I. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 58/2009. (XI.27.) Ör. Az állattartás szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejő rendelet 21. -ában, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvényben, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló évi XLVI. törvényben, a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magánállatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló évi XCIV. törvényben, az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendeletben, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendeletben, a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben, a települési önkormányzat jegyzıjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-, és hatásköreirıl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselıtestületének a 61/2003 (XII.22.) Ör. rendeletével jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében foglaltakra az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja a lakosság széles körét érintı, alkotmányosan védett, de egymástól eltérı érdekek ütközése miatt az állattartók és az állattartás következményeivel közvetlenül érintett lakosok érdekei érvényesülésének biztosítása, az állatok védelmére vonatkozó szabályok érvényesítése, az állattartók felelısségtudatának fokozása, az állattartással kapcsolatosan betartható, ellenırizhetı normák megalkotása és a fokozatosság elvét szem elıtt tartó szankciórendszer bevezetése különös tekintettel arra, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát, testi épségét, továbbá az épített és természetes környezetet ne veszélyeztesse.

2 - 2 - A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a 3. -ban foglaltakat kivéve kiterjed minden, Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó, vagy ott tartózkodó természetes személyre, Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén mőködı jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságra, továbbá mindazon jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre, aki, vagy amely a rendelet 4. (1) bek. c./ pontja szerint állattartónak minısül. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 21/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. függelékének 5. pontjában meghatározott kis létszámú állattartó telepre. (1) A rendelet hatálya nem terjed ki: 3. a./ a kutatási-kísérleti célra szolgáló, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott állatokra, b./ a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó ırszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra, c./ a vadon élı, az állatkertben, vadaskertben, vagy vadasparkban élı állatokra, d./ a mentı-, jelzı-, vakvezetı, rokkantsegítı és terápiás kutyákra, e./ a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra, f./ az állatkiállításokra, g./ a kedvtelésbıl tartott állatok kereskedésére, h./ az állatpanziókra, állatmenhelyekre, i./ a cirkuszi menazsériára, j./ az állatkórházra, állatorvosi rendelıkre, k./ a vágóhídra, l./ az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 21/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. függelékének 4. pontjában meghatározott nagy létszámú állattartó telepre, m./ a gyepmesteri telepre, n./ az esetenként, közvetlen fogyasztás céljából beszerzett, a levágásig, de legfeljebb 3 napig, zárt helyen tartott 5 darab baromfira, vagy 5 db, nem a prémjéért, szıréért tenyésztett, vagy tartott prémes állatra. 2

3 - 3 - (2) A rendelet 4. (1) bek. e./ pontja szerinti hobbiállatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya nem terjed ki a lakásszövetkezetekre és társasházakra, valamint a többlakásos ingatlanokra, amennyiben a lakásszövetkezet, vagy a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása a tulajdonosok, haszonélvezeti joggal rendelkezık, polgári jogi jogviszony alapján az ingatlant használók részére a hobbiállatok tartásának tilalmára, vagy a tartható állatok számára és tartására vonatkozó szabályokat tartalmaz. (3) Mindazon lakásszövetkezeti, társasházi lakásokban, többlakásos ingatlanokban, amelyekre vonatkozóan a (2) bekezdésben foglalt szabályok nem tartalmaznak a hobbiállatok tartásának tilalmára, vagy a tartható állatok számára és tartására vonatkozó kikötéseket, hobbiállat korlátozás nélkül tartható. (1) A rendelet alkalmazásában: Fogalom-meghatározások 4. a./ Állat: a mezıgazdasági haszonállat és a hobbiállat. b./ Állattartás: az állat jogszabályon, vagy polgári jogi jogcímen alapuló tulajdonjogának gyakorlása, felelıs ırzése, vagy jogszabályban meghatározott megfigyelése során történı birtoklása, az állat folyamatos gondozása és felügyelete mellett. c./ Állattartó: az állat tulajdonosa, birtokosa, vagy aki az állatot, állatállományt gondozza, felügyeli, ideértve az állat tulajdonosának személyétıl eltérı, az állatot ideiglenesen gondozó, felügyelı személyt is, függetlenül a felügyelet jogcímétıl. d./ Felügyelet: a mezıgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó jogszabályokban foglalt magatartási szabályok tanúsítása, valamint a hobbiállat korlátlan mozgását meggátló, az állat és ember biztonságát, egészségének és testi épségének védelmét szolgáló, valamint az állat támadását, vagy az állat támadásával való fenyegetést fizikailag biztonságosan megakadályozó cselekvés és eszköz ( nyakörv, póráz, szájkosár ) együttes alkalmazása. e./ Hobbiállat: minden olyan kedvtelésbıl tartott állat, amely nem minısül mezıgazdasági haszonállatnak, védett, vagy veszélyes állatnak. 3

4 - 4 - f./ Hobbiállat futtatása, edzése: A rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott közterületeken a hobbiállat felügyelet nélkül történı szabadon engedése abban az esetben, ha a hobbiállat természeténél, viselkedésénél fogva más hobbiállat, vagy ember életét, egészségét és testi épségét nem fenyegeti. g./ Mezıgazdasági haszonállat: mezıgazdasági célra - élelmiszer, gyapjú, bır vagy szırme elıállítására - tenyésztett vagy tartott állat. Ezen belül: ga./ Nagy haszonállat: a ló, a szamár, az öszvér, a szarvasmarha - ideértve a magyar szürke szarvasmarhát is -, a bivaly, a strucc és az emu. gb./ Kis haszonállat: a sertés, a juh, a kecske. gc./ Prémes állat: a házi-, mezei és üregi nyúl, valamint kifejezetten a prémjéért, szıréért tenyésztett, vagy tartott állat. gd./ Baromfi: a háziasított szárnyas állatok, a védett madarak kivételével. ge./ Galamb: Vadgalamb, húsgalamb, röpgalamb, postagalamb. h./ Övezet: Veszprém Megyei Jogú Város mindenkor hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervében meghatározott lakóterület. i./ Többlakásos ingatlan: társasházzá nem alakított sorház, láncház, átriumház, ikerház, osztatlan közös tulajdonban álló, közös használatú udvarra nyíló, mőszakilag megosztott, legalább két önálló lakással rendelkezı lakóépület. j./ Veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében ( 1. sz. függelék) felsorolt fajok egyedei. II. Az állattartás szabályai Mezıgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó szabályok 5. (1) A város közterületein haszonállat nem tartható, közterületen nem legeltethetı, a közterületekre haszonállatot szállítás kivételével kiengedni, jártatni, vagy az állatot biztonságos felügyelet nélkül hagyni tilos. (2) Az övezeti besorolás szerinti Ln nagyvárosias lakóterületekbe ( Ln-01-Ln-09 ), az Lk kisvárosias lakóterületekbe (Lk 01-Lk-053), valamint az Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke-01-Lke22) sorolt ingatlanokon mezıgazdasági haszonállat a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételektıl eltérıen nem tartható. 4

5 - 5 - (3) Jutas-pusztán és a Szabadság-pusztán, valamint Gyulafirátót és Kádárta városrészekben az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke- 01-Lke22) sorolt ingatlanokon nagy haszonállat nem tartható. 5

6 - 6 - (4) Jutas-pusztán és a Szabadság-pusztán, valamint Gyulafirátót és Kádárta városrészekben az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke- 01-Lke22) sorolt ingatlanokon maximum 3 db kis haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 2 hónapig tartható. (5) Jutas-pusztán és a Szabadság-pusztán, valamint Gyulafirátót és Kádárta városrészekben az övezeti besorolás szerinti Lke kertvárosias lakóterületekbe ( Lke- 01-Lke22) sorolt ingatlanokon együttesen maximum 20 db baromfi és/vagy prémes állat tartható. (6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt állattartás további feltétele, hogy az állattartás céljára szolgáló telek legkisebb szélessége legalább 18 m, legkisebb hosszúsága legalább 40 m legyen, a telek legnagyobb beépítettsége pedig maximum 30 %-os lehet. (7) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-02) sorolt ingatlanokon fajtától függetlenül együttesen maximum 2 db nagy haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 6 hónapig tartható. (8) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-02) sorolt ingatlanokon együttesen maximum 5 db kis haszonállat, ezek szaporulata pedig maximum 2 hónapig tartható. (9) Az övezeti besorolás szerinti Lf falusias lakóterületekbe (Lf-01-Lf-02) sorolt ingatlanokon együttesen maximum 40 db baromfi és/vagy prémes állat tartható. (10) A (7)-(9) bekezdésekben foglalt állattartás további feltétele, hogy az állattartás céljára szolgáló telek legkisebb szélessége legalább 14 m, legkisebb hosszúsága legalább 50 m legyen, a telek legnagyobb beépítettsége pedig maximum 30 %-os lehet. (11) Csatár-hegyen a méheket kivéve mezıgazdasági haszonállat nem tartható a Séd völgye és a Vízmővek 150 méteres védıtávolságán belül, továbbá az Mk általános kiskerti termesztésre kialakított mezıgazdasági övezetben. (12) Az övezeti besorolás szerinti mezıgazdasági területekbe ( Má-1, Má-2 ) sorolt ingatlanokon állattartás a külön jogszabályokban foglalt feltételek szerint folytatható. (13) Veszprém Megyei Jogú Város közterületein galamb tartása, vagy etetése tilos. (14) Többszintes épületek (lakásszövetkezetek, társasházak, többlakásos ingatlanok) magántulajdonú ingatlanainak erkélyein galambot tartani, vagy etetni tilos. 6

7 - 7 - (15) A (14) bekezdés hatálya alá nem tartozó ingatlanokon galambot csak akkor lehet tartani, ha az megfelel a (6) és a (10) bekezdésben foglalt, a galambtartás céljára szolgáló galambdúc, vagy ketrec elhelyezése pedig a 6. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. (16) Tilos haszonállatot tartani egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási intézmény, élelmiszeripari üzem, vagy vendéglátó egység épületében, udvarán, gyermekjátszótér, sportpálya, strand területén és ezek telekhatárától légvonalban mért 50 m-es védıkörzetben. 6. (1) Az 5. -ban foglalt feltételeknek megfelelı állattartás az állattartó létesítmények építésére, fenntartására vonatkozó jogszabályokban ideértve Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét is foglalt elıírások maradéktalan betartásával létesített építményben, az egyéb építésügyi, valamint a közegészségügyi, állategészségügyi, s a környezetvédelmi jogszabályokban, valamint az e rendeletben foglaltak betartásával folytatható. (2) Az 5. -ban foglalt feltételeknek megfelelı állattartás céljára szolgáló építményeknek a lakóépülettıl, ásott, vagy fúrt kúttól, vízvezetéktıl számított kötelezı védıtávolságait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A védıtávolságot a védett építmény, vagy közmő és az állattartásra szolgáló építmény egymáshoz legközelebb esı pontjai között légvonalban kell mérni. (4) Az állatok tartására szolgáló építményeket hézagmentes, szilárd burkolatú aljzattal kell ellátni. 7. (1) Az 5. -ban foglalt feltételeknek megfelelı állattartás során keletkezett trágya kizárólag hézagmentesen fedett és zárt, szivárgásmentes trágya-, és trágyalégyőjtıben helyezhetı el. (2) A trágya-, és trágyalégyőjtıbe a csapadékvíz befolyását, valamint abból a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni. (3) Az almostrágya tárolására szolgáló trágyagyőjtınek rendelkeznie kell a csurgalékvíz és a híg trágyalé befogadására alkalmas, megfelelı tárolókapacitású, zárt, vízzáró aljzatú, a talajszint alatt elhelyezett trágyaléaknával. 7

8 - 8 - (4) A kertmővelés céljára felhasználni kívánt trágyát a felhasználás helyére szállításától számított 24 órán belül földdel kell befedni. 8

9 - 9 - Hobbiállatok tartására, szállítására, közterületen történı sétáltatására és futtatására vonatkozó szabályok 8. (1) Lakásszövetkezetek és társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin és közös használatban levı udvarokon, valamint erkélyen és loggián amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik hobbiállatot tartani, vagy felügyelet nélkül szabadon engedni tilos. (2) Az állattartó hobbiállatot liftben más személy jelenlétében amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik csak akkor szállíthat, ha az állat szállításához a liftben tartózkodó más személy hozzájárult. 9. (1) Bekerítetlen ingatlanon hobbiállatot a repülésre képes hobbiállatok kivételével szabadon tartani tilos. (2) Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a bekerített ingatlanon tartott hobbiállat közterületre, vagy más ingatlanra felügyelet nélkül ne juthasson ki. 10. Hobbiállatot tilos bevinni, vagy beengedni: a./ Élelmiszert elıállító, élelmiszert feldolgozó üzemekbe, élelmiszerraktárakba. b./ Üzletekbe, a kedvtelésbıl tartott állatok kereskedését kivéve. c./ Vendéglátóhelyek élelmiszerraktáraiba, elıkészítı helyiségeibe, konyháiba, valamint az ügyfélforgalom számára nyitott, vendégfogadásra szolgáló helyiségekbe, utóbbi esetben kivéve, ha a hobbiállat megfelelı, biztonságos elhelyezésének feltételei a közegészségügyi, járványügyi, s állatvédelmi szabályok betartásával biztosítottak. 9

10 d./ Vásárcsarnok, vagy piac területére, kivéve, ha az üzemeltetı a vásárcsarnok, vagy a piac rendjére vonatkozó szabályozásban ettıl eltérıen nem rendelkezik. 10

11 e./ Oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, kultúrális létesítmény, vagy intézmény területére. f./ Közigazgatási, köztestületi, hatósági feladatokat ellátó közintézmények területére. g./ Sportpályák területére. h./ Tiltó táblákkal jelzett sétányok, parkok területére. (2) Kizárólag élelmiszer szállítására szolgáló jármővön hobbiállatot szállítani tilos. (3) Tömegközlekedési szolgáltatást végzı jármővön a szolgáltató hatályos elıírásainak figyelembevételével szállítható hobbiállat. (4) Hobbiállatot közterületen az állat fajtájának, méretének, súlyának megfelelı, a 4. (1) bek. d./ pontja szerinti ( nyakörv, póráz, szájkosár ) felügyelet mellett kell vezetni. (5) 14 éven aluli gyermek veszélyes, vagy veszélyessé nyilvánított, valamint olyan hobbiállatot, amelyet annak mérete és/vagy súlya, vagy támadó természete miatt biztonságosan nem tud felügyelni, közterületen nem felügyelhet. (6) Hobbiállatot szabadon engedni közterületen csak a 2. sz. mellékletben meghatározott, a hobbiállatok futtatására, edzésére kijelölt helyen szabad. 11. (1) Az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy a közterületen, vagy a lakásszövetkezetek és társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin és közös használatban levı udvarokon a hobbiállat által okozott szennyezıdést köteles azonnal eltávolítani. (2) Az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy a hobbiállat közterületen történı felügyelete során köteles a hobbiállat által okozott szennyezıdés eltávolításához szükséges eszközöket ( pl. nylonzacskó, lapát, seprő ) magánál tartani és azt felszólításra a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek bemutatni, kivéve, ha a hobbiállat szállítására szolgáló eszköz alkalmas a hobbiállat által okozott szennyezıdés közterületre jutásának megakadályozására. 11

12 (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt kötelezettség nem vonatkozik a 2. sz. mellékletben meghatározott, a hobbiállatok futtatására, edzésére, állat illemhelyek céljára kijelölt közterületekre. 12

13 (4) Az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy a hobbiállat veszettség elleni oltását tanúsító igazolást köteles a hobbiállat közterületen történı felügyelete során magánál tartani és azt felszólításra a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek bemutatni. Kóbor hobbiállatok befogásával, valamint az elhullott hobbiállatokkal kapcsolatos rendelkezések 12. (1) A kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a közterületfelügyelet és a gyepmester látja el. (2) Az elkóborolt hobbiállatok befogására irányuló igényt a közterületfelügyeletnél lehet bejelenteni. (3) A befogott, embert nem mart hobbiállatot, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendeletben foglalt rendelkezések szerint megfigyelés alá vont és le nem ölt hobbiállatot, annak igazolt tartója a rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott tartási és szállítási költségek megtérítése után szállíthatja el. (4) A gyepmester a rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott térítés díj megfizetése után az elhullott hobbiállatot elszállítja. Eb veszélyesnek minısítése 13. (1) Az embert, vagy állatot megtámadó ebet akkor lehet veszélyesnek minısíteni, ha a támadás következtében: a./ az ember súlyos sérülést szenved, vagy b./ a megtámadott állat elpusztul és a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsı fokú szakhatóságként eljáró szerve a támadó eb lehetıségekhez képest jóléte biztosítása kérdésében az eb veszélyessé minısítéséhez történı hozzájárulását nem tagadja meg. 13

14 (2) Az eb veszélyesnek minısítését a megtámadott személy, vagy annak törvényes képviselıje, vagy a megtámadott állat tartója írásban, a támadás bekövetkezését követı 15 napon belül, gyógykezelése miatti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszőnését követı 15 napon belül kezdeményezheti. (3) Az eb veszélyessé nyilvánítása iránti kérelemhez csatolni kell a megtámadott ember sérülésérıl készült látleletet, vagy orvosi igazolást, kórházi kezelés esetén a zárójelentés másolatát, a megtámadott állat elpusztulása esetén az állatorvos, vagy az állatkórház által az állat elpusztulásának tényérıl kiállított igazolást. (4) Az eb veszélyessé nyilvánítása iránti kérelemben amennyiben a támadás tényét tanúval is tudja a bejelentı bizonyítani meg kell jelölni a tanúként idézhetı személyt is. (5) Nem lehet veszélyesnek minısíteni az ebet, ha annak támadását a sérülést szenvedı személy az eb szándékos ingerlésével váltotta ki. III. A rendelet egyes elıírásainak megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények, szabálysértési rendelkezések 14. (1) A közigazgatási hatóság az övezeti besorolás szerinti lakóterületekbe tartozó ingatlanokon tartott mezıgazdasági haszonállatok tartását a rendelet 5. (4), (5), (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott mértékőre korlátozhatja, az 5. (2), (3), (11), (13)-(16) bekezdésekben foglalt haszonállattartási tilalom megsértése esetén pedig a mezıgazdasági haszonállatok tartásának megszüntetését rendelheti el. (2) A közigazgatási hatóság a rendelet 6. és 7. -aiban foglalt szabályok megsértése esetén az állattartót meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, amennyiben pedig a kötelezett a jogerıs határozatban foglaltakat nem hajtja végre, a mezıgazdasági haszonállatok tartásának megszüntetését rendelheti el. (3) A közigazgatási hatóság a lakásszövetkezeti, társasházi, többlakásos ingatlanok külön tulajdonban álló ingatlanaiban tartott hobbiállatok védelmére, valamint az állattartásra vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatok kivételével az állattartást korlátozhatja, vagy megtilthatja. (4) A (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha az állattartó a lakásszövetkezetek, társasházak, valamint a többlakásos ingatlanok szervezeti és mőködési szabályzatában, vagy házirendjében foglalt szabályokat, a 14

15 többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodását sérti meg. 15

16 (1) Aki közterületen haszonállatot tart, haszonállatot legeltet, a közterületekre haszonállatot szállítás kivételével kienged, jártat, vagy az állatot biztonságos felügyelet nélkül hagyja, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki közterületen, többszintes épületek (lakásszövetkezetek, társasházak, többlakásos ingatlanok) magántulajdonú ingatlanainak erkélyein galambot tart, vagy etet, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Aki egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási intézmény, élelmiszeripari üzem, vagy vendéglátó egység épületében, udvarán, gyermekjátszótér, sportpálya, strand területén, vagy ezek telekhatárától légvonalban mért 50 m-es védıkörzetében haszonállatot tart, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 16. (1) Aki lakásszövetkezet, társasház, vagy többlakásos ingatlan közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin, vagy közös használatban levı udvarokon, valamint erkélyen és loggián amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik hobbiállatot tart, vagy hobbiállatot felügyelet nélkül szabadon enged, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. 16

17 (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki hobbiállatot liftben más személy jelenlétében amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és mőködési szabályzata, vagy házirendje, a többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik annak hozzájárulása nélkül szállít, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 17. (1) Aki hobbiállatot közterületen az állat fajtájának, vagy méretének nem megfelelı felügyelet mellett vezet, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki a hobbiállatot a 2. sz. mellékletben meghatározott, a hobbiállatok futtatására, edzésére kijelölt helyen kívül szabadon engedi, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Az a törvényes képviselı, akinek 14 éven aluli gyermeke ideértve az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeket is veszélyes, vagy veszélyessé nyilvánított, valamint olyan hobbiállatot, amelyet annak mérete és/vagy súlya, vagy támadó természete miatt biztonságosan nem tud felügyelni, közterületen vezet, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (6) Aki hobbiállatot az e rendelet 10. (1) bekezdésében felsorolt területekre, ingatlanokba, intézményekbe, vagy épületekbe bevisz, vagy beenged, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. 17

18 (7) Ha a (6) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 18

19 (1) Aki bekerítetlen ingatlanon hobbiállatot szabadon tart, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (2) Az az állattartó, akinek a bekerített ingatlanon tartott hobbiállata közterületre, vagy más ingatlanra felügyelet nélkül kijutott, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki kizárólag élelmiszer szállítására szolgáló jármővön hobbiállatot szállít, szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,- Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Aki tömegközlekedési szolgáltatást végzı jármővön a szolgáltató hatályos elıírásainak megszegésével hobbiállatot szállít, szabálysértést követ el, s a szolgáltató hatályos elıírásaiban foglalt pótdíjon felül 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,- Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 19. (1) Az az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy, aki a hobbiállat közterületen történı felügyelete során a hobbiállat által okozott szennyezıdés eltávolításához szükséges eszközöket nem tartja magánál, vagy azokat a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek felszólításra nem mutatja be, szabálysértést követ el, s 3.000,- Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 19

20 (3) Az az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy, aki a hobbiállat veszettség elleni oltását tanúsító igazolást a hobbiállat közterületen történı felügyelete során nem tartja magánál, vagy azt a rendırnek, a közterületfelügyelınek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselınek felszólításra nem mutatja be, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (4) Ha a (3) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. (5) Az az állattartó, vagy a hobbiállatot felügyelı személy, aki a hobbiállat által a közterületen, vagy a lakásszövetkezetek és társasházak, valamint többlakásos ingatlanok közös tulajdonban levı helyiségeiben, lépcsıházaiban, folyosóin és közös használatban levı udvarokon okozott szennyezıdést nem távolítja el, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (6) Ha az (5) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 20. (1) Aki az elkóborolt hobbiállat gyepmester által történı befogását, vagy elszállítását bármely módon megkísérli megakadályozni, szabálysértést követ el, s 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújtható. (2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott módon kiszabott helyszíni bírságot az elkövetı nem veszi tudomásul, vagy az eljárás feljelentésre indul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elkövetı 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedı összegő pénzbírsággal sújtható. 21. Helyszíni bírság kiszabására VMJV Polgármesteri Hivatalának helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselıje, valamint a közterületfelügyelı és a rendır jogosult. 20

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyar

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/1993. (X.22.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és a 16/2003. (XI.7) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Hatályba lépés napja: 1997. október 7. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajószöged község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011.(...) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011.(...) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(...) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alkotmány

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól

Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Kaposmérı Községi Önkormányzat

Kaposmérı Községi Önkormányzat Kaposmérı Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.), 8/2012. (VI.1.) rendelettel.) Kaposmérı

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással

Részletesebben

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ)

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ) Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ) Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület) az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól

Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Somoskıújfalu Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

9/2005. (V.27.) RENDELETE

9/2005. (V.27.) RENDELETE A PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (V.27.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. A Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselıtestület) A helyi

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról E LŐTERJESZTÉS a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda jegyző Tisztelt

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből folytatott állattartásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből folytatott állattartásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből folytatott állattartásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. (1)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kaposmérő Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.) Kaposmérő Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben