AZ ÉLETFA (világfa) (1.kép)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉLETFA (világfa) (1.kép)"

Átírás

1 AZ ÉLETFA (világfa) (1.kép) A székelykapu ázsiai örökségünk. Hun-szittya örökség. (7/1-2 kép) Szerencsére Erdőfülében is találhatunk jó párat. Ezek a kapuk mintázatai nem mások, mint az ősenink világnézete és vallásuk jelképei. Maga a világegyetem. Az ég és a föld. A tűz és a víz, s az ötödik elem: a törvény, avagy ős magyar szóval SZER. Ez az ötödik elem a SZER-ELEM. Ami minket lelkileg táplál és etet: SZERETET. Maga a törvény amit Isten adott nekünk. A székelykapukon látható csodálatos indázást a székelyek is így nevezik, aminek a mintázata szorosan illeszkedik a kárpát-medencei íjfeszítő lovaskulturájú avarság veretes szíjvégeihez. (3. kép) Sárrétudvariban lakó Víg Sámuel nyolcvankilenc esztendős juhász még gyermek korában találkozott, egy Bütüm nevezetű öreg darvásszal. Tőle hallotta, hogy "van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek kilenc elálló ága van, mindegyik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarodni, ombolyogni, abból támad a szél. Olyan csudálatos nagy fa ez, hogy nem csak a hold jár el az ágak közt, hanem a nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, merre van, aki foggal született, oszt kilenc álló esztendeig nem vesz a szájába tejnél egyebet. Az meg tudni való, hogy tátus az ilyen. Mer ez a csudálatos nagy fa olyan helyen nőt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá, Az emilyen ember csak a hírét hallja, hogy van, de látni nem láthatja."1 (2/3 kép) Az ázsiábol hozott szkíta-hun-avar-magyar kultúra tárgyi bizonyítékai. A távol keleti kultúrkör is tisztelettel adózik, magának a fának. A kínaiak torna gyakorlatokat (thai-chi-cuan) végeznek a fák alatt. Ezt módomban állt Pekingben a saját szememmel is látni. Szerintük, a fa olyan kozmikus energiákat segít lehívni, ami a chi-t (a belső energiát) élteti, táplálja. Ha az energiát jól használják, preventálja a betegségeket. A japánok bonsai-t termesztenek, és a lakásukba viszik. Buddha is egy fa alatt világosodott meg. Indiában a fatisztelet, a faimádás a hegyek közé szorult őslakóknál mai napig feltalálható.2 Mindenki emlékszik arra a régi magyar káromkodásra, hogy az: "Az isten fáját az apádnak!" Úgy látszik, volt kinek-kinek külön istenfája. Mintha az istenfának családi értéke volna, mert a szidásban az egész család becsmérlését érezzük, amikor az apánknak, a családfőnek így az egész családnak az istenfáját szidják.3 Az elkövetkezendőkben értelmezhetővé válik ez a magyar mondat. (4-es képsorozat) A faimádás legrégibb nyomai Kaldeába, az akkádok Eridu városába vezetnek, hol is szent cédrusfa főistenüket, Ea-t jelképezte. A mai sámán vallásnak is van szent fája, melyre az áldozati barmok bőrét, szarvait akasztják az isten számára.4 László Gyula professzor is megfigyelte azt a tatár temetési szokást, hogy a halott tiszteletére az áldozati ló bőrét Diószegi: 11. old. Huszka József: Az istenfa, Bp. Pátria Irod.Váll. és Nyomdai Rt. Nyomása old. Huszka József: A magyar turáni ornamentika története Bp.1996, Megjelent Nyers Csaba magánkiadásában: 82. old. Huszka: Az istenfa, 6. old.

2 egy botra felhúzzák, és néhány napig ott tartják. Ezt rajzon meg is örökítette. (12. képsorozat) Altáj déli vidékén élő Madjar nevű nép, még mindig alkalmazza ezt a gyász szokást. Kállay Ferencz a Magyar Tudós Társaság tagja így ír: "Azt kell hinnünk, hogy elődeink, valamint a scyták lóval áldoztak a sírdombon, Koeppen az ily lóáldozatoknak a sírdombok felett épen a scytiha földön nyilvánságos jeleire akadt az tett ásatásaikor a család összegyülekezett, ott juhokkal s lovakkal áldozott a barmok húsait elibe rakták a holtnak, hétszer szurdalták meg saját képüket, hogy véres könnyeik hulljanak."5 A halotti szertartások a növényzet évenkénti halálát és megújhodását jelenti.6 A kunsági néphagyomány is ábrázolja a szomorú fűzet és az életfát a fejfákon, (ami szintén fából van) ami a halált jelenti, de a termékenység fáját, is megtaláljuk a májusfa képében. (13. képsorozat) Az ókori közel-keleti akkád, asszír stb. pecsételő hengereken fellelhetőek ezek az istenfák. (4. képsorozat) Láthatóak, hogy központi szerepet töltenek be, és nagy a tisztelet irántuk. Alakjuk pedig hasonlít a férfi nemi szervre, mint a termékenység fontos szimbólumára. Az életfát vagy istenfát később már a pálmafa jelentette, mert a sumírok a pálmaágat, mint a nehezen hervadót, mint a legtovább élő növényt tettét az Isten elé és még locsolták is az életerő hosszabb fenntartása kedvéért.( 5. képsorozat) Később cserépbe tették.7 A pálmafa végül megjelent az építkezésben is. Szaragon király palotájának bejáratán ugyancsak pálmát találunk, mint a székely kapukon. (5. képsorozat) Honnan ismerik a székelyek a pálmát? Nagyon érdekes ez a kérdés. Szolnoki viszonylatban is megtalálhatjuk a választ a miértre. Huszka József írja: "..tehát az istenfát ki-ki a bejárat mellett állította oltalmul a gonosz ellen. Asszurbanipál istenfája családi tűzhelyének bejáratánál állott - tehát ez a régi emlék a családi tűzhely védelmezőjének tünteti fel az istenfát."8 A karcagi kunok kapubálványai szintén hasonló funkciót töltenek be, csak más jelentés tartalommal, de mint már szóltunk arról, hogy a fejfák funkciói is a rontás elleni orvosság. Az életfa motívumot már indásan is megtaláljuk belső-ázsián keresztül a Kárpát-medencéig. A székely kapukon a pálmafás istenfa mellett, az indás fa is megtalálható, virággá átalakulva. Ezek az ornamentikai elemek az avar övcsatokkal mutatnak nagy hasonlóságot. (3. kép) Az indás életfát a kínaiak is ismerték. (9. kép) Huszka tanár úr szerint a hunok adták át az életfa jelentőségét, szimbólumát: "Nem a mi népeink voltak az átvevők, hanem a kínaiak s így a mustrát idegenek vitték be Kínába A hunnok kínai összeköttetését, a história nélkül is, bizonyítják ugyan a szemdíszeik között talált elvitázhatatlan kínai emlékek, azonban az istenfamustra kínai megjelenésének a magyarázatát a hunoknál majdhogy nem hiányzó istenfa miatt másfelé kell keresnünk. Ha a magyarok nem voltak kivert hunnok hátramaradt részei, akkor vagy később jártak Kínában (ami szinte lehetetlen) vagy egy másik, Kínából a hunnok után Kállay Ferencz: A pogány magyarok vallása, Püski Kiadó hasonmás kiadása, Bp old. Huszka: Az istenfa, 6. old. Huszka: A magyar turáni ornamentika története, 67. old. uo.

3 kivonuló és a magyarokhoz csatlakozó rokonnép volt a közvetítő."9 Tehát megállapíthatjuk, hogy honfoglaló őseink a csodálatos tarsolylemezüket életfa motívummal díszítették, mint például a Szolnok-strázsahalmon találtat is. De térjünk vissza a magyar pásztor mondani valójára, a napos és holdas életfával kapcsolatban. Az indoeurópai népek meséiben szintén megtalálható az életfa motívum, de a napos-holdas életfa az csak a magyar folklórban és díszítőművészetben találjuk meg. Jellemzője, hogy tipikusan magyar. (11.kép) Továbbá jellemző, hogy a hatalmas fa ágai között a jellemző égitestek mellett szarvasmarhákat és lovakat is ábrázoltak a régi pásztorok. (2/ kép) A török népek hasonlóképen ismerik a világfa képzetét. Az altaji törökök egyik mondája szerint a "föld köldökén, mindennek a középpontjában nő minden földi fa legmagasabbika, egy nagyon magas fa, amelynek csúcsa Baj Ülgön (a főisten) lakásáig ér.10 Életfa ábrázolásokat láthatunk a szibériai sámándobok bőrein is. Ha összevetjük a magyar pásztorfaragásokkal, és a magyar népmesei elemekkel, akkor megfejthetővé válik az életfa funkciója a steppei népek vallásában, világnézetében. Az életfa, vagy istenfa a világok összekötője. Az alsó és a felső világ közötti átjáró. A világokat átjárni csak a léleknek lehet. A betegségbe esett lelket csak a táltos tudja visszahozni úgy, hogy valamilyen állat képében viaskodik, a rontó szellemmel, aki szintén egy állat képében jelenik meg. A magyar faragásokon ezért láthatóak bikák, lovak, stb. akiket alul, vagy felül ábrázoltak. Nehezen is értelmezhető materiális szemlélettel: hogyan kerülnek a lovak a fára? Diószegi Vilmos Prokofjeva tanulmányát idézi: "Ezt a fát a sámánok különféleképpen nevezik: 1. üreges (belül üreges) fa, 2. Istentől (égtől) született úsztatós nap-fa, hét (itt is a bűvös hetes szám, Bütüm az öreg darvász szerint kilenc) gyökerű fa. Napos oldalán hét ága, éjji oldalán ugyancsak hát ága van. Az éjji oldal hét ágán hét madár ül, hét élettelen szarka, a hét napfényes ágon hét kakukk ül. A fa csúcsán egy kakukk őrzi az egész világot, ez a nőstények és a hímek anyja. Ennek a fának a hét gyökerén hét kígyó, amelyek az alsó világba vezető utat őrzik a gonosz szellemek ellen. Együttesen az emberek lelkeit őrzik, amelyeket megszületésükig az égi fa üregében őriznek."11 A mongolok szerint is a világfa alsó részén kígyók és békák vannak. Az életfa ábrázolások egyik fajtája éppen ehhez igazodik. A fa mellett védő óvó állatok vannak. A sumér, akkád pecséthengerektől kezdődően, a magyar tarsolylemezeken keresztül a magyar népművészeten bezárólag. (8/1-2-3 kép) (6 képsorozat) Az állatábrázolásokon általában agresszív támadó lényeket láthatunk. Ez nem csak óvó védő szellemeket jelentheti, hanem ellenkezőleg, a rontó gonoszokat is, akik az istenfa ellen támadnak. (6/ kép) Ne legyen bőség, ne legyen jólét. (14/1-2-3 kép) A fa melletti ételáldozatok, imádságok, a rontó szellemek ellen. Mindenki hallott már a Szent László legendáról. Magának a legendának is vannak ős-hun-avar-magyar elemei. Nem csak a kun Huszka: A magyar turáni ornamentika története, 82. old. Diószegi: 12.old. Diószegi: 17. old.

4 párhuzam, hanem a birkózás elemei és a fa alatti pihenés is. A legenda szerint többször is összecsapnak, de a fegyver nem fogott a két mitikus hősön. "Midőn közelébe ért, lándzsájával le akarta szúrni, de (minime poterat) képtelen volt rá."12 Ekkor kezdtek birkózni. A legenda sok mozzanatot nem magyarázz meg, csak utalni lehet rá. A magyar népmese hőse is birkózik. "Úgy földhöz vágta, hogy csak nyekkent." A birkózás a virtus, a küzdelem, a vitézség igazolásának keleti hagyománya. Gondoljunk a mongolokra, japánokra. A jelenet végén, pedig a hős a mi esetünkben Szent László királyuk egy fa alatt pihenteti fejét a lány ölében. (15/2. kép) Ez az ábrázolás megtalálhatók a szkítáknál is. Badony professzor tanulmányozta ezt az ötvös remeket. (15/1. kép) Írja: "A szkítaság szimbólumainak megfejtésével nem sokat foglalkoztak a szakemberek. Egy nomádnak nevezett nép egyszerű állatábrázolásainak tekintették, pedig már magas fejlettségű ötvösművészetük már megkívánná, hogy hitvilági misztériumok kifejezőinek tekintsük. Itt bemutatok egyet, mely már azért is érdekes, mert maga az élet - tehát az ember és a ló - együtt van ábrázolva az életet adó Istenanyával - a Termékenység Istennőjével. a Los Angeles-i kiállítás katalógusában a 95. számú kiállított tárgy volt, és a másik érdekessége az, hogy ezt az ábrázolást a katalógus összehozza egy magyar folklóri legendával. 13 Ez a legenda, természetesen a Szent László legendája. Az életfa, és a termékenység Istennőjéről is szó volt már a pecséthengereken látható rajzokkal kapcsolatban. Badiny így folytatja: " De mit mutat nekünk ez az ábrázolás? Két szittya harcost a harc után. Az egyik halott, és felsőteste a fejével az Istenanya ölében nyugszik, kinek feje táplálja az élet fájának erejét. Az életfa egyik oldala az élet, ahol az élő harcos és a két ló van. Az Istenanya oldala - a másvilág, melyet az életfa választ el az élettől. Ismerve a szkíta hitvilágot - minden kiolvasható lenne ebből az ábrázolásból, mely valóban magába rejti az élet és halál misztériumát, de nyíltan kifejezi azt, hogy a halál tulajdonképpen az élet tartozéka Vargyas Lajos: Keleti hagyomány - nyugati kultúra, Püski Kiadó Bp. 1999, 9. old Badony: 133. old. uo.

5 Egy újszászi népdal tévedhetetlenül ezt a képet mutatja: Megkötöm lovamot Szomorúfűzfához, Lehajtom fejemet Két első lábához. Lehajtom fejemet, A babám ölébe, Hullajtom könnyeim, Rózsás kötényébe. (Újszász, Bartók B )15 Arról már vannak ismereteink, hogy a lélek nem rögtön tér meg a "másik oldalra". A haldokló szkíta harcos lelke is még egy darabig a két világ között van, de az Isten anya már figyel rá. A lélek egy ideig bolyong, s addig is testet keres magának. A következő fejezet erről szól. 15 Lükő: 106. old.

6 KÉPGALÉRIA 1.KÉP: Székelykapuk Erdőfülében 2/1 KÉP: avar csont tégely vésete: 2/2 Sótartó vésete Biharnagybajomról: 2/3 Szarusótartó vésete Sárrétudvarról: 3. kép: A felső sorban avar veretes övek ornamentikája látható, alul pedig székelykapuk mintázata

7 4./1 kép: Ókori szír vésett kövek. Jól láthatóak az istenfához imádkozó emberek. Az istenfa alakja csúcsos, a férfi nemi szervre hasonlatos: mint a termékenység szimbólumára. 4/2. kép: Karthágói fogadalmi kő. A pálmához hasonlatos istenfa, két lándzsás kísérő dísszel. A görög korinthoszi pálmás életfa oszlophoz hasonlítható. 4/3. kép: Alabástrom relief Nimródból. Az asszír géniusz (Isten) virágport szór az indás pálmára. Az istenfa méltán tekinthető a teremtő isteni erő jelképére. Az asszír Istenség hasonlóan a magyar pogány hiedelemhez ragadozó madár képében termékenyít. (Emese legenda)

8 5/1 kép: Asszír emlékkő. A tetején már stilizált pálma található. 5/2 kép: Szaragon király palotájának háremajtaja. A bejárattól jobbra-balra helyezkednek el a pálmafák. 5/3 kép: Székelykapu pálmás ábrázolása Orbán Balázs sírjánál Szejkén.

9 6/1 kép: Galambok (lélekmadarak) őrzik a napmintájú életfát. Sótartó Baranya Megyéből. 6/2. kép: Szolnoki abrosz minta lélekmadarakkal, életfával. 6/3. kép: Az m' satta-i palota domborművén vázából kinövő indás életfát vesznek körbe griffek.

10 7/ 1-2. kép: Kapuk belső-ázsiából. A székely kapuk ősei.

11 8/1. kép :Asszír pecséthenger: Griffek támadják az életfát. 8/2. kép: Etelközi tarsolylemez fedél. Oroszlánok védik az életfát. Mintázata nagy hasonlóságot mutat az esztergomi bazilika oroszlános falfestményével. 8/3 kép: Hon-hazatérés kori tarsoly reprodukció. Az életfát griffek védik. A mani-keresztény magyarok dísztő művészetében már a kereszt is mint életfa felelhető.

12 9. Kép: Kínai sírrelif dombormű Kr.u. 147-ből. A képen fellelhetőek mind azok a jegyek, amik az indás életfák ábrázolásánál megtalálhatóak, kiegészülve a lélekmadarakkal. 10. kép: Ujgur párna minta 11. kép: Életfa-ábrázolások a Szent Koronán. A trón jobb és ball oldalán látható "csepp alakú" életfák mintái avar szíjvégeken, és székelykapukon is megtalálhatóak. A nap és a hold ábrázolás szintén az isteni rendet szimbolizálja.

13 12/1 kép: László Gyula régész professzor rajza, honfoglaló őseink gyászszertartásáról. A lóbőr rúdra húzása talán az életfát jelképezi, hogy a táltos segítse gazdáját átrepíteni a másik világra. 12/2 kép: A jelképtár c. könyv ilusztrációja szerint. 12/3 kép: Az altáji mazsarok még mindig kiteszik a lóbőrt, napjainkban is.

14 13/1 kép: A szolnoki Damjanich János Múzeum állandó néprajzi kiállításán látható, ez a lőporos szaru. A tárgy közepén egy szomorú fűz (életfa) látható, egy galambbal. A galamb a csőriben levelet tart. A galamb mint lélekmadár szerepel. Hasonló szomorú fűz ábrázolások láthatóak a kun fejfákon is. A lőporos szaru egy fegyver fontos kelléke. A puskapor szállítására használták. A katona, aki ezt faragta tudta, hogy a harcban ő is odaveszhet. Messze vannak szerettei, és a lelke madarával üzenne nekik, mert lehet, hogy soha többé nem láthatja újra őket. 13/2 kép: A lélekmadár és az életfa egy erdélyi kun-kék széken. (Szék) Erdélyben is megtalálható mind a két szimbólum, ami a Jász-kunságban is használtak. A kék színt pedig mint a valaminek a fontosságát jelezték.

15 14/1 kép: Gonosz szellem az istenfa ellen fordul. Babilóniai pecséthenger. A székelykapukat szintén a GONOSZ elriasztására emelték. 14/2 kép: Gilgames sarlós isten a griff képében megjelent szellemet akadályoz meg az életfa elleni támadásában. 14/3 kép: Pecséthenger részletben Eabani és Izdubár széttépi az istenfát támadó bikát és oroszlánt. A magyar néphitben is bika ill. ló képében viaskodik a táltos a gonosz rontó szellemekkel.

16 15/1 kép: Szkíta öntvény. Az Istenanya segíti a haldokló harcost az életfa hideg oldalára áttérni. Megfigyelhető a ref. fejfákon, kopjákon található szomorúfűz ábrázolás. 15/2 kép: Erdőfülében a régi templom falán volt látható a Szent László legenda freskója. A Király a lány ölébe hajtja fejét.

A nartok aranyalmafája (fejezetek "A nartok aranyalmafája" c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000)

A nartok aranyalmafája (fejezetek A nartok aranyalmafája c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000) Valerij Cagarajev: A nartok aranyalmafája (fejezetek "A nartok aranyalmafája" c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000) A régi világmodell Világunk ifjúkorában a benne lezajló mindennapos események szimbolikus

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

Csihák György (Zürich) SACRA REGNI HUNGARICI CORONA MAGYARORSZÁG MEGSZENTELT KORONÁJA

Csihák György (Zürich) SACRA REGNI HUNGARICI CORONA MAGYARORSZÁG MEGSZENTELT KORONÁJA Az európai emberi történet származási távlatait vezették le a helyre nem álló Y kromoszóma (NRY) 22 bináris jelzőjéből... Az allélek földrajzi elosztása és becsült kora egybecseng a modern európai gén

Részletesebben

3. Az állatiasság képei. Ördög- és démonképzetek

3. Az állatiasság képei. Ördög- és démonképzetek 3. Az állatiasság képei. Ördög- és démonképzetek A. Állatjelképek Az állatőstől való származás (totemizmus) képzeteit a világ minden mitológiája tartalmazza. De ha az ember az állattól származik, akkor

Részletesebben

5. Az állatiasság képei

5. Az állatiasság képei 5. Az állatiasság képei Az állatőstől való származás (totemizmus) képzeteit a világ minden mitológiája tartalmazza. De ha az ember az állattól származik, akkor egylényegű vele. A mítoszok állatszimbólumai

Részletesebben

AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura)

AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura) AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura) Az augusztus régi neve a rómaiaknál "Sextilis" volt, mert a hatodik (sextus) hónapja volt az esztendőnek. Ez a neve

Részletesebben

Etana mennyei utazásától Emese álmáig

Etana mennyei utazásától Emese álmáig Szili István Etana mennyei utazásától Emese álmáig Bérczi Szaniszló rajzaival Mikes International Hága, Hollandia 2013. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank

Részletesebben

Jankovics Marcell. Ahol a madár se jár. Tizenkét év hét tanulmánya. Pontifex Kiadó MCMXCVI

Jankovics Marcell. Ahol a madár se jár. Tizenkét év hét tanulmánya. Pontifex Kiadó MCMXCVI Jankovics Marcell Ahol a madár se jár Tizenkét év hét tanulmánya Pontifex Kiadó MCMXCVI A könyv megjelenését támogatták: Magyar Könyv Alapítvány Nemzeti Kulturális Alap és az OTP Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága

Részletesebben

építészet környezet társadalom

építészet környezet társadalom építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata magyar pavilon, nagyszeben vándorépítészek családi házai vándordiploma 2006 csete györgy kemencekápolna tanulmányok csanády gábor,

Részletesebben

Ott kincs van, mer tűz ütött ki

Ott kincs van, mer tűz ütött ki Fehér Zoltán Ott kincs van, mer tűz ütött ki (Az arany mint az Alsó világ Napja kincsmondáinkban) 1727-ben Honoré Mirabel marseille-i lakos előtt álmában megjelent egy szellem, s közölte vele, hogy egy

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

A mellérendelő szemléleti mód

A mellérendelő szemléleti mód A mellérendelő szemléleti mód 1. dia A magyar műveltség keleti kapcsolatai Cser Ferenc Queanbeyan, Ausztrália e-mail: cserenc@netscape.net Kivonat Lükő Gábor A magyar lélek formái c. 1942-ben kiadott munkájában

Részletesebben

Á rnyak 2003. Ostara V. évfolyam 2. szám

Á rnyak 2003. Ostara V. évfolyam 2. szám 2003. Ostara - V. évfolyam, 2. szám Tartalomjegyz ék Értekezés a kelta mitológiáról és mágiáról 3. rész Varázsigék, bűbájmondókák A sárkányok mágiája 3. rész A Fanir, a Külső Tűz sárkánya A tibeti ceremoniális

Részletesebben

Emese álma. Demény István Pál

Emese álma. Demény István Pál Demény István Pál Emese álma 1. Az Emese álma egyike az eredetét, tipológiai jellegzetességeit és talán első feljegyzését tekintve is legkorábbi mondáinknak. Ránk maradt formájában nyilvánvalóan nem jöhetett

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

A kígyó szimbólumának vallástörténeti megközelítése

A kígyó szimbólumának vallástörténeti megközelítése Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia A kígyó szimbólumának vallástörténeti megközelítése Témavezető: Dr. Zamfir Korinna adj Római Katolikus

Részletesebben

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens

Részletesebben

Pogány kultuszok. (jegyzet) Tartalom

Pogány kultuszok. (jegyzet) Tartalom Dr. Héjjas István: Pogány kultuszok (jegyzet) Tartalom Sámánizmus 2 A sámánizmus eredete 2 A hármas világ 3 A sámán kiválasztása és beavatása 3 A sámán tudása 4 A szertartás körülményei és kellékei 4 A

Részletesebben

Utolsó vacsorától az utolsó harcig Csekovszky Árpád két kerámia domborművéről

Utolsó vacsorától az utolsó harcig Csekovszky Árpád két kerámia domborművéről MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 Utolsó vacsorától az utolsó harcig Csekovszky Árpád két kerámia domborművéről PAP GÁBOR Csekovszky Árpád most lenne nyolcvan éves. Életműve a huszadik század európai kerámia-művészetének

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

A mongol népköltészet

A mongol népköltészet Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 6 Szerkeszti: Ligeti Lajos Lőrincz László A mongol népköltészet Lektorálta Katona Imre TARTALOM Előszó Bevezetés Epika Hősénekek Népi énekesek, rapszodoszok A hősénekek összetevői

Részletesebben

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE Adatok a magyar ősvallás erkölcstanából ELŐSZÓ Ismerőseim előtt többször beszéltem arról, hogy az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt, majd

Részletesebben

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 2003-056 História 2003-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról

Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról a mítosz sem nem igaz, sem nem hazugság Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról Jelige: PL070907 o l d a l 2 Tartalom Bevezető gyanánt... 4 Miért pont a mítoszok?... 5 Várkonyi Nándor...

Részletesebben

AZ OROSZLÁN SZIMBOLISZTIKÁJA

AZ OROSZLÁN SZIMBOLISZTIKÁJA XIII. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KOLOZSVÁR, 2010. MÁJUS 14-16. AZ OROSZLÁN SZIMBOLISZTIKÁJA A SZKÍTA-ÁLLATSTÍLUSBAN SZERZŐ: BURKHARDT BRITTA BBTE, TÖRTÉNELEM ÉS FILOZÓFIA KAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

In memoriam: Dúcz László (1944-2009)

In memoriam: Dúcz László (1944-2009) 2009 januær dobog :augusztus 2009.02.08. 22:15 Page 3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM In memoriam: Dúcz László (1944-2009) 3 Kinyílt az ég kapuja és a Szent Lélek madara talán a velünk élő Turulmadár? eljött,

Részletesebben