I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 58/2009. (XI.27.) Ör. Az állattartás szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejő rendelet 21. -ában, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvényben, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló évi XLVI. törvényben, a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magánállatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló évi XCIV. törvényben, az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendeletben, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendeletben, a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben, a települési önkormányzat jegyzıjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-, és hatásköreirıl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselıtestületének a 61/2003 (XII.22.) Ör. rendeletével jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében foglaltakra az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja a lakosság széles körét érintı, alkotmányosan védett, de egymástól eltérı érdekek ütközése miatt az állattartók és az állattartás következményeivel közvetlenül érintett lakosok érdekei érvényesülésének biztosítása, az állatok védelmére vonatkozó szabályok érvényesítése, az állattartók felelısségtudatának fokozása, az állattartással kapcsolatosan betartható, ellenırizhetı normák megalkotása és a fokozatosság elvét szem elıtt tartó szankciórendszer bevezetése különös tekintettel arra, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát, testi épségét, továbbá az épített és természetes környezetet ne veszélyeztesse.

2 - 2 - A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a 3. -ban foglaltakat kivéve kiterjed minden, Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó, vagy ott tartózkodó természetes személyre, Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén mőködı jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságra, továbbá mindazon jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre, aki, vagy amely a rendelet 4. (1) bek. c./ pontja szerint állattartónak minısül. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 21/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. függelékének 5. pontjában meghatározott kis létszámú állattartó telepre. (1) A rendelet hatálya nem terjed ki: 3. a./ a kutatási-kísérleti célra szolgáló, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott állatokra, b./ a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó ırszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra, c./ a vadon élı, az állatkertben, vadaskertben, vagy vadasparkban élı állatokra, d./ a mentı-, jelzı-, vakvezetı, rokkantsegítı és terápiás kutyákra, e./ a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra, f./ az állatkiállításokra, g./ a kedvtelésbıl tartott állatok kereskedésére, h./ az állatpanziókra, állatmenhelyekre, i./ a cirkuszi menazsériára, j./ az állatkórházra, állatorvosi rendelıkre, k./ a vágóhídra, l./ az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 21/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. függelékének 4. pontjában meghatározott nagy létszámú állattartó telepre, m./ a gyepmesteri telepre, n./ az esetenként, közvetlen fogyasztás céljából beszerzett, a levágásig, de legfeljebb 3 napig, zárt helyen tartott 5 darab baromfira, vagy 5 db, nem a prémjéért, szıréért tenyésztett, vagy tartott prémes állatra. 2

3 - 3 - (2) A rendelet 4. (1) bek. e./ pontja szerinti hobbiállatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya nem terjed ki a lakásszövetkezetekre és társasházakra, valamint a többlakásos ingatlanokra, amennyiben a lakásszövetkezet, vagy a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása a tulajdonosok, haszonélvezeti joggal rendelkezık, polgári jogi jogviszony alapján az ingatlant használók részére a hobbiállatok tartásának tilalmára, vagy a tartható állatok számára és tartására vonatkozó szabályokat tartalmaz. (3) Mindazon lakásszövetkezeti, társasházi lakásokban, többlakásos ingatlanokban, amelyekre vonatkozóan a (2) bekezdésben foglalt szabályok nem tartalmaznak a hobbiállatok tartásának tilalmára, vagy a tartható állatok számára és tartására vonatkozó kikötéseket, hobbiállat korlátozás nélkül tartható. (1) A rendelet alkalmazásában: Fogalom-meghatározások 4. a./ Állat: a mezıgazdasági haszonállat és a hobbiállat. b./ Állattartás: az állat jogszabályon, vagy polgári jogi jogcímen alapuló tulajdonjogának gyakorlása, felelıs ırzése, vagy jogszabályban meghatározott megfigyelése során történı birtoklása, az állat folyamatos gondozása és felügyelete mellett. c./ Állattartó: az állat tulajdonosa, birtokosa, vagy aki az állatot, állatállományt gondozza, felügyeli, ideértve az állat tulajdonosának személyétıl eltérı, az állatot ideiglenesen gondozó, felügyelı személyt is, függetlenül a felügyelet jogcímétıl. d./ Felügyelet: a mezıgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó jogszabályokban foglalt magatartási szabályok tanúsítása, valamint a hobbiállat korlátlan mozgását meggátló, az állat és ember biztonságát, egészségének és testi épségének védelmét szolgáló, valamint az állat támadását, vagy az állat támadásával való fenyegetést fizikailag biztonságosan megakadályozó cselekvés és eszköz ( nyakörv, póráz, szájkosár ) együttes alkalmazása. e./ Hobbiállat: minden olyan kedvtelésbıl tartott állat, amely nem minısül mezıgazdasági haszonállatnak, védett, vagy veszélyes állatnak. 3

4 - 4 - f./ Hobbiállat futtatása, edzése: A rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott közterületeken a hobbiállat felügyelet nélkül történı szabadon engedése abban az esetben, ha a hobbiállat természeténél, viselkedésénél fogva más hobbiállat, vagy ember életét, egészségét és testi épségét nem fenyegeti. g./ Mezıgazdasági haszonállat: mezıgazdasági célra - élelmiszer, gyapjú, bır vagy szırme elıállítására - tenyésztett vagy tartott állat. Ezen belül: ga./ Nagy haszonállat: a ló, a szamár, az öszvér, a szarvasmarha - ideértve a magyar szürke szarvasmarhát is -, a bivaly, a strucc és az emu. gb./ Kis haszonállat: a sertés, a juh, a kecske. gc./ Prémes állat: a házi-, mezei és üregi nyúl, valamint kifejezetten a prémjéért, szıréért tenyésztett, vagy tartott állat. gd./ Baromfi: a háziasított szárnyas állatok, a védett madarak kivételével. ge./ Galamb: Vadgalamb, húsgalamb, röpgalamb, postagalamb. h./ Övezet: Veszprém Megyei Jogú Város mindenkor hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervében meghatározott lakóterület. i./ Többlakásos ingatlan: társasházzá nem alakított sorház, láncház, átriumház, ikerház, osztatlan közös tulajdonban álló, közös használatú udvarra nyíló, mőszakilag megosztott, legalább két önálló lakással rendelkezı lakóépület. j./ Veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében ( 1. sz. függelék) felsorolt fajok egyedei. II. Az állattartás szabályai Mezıgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó szabályok 5. (1) A város közterületein haszonállat nem tartható, közterületen nem legeltethetı, a közterületekre haszonállatot szállítás kivételével kiengedni, jártatni, vagy az állatot biztonságos felügyelet nélkül hagyni tilos. (2) Az övezeti besorolás szerinti Ln nagyvárosias lakóterületekbe ( Ln-01-Ln-09 ), az Lk kisvárosias lakóterületekbe (Lk 01-Lk-053), valamint az Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke-01-Lke22) sorolt ingatlanokon mezıgazdasági haszonállat a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételektıl eltérıen nem tartható. 4

5 - 5 - (3) Jutas-pusztán és a Szabadság-pusztán, valamint Gyulafirátót és Kádárta városrészekben az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke- 01-Lke22) sorolt ingatlanokon nagy haszonállat nem tartható. 5

6 - 6 - (4) Jutas-pusztán és a Szabadság-pusztán, valamint Gyulafirátót és Kádárta városrészekben az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke- 01-Lke22) sorolt ingatlanokon maximum 3 db kis haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 2 hónapig tartható. (5) Jutas-pusztán és a Szabadság-pusztán, valamint Gyulafirátót és Kádárta városrészekben az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke- 01-Lke22) sorolt ingatlanokon együttesen maximum 20 db baromfi és/vagy prémes állat tartható. (6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt állattartás további feltétele, hogy az állattartás céljára szolgáló telek legkisebb szélessége legalább 18 m, legkisebb hosszúsága legalább 40 m legyen, a telek legnagyobb beépítettsége pedig maximum 30 %-os lehet. (7) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-02) sorolt ingatlanokon fajtától függetlenül együttesen maximum 2 db nagy haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 6 hónapig tartható. (8) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-02) sorolt ingatlanokon együttesen maximum 5 db kis haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 2 hónapig tartható. (9) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-02) sorolt ingatlanokon együttesen maximum 40 db baromfi és/vagy prémes állat tartható. (10) A (7)-(9) bekezdésekben foglalt állattartás további feltétele, hogy az állattartás céljára szolgáló telek legkisebb szélessége legalább 14 m, legkisebb hosszúsága legalább 50 m legyen, a telek legnagyobb beépítettsége pedig maximum 30 %-os lehet. (11) Csatár-hegyen a méheket kivéve mezıgazdasági haszonállat nem tartható a Séd völgye és a Vízmővek 150 méteres védıtávolságán belül, továbbá az Mk általános kiskerti termesztésre kialakított mezıgazdasági övezetben. (12) Az övezeti besorolás szerinti mezıgazdasági területekbe ( Má-1, Má-2 ) sorolt ingatlanokon állattartás a külön jogszabályokban foglalt feltételek szerint folytatható. (13) Veszprém Megyei Jogú Város közterületein galamb tartása, vagy etetése tilos. (14) Többszintes épületek (lakásszövetkezetek, társasházak, többlakásos ingatlanok) magántulajdonú ingatlanainak erkélyein galambot tartani, vagy etetni tilos. 6

7 - 7 - (15) A (14) bekezdés hatálya alá nem tartozó ingatlanokon galambot csak akkor lehet tartani, ha az megfelel a (6) és a (10) bekezdésben foglalt, a galambtartás céljára szolgáló galambdúc, vagy ketrec elhelyezése pedig a 6. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. (16) Tilos haszonállatot tartani egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási intézmény, élelmiszeripari üzem, vagy vendéglátó egység épületében, udvarán, gyermekjátszótér, sportpálya, strand területén és ezek telekhatárától légvonalban mért 50 m-es védıkörzetben. 6. (1) Az 5. -ban foglalt feltételeknek megfelelı állattartás az állattartó létesítmények építésére, fenntartására vonatkozó jogszabályokban ideértve Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét is foglalt elıírások maradéktalan betartásával létesített építményben, az egyéb építésügyi, valamint a közegészségügyi, állategészségügyi, s a környezetvédelmi jogszabályokban, valamint az e rendeletben foglaltak betartásával folytatható. (2) Az 5. -ban foglalt feltételeknek megfelelı állattartás céljára szolgáló építményeknek a lakóépülettıl, ásott, vagy fúrt kúttól, vízvezetéktıl számított kötelezı védıtávolságait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A védıtávolságot a védett építmény, vagy közmő és az állattartásra szolgáló építmény egymáshoz legközelebb esı pontjai között légvonalban kell mérni. (4) Az állatok tartására szolgáló építményeket hézagmentes, szilárd burkolatú aljzattal kell ellátni. 7. (1) Az 5. -ban foglalt feltételeknek megfelelı állattartás során keletkezett trágya kizárólag hézagmentesen fedett és zárt, szivárgásmentes trágya-, és trágyalégyőjtıben helyezhetı el. (2) A trágya-, és trágyalégyőjtıbe a csapadékvíz befolyását, valamint abból a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni. (3) Az almostrágya tárolására szolgáló trágyagyőjtınek rendelkeznie kell a csurgalékvíz és a híg trágyalé befogadására alkalmas, megfelelı tárolókapacitású, zárt, vízzáró aljzatú, a talajszint alatt elhelyezett trágyaléaknával. 7

8 - 8 - (4) A kertmővelés céljára felhasználni kívánt trágyát a felhasználás helyére szállításától számított 24 órán belül földdel kell befedni. 8

9 - 9 - Hobbiállatok tartására, szállítására, közterületen történı sétáltatására és futtatására vonatkozó szabályok 8. (1) Lakásszövetkezetek és társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin és közös használatban levı udvarokon, valamint erkélyen és loggián amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik hobbiállatot tartani, vagy felügyelet nélkül szabadon engedni tilos. (2) Az állattartó hobbiállatot liftben más személy jelenlétében amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik csak akkor szállíthat, ha az állat szállításához a liftben tartózkodó más személy hozzájárult. 9. (1) Bekerítetlen ingatlanon hobbiállatot a repülésre képes hobbiállatok kivételével szabadon tartani tilos. (2) Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a bekerített ingatlanon tartott hobbiállat közterületre, vagy más ingatlanra felügyelet nélkül ne juthasson ki. 10. Hobbiállatot tilos bevinni, vagy beengedni: a./ Élelmiszert elıállító, élelmiszert feldolgozó üzemekbe, élelmiszerraktárakba. b./ Üzletekbe, a kedvtelésbıl tartott állatok kereskedését kivéve. c./ Vendéglátóhelyek élelmiszerraktáraiba, elıkészítı helyiségeibe, konyháiba, valamint az ügyfélforgalom számára nyitott, vendégfogadásra szolgáló helyiségekbe, utóbbi esetben kivéve, ha a hobbiállat megfelelı, biztonságos elhelyezésének feltételei a közegészségügyi, járványügyi, s állatvédelmi szabályok betartásával biztosítottak. 9

10 d./ Vásárcsarnok, vagy piac területére, kivéve, ha az üzemeltetı a vásárcsarnok, vagy a piac rendjére vonatkozó szabályozásban ettıl eltérıen nem rendelkezik. 10

11 e./ Oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, kultúrális létesítmény, vagy intézmény területére. f./ Közigazgatási, köztestületi, hatósági feladatokat ellátó közintézmények területére. g./ Sportpályák területére. h./ Tiltó táblákkal jelzett sétányok, parkok területére. (2) Kizárólag élelmiszer szállítására szolgáló jármővön hobbiállatot szállítani tilos. (3) Tömegközlekedési szolgáltatást végzı jármővön a szolgáltató hatályos elıírásainak figyelembevételével szállítható hobbiállat. (4) Hobbiállatot közterületen az állat fajtájának, méretének, súlyának megfelelı, a 4. (1) bek. d./ pontja szerinti ( nyakörv, póráz, szájkosár ) felügyelet mellett kell vezetni. (5) 14 éven aluli gyermek veszélyes, vagy veszélyessé nyilvánított, valamint olyan hobbiállatot, amelyet annak mérete és/vagy súlya, vagy támadó természete miatt biztonságosan nem tud felügyelni, közterületen nem felügyelhet. (6) Hobbiállatot szabadon engedni közterületen csak a 2. sz. mellékletben meghatározott, a hobbiállatok futtatására, edzésére kijelölt helyen szabad. 11. (1) Az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy a közterületen, vagy a lakásszövetkezetek és társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin és közös használatban levı udvarokon a hobbiállat által okozott szennyezıdést köteles azonnal eltávolítani. (2) Az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy a hobbiállat közterületen történı felügyelete során köteles a hobbiállat által okozott szennyezıdés eltávolításához szükséges eszközöket ( pl. nylonzacskó, lapát, seprő ) magánál tartani és azt felszólításra a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek bemutatni, kivéve, ha a hobbiállat szállítására szolgáló eszköz alkalmas a hobbiállat által okozott szennyezıdés közterületre jutásának megakadályozására. 11

12 (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt kötelezettség nem vonatkozik a 2. sz. mellékletben meghatározott, a hobbiállatok futtatására, edzésére, állat illemhelyek céljára kijelölt közterületekre. 12

13 (4) Az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy a hobbiállat veszettség elleni oltását tanúsító igazolást köteles a hobbiállat közterületen történı felügyelete során magánál tartani és azt felszólításra a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek bemutatni. Kóbor hobbiállatok befogásával, valamint az elhullott hobbiállatokkal kapcsolatos rendelkezések 12. (1) A kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a közterületfelügyelet és a gyepmester látja el. (2) Az elkóborolt hobbiállatok befogására irányuló igényt a közterületfelügyeletnél lehet bejelenteni. (3) A befogott, embert nem mart hobbiállatot, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendeletben foglalt rendelkezések szerint megfigyelés alá vont és le nem ölt hobbiállatot, annak igazolt tartója a rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott tartási és szállítási költségek megtérítése után szállíthatja el. (4) A gyepmester a rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott térítés díj megfizetése után az elhullott hobbiállatot elszállítja. Eb veszélyesnek minısítése 13. (1) Az embert, vagy állatot megtámadó ebet akkor lehet veszélyesnek minısíteni, ha a támadás következtében: a./ az ember súlyos sérülést szenved, vagy b./ a megtámadott állat elpusztul és a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsı fokú szakhatóságként eljáró szerve a támadó eb lehetıségekhez képest jóléte biztosítása kérdésében az eb veszélyessé minısítéséhez történı hozzájárulását nem tagadja meg. 13

14 (2) Az eb veszélyesnek minısítését a megtámadott személy, vagy annak törvényes képviselıje, vagy a megtámadott állat tartója írásban, a támadás bekövetkezését követı 15 napon belül, gyógykezelése miatti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszőnését követı 15 napon belül kezdeményezheti. (3) Az eb veszélyessé nyilvánítása iránti kérelemhez csatolni kell a megtámadott ember sérülésérıl készült látleletet, vagy orvosi igazolást, kórházi kezelés esetén a zárójelentés másolatát, a megtámadott állat elpusztulása esetén az állatorvos, vagy az állatkórház által az állat elpusztulásának tényérıl kiállított igazolást. (4) Az eb veszélyessé nyilvánítása iránti kérelemben amennyiben a támadás tényét tanúval is tudja a bejelentı bizonyítani meg kell jelölni a tanúként idézhetı személyt is. (5) Nem lehet veszélyesnek minısíteni az ebet, ha annak támadását a sérülést szenvedı személy az eb szándékos ingerlésével váltotta ki. III. A rendelet egyes elıírásainak megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények, szabálysértési rendelkezések 14. (1) A közigazgatási hatóság az övezeti besorolás szerinti lakóterületekbe tartozó ingatlanokon tartott mezıgazdasági haszonállatok tartását a rendelet 5. (4), (5), (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott mértékőre korlátozhatja, az 5. (2), (3), (11), (13)-(16) bekezdésekben foglalt haszonállattartási tilalom megsértése esetén pedig a mezıgazdasági haszonállatok tartásának megszüntetését rendelheti el. (2) A közigazgatási hatóság a rendelet 6. és 7. -aiban foglalt szabályok megsértése esetén az állattartót meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, amennyiben pedig a kötelezett a jogerıs határozatban foglaltakat nem hajtja végre, a mezıgazdasági haszonállatok tartásának megszüntetését rendelheti el. (3) A közigazgatási hatóság a lakásszövetkezeti, társasházi, többlakásos ingatlanok külön tulajdonban álló ingatlanaiban tartott hobbiállatok védelmére, valamint az állattartásra vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatok kivételével az állattartást korlátozhatja, vagy megtilthatja. (4) A (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha az állattartó a lakásszövetkezetek, társasházak, valamint a többlakásos ingatlanok szervezeti és mőködési szabályzatában, vagy házirendjében foglalt szabályokat, a 14

15 többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodását sérti meg. 15

16 (1) Aki közterületen haszonállatot tart, haszonállatot legeltet, a közterületekre haszonállatot szállítás kivételével kienged, jártat, vagy az állatot biztonságos felügyelet nélkül hagyja, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki közterületen, többszintes épületek (lakásszövetkezetek, társasházak, többlakásos ingatlanok) magántulajdonú ingatlanainak erkélyein galambot tart, vagy etet, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Aki egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási intézmény, élelmiszeripari üzem, vagy vendéglátó egység épületében, udvarán, gyermekjátszótér, sportpálya, strand területén, vagy ezek telekhatárától légvonalban mért 50 m-es védıkörzetében haszonállatot tart, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 16. (1) Aki lakásszövetkezet, társasház, vagy többlakásos ingatlan közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin, vagy közös használatban levı udvarokon, valamint erkélyen és loggián amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik hobbiállatot tart, vagy hobbiállatot felügyelet nélkül szabadon enged, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. 16

17 (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki hobbiállatot liftben más személy jelenlétében amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik annak hozzájárulása nélkül szállít, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 17. (1) Aki hobbiállatot közterületen az állat fajtájának, vagy méretének nem megfelelı felügyelet mellett vezet, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki a hobbiállatot a 2. sz. mellékletben meghatározott, a hobbiállatok futtatására, edzésére kijelölt helyen kívül szabadon engedi, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Az a törvényes képviselı, akinek 14 éven aluli gyermeke ideértve az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeket is veszélyes, vagy veszélyessé nyilvánított, valamint olyan hobbiállatot, amelyet annak mérete és/vagy súlya, vagy támadó természete miatt biztonságosan nem tud felügyelni, közterületen vezet, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (6) Aki hobbiállatot az e rendelet 10. (1) bekezdésében felsorolt területekre, ingatlanokba, intézményekbe, vagy épületekbe bevisz, vagy beenged, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. 17

18 (7) Ha a (6) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 18

19 (1) Aki bekerítetlen ingatlanon hobbiállatot szabadon tart, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (2) Az az állattartó, akinek a bekerített ingatlanon tartott hobbiállata közterületre, vagy más ingatlanra felügyelet nélkül kijutott, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki kizárólag élelmiszer szállítására szolgáló jármővön hobbiállatot szállít, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,- Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Aki tömegközlekedési szolgáltatást végzı jármővön a szolgáltató hatályos elıírásainak megszegésével hobbiállatot szállít, szabálysértést követ el, s a szolgáltató hatályos elıírásaiban foglalt pótdíjon felül 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,- Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 19. (1) Az az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy, aki a hobbiállat közterületen történı felügyelete során a hobbiállat által okozott szennyezıdés eltávolításához szükséges eszközöket nem tartja magánál, vagy azokat a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek felszólításra nem mutatja be, szabálysértést követ el, s 3.000,- Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 19

20 (3) Az az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy, aki a hobbiállat veszettség elleni oltását tanúsító igazolást a hobbiállat közterületen történı felügyelete során nem tartja magánál, vagy azt a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek felszólításra nem mutatja be, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Az az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy, aki a hobbiállat által a közterületen, vagy a lakásszövetkezetek és társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin és közös használatban levı udvarokon okozott szennyezıdést nem távolítja el, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 20. (1) Aki az elkóborolt hobbiállat gyepmester által történı befogását, vagy elszállítását bármely módon megkísérli megakadályozni, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 21. Helyszíni bírság kiszabására VMJV Polgármesteri Hivatalának helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselıje, valamint a közterületfelügyelı és a rendır jogosult. 20

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete ( a továbbiakban

Részletesebben

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról 1 TOKAJ VÁROS KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2001. (VIII.29.) számú r e n d e l e t e az állatok tartásáról Tokaj Város Képviselıtestülete a módosított és kiegészített 1990.évi LXV. törvény l6..(1).bekezdésében

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. (1)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.) rendelettel módosított 28/2007. (VI.29.) rendelete az állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.. Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben