A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)"

Átírás

1 A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként vagy SZV-ként is szerepelhet. Amennyiben a Általános Szerződési Feltételei használókat, illetve szolgáltatást igénybevevőket említ, ott azon személyek értendők, akik szándékosan a Wirecard CEE információs forrásait, mint például annak honlapját használják, látogatják, illetve igénybe veszik Wirecard CEE ezen felül a szerverén biztosítja az Ügyfél részére az Ügyfél által a szolgáltatás leírásnak megfelelően választott Wirecard CEE termék működtetéséhez szükséges kapacitást az interneten vagy más nyilvános hálózaton keresztül (a továbbiakban: WWW). A Wirecard CEE ezen szerverei állandó összeköttetéssel vannak csatlakoztatva a WWW-hez. Wirecard CEE csak a fizetési felület (Wirecard CEE termékek) működéséért, valamint a WWW-vel való összeköttetés fenntartásáért felel. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy ő felel valamennyi, a PSZ által a Wirecard CEE részére kiállított konfigurációs adat időben való továbbításért. Az Ügyfél vagy más internet használó számítógépének a Wirecard CEE szerveréhez történő kapcsolódása nem a Wirecard CEE kockázatára történik Pénzügyi szolgáltató (a továbbiakban: PSZ) minden kibocsátó, ajánlattevő vagy üzemeltető, ideértve a fizetési eszköz vagy fizetési rendszer engedélyének jogosultját (kártyaszolgáltató társaságok, bankok, stb.). 2. Szerződéses jogviszony 2.1. Wirecard CEE az Ügyfélnek felkínálja annak lehetőségét, hogy pénzforgalmi tranzakciókat bonyolítson le az interneten keresztül a PSZ segítségével, annak elfogadói szerződése alkalmazásával. Ezeket az elfogadói szerződéseket az Ügyfélnek külön kell megkötnie. A Wirecard CEE megbízása független a PSZ-szel megkötött szerződésektől Wirecard CEE emellett rendelkezésre bocsátja a megfelelő szoftvereket, interfaceket, dokumentációt, szervízszolgáltatásait, felhasználói felületét és knowhow-ját Wirecard CEE az Ügyfél meghatalmazott képviselőjeként, annak költségére lép fel a PSZ-szel szemben. Valamennyi fél vállalkozónak minősül a magyar polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk. ) értelmében. A Wirecard CEE és a fogyasztók közötti szerződéses jogviszonyokra a jelen ÁSZF csak annyiban alkalmazandó, amennyiben az nem ütközik kógens fogyasztóvédelmi rendelkezésbe Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy az internet jellemzőiből fakadóan a más internetrésztvevőkhöz való megszakításoktól mentes és folyamatosan működőképes hozzáférés biztosítása nem képezi a Wirecard CEE szerződéses szolgáltatásainak körét Az internet műszaki és gazdasági fejlődésére, a törvényi előírásokra vagy a PSZ követelményeire, valamint saját vagy harmadik személyek termékeinek a továbbfejlesztésére tekintettel a Wirecard CEE fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéses szolgáltatásokat legalább azonos értékű vagy más, a célnak megfelelő szolgáltatással helyettesítse. A szolgáltatatás PSZ részéről történt módosítása a jelen szerződés értelmében mindig azonos értékű szolgáltatásnak minősül, mely nem jogosítja fel az Ügyfelet a Wirecard CEE-vel kötött szerződés felmondására Az Ügyfél felel a saját infrastruktúrájának az internet eléréshez szükséges kialakításért és viseli a nyilvános hálózaton keresztül a Wirecard CEE rendszeréhez való hozzáférés költségeit A fentnevezett szolgáltatásokon kívül más nem tartozik a szolgáltatások köréhez. Így különösen az Ügyfél maga köteles a csatlakozást végrehajtani, mely nem része a Wirecard CEE szolgáltatásának. A szerződéses szolgáltatásokon felül nyújtott ingyenes szolgáltatásokat a Wirecard CEE eltérő külön megállapodás hiányában - bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül beszüntetni. 3. A szolgáltatás terjedelme 3.1. Jelen megállapodás időtartama alatt a Wirecard CEE szoftver-, kommunikációs és számítógépes szolgáltatásokat, valamint további olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ügyfél a Wirecard CEE termékeivel (a továbbiakban Wirecard CEE termékek ) összekapcsolja az internetjelenlétét és használja azokat. Ezeket a Wirecard CEE termékeket az Ügyfél kizárólag saját termékeihez és szolgáltatásaihoz használhatja. Más célra való felhasználás nem megengedett. Különösen nem megengedett a Wirecard CEE termékeken keresztül rendelkezésre bocsátott szoftver tranzakciókat harmadik személy számára, azok nevében lebonyolítani. A Wirecard CEE termékekhez kapcsolódó szolgáltatás leírás jelen megállapodás részét képezi. A pontos szolgáltatás leírás csak annyiban kötelező, amennyiben a Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációból az kitűnik. A Wirecard CEE termékekre vonatkozó szolgáltatások leírása a Wirecard CEE honlapján (www.wirecard.at) szabadon megtekinthetők A Wirecard CEE a jelen megállapodás alapján nem végez pénzforgalmi szolgáltatást az Ügyfél részére. Ennek következtében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt. ), illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft. ) vagy pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt. ) rendelkezései a jelen megállapodásra nem irányadóak. 4. Tájékoztatási kötelezettségek 4.1. Az Ügyfél mindig köteles egy vagy több aktuális e- mail címet a Wirecard CEE tudomására hozni, amelyen keresztül a szerződő felek a kapcsolatot tartják. Az ezen címekre küldött értesítések mindaddig joghatályos közlésnek minősülnek, amíg új cím nem kerül a Wirecard CEE tudomására Az Ügyfél köteles továbbá a szerződéskötéskor a Wirecard CEE tudomására hozni azon személyeket, akikkel a Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 01/07

2 A Wirecard CEE joghatályos megállapodásokat köthet, és üzleti kapcsolatba léphet. Ezek a személyek egy ügyfélazonosítót kapnak, és csak ők jogosultak a Wirecard CEE-tól felvilágosítást kérni vagy a Wirecard CEE felé joghatályos akaratnyilatkozatokat tenni. Tekintettel a jelen ÁSZF hatályba lépése előtt létrejött üzleti kapcsolatokra a Wirecard CEE jogosult az eddig tudomására hozott vagy ismert személyek részére is tájékoztatást adni Kizárólag a cégnyilvántartásba bejegyzett és képviseleti joggal rendelkező szervek jogosultak a Wirecard CEE felé jogi kötőerővel bíró akaratnyilatkozatokat tenni Az Ügyfél köteles valamennyi iratot, adatot, fájlt, információt, dokumentumot vagy egyéb anyagot, amely a Wirecard CEE szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, kellő időben, hiánytalanul és hibamentesen, valamint az eredmény eléréséhez alkalmas vagy a Wirecard CEE vagy a hatóságok vagy a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározott formában a Wirecard CEE-nek átadni Wirecard CEE köteles ezeket az iratokat és adatokat titokban tartani. Azok az adatok, amelyek különösen a PSZ vagy a számítógépes központ nevében vagy képviseletében eljáró vagy harmadik személy számára szükségesek, a jelen megállapodás időtartama alatt, a jelen megállapodás teljesítése érdekében ezen személyek részére bármikor továbbadhatók. Az Ügyfél ezt elfogadja, és a jelen megállapodás aláírásával ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok marketing vagy reklám célra harmadik személy részére való átadása tilos Az Ügyfél, a használó, és a Wirecard CEE bármely információjának igénybevevője a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Wirecard CEE az adataikat a jelen megállapodás időtartama alatt saját marketingtevékenységére felhasználja és ebből az okból távközlési eszközön keresztül az elektronikus távközlésről szóló évi C. törvény 140. és 162 -a értelmében (többek között telefonon, ben) felvegye velük a kapcsolatot, aminek során a Wirecard CEE garantálja, hogy nem ad át adatokat marketing célból harmadik személyeknek. Az Ügyfél, használó, igénybevevő ezen hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. Wirecard CEE annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásokat továbbfejlessze és az Ügyfelet optimálisan kiszolgálja egy olyan funkciókkal rendelkező rendszert működtet, amely, felhasználói szinten kiértékeli a kattintásokat. Az Ügyfél, használó és igénybevevő az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. A Wirecard CEE termékek funkciójával vagy státuszával összefüggő jelentések (pl. karbantartási munkákkal vagy kimaradásokkal kapcsolatos információ) a szerződés teljesítésének keretében bármikor megküldhetők. összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: E-kertv. ) foglaltakon felül nem felel Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Wirecard CEE kérésére haladéktalanul és teljeskörűen megküldi részére az általa ténylegesen vagy tervezetten használt termékek vagy szolgáltatások típusát vagy használatát. A fenti adatokból ki kell tűnnie, mely termékek milyen termék- vagy interface verzióban, az Ügyfél mely e-kereskedelmi vagy szoftver applikációjában kerülnek alkalmazásra. Ezen felül meg kell adni, hogy a Wirecard CEE terméke mely domain, aldomain vagy aloldalba van ténylegesen vagy tervezetten belefoglalva Amennyiben az Ügyfél olyan adatokat továbbít a Wirecard CEE-nek, amelyek az Ügyfél kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, úgy azt a Wirecard CEE-vel közölnie kell. Wirecard CEE kizárólag ezeknek a jogoknak a saját maga által történt szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértéséért felel. A Wirecard CEE nem felel azonban ezeknek a jogoknak a harmadik személy általi megsértésért. Wirecard CEE a törvény által előírt ideig megőrzi az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott vagy a szerződés lebonyolításával összefüggésben keletkezett adatokat. Az Ügyfél ezt elfogadja, és a jelen megállapodás aláírásával ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Ezen időtartamon túli őrzés nincsen Amennyiben az Ügyfél és harmadik személy közötti szerződéses jogviszonyokban olyan változások következnek be, amelyek a Wirecard CEE-val fennálló szerződéses jogviszonyt befolyásolhatják, az Ügyfél köteles ezt a Wirecard CEE-vel haladéktalanuk közölni. A Wirecard CEE nem köteles a termékei Ügyfél általi használatának jövőbeni változásait tekintetbe venni, és ennek ellenére a szerződés lejártáig fenntartja magának erre az esetre a szerződés szerinti díjazásra vonatkozó jogát Az Ügyfél kifejezetten feloldja a számlavezető hitel- vagy bankintézetét a Hpt. 51. (1) bekezdése a) pontja szerinti banktitokra vonatkozó rendelkezések alól és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. vagy Adatvédelmi törvény ) 5. (1) bekezdése a) pontja alapján kifejezetten hozzájárul az adatai feldolgozásához és kezeléséhez, amennyiben ez az Ügyfél fizetőképességére, tartózkodási helyére vonatkozó és a megbízási jogviszony teljesítéséhez szükséges adatait érinti. Az Ügyfél utasítja továbbá a hitel-, illetve bankintézetet, hogy a Wirecard CEE-nek teljeskörű és valóságnak megfelelő tájékoztatást adjon. Hitel- és bankintézet alatt értendő valamennyi olyan intézmény, amely bel- és külföldön banki vagy a banki ügyletekhez hoz hasonló ügyleteket bonyolít Az Ügyfél kijelenti, hogy az iratok tekintetében legalább használati-, illetve továbbadási joga van és ezeket jogszerűen szerezte meg. Az Ügyfél felel a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi törvény rendelkezéseinek a betartásáért. Amennyiben harmadik személyek a Wirecard CEE ellen peres eljárást indítanak, úgy az Ügyfél köteles a Wirecard CEE-t a kár- és egyéb peres igények alól mentesíteni. Wirecard CEE az Ügyfél által megadott információkért vagy adatokért a magyar elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 5. Felelősség / Szavatosság 5.1. A felek rögzítik, hogy az interneten keresztüli fizetési tranzakciók lebonyolításakor egy többszemélyes szerződéses jogviszony létesül. A Wirecard CEE kizárólag mint az Ügyfél meghatalmazottja lép fel A harmadik személyek mint például a PSZ vagy a fogyasztók által elkövetett hibákért a Wirecard CEE bármely felelőssége vagy szavatossága kizárt. Ez Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 02/07

3 A vonatkozik a PSZ, az Ügyfél vagy más harmadik személy fizetőképtelenségének esetére is. 6. Szerződés időtartama és megszűnése 5.3. Wirecard CEE a szolgáltatás nyújtása keretei között kizárólag szándékosan vagy súlyos gondatlan magatartásával okozott kárért felel. A hanyag gondatlanságból eredő károkért a Wirecard CEE nem felel. Wirecard CEE felelőssége kizárt azért az elmaradt haszonért, eljárási költségért és károkért, amelyek a Wirecard CEE felelősségbiztosítása alapján a káresemények esetére fizetendő maximális fedezeti összeget meghaladják Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE teljesítését haladéktalanul megvizsgálni és bármely hibát vagy kárt azonnal kifogásolni, illetve közölni. Amennyiben ezen közlési vagy kifogásolási kötelezettségének 24 órán belül nem tesz eleget, úgy a szavatossági és helytállási igényei elévülnek. Egyéb engedélyek esetében a kifogásolást a hiba jellegének és terjedelmének pontosan körülírásával kell megtenni Azokért a károkért, amelyek bizonyos körülmények következtében harmadik személyek körében keletkeznek (például lefagyás vagy vírusok, trójai programok és ehhez hasonlók által okozott hibák, vagy például áramszolgáltató által okozott hiba, stb.) a Wirecard CEE nem vállal felelősséget A Wirecard CEE különösen nem felel a rendszer rendelkezésre állásának vagy használhatóságának átmeneti zavaráért, valamint nem vállal felelősséget a felsőbb hatalomra (vis maior) visszavezethető okok miatt keletkezett károkért A Wirecard CEE részéről történt tanácsadás az Ügyfelek részére történt segítségnyújtásnak tekintendő. Amennyiben ezért külön ellenérték kifejezetten nem kerül kikötésre, a Wirecard CEE felelőssége (a Ptk (2) bekezdése alapján) kizárásra kerül Az Ügyfél felel a Wirecard CEE-vel szemben a saját felróható magatartásával okozott károkért, vagy amelyek a vele kapcsolatban álló személyek ( különösen PSZ, alvállalkozók, megbízottak, stb.) által keletkeztek A szerződéses jogviszony minden esetben az aláírással vagy a szerződésben megállapodott időpontban kezdődik és amennyiben a megszűnésének időpontja nem lett külön meghatározva - határozatlan ideig tart. A szerződéses jogviszony kezdő időpontja a Wirecard CEE szolgáltatásnyújtásának kezdő időpontja is Az Ügyfél a szerződéses jogviszonyt vagy annak részeit 6 hónapos felmondási idővel a naptári év utolsó napjára felmondhatja; első alkalommal a megrendelést követő naptári év utolsó napjára. Irányadó az az időpont, amikor a nyilatkozat a Wirecard CEE részére beérkezik. Amennyiben a felmondás nem határidőben történik, a szerződéses jogviszony automatikusan továbbfolytatódik Wirecard CEE a szerződéses jogviszonyt 30 napos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára felmondhatja Wirecard CEE jogosult a szerződéses jogviszonyt fontos okból (súlyos vagy ismételt szerződésszegés) bármikor azonnali hatállyal felmondani. Fontos oknak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi körülmények: A felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás megnyílta vagy a német vállalkozások reorganizációjáról szóló törvény szerinti eljárás megindítása A szerződéses jogviszonyból fakadó jogok továbbadása harmadik személyeknek Wirecard CEE szerzői jogainak továbbadása vagy megsértése A jelen szerződés egyéb súlyos vagy ismételt megszegése Az Ügyfél büntetendő magatartása 6.5. A szerződéses kötelezettségek megsértése esetén, így különösen a szerződés szerinti díj határidőben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a Wirecard CEE jogosult a szolgáltatásait azonnali hatállyal korlátozni vagy beszüntetni anélkül, hogy ezáltal a szerződés automatikusan megszűnne vagy Wirecard CEE a díjazásról lemondana A szerződés tárgyát képező szoftverek és interfacek valamint a felhasználói felületek számos felhasználási lehetőségre lettek tervezve és nem lehet figyelembe venni valamennyi elképzelhető alkalmazási esetet. Ezen sokrétű felhasználási lehetőségre, valamint annak összetettségére a szoftverek rendszerint nem szállíthatók le hibamentesen. Amennyiben olyan hibáról van szó, amely a szokásos gondosság mellett nem kell, hogy felismerhető legyen, nem történt hibás teljesítés. Különösen nem tesz a Wirecard CEE a kompatibilitásra vonatkozóan ígéretet Wirecard CEE nem vállal felelősséget bármely az Ügyfél által megadott vagy átadott adatok helyességének, valódiságának és teljességének megvizsgálásáért A felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Wirecard CEE szolgáltatásainak ellenértékét kifejezetten a Ptk. felelősségvállalás korlátozásáról, illetve kizárásáról szóló előírásai értelmében határozták meg, és az ilyen módon a jelen megállapodásban kikötött felelősségi előírások megfelelnek a Ptk. előírásainak A szerződést felmondó és megszüntető nyilatkozatokat ajánlott levél útján a másik szerződő fél felé kell megtenni, amely esetben az az időpont irányadó, amikor a szerződő fél a nyilatkozatot megkapta. 7. Nyilatkozatok 7.1. A szerződő felek között joghatályos nyilatkozatok, amennyiben szigorúbb forma nem került előírásra (l. pl. szerződést felmondó és megszüntető nyilatkozatok), kizárólag írásban tehetők, amelybe az elektronikus út is beletartozik. A szerződés megkötésével az Ügyfél kijelenti, hogy Wirecard CEE az e-kereskedelemről szóló törvényben előírt tájékoztatási és egyéb kötelezettségeinek (így különösen az E-kertv. 5. -ában foglalt kötelezettségeinek) a honlapján eleget tett és ennek megfelelően az Ügyfél tájékoztatásra és informálásra került. 8. A szolgáltatás időtartama Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 03/07

4 A 8.1. Wirecard CEE a tranzakcióit alapvetően néhány másodperc alatt bonyolítja le A tervezett karbantartási időszak és annak előrelátható időtartama előre meghirdetésre kerülnek. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy a karbantartási munkák ideje alatt a rendszer nem elérhető Amennyiben a rendszerprobléma vagy a nem tervezett szükséges karbantartási munkák miatt késedelem következne be vagy a rendszer nem lenne elérhető, a Wirecard CEE-nek lehetősége van a szolgáltatást 48 órán belül újraindítani. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat keretei között jogellenes vagy jóerkölcsbe ütköző tartalmat nem tehet hozzáférhetővé, nem küldhet el, vagy nem tehet lehívhatóvá. Ez különösen azokra a tartalmakra vonatkozik, amelyek harmadik személyek jogait sértik, vagy harmadik személy jogellenes vagy jóerkölcsbe ütköző tartalmát egy link segítségével magáévá tesz Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE-t haladéktalanul (de legkésőbb a felmerüléstől számított 24 órán belül) tájékoztatni a Wirecard CEE termékek zavarairól és a feltételezett hibás működésről, továbbá a hiba elhárítása és az okok keresése során a Wirecard CEE-t támogatni. A kifogásolás, illetve a zavar- vagy hibabejelentés késedelme valamennyi szavatossági és kártérítési igény kizárását eredményezi. 9. Rendszerfeltételek és az Ügyfél kötelezettségei 9.1. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a számítógépes rendszere alkalmas legyen a Wirecard CEE tranzakcióinak lebonyolítására. Az Ügyfél a rendelkezésére bocsátott szoftvert kellő időben és szakszerűen karbantartja vagy karbantartatja, ellenkező esetben a Wirecard CEE nem vállal semmilyen ez irányú felelősséget. Ezen felül köteles a nála felmerülő adatokról biztonsági másolatot készíteni. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy ennek során a PSZ előírásait betartja és bizonyos adatokat adott esetben nem vagy csak rejtett formában tárolhat. Az Ügyfél a Wirecard CEE által a rendelkezésére bocsátott frissítéseket és a rendszerének rendszeres biztonsági felülvizsgálatait maga végzi el A titoktartási rendelkezéseken felül az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy különösen a hozzáférési adatokat, jelszavakat, tanúsítványokat valamint valamennyi érzékeny adatot, illetve olyan adatot és információt, amely a természeténél fogva vagy kifejezetten akként kerültek megjelölésre, megfelelően titokban tartja. Az Ügyfél felel valamennyi, a jelen rendelkezés figyelmen kívül hagyásából eredő kárért A Wirecard CEE termékek beüzemelését és gondozását az Ügyfél saját veszélyre és felelősségre végzi el. Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE termékeket előírásszerűen használni és minden használatot vagy cselekményt abbahagyni, amely Wirecard CEE-t, más használót vagy PSZ-t károsíthat vagy veszélyeztethet. Rendeltetésszerű használat alatt értendő valamennyi utasítás, javaslat és más hasonlók betartása is, amelyeket a Wirecard CEE a szerződéskötés időpontjában és a kezelési- és telepítési útmutatóban feltüntet, valamint amelyeket szükség esetén utólag átad az Ügyfélnek. Az Ügyfél köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a számítógépes rendszere mentes-e a vírus és szabotázsprogramoktól, továbbá köteles a biztonsági standardokat a technika aktuális állása szerint betartani. Különösen ide tartozik az adathalászattal, illetve bármilyen más visszaéléssel szembeni szervezeti és technikai megelőzés. Az Ügyfél garantálja továbbá a rendszeres adatvédelmet. Felelősségi körébe tartozik a Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott tranzakciós adatok hozzárendelése a saját adatállományához, valamint ezen hozzárendelések biztosítása Azon adatátvitel, amely nem a termék szokásos használatán alapszik, minden esetben az Ügyfél kockázata Az Ügyfél a Wirecard CEE javára, térítésmentesen és látható helyen feltünteti valamennyi, a Wirecard CEE szolgáltatásával összefüggő internetoldalán a Wirecard CEE szakmában szokásos méretű logóját és feliratát, illetve a termékei feliratát Fordítva, a Wirecard CEE térítésmentesen felhasználhatja az Ügyfél logóját és feliratát, valamint annak nevét, cégét, tevékenységének leírását, márkáját vagy egyéb egyedi ismertetőjelét az általa létrehozott internetoldalakon reklám céljából, illetve a Wirecard CEE-ről szóló más publikációkban és tudósításokban Az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul a szerződés teljesítéséhez szükséges és az azzal összefüggésben álló adatok, tárgyalási jegyzőkönyvek jelen megállapodás időtartama alatt és a szerződés céljára való tárolásához. 10. Díjazás Az Ügyfél a használati jogokért (licencért) egyszeri díjat fizet. Ez a díj a megrendelés, illetve az ajánlat aláírásakor a Wirecard CEE mindenkor közétett díjaiból következik. A jelen szerződésben biztosított használati jog csak a fenti díj teljes megfizetésével száll át az Ügyfélre A használati jog biztosítása előtt az Ügyfél a Wirecard CEE egyetértésével tesztelheti a termékeit A szolgáltatásnyújtás költségeit a Wirecard CEE naptári negyedévenként előzetesen számolja el. Az ezen felüli költségek (illetve a tranzakciós költségek) esetében a szerződés szerinti díjigény szolgáltatásonként utólag esedékes és közvetlenül a számlázást követően fizetendő meg Az Ügyfél a Wirecard CEE által kiállított számlák ellen haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 14 napon belül, írásban tehet kifogást, ellenkező esetben azok elfogadottnak tekintendők Amennyiben a PSZ a Wirecard CEE-re olyan költségeket terhel, amelyek az Ügyféllel fennálló megbízási jogviszonyból erednek, vagy a tranzakciók miatt szükségesek, úgy Wirecard CEE jogosult ezeket az Ügyfélre továbbterhelni Valamennyi díj euróban kifejezett nettó díj, amely nem tartalmazza a csomagolási és csomagküldési költségeket valamint a mindenkori jogügyleti díjakat. Az ÁFA meg- Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 04/07

5 A fizetésre az Ügyfél köteles Amennyiben a Wirecard CEE olyan szolgáltatást nyújt, amely nem része valamely külön megállapodásnak, úgy ezek külön számlázandók. A Wirecard CEE költségbecslései eltérő megállapodás hiányában díjkötelesek, melyekhez a felek nincsenek kötve. A Wirecard CEE díjigényével szemben az Ügyfél részéről történő beszámítás sem a jelen sem egyéb megállapodás alapján nem megengedett (kompenzáció tilalma) Késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke az Európai Központi Bank által közzétett alapkamat + 10%, amely évente tőkésítésre kerül Minden olyan felszólításért, amire az Ügyfél nem vagy nem határidőben történt fizetése miatt kerül sor, 15,- euró fizetendő. Szakértő (l. ügyvédek, követelés behajtó irodák, stb.) bevonása esetén valamennyi a követelésbehajtás során keletkező, a peres eljárást megelőző költség kártérítés jogcímén az Ügyfelet terheli Az Ügyfél a szerződéskötéssel a szerződés idejére megkapja a termék műfelhasználására vonatkozó hozzájárulást. A szerződés megszűnésekor az Ügyfél köteles minden további használattal haladéktalanul felhagyni és valamennyi rendelkezésére bocsátott felszerelést és adatot haladéktalanul visszaszolgáltatni. Valamennyi adat másolatát, különösen szoftvereket, jelszavakat és dokumentációkat haladéktalanul törölni kell A jelen pontban meghatározott tilalom megsértése esetén az Ügyfél kötbér fizetésére köteles. Ez nem érinti az ezen túlmenő kártérítési és a jogsértés abbahagyására vonatkozó (ideértve a szerzői jogi) igényeket. 13. Linkek Amennyiben a Wirecard CEE honlapjai más honlapokra utalnak ( linkelt ), úgy ez csak információs célt szolgálhat. Ezen oldalak tartalmáért a Wirecard CEE semmilyen felelősséget nem vállal A szerződéskötéskor megállapodott díjak értékbiztosítottak. A évi osztrák fogyasztói árindex vagy az annak helyére lépő index változásainak megfelelő mértékben módosulnak. Viszonyítási alapnak az adott szerződéskötéskori hónap indexe minősül. Amennyiben a változások az addig irányadó összeg 5%-át nem haladják meg, úgy azokat nem kell figyelembe venni. Amennyiben meghaladják, úgy a teljes változást attól a hónaptól kezdődően kell figyelembe venni, amelyben az 5%-os határ átlépésre került, amely igény visszamenőlegesen is érvényesíthető. A megemelt díj érvényesítésének elmaradása nem jelent lemondást az emelési igényről. A Wirecard CEE a visszamenőleges elszámolásra a szerződés teljes időtartama alatt jogosult a törvényes elévülési idő (5 év) kizárása mellett. 14. Titoktartás Mindkét szerződő fél köteles valamennyi, a szerződéses jogviszony alatt vagy bármely más módon a tudomásukra jutott üzleti és üzemi titkot titokban tartani Amennyiben az Ügyféllel fennálló szerződéses kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében a Wirecard CEE harmadik személyek számára adatokat így különösen a jelen megállapodás 4.11 bekezdése szerinti adatokat - kell hozzáférhetővé tegyen, úgy az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul ezen adatok nyilvánosságra hozatalához és továbbításához, és az Ügyfél lemond minden ebből eredő igényéről. 11. Továbbadás Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE által a rendelkezésére bocsátott valamennyi szolgáltatás (szoftvertermékek, használati jogok és hasonlók), valamint információk továbbadásától tartózkodni. 15. A szoftvertelepítéssel vagy anélkül lebonyolított tranzaciók használatára vonatkozó külön rendelkezések A Wirecard CEE nem kizárólagos jogot biztosít az Ügyfélnek arra, hogy a megrendeléssel, illetve az ajánlat elfogadásával megszerzett licenceket a jelen szerződés feltételeinek megfelelően használja. 12. Szerzői jogok A Wirecard CEE valamennyi szerzői joga védelem alatt áll. Az erre vonatkozó jog biztosítása kizárólag a jelen pontban meghatározott előírások szerint lehetséges Az Ügyfél maga felelős az általa kívánt eredmény eléréséhez szükséges funkciók és termékek kiválasztásáért, valamint ezek telepítéséért. A telepítés, az oktatás, a termékek kezelése, valamint a tanácsadás nem tárgya a licencszerződésnek. Az Ügyfél kérésére erre vonatkozóan külön megállapodás köthető Az Ügyfél nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a szoftvereket, szolgáltatásokat és információkat kizárólag saját célra és saját költségére a megállapodott terjedelemben használja. Nem megengedett a saját vagy más nevében harmadik személy javára történő eljárás a Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott szolgáltatások használatán keresztül. A termékek vagy a kísérő anyagok sokszorosítása ugyancsak tilos Az Ügyfél a jelen szerződés tárgyát képező licencet a Wirecard CEE-n keresztüli tranzakciók lebonyolításához, a vállalatának valamennyi felhasználási céljára használhatja, függetlenül a különböző honlapoktól és domainektől, mindaddig, amíg ezt saját nevében és költségére teszi, továbbá az ajánlat a jellemző üzleti tevékenységével összefügg, és minden a licencen keresztül teljesített kifizetés PSZ-enként külön kijelölt elfogadói szerződés alapján keresztül elszámolásra. Az egyes fizetési módok licencenként egy szerződésen, illetve egy konfigurációs készleten, illetve egy számlán keresztül, illetve felhasználási esetenként egy Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 05/07

6 A szerződéses számmal kerülnek lebonyolításra a PSZ-nél. A konszernszintű használathoz külön megállapodás szükséges A szerződésszerű használat érdekében az Ügyfél jogosult a szoftvereket a szerveren tárolni. Az Ügyfél a szoftvereket merevlemezen tárolhatja és a rendeltetésszerű használat keretein belül sokszorosíthatja. Az Ügyfél jogosult továbbá szükséges számú biztonsági másolatot készíteni. A Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott dokumentáció (részek) sokszorosítása nem megengedett. A szoftvereket csak a Wirecard CEE által ajánlott olyan számítógépeken és rendszerkonfigurációval szabad alkalmazni, amelyek speciálisan a szoftverre lettek kifejlesztve. A szoftver más rendszerkörülmények közötti felhasználása a szoftver tulajdonságát és működését megváltoztathatja és ezért nem megengedett. Az Ügyfél még hibaelhárítás okán sem jogosult a szoftvereket lefordítani, megváltoztatni, átdolgozni vagy a szoftvert dekompilálni, visszafejteni vagy szétbontani Amennyiben az Ügyfélnek a szoftver más függetlenül létrehozott számítógépprogramokkal való interoperatibilitásához információra van szüksége, úgy mindenekelőtt egy erre vonatkozó megkeresést kell a Wirecard CEE részére benyújtania. A Wirecard CEE fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A fentieken túlmenően a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak. A szoftver bérbeadása vagy egyéb, ingyenesen vagy ellenérték fejében való továbbadása nem megengedett A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a szerződésszegést elkövető fél a szerződéses jogviszony utolsó 6 hónapjára járó díjnak megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles a másik fél részére, amely független az azt meghaladó kártérítési igényektől. 16. Karbantartásra és támogató szolgáltatásokra vonatkozó különös rendelkezések (a továbbiakban KSZ) A jelen szerződés tárgyát képező KSZ alapján a Wirecard CEE a műszaki változások és továbbfejlesztések, valamint a jogszabályi előírások változása következtében szükséges szoftver-hozzáigazításokat (update-eket, frissítéseket) bocsát az Ügyfél rendelkezésére, továbbá támogatja az Ügyfelet azon problémák megoldásában, amelyek a Wirecard CEE termékek implementálása, használata vagy működése során léphetnek fel. A KSZt a Wirecard CEE alapvetően távközlési eszközökön keresztül biztosítja. A Wirecard CEE a szoftver-hozzáigazításnál saját belátása szerint dönti el, hogy a KSZ-t mikor és mekkora terjedelemben végzi el, továbbá nem köteles a módosításokat azonnal elvégezni. A Wirecard CEE kellő időben és megfelelő cselekménnyel köteles reagálni. A fenti szolgáltatásokat a Wirecard CEE külön megállapodás keretében teljesíti és díj ellenében vagy ingyenesen nyújtja. Amennyiben olyan szolgáltatás nyújtására kerül sor külön díjazás ellenében, amelyre a külön megállapodás nem terjed ki, úgy erre az Ügyfél figyelmét fel kell hívni A KSZ támogatás csak azon termékek esetében kerülhet alkalmazásra, amelyeket a Wirecard CEE nyilvánosságra hozott, jogszerűen engedélyeztetett és nem módosított. Harmadik személyek termékei, mint a Compiler, a Runtime-ok és a további eszközök, kiegészítők (AddOn) vagy más cégek hozzáigazításai nem támogatottak. Azon hibák, amelyek a program használatát objektíve el nem várható módon olyan mértékben korlátozzák, hogy a hiba elhárításával a következő rendszeres programváltozatig nem lehet várni, úgy a hibák a Wirecard CEE választása szerint a mindenkor aktuális programváltozatban kerülnek kijavításra, illetve a feltételezhető megkerülésre történő felhívással vagy szükségmegoldással kerülnek kompenzálásra. A Wirecard CEE a hibabejelentés beérkezését követően a hibaelhárítást haladéktalanul megkezdi és a hibaelhárítás befejezését követően lehetővé teszi, hogy az Ügyfél annak eredményét lehívja KSZ egyénileg és alapvetően a nyitvatartási idő alatt kerül elvégzésre. Wirecard CEE ezen túlmenően egy 24 órás kollektív rendszerfelügyeletet és újra beüzemeltetést magába foglaló KSZ-t is nyújt A Wirecard CEE által rendelkezésére bocsátott különleges-megoldások vagy átültetési segítségek, úgymint a plugin-ok esetében, az Ügyfélnek nincsen semmilyen igénye a KSZ-re, minek következtében semmilyen hátrány vagy kár (különösen az frissítés, hozzáigazítás és más hasonlók lehetetlenülése) nem írható a Wirecard CEE terhére. 17. Felmentő záradék Amennyiben a jelen ÁSZF vagy akár a szerződéses jogviszony egyes rendelkezései érvénytelenné vagy semmissé válnak, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét Az érvénytelen rendelkezések helyére automatikusan olyan rendelkezések lépnek, amelyek az érvénytelen rendelkezések gazdasági céljához a lehető legközelebb állnak. Ebben az esetben különösen a szerződés célja és értelme irányadó A (kiegészítő) értelmezés során azon hatályos magyar jogszabályokat kell irányadónak tekinteni, amelyek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági céljának a lehető legjobban megfelelnek. Amennyiben az ilyen értelmezés jogi okok miatt nem lehetséges, a felek kötelezik magukat, hogy jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek Értelemszerűen alkalmazandó az előző bekezdés abban az esetben is, ha a jelen megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során szabályozási hézag merül fel. 18. Irányadó jog Jelen szerződéses jogviszonyra elsősorban a már megkötött egyes megállapodások (különösen a Wirecard CEE ajánlata az Ügyfél megrendelésével vagy ajánlatvisszaigazolásával együtt) és a jelen általános szerződési feltételek és bármely más, írásbeli külön megállapodások irányadók. A Wirecard CEE kizárólag a jelen szerződési feltételek alkalmazásával köti meg a szerződéseit. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket így különösen a jelen megállapodás 3.3, 4.9, 4.11, 5, 6.4, 6.5, 9.1, 9.5, 15.4, 15.5 pontjait megismerte és azokat kifejezetten elfogadja. Másodlagosan a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Amen- Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 06/07

7 nyiben jogszabályi változás vagy a szerződéses feltételek módosulása vagy az Ügyfél szerződéses partnerének előírásai vagy a Wirecard CEE miatt a jelen ÁSZF műszaki, gazdasági vagy jogi szempontból való módosítása válna szükségessé, úgy a Wirecard CEE jogosult az ÁSZF-et a feltétlenül szükséges mértékben módosítani. Az Ügyfél a fentiekhez más most kifejezetten hozzájárul. A módosítás az új ÁSZF Wirecard CEE általi közzétételével lép hatályba. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen megállapodásra a magyar jog irányadó. A bécsi vételi egyezmény alkalmazását a felek kifejezetten kizárják A 19. Jogutódlás Valamennyi szerződéses rendelkezés a szerződő felek különös és/vagy egyetemleges jogutódaira átruházandó. 20. Nyelv A szerződéses, megrendelési és az üzleti nyelv a magyar. Amennyiben a dokumentumok az üzleti eljárás során a magyar nyelvtől eltérő nyelven kerülnek megszerkesztésre, úgy kétség esetén mindig a magyar nyelvű szövegezés az irányadó. 21. Teljesítés helye és illetékesség A teljesítés helye a Wirecard CEE székhelye. A szerződő felek a jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi jogvitájukkal, így különösen annak megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, míg a megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Győri Törvényszék (korábbi neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság) kizárólagos illetékességét kötik ki. A Általános Szerződési Feltételei Primoschgasse Klagenfurt Állapot: április Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 07/07

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám:

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltatás A TR-ZALA PETROL Kft. mint Szolgáltató egy információs rendszert működtet amelynek neve Bau-Projekt. A TR-ZALA PETROL Kft szolgáltatás kommunikációs és

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM I. Alapfogalmak...3 II. A szerződés létrejötte...4 III. Az ÁSZF hatálya...4 IV. Az ÁSZF

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2015. március 09. és 2015. április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport által szervezett Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az EurópaTender Kft-nek az interneten keresztül történő biztosítási alkuszi tevékenységére vonatkozó, a megbízási

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Yves Rocher mobil alkalmazás Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Eletkepesangol.hu Általános Szerződési Feltételek Nagymaros, 2015. február 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben