFA BCD CDFCAAFDAA+CE2BC ADA D DDACCFAAE2BC CACCDA2CCCFCA CCDCA CD'CDAAFC CCCFAEFDF CA#A " CDADA"#CDAAC A'CCD2AC#AB FE 5DAFC A ( =DEDA'CD AFAABCACBCCDAED AE E FDAA FDAECC AECAB A+BAACBFE E A=DA A FDAA'DEACC FDAAECC CAA EAFCD CACCDCACCDAFACFCCDA B A' A' APABAFCD C A9APABAA CFAB AAFCDCAACFAB DAA' AC# E AA'DEAB'A*CAB'DACCDCDD AEAA BC''DABCFFBC1A5F ABFCAA' ACE # A AA E A'E AAECC AAEAEFDF DCE CF AAEDDA ACAABA*A AABCA DCDCAB ACCAABACEA # BA CA ' A D+BADC AADCCEDCDDABFDA A F AE DA' AC+DA # D DAFDC+DCACEE AJCCAE CDACEACFA' ADBAADCDBFCADE A' AA5 A' ADDAC CDAA AE AFA'DA AACCEACEFFFFDAA OEC *BCAAC AC AA +D AA FDCCDACFDA CEA CC A,#FAC AF+D/A'DD

33 Egy amerikai egyetem kutatói a gyerekek 55%-ának vérében találtak nikotinszármazékot, a szülőknek azonban csak 13%-a tudott arról, hogy gyereke passzív dohányzásnak volt kitéve. Olyan forrásokból is származhat a dohányfüst, amelyekre a szülők nem is gondolnak: például az épületek falaiból vagy bútorzatából, ha ott korábban cigarettáztak.!ab AA CCCAA'DE DAC'E A' A ADCEF C AC+DDAC CDF AECC A FCC AFA' AFACC2CAD ABACE ' A AA CCDA +DAC C'CDAA A DCEF C ABDAECC AC+DA CAA DA FCD ACE ABAA'CCD AEDDA EE D A CA CAA D AA AFAA DD A FCBFDCCA ADAEFCCF A' AB ACCAAFCDE EFABDABA AAAB A D AFE ADDAC+D ACAA+D AA D DACCE FDBCAC CCDC CDAFAC'ACBCCDC CDAA' A E ACACAFACFFCAFC FCAFA A EDF DAA AA AFA A D AEDDACFE CCDCF C A AECCCAC CAEDAA DDA C+DACBCC A A'D D AFAAB AFC AA ECC A''D A#AA ADCCB+EAFA# E E ACFFCAFC FCA$,*CD DAC'A? A#CBC ALL/ 5CEAA 'A'CC CDAECDAA#+BA 'A BCD CEFCA AC'CDA#FAAFCCA# FEACDFAFAADEA

34 FACECD A DDACDA AA CDDCAD+#9AFDCA A DA A AA E9AD AECCDDAFC A ADEACDAA A CCDADFC AEDAACBCA CCCDDFCAFABFBFACC CABADC'CDFCA CA CDSE A A 'D ACDCDAFAFDCDA )B-'.DD 7C CEADADADDCAADCEFCDCADB AAB DAFAA EA'CC DAA CBCCCDADD AA

35 ABFCDFAC +BA AA CCDCAFAACECACFFCAA 3AECFCA CCD CC A CDAFC F AD +DA D FE U AFEE UAFAAC ACEFCAAACE E#FAFA A #ABA6AAFFFBCAA# A CCD C ED A C CFCA ACBCAD ABFDCCA A A EAB DAACECFA EACFDAADC DCDDA DDAAE A AD A ACBCCCDAADCCA EAC F#CAAF'CAFA ACBC'A # AFAA AAACEECAA!CBCFC$A' ACEEACEADDAECAE CDA'ADFCAFA 'A CAA A%ACDADA EDA'CCDAOEAA 8 AK A AD'DA ACACCAED'A CCACCC ANA DAD ACCAAE A AED'A# + ADCCCADAB A"C CDA ACEF CDAA A FDA'CCDCAFAED E AE A DA%ACC AA AFCACAAAFA A!FA # DD$A CCFDA ADDE AE ACE FDAECC AF AA CAEC# DD DAA A B AADA A ACA A%AACFDACCACA FE E DACDAD+D A AD2 A*D'AAA D+D A'DACC CFC ACA'+BCAAE AC E BCD CA DDAAAACDFFA AC'ADDFCDFCA D AF#DC ACA AFFE CA A # D AC D A A F#CC AB D ABCA BCD CDAABBACDACECA +BA'AA AC' AEAC AA CCDA E ABFDCCA FAA ACC BFAC'CDFCC A CCFCAA%AAFDCCECA A CDCECAFAAC CCDAF#CDC A CDCCA CCD CABDACEA FCD ACA'CEA E# D ABAC+DDD

36 5'A AD AFCDABCCCABACDF CA CCDADA DCECDACBCA,/ADAE2 DAEDAFC AFCDFC ACEA AA CCDCDACC ACA DABAEA9 AA CFF DAACFAEFC A'D ACA F##AACCDFDCACC A AACCFCCDDADC A2D A,D2A CDDA#CCDA FA AD/

37 ABCEFCDBFCEAJBCDFAJAXDAABCFCDCDCDDAFAA 'ACCCDCDDA DA ACAACD-DECABD DEA-ID-ABFEACA EEAFALAE DABA 'FCA 8 ABCFCDCDCDDA#CAD EEAFA-AE DAFACCAQIQ6A /B 0D+1 0BEEB *A!!*A +* 0BEEB *A BCA*A +*, )ADDA7DCA' ACAA%A B A7DCABFCEFFDAACDA CDDABCCDADDAADCCEDFA'E ACFFAA CE A CCFCA' AAEC D DDABFCDA! CDFC$AAEAFAEDCEFA!)A9ADDFD$AA DCCEDA CCAF AADCCEDFA EDAF##CAA BFC AFCDFCAEDD DDAECAC FDAAC'ACAFCDCDA AEA A DAFDCDAE CA<BCDE FA DAA;BCDFACAE DA DD A DE A DDA ACA'CCACC#CAA EDA' ABFAAA B+AECFADCDCDDAFACFCA DCEAAA"AC ACCACFD'CDAEC EE ACAACECAEAC DDAFCD9DAA A F DDA' AA<ADBFFC ACDDFCAAA 8C DD EAA'CADCEFCDBFCEA CCEFCFC CDADF EA E AABF EAEDADC'CDC AFAADCEFCDABFCEFFD

38 AEABFBA DDAA-RAADA AA A BCFCDCDCDDFFBCA-RIQEAEFA ACCDCA'ABFA CC#CDAACECD AJAXDA-RRQEAEA.-A* A ACE9DACDAFBADDAA #DDABA #DACCCDCDDACFCA BF AEA--DSE ADD BAFCDAF##CACABF'CA' +DA7DCACEFCAA BCCDADC'DACEABFCDCAECF DCEF A? A AA DCADCBAFCA!DCA#FD$A'DEAF AE AA DCCEDA<AACCAFACECDACEFA AAA'CCADCE DCDDA ED ABC CAEDCEAACCBCC A ECACDDC 4FA AECBDADCBE BCAFACCDDCAF CCDDA CECB AC +E BAEFDF CAECAFDA FA'AABFBA FAAECA E EDA F#CDAA7DCA E A B A DA EBCD A 9 A E A F A EDEA CFAA*C'DA E D A A E A B A EDDB A'CDA,X A-CCI/ABCDFDAA E A F+DCDDA CF EC * A CA.DA FDEAD'DACC A AECD D A CCDAFAFD AA CCABFC A DD

39 ADAA #DEECCCACDDA,CCE /AA "CFC ACDAA5CCDE*CC CAFAAAB E ARDSEA 8CEDABCFCDCDADFC AA'CDCCACE2BCFA,A A BADCCA ADCC#+DFC/AAF'CFABFCDDA E ACCFCFAFAA ABCFCA EDDACAD+DB AABFC ACFCACA CDE CA A DDAE ADAD AF DA' ADA E#AECCBCABA' AAECBDA9DAADA EC AEC ACECC A A CCD' A D ACFC A4FA ECBDA9DACBD'DDACCACDDABCAADCEFCA AECAFAABAECACFCA' DAEFD FAEC AECCA' EA A AEDAE ACAA CA C FDAABADA DA' AA E A'DEA' FDA DA +BDAFADDDAA 'E AACCDACCDDCAB AFDCAAAA DA7DCE 'CABCCDA*'E AEADCCDAAEC A A E FDA DAEDA D AACAB9ACDDA"CDCE 'CECAECCA*AC DCDDCACEC FDAAE ACFA ' FDAD9AB DA' AABA AB'DACE C+DCDDAA'E ACC A FDC AA4FA DACE CDF A' A>AACCDAFDCDDCAFAEC A7DCCAEDE D DD NAF# DA CCC AECC CACC#CAA

40 A? EA'CA'CDBCFAADABFCDDABFC AAECCF CDA BC A DDAAEA CAA ADDAFAECAACA'DA BFCDDABFAB DA' A5F#CA++DCDDCAAFA FD D AFEFDA JFCDDFCDA-RLLECA'CDDF A A*CA FDA# #AFDAA 'CCACAA'A# #AEAA DA DACDDA FE 4FA*CDC AFAK ( " AECAC A' ACEAB D AAE (ABCA C'+BDAD+D DDADDDAC CDACAEAC D DD AA C A+ DDACD DAHC A+DAA)C CDCDACAEA2CE CAECCDD ADAC DBAEDAECACCCDCADA E DA' A!$A = A A'+BABAFAD A' AEAA DCCFE AABCA! CDC$AE FDAXD AADCEFCDACBCFE FDAABFBA#DDAEDAEA CBCAC CACA CD2'CDAA8AC+FAFFDAC DCC AE DA' A D+BADCA AFDA' AAAAECA E BCAC CDAECE' ACEC C C A E A B+DAE CDAA' AEAAACC AFADDC AA BFC CDA' ABCADCDDCAX AAB ABA AD+DAE CDA' AECC ADAAF DAEDA AAAE ADBADA' ACCAABCAF DA D'D AFCAC+DAECAC CD(A OEC XD ACAAJA BF CA' ECCAFBCA DDADCCD(

41 ? E 9ADBA AA*EBD' AF C CDAAA'CFA CACA'DEADCCDC CA#D ACACDDLAFA C2A FABDA AA ACCCFDADAAAD BADCCDCAA CBCC CDAADACDFDCCAD DAFABFCCAC# D AA 9 AA9BDA9AD2 AC'CDCDCACDDDDA!J'ADAC F#C'CDAB DAC AAA+AA ACDCCEDFFDAAEADAA# D AA' A C ACDAA DA*ACA AC'CCADC DCDDCA AA DDA' AAADCBF CFADFAA A'D A FA +DBAE+AA ED A'DEA D BAAC A ACC2A0AA AE AEA CCDDAAA ED A D E BA#'E A A CACACEA#CAEADA BA AECF CCA? FCAD BA' AA# ACAC'CDFA+ A ACEFC AADCBF CFFCA A A9A DCC A' AADDA# D CDDACEFCDDACDFA CBC ACDA +D AAE ADCBF CFFDA%AF A' A CEDDAAA' AC+DACE A?E E ABABA+DDD9AACC#A A CC A FDAC'CDFFD$,VJ7A"CCC A##ADAAJCDDCA CCD2AC A.I/ B F A AA##+A#FAE FDA A+ A <##+DAB AAA'DA##+DACC D+BCA2DE

42 5 AD'DAABAEAECDAC ACCAFFCACA ED22A CAA*DCEEAECAAABCDDAED A CDAFALQL.%LQLLAFBCAA*DCEFAACCAB DAA AAAEAM EFD'CEAECCDA-R6LECA DDA FA BD AACCDAEA AA'DEAC' DABD DDA AA 23$4B3 5F#C AA EAFADA DEABAA*C D EA E ACC CAFAD AAA FFCECD

43 5DD A A' AAFE +D DDABFC ACE A CFF CAC'CDC A ACAA CCDCAAPA'ACCA CADCCDCA CDC A ADACEAC'CDAEC ACABFC A DCCFFDAAFE +D DDABFC AEDA ACCA A+A C +D'D AADCEFCDA ACC9D A# A-QQQADAA F#E2BFCDACAEC C'CDCDCA E D+BEBABDAJCDABAK 'E A 'CDCAJA K 'AACCDDCACDAABFDA' AE ADAMA KA +D DDAC ACA DACEA AABA K 'ADAEAC DDA9CBCCDDA!&FA*2'C$ADAAA DA# DA A F#CBCA++DCDDCAJAK 'AE EAA# A7DCAFCDCDAACCFC AA3#AFA A A AFFC AF AECCFCAB AECDDA ' DA F A?'CCA# ACFCAEA?ACBCCABA DCCCACDAACFABFADF CA A#AECA ACE9DAFAA'DADDDAC CA?'CCAE2BFCDFDA #DAFABAFCDCAD AFBFCA' AFBCA A CBCDCDDCADADDAKDBA5EDCDAAEACC ADA CCFFDAF ABFA#A#AE9BADA ACDAA# E D'AAAA A ABA FAA"AECE BDA # D AFA AAC AC D AECA ) A#FD A B'D AA ' ACCAA DA ABAA'' A' +D DDACECE CA CCDA A7DCAECEDD AECBDA'DEDA =CA DAB A*A A'CADCEF A F+DC AFDCDA ADCEFCDCACDCB AADCEF CDABCC AEC

44 A5#DEECCCAD AF'DACDD EA#CAA DCAA'ABFC CDAECC A DDAADCECDCDDA A F##9AECD'D AEDAADCEFCDCA2DDDC A5A C' DDAC CDCADCA'CCDDA AA'ABF +DA BD AA#FAECDA'A AD E2ABA 2ADCD 4FA CA'D ACDACA A#FADCCDAEAAA BF A E A A CCD A E A C A A FCDA # U DAFAAECBDADDE DAA=AAEACEAC AA CAFACEA'ACACEA EACA'AC'A A DCEFDA' A,4A-CCD/ *CECCEAACDAC DABFC ADF A'DDAFA ' EACC CDA'A FCA

45 A FDFD2C AAC CCDCCCAACCAD A5 AA 5#DEECCFCAECD'D AAF AB ADF AFA E A* AECA FDFD2AABFCDD *AFAECA'E A DAA 'ACCCDAA FDFD2C CAA BCFDACCDCC AACECCCFAACDFC AFAA EADD A B 5( * AE 1 * F1 A2(A BC D A (BD * A!* ' CEAD)C*. * F34!!*BC&!EE!* 5A6FAA**BDE 1 *4BD CE * E 78!!*&!'AE9DA*FACE*CBD AE!AFCCEAC**8/ ND A CECC AF A%A CA EBFCEA# EA CCDFCA%AYC ECDA+DCDDC ACA'A CCC EE FC AECFAFAADCCDCAA E A BCD'CDBFADCDDF AA DFDAFAA ACFFDAB A' ACACA!DCDE CCA' DDADCEFCDE$A' ACD AADCCE DC AHCCDCAFDF CA' AECCDDAAAD DDA ECABCFCAC AA!ACA A E ($A D+#9AFCEAEC C+DFFAFAC A ACDA A E AA A ACCEEACDA C#DC AAF A FAACDFACFD ACAB+#DAFA'D EAAF A DD DAA CDCECDA!F D$A CDDFADCCE

46 A AB#CAF#AC ACBCFCDCDCDDCACCADAA BCDCA #DAFFAA*CFFC ACCACCCA * AEBCAEC'CDA# #AEA ADDAED ACA ADCCA CECFA# EAECCDACECD ADCAA# D+BAFDF CC CAFCA#CA%AFC DDA!$AFFC DA2DBCAFA EDAA!E AECECDFC $A F#CBCA%AC F#CDA CC BFECEFCDC CDAA FAB DADA' A, E 1ABFDABFCECACC#C1ACD2FFFD/AB DA ' A 7CAAADCEFCDAF#ABAF##AC A' ACCFCC A FBCCDCAEFAECCACEADEDAA,ABDA A CBF/:A CAEFAADCEFCDBFCCEACEAC ACCA A+ CDAAA#CAEFAEACEA ADEDA+ FADAAEAADCEFCDDDCAABCCEE DCAADC DCDDCABAFA'A CA'CCDCAC A' A CEA!ECECD $AB A A AEC+ DD 4FA CA.DAEFCADACFDATC+ EAECC

47 A+ A ACB2AC# CA# CDCAEC D D AAJAXDA-RQCADAA #DA BCDCA BCFFBCACCCDCDDAD A FA A*AEA A#ADDA #FAFA* A*C D A AFCDDCFC A D A CFFCA CCCA 4FAACBFEACEA!YC ECA CCD$AFAA D DAAADCAB F#FCAECAFAEC A%AA DCCEDA?CCDCDADA CDA%A'CFABAE AD DA ' A#F AFDA' A7DCACECCCDCDFDACEDA,#AA!PCA FDABCCCDA ACAFC1A?ADD ADDAF A CACEAC ACAAC$A*DA-DCR/AADCCEDFAF#FFAD9A AA<DA D DDAFADDACCDCDECFCAAEDDA E A!'$AAD DA,#FAAED/AFDA DCA' AB+DA CDFFDADCC+DCABCDADCAAD E FDA ADBFFAA' AACECDAC ACCCDA DCCEDFEA CDFF'CABEA,E ABA7DCA NE ACC/BCCDA%AEADAACFADCEFCDAB A,HEA Q-R/A?AAEA9ACCDA' ACCAEDAECDAEE BCA # DA F#A CFCA ADCA FCA CEC AECE CDCADBD DDA,9/A'CCADCAFBFE ADA DCCEDFEDAAEAECECDF =ACCACEA ACACDDAC+DFCDA FC AA C+DF FFDACEACC ACEA CBCCACEACF

48 A+ A CCFAA5#DEECCCA CECAB+2+D'CDA ' AAB EAQDE-DDSEACCAADCCDCAFAHCD A FCDEAEDDA AC'CCAC'CDAECA A 'D A'DDF A MAFBBCACCDDA CDA9AECCACDAADAECAEAEA B+2CA AA" E*CFCAD'DAECAACFAB FE 4FA5DA*CFA5( ' A CF AABAD'D AADBA E 'DDADAECAEAABCCEDAD AA CEF CDCDAC CDA A F ABFCA' AA CA3AECACE A ACA CAA ' AFD A' ACCA C AEC+DAA#DA EDDA*AFCFDCDD AA # DA' A! AECCAEAF$AFADA E D A BCD CEFC AF A E 'D ACDAACDA JABCABAA*CFA5ABFAA'D EAECE CAFAA XFAE DA CCAE+ABACEADFA+DFAF CDAFA' DE DAC+DAA' A FC 'DAADC AEE A DD' FDA' ABCACFCA # DADDA CAEFAAD AAFA' AFCDCCDABF +FDCAA DCEFCDA CFCA9AC'C AEAA D AADCEFE CDADAAC''CAADCAXC CAC+DFFD(A OEC JF EA' AECAD DADDEAEAFCAFAEFDA

49 A ACECCCFAFAA'A'AEDDAA#CA+# A5F#EA FA5CCDEF#A'CFCCA C'CDFC ADAA9AC#A+ # D A FC A A9 ABCFCDCDF AF#AC A'9EA EA FAECBCA# #DAECDAAD D9A +DAAD A F'CFC AC BAFAEC2FFBCAA!*CABACCDFDAA8AFAADCEFCDAEDACFAECE FFC A FCFFC A BED A '9 A A BFCE CDAFA FDADCDDC AFFDAA CCDE CCFDAFAA CCDDCABACEDEAE DA 2C A CADC DCA A2A9AC+A AECCCAECAEDAEDA#E A2C ADC DCDDC ANACC CCDC ADD ACA ECC [ADEAFABF A #D' ABCCDC : [AACCD ABD D A CFFDAF AC: [ACC AA' FDAAD FDABAADE FD: [AADCEFCDCAF'CC AFAA' E AFCD E A#DE DA $,=FDAMDE A4BDA-A7A"D' EC A5 DD# AMD / *C# AD F A2DCADFC(A-A A'EFF CD +DDACCEFC(

50 A' A' E ACCCAEAFBDCC ADAF CAA DDABFCDDAEAAAAAC ACA #D DAFDA'D AECA' AAE AD BAA DDA F C'CCC AE CAAE AAD DA DDDF AACC C B'( =AD +DAD#D ACCCDCEAACFCA AFBDCCA(A

51 ABCCC AA' AD AAE A EBFAEBDA D A DA#CAABFDCECDFCA A B AD# AA BFBFCC AFA BD A'DBAEA3DEF#ABCFA EAD AC CDAA#FAEAD A E+D AAECCABCCCDAEA' AABFCDDFAB+D DD M AM ACA A CDEFF A CA A A A DA BD DDAE CE A' AA#A ' AA DA ' A A 'C\A CECFD A DA E A FC A DD A M A CDEFC A A A FA BA' AA'E C\ A A CECA 'DE A E+AA DA CEC A C+2A A'C' A EC EDA EE # +ACDCDCFAA#AAFAEA AAAA9E *CDCDDA,E D/AFAEDDDADCC AA EAA C CCDABAAE 'CA CDFCAA

52 =D AA C'CDC AA 'AFFCAAA' ABAE A A FFCAFC A AADC2ADCECFA A'9' EAA DB A AF CA A'9DCEF AFAA' E A DDCFDFAECC ABA CAEFDF 2ADE D DDA CEC AFAAE EA BCD C A*CACEAACEC CA CC A AXC AAJA5CCDCA4 DA A CDEFFC ACCFAEDDACDDAFAACFA E# E +AA F# A A ADFE ABD DDACDE E AEDDA DAAA F## DAFBA CEC AFAADACC#CDCDFCAACCADAOEAM A F#FACDACEAA' E ACDC'CEADEA D2 ACA%A AAEACEAD'DA%A'CEACA E EAEF#CACA#BA AACEC CACDDADDFA AACECACEAFDCDDFBCA # D A FFCE CDACCCDAA' AD AECA FFC CDA' A ' A'D AECADC 1A &CAA FFC AECCDDADDABAACCFAAAACCFA E FDAADCCEDEFC FDA AAD A DDA CCDA +AEDDA CDC AAM ACDEFFAA#BA CF FACC ADC DCDCAACFADBACBFCA E E AADCCEDFA ' AA'C'ADCDCFAAFA #CAAEA DE=C\AEB DAA!DCCEDFA E ECEF$ A 9FDCECFFC A +D A EC A E A KC CA H DA'C\E5DA A DD A J EEAACC+D'CDCEAA'D A BCD ACE EDAA'A' A'D A FDAFCECDAB A

& '(... 2 ) *+&+*,-./0,10+2034.02... 5 33+0&.35*+63&&*+678-9+-::09&*/-3*.-27;<3)2=3:>.3-+9*+&&?/;-,&2-3?1&-27&0;420,6.4950:@&&*... 5 '7... 5 ...

& '(... 2 ) *+&+*,-./0,10+2034.02... 5 33+0&.35*+63&&*+678-9+-::09&*/-3*.-27;<3)2=3:>.3-+9*+&&?/;-,&2-3?1&-27&0;420,6.4950:@&&*... 5 '7... 5 ... !!" #$% " & '(... 2 ) *+&+*,-./0,10+2034.02... 5 33+0&.35*+63&&*+678-9+-::09&*/-3*.-27;.3-+9*+&&?/;-,&2-3?1&-27&0;420,6.4950:@&&*.... 5 '7... 5... 5.'A'BA... 5 )A... 5 (C''7'D'... 5 (C''... 5 ''D'...

Részletesebben

- I 0KC IJAH>AHC )BE 2I E?D CE=EJ= K O, )FF AJ = @+ F= O ; '% D 9 IAO > H = LAJ A AJ HJ=J HJ A E A A J I C @ J IA = 7 OIIAI ACOAI J = >A E>AJE J I = BA @ I= =F?I T = AI O?A AC I HA JA>A KJ=J E`I H= COJ

Részletesebben

Autodesk 2012. Útmutató a licencekhez

Autodesk 2012. Útmutató a licencekhez Autodesk 2012 Útmutató a licencekhez 2011 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány, illetve annak bármely része semmilyen formában, módszerrel vagy céllal nem sokszorosítható, hacsak az Autodesk,

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTUM

PÁLYÁZATI DOKUMENTUM PÁLYÁZATI DOKUMENTUM a Canon Hungária Kft. által kiírt C A N O N A D I G I T Á L I S I S K O L Á K É R T cím pályázatra A pályázó neve: L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M A pályázó székhely szerinti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"#$%!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük

Részletesebben

Hálózati folyamok. Tétel: A maximális folyam értéke megegyezik a minimális vágás értékével.

Hálózati folyamok. Tétel: A maximális folyam értéke megegyezik a minimális vágás értékével. Hálózati folyamok Definíció: Legyen G = (V,E) egy irányított gráf, adott egy c: E R + {0} ún. kapacitásfüggvény, amely minden (u,v) ε E élhez hozzárendel egy nem negatív c(u,v) kapacitást. A gráfnak van

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

"#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'"

#$  %&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*' "#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'" 1+()%&.*2+33)3+*!456! 1/59 78!"!#$ %!!&# ' (#) ( *( $+ ',%, (-#$ "!. (!!&#(!.!/0!, 1#,,.#&2#,,3&4!,,3&4# %,,!,!"!,,3&!,5/6/0!,7 $,,.,#-!-.5/87,,3&,.-2.,3+#! %,,

Részletesebben

! "!#$% &'! " # $ " %

! !#$% &'!  # $  % ! "!#$%&'!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy.

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7 Tartalomjegyzék Előszó 2 FELADATSOROK 3 IX. osztály......................... 3 X. osztály.......................... 4 XI. osztály......................... 5 XII. osztály......................... 7 MEGOLDÁSOK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 488 Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának segítése.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2013. augusztus 14. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 2 Németbánya

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 012 431 Helyi Akciócsoport: "DélBalatoni Leader"Vidékfejlsztési Nonprofit Zrt. Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény szervezés, valamint marketing

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 937 Helyi Akciócsoport: FelsőTisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Térségen belüli együttműködés Célterület megnevezése: Marketing, kommunikációs

Részletesebben

A PAPÍRMENETES IRODA PARADOXONA- EGY BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLET PAPERLESS OFFICE PARADOX

A PAPÍRMENETES IRODA PARADOXONA- EGY BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLET PAPERLESS OFFICE PARADOX A PAPÍRMENETES IRODA PARADOXONA- EGY BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLET PAPERLESS OFFICE PARADOX SZIGETI Cecília Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 906 Győr, Egyetem tér 1. e-mail: szigetic@sze.hu

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről A Kormány az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben