Állattani, vadászati és halászati folyóirat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állattani, vadászati és halászati folyóirat."

Átírás

1 IX ÉVFOLYAM. XXIII. SZAM. 1V06. XII. 1. A Természet" előfizetési ára egy évre 6 korona, díszes bekötési tábla hozzá 2 korona. Állattani, vadászati és halászati folyóirat. Megjelenik minden hő l-én és 15-én. Szerkeszti és kiadja: Dr. LENDL ADOLF Hudapest, II. ker., Donáti-utcza 7. szám. Kis-ázsiai utazásom. Dr. 1.null Adolf. (Folytatás ) Különben régi emlékek találhatók mindenfelé. Xagy és viharosan változatos múltja van Kis-Ázsiának. Hajdan termékeny ós magas kultúrájú volt de késöhben kipusz - tították kegyetlenül és kizsarolták oktalan módon. Azért oly e'hanvagolt és gyéren lakott most. De az emlékek, amik köböl vaunak, megmaradtak Nagy épületek romjai sokfelé láthatók, szintúgy sziklákba vésett kép de. oltárok és keresztek. Barlangbejáratok díszes kapukkal és lépcsőfokokkal minden télé vannak a nagy pusztaságban. Egyik ilyen emlék, ez az ősrégi kép, itt található Ivris-ben, bben a kis faluban ki tudja, hajdan milyen nagy város létezett itt - Még három napig bolyongtunk e vidékem, azután visszatértünk Eregli városába, az utá atos,,han -ba. Egyikünk se kívánkozott itt sokáig maradni. Ismét hazakiildtünk egv nagy ládával allatokat, s elhatároztuk, hogy mindjárt nagv utunkra indulunk, a Taurusz hegység közepébe. Tizennégy napra terveztük; tizenhét lett belő u. Némelyik napon jó dolgunk is volt, de bizony rendesen esak szenvedtünk. Nem az uti fáradalmak, a gyaloglás é- gyűjtés, sem a s/.omjub<»zas és koplalás gvengit»'tt el bennünket-, még a nappali hőség sem, hanem a hideg éjszakák, mert ueui tudtunk levetkezni egyszer sem a hideg mi itt. Volt ugyan sátrunk és meleg köpenyegünk, de mindig esak úgy a puszta földön aludni, nap-nap után egyfolytában fáradni, hiányosán táplálkozni, soha le nem vetkezni és egész éjjel fázni bizony, ez sok volt a jóból. De azért nem csüggedtünk. Gyalog kellett járnunk, inert gyűjteni akartunk; a teve, ló, vagy szamár nyergéből nem lehet a földön futkosó bogarat felszedni, gyíkokat fogdosn", p csolyákból bókákat kihálózni s a bogáncsvirágon zsongó-dongó méhet elfogni. Hát gyalogszerrel mentünk. Ft nélkül, térkép és mágnestűvel kijelölt irányban. Száraz mezőkön, kopár hegyeken át, néhol patakok mentén, máskor úgy, hogy egész nap egy csepp vizet vngv árnyékot se láttunk. Előttünk volt a Taurusz óriási heg\láticza. ahova törekedtünk Miué' közelebb jutottunk, annál magasabbnak látszott. Szürke niészkö-gerinezéu hóval fedett, fehér mezők, égbe meredő csúcsok. Mi csak mentünk és gyűjtöttünk. Mögöttünk döezögött a ló, amely a p nlgyászun kat vitte. Itt-ott lőttünk egypár madaiat. néhol megállapodtunk óra hosszat, ahol a g\űjtés éjen eredményes volt. Estére lehetőleg víz, patak közelbe igyekeztünk, vagy ha volt falu, hát abba tértünk. Sokszor azonban a sátrat kellett felállítani, hogy abban háljunk. A legforróbb napon délben 60 C-t jegveztünk és ugvanakkor éjjel csak tokot.

2 2í;I Ez a nagy hőingadozás a szürkülettel következik he. Amint a nap lenyugszik, hirt-denül hül le minden, levegő és tölil s a teljesen fedetlen területen megfázik minden. Dideregve bujtunk a sátor alá amint sötétedni kezdett. Ha falut értünk, kicsit jobb do'guuk volt Néhol kaptunk sajtot, vajat. Ha pazarul éltünk, to jásrántottát főztünk. IJendes eledelünk azonban a nyers uborka volt Mindazonáltal jól bírtuk ós közülünk senkise betegedett meg. Végre, több napi fáradságos űt után eljutottunk a Taurusz-hegységet átvágó Bozauti-völgybe, melyben széles medrft patakot találtunk. Frissen zöldé 1 ö rétek fogták körül és fák meg bokrok álltak a mentén. Megváltozott a fauna is. Újból felébredt kedvünk, fokozatott erőnk; emberek járta útra is kerültünk, mely keresi ül vezet a nagy hegységen, annak déli oldalán levő tengerpartig. Vígabban haladtunk már most, mert tudtuk, hogy nemsokára czélt érünk. Itt-ott egv kis falu, amott egy malom, vagy útszéli han. ahol betérhettünk. Mindenütt szíves, bár nagyon egyszerű embereket találtunk. Azonban még sokat kellett emelkednünk, míg végre egyik végpontunkhoz. Csiftehan-ba értünk. llárom irányban jövő útnak talalkozása van ott a Taurusz kellő közepén Néhány ház áll e ponton s az egyikben vendégszoba is volt, de csak úgy török értelemben véve a szót. Zsandárállomás is van itt. Nyugodtan megszánhattunk. Kaptunk szállást, kaptunk ennivalót a közelfekvő bányavárosból, Bulgar-MadenbV, meg egv kis fürdő telepről, ahol vendéglős is volt és vagy csúzos ember. Kénes-vasas meleg fotrások vannak ott, me\veknek vize gyógvíti) erejéről híres. Slrausz barátunk megfürdött benne, de 10 perez múlva úgy jött ki belőle, mint a tőit rák, mert a \ íhőmérséklete 5.V C. Azonban sokáig nem maradhattunk Csiftehanban sem. Még fe'jebb hatoltunk Bulgar-Madenig*\ ahonnét FöUváry és Salamon megmásztak a hegység egyik legmagasabb csúcsát; 3500 m magasságban voltak és íorró déli napon hóban gázoltak. De oda is voltak, mire ismét leértek, én pedig láttam, hogy napról-napra mindinkább kimerül már az egész társaság. Azoubati még lejebb, délre is kellett törekednünk. Legalább Bozauti helységig el akartam jutni Még 2-3 napi nehéz út volt előttünk. Hát felkerekedtünk másnap. El is jutottunk odáig de hogyan? Nagyon fáradtan pihentünk le egy kis han-bm, Ak-köprü liidja mellett. Es amint másnap felkelek, látom, hogy még senkise mozog. Költögetem őket, de még nem akarnak felkelni Kimegyek az udvarra, hát ott fekszik a ló é-i amint a szintén a löllön heverő dragom int biztatom, keljen már lel, magas égeu áll a nap, ki kell nunuünk a hegyo'- dalakba gyűjteni, hát esik annyit tudott elhaló hangon felelni : Ach, Herr Doctor... Oda voltak mindannyian. Aznap délelőtt csak ón egymagamban menteni ki gyűjteni. Délután azonban talpra áltak isméi. Következő napon nagy sikerrel gyüjtöttmk és mert már megvolt minden, amit kívántunk az a három nevezetes gyík faj is több példányban, ami nélkül haza jönni nem mertünk vo'na, de most már büszkék is lehettünk, hogy megszereztük: hát elhatároztuk, hogy másnap visszatérünk. Nagy öröm kelt ennek nyomában Eszembe jutott jókedvünkben az az ismert adoma arról a vadászemberről, aki vizslakutyájáuak örömet akart okozni. Előfogja a kutyát és kezdi döngetni A kutya jajgat és sír, ő meg c-ak üti-veri. Megszólítja a szomszédja, hogy miért veri oly kegyetlenül a szegény állatot? O ir.eg azt fe'eli, hogy örömet akar neki okozni. Nem érti a s: omszéd, hogy mi öröme lehet a szegény állat- *) Útközben, Ali-Hodzsa faluban lettünk eiry szajkót, amelyet Madarász dr. új fajnak deklarált ÉŐsz a télben. Irta: Vutshits Gyi)» yy dr.,,a TERMKsXKT" eredeti túrezája i János urambátyám összekészülődött A ^ v ájába beletett egy fél kenyeret, a zacskóját telenvümöszölte jóléle kukoriczaközi dohánynyal, ott is megnevekedik szép nagyra az Istenadta plánta Kitapogatta, zsebbe' van-e a pipa, meg a bicska, mert a nélkül nem is ember az ember. Aztán a teleségitöl. Holnap esak gyertek ki a zöldségért, mi egymásért. Az asszony helybenhagyta: jó. Hát kend mikor gyün elő? elköszönt meg melés-el Ha Az öreg a Sanyi rántott is kijön egyet a vállán. előbb végzünk a er- No Isten áldjon s indult kifelé a l égyre A mifajta parasztunk, ha nem is hegyen van a szőleje, mégis hegynek mondja. Szép lassan poroszkált az öreg. akár egy kiérdemült igavonó állat, ki is izzadt, el is fáradt egy kicsit, mire kiért. Ott leült előbb a pincze előtt egy tuskóra, nagy akkurátusan megtömte a pipáját, rágyújtott. A pinezelikakon csak ugy áradt az uj bor szaga s nem hagyta nyugton az öreget. Szétnézett, nem-e látja valaki és nagv óvatosan kihúzta a félrőfös régi módi kulcsot a pincze füstös j náderesze alul. Kinyitotta a pincze nehéz, vastag tölgyí faajtaját hadd szellőzőn Addig köiíilnéz a szőlőben.! Csodálkozva nézi, hogy hajt a szőlő, még virágot is hoz, ebbe a ritka szép, meleg, bosszú őszbe A domb ; alján bágyadtan illatozik az akáczfa virága. A luezernát meg mint a húznák ugy nő haragos zöld színében., Oh de bolond jó idő sóhajtja az öreg és örül öntudatlanul a meghosszabbított életnek, ami körülte van.

3 - 2(>7 ~ link abban, ha igy elbánnak veié, mire folytatja a vadászember: nézze csak, milyen öröme lesz mindjárt a I vizslának, ha most eleresztem!... Ilyen örömünk volt n künk is, amikor kijelentettem: már elég a szenvedésből, mehetünk haza! Azt az utat, amit idejövet egy hót alatt tettünk j m g, most harmadfél nap alatt futottuk át.*) Igaz, hogy I euő nap 55 kilométert, második nap 32 kilométert ós a harmadik félnapon még 20 kilométert gyalogoltunk egyfolytában. Akkor azután ismét ott voliunk abban a megútált városban, Eregliben és abban a piszkos hanban, amelyből azelőtt csak menekültünk. Es mégis, hogy örültünk most neki, a sok szenvedés után! Örültünk, mert ott volt a vasút is. Nem kéltünk sokáig. Felkerekedtünk ós mindenestül visszatértünk Komába, Eszki-Csehirbe. Nyolcz hete volt épen. Strausz barátom megelégelte ós hazajött; vele indult Földváry is. Ketten még ott maradtunk két hétig, mert még egyet-mást kellett szereznünk. Bejártuk a Bos-Dag hegységet, ahol még két szállítmányra valót gyűjtöttünk. Azután mi is siettünk hazafelé. Visszajövet felkerestük a Kis-Ázsia városaiban elszórtan lakó honfitársainkat, akikről útközben hallót unk Eregliben voltunk Ürmös Károly-nál, aki a német vasút tisztviselője és Csongrádból származott oda. Koniában lakik Kremplrr Károly és Slczinger Adolf vállalkozó. EszV i-csehirben találtuk (trendi Károly-t, akinek rokonsága Brassóban van. Slezingcr-nek, mint nagy útépítő vállalkozónak, gyakran volt tilkalma régiségeket gyűjteni és van is neki egy egész kis nuizeumra való szép tárgya : érmek, périz?k. gyűrűk, edények, lánczok; kések, kardok, meg más. *) rtközben a negyedik szállítmányt küldtük haza Dör/ler A. osztrák származású mérnök szíves közvetítése révén, akivel a fürdőben ismerkedtünk meg s aki elvitte a nagy ládát magával Mersinába, hogy tengeren továbbítsa Fiume felé. Egyet ezek közül különösen megbecsül Rákóczi idejéből való kót kardja van, melyek közül az egyik különösen sz^p. Finom, hajlított penge, belevésve Szüz-Mária képe ; ala'ta az áll: Patrona Hungáriáé." Ugyancsak egy másik kóp is látható rajta: a magyar czimer a szent koronával, de ezen nem a ferde kereszt, hanem a török félhold vall. Ezt a kardot kapta Kossuth Lajos, amikor Kis- Ázsiában, Kutaiah-ban volt a számkivetésben. Amikor onnét is mennie kellett, elajándékozta ezt a kardját valamelyik pasának. Ennek a fiától szerezte meg Slezinger drága ereklyeként ós megígérte, ha jövőre hazajön Budapestre régóta vágyik haza a messze idegenből elhozza magával ós a M. N. Múzeumnak fogja ajándékozni. Tiz heti távol'ét után végre hazajöhettünk miuk is. Egy-két nap alatt rendbe hoztuk utolsó gyűjtéseinket. Különösen a rovaroknak konzerválása nagy gondot okozott mindig. Sok bajlódással bár, de elvégeztük ezt a munkát, hogy a hosszú úton való sok hányatás ne nagyon károsítsa a gyűjteményeket és hogy a tudományos feldolgozást lehetővé tegyük. Azóta megérkeztek mindazok a ládák: is, miket állatokkal megrakva a Múzeumba küldtünk. Körülbelül "-4000 darab állatot gyűjtöttünk, többnyire rovarokat és más apróbb fajokat, de köztük van Méhély barátomnak örömére, nagy herpetologiai munkájának befejezéséhez, az a 3 gyíkfaj is, melynek megszerzéseórt tulajdonképen legtöbbet kellett szenvednünk. l)e szívesen szenvedtünk ós mindig törekedtünk, hogy becsületes kitartással végezzünk Az ökörnyál ide-oda szállong, beleakaszkodik a,.libájába, bajuszába, röpül u'ána m'nt a czéruaszál. Kiér a dombra, leül innen belátni a birtokot szemlélődik. Hát látja án?, hogy ép most száll a tarlójára három szép fáezáu. Csak ugy csillog a tarka tollúk a nap fé- j nyében. Az öreget megbizsergett' valami az orrában van az uj bor szaga. De inni esik akkor lehet jól, ha eszik előbb valamit az einb.t.! Milyen közel vannak! Haj de jókorák, l'gyan mit szólna a Sanyi, ha fáczánpec-enyére várnám. Fgy megsütném pirosra a nváivon, mint a gról szakác>a. <íalambocska'im csak várjatok, mindjárt jövök ' Hozok nekt d\ s/.emet - vasból. Indult is az öreg szap»ra léptekkel a pincze felé a puskáért. Ott áll a korpaszsák mögött a öreg, rozsdás ni ualalv, de azért jól j hord, csak érteni kell hozza ' Az üreg meg érti. Kihozza, megtölti, ámbár, hogv ninesen tégy verengedélye! ng v bot- z vev a dombra A Szuszkó" kutya alighanem megérezte, mi készül, eőkeríilt és feszült figyelemmel né'i a gazdáját.. Az öreg fohászkodik egyer, esak nagyot ne szólna ez a fene puska. Czéloz megesetten a ravasz, két fáczán rémült rebbenóssel menekül, a harmadik, a kakas, nem bír felrepülni ugy látszik Egy-két pillanatig forog maga körül, azután örült futással neki a rétnek, a remiz léié. Hajrá Szuszkó, fogd meg! a kis juhászkutya megfeszült inakkal nekirugaszkodik. Az öreg nézi s látja, h'»gy a kakas fölröppent nagv messzi, a kutya kilógó nyelvvel csak fut utána Egv fordulónál eltűnik kutya is, kakas i- és az öreg elszontyolodva b;d!ag a pinczébe Ezt ugyan elszalajtottam, biztos csak a szárnyát érte (d a lövés. lemegy János b:;esi egy kis derékaljnak.ló télóra után való szalmáért, llát uramtia, ott rágódik a Szuszkó immáron a fején a faezánnak. Szanaszét a sok szép, fényes toll, a vér összekente a sok szalmát. Az öívgból ki - z badui egy káromkodás: bogy a

4 Hány emlösfaj él Magyarországon A madarak tanulmányozásával sokan foglalkoznak hazánkban, mig az emlősök nem részesülnek ily szeren-, csében. Ennek az az oka. hogy a kisebb emlősöket sokkal nehezebb tauulmányozni ós zsákmányul ejteni részint mert éjjeli állatok, részint mert rejtett életmódot folytatnak. Innen van, hogy m r 'g ma, a huszadik században is vau elég tennivalónk hazáuk emlösfiuuája érdé- kében Hány emlősfaj é! ma hazánk erdeiben és mezőin, j a barlangok odúiban és a íöld üregeiben, megállapitani! nem könnyű feladat. Természetesen csak a vadon élő j emlősöket vehetjük számításba, mert ezek jellemzik j hazánk faunáját. Vadon élő emlőseink öt rendbe tartóz- j nak: a Denevérek, Ragadozók, Rovarevők, Rágcsálók és Patások rendjébe. Az európai alt égi ón kivül a kelet- európai és mediterrán alrégió emb'sei ezek. A Denevfoek rendjében rendben van a szénánk i Méhely monographiája ota. Magyarország denevéreinek monographiája" czimen jelent meg 1900-bar. Húsz dene- vérfajt irt le hazánkból s kifejezte gyanúját, hogy még ; három faj előfordulhat. Mrg a muuka megjelenésének évében előkerült a tavi denevér is, melylvel együtt ma, már huszonegy denevérlajt ismerünk hazánkból Remé- ; nyünk lehet még két oly faj felfedezésére, melyet nem ismerünk Magyarország területén. eddig A Ragadozók rendjéből tizenhét faj él hazánkban, melyek közül a kutyát ós nu.cskát az ember honosította meg, a sakál pedig ritka vendég, miáltal a ragadozók száma tizenötre olvad le. Ide tart< zik a vadmacska, hiúz, borz, nyuszt, nyest, görény, vadászgörény, hermelin, nyércz, vidra, farkas, róka, medve. A medvének azonban két faja fordul elő: a barna medve (Trsus arctos) és a hangyaevő medve (l r us formicarius). Az utóbbi faj koponyája és termete kisebb, Xopcsa szerint Erdélyben fordul elő. A nádi farkas (< 1 anis lupus minor) ma már! nem él Magyarországon, úgy látszik kihalt, mert a ' Természet" kutatásai eredményre nem vezettek. Az az j j ] állat, melyet midi farkas néven a dr. Lendl Adolf ménkő üssön a kónis hasadba és a c>izmi sarkával jót rug a Szuszkó jóllakott, kidülledt hasára Eltakarodj* mert agyoncsaplak. Szuszkó nagy alázattal, bűnbánóan j húzódik odébb, egyenesen a tyúkok óljához zarándokolt i csak ugy lafatyolja a vizet a finom uri pecsenye után' ' Az öreg meg csak dohog: mégis esak jd bele- I találtam én; ha ez a ronda dög be nem zabálta volna j már meg is kopasztottani volna > j Menne a dolga után, de a vadászszerencse nem 1 hagy békit neki. Hátba egy nyulacska finom kis süldő, az sem I volna kutya. Megint csak elkullog a puskáért kiül a dombra- Kezd alkonyodni. Az öreg éles. szürke szeme kémlelve intézetébe beküldtek, fiatal közönséges farkasnak bizonyult. A liovarcvök rendjéből hót faj él: a sündisznó, az erdei eziczkáuy, törpe cziczkány, a havasi cziczkány, a vízi cziczkány és a vakondok. E rendnél csak az lehet kétséges hogy a házi cziczkánynak hány válfaja él hazánkban Eddig csak e-jy ismeretes s az is csak egyeien lelőhelyről. A sündisznó mellett az Alföldön sünkutyát is ismernek, ez azonban csak nemi különbség. A Rágcsálók közül huszonöt faj ól, közülök csak kettőt tenyészt az ember, a többi vadon él. Tenyésztik a tengeri nyulat és a tengeri malaczot, szabadon élnek a mókus, az ürge a havasi marim ta, a hörcsög, a nagy pele, erdei pele, mogyorós és kerti pele, a házi és vándorpatkány, az erdei, házi gözü, pirók ós törpe egér, a földi kutya, a csikós egér, a mezei és sarki nyúl. Nem vettem fel a jegyzékbe az északi poczok (Microtus oeconomicus) nevíi poczokfajt. mert erről még kétes, hogy vájjon él-e Magyarország területen? Íme, egy nagyon szép feladat, melyet a természet kedvelői egy kis fáradsággal megoldhatnak. A Nemzeti Múzeumban két példány északi poczok van, de lelőhelyek ismeretlen s igy lehetnek úgy magyarországiak, mint külföldiek. Elfordulásuk nagyon valószínű. Az apró rágcsálókkal már Petényi Salamon na<iy szeretettel fogla kozott s ö fede/.te fel a göziiegeret 1841-ben, melyet előtte senki sem ismert. Felényi Mus sjnrilegus néven nevezte, de iájdalom. értekezése csak jóval később je'ent meg s igya gözüegér ma a tudományban 3íus Wagneri Eversm néven szerepel, pedig Eversnianu csak hét évvel később találta meg Oroszország dó i vidékein. Hazánk állatvilágának egyik érdekessége a földi kutya (Spalax typblus Pali) is Nehring egyik válfaját Spalax hungaricnsnéven nevezte, ezt azonban önál'ó tajnak nem fogadhatjuk el, mert a megkülönböztetés csupán a fogak zoniánczredőire volt alapítva, ez a jellemvonás pedig a koptatás folytán változik. Kutatásra sz'-rulnak még a mezei nyéil (Lepus europeus L ) válfajai is Valószínű, hogv három válfaja jár ja körül a lucz^rnást, azon alul a kelkáposztás darabot. Ni-ni, a luczernásba mozog valami, egv nyúl. A puska durran s a nyúl véresen hempereg a fii vön. Az öreg mint a fürj fut u'ána, fülénél viszi a hajlek télé, boldog diadallal. \ égig simogat ja a puskája'*, ugv teszi vissza a helyére. Fölakasztja a tapsifülest, belekezd a nyúzásba. Az is megvan A bőrét kipéczézi, felakasztja hátul a sötétbe a gerendára. Jó lesz a dolmány bélését kifoltozni. A nyulat a cseberbe rakja, viz^t önt rája hadd szijja meg. M ntha az égből pottyant volna le, eléje kerül a komája, a hegypásztor. Adj Isten Ján< s bácsi, mintha lövést hallottam volna errefelé. János bácsi elfordul egy kicsit, öreg képire egy kis pirosság lopódzik. Hásze, jól hallottad. Hittek oda át, a doktor fia próbálja ki a puskáját. En is láttam, fáin egy fegyver, 1 ;>0 pengős. Ha az durrogat. akkor jó. Mit csinál János hatvani, véres a keze feje? Az öreg a pokolba kívánja a komáját, de azért nagv nyájassággal magyarázza. Egv tvukot öltem paprikásnak, kijön a Sanyi is, a vőm.

5 - 269 ól M agyarország területén, de a beható kutatások még hiányoz mik. A Patásolc rendjéből tizenöt fajt találunk, de ezeket jó részben az ember tenyészti s vadon élő őslakónak csupán négy iájukat fogadhatjuk el: a gímszarvast, özet, zergét ós vaddisznót Az ember honositotta meg a dámszarvast, muflont, kecskét, juhot, bivalyt-, szarvasmarhát, lovat, szamarat. Itt említhetem meg, hogy egyes könyvek szerint a kőszáli kecske (Capra ibcx L.) még ma is él Erdélyben. Ez azonban tévedésen alapul, mert a kőszáli kecske régen kihalt hazánkban s ujabban néhány darabot Hohenlohe herczeg hozatott javorinai vadászterületére Ezek szerint hetvenegy faj vadonélő emlős ól Magyarország területen, összesen tehát körülbelül nyolczvanöt faj emlős, nem számítva a válfajokat Bizony sok még a tennivaló az einlcsök kutatása terén hazánkban; hiszen a felsorolt fajok között van számos, mely esak egy-két lelőhelyről ismeretes; sok, melynek válfajai nem ismeretesek; még több olyan, melynek életmódjáról a hazai megfigyelések még hiányoznak. Már Petényi ajánlta a magyarországi emlősök kutatóinak a denevérek, cziczkányok, egér- és poczokfajok tanulmányozását, de meg kevesen fogadták a szavát. E. E. Agancsos vadjaink fejlesztése. j Lehetséges-e szabad területek agancsosainál a vad-! állománynyal egyetemben az agaucskópződményt is szebbé, erőteljesebbé tenni? Azt hiszem, ez többé-kevésbbé nyilt kérdés marad ; mindamellett tény az. hogy az állat existencziális feltételeinek legmegfelelőbb klimatikus övek alatt kellő szaktudással, a lelövós helyes arányával és a trofeaszerzós körül tapasztalt káros versenygós kizárásával kétségtelenül előmozdíthatjuk nemcsak az állat erőfejlettségét, hanem bizonyos fokig agancsképződménye kvalitásait is Kezdjük az őzeken. Az őz, Európa legészakibb pontjai kivételével, világrészünk minden táján meghonosodott; egyéb világrészek közül, az Amerikába áttelepítettekről ezúttal nem szólva, otthon van Középázsiában, a rengeteg kinai birodalomban és Szibéria mérsékeltebb tájain. Az elősorolt vidékek valamennyije az északi szélesség foka közt fekszik. Ebből látszik, hogy az őz klímához kötött olyan állat, a mely sem a nagy meleget, sem a zord hideget el nem tűri s igy az emiitett fokokon túl existencziális zónái megszűnnek. Arra esik csak jól az uj bor, kiváltkép a magáé János bácsi. Nincs több olyan bor a hegybe. Az öreg büszkén dülleszti a mellét, jól esik a dicséret a fülének nagyon, annyira, hogv elfeledi, hogy ép a hordók felett fityeg a nyul bőre s beinvitálja a hegypásztort egy ital borra Az nem kéreti magát és belépnek a pinczébe. Sötét van. János bácsi nem látja a hordó akonáját, előkotorássza az olaj mécsest és meggyújtja. Milyen bor kő fiam, fehér vagy piros? Tán a piros jobb. Ep a//»n hordó fölött lenget: a betóduló esti szellő a kifeszített nyulbőrt. Míg János bácsi szí a hébériel, a hegyjásztor szemlélődik. Xi-ni nuilbőr! Még csöppög is! János báesi ijedten kapja fel a fejét, a hébérből nagy zuhogással ömlik vissza a bor. Otöl-hatol, inig kinyögi Az a, jól látod Ferkó. Ivzek a bestiák tönkre teszik a luezernámat, ma is Ha vannak földünkön állatok, a melyek existencziális köreiken túlterjeszkedni igyekeznek s erre képesek is, úgy az őzeket ezeknek az állatoknak sorából ki kell vennünk. Sőt abban a körben is, a melyet az őz magának kijelölt, változatosságot felmutatni nem képes. Vájjon miben rejlik ennek oka? Alighanem bizonyos szélsőségekben, melyek az özek sajátosságai; így nevezetesen a szabad területek őzállománva a megközelithetlenségig félénk vad, míg zártabb területeken a legrövidebb idő alatt bárányszelid lesz. Az ilyen nemzeott legeltek benne vagy hárman. Elfogott a méreg, csak ugy találomra hegyibük dörrentettem, hát az egyik szépen nyúlva maradt. Ha már meg ott van, csak nem hagyom ott. Mi? olyan paprikást főzök mindjárt, hogy olyant még nem > ettél. Mire a Sanyi jön, arra megesz, oszt eszünk, iszunk. Ami megmarad, haza viszed a gyerekeknek. Csak rakd le azt a puskát Maradni, maradok hogyne, hanem hát a hévatal." A fene egye a hivatalodat, hát ma korábban végzel, oszt levan. Megszelhetnéd a hagymát, én meg tüzet rakok ide a diófa alá. I A hegypásztor szó nélkül veszi le válláról a pus- ; kát és minden további ellenkezés nélkül belekezdett a hagymatisztogatásba.! János bácsi kiakasztott kondér ja alatt vígan lobo- gott a száraz venyige. A tűz vörös világánál János bácsi felaprózta kis fejszével a nyulat. Szalonnát is aprított j zsirnak a hagyma alá; mikor az is kiolvadt, egymásután rakta be a hagymát, nyulat, paprikát, sót. Két hitvány

6 - 270 déknél a keresztezések s a vérfeltrissités sem hozhat kielégítő seket nem kedvelné s azok neki kedvére nem volnának ; eredményeket s az állomány előbb-utóbb elcse- ellenkezőleg, a megfelelő bozótos sűrűségek és lomb- nevészedik. Sajnos, ráadásként azután az őz egyes olyan hullató egyéb fanemek mellett a kellő arányú fenyves járványoknak, melyek háziállatainkat is időszakonként területek jelentős szerepet játszanak. Ep ezért sokan, megtizedelik, fokozottabb mértékben ki van téve. kik azt hiszik, hogy a pagonyokba ültetett néhány Ma már csupán Európa s Ázsia egyes legfélreesőbb szál diszfenyővel az angancsosoknak eleget tettek, legtünk vidékeinek szabadban tenyésző özeinél beszélhealább is naiv utakon járnak. változatlan nívóról. Stagnálásuk, bogy ne mondjam Sajnos, kivált nálunk Középeurópában, ti kultura visszafejlődésük, egyik hátrányos tényezőjeként szerepel térfoglalása, a messzemenő vadvédelem, daczára, a viszszafejlődést a velük született kényesség is. Az özek mód nélkül siettető tényezők sorozatát növeli. finyásak és válogatósak; ha zárható helyen tartjuk őket, Ilyen körülmények közt az őz existencziális ősotthonától mindent megkóstolnak, a mihez hozzájuthatnak, annélkül, előbb-utóbb elesik s kénytelen lassanként kul- hogy egyikből is jóllaknának. Ezt a tulajdonságukat a tivált területek nyújtotta szűkre szabott feltételekkel beérni. szabad östermészetből hozták magukkal. A kényeskedőböl Egyedül az erdők rezervált tisztásai még nem az emberek közt sem válik atléta. nyújthatják neki mindazt, a mit egyéb nyilt tereken is Ha tehát az őzeket legalább is azon az erőmagaslaton feltalálhat. Az őzek veszedelme különösen erősebb telek akarjuk lentartani, a melyen agaucsképzöd- idején szokott beállani ; ilyenkor csakis a bükkösök és niéuyük után itólve ma még állanak, meg kell őket makkosok területei biztosítják létfeltételeit; innen van hagynunk korlátlan szabadságukban; hiszen módunkban az, hogy magérések idején másnemű táplálék és legelők áll őket. földrészünk több helyén még messzemenő védelemben után kutatni alig szoktak. Általában bőséges makk- és részesíteni! bükktennés idején a jól áttelelt özállomány mindenkor Mindenesetre gondoskodni kell arról, bogy az a szaporulatot mutat. legnagyobb szabad terület, amit nekik nyújthatunk, erdő' Buífon már jó régen fölhívta a ügyeimet a dúsan ben, szántókban, rétekben, legelőkben a lehető leg- teritett erdők asztalaira, mint nélkülözhetlen olyan tényezőkre, változato&abhat nyújtsa; ez esetben az özek elemükben melyek a vadállomány degenerálódá^ának útját lesznek s a sajnosait már sok helyen felpanaszolt visszaesések vághatják. elöl is megóvhatok. Túlszigoru telek idején az özállomány átteleltetése Kárpátjaink vagv Oroszország rengeteg olyan fenyveseiben, szerfelett kényes, fáradságos feladat. Az ilyen teleknek ahol a fenyőket más lomblmllató fanemek nem nemcsak számtalan allat esik áldozatul, hanem a táplálókhiány, tarkítják, az őz magát igazában jól érezni nem fogja: sőt a gyöngébb minőségű eleség mellett ta- ott trófeái is mindenkép visszaesést fognak mutatni. vaszig elsatnyul s elgyöngül az az állomány, a mely hi- Ám ezzel kimondva nincs az, hogv az őz a fenvvezöld! vatott leune uemzedéke pótlásáról gondoskodni. A rossz! áttelelésnek kétségtelenül az állomány kvalitása szokta j kárát vallani. paprikát is hajított bele. Valahonnan előkotorászott I Keményebb lelek eleségszük világában az özállo- egy kimustrált fözokanalat, avval kavarta a rotyogó mány gondozása, megfelelő etetése, a vadfentartó uradalmak paprikást. egyik elsőrangú feladata. A vadtenyésztés reud- Micsoda jó szaga gviin mondja a hegypásztor szerint nagyobb gazdaságokkal kapcsolatos; a gazdaságban márég enne belőle az ember. sok olyan kevésbbé értékesíthető termék áll ren- Mindjárt, mindjárt csittítja az öreg. Holla, valaki delkezésre. a melv az özek s egyéb vad téli etetésének gvíin. A Sanyi lesz. < íyere fiam, gyere! jó szolgálatokat tehet Sajnos, helytelen irányban takarékoskodók Sanyi a tűzhöz óit. Mit csinál kend apám? néhol beérik a legsilányabb minőség kisza- Sose kérd. básával s azt hiszik, hogy az özeknek a termékek hulladéka Sanyi belenéz a kondérbi - a szag az ö orrát is meg iog lelelni, c-ak bövibben legyen abból! megigézi. Nyúl, mondja csodálkozva Hol vette kee? Megfelően erőteljes tápszer nélkül eredményt érni I" fogtam, nevet az öreg és leemeli a tűzről a nem lehet A természetadta utak itt is irányt fognak kondért. mutatni Elő a bicskát, itt a kenyér, oszt együnk. Olyan esztendőben, midőn őszszel makk és bükk Sanyi Jiain. hozz a csobolvóba bort, abból a szélső bőven termett, az özállomány tavaszszal erőteljesebb hordóból! volt s jó kondiczióban áttelelve, erőteljes trófeákkal ékeskedett. A hol kevés a tölgyes és bükkös, ott a pótlékról mihamarabb gondo kodni kell. Igaz, a kellő mennyiségű makk és bükkmag előteremtése talán költségesebb lesz egyéb silány tápszerénél, ám viszont az elérendő

7 - 271 eredmény a vadászt meg fogja lepni. Azonkívül nem szabad megfeledkeznünk a sózókról sem. A mit makkféléken kiviil az özeknek nyujtunk, az inkább csak kiegészítésű], pótlásul szolgálhat. Ilyenek nevezetesen a répafélék, burgonya, zab, vadgesztenye, széna és még a lombkötegek. főként Az öz bizonyára szives örömest fogja ezeket kóstolgatni, mint nyaranta minden ügyébe eső tápnövenyt; ám erőt és megfelelő tápot neki első sorban a makk- j neműek adnak; nyebben képes a tél szigorával ezek s azután lombkötegek mellett köny- j megbirkózni. Talán szükségtelen hangsúlyoznom, hogy etetőhelyekhez, még enyhébb telek idején is, rendszeresen j hozzá kell szoktatni az özeket. Ha csak végszükség esetén rendezkedünk be ilyesmire, legtöbbnyire elkéstünk azzal. Az özállomány előnyös fejlesztésére az egymással j összefüggésben álló, minél nagyobb erdőterületek kétségtelen befolyást gyakorolnak. Bizonyára nem akadály az, ha az erdőségeikben összefüggő területek különböző j uradalmak kezein állanak. Xémi véríelfrissités nem j válik kárára egyetlen uradalom állományának sem. Az egymásra utaltságukat respektáló uradalmak egyöntetűen támogató eljárása nagy szolgálatokat tehet nemcsak az j őzeknek, hanem az egész vadállománynak is Mindaz, ami áll az őzekre, ráalkahnazható e r yben a szarvasokra is. özekénél * * * A szarvasok existencziális körei talán még az is szigorúbb feltételekhez kötvék. A fajok átalakulásának elméleteire támaszkodva, nincs ki/árva. hogy a szarvakok agancsa valamelyik őskoi>zakban esetleg szimpla villaág volt, a melyből lassanként a mai változatos formácziókkal ékeskedő ágas-bogíis dísz fejlődött. Akármint álljon a dolog, kétségtelen, hogy átmeneti ; kapcsot észlelhetünk a két közel rokon, a szarvas és öz között. Egyes változatosabb őzagancsok nem állnak távol e föltevés lehetőségétől, viszont nem állnak távol a viszszafejlödésétöl sem! A borzalmas létküzdelmek korszakában, a pliocénban a felsőpliocéni kor szarvasa, a leletek után Ítélve, mesés nagyságú fegyverekkel ékeskedett. Milyen dúsgazdag legelöhelyei lehettek tikkor a szarvasoknak s milyen trófeákat szolgaitathattak volna azok egy-egy ilyesmiben kedvét lelő vadásznak!? A névrokonság következtében, a mely az őz és a szarvas közt fennáll, kétségtelen hogy existencziális feltételeikben alig találhatunk számbavehetöbb eltéréseket- Ami az egyiknek megfelel, az a másik követelményeinek is eleget fog tenni. Megbecsülhetetlen munkát végezne az, ki az agancsok keletkezésének történetét megírhatná! Sajnos, az anyag, ami rendelkezésre áll, vajmi kevés. A triász, a plíocénkor agancsosainak relupűái e korszakok felöl elég tájékoztatót nyújtanak ugyan, ám az átmeneti korszakokból nincsenek trófeáink, földünk jelen korszakából pedig, sajnos, megint csak végtelenül kevés áll rendelkezésünkre. Az egye-j számottevő gyűjteményekben, muzeumokban, úgyszólván csak a legutóbb lefolyt 100 esztendő képe áll rendelkezésünkre. Egy és ugyanazon vadászterület produktumairól sincs 100 évi időközt felölelő gyűjteményünk, még a legteljesebbnek tartott külföldiekben sem! Annyi mégis konstatálható, hogy az agancsképződmények még csak 100 évvel napjaink előtt áthg erőteljesebbek voltak ; míg ma azokhoz hasonlítható erősebb képződmények csak ritka kivételként jelentkeznek. A visszaesés okait ne keressük csupán magukban az őzekben és szarvasokban, hanem a pagonyokban s az azok nyújtotta existencziális tényezőkben, továbbá a kultura előnyomulásában s részben vadásztörvényeink tökéletlenségében de főként a vadászszenvedély elfajulásában. Abban az időben, midőn az őskoivzak emberének első nyomaira akadunk, földünk kontinenseit lombhullató erdőségek változatosan dús flórája boritotta. Ezek az ősrengetegek az agarcsosok zavartalan fejlődését kétségtelenül megfelelőbben biztosíthatták, mint a mai erdőgazdaság szempontjából, másként elsőrangú, ám minden oldalról keresztül-kasul szelt kulturerdőségek. Történeti időszámitásunk ismertebb folyamán is, pl. Tacitus és Plinius idejében még Európa őserdői nevezett klasszikusok figyelmét annyira lekötötték, hogy műveikben terjedelmes fejezeteket szentelnek Európa ösrengeteinek Korukban az erdők mellékének zsarolatlan földje, az erdő mellett, a mainál sokkalta csekélyebb számú emberiségnek bőven ontotta existencziális anyagait. E mellett azután zavartalanul osztozhatott az o ember az erdők birtokában az állatvilággal annélkül, hogy egyikök köre a másikét zavarta volna. A kultura előhaladtával s az erdők pusztulásával lépést tartott a vadak pusztulása s egyben visszafejlődése. A czirkulusok folyton szűkebb térre szoritkoztak. A modern technika, a gőz- és villamkorsznk< t megelőző 18-ik században, még aránylag kedvezőek voltak a feltételek. A kegyelemdöfést a gőz és villám adta. A középkor derekán s a 18-dik század vadállományánál, az egykorú leírások után itelve, nem fogunk oly szembeötlő eltéréseket találni, mint 20-dik századunk s a 19-dik eleje közt, midőn még a vasutak s a gyáripar föllendülése be nem következett. A 19-dik század elején községi külön legelöterületekről gondoskodni még nem kellett ; a marhaállomány az erdőkben, szélein s tisztásain megkapta mindazt, amihez ma gondozott legelőkön. tet u mesebb költségeink s utánjárásunk mellett képes csak hozzájutni. A szarvasnál gyöngébb alkatú őz az ősidők erdőiben nem volt oly nagy számban képviselve, mint az erőteljesebb szarvas, mely hatalmas agancsaival s izmosabb testalkatával az őseidök borzalmasan nagyszámú ragadozói elleu könnyebben védekezhetett. Följegyzések

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011 Tatay sándor Kinizsi Pál Regény 2011 1. JÓNÁS, A NAGY MEDVE Állt az erdőben egy óriási tölgyfa. Éppen ott, ahol két magas hegyről csobogó, két kicsi patak összefutott. Azért nőtt talán éppen ilyen nagyra,

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

A fa természetes szárításának a meggyorsítása.

A fa természetes szárításának a meggyorsítása. 52 A fa természetes szárításának a meggyorsítása. Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. A fűrészáru szárítását fürésztelepünkön ú- n. rakatokban vagy deszkamáglyákban végezzük. Ezeket 2 4 m szélességben és több

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE.

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. I, A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. Az általános szolgálati határozványok VII. 4. pontja kötelességévé teszi a csendőrségnek minden közbiztonsági zavar előfordultával azonnal a hely szin ére menni, magát gyorsan

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka 1 Bírálat Ernyey Gyula: Design: Tervezéselmélet és termékformálás 1750 2010 c. akadémiai doktori munkájáról (Megjelent a Ráday Könyvesház gondozásában Budapest, 2011.) A űvészettörté et sajátos területe

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával.

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával. KACOR KIRÁLY * Miákolt a macska éhen, Kert alatt a faluvégen. Híd mellé ült szomorúan, Hát egy róka vala túlnan, Szőrős arcát cirógatta, Lompos farkát lelógatta. Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált,

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

2014. július 29.-augusztus 1.

2014. július 29.-augusztus 1. 2014. július 29.-augusztus 1. Nagy nap ez a mai: 9.15-kor elindultunk, hogy áthajózzunk Kanadába. Egyenes vonal mentén kb. 370 tmf, de mi biztosan nem tudunk majd egy egyenes mentén haladni, tehát több

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben