Izráel Egyiptomban, szolgaság és szabadulás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Izráel Egyiptomban, szolgaság és szabadulás"

Átírás

1 Molnár János Izráel Egyiptomban, szolgaság és szabadulás A héberek Egyiptomban való tartózkodása és a szolgaság házából való szabadulás számos vitát váltott ki a szakirodalomban tekintettel arra, hogy ezekről az eseményekről csak a Biblia számol be, az egyiptomi írásos emlékek pedig nem beszélnek róluk. Farkas Henrik három csoportba sorolja a kutatók álláspontját: 1 1. Vannak kutatók, akik a Bibliában leírt eseményeket legendának, eredetmítosznak, vagy épp nemzeti eposznak tekintik. 2. Mások véleménye szerint egyes törzsek Egyiptomban és a Sínai-félszigeten éltek, innen telepedtek be Kánaán földjére, s az itt élő, lényegében azonos etnikumú törzsekkel egyesültek és Siló központtal törzsszövetséget hoztak létre. Amit a Biblia leír, az a történéseknek későbbi írásba foglalása, átszínezése és egyben másként értékelése. 3. Vannak viszont olyan bibliakutatók, akik azt vallják, hogy a bibliai történeteknek valós, történelmi hátterük van. Az események úgy történtek, ahogy azt a Biblia leírja. Noha az Ószövetség Izráel egyiptomi tartózkodását alig néhány rövid tőmondatban mondja el, a történeti, archeológiai, geológiai és klimatológiai vizsgálatok ma már egyértelműen azt igazolják, hogy akár az egyiptomi tartózkodásról szóló rövid tudósítások, akár a kivonulásról szóló részletesebb elbeszélések valós események. A harmadik csoportba tartozó kutatók véleménye tehát tudományosan is megalapozottnak látszik. Az Egyiptomban való letelepedésről és az ott eltöltött időről a Biblia lakonikus tömörséggel számol be. Izráel akkor került Egyiptomba, amikor Józsefbarát fáraó ült trónon, s akkor jutott rabszolgaságba, amikor olyan fáraó került a trónra, aki nem ismerte Józsefet (2Móz 1,8). A történetkutatás azonban ma már mindkét fáraót ismeri, s az eseményeket pontos idői keretbe tudja elhelyezni. Az Egyiptomban való megtelepedés fáraója, akinek nevét a Biblia nem említi, a XXII. dinasztia 6. uralkodója, III. Amenemhat (Kr. e ). A héberek az ő uralkodása idején telepednek le Gósen földjén, Avariszban és annak környékén. (1Móz 47,11 Ramszesz földjének, Zsolt 78,12.43 pedig Coán mezejének nevezi Gósent). 1 Farkas Henrik: A Biblia rejtélyei. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 1988,

2 38 THEOLOGIA BIBLICA Avarisz a mai Tell-ed-Daba nevet viselő falu szomszédságában feküdt. Topográfiailag szokatlan város volt írja róla David Rohl 2 az ott végzett archeológiai feltárások alapján. Több központja is volt a városnak, ezeket mocsaras, mélyebben fekvő területek vették körül, amelyeket áradás idején teljesen elöntött a víz. A térség központi szigetén a régészek olyan településre bukkantak, amely a III. Szenuszert ( Szeszosztrisz; Kr. e ) fáraó által épített templomot vette körül. Egyes kutatók szerint azonban az épületkomplexumot sokkal korábban, I. Amenemhat fáraó idején alapították (Kr. e ). Ekkor létesül egy hatalmas munkásváros is a térség déli szigetén, ami azonban röviddel I. Amenemhat uralkodása után teljesen elnéptelenedett és kb. 140 évig lakatlan maradt. A XII. dinasztia utolsó szakaszában azonban új település születik az elnéptelenedett térségben. Létrehozói ázsiai eredetű népek, közelebbről azok a héberek, akik Jákób pátriárka családtagjaiként telepednek le. David Rohl ezt írja:,,az elhagyott munkásváros romjain emelt szíriai stílusú palotát eleinte csak néhány egyszerű lakóház vette körül. Keletebbre egy nyitott területen egyszerű istállókat, melléképületeket is emeltek az állatok számára. Hamarosan azonban ezeket az istállókat saját udvarral rendelkező tekintélyes házak váltották fel [ ]. Az évek múlásával aztán a kis falu egyre terebélyesedett, és a későbbi Avarisz központi magjává vált. 3 2Móz 1,7 így ír a minderről: Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velük az ország. III. Amenemhat halála után azonban (Kr. e. 1634) zavaros idők következtek. Szobeknoferu fáraó 1632-ben bekövetkezett halálával magva szakad magának a dinasztiának is. A helyébe lépő Szehemkaré Amenemhat-Szenbef fáraót, aki nem volt egészében egyiptomi származású, abban az évben, amelyben József is meghalt, alattvalói meggyilkolták (Kr. e. 1617) 4. Ennek következtében anarchia tört ki az országban, s a politikai káosz annyira eluralkodott, hogy 6 évig teljesen lehetetlenné vált egy új fáraó megválasztása. Az ország apró főúri birtokokra esett szét, s állandó jellegű lett a polgárháború. Ennek az áldatlan állapotnak a Delta keleti részének főura vetett véget, aki Kr. e ben magához ragadta a hatalmat és V. Amenemhat Szehemkaré névvel lépett trónra. Fellépését azonban nem követték további sikerek. Trónra lépése után alig három évvel előbbi párthívei gyilkolták meg. Ezt követően pedig egyik fáraó követte a másikat a trónon. Többen közülük ázsiai nevet viseltek, sémiták, idegenek voltak, adott helyzetben csupán bábkirályok. Így politikai stabilitást egyik sem tudott hozni az ország életébe. Az egyiptomiak szívében pedig egyre nőtt az 2 David Rohl: Fáraók és királyok. A Biblia a mítosztól a történelemig. Gold Book, Debrecen 2000, Uo David Rohl: Elveszett testamentum. Az Éden kertjétől a fogságig. A Biblia népének ötezer éves történelme. Gold Book, Debrecen 2002,

3 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 39 elégedetlenség és a bizalmatlanság az idegen kézben lévő és állandóan változó kormányzattal, valamint az állandóan torzsalkodó fáraók által teremtett politikai és gazdasági helyzettel szemben. Ennek az áldatlan állapotnak az új egyiptomi dinasztia alapítója, a felsőegyiptomi származású III.Szobekhotep Szehemré-Szuadzstaui fáraó vetett véget, aki fokozatosan kiterjesztette hatalmát szinte az egész Nilus-völgyre és a Delta szomszédságának térségeire is. III. Szobekhotep fáraó azonban nemcsak a XIII. dinasztia alapító s a megingott fáraói hatalom és államapparátus restaurátora volt, hanem az első fáraó, akire ráillenek az Ószövetség szavai: nem ismerte Józsefet. Uralkodása alig három évet tartott, viszont ez elegendő idő volt arra, hogy nemzeti veszélyt lásson a Felső-Egyiptomban időközben letelepedett és elszaporodott héberekben és az itt élő ázsiai népelemekben, s megtegyen mindent, hogy ezeket a népelemeket perifériára szorítsa és marginalizálja őket Egyiptom gazdasági és politikai életéből. Fáraói rendeletre ekkor megy végbe a héberek és az ázsiai népek vagyonának lefoglalása és a tömeges rabszolgasorsba taszítás. David Rohl ezt írja:,,a Brooklyni Papiruszhoz hasonló ránk maradt források szerint ebben az időben a Nílus völgyében található háziszolgák ötven százaléka sémi nyelvű nevet visel, közöttük izraelita elnevezéseket, mint Menachem, Isszachár, Áser, Sifra [ ]. 5 Ebben a veszélyt jelentő politikai helyzetben Avarisz és a térség hajdani ázsiai urai és az ázsiai állami hivatalnokok például csak akkor tarthatták meg státuszukat, ha hűségesküt tettek a felső-egyiptomi uralkodónak. Ez a helyzet viszont változott, amikor Kr. e ben IV. Szobekhotep Hanoferré lépett trónra. Mint Felső-Egyiptom ura kiterjesztette hatalmát az egész országra, közelebbről a deltai királyságot is annektálta a birodalomhoz, mégpedig úgy, hogy feleségül vette az északi térség uralkodójának leányát, Merit. 6 Ezzel a házassággal a XIII. dinasztia teljes hatalommal birtokba vette Avariszt és Gósen egész földjét, ahol az elszaporodott héberek tömbben éltek. IV. Szobekhotep a második fáraó, akire ráillik a Biblia megjegyzése: nem ismerte Józsefet. Azokat az idegenekkel szembeni intézkedéseket, amelyeket elődje, III. Szobekhotep foganatosított, kiterjesztette az újonnan megkapott területeken lakókra is. Az ő hosszú ideig tartó uralkodása alatt lett Egyiptom a Gósen földjén lakó héberek számára a rabszolgaság házává. A régészeti kutatások alapján David Rohl a következőket írja:,,avariszban a legnagyobb lakhelyet, ahol egykor az izraeliták törzsének vezetői laktak, átadták az egyiptomi felügyelőknek. Az eredeti 5 David Rohl: Elveszett testamentum 193. Ld. 2Móz 1, Artapanus zsidó történetíró Merisz névvel említi a fáraó leányát, a Delta felett uralkodó királyt pedig Palmenothész néven. Artapanus Kr. e. a III. sz. végén írja meg a zsidók történetét Per Ioudaion címmel. Műve Eusebius és Alexandriai Kelemen írásaiban maradt fenn. Ld. David Rohl: Fáraók és királyok

4 40 THEOLOGIA BIBLICA héber lakókat kisebb kunyhókba helyezték el, amelyeket a kerítés fala mellett építettek és háziszolgálóként kellett dolgozniuk új uraiknál. A növekvő ázsiai lakosság maradékát a palotától keletre, túlzsúfolt nyomornegyedekbe kényszerítették [ ], a népesség annyira összezsúfolódott a nekik adott helyre, hogy itt is temetkeztek [ ], elődeik néha a házak padlója alatt nyugodtak. 7 A beköszöntő elnyomás és mindennemű nyomorúság ellenére szaporodó héber populációt IV. Szobekhotep ingyenes munkaerőként használta nagyszabású építkezéseinél. Hatalma megerősítésére katonai egységeket hozott létre, s elrendelte a harci szekeres alakulatok felállítását. Ezzel sokkal nagyobb mobilitást biztosított a haderő számára és ellenőrzése alatt tarthatta mind a delta vidékét, mind az északi határokat. A harci szekerek központja Avarisz lett. A hatalmas istálló és raktárváros építői pedig a téglakészítésre kényszerített héberek voltak. Az elnyomás nagy fáraója tehát IV. Szobekhotep a feltárt archeológiai leletek tanúsága szerint. Viszont ő nemcsak elnyomó és zsarnok, hanem hóhér is. Ő adja ki azt a rendeletet is, hogy minden megszülető fiú gyermeket meg kell ölni. Ezzel az intézkedésével a rabszolgapopuláció létszámát akarta csökkenteni, pontosabban egyensúlyban tartani. Az elnyomás ellenére is szapora héberekben és ázsiai lakosokban ugyanis olyan politikai erő kibontakozásának lehetőségét látta, amely egy adott ponton akár az egész ország közbiztonságát veszélyeztetheti. A régészek által feltárt korabeli gyermeksírok és a férfilakosság hiányát igazoló, többnyire női csontokat igazoló temetők ma is jelzik azt a kegyetlenséget, amivel IV. Szobekhotep viszonyult a korabeli héber populációhoz. (Tell-ed Dabában pl. a feltárt csontok 66%-a nyolc hónapnál fiatalabb gyermekeké. Statisztikailag az ókori társadalmakban a csecsemőhalandóság aránya 20 30% volt. 8 ) IV. Szobekhotep fáraóról viszont nemcsak azt tudjuk, hogy ő a héberek zsarnoka és hóhéra volt, hanem azt is, hogy az ő uralkodása idején születik Mózes. Ő Mózes nevelő apja, s az ő uralkodása idején kerül sor a kusita hadáratra, 9 s végül ő az a fáraó, akinek udvarából Mózesnek menekülnie kellett. A Biblia röviden és tömören ír minderről. Vannak olyan történelmi epizódok, amelyeket meg sem említ. A rabszolgasors tömör ábrázolását követőn például, amelyben a héberek 215 éves egyiptomi történelmét summázza, szintén szelektíven mondja el a Mózes születéséről, gyermekkoráról, neveltetéséről, egyiptomi konfliktusáról, meneküléséről és házasságáról szóló történeteket (2Móz 2). Mindez érthető, ha az írói főcélra figyelünk. A történelemkutatást érdeklő anyag csak annyiból releváns a szerző számára, amennyiben megteremti azt a hátteret, amely elégséges ahhoz, hogy elmondja Mózes elhívás- 7 David Rohl: Az elveszett testámentum David Rohl: Fáraók és királyok Josephus Flavius: A zsidók története. Európa Könyvkiadó, Budapest 1980,

5 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 41 történetét és a kivonulás nagy eseményét, amelynek dátuma Kr. e az új kronológia datálásában. Az ekkor uralkodó neve: Dudimosze, aki a XIII: dinasztia utolsó fáraója 10. Az ő idejében tér vissza Mózes a midianiták földjéről, az ő idejében történnek azok az események, amelyeket az egyiptomi tíz csapásként tartunk számon, s az ő idejében történik meg a kivonulás, amely a rabszolgaság vége és egy új történelmi korszak monumentális kezdete. Ha a tudományos kutatás számára kérdés volt a pátriárkák korának datálhatósága, az Egyiptomban való letelepedés, a hét bő esztendő és a hét szűk esztendő történelmi realitása, továbbá a Biblia által csak fáraónak említett személy vagy személyek felderítése és nem utolsósorban az exodus időrendi monitorizálása, akkor épp annyira lényeges kérdés az is, hogy a kivonulás valóban úgy történt, ahogy a Szentírás írja? Azaz: van-e realitása a tíz csapás eseményének, vagy egyszerűen a hit euforikus, de mindenekelőtt tanítói szándékú megnyilatkozásaként kell és lehet beszélni róla, tehát olyan eseménysorozatról, amelyben nem a történés valószínűségén van a hangsúly, hanem az elbeszélt esemény teológiai tanításán? A szabadulás történeti eseményeiben elbeszélt tíz csapás azonban a mai kutatási eredmények figyelembevételével nemcsak releváns teológiai tanítás, hanem egyben valós történet is, amelyet alátámasztanak mind a geológiai, mind a klimatológiai és nem utolsósorban a biológiai vizsgálatok. A kutatók társadalmában egybecsengő konszenzus született arról, hogy a tíz csapás több eseménye nemcsak hasonlít, hanem azonos egy hatalmas vulkánkitörés kísérő jelenségeivel. Ebben a konszenzusban az újkori vulkánkitörések és azok hatásainak vizsgálata volt mérvadó. Az újkori vulkánkitörések közül az 1815-ös tamborai, az 1883-az krakataui, az 1902-es Pelée-hegyi, valamint az 1980-as Washington államban levő St. Helens-hegyi kitöréseket kell megemlítenünk, amelyeknek hatását érezni lehetett több ezer négyzetkilométernyi területen belül is. 11 A kérdés csupán csak az, hogy volt-e Egyiptomban vulkánkitörés abban a korban? A geológusok véleménye szerint az általunk vizsgált korban nem volt semmiféle vulkánkitörés Egyiptomban, de a Nílus-deltától 950 km-re levő égeitengeri szigeten, Szantorimin, korabeli nevén Thérán hatalmas vulkánkitörés történt. A szakirodalomban először az 1930-as években Szpüridon Marinatosz görög régész vetette fel ezt a gondolatot, hogy a minoszi korszak végén egy óriási vulkánkitörés majdnem teljesen elpusztította a szigetet, melyet akkor a minószi Krétáról származó telepesek laktak. 12 Erről a feltételezett vulkánkitörésről ma már sokkal többet tudunk. Az 1960-as években két amerikai geológus, Dragoslav Ninkovich és Bruce Heezen nyilvánosságra hozta a tengerfenék magmintáin alapuló kutatási eredményeket. A Columbia Egyetem két geológusának sikerült felmérni a thérai 10 David Rohl: Fáraók és királyok Jan Wilson: A Biblia: történelem. Gold Book, Debrecen 1999, Graham Phillips: A mózesi örökség. Gold Book, Budapest 2002,

6 42 THEOLOGIA BIBLICA kráter óriási, 51 km 2 -es méreteit, s ebből következtettek arra, hogy hihetetlen nagyságú kitörés történhetett. Ezt a következtetést támasztotta alá annak a mintegy félmillió négyzetkilométernyi vulkanikus hamurétegnek a vizsgálata, amely a Földközi-tenger medencéjének keleti részét Thérától délkeleti irányba, Észak-Egyiptom felé terjedően borítja. 13 Minderről Graham Phillips a következőket írja: Az utolsó nukleáris fegyver, amit az emberiség egy háború során bevetett, a Nagaszaki felét 1945-ben elpusztító atombomba volt. Ez egy 20 kilotonnás (azaz húszezer tonna hagyományos robbanóanyagnak megfelelő) robbanás volt. A St. Helens-hegy sokkal nagyobb erővel, kilotonnával tört ki, a Krakatau kitörése elérte a hihetetlen 1 millió kilotonnát, mégis mindkettő eltörpül a thérai kitörés döbbenetes 6 millió kilotonnája mellett. A thérai vulkán robbanóereje hatezer legpusztítóbb modern nukleáris robbanófej, melynek mindegyike képes lenne elpusztítani egy egész várost, erejének felelt meg. A becslések szerint, ha az eredeti vulkán tömegét hozzáadjuk a kráter méretéhez, akkor 114 köbkilométer törmelék repült az égbe, s az abból keletkező óriási felhő Egyiptom felé indult el. [ ] A tengerfenékből vett habkőminták vizsgálata azt mutatta, hogy a szél Egyiptom felé sodorta a törmelékfelhőt. Az egyiptomi partok mindössze 800 kilométerre találhatók Théra szigetétől. A sokkal kisebb St. Helens-hegyi és krakataui kitörések hatásai alapján szinte teljesen bizonyos, hogy Egyiptom a törmelékeső minden borzalmát elszenvedte. 14 Miről is van szó tehát? A következőkben vegyük sorra az egyes csapásokat úgy, ahogyan a Biblia leírja és ezek párhuzamában a vulkánkitöréseket, vagy más jellegű biológiai és állattani jelenségeket vizsgáló szakirodalom megállapításait. Tudni kell, nem mindegyik csapás hozható összefüggésbe a vulkánkitöréssel, 15 a csapások zöme viszont igen. Első csapás (2Móz 7,19 21: a víz vérré lesz, a halak elpusztulnak Monda azért az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és nyújtsd ki kezedet Egyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden vízfogóira, hogy vérré legyenek és vér legyen Egyiptom egész földjén, mind a fa-, mind a kőedényekben. Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta vala. És felemelé a vesszőt és megsújtá a vizet, amely a folyóban vala a faraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind vérré változék a víz, amely a folyóban vala. A hal pedig, amely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az egyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér vala az egész Egyiptom földjén. 13 Jan Wilson: i. m és Graham Phillips: A mózesi örökség Graham Phillips: i. m Uo. 17.

7 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 43 A thérai vulkán kitörésére sincs szükség ahhoz írja Wilson, 16 hogy a víz alatti vulkanikus kipárolgások vas-oxid-tartalma vörösre fesse a tengert és a kigőzölgéstől akár 35 kilométerre is elpusztítsa a halakat. Viszont itt egy másik jelenségről is szó lehet. Vitus B. Dröscher az első csapást, a víz vérré válásnak jelenségét és a halak elpusztulását az óceánokban, folyamokban és tavakban élő moszatok robbanásszerű szaporodásával hozza összefüggésbe.,,ma már tudjuk, hogy a vizek hirtelen pirosra színeződését, más néven a víz virágzását az ún. vörös áradatot, apró mikroszkopikus egysejtűek robbanásszerű hirtelenséggel meginduló tömeges elszaporodása okozza. Páncélos-orsós véglények, vagy ostoros ősmoszatok különböző fajtái ezek. Többnyire Cambierdiscusok, Pyrodimiumok, Gymnodiumok és Goniaulaxok rokonai a szikrázó éji fényeknek, azaz azoknak a mikrobáknak, amelyek tömeges elszaporodásuk idején a világító tenger jelenségét okozzák. Legtöbb fajuk az óceánban él, de előfordulnak folyókban és tavakban is. Ha literenként ezer lény népesíti be a vizet az emberi szem enyhe piros elszíneződést észlel. Mivel számuk háromnaponként osztódás által megduplázódik, már 12 nap alatt elérhetik a literenkénti négymilliót és vérpiros lesz a víz színe. Természetszerű, hogy ezeknek a forgásmoszatnak is nevezett algaszerű egysejtűeknek sok ellensége van. Elsősorban a már nagyítóval is látható vízibolhák, szögdelő pattancsok, rákok és az evezőslábú rákocskák. Az állandóan fenyegető veszéllyel szemben kétféle védőfegyverük is van, az emészthetetlen cellulózpáncél és a maguk gyártotta idegméreg. Sok rákocska fel tudja törni a páncélt, és az idegméreggel szemben is immunis, ám a szervezetükben felgyülemlő ciguatoxin és maitotoxin elpusztítja az őket nagy mennyiségben fogyasztó halakat. 17 II. csapás (2Móz 8,5 6) a békák És monda az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Nyújtsd ki kezedet a te vessződdel a folyóvizekre, csatornákra és a tavakra, és hozd fel a békákat Egyiptom földjére. És kinyújtá kezét Áron Egyiptom vizeire, és békák jövének fel és ellepék Egyiptom földjét. Az újkori vulkánkitöréseknél rendszeresen előfordul írja Jan Wilson, 18 hogy a vulkánkitörést megelőzően sáskajárásról vagy egyéb kártevőkről számolnak be. A Pelée-hegy 1902-es kitörése előtt tűzhangyák, 30 cm hosszú, fekete százlábúak és halálos trópusi viperák jelentek meg. Valószínű, hogy a békák megjelenése a thérai kitörés következménye. Vitus B. Drőscher azonban a vizek vérré válásával hozza kapcsolatba a második csapást: 16 Jan Wilson: i. m Vitus B. Drőscher: Bibliai állatcsodák. Alapok Könyv- és Lapkiadó, Budapest 1994, Jan Wilson: i. m. 48.

8 44 THEOLOGIA BIBLICA A békák okozta csapás ugyanis természetes következménye az ezt megelőzőnek, a vizek vérré válásának. A békalárvák ebihalak ugyanis nem érzékenyek a páncélos véglények mérgére. Bármilyen nagy mennyiségben fogyaszthatják őket, semmi bajuk sem lesz. Amikor a vizek pirosra színeződnek kimeríthetetlen eleségforrás áll rendelkezésükre. Elszaporodásukkat emellett az is magyarázza, hogy a ragadozó halak és a békaporontyok egyéb természetes ellenségei a méregtől elpusztultak. Érthető: a peték ezreiből, amit a békanőstény egy szezonban lerak, általában kettő ha eléri az ivarérettséget. A vörös áradat teremtette körülményeknek köszönhetően viszont majdnem mindegyik felnő. Így a páncélos egysejtűeknél bekövetkező robbanászszerű szaporodás rövid időn belül nem kevésbé hatalmas mértékű egyedszám-emelkedést idéz elő a békáknál is. Hogy melyik békafajtáról lehet itt szó, azt csak feltételezhetjük. Minden arra utal, hogy a gyepi békáról, amelyik minden kétéltű közül a legkorábban rakja le petéit. Egy nőstény 4000 petét is lerak évente, ami az amphibiáknál rekordmennyiségnek számít. Ráadásul a petéző nőstények nagy csoportokba zsúfolódva többnyire egyetlen éjszakán rakják le ikraterhüket, százával összezsúfolódva a legszűkebb helyen. Ahogy a szakkifejezés mondja: explozívan petéznek. A kis ebihalak már 3 4 hét múlva kikelnek, pontosan akkor, mikor a többi békafaj ívni kezd. Terített asztal várja őket, az elérhető petéket nyomban fel is falják. Igazi békává alakulásuk majd csak két-három hónap múlva következik be. Mikor aztán eljön az idő, egy éjszakán szinte egyszerre ugranak ki a vízből az alig 1 cm-es békaporontyok. 19 III. csapás (2Móz 8,16 17) a szúnyogok 20 És szóla az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Nyújtsd ki a te vessződet és sújtsd meg a föld porát, hogy tetvekké legyen egész Egyiptom földjén. És aképpen cselekedének. Áron kinyújtá kezét az ő vesszejével és megsújtá a föld porát, és tetvek lőnek emberen és barmon; a föld minden pora tetvekké lőn egész Egyiptom földjén. A rajzó rovarok (szúnyogok, bögölyök, sáskák) óriási létszámú megjelenése szinte minden esetben lehet a vulkánkitörés állandó kísérő jelensége írja Graham Phillips. 21 Vitus B. Drőscher a következőképpen írja le a jelenséget: Vannak moszkítófajták, amelyek ami a vizet illeti elképesztően igénytelenek. A sztyeppéken vagy a félsivatagokban is, ahol kilométerek százain át se tó, se folyó, de még a legkisebb pocsolya sem található 19 Vitus B. Drőscher: i. m A héber kifejezés szúnyogot jelent, Károli tetűnek fordítja, Hertz féregnek, ld. Hertz, J. H.: Mózes öt könyve és a Haftarák. II. Budapest 1984, Graham Phillips: i. m. 18.

9 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 45 képesek létezni. A sárgalázat terjesztő szúnyognak, az Aede aegyiptinek elég egy pléhdoboz kevéske vízzel, vagy egy virágváza a temetőben, hogy utódait felnevelje benne. Előfordulhat hamarosan, hogy az elhunyt ember sírját látógató, gyászoló hozzátartozót szúrásával a sírba viszi a vázából kiröppenő szúnyograj egyike. Más moszkítófajok nőstényei a kiszáradt sztyeppe mélyedéseibe szórják a petéiket. Lehet ez keréknyom, vagy a gazella patája okozta mélyedés. Itt a peték tíz évet is várhatnak, míg végre eső esik. Gyakran az is elég, ha hajnalban valamivel nagyobb cseppű harmat hullik. Ilyenkor szinte kirobban az élet a halott porból. A szúrós szúnyogok fajtájához tartozó psorophorának elég 5 nap, hogy a petéből kész rovarrá fejlődjék. Rendkívül gyorsan kell menni mindennek, mert a szikrázó napsütés vagy egy újabb, évekig tartó szárazság-periódus állandóan fenyeget. Minden ellenszenv ellenére: a szúnyogok rendkívül kecses, légies, üvegesen átlátszó lények. Ha kicsit tovább süt rájuk a forró trópusi nap, kiszárad belőlük az utolsó csepp nedvesség is és elpusztulnak. A napsugár és kiszáradás ellen úgy védekeznek, hogy árnyékot keresnek az akácfák alatt, ahol semmi árnyék nincs, ott a porba, vagy homokban bújnak pár centi mélyre, ahol mégis kisebb a hőség, mint a felszínen, ahova ember mezítláb rálépni sem bír. Itt várnak aztán addig, míg egy véradó arra nem téved: antilop, esetleg ember. Áldozatukat nem láthatják, de rezgésérzékelőjükkel pontosan tudják, hogy hova lép a közeledő. A kellő pillanatban kirobbannak rejtekhelyükről és támadnak. Ha tehát a reggeli órák megfelelő percében egy bottal a földre sújtanak, igenis a porból szúnyog vagy akár szúnyogfelhő lehet. Ha a nap a délelőtt folyamán a zenit irányába magasabbra emelkedik, már nem képesek a moszkítók a felforrósodott talajt áttörni, bármilyen erős rezgéseket érzékelnek is. Erre utal a Biblia, mikor azt mondja: És úgy cselekedének az írástudók is az ő varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elő, de nem teheték [ ]. És mondának az írástudók a fáraónak: Isten ujja ez! (2Móz 8,18) 22 IV. csapás (2Móz 8,24) ártalmas bogarak 23 És akképpen cselekedék az Úr; jövének ugyanis ártalmas bogarak a faraó házára és az ő szolgái házára, és egész Egyiptom földjén pusztává lőn a föld az ártalmas bogarak miatt. Vitus B. Drőscher ezt fűzi a IV. csapáshoz: A moszkítók képesek petéiket a félsivatag kiszáradt homokjára lerakni. Ha mocsaras, fűvel benőtt területet találnak, mint amilyen a 22 Vitus B. Drőscher: i. m A héber kifejezés kutyalegyet jelent. Kecskeméthy így fordítja. Hertz rovarnak. Ld. Hertz, J. H.: i. m. 90.

10 46 THEOLOGIA BIBLICA Nílus deltája, ott is lepetéznek. Pontosan ez az alkalmas hely, ahol a csípős legyek, amit bögölynek nevezünk, lárváikból kifejlődnek. Ezeknek a bögölyöknek a nyüvei vagy lárvái lényegesen nagyobbak a moszkítókénál. Ráadásul szájuk tűhegyes, éles kampóban végződik. Miniatűr kiadása a sas kampós csőrének. Gyilkos fegyver fő táplálékuk, a szúnyoglárvák megszerzésére. Csodálatos biológiai szükségszerűség, hogy a szúnyogcsapást éppen a bögölyvész követte, megfordítva nem is történhetett volna. 24 V. csapás (2Móz 9,3) marhavész [ ] Ímé az Úr keze lészen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevéken, ökrökön és juhokon; igen nagy döghalál. A növényevők gyakran esnek a vulkánkitörések áldozatául, mivel megfulladnak vagy a hamuval borított növények megmérgezik őket. A St. Hellenshegy kitörésénél írja Jan Wilson 25 a területtől 400 kilométerre lévő növényeket is olyan vastag hamuréteg lepte el, hogy a fotoszintézisük teljesen leállt. Vitus Drőscher szerint az is lehetséges, hogy inkább a vérszívó rovarok vitték egyik állatról a másikra a marhavész kórokozóit: szúnyogok, csípős legyek, vagy mindkettő. Hasonló módon más betegségek is terjedhetnek. A maláriát pl. az Anopheles nevű szúnyog, az álomkórt pedig a cecelégy terjeszti. A bibliai példában csak a bögöly jöhet szóba, mint járványterjesztő. 26 VI. csapás (2Móz 9,9): fekélyek 27 Hogy porrá legyen Egyiptomnak egész földjén, s emberen és barmon hólyagosan fakadó fekéllyé legyen Egyiptomnak egész földjén. A vulkánkitörésekből származó hamu nagyon hevesen ingerelheti az ember bőrét. A St. Hellens-hegy kitörésének során ezért fedték be magukat a hegy közelében levők írja Jan Wilson. 28 A Pelée-hegy 1902-es kitörésekor a közeli St. Pierre kikötőjét belepő vulkánhamu több mint embert ölt meg. 29 Viszont itt egy másik jelenségről is szó lehet.,,az orvostörténészek által leírt esetekben feltehetően a feketehimlőről van szó, ami ennek a fertőzésnek a legsúlyosabb fajtája és szinte mindig halálos kimenetelű. A Biblia viszont egyetlen utalást se tesz arra, mint ahogy a marhapestisnél megtette, hogy a himlőtől emberek 24 Vitus B. Drőscher: i. m Jan Wilson: i. m Vitus B. Drőscher: i. m Kecskeméthy feketehimlőnek fordítja. 28 Jan Wilson: i. m. 48. A Pelée-hegy 1902-es kitörésekor a közeli St. Pierre kikötőjét belepő vulkáni hamu több mint embert ölt meg. Graham Phillips: i. m Graham Phillips: i. m. 18.

11 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 47 vagy akár állatok elpusztultak volna. Nyilvánvalóan itt a himlő egy enyhe lefolyású, ártalmatlan fajtájáról van szó, ami nem olyan jelentős, hogy érdemes lett volna a történelmi feljegyzésekben megemlíteni. A sanaga- vagy kaffernhimlő és a variolois jöhet csak számításba. Ezeknél is keletkeznek ugyan csúnya fekélyek vagy pattanások az egész testen, És az írástudók nem állhatnak vala Mózes előtt a fekély miatt; mert fekély vala az írástudókon s mind az egyiptombelieken (2Móz 9,11), de ezek a kiütések nem gennyesednek el és nem véreznek. Pár nap múlva leszáradnak anélkül, hogy az arcon, vagy bőrön el nem múló csúf himlőhelyeket hagynának. Ennek a betegségnek olyan vírus a kórokozója, amely rendkívül ellenálló a kiszáradással szemben. Valóságos porrá tud lenni, és így a szél elfújja bárhová, ami belélegezve embert, állatot (marhahimlő) megfertőz. Erre céloz a Szentírás, amikor ezt mondja: Vevének azért kemencehamut és a faraó elé állának, és Mózes az ég felé szórá azt; és lőn emberen és barmon hólyagosan fakadó fekély. (2Móz 9,10) 30 VII. csapás (2Móz 9,22 24) jégeső és tűz (villám) Az Úr pedig monda Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az égre, hogy legyen jégeső Egyiptom egész földjén az emberre, baromra és a mező minden füvére, Egyiptom földjén. Kinyújtá azért Mózes az ő vesszejét az égre, az Úr pedig mennydörgést támaszta és jégesőt, és tűz szálla le a földre, és jégesőt bocsáta az Úr Egyiptom földjére. És lőn jégeső, és a tűz egymást éré az igen nagy jégeső közt, amelyhez hasonló nem volt egész Egyiptom földjén, mióta nép lakja. Jan Wilson a következőt fűzi ehhez: A Karakatau kitörése után Alice Springsben, sőt még a kb kilométerrel arrébb levő ausztráliai Perthben is mennydörgésszerű hangokat hallottak a lakosok. A kitörés helyszínétől akár km-re is hamueső vagy valódi jégeső eshet. Az Egyesült Államok Vermont állama csak egy volt azok közül a helyek közül, ahol szokatlanul erős és az évszaknak nem megfelelő jégesőt észleltek egy évvel a tamborai kitörés után. 31 VIII. csapás (2Móz 10,4 6) a sáskák Mert ha te nem akarod az én népemet elbocsátani, ímé én holnap sáskát hozok a te határodra. És elborítja a földnek színét, úgy hogy nem lesz látható a föld, és megemészti a megmenekedett maradékot, ami megmaradt néktek a jégeső után, és megemészt minden fát, mely néktek sarjadzik a mezőn. És betöltik a te házaidat, és minden szolgáidnak házát és minden egyiptombelinek házát, amit nem láttak a te 30 Vitus B. Drőscher: i. m Jan Wilson: i. m. 48.

12 48 THEOLOGIA BIBLICA atyáid, sem a te atyáid atyjai, amióta e földön vannak mind e mai napig. És megfordula s kiméne a faraó elől. Vitus B. Drőscher a biológia szemszögéből írja: Mit jelent mindez a biológia nyelvén? A sivatagi vagy vándorsáskák egy rajához ötven milliárd mutatóujj nagyságú rovar tartozhat. Tízszer annyi, mint ahány ember jelenleg a földön él. Akinek ez a szám elképzelhetetlennek tűnik, gondoljon a következőkre: egy repülőgép mintegy százmillió sáskát képes mérgező porok kiszórásával megsemmisíteni. Ez így nagyszerűnek tűnik. Mégis, hogy egy ötvenmilliárd rovarból álló raj elpusztuljon, 500 repülőgépre lenne szükség. Egy ilyen óriásraj tíztől ötven kilométer széles, pár száz km hosszú és harminc méter magas lehet. Hátszéllel a közel száz kilométeres óránkénti haladási sebességet is elérheti. Képes megszakítás nélkül 17 órán át a levegőben maradni evés és pihenés nélkül. A legcsekélyebb megerőltetés nélkül átrepüli a Vörös-tengert, és az óriási sivatagokat. Hajóskapitányok évekkel ezelőtt megfigyeltek egy sáskarajt 2400 km-re az afrikai partoktól, Dél-Amerika irányába repültek. Akkor ugyan vihar kerekedett és megsemmisítette az óriási rovartömeget. Egy ilyen sáskaraj néhány hónap alatt képes Iránból Egyiptomba eljutni, vagy Etiópián át Dél-Afrikába vonulni, onnan Nyugat-Afrikát megszállni, majd pedig újból Egyiptomba landolni. A Biblia szavaival élve: elsötétedett a nap, ahol akkora raj vonult át. A berepülés hattól tíz óráig is eltart. Aztán lezúdul, mint a jégeső. Térdig érő rovartömeg mászkál, kavarog az utcákon, udvarokban, kertekben és földeken. [ ] és megemészté a földnek minden füvét és a fának minden gyümölcsét, amit a jégeső meghagyott vala, és semmi zöld nem maradt a fán, sem a mezőnek füvén egész Egyiptom földjén. (2Móz 10,15) A számok világos nyelvén kifejezve: egy sáska naponként annyi táplálékot fogyaszt, mint a saját testsúlya, tehát két gramm növényt. Az egész rajra átszámítva ez tonna zöldség. Ha éppen egy oázisra szállnak, perceken belül lerágják az egész vegetációt, és ürülékszőnyeggel borítják be a terepet. Ezek a szél fogai, ahogyan a Korán nevezi őket, még a közelmúltban is széles földterületek gabonatermését teljesen megsemmisítették. Szőlőskerteket és citromültetvényeket lombtalanítottak és cukornádmezőket pusztítottak el. Mintha éhes elefánt ötven kilométer szélességben hagyott volna letaposott sávot a kiégett földön, végigvonulva az egész országon. Szegénység, betegség, éhínség, nyomorúság szükség és halál sújtotta utánuk a

13 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 49 lakosságot. Még a patkányok és egerek is elpusztultak, mert semmi ehetőt nem találtak. 32 IX. csapás (2Móz 10,22 23) sötétség És kinyújtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű setétség egész Egyiptom földjén három napig.nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig; de Izráel minden fiának világosság vala az ő lakhelyében. Jan Wilson ezt fűzi ehhez a szakaszhoz: A nagy vulkánkitörésekből származó hamu hosszan tartó nappali sötétségbe borítja az érintett területeket. Az 1815-ös tamborai kitörés után a vulkanikus szigettől 480 kilométerre levő Jáván 36 óráig teljes sötétség honolt, mikor a vulkáni hamu elérte a szigetet. 33 X. csapás (2Móz 11,1;12,29 30) az elsőszülöttek halála Az Úr pedig monda Mózesnek: Még egy csapást hozok a faraóra és Egyiptomra; azután elbocsát titeket innen; amikor mindenestől elbocsát, űzve hajt el titeket innen. [ ]. Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a faraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben ül vala, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását. És fölkele a faraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Egyiptom, és lőn nagy jajgatás Egyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna. Archeológiai leletekre hivatkozva (a karnaki Amon-templom domborműve, Ugaritban feltárt szöveg és a Luxorban 1940-ben feltárt sztélétöredék szövege) Jan Wilson az utolsó csapást a Nílus-delta kánaánita isteneket tisztelő lakossága válaszaként értelmezi. 34 Az átélt csapásokat a lakosság istenük haragjaként fogta fel. Az isteni harag kiengesztelésére pedig maguk a szülők áldozták fel elsőszülötteiket, miként az a karnaki Amon-templom domborművén is látható. David Rohl viszont egy másik archeológiai lelettel hozza kapcsolatba az utolsó csapást. 35 Ez pedig a tell-ed-dabai ásatás G/1 rétege, amelyben Bietak és régészcsapata Avarisz egyik területén sekély sírgödröket talált, amelyekbe valamely szörnyű katasztrófa áldozatait földelték el. Az elhunytakat valósággal egymásra dobálták a sietve megásott tömegsírokba. A testek mellett pedig a régészek semmilyen sírmellékletet nem találtak. A katasztrófa a XIII. dinasztia uralkodásának végére datálható, s valószínű, hogy földrengés 32 Vitus B. Drőscher: i. m Jan Wilson: i. m Uo David Rohl: Fáraók és királyok 277.

14 50 THEOLOGIA BIBLICA idézte elő. David Rohl valószínűnek tartja Immanuel Velikovszky filológiai értelmezését is:,,az elsőszülött kifejezés héberül bekore, a kiválasztottat jelölő héber szó pedig bakhur. Mindkét szó a bakharból származik, melynek jelentése első gyökér. Amikor Isten úgy utal Izráelre, mint választott népére, az eredeti héber kifejezés Israel bechiri vagy Israel bechori, amikor Isten elsőszülöttjeként utal népére, a héber kifejezés Israel bekhori. Az egyiptomi elsőszülöttek haláláról szóló szövegrészt tehát irodalmi eszköznek kell tekintenünk, s az elsőszülött kifejezést, Egyiptom kiválasztottjaként vagy modern társalgási stílusban Egyiptom virága -ként értelmeznünk. Egyiptom jövőjét Jahve büntetése törte derékba, melyet talán Dudimosze fáraó elsőszülött fiának halála jelentett. 36 Megvizsgálva az egyes csapásokat és a vizsgált vulkánkitörések drámai hatását, nem csoda tehát, ha a fáraó és az ország lakossága egy adott ponton úgy gondolkodott, hogy mindennek folytatásából csak úgy lehet megszabadulni, ha a héberek, a csapások okozói minél hamarabb elhagyják az országot, s ha arról van szó, még ajándékot is kapnak, csak menjenek minél hamarább. Minderről így ír 2Móz 12,31 36: És hívatá Mózest és Áront éjszaka és monda: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok. Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, a mint mondátok és menjetek el és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják vala: mindnyájan meghalunk. És a nép az ő tésztáját, minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhájába kötve, vállára veté. Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az egyiptombeliektől ezüstedényeket és arany edényeket, meg ruhákat. Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az egyiptombeliek előtt, hogy kérésükre hajlának és kifoszták az egyiptombelieket. Mind nyelvészetileg, mind pedig történelmileg kérdés, hogy miként kell értelmeznünk a versben szereplő,,kifosztani igét? A héber LZN ige alapjelentése: kiszabadítani, megszabadíani, illetve kihúzni. A 2Móz 12,36-ban és ezt megelőzően a 2Móz 3,22-ben található pi el perfectum alakot általában kétféleképpen fordítják: veszélyből kimenteni és kirabolni, azaz kifosztani. A jelzett helyeken viszont ennek az utóbbi fordításnak nincs tárgyi alapja, következésképpen szemantikailag nem indokolt. Mindkét szövegben ugyanis arról van szó, hogy a kivonuláskor a menekülő héberek ajándékokat, ezüst és aranyneműt, valamint ruhákat kérnek a szomszédoktól. A tárgyi értékek birtokbavételét és elvitelét ilyenképp kérés előzi meg és nem erőszakos rablás. Ezzel kapcsolatban Hertz a következőket írja:,,[ ] az ajándékkérés meg is felel az ősi helyzetnek. Midőn a rabszolga békességben távozott patrónusától, vagy rabsága körétől, ajándékot kért, 36 Uo. 282.

15 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 51 mert hiszen bére nem volt. Még jobban megfelel ez a bibliai szellemnek, mely egyenesen megparancsolja a rendes szolga esetében is, aki munkaerejét eladja előre hat évre, hogy az idő letelte után nem szabad üresen elküldeni, hanem meg kell ajándékozni minden jóval, amit Isten urának adott (5Móz 15,13 15), mégpedig egyenes vonatkozással az egyiptomi élményekre. 37 A jelzett bibliai helyen ezt olvassuk: és mikor szabadon bocsátod őt mellőled, ne bocsásd el őt üresen. Hanem terheld meg őt bőven a te juhaidból, a te szérüdről, és a te sajtódból, amivel megáldott téged az Úr, a te Istened, adj néki abból. És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptom földjén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened. Következésképpen helyesebbnek látszik a LZN ige pi el alakjának esetében a,,kiürítitek Egyiptomot fordítás, ami helyrajzi, azaz területi értelemben veendő. Hertz azt mondja erről, hogy a nagy lélekszámú héber rabszolgaközösség kivonulása az országból mind területileg, mind gazdaságilag komoly űrt hagyott maga után. 38 Hogy Hertznek igaza van, vagyis azt a tényt, hogy a héberek nem rabolták ki az országot, hanem kiüresítették, igazolja az is, hogy a fáraó, amikor megbánta a héberek elengedését, egy szóval sem hivatkozik arra, hogy valamilyen rablás, kifosztás is történt volna (ld. 2Móz 14,5). A thérai vulkánkitörés tehát megtörte a rabszolgatartók erejét és hatalmát s benne a rabszolgák Istene győzte le és semmisítette meg azokat, akik nem ismerték Józsefet. Mikor történt mindez? Az új kronológia datálása szerint Kr. e ban. Erre az időre datálható a Nílus deltájában végzett fúrás magjában a hamuréteg keletkezése is, a kb. Kr. e közötti idő. A vulkánkutatók hasonló kormeghatározással dolgoznak: Kr. e Ezt az időintervallumot támasztja alá az az archeológiai vélemény is, amely szerint a Kréta szigeti minoszi kultúra Kr. e körül pusztult el. A pusztulás oka pedig nem idegen hadsereg betörése és fosztogatása, hanem egy óriási földrengés és szökőár, amit a Théra kitörése váltott ki. 39 A Théra kitörését igazolják a grönlandi jégminták is. Ez óriási légkörváltozást is előidézhetett. Kr. e körül történt (±50 év eltéréssel). 40 Mikor tehát egybevetjük e tudományos kutatásokon alapuló dátumokat, nem tévedünk, ha a kivonulás eseményei és a vulkanikus kitörés között az időszinkron mellett foglalunk állást. Ebben a kérdéskörben tudományosan csak egyvalami kifogásolható: a Biblia nem abban a sorrendben írja le a csapásokat, ahogyan azok a maguk természetes rendjében követnék egymást. 41 Ezen azonban nem 37 Hertz, J. H.: i. m. II., Uo. II., Vitus B. Drőscher: i. m Graham Phillips: i. m Természetes sorrendben első lenne a sötétség és a jégeső, ezt követnék a fekélyek, a vérszínű víz, a háziállatok és halak pusztulása, majd valamivel később a békák és a különböző rovarok özöne. Ld. Graham Phillips: i. m. 21.

16 52 THEOLOGIA BIBLICA kell csodálkozni. A Szentírás nem geofizikai események láncolatáról értekezik, hanem Isten szabadító és minden ellenállást legyőző hatalmát akarja bemutatni az egyes eseményekben. Ugyerre tekint akkor is, amikor az elinduló rabszolgák útját követi a Nádas-tenger irányába. A történelemkutatás pedig az viszgálja: hol és hogyan történt meg a szentíró által elbeszélt tengeren való átkelés, azaz hol és hogyan hagyták el a héberek Egyiptom földjét? A Biblia tudósítása szerint a szabadulás útja nem a filiszteusok földje felé vezető hadiút volt, hanem a kerülő, a Nádas-tenger pusztáján keresztül, Avarisztól Szukkót felé. A hosszabb és bonyolultabb útvonal választásának indoklását 2Móz 13,17-ben olvassuk: netalán mást gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. A Szukkótból továbbvivő út azonban újabb kerülő utat jelentett, amelynek állomásai: Etám a puszta szélén (2Móz 13,20; si-en-tamesza krokodilus vize, a mai Timszáh-tó), majd Pi-Hahirót (a csatorna szája, a Merikáré fáraó által épített csatorna északi partja), Migdol és a tenger között, Baál-Cefón előtt (2Móz 14,2), ahol a Kánaánba vezető út, Hórusz útja kezdődött. Itt éri utol őket a közben az adott szavát megváltoztató fáraó lovashadserege. Ami ezután következett, az a tulajdonképpeni nagy szabadítás volt. Mózes kinyújtotta kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel fújó, erős keleti széllel választotta kétfelé a tenger vizét. Így Izráel fiai szárazon mentek át a tengeren, a jobb és a bal kéz felől falként emelkedő víztömegek között. Az utánuk vonuló egyiptomiaiakat pedig elborították a helyükre visszatérő vizek (2Móz 14,21 31). De hol is történt mindez? J. Bright, ezt írja: Ha Izráel ebben Isten kezét látta, akkor a történetírónak nincs érve, hogy megcáfolja. Nem meglepő, hogy az egyiptomi emlékek ezt nem említik. A fáraók nem voltak hozzászokva a vereségek megünnepléséhez, egy szökött rabszolgahad ügyének pedig egyáltalán nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget. Éppoly kevéssé lehet róla feljegyzés az egyiptomi évkönyvekben, mint a passió történetéről a római császárok évkönyveiben. 42 2Móz 15,21 és 14,9 egyszerűen csak tengernek nevezi azt a helyet, ahol mindez megtörtént, vagyis ahol a menekülő héber törzsek és a velük jövő kánaánita népelemek elhagyták Egyiptom földjét. 2Móz 13,18 viszont Nádastengerről beszél (vö. 5Móz 2,1; Józs 4,23 stb.), s ez nem azonos a Vörös-tengerrel. A Nádas- vagy Sás-tenger azonosítása a Vörös-tengerrel a görög bibliafordítók hibájából honosodott meg az egyes bibliafordításokban. Erre először N. Gunn és A. H. Gardiner amerikai egyiptológusok hívták fel a nyugati bibliakutatók figyelmét (1918). 43 A Sás-tenger nevet az ókori egyiptomiak a Nílus-delta földközi-tengeri partvidékén elterülő Menzale-tóra használták, amelynek sekély vizét teljesen benőtte a nád. Abban a korban a tavat 42 J. Bright: Izrael története. Ford. Domján János. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1977, Graham Phillips: i. m. 91.

17 MOLNÁR JÁNOS: IZRÁEL EGYIPTOMBAN, SZOLGASÁG ÉS SZABADULÁS 53 keskeny, mintegy 50 km-nyi földhíd választotta el a Földközi-tengertől. Ezt a földhidat csak helyenként borította víz és többnyire csak dagálykor. Tehát apály idején lábbal is át lehett kelni a tó földhídján, s a Sínai-félsziget felé úgy lehetett haladni, hogy el lehetett kerülni a tengertől nem messze állomásozó,,király fala nevű helyőrséget. A héberek kivonulásakor viszont sokkal többnek kellett történnie az apály és dagály természetes jelenségénél. A természetes apály esetében a vizes rész annyira iszapos marad, hogy lehetetlen az átkelés rakománnyal tele szekerekkel. A természetes dagálynak pedig nincs olyan fizikai hatása, amellyel az ott átvonuló vagy akár állomásozó szekerek százait tudná bemosni a tengerbe. Ami akkor és ott a tenger földsávján történt, s amit a menekülők újabb jelként és csodaként éltek meg, a therai kitörés egyik mellékjelensége lehetett: a cunami, vagyis a szökőár. A szeizmikus mozgás következtében a tenger vize elvált a tó vizétől, a vizszintcsökkenés nyomáscsökkenést is előidézhetett, amely erős keleti szelet eredményezett. Így a héberek biztonságosan mehettek át a tengeren. Cunami idején a tenger több órára is visszahúzodhat. Ez pedig elég idő volt ahhoz, hogy átjussanak a túlsó partra. A megérkező szökőár azonban elemi erővel sodorta el a hébereket üldöző egyiptomiakat. Mindezzel kapcsolatban G. Phillips megjegyzi:,,tudományos szempotból nézve tehát a kivonulás eseményei akár pontosan úgy is történhettek, ahogyan a Biblia leírja őket. 44 Mi peddig így kérdezzünk: miért kellett volna másként történnie? Így történt tehát, s a túlsó parton, ahova a szökőár nem hatott el, felcsendült Mózes és a megszabadult Izráel éneke: [ ] Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. (2Móz 15,1 2) 44 Uo. 94.

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu Gondolkozz szabadon! Az özönvíz története mítosz vagy valóság A Biblia első mondata: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Mózes első könyve, 1:1. A teremtéstörténet egyedülálló ismertetőjegyei

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Atlantisz: az elveszett paradicsom?

Atlantisz: az elveszett paradicsom? 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az első írásos említéseket Platónnál (i.e. 427-347) olvashatjuk, aki szerint "Atlantisz egy óriási sziget volt,

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere A hólyagduda a sztyeppei nagyállattartó rokonnépek találmánya. A hozzá való hólyagot korábban vizes vagy kumiszos-tömlőként használták (iszák), vagy levegővel fölfújva a gyerekeknek készítettek belőle

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?

A legpusztítóbb természeti katasztrófa? A legpusztítóbb természeti katasztrófa? Az emberiség történetének talán legpusztítóbb katasztrófája volt az indonéziai földrengés, amely az általa kiváltott szökőárral 150 ezer ember halálát okozta. A

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Európa

Dél- és Délkelet-Európa Dél- és Délkelet-Európa Határok: Atlanti-ó. Gibraltári-szoros Földközi-tenger Égei-tenger Dardanellák- Márvány-tenger Boszporusz Félszigetek:Pireneusi-fsz. (Ibériai-fsz.), Appennini-fsz., Balkán-fsz. (Isztriai-fsz.)

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2.

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. 9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp. 1995. John Bright; Izrael története;

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz Első rész EGYIPTOM OZIRISZ Menekülés Egyiptomba Íme, az Úrnak angyala, megjelenék Józsefnek álomban, és mondá: Kelj fel, vedd a gyermeket az ő anyjával egyben, és szaladj Egyiptomba! A kereszténység az

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész

Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész Az eredeti tervünk szerint Moab után visszamentünk volna a 70-es autópályára

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia (ÁT)VÁLTOZÁS Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Feladat kiosztása Lapozd át a Szitakötő tavaszi számát, és keresd ki azokat a cikkeket amelyek változással, illetve átváltozással

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ Ismét kaptunk egy olvasói levelet. Nem névtelenül, névvel és címmel. A levelet elolvasva nem biztos, hogy bárki is szeretne ilyen helyen lakni. Kicsit jobban körbejárva a problémát, rögtön közelebb jutottunk

Részletesebben

KÁOKSZI Vizsgafejlesztő Központ Földrajz próbafeladatok Minta

KÁOKSZI Vizsgafejlesztő Központ Földrajz próbafeladatok Minta 10. FELADAT a) Jelölje betűkkel, hogy a felsorolt városi funkciók közül melyik a legjellemzőbb a nagyváros számokkal jelölt részeiben! (Egy funkcióhoz több szám is tartozhat.) a. Szolgáltató funkció:.

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Az ember és a társadalom

Az ember és a társadalom Az ember és a társadalom Ha a többi ember közül egyet meg engem, aztán a nagyapját meg ezerév előtti ősapját és az én nagyapámat, ősapámat összehozná valami csoda s osztályozna bennünket belső és külső

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Lőrinczi Lajos. Isten országa 1

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Lőrinczi Lajos. Isten országa 1 SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Lőrinczi Lajos Isten országa 1 Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, hogy íme itt, vagy íme ott van! Mert az Isten

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Teofania DeLux - Meditáció - 2014. május 13. 20.30 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Andrea Baude tűzzsonglőr közreműködésével Találkozás Istennel a tűzben 1 Mózes

Részletesebben