A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)"

Átírás

1 A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként vagy SZV-ként is szerepelhet. Amennyiben a Általános Szerződési Feltételei használókat, illetve szolgáltatást igénybevevőket említ, ott azon személyek értendők, akik szándékosan a Wirecard CEE információs forrásait, mint például annak honlapját használják, látogatják, illetve igénybe veszik Wirecard CEE ezen felül a szerverén biztosítja az Ügyfél részére az Ügyfél által a szolgáltatás leírásnak megfelelően választott Wirecard CEE termék működtetéséhez szükséges kapacitást az interneten vagy más nyilvános hálózaton keresztül (a továbbiakban: WWW). A Wirecard CEE ezen szerverei állandó összeköttetéssel vannak csatlakoztatva a WWW-hez. Wirecard CEE csak a fizetési felület (Wirecard CEE termékek) működéséért, valamint a WWW-vel való összeköttetés fenntartásáért felel. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy ő felel valamennyi, a PSZ által a Wirecard CEE részére kiállított konfigurációs adat időben való továbbításért. Az Ügyfél vagy más internet használó számítógépének a Wirecard CEE szerveréhez történő kapcsolódása nem a Wirecard CEE kockázatára történik Pénzügyi szolgáltató (a továbbiakban: PSZ) minden kibocsátó, ajánlattevő vagy üzemeltető, ideértve a fizetési eszköz vagy fizetési rendszer engedélyének jogosultját (kártyaszolgáltató társaságok, bankok, stb.). 2. Szerződéses jogviszony 2.1. Wirecard CEE az Ügyfélnek felkínálja annak lehetőségét, hogy pénzforgalmi tranzakciókat bonyolítson le az interneten keresztül a PSZ segítségével, annak elfogadói szerződése alkalmazásával. Ezeket az elfogadói szerződéseket az Ügyfélnek külön kell megkötnie. A Wirecard CEE megbízása független a PSZ-szel megkötött szerződésektől Wirecard CEE emellett rendelkezésre bocsátja a megfelelő szoftvereket, interfaceket, dokumentációt, szervízszolgáltatásait, felhasználói felületét és knowhow-ját Wirecard CEE az Ügyfél meghatalmazott képviselőjeként, annak költségére lép fel a PSZ-szel szemben. Valamennyi fél vállalkozónak minősül a magyar polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk. ) értelmében. A Wirecard CEE és a fogyasztók közötti szerződéses jogviszonyokra a jelen ÁSZF csak annyiban alkalmazandó, amennyiben az nem ütközik kógens fogyasztóvédelmi rendelkezésbe Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy az internet jellemzőiből fakadóan a más internetrésztvevőkhöz való megszakításoktól mentes és folyamatosan működőképes hozzáférés biztosítása nem képezi a Wirecard CEE szerződéses szolgáltatásainak körét Az internet műszaki és gazdasági fejlődésére, a törvényi előírásokra vagy a PSZ követelményeire, valamint saját vagy harmadik személyek termékeinek a továbbfejlesztésére tekintettel a Wirecard CEE fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéses szolgáltatásokat legalább azonos értékű vagy más, a célnak megfelelő szolgáltatással helyettesítse. A szolgáltatatás PSZ részéről történt módosítása a jelen szerződés értelmében mindig azonos értékű szolgáltatásnak minősül, mely nem jogosítja fel az Ügyfelet a Wirecard CEE-vel kötött szerződés felmondására Az Ügyfél felel a saját infrastruktúrájának az internet eléréshez szükséges kialakításért és viseli a nyilvános hálózaton keresztül a Wirecard CEE rendszeréhez való hozzáférés költségeit A fentnevezett szolgáltatásokon kívül más nem tartozik a szolgáltatások köréhez. Így különösen az Ügyfél maga köteles a csatlakozást végrehajtani, mely nem része a Wirecard CEE szolgáltatásának. A szerződéses szolgáltatásokon felül nyújtott ingyenes szolgáltatásokat a Wirecard CEE eltérő külön megállapodás hiányában - bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül beszüntetni. 3. A szolgáltatás terjedelme 3.1. Jelen megállapodás időtartama alatt a Wirecard CEE szoftver-, kommunikációs és számítógépes szolgáltatásokat, valamint további olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ügyfél a Wirecard CEE termékeivel (a továbbiakban Wirecard CEE termékek ) összekapcsolja az internetjelenlétét és használja azokat. Ezeket a Wirecard CEE termékeket az Ügyfél kizárólag saját termékeihez és szolgáltatásaihoz használhatja. Más célra való felhasználás nem megengedett. Különösen nem megengedett a Wirecard CEE termékeken keresztül rendelkezésre bocsátott szoftver tranzakciókat harmadik személy számára, azok nevében lebonyolítani. A Wirecard CEE termékekhez kapcsolódó szolgáltatás leírás jelen megállapodás részét képezi. A pontos szolgáltatás leírás csak annyiban kötelező, amennyiben a Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációból az kitűnik. A Wirecard CEE termékekre vonatkozó szolgáltatások leírása a Wirecard CEE honlapján (www.wirecard.at) szabadon megtekinthetők A Wirecard CEE a jelen megállapodás alapján nem végez pénzforgalmi szolgáltatást az Ügyfél részére. Ennek következtében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt. ), illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft. ) vagy pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt. ) rendelkezései a jelen megállapodásra nem irányadóak. 4. Tájékoztatási kötelezettségek 4.1. Az Ügyfél mindig köteles egy vagy több aktuális e- mail címet a Wirecard CEE tudomására hozni, amelyen keresztül a szerződő felek a kapcsolatot tartják. Az ezen címekre küldött értesítések mindaddig joghatályos közlésnek minősülnek, amíg új cím nem kerül a Wirecard CEE tudomására Az Ügyfél köteles továbbá a szerződéskötéskor a Wirecard CEE tudomására hozni azon személyeket, akikkel a Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 01/07

2 A Wirecard CEE joghatályos megállapodásokat köthet, és üzleti kapcsolatba léphet. Ezek a személyek egy ügyfélazonosítót kapnak, és csak ők jogosultak a Wirecard CEE-tól felvilágosítást kérni vagy a Wirecard CEE felé joghatályos akaratnyilatkozatokat tenni. Tekintettel a jelen ÁSZF hatályba lépése előtt létrejött üzleti kapcsolatokra a Wirecard CEE jogosult az eddig tudomására hozott vagy ismert személyek részére is tájékoztatást adni Kizárólag a cégnyilvántartásba bejegyzett és képviseleti joggal rendelkező szervek jogosultak a Wirecard CEE felé jogi kötőerővel bíró akaratnyilatkozatokat tenni Az Ügyfél köteles valamennyi iratot, adatot, fájlt, információt, dokumentumot vagy egyéb anyagot, amely a Wirecard CEE szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, kellő időben, hiánytalanul és hibamentesen, valamint az eredmény eléréséhez alkalmas vagy a Wirecard CEE vagy a hatóságok vagy a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározott formában a Wirecard CEE-nek átadni Wirecard CEE köteles ezeket az iratokat és adatokat titokban tartani. Azok az adatok, amelyek különösen a PSZ vagy a számítógépes központ nevében vagy képviseletében eljáró vagy harmadik személy számára szükségesek, a jelen megállapodás időtartama alatt, a jelen megállapodás teljesítése érdekében ezen személyek részére bármikor továbbadhatók. Az Ügyfél ezt elfogadja, és a jelen megállapodás aláírásával ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok marketing vagy reklám célra harmadik személy részére való átadása tilos Az Ügyfél, a használó, és a Wirecard CEE bármely információjának igénybevevője a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Wirecard CEE az adataikat a jelen megállapodás időtartama alatt saját marketingtevékenységére felhasználja és ebből az okból távközlési eszközön keresztül az elektronikus távközlésről szóló évi C. törvény 140. és 162 -a értelmében (többek között telefonon, ben) felvegye velük a kapcsolatot, aminek során a Wirecard CEE garantálja, hogy nem ad át adatokat marketing célból harmadik személyeknek. Az Ügyfél, használó, igénybevevő ezen hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. Wirecard CEE annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásokat továbbfejlessze és az Ügyfelet optimálisan kiszolgálja egy olyan funkciókkal rendelkező rendszert működtet, amely, felhasználói szinten kiértékeli a kattintásokat. Az Ügyfél, használó és igénybevevő az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. A Wirecard CEE termékek funkciójával vagy státuszával összefüggő jelentések (pl. karbantartási munkákkal vagy kimaradásokkal kapcsolatos információ) a szerződés teljesítésének keretében bármikor megküldhetők. összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: E-kertv. ) foglaltakon felül nem felel Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Wirecard CEE kérésére haladéktalanul és teljeskörűen megküldi részére az általa ténylegesen vagy tervezetten használt termékek vagy szolgáltatások típusát vagy használatát. A fenti adatokból ki kell tűnnie, mely termékek milyen termék- vagy interface verzióban, az Ügyfél mely e-kereskedelmi vagy szoftver applikációjában kerülnek alkalmazásra. Ezen felül meg kell adni, hogy a Wirecard CEE terméke mely domain, aldomain vagy aloldalba van ténylegesen vagy tervezetten belefoglalva Amennyiben az Ügyfél olyan adatokat továbbít a Wirecard CEE-nek, amelyek az Ügyfél kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, úgy azt a Wirecard CEE-vel közölnie kell. Wirecard CEE kizárólag ezeknek a jogoknak a saját maga által történt szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértéséért felel. A Wirecard CEE nem felel azonban ezeknek a jogoknak a harmadik személy általi megsértésért. Wirecard CEE a törvény által előírt ideig megőrzi az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott vagy a szerződés lebonyolításával összefüggésben keletkezett adatokat. Az Ügyfél ezt elfogadja, és a jelen megállapodás aláírásával ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Ezen időtartamon túli őrzés nincsen Amennyiben az Ügyfél és harmadik személy közötti szerződéses jogviszonyokban olyan változások következnek be, amelyek a Wirecard CEE-val fennálló szerződéses jogviszonyt befolyásolhatják, az Ügyfél köteles ezt a Wirecard CEE-vel haladéktalanuk közölni. A Wirecard CEE nem köteles a termékei Ügyfél általi használatának jövőbeni változásait tekintetbe venni, és ennek ellenére a szerződés lejártáig fenntartja magának erre az esetre a szerződés szerinti díjazásra vonatkozó jogát Az Ügyfél kifejezetten feloldja a számlavezető hitel- vagy bankintézetét a Hpt. 51. (1) bekezdése a) pontja szerinti banktitokra vonatkozó rendelkezések alól és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. vagy Adatvédelmi törvény ) 5. (1) bekezdése a) pontja alapján kifejezetten hozzájárul az adatai feldolgozásához és kezeléséhez, amennyiben ez az Ügyfél fizetőképességére, tartózkodási helyére vonatkozó és a megbízási jogviszony teljesítéséhez szükséges adatait érinti. Az Ügyfél utasítja továbbá a hitel-, illetve bankintézetet, hogy a Wirecard CEE-nek teljeskörű és valóságnak megfelelő tájékoztatást adjon. Hitel- és bankintézet alatt értendő valamennyi olyan intézmény, amely bel- és külföldön banki vagy a banki ügyletekhez hoz hasonló ügyleteket bonyolít Az Ügyfél kijelenti, hogy az iratok tekintetében legalább használati-, illetve továbbadási joga van és ezeket jogszerűen szerezte meg. Az Ügyfél felel a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi törvény rendelkezéseinek a betartásáért. Amennyiben harmadik személyek a Wirecard CEE ellen peres eljárást indítanak, úgy az Ügyfél köteles a Wirecard CEE-t a kár- és egyéb peres igények alól mentesíteni. Wirecard CEE az Ügyfél által megadott információkért vagy adatokért a magyar elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 5. Felelősség / Szavatosság 5.1. A felek rögzítik, hogy az interneten keresztüli fizetési tranzakciók lebonyolításakor egy többszemélyes szerződéses jogviszony létesül. A Wirecard CEE kizárólag mint az Ügyfél meghatalmazottja lép fel A harmadik személyek mint például a PSZ vagy a fogyasztók által elkövetett hibákért a Wirecard CEE bármely felelőssége vagy szavatossága kizárt. Ez Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 02/07

3 A vonatkozik a PSZ, az Ügyfél vagy más harmadik személy fizetőképtelenségének esetére is. 6. Szerződés időtartama és megszűnése 5.3. Wirecard CEE a szolgáltatás nyújtása keretei között kizárólag szándékosan vagy súlyos gondatlan magatartásával okozott kárért felel. A hanyag gondatlanságból eredő károkért a Wirecard CEE nem felel. Wirecard CEE felelőssége kizárt azért az elmaradt haszonért, eljárási költségért és károkért, amelyek a Wirecard CEE felelősségbiztosítása alapján a káresemények esetére fizetendő maximális fedezeti összeget meghaladják Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE teljesítését haladéktalanul megvizsgálni és bármely hibát vagy kárt azonnal kifogásolni, illetve közölni. Amennyiben ezen közlési vagy kifogásolási kötelezettségének 24 órán belül nem tesz eleget, úgy a szavatossági és helytállási igényei elévülnek. Egyéb engedélyek esetében a kifogásolást a hiba jellegének és terjedelmének pontosan körülírásával kell megtenni Azokért a károkért, amelyek bizonyos körülmények következtében harmadik személyek körében keletkeznek (például lefagyás vagy vírusok, trójai programok és ehhez hasonlók által okozott hibák, vagy például áramszolgáltató által okozott hiba, stb.) a Wirecard CEE nem vállal felelősséget A Wirecard CEE különösen nem felel a rendszer rendelkezésre állásának vagy használhatóságának átmeneti zavaráért, valamint nem vállal felelősséget a felsőbb hatalomra (vis maior) visszavezethető okok miatt keletkezett károkért A Wirecard CEE részéről történt tanácsadás az Ügyfelek részére történt segítségnyújtásnak tekintendő. Amennyiben ezért külön ellenérték kifejezetten nem kerül kikötésre, a Wirecard CEE felelőssége (a Ptk (2) bekezdése alapján) kizárásra kerül Az Ügyfél felel a Wirecard CEE-vel szemben a saját felróható magatartásával okozott károkért, vagy amelyek a vele kapcsolatban álló személyek ( különösen PSZ, alvállalkozók, megbízottak, stb.) által keletkeztek A szerződéses jogviszony minden esetben az aláírással vagy a szerződésben megállapodott időpontban kezdődik és amennyiben a megszűnésének időpontja nem lett külön meghatározva - határozatlan ideig tart. A szerződéses jogviszony kezdő időpontja a Wirecard CEE szolgáltatásnyújtásának kezdő időpontja is Az Ügyfél a szerződéses jogviszonyt vagy annak részeit 6 hónapos felmondási idővel a naptári év utolsó napjára felmondhatja; első alkalommal a megrendelést követő naptári év utolsó napjára. Irányadó az az időpont, amikor a nyilatkozat a Wirecard CEE részére beérkezik. Amennyiben a felmondás nem határidőben történik, a szerződéses jogviszony automatikusan továbbfolytatódik Wirecard CEE a szerződéses jogviszonyt 30 napos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára felmondhatja Wirecard CEE jogosult a szerződéses jogviszonyt fontos okból (súlyos vagy ismételt szerződésszegés) bármikor azonnali hatállyal felmondani. Fontos oknak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi körülmények: A felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás megnyílta vagy a német vállalkozások reorganizációjáról szóló törvény szerinti eljárás megindítása A szerződéses jogviszonyból fakadó jogok továbbadása harmadik személyeknek Wirecard CEE szerzői jogainak továbbadása vagy megsértése A jelen szerződés egyéb súlyos vagy ismételt megszegése Az Ügyfél büntetendő magatartása 6.5. A szerződéses kötelezettségek megsértése esetén, így különösen a szerződés szerinti díj határidőben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a Wirecard CEE jogosult a szolgáltatásait azonnali hatállyal korlátozni vagy beszüntetni anélkül, hogy ezáltal a szerződés automatikusan megszűnne vagy Wirecard CEE a díjazásról lemondana A szerződés tárgyát képező szoftverek és interfacek valamint a felhasználói felületek számos felhasználási lehetőségre lettek tervezve és nem lehet figyelembe venni valamennyi elképzelhető alkalmazási esetet. Ezen sokrétű felhasználási lehetőségre, valamint annak összetettségére a szoftverek rendszerint nem szállíthatók le hibamentesen. Amennyiben olyan hibáról van szó, amely a szokásos gondosság mellett nem kell, hogy felismerhető legyen, nem történt hibás teljesítés. Különösen nem tesz a Wirecard CEE a kompatibilitásra vonatkozóan ígéretet Wirecard CEE nem vállal felelősséget bármely az Ügyfél által megadott vagy átadott adatok helyességének, valódiságának és teljességének megvizsgálásáért A felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Wirecard CEE szolgáltatásainak ellenértékét kifejezetten a Ptk. felelősségvállalás korlátozásáról, illetve kizárásáról szóló előírásai értelmében határozták meg, és az ilyen módon a jelen megállapodásban kikötött felelősségi előírások megfelelnek a Ptk. előírásainak A szerződést felmondó és megszüntető nyilatkozatokat ajánlott levél útján a másik szerződő fél felé kell megtenni, amely esetben az az időpont irányadó, amikor a szerződő fél a nyilatkozatot megkapta. 7. Nyilatkozatok 7.1. A szerződő felek között joghatályos nyilatkozatok, amennyiben szigorúbb forma nem került előírásra (l. pl. szerződést felmondó és megszüntető nyilatkozatok), kizárólag írásban tehetők, amelybe az elektronikus út is beletartozik. A szerződés megkötésével az Ügyfél kijelenti, hogy Wirecard CEE az e-kereskedelemről szóló törvényben előírt tájékoztatási és egyéb kötelezettségeinek (így különösen az E-kertv. 5. -ában foglalt kötelezettségeinek) a honlapján eleget tett és ennek megfelelően az Ügyfél tájékoztatásra és informálásra került. 8. A szolgáltatás időtartama Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 03/07

4 A 8.1. Wirecard CEE a tranzakcióit alapvetően néhány másodperc alatt bonyolítja le A tervezett karbantartási időszak és annak előrelátható időtartama előre meghirdetésre kerülnek. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy a karbantartási munkák ideje alatt a rendszer nem elérhető Amennyiben a rendszerprobléma vagy a nem tervezett szükséges karbantartási munkák miatt késedelem következne be vagy a rendszer nem lenne elérhető, a Wirecard CEE-nek lehetősége van a szolgáltatást 48 órán belül újraindítani. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat keretei között jogellenes vagy jóerkölcsbe ütköző tartalmat nem tehet hozzáférhetővé, nem küldhet el, vagy nem tehet lehívhatóvá. Ez különösen azokra a tartalmakra vonatkozik, amelyek harmadik személyek jogait sértik, vagy harmadik személy jogellenes vagy jóerkölcsbe ütköző tartalmát egy link segítségével magáévá tesz Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE-t haladéktalanul (de legkésőbb a felmerüléstől számított 24 órán belül) tájékoztatni a Wirecard CEE termékek zavarairól és a feltételezett hibás működésről, továbbá a hiba elhárítása és az okok keresése során a Wirecard CEE-t támogatni. A kifogásolás, illetve a zavar- vagy hibabejelentés késedelme valamennyi szavatossági és kártérítési igény kizárását eredményezi. 9. Rendszerfeltételek és az Ügyfél kötelezettségei 9.1. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a számítógépes rendszere alkalmas legyen a Wirecard CEE tranzakcióinak lebonyolítására. Az Ügyfél a rendelkezésére bocsátott szoftvert kellő időben és szakszerűen karbantartja vagy karbantartatja, ellenkező esetben a Wirecard CEE nem vállal semmilyen ez irányú felelősséget. Ezen felül köteles a nála felmerülő adatokról biztonsági másolatot készíteni. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy ennek során a PSZ előírásait betartja és bizonyos adatokat adott esetben nem vagy csak rejtett formában tárolhat. Az Ügyfél a Wirecard CEE által a rendelkezésére bocsátott frissítéseket és a rendszerének rendszeres biztonsági felülvizsgálatait maga végzi el A titoktartási rendelkezéseken felül az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy különösen a hozzáférési adatokat, jelszavakat, tanúsítványokat valamint valamennyi érzékeny adatot, illetve olyan adatot és információt, amely a természeténél fogva vagy kifejezetten akként kerültek megjelölésre, megfelelően titokban tartja. Az Ügyfél felel valamennyi, a jelen rendelkezés figyelmen kívül hagyásából eredő kárért A Wirecard CEE termékek beüzemelését és gondozását az Ügyfél saját veszélyre és felelősségre végzi el. Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE termékeket előírásszerűen használni és minden használatot vagy cselekményt abbahagyni, amely Wirecard CEE-t, más használót vagy PSZ-t károsíthat vagy veszélyeztethet. Rendeltetésszerű használat alatt értendő valamennyi utasítás, javaslat és más hasonlók betartása is, amelyeket a Wirecard CEE a szerződéskötés időpontjában és a kezelési- és telepítési útmutatóban feltüntet, valamint amelyeket szükség esetén utólag átad az Ügyfélnek. Az Ügyfél köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a számítógépes rendszere mentes-e a vírus és szabotázsprogramoktól, továbbá köteles a biztonsági standardokat a technika aktuális állása szerint betartani. Különösen ide tartozik az adathalászattal, illetve bármilyen más visszaéléssel szembeni szervezeti és technikai megelőzés. Az Ügyfél garantálja továbbá a rendszeres adatvédelmet. Felelősségi körébe tartozik a Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott tranzakciós adatok hozzárendelése a saját adatállományához, valamint ezen hozzárendelések biztosítása Azon adatátvitel, amely nem a termék szokásos használatán alapszik, minden esetben az Ügyfél kockázata Az Ügyfél a Wirecard CEE javára, térítésmentesen és látható helyen feltünteti valamennyi, a Wirecard CEE szolgáltatásával összefüggő internetoldalán a Wirecard CEE szakmában szokásos méretű logóját és feliratát, illetve a termékei feliratát Fordítva, a Wirecard CEE térítésmentesen felhasználhatja az Ügyfél logóját és feliratát, valamint annak nevét, cégét, tevékenységének leírását, márkáját vagy egyéb egyedi ismertetőjelét az általa létrehozott internetoldalakon reklám céljából, illetve a Wirecard CEE-ről szóló más publikációkban és tudósításokban Az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul a szerződés teljesítéséhez szükséges és az azzal összefüggésben álló adatok, tárgyalási jegyzőkönyvek jelen megállapodás időtartama alatt és a szerződés céljára való tárolásához. 10. Díjazás Az Ügyfél a használati jogokért (licencért) egyszeri díjat fizet. Ez a díj a megrendelés, illetve az ajánlat aláírásakor a Wirecard CEE mindenkor közétett díjaiból következik. A jelen szerződésben biztosított használati jog csak a fenti díj teljes megfizetésével száll át az Ügyfélre A használati jog biztosítása előtt az Ügyfél a Wirecard CEE egyetértésével tesztelheti a termékeit A szolgáltatásnyújtás költségeit a Wirecard CEE naptári negyedévenként előzetesen számolja el. Az ezen felüli költségek (illetve a tranzakciós költségek) esetében a szerződés szerinti díjigény szolgáltatásonként utólag esedékes és közvetlenül a számlázást követően fizetendő meg Az Ügyfél a Wirecard CEE által kiállított számlák ellen haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 14 napon belül, írásban tehet kifogást, ellenkező esetben azok elfogadottnak tekintendők Amennyiben a PSZ a Wirecard CEE-re olyan költségeket terhel, amelyek az Ügyféllel fennálló megbízási jogviszonyból erednek, vagy a tranzakciók miatt szükségesek, úgy Wirecard CEE jogosult ezeket az Ügyfélre továbbterhelni Valamennyi díj euróban kifejezett nettó díj, amely nem tartalmazza a csomagolási és csomagküldési költségeket valamint a mindenkori jogügyleti díjakat. Az ÁFA meg- Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 04/07

5 A fizetésre az Ügyfél köteles Amennyiben a Wirecard CEE olyan szolgáltatást nyújt, amely nem része valamely külön megállapodásnak, úgy ezek külön számlázandók. A Wirecard CEE költségbecslései eltérő megállapodás hiányában díjkötelesek, melyekhez a felek nincsenek kötve. A Wirecard CEE díjigényével szemben az Ügyfél részéről történő beszámítás sem a jelen sem egyéb megállapodás alapján nem megengedett (kompenzáció tilalma) Késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke az Európai Központi Bank által közzétett alapkamat + 10%, amely évente tőkésítésre kerül Minden olyan felszólításért, amire az Ügyfél nem vagy nem határidőben történt fizetése miatt kerül sor, 15,- euró fizetendő. Szakértő (l. ügyvédek, követelés behajtó irodák, stb.) bevonása esetén valamennyi a követelésbehajtás során keletkező, a peres eljárást megelőző költség kártérítés jogcímén az Ügyfelet terheli Az Ügyfél a szerződéskötéssel a szerződés idejére megkapja a termék műfelhasználására vonatkozó hozzájárulást. A szerződés megszűnésekor az Ügyfél köteles minden további használattal haladéktalanul felhagyni és valamennyi rendelkezésére bocsátott felszerelést és adatot haladéktalanul visszaszolgáltatni. Valamennyi adat másolatát, különösen szoftvereket, jelszavakat és dokumentációkat haladéktalanul törölni kell A jelen pontban meghatározott tilalom megsértése esetén az Ügyfél kötbér fizetésére köteles. Ez nem érinti az ezen túlmenő kártérítési és a jogsértés abbahagyására vonatkozó (ideértve a szerzői jogi) igényeket. 13. Linkek Amennyiben a Wirecard CEE honlapjai más honlapokra utalnak ( linkelt ), úgy ez csak információs célt szolgálhat. Ezen oldalak tartalmáért a Wirecard CEE semmilyen felelősséget nem vállal A szerződéskötéskor megállapodott díjak értékbiztosítottak. A évi osztrák fogyasztói árindex vagy az annak helyére lépő index változásainak megfelelő mértékben módosulnak. Viszonyítási alapnak az adott szerződéskötéskori hónap indexe minősül. Amennyiben a változások az addig irányadó összeg 5%-át nem haladják meg, úgy azokat nem kell figyelembe venni. Amennyiben meghaladják, úgy a teljes változást attól a hónaptól kezdődően kell figyelembe venni, amelyben az 5%-os határ átlépésre került, amely igény visszamenőlegesen is érvényesíthető. A megemelt díj érvényesítésének elmaradása nem jelent lemondást az emelési igényről. A Wirecard CEE a visszamenőleges elszámolásra a szerződés teljes időtartama alatt jogosult a törvényes elévülési idő (5 év) kizárása mellett. 14. Titoktartás Mindkét szerződő fél köteles valamennyi, a szerződéses jogviszony alatt vagy bármely más módon a tudomásukra jutott üzleti és üzemi titkot titokban tartani Amennyiben az Ügyféllel fennálló szerződéses kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében a Wirecard CEE harmadik személyek számára adatokat így különösen a jelen megállapodás 4.11 bekezdése szerinti adatokat - kell hozzáférhetővé tegyen, úgy az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul ezen adatok nyilvánosságra hozatalához és továbbításához, és az Ügyfél lemond minden ebből eredő igényéről. 11. Továbbadás Az Ügyfél köteles a Wirecard CEE által a rendelkezésére bocsátott valamennyi szolgáltatás (szoftvertermékek, használati jogok és hasonlók), valamint információk továbbadásától tartózkodni. 15. A szoftvertelepítéssel vagy anélkül lebonyolított tranzaciók használatára vonatkozó külön rendelkezések A Wirecard CEE nem kizárólagos jogot biztosít az Ügyfélnek arra, hogy a megrendeléssel, illetve az ajánlat elfogadásával megszerzett licenceket a jelen szerződés feltételeinek megfelelően használja. 12. Szerzői jogok A Wirecard CEE valamennyi szerzői joga védelem alatt áll. Az erre vonatkozó jog biztosítása kizárólag a jelen pontban meghatározott előírások szerint lehetséges Az Ügyfél maga felelős az általa kívánt eredmény eléréséhez szükséges funkciók és termékek kiválasztásáért, valamint ezek telepítéséért. A telepítés, az oktatás, a termékek kezelése, valamint a tanácsadás nem tárgya a licencszerződésnek. Az Ügyfél kérésére erre vonatkozóan külön megállapodás köthető Az Ügyfél nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a szoftvereket, szolgáltatásokat és információkat kizárólag saját célra és saját költségére a megállapodott terjedelemben használja. Nem megengedett a saját vagy más nevében harmadik személy javára történő eljárás a Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott szolgáltatások használatán keresztül. A termékek vagy a kísérő anyagok sokszorosítása ugyancsak tilos Az Ügyfél a jelen szerződés tárgyát képező licencet a Wirecard CEE-n keresztüli tranzakciók lebonyolításához, a vállalatának valamennyi felhasználási céljára használhatja, függetlenül a különböző honlapoktól és domainektől, mindaddig, amíg ezt saját nevében és költségére teszi, továbbá az ajánlat a jellemző üzleti tevékenységével összefügg, és minden a licencen keresztül teljesített kifizetés PSZ-enként külön kijelölt elfogadói szerződés alapján keresztül elszámolásra. Az egyes fizetési módok licencenként egy szerződésen, illetve egy konfigurációs készleten, illetve egy számlán keresztül, illetve felhasználási esetenként egy Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 05/07

6 A szerződéses számmal kerülnek lebonyolításra a PSZ-nél. A konszernszintű használathoz külön megállapodás szükséges A szerződésszerű használat érdekében az Ügyfél jogosult a szoftvereket a szerveren tárolni. Az Ügyfél a szoftvereket merevlemezen tárolhatja és a rendeltetésszerű használat keretein belül sokszorosíthatja. Az Ügyfél jogosult továbbá szükséges számú biztonsági másolatot készíteni. A Wirecard CEE által rendelkezésre bocsátott dokumentáció (részek) sokszorosítása nem megengedett. A szoftvereket csak a Wirecard CEE által ajánlott olyan számítógépeken és rendszerkonfigurációval szabad alkalmazni, amelyek speciálisan a szoftverre lettek kifejlesztve. A szoftver más rendszerkörülmények közötti felhasználása a szoftver tulajdonságát és működését megváltoztathatja és ezért nem megengedett. Az Ügyfél még hibaelhárítás okán sem jogosult a szoftvereket lefordítani, megváltoztatni, átdolgozni vagy a szoftvert dekompilálni, visszafejteni vagy szétbontani Amennyiben az Ügyfélnek a szoftver más függetlenül létrehozott számítógépprogramokkal való interoperatibilitásához információra van szüksége, úgy mindenekelőtt egy erre vonatkozó megkeresést kell a Wirecard CEE részére benyújtania. A Wirecard CEE fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A fentieken túlmenően a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak. A szoftver bérbeadása vagy egyéb, ingyenesen vagy ellenérték fejében való továbbadása nem megengedett A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a szerződésszegést elkövető fél a szerződéses jogviszony utolsó 6 hónapjára járó díjnak megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles a másik fél részére, amely független az azt meghaladó kártérítési igényektől. 16. Karbantartásra és támogató szolgáltatásokra vonatkozó különös rendelkezések (a továbbiakban KSZ) A jelen szerződés tárgyát képező KSZ alapján a Wirecard CEE a műszaki változások és továbbfejlesztések, valamint a jogszabályi előírások változása következtében szükséges szoftver-hozzáigazításokat (update-eket, frissítéseket) bocsát az Ügyfél rendelkezésére, továbbá támogatja az Ügyfelet azon problémák megoldásában, amelyek a Wirecard CEE termékek implementálása, használata vagy működése során léphetnek fel. A KSZt a Wirecard CEE alapvetően távközlési eszközökön keresztül biztosítja. A Wirecard CEE a szoftver-hozzáigazításnál saját belátása szerint dönti el, hogy a KSZ-t mikor és mekkora terjedelemben végzi el, továbbá nem köteles a módosításokat azonnal elvégezni. A Wirecard CEE kellő időben és megfelelő cselekménnyel köteles reagálni. A fenti szolgáltatásokat a Wirecard CEE külön megállapodás keretében teljesíti és díj ellenében vagy ingyenesen nyújtja. Amennyiben olyan szolgáltatás nyújtására kerül sor külön díjazás ellenében, amelyre a külön megállapodás nem terjed ki, úgy erre az Ügyfél figyelmét fel kell hívni A KSZ támogatás csak azon termékek esetében kerülhet alkalmazásra, amelyeket a Wirecard CEE nyilvánosságra hozott, jogszerűen engedélyeztetett és nem módosított. Harmadik személyek termékei, mint a Compiler, a Runtime-ok és a további eszközök, kiegészítők (AddOn) vagy más cégek hozzáigazításai nem támogatottak. Azon hibák, amelyek a program használatát objektíve el nem várható módon olyan mértékben korlátozzák, hogy a hiba elhárításával a következő rendszeres programváltozatig nem lehet várni, úgy a hibák a Wirecard CEE választása szerint a mindenkor aktuális programváltozatban kerülnek kijavításra, illetve a feltételezhető megkerülésre történő felhívással vagy szükségmegoldással kerülnek kompenzálásra. A Wirecard CEE a hibabejelentés beérkezését követően a hibaelhárítást haladéktalanul megkezdi és a hibaelhárítás befejezését követően lehetővé teszi, hogy az Ügyfél annak eredményét lehívja KSZ egyénileg és alapvetően a nyitvatartási idő alatt kerül elvégzésre. Wirecard CEE ezen túlmenően egy 24 órás kollektív rendszerfelügyeletet és újra beüzemeltetést magába foglaló KSZ-t is nyújt A Wirecard CEE által rendelkezésére bocsátott különleges-megoldások vagy átültetési segítségek, úgymint a plugin-ok esetében, az Ügyfélnek nincsen semmilyen igénye a KSZ-re, minek következtében semmilyen hátrány vagy kár (különösen az frissítés, hozzáigazítás és más hasonlók lehetetlenülése) nem írható a Wirecard CEE terhére. 17. Felmentő záradék Amennyiben a jelen ÁSZF vagy akár a szerződéses jogviszony egyes rendelkezései érvénytelenné vagy semmissé válnak, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét Az érvénytelen rendelkezések helyére automatikusan olyan rendelkezések lépnek, amelyek az érvénytelen rendelkezések gazdasági céljához a lehető legközelebb állnak. Ebben az esetben különösen a szerződés célja és értelme irányadó A (kiegészítő) értelmezés során azon hatályos magyar jogszabályokat kell irányadónak tekinteni, amelyek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági céljának a lehető legjobban megfelelnek. Amennyiben az ilyen értelmezés jogi okok miatt nem lehetséges, a felek kötelezik magukat, hogy jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek Értelemszerűen alkalmazandó az előző bekezdés abban az esetben is, ha a jelen megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során szabályozási hézag merül fel. 18. Irányadó jog Jelen szerződéses jogviszonyra elsősorban a már megkötött egyes megállapodások (különösen a Wirecard CEE ajánlata az Ügyfél megrendelésével vagy ajánlatvisszaigazolásával együtt) és a jelen általános szerződési feltételek és bármely más, írásbeli külön megállapodások irányadók. A Wirecard CEE kizárólag a jelen szerződési feltételek alkalmazásával köti meg a szerződéseit. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket így különösen a jelen megállapodás 3.3, 4.9, 4.11, 5, 6.4, 6.5, 9.1, 9.5, 15.4, 15.5 pontjait megismerte és azokat kifejezetten elfogadja. Másodlagosan a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Amen- Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 06/07

7 nyiben jogszabályi változás vagy a szerződéses feltételek módosulása vagy az Ügyfél szerződéses partnerének előírásai vagy a Wirecard CEE miatt a jelen ÁSZF műszaki, gazdasági vagy jogi szempontból való módosítása válna szükségessé, úgy a Wirecard CEE jogosult az ÁSZF-et a feltétlenül szükséges mértékben módosítani. Az Ügyfél a fentiekhez más most kifejezetten hozzájárul. A módosítás az új ÁSZF Wirecard CEE általi közzétételével lép hatályba. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen megállapodásra a magyar jog irányadó. A bécsi vételi egyezmény alkalmazását a felek kifejezetten kizárják A 19. Jogutódlás Valamennyi szerződéses rendelkezés a szerződő felek különös és/vagy egyetemleges jogutódaira átruházandó. 20. Nyelv A szerződéses, megrendelési és az üzleti nyelv a magyar. Amennyiben a dokumentumok az üzleti eljárás során a magyar nyelvtől eltérő nyelven kerülnek megszerkesztésre, úgy kétség esetén mindig a magyar nyelvű szövegezés az irányadó. 21. Teljesítés helye és illetékesség A teljesítés helye a Wirecard CEE székhelye. A szerződő felek a jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi jogvitájukkal, így különösen annak megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, míg a megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Győri Törvényszék (korábbi neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság) kizárólagos illetékességét kötik ki. A Általános Szerződési Feltételei Primoschgasse Klagenfurt Állapot: április Telefon: +43 (0)316/ Fax: +43 (0)316/ Olda 07/07

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben