A MAGYAROK - KIEMELTEN A SZÉKELYMAGYAROK - ÓKORI ÉS KORAI KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL --- DIÓHÉJBAN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAROK - KIEMELTEN A SZÉKELYMAGYAROK - ÓKORI ÉS KORAI KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL --- DIÓHÉJBAN."

Átírás

1 A MAGYAROK - KIEMELTEN A SZÉKELYMAGYAROK - ÓKORI ÉS KORAI KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL --- DIÓHÉJBAN. A SZÉKELY AUTONÓMIA GYÖKEREI. A szkíta~hún Dul(ә)-dinasztia legmaradandóbb emlékű tagja, a húnok egyik leghűségesebb törzsének névváltozatát személynévként viselő * A bәdigul ə / A vitiγl a / A vtiγl a /Attilla hún nagykirály halálát ( 453 ) követő - testvérharcokba torkolló - trónviszályok, és a korábban hún vazallus germán törzsek függetlenedési törekvései okán a 375 óta európai központú Hún Birodalom államszervezete 8 évtized után: 455-ben felbomlott. A húnok és más K-i eredetű szövetségeseik többsége a Kárpátok koszorúzta medencéből a Havasalföld K-i részeire és a Fekete-tenger É-i partvidékével határos ún. É-pontusi síkságra vonult vissza rokonaihoz, ahol új és kisebb térbeliségű szövetségek tagjaivá, esetenként a szervező magjává lettek. Utóbbi - jelesül: dinasztia-adó - hún szerepre jó példa a 463-ban már Konstantinápolyban is említett, a Dnyeper egykori zúgói vidékéig ( = az Igreny alatt eredetileg sziklazátonyos meder-szakaszig ) szállásait kiterjesztő, ám főképpen a Don torkolatánál, középső szakasza jobb partjának tágabb környékén és a Donyec [ = az ókori Szürgi(sz) ] vízgyűjtőterületén megtelepedő, Turán felől ez időben Európába érkezett - a húnokéval viszonylag közeli rokon, de nem azonos törökös nyelvű - proto- vagy óbolgár törzsek szövetségeinek, majd korai államainak megszervezése. Az óbolgároknak mind a Dnyeper-környéki, tehát Ny-i ( azaz fekete ), mind a K-i ( azaz fehér ) csoportba tartozó törzseiből lassan kialakuló szövetségeiket egyaránt a szkíta~hún Dul(ә)-dinasztia egy-egy ága szervezte meg; a viszonylag kései körüli -, és mindössze kb. másfél emberöltőnyi ideig ( a 670-es évekig ) tartó É-pontusi össz-óbolgár egyesülés és államszervezés előtt is a Ny-i óbolgárok főként a hún kutri-gur, a K-iek leginkább a hún uti-gur törzsszövetség politikai keretében és gyűjtőneve alatt éltek és tevékenykedtek, nem ritkán egymás ellen hadakozva. * * * * * * * * * * * * * * * A magyar - benne: a székelymagyar -, a szkíta/szaka és a hún előtörténet és történelem néhány mozzanata. { A sztyeppei~fás-( erdős -)sztyeppei állattartásról: Belső-Ázsia legszárazabb területe a Tárim-medence, a 2. a Góbi tágabb térsége. Mégis tévedés a Góbit sivatagnak nevezni, mert csak 3 %-a felel meg e természetföldrajzi fogalomnak, klímazonális térszíneinek 97 %-a mozaikos mintázatú félsivatag és sztyepp ( = füves puszta ), mozaikosan fás-( erdős -)sztyepp is. Ám amiképpen más belső kontinentális területeken, a klímazonális síksági térszíneken a Góbiban, K-Dzsungáriában vagy az Ordosz É-i részein sincsenek nagy kiterjedésű ún. magasfüvű gyepek, amelyek a nagytestű növényevő háziállatok ( szarvasmarha, ló ) legfőbb legelői. Itt a dombok kisebb É-ias rézsűi és az édesvizek többletvíz hatású termőhelyei ( rétek, ligetek közti tisztások, domblábak, víztorlasztó lencsék feletti kisebb mélyedések, stb. ) magasfüves részeit is beszámítva: a mindenkori teljes állatállománynak nem érte el, mert nem érhette el az 50 %-át sem az említett 2 jószág aránya, ezen belül is békeidőben a ló-populáció volt a kisebb, kb. fele~2/3-a a szarvasmarháénak. Háborús időkben hadi célból az arány megfordult a ló javára. Az össz-számosállaton belül tehát mindenkor több mint 50 %-nyi: a juh, ill. ( elenyésző mértékben ) a kecske. %-osan alig mutatható ki - akár együttvéve is - a ( Mongóliában már az őstörténeti időkben a helyi vadfaj-populációkból háziasított ) jak és 2-pupú teve. Szénát nem gyűjtöttek: e tájakon a hó - ha van egyáltalán - általában olyan vékony, hogy a jószág elő tudja kaparni a füvet. Belső-Ázsiában havasabb télen csak a szarvasmarhát kell itatni, a ló és a többiek a havat nyalva pótolják vízszükségletüket. Nagyobb kiterjedésű magas hegyek térségében az évszakos legelőváltás a téli hegylábi, völgyi legelőkről nyáron az alhavasi gyepek hasznosítására felterelést jelenti, ennek transzhumálás a megnevezése, de a belső-ázsiai eredetű törökös nyelvű népek révén a magashegyi~alhavasi legelőkre vonatkozó jajla neve is közismert: azaz itt jajla-típusú állattartás, állattenyésztés folyik. Az igen zord tél, a rendkívülien aszályos nyár, vagy az ellenséges támadás, vagy az állatállományt sújtó járványok eseteit kivéve: e puszták mindenkori lakóinak évente ( általában többször is ) megismétlődő legfőbb gondja az állati termékfelesleg értékesítése, és/vagy becserélése a pusztán nem, vagy nem elegendő mértékben megtermő javakra, ( kiemelten: gabonamagvakra és/vagy őrleményeikre ). Ezért pusztai nomád állattenyésztés csakis földművelő térségek elérhető távolságában jöhet létre; és ebből a földművelők ( és városaik lakosságának ) haszna a jó minőségű hús-, tej(termék)- és bőr-ellátás, meg az állattartók mozgékonyságából következő távkereskedelmi tevékenységük lecsapódása. Eseti és ritka kalandorkodásokat, esetleges személyes hatalmi tébolyokat leszámítva: a nomád a földművelő térséggel szemben csakis piac-szerzés, ill. piac-megtartás érdekében kezdeményez harci cselekményt. A sztyeppei~fás-( erdős -)sztyeppei állattartás = az adott természet- és gazdálkodásföldrajzi körülmények legcélszerűbb és leghatékonyabb hasznosítása: tájhasználatként az egyetemes emberiség egyik csúcsteljesítménye.} { É-Turán versus Szibéria: a nagyorosz imperialista tájnév-használat - a Szent Oroszország, majd a Szovjet-Orosz SzSzK ( ma: Oroszország ) Urálon túli része egységesen Szibéria, ( a XIX. sz.-i hatalmi~politikai erőviszonyok alapján művi közigazgatási határokkal lehatárolt/elválasztott ) Kazakföld = Közép-Ázsia ( Turán ) része - nincs tekintettel a jégkorszaki és az utáni valós természetföldrajzi viszonyokra, ezért ( is ) hasznavehetetlen. Természet- és gazdálkodásföldrajzi, egyúttal kultúra-történeti alapon: a Szemipalatyinszk és Tobol-torkolat ( Tobolszk városa ) közötti Közép-

2 Irtis teljes vízgyűjtő területe, hozzáértve a jobb parti, ma a felszínen részben lefolyástalan Kulunda- és Baraba-alföldet = É-Turán, amelynek tehát az É-i határa a Közép-Irtis és az Ob közötti vízválasztó. E vízválasztótól É-ra van Szibéria, jelesül NY-Szibéria, vagyis a mindenkori (!) [ már érdemi arányú lombosfa-elegy nélküli ] tajga. A Tobol-torkolat bal parton: a Tavda teljes vízgyűjtő területe = É-Turán, a Kondáé már Szibéria, vagyis a 2 folyó vízválasztója az egyértelmű határ. Csakis ilyen elhatárolással kerül a sztyep, fás-( erdős -)sztyep, a kontinentális lomboserdő öv Urálon túli ( már csak mozaikos mintázatú ) része, és a még lombelegyes erdeifenyves - és mindezek több ezer évnyi (!) genézis-idejű genetikai talajtípusai, stb. - egyetlen természetföldrajzi egységbe: É-Turánba. Imperialista politikai megfontolásoktól függetlenül. A cár- atyuskák és cárnő- anyuska, továbbá a bolsevikok és utódaik el-oroszosító intézkedései előtt közel 15 évezredig (!) mindenkor lényegében kulturális egység is volt a teljes É-Turán, a természeti, majd a közép-holocéntól ( Kr. e ~2.500 ) az ezekre alapozó mezőgazdasági termelési viszonyokkal tökéletes összhangban. Akkor is, amikor több nép élt itt egyidejűleg, mozaikosan~tömbösen. } Az Urálon túli sztyepp-, fás-( erdős -)sztyepp-övi korábbi, a Kr. e. 3. ée. legvégén, ill. a 3./2. éef.-n kialakult ún. I. bronz-lánc É-turáni ( = Szamusz-kultúra ) magyar őslakossága, és a *Nur(a)-menti~DK-i É-turáni[ = kulundai~dbarabai ]~Barnaul-vidéki~[ a Felső-Irtis körüli ón-lelőhelyektől az Altaj NYÉNY-i előhegyeiig is elterjedő ] ( = Krotovkultúra ) török nyelvű őslakossága kora bronzkori népességének D-i, de még így is többségi csoportjaival közösen (!) - egy~másfél nemzedéknyi idő alatt - a Kaukázuson túlról Turánba kb. Kr. e körül megérkező, közel-keleti anyagi és szellemi kultúra-hagyományú, kis létszámú, de igen hatékonyan szervező jövevények létrehozták az Andronovo~Fedorovo-kultúrát. [ Turánban Kr. e körül előbb D-ies irányban terjeszkedtek. E - Közép-Turánig hatoló - terjeszkedésük során az Andronovo~Fedorovo-kultúra népei ( szállásterület-elfoglalással és a korábban ott lakók tovább- görgetésével ) részben megindították az árják 1. hullámának D-re költözését a mai Afganisztánba és Iránba, részben az új, D-ebbre tolt közép-turáni kulturális és etnikai határok mentén jelentős hatást fejtettek ki az árják ekkor még e határsáv D-i oldaláról el nem vándorolt részére, amely népesség utóbb ( pl. É-Indiába költözvén ) e legkorábbi - ma ( részben helytelenül ) szkítá -nak is mondott - kapcsolat mitológiai elemeit is magával vitte ]. Az I. bronz-lánc É-turáni ( = Szamusz-kultúra ) magyar őslakosságának É-i része a Kr. e. 2. ée. elején [ tehát még az Andronovo~Fedorovo-kultúra kialakulása, majd D-ebbről - a magyarság többi részétől! - ide átterjedése előtt ] a Csuszovája-hágón keresztül átköltözött a Káma középső és alsó szakaszához ( = Turbino-kultúra legkorábbi fázisa ), majd újabb hulláma a Kr. e. 2. ée. közepén pl. az Oka volgai torkolata környékére is ( = Szejma-kultúra ). Az É-Turánból több hullámban átköltöző Turbino~Szejma kultúrájú magyarok az * O šbәč-/bjelaja-folyó kámai torkolatától NY-ra fekvő területeken kis részben asszimilálták, nagyobb részben innen tovább- görgették /kiszorították - K-ről NY felé terjeszkedésük során - 1./ a NY felől Kr. e körül a NYDNY-Urálhoz ( is ) érkezett, sőt a Káma torkolatvidékén ( is ) megszállni igyekvő ( itt még ) nem finn-ugor Abasevo-kultúra népességét; 2./ az ÉNY- Kaukázusból Kr. e körül a Káma-torkolat környéki Közép-Volga mellé érkezett ( harci baltás/csatabárdos, zsinegdíszes kerámiájú, nem finn-ugor, de É-ról vlsz. finn-ugor szomszédságú ), a Kaukázusban bronz-használó, ám itt É-on - ón vagy ólom híján - csak réz-használó Balanovo-kultúra népességét; 3./ az ÉNY-Kaukázusból a Kr. e. 3. ée. legelejétől több hullámban a Mokša-folyó tágabb térségébe költözött szubeneolit~eneolitikus technikai fejlettségű - az Oka környéki réz-tartalmú homokkövekből a fémet elsőként kinyerő/hasznosító -, nem finn-ugor eredetű, de itt korábbi fésűs-gödrös kerámiás vlsz. finn-ugorokat részben asszimiláló, részben kiszorító, továbbá É-ról ( és többségében NY-ról ) továbbra is finn-ugor szomszédságú Voloszovo-kultúra népességét; és 4./ időrendben a Balanovo-nép után, de valamivel az Abasevo-nép előtt - NY felől - a térségbe érkezett, az Oka alsó szakasza~felső-volga közi ( egyes csoportjainál ún. hajóbárdos, másoknál harci baltás/csatabárdos harci eszközű és felségjelvényű, többnyire zsinegdíszes kerámiájú, nem finn-ugor, később É-ra húzódó csoportjai azonban majd el-finn-ugorosodnak ) Fatyanovo-kultúra bronzkori, ám - helyi vagy közeli környékbeli ón, ill. ólom híján - eszközeit java részt csak rézből öntő népeit. A ( Szejma-)Turbino- és utód-kultúrák népességének É-turáni, ill. általában Urálon túli kapcsolatai a tárgyi leletek tanusága szerint Kr. e ~900 között voltak a legkevésbé intenzívek; egyébként csak a D-Urál 2 oldalán a nagyon eltérő természet- és termelésföldrajzi adottságokhoz szükséges más-más alkalmazkodás, és a más-más nyelvi és kulturális szomszédság -gal való kapcsolatok miatt tér el ( koronként különféle mértékben ) a 2 oldal magyar népeinek bronzkori anyagi kultúrája. A szkíták ihlette itteni vaskorban azonban az Oka-torkolattól az * I rtiš-ig, [ árucsere révén esetenként a Tom jenyiszeji torkolatáig is eljutva ] - függetlenül attól, hogy tájanként milyen sűrűségben kerültek elő a régészeti leletek máig - minden egységesen Ananyinó, azaz még az anyagi kultúra korábbi viszonylagos és időszakos különfejlődése is újra kiegyenlítődött. Az Urál Csuszovája-hágó körüli része, ill. a Csuszovája- és az Ufa-folyók felső szakaszai közti gerince nem válasz fal, mert még középhegységi magasságokat is alig elérően alacsony: a jégkorszak után itt tudott átterjedni pl. a kislevelű hárs - a K-európai QUT-( Quercus~Ulmus~Tilia-)lomboserdő öv állományalkotó fő fafajai közül az egyetlen! - az Urál-gerinctől K-re, és mindmáig fenn is maradt a közelben. [ És ahol kislevelű hárs virágzik, ott házi méh és hárs-méz is van Ezt csak amiatt jegyzem meg, mert sokáig késhegyre menő vita folyt arról, hogy a házi méh eljuthatott-e az őstörténeti időkben az Urálon túlra ]. Az I. bronz-lánc hagyományait új NY-i szállásterületeiken, új hazájukban töretlenül megőrizve, majd - pl. a nefritúton az Angara-térségi Glazkovo felől érkező impulzusokkal is, az Andronovo~Fedorovo-kultúra számos elemével is - tovább fejlesztve: a ( Szejma-)Turbino- Kazány- ( európai v. NY-)Ananyinó- nevű kultúrákkal jelzett szállásterületein élő magyar népesség gyűjtőneve Hérodotosz Kr. e. 5. sz.-i tájékozódásakor *thüšge tә ( az ógörögben -š hang és jel híján leírva: thüsszagéta ), a tatárjárásig még a kései maradékaiké is *bašgә r ( és változatai ), [ az

3 Ananyinó-kultúrát ihlető szkíta komponensek egyikét pedig *łürka/yürka néven említi ] --- és ők a székelymagyarság alapnépe. Az Andronovo~Fedorovo-kultúra Kr. e ra - É-ias, É-Turánt elhagyva pedig KÉK-ies irányban terjeszkedve - az I. bronz-lánc minuszinszki/tuvai( = késő Afanaszjevo- syn. Okunyevo-kultúra ) török nyelvű népességével alakított ki modus vivendi-t, majd összeolvadtak. A korábbi Krotov-kultúra törökös nyelvű csoportjaiban a későbbi szalar~karlu ktörök ( ma: turki szakmai nevű ) népek~nyelvek őseit, ( = majd Hérodotosznál: az * Arp~(ł)okšә/ Arpoxaisz szövetség, mint a 3 szkíta testvér egyike ikernevének T/L/Barbә/ Arpә része mögöttieket ); a korábbi Okunyevo-kultúra törökös nyelvű csoportjaiban a későbbi altaji~tuvai-( szibériai -)török népek~nyelvek őseit ( = majd Hérodotosznál: a *Lәbә~(ł)okšә/Lipoxaisz szövetség, mint a 3 szkíta testvér másika ikernevének T/L/Lәbә/ma: pl. tuva, tofa lar, egykor: pl. szabír, stb. népnevekben megőrzött részét ) láthatjuk. [ Az Okunyevo-kultúra ÉNY-i és ÉK-i, tehát a *Mәrjәn/Mariin szk~acsin szk, ill. a Jar~ U jar-( Vörös -Jar szk ) környéki szegély-területein ún. D-ebbi - középső- és D-i ( utóbbiak földrajzi gyűjtőneve: szajáni ) - szamojéd nyelvű népek is vlsz. közreműködtek. A többi - É-abbi - szamojéd néphez képest jóval magasabb szintű életmódjuk okán e D- ebbi szamojédok közé utóbb kisebb karaszuki korai hún, szkíta, hún, avar, majd köztörök nyelvű csoportok is költöztek, és a demográfiai többségi szamojéd alapnépek nyelvét átvéve rendre el-szamojédosodtak. E D-ebbi szamojédok egyes népcsoportjai a Jenyiszej és az Ob mentén - pl. prém-kereskedelmi céból - laza kapcsolatban álltak az É-i szamojédok egy részével is, főként a szkíta kortól kezdődően, amikor altaji szkíta csoport is költözött É-ra, ( ekkor még csak Közép- Szibéria ÉNY-i részére, amint ezt majd a szabírok kapcsán alább kifejtem ). E Jenyiszej-( és Ob-)menti - részben szamojéd eredetű - információkat adják majd át Hérodotosznak az akkor már É-pontusi szkíták. A D-ebbi szamojédok a török nyelvűek 3 évezrednyi szomszédsága mellett is meg tudták őrizni identitásukat, nyelvüket; ám a nagyorosz imperializmussal ( vasút, bányák nyitása, utóbb vízierőművek, stb. ) járó szláv betelepítések/betelepedések olyannyira leszűkítették az életterüket, hogy maradékaik a szomszédos, jóval nagyobb létszámú, főként törökségi népekbe olvadtak bele: a D-i szamojédság nyelve napjainkra gyakorlatilag kihaltnak tekintendő. Az Andronovo~Fedorovo bronzkorban azonban - szajáni szállásterületeik egy része a nefrit-lelőhelyekre, ill. a nefrit-tranzit útvonalába esvén - a D-ebbi szamojédok kölcsönösen szavakat adtak/vettek át a velük egyazon kultúrkörbe tartozó, és szállásaikat a fás- ( erdős -)sztyepp övben az Ob jobb partjára a Tom torkolata környékéig is időszakosan kiterjesztő magyaroknak, ill. magyaroktól. E kései, időszakos ( legfeljebb néhány évszázadnyi ), és többnyire táv(!)-kapcsolat a magyar~szamojéd ( nem nagy mennyiségű ) külön szó-kölcsönzés oka, nem pedig valamiféle tartós szomszédság, netán együttélés, és főképpen nem közös őstől származás. A tartós és közvetlen szomszédsági török~(d-)szamojéd kapcsolatoknak természetesen sokkal több nyelvi nyoma maradt --- ma már leginkább csak az altaji~tuvai, ill. a K-i Szajánba is átköltözött törököknél. De közös őstől származás -ról ott sincs szó ]. Az Andronovo~Fedorovo-kultúra új bronz-készítményei Kr. e körül - és azután 1~2 évszázadig - az ún. II. bronz-lánc útvonalán terjedtek, amely a volt Okunyevo-kultúra KÉK-i perem- és szomszéd-területein található, főként kultikus célra gyűjtött, ill. bányászott K-szajáni nefritnek a bronzeszközökkel együttes terjesztése/kereskedelme révén a (nagy) nefrit-út nevet is viseli. Az Oka-torkolatig ( = Szejma-kultúra ) magyar nyelvterületen haladt e transzkontinentális kereskedelmi út NY-i szárnya, és, mint mindig és mindenhol: a termékekkel, árukkal együtt az ismeretek, eszmék - és itt és ekkor: elsősorban a magyar, ill. a török szavak - is folyamatosan és kölcsönösen (!) cserélődtek; a termékek, áruk e NY-i = ímmár ( K-)európai fő felhasználói célközönség -et csak ritkán lépték túl, pl. a mai ukrajnai Podólia D-i részén is került már elő a lánckereskedelemmel idáig eljutott Andronovo~Fedorovo típusú bronztárgy- kincs és K-szajáni nefrit. A nefrit-lelőhelyek szomszédságában az Angara-mellékre is kiterjedt e bronzkori kultúra, ahol sajátos változata jött létre: ez a Glazkovo-kultúra, ( = az Angara-vidék 1. bronzkori, egyúttal 1. fémhasználó kultúrája ), amelynek népességében a kipča k-törökség őseit láthatjuk. A K-szajáni varázserejű nefrit gyűrűk, korongok, díszcsatok, stb., és az I. bronz-lánc művészeti stílushagyományait is őrző, ám már a II. bronz-lánc ( = az Andronovo~Fedorovo-kultúra ) stílus-jegyeit, legfőképpen azonban bronzöntési technológiai~technikai ismereteit közvetítő tárgyak, eszközök az Angara mellől rendre eljutottak az ekkor szintén törökségi népek által lakott Góbin és Ordoszon át a Sang-( Jin-)dinasztia kormányozta Kínába is. ( E korban is vlsz. a Szelenge torkolatvidékén éltek a szoĥa lar-/jakut-törökök, Hentíjtől a Nagy-Kingán középső részeiig a bolgár-török, a Lob-tó és - a Kingán D-i részeit is beleértve - az Ordosz tágabb környékén a csuvas-török nyelvű népek ). [ A legkorábbi népi és nyelvi viszonyokat nem, de az eseményekben résztvevők Angarától/Bajkáltól NY-ra előkerülő csontleleteinek túlnyomóan europid és/vagy europoid, és csak kis mértékben/arányban mongoloid rassz-jellegét, ( még az Ordoszból Kr. e körül széttelepülő Karaszuk-kultúra hordozóinak/terjesztőinek magas arányban pamírid rasszúságát is ), továbbá a régészeti, ill. kultúratörténeti vonatkozásokat is publikálja pl. az История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней, Moszkva ]. Az Andronovo~Fedorovo-kultúra kis létszámú, ám közel-keleti anyagi és szellemi kultúra-hagyományú ihletőinek egy csoportja nem jött át Turánba, hanem a Volga alsó szakasza mentén az ott már közel fél évezrede élő Poltavka-kultúra nem árja, de ős-szatem indogermán nyelvű népeivel közösen Kr. e körül kialakította az ún. gerendavázas sírú ( Holzkammergrab, timber graves, срубная ) kultúrát, amelynek ennek okán vannak az Andronovo~Fedorovo-kultúráéval azonos vagy hasonló elemei is. A срубная-kultúra népének későbbi kisebb kirajzásai a Kr. e körül Moldovába települő ( út közben az É-pontusi - nem indogermán, hanem hurri eredetű, egykor a katakomba-kultúra elemeivel DK- Anatóliából ide vándorolt - kimmerektől elég jelentős mértékű Szabatinovka-kultúra elemeket is felvett ) Noua-kultúra - Hérodotosznál majd *budin néven feljegyzett - népei; a Kr. e re az Örmény-felvidéken át az annk D-i peremén

4 lévő Hakkári-hegységbe költöző, és ott csodálatos sziklavéseteket készítő, utóbb el-kurdosodott *botan nép; végül a Kr. e. 2. ée. legvégén és a 2./1. éef.-on Turánba átjött kicsi, de hatékony срубная-csoportok, amelyeknek a közép-turáni *Dulә-/ Lulә-/Vulә-( ma: Uli-)hegységbe, ill. a Közép-*Irtiš-hez eljutott része - 1~2 generációnyi idő után ugyan beolvadva a többségi törökségbe - fontos színező szerepet játszott ( ld. Begazi-Dandübaj kultúra elemei ) az ekkor születő szkíta kultúra kialakításában, hozzájárulva ahhoz néhány anyagi, szervezeti, művészeti és mitológiai elemmel, komponenssel. [ Ám megtévesztő e kései, részlegesen (!) felülrétegező kapcsolat felhasználásával a срубная-kultúra korábbi és kortárs, de É-pontusi törzsterületének népességét korai szkítának nevezni, ld. pl. M. Gimbutas: The Slavs, London Mert ettől már csak egyetlen lépés, - és ezt a haladó szovjet tudomány a sztyeppei népeket zsigerből lenéző, sőt gyűlölő Sztalinhoz igazodva meg is lépte, - hogy mivel a szkíták indogermánok, sőt árják, és mivel a срубная meg az Andronovo~Fedorovo-kultúra némely vonása egymáshoz hasonló, tehát a Dnyepertől Tuváig és Dzsungáriáig mindenki mindig is indogermán volt. ( Nem nehéz ebben az indogermán-nagyorosz imperializmus önigazolását is látni É-Turán, Kazakisztán, Kirgízia több mint másfél ezer éve valóban őslakos töröksége kortárs népességével szemben ). Valójában azonban a szkíta etnogenézisnek bármennyire érdekes, némely tárgyi lelete folytán pedig művészetileg is igen értékes összetevője volt e срубная-kultúrás, finál-bronzkori NY-i hatás, amelyet maguk a szkíták a törzsszövetség-alapító 3 testvér egyike ikernevének az egyik komponensében örökítettek meg, ( s amelynek neve - az eredetileg is töredéknyi népességének gyors kulturális és nyelvi el- szkításodása után is - a Hérodotosznál említett, ám nyilvánvalóan csakis az egyik! szkíta dinasztia nevében is fennmaradt ), ám gazdálkodásuk és haditechnikájuk szempontjából a legfőbb ihletőjük mégsem ez volt, hanem É-Iránból a Tárim-medence NY-i részei felől érkező, a nyelvi értelemben vett össztörökség szállásterületeinek peremét Fergána harántolásával a Szír-darjánál elérő vaskohászati ismeretek, amelyeket a többi szkítaság-alkotó népcsoport felé közép-turáni rasszú, török nyelvű törzs közvetítette, amelynek neve viszont mindhárom testvér ikernevébe belekerült! [ Így még a *kolə~(ł)əkšə/kolaxa(isz) ikernevű testvér -nek pusztán formailag is legfeljebb a fele a срубная-kultúrás eredetű; a valóságban persze ennek csak a töredéke ]. Kr. e. 750 körül a szkíták egy kisebb csoportja kb. másfél évszázadig az Örmény-felvidék DK-i részén, az * Urmia-tó K~DK-i partjai közelében és az ÉNY~É~ÉK-ről szomszédos, réz- és nemesfém-lelőhelyekben is gazdag *Ĥavil әt/ĥavil әĥ nevű ország egy részén szkíta királyságot szervezett, ahol - kiterjedt kapcsolataik révén a Közel-Kelet hatalmas kulturális hagyományából is merítve - a szkíták pl. a szomszédos kurdoktól néhány iráni árja kifejezést átvettek; majd az ( akkorra már ) iráni árja nyelvű médek támadásai elől Kr. e. 600 körül visszaköltöztek testvéreik közé az É-Pontushoz, ottani ( vlsz. konföderatív ) Szkíta Királyságot szervezve. Ha Hérodotosznak - talán éppenséggel az ún. királyi szkíta informátoraitól származó, a Kr. e. 5. sz.-ban feljegyzett - néhány *szaka/ szkí ta/ szkütha szavából valóban indogermánnak, ezen belül iráni árjának bizonyul valamelyik ( és nem etimologizálás, áthallás ), akkor az az Urmia-környéki szkíta~kurd kapcsolatokból ered. A Tárim-medencei ún. kotáni ( khotáni ) deutero(!)-szakák iráni árja nyelve = a nem szkíta/szaka őslakosság nyelve, amelyet az oda érkező jól szervezett, ám kis létszámú szakák átvettek, ( = e szakák tehát nyelvet cseréltek ), miközben kultúrájuk egyes elemeit és a nevüket az őslakosság vette fel. Ez az ún. al-dunai bolgár típusú etnogenézis ( = néppé alakulás ): a túlnyomó többségi őslakosság nyelvileg utóbb asszimilálja lovas- nomád államszervező hódítóit, noha az államszervezet kifelé e létszámkisebbségben lévő hódítók nevét viseli, amely önmegnevezéssel a nyelvi többség is fokozatosan azonosul: ez ( is ) az ún. társadalmi mimikri egyik esete. Maguk a közép-ázsiai K-Turán, továbbá [ az atlantikus ( óceáni ) légtömegek által gyakorlatilag soha el nem ért = a *Tarba ga-taj-on, ill. az * I rtišә forrásvidékén túli: természetföldrajzi~kultúratörténeti ] Belső-Ázsia, ill. az Altaj~Szaján hármas-határa tágabb térségében a helyi bronzkor legvégén, ill. az itteni vaskor leges legelején - a Kr.e. 2./1. éef.-n - 3 fő etnikai komponensből ( 3 testvérből ) entitássá alakult szkíták/szakák ősei kaptak ugyan ( Közép- és/vagy DK- Turán irányából hozzájuk érkezően ) többször, többféle ( és nem mindig árja! ) kisebb-nagyobb indogermán nyelvi impulzust is a Kr. e. 5. ée. végétől, különösen pedig a Kr. e. 3. ée. közepe és vége felé, majd a 2./1. éef.-n, ám messze túlnyomó többségben lévő törökös nyelvű alapnépeik ezt csak befogadták, de nyelvet nem cseréltek. Így az akkor még főként Lob-tó~Ordosz-környéki, csuvas-törökös nyelvű húnok között - az ottani bronzkor végén, ill. az ottani vaskorba történő hosszabb átmenet legelején: a Kr.e. 9.~8. sz.-ban - a szkíta kultúra meghonosodásának nem volt nyelvi akadálya sem. [ Az * O rdo szә a húnok Kr. e. 15. ée.-ben ide megérkezése előtt, DDNY felőli környéke és ehhez csatlakozóan a közelebbi~távolabbi Magas-Ázsia ( = Tibeti-felvidék ) pedig mindmáig a jellemzően proto-mongolid rasszú, tibeti nyelvű nép törzseinek szállásterülete volt, ( pl. a tájnév-képző - szә = föld, tibeti nyelven ), a hún nyelvnek tehát volt/van a tibetiek neolitikumtól kezdődő részleges nyelvi el-kínaisodása előtti (!) ős-tibeti nyelvi szubsztrátuma is. A protomongolidok e népessége az utolsó stadiális legzordabb hidegcsúcsa idején húzódott az Ordoszhoz, Közép- és K-Szibéria D-i szegélye felől. Az É-on túlélők egy kisebb része utóbb a Közép-Jenyiszejnél az ún. paleo-szibériai gyűjtőnevű népek~nyelvek egyikéhez, az ún. jenyiszeji ( a kott és asszán nevűek alkotta, nem-mongolid küllemjellegű ) csoporthoz csatlakozott *ket néven, szókincse egy részét is a befogadóknak átadva, ám hamarosan a többségi őslakók nyelvét átvéve, ( és genetikailag is csak színezve őket ). Így a *ket adsztrátum okán kialakult csekély, szórványos paleo-szibériai nyelvi párhuzam csak közös gyökerű donorra utal, azaz tévedés a húnok őseit a mai paleo-szibériai népek és/vagy nyelvek ( bármelyike! ) között keresni ]. A Krisztus születése körüli évtizedektől Belső-Ázsiából Turánba érkező húnok és a 3 évszázadnyi ( = 9 nemzedéknyi ) szarmata~alán hegemóniát itt túlélő török nyelvű szkíta/szaka csoportok egybeolvadásának sem volt nyelvi akadálya. Az utóbbi évtizedekben a kínai kutatás már nem is választja szét a szkíta/szaka és a hún korszakot: a régészeti anyag folyamatossága miatt. [ Megjegyzem azonban, hogy a Hérodotosz jóvoltából ismert, az É-Pontushoz elhozott - a görög kultúrával intenzív érintkezés előtti - szkíta mitológia, és a húnok, avarok, türkök, ujgurok, majd a mongolok

5 mitológiája is, régészeti anyaga is világosan jelzi, hogy a tuvai~altaji~*turfa n-/*tarba gә-taj-i~*balkaš-környéki szkíta ősök vlsz. az utolsó eljegesedés legvégétől ( = az Allerőd és a Dryas-III. fázistól, amelyeknek természetesen megvannak az Urálon túli szakmai nevei, sőt nagytájanként önálló elnevezései is ), de legkésőbb a neolitikumtól a Kr. e. 13. sz.-ig igen gyakran más kultúra-fejlődési utakat jártak be, mint a tőlük DK-re élő közelebbi ( törökös ) és távolabbi ( mongol, mandzsu-tunguz, koreai ) nyelvrokonaik ]. Az viszont tény, hogy a korai húnok mindkét fő komponense, ága már a maga Karaszuk-kultúrájával ( a Kr. e. 13. sz.-tól ) eljutott a szkíta törzsszövetséget hamarosan megalkotó népek szállásterületeire ( is ), a szkíták pedig már a Kr. e. 9. sz.-ban eljutottak a *Kerül en-folyóig, majd a Sárga-folyó ( Huang-ho ) Ordosz-térségi nagy kanyarulatáig, tehát a húnok közé is. És pl. a húnokkal közös szkíta katonai akciók sorozata elől kitérve költözött K-ebbre, új fővárosba a kínai Csou-( Zhou-)dinasztia: ettől kezdve ( = Kr.e. 771-től ) hívják államukat Keleti Csou -nak A szkíták és a többi törökségi nép ( a meteorit-vasat leszámítva ) a vasfeldolgozással az Iránból a Tárim-medence NY-i részein át az őskorban *R/Łokšә-rud, [ az ókor -š hangot nem ismerő ógörög feljegyzéseiben Iaxa-rәt(ész), ( ma: Szírdarja ) ] nevű folyónak szállásterületeikről/saját önmegnevezésükről nevet adó, közép-turanid rasszú ( = europomongoloid/monglo-europoid ) küllemű török törzsek közvetítésével érkező technológiai ismeretek révén kerültek kapcsolatba a Kr. e. 2./1. éef.-ra; nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy e vaskorszak-meghonosító törzs a szkíta etnogenézis mindhárom testvérének ikerneves alkotóeleme lett. A Dzsungáriától K-re, főképpen a mai NY- és Közép- Mongóliában és a Góbiban élő ún. köztörök ( más megnevezéssel: tkp. oguz-török ) nyelvű törökség közvetlenül vette át a vaskohászati ismereteket ( pl. náluk a vas neve *təmər kə ) a Pamírból ill. NY-Tárimból, ők a hérodotoszi információban a *Héraklə, *Borüsz(tən), majd az új össz- szkí ta törzsszövetséget szervező * sz(ə)kolə tə ( részben: etnogéniusz-)nevek mögötti, és/vagy az Iránban *szaka néven megismert török nyelvű népesség. A 10./9. szf.-n a szkíták között már közel azonos arányú volt a bronz- és a vaseszközök, fegyverek használata, és egyes legkorábbi csoportjaik ezzel az anyagi kultúrával költöztek az általuk felállított ún. szarvasos kövek, mint régészeti~művészettörténeti vezérkövületek kijelölte área határain belül: NY-on ( ekkor még csak ) az ÉNY- Kaukázusig, K-en pedig mongóliai és Ordosz-környéki vidékekig, utóbbi helyeken megalapozva a húnokkal a több mint fél évezredes együttműködést, sőt egybeolvadást. A szarvasos kövek vlsz. vezérek kultikusan tisztelt - sok mázsás, sőt néha több tonnás - sírjelei voltak, vagy nagyobb lapos felületű sztélék ( = vaskos kőlapok ), vagy tompított élű oszlop-( menhir-!)alakúak. Ikonográfiájuk: felül Napkorong, ( néha stilizált/sematikus férfiarc; esetenként a korong körül rövid napsugár- ágak, fűrészfogak is ), és a Napszimbólum argali-kosok; fél-hold, esetleg Hold-sarló, és a Hold-szimbólum kőszáli kecske-bakok; nyakék-gyöngysor; középen zegzug-díszítésű vagy fonott öv, az övre akasztva tőr, tokosbalta-jellegű ( ún. harci ) szekerce, tegez és íj, tarsoly és kerek tükör; alul ( = az öv alatti térben ) gerendavázas-sátortetős szerkezetű a halott háza- ( = sírkamra-)ábrázolás, néhány ( a túlvilági mezőkön, réteken? ) legelésző ló reliefje. ( A személy egyetlenegy végtagját sem ábrázolják ). A felső szférában 1~2 egyeddel, de a sírjel összes többi faragható oldala teljes felületét kitöltve: sorba rendezve ábrázolt maral-gímszarvasbika csapat, repülő-vágtában, a Nap ( és a Hold ) felé haladva. Hérodotosz a szkíta mitológia kapcsán ugyan nem említi a szkíta istenségek theriomorfiáit ( = állat-alakjait ), de a Fény-( Nap- és Hold- )szimbolika és az egyaránt vadászatra, ill. harcra is alkalmas eszközök alapján a Hérodotosznál ógörög beazonosításul megnevezett Apollón ( Phoibosz!, ez a téli napfordulóhoz inkább kapcsolódó fényt, világosságot, felragyogást jelenti első megközelítésben ), és az általa meg nem nevezett, részben Hold-kapcsolatú, az ógörögöknél is agancsos szarvassal együtt ábrázolt Artemisz együtt jöhet szóba: a szkíta *B/Götә-šәr/( Hérodotosznál ) Goitoszürosz istenségre célszerű gondolni, akihez a sírból - ld. sírkamra-ábrázolás - az elhúnyt ( lelke ) a repülve vágtázó maral-gímszarvasok hátán utazva az égboltig jut/jusson fel [ Utóbb a gazdájával együtt eltemetett kedvenc hátasló fejére is agancsos gím-maszkot húztak: a paripát szarvassá át-varázsolva ]. Esetenként a szarvasos kőre a nemzetség jelét ( a tamgá-ját, tehát egyezményes/a maga korában és közegében közismert szimbólumát ) is felvésték. A sírok mellett kövekkel kirakott áldozati tűzhelykörök valószínűsítik, hogy nemcsak a tort tartották itt, hanem az ősök tisztelete okán évi rendszerességgel visszatértek áldozatot bemutatni. A földművelő Kína - belpolitikailag is megnyirbált hatalmú, egyre kevésbé államigazgatási, és egyre inkább csak kultusz-ápoló jelentőségű - Keleti Csou dinasztiája sokáig elzárkózott a vastól, mint újítástól: fa- és bronzeszközöket használtak. Végül a Kr.e. 6./5. szf.-tól engedték be az 1. vasműveseket, akkor viszont azonnal a vas és szén arány teljes skáláját kihasználva: az öntöttvastól az acélig mindent gyártottak. Ez az óriási technikai lehetőség nagyon pozitíve hatott a kínai mezőgazdálkodásra és tájrendezésre ( csatornázási, stb. földmunkák ), viszont az olcsó vasfegyverek elterjedése elősegítette a politikai~szervezeti dezintegrációt: 7 de facto önálló fejedelemségre estek szét. A Keleti Csou kor e Kr.e. 475~221 közötti ún. Harcoló Fejedelemségek fázisának végén az Ordosz-szomszéd, a szkítáktól és a húnoktól a lovasságot, mint fegyvernemet elsőként átvevő [ sőt, eleinte ( zsoldosként ) szkíta és hún kiképző alakulatokat is alkalmazó ] Csin Fejedelemség Kínában vetélytárs nélküli katonai hatalommá fejlődött. [ A gazdasági és politikai hatáson túl: a Csin és a korai Han ( Kr. e sz. ) dinasztiák időszakának kínai művészetére nagy hatással voltak (( a Nagy Sándor-utódok kulturális hellenizmusát továbbfejlesztő»görög-baktria Királyság«= DK-Turántól és a Tárimmedence DNY-i szegletétől a Pamíron és É-Afganisztánon át ÉNY-Indiáig Kr. e. 239~128 között fennálló birodalom ógörög és ógörögösödött makedón szervező elitjére utalva )) a hellének, és a nomádok (( a sztyeppei nagyállat-tartó szkíta, hún, *gyecsi ( kínai: yüe-chi ), stb. törzsek, népek )), ami művészi motívumaik és figuráik széles körű alkalmazásában nyilvánul meg. in: K. Akisev: Kazakisztán ősi aranykincsei. Alma Ata-1983., magyarul Bp p. 13. ].

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele.

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. 4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz,

Részletesebben

BALKANOLÓGIA-1. Bevezetés a román őstörténet tanulmányozásába

BALKANOLÓGIA-1. Bevezetés a román őstörténet tanulmányozásába BALKANOLÓGIA-1. A románok eredete. * * [[ rövid utalásokkal a Kelet- és Közép-Balkán, továbbá e balkáni térséggel északról szomszédos területek, így a Kárpát-medence keleti fele és az Al-Duna teljes bal

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1990-02 História 1990-02 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 9. Sopronhorpács, Árpád-kori ( műemlék ) templom; a Biblia éve >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj)

II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj) 2008 augusztus kurultaj:augusztus 2008.08.03. 12:58 Page 3 II. MAGYAR-MADJAR TÖRZSI TALÁLKOZÓ 3 II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj) Jó néhány éve olvastam egyik gazdasági magazinunkban egy riportot

Részletesebben

IX. A RÓMAI KORI BARBARIKUM

IX. A RÓMAI KORI BARBARIKUM IX. A RÓMAI KORI BARBARIKUM Történeti áttekintés 265 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Vaday Andrea A római korban a Dunától keletre elterülõ térség különféle barbár népek szállásterülete volt. A hatalmi és az etnikai

Részletesebben

Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között

Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között HORVÁTH CSABA A Kaukázus térsége Eurázsia

Részletesebben

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Előszó helyett: Átvettük? Finnugor-török alapokon álló nyelvészeink és történészeink mára több könyvtárnyi irodalmat hordtak össze, és ezt, mint állításaikat önmagában igazoló

Részletesebben

Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről

Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről Melbourne 2001-2002 Cser Ferenc: Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Eredetileg megjelent: Új Idők 2001-2003 A szerző hasonló tárgykörben

Részletesebben

Etana mennyei utazásától Emese álmáig

Etana mennyei utazásától Emese álmáig Szili István Etana mennyei utazásától Emese álmáig Bérczi Szaniszló rajzaival Mikes International Hága, Hollandia 2013. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank

Részletesebben

A Boldogasszony országa

A Boldogasszony országa Mesterházy Zsolt A Boldogasszony országa A magyar újkőkor ( 35000 év helybeli műveltségének összegzője és lendítője ) A magyar ókort a szellem ereje hozta létre a helyben kialakult ősnép segítségével.

Részletesebben

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK: Törzsszám: 06006 I. SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE III. SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA II.

Részletesebben

Fehér M. Jenő: Besenyő őstörténet

Fehér M. Jenő: Besenyő őstörténet Fehér M. Jenő: Besenyő őstörténet A BESENYŐ NÉV ELMÉLETE ÉS VALÓSÁGA A besenyők legősibb eseménytörténeti feljegyzése az ázsiai hunok és kínaiak közti szakadatlan harcok során maradt reánk. A két pásztor

Részletesebben

Zúduló sasok. Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mező földön

Zúduló sasok. Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mező földön Zúduló sasok Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mező földön GYULAI KATALÓGUSOK 2. Előre a nap keltéig, jobbra a nap deleléséig, hátra a nap nyugtáig, északra az éjszaka

Részletesebben

EZREDÉVES KAPCSOLATOK

EZREDÉVES KAPCSOLATOK EZREDÉVES KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI EGY EZREDÉVEN KERESZTÜL LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR RÁKOSLIGET Szerkesztette: BUSKÓ ANDRÁS BUDAPEST, 2002 2 Két nemzet van egyesülve bennünk S

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) I. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) I. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) I. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 1. Bevezető A könyv a magyar nép etnikai kapcsolatairól, helyéről a korai történelemben valamint a kereszténységgel

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig

Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig Zachar József (1943 2009) szellemi végrendeletéből Ahogy a római kor végi pannóniai kereszténységről sem igen emlékezik meg történetírásunk, úgy a hunok, avarok

Részletesebben

2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország

2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország 2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

Jancsó Benedek ERDÉLY TÖRTÉNETE

Jancsó Benedek ERDÉLY TÖRTÉNETE Jancsó Benedek ERDÉLY TÖRTÉNETE Erdély története - Előszó ELŐSZÓ Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyarországgal

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE IV. EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 1.) VIZSGÁLAT, TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG A 2001. évi LXIV. örökségvédelmi törvény, illetve annak végrehajtásáról

Részletesebben

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA Készítette Podmaniczky Miklósné 2008 Bevezetés 1. A kultúr - és stílustörténet vázlatos áttekintése,

Részletesebben

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc Gyökerek Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei származásáról. Cser Ferenc Melbourne 2000 Cser Ferenc, 2000 A borító terve: Fodor Sándor, Melbourne Az első borítón: a székely rovásírás (e)gy

Részletesebben

A DUNA KÖZÉPSŐ MEDENCÉJÉNEK BENÉPESÍTÉSE

A DUNA KÖZÉPSŐ MEDENCÉJÉNEK BENÉPESÍTÉSE Baráth Tibor, A MAGYAR NÉPEK ŐSTÖRTÉNETE című műve hat, három kötetbe foglalt, Montrealban (1968, 1973, 1974) kiadott könyv. Azóta, több kiadás jelent meg, kisebb-nagyobb átszerkesztésben, egyesített kiadásokat

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben