Istennô(k) az Epheszoszi Artemiszionban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Istennô(k) az Epheszoszi Artemiszionban"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Istennô(k) az Epheszoszi Artemiszionban T ÓTH Z SUZSANNA Epheszoszt, a kis-ázsiai tengerparton fekvô ión városok egyikét, az antik világ egyik legfontosabb gazdasági, kulturális és vallási központjaként tartjuk számon. Kivételezett helyzetében jelentôs szerepet játszott, az itt tisztelt istennô Epheszoszi Artemisz, akinek az ókori világ hét csodája közt számon tartott szentélyt, az Artemisziont emelték. A mai látogató számára szinte felfoghatatlan, hogy annak a gyakran vízzel borított mélyedésnek a területén, egy olyan monumentális épület állhatott, amelyet Plinius szerint 120 éven át épített egész Ázsia. 1 Epheszosz, illetve az Artemiszion történetét megvizsgálva számos érdekes és sokrétû vallási problémával találjuk szembe magunkat. A régészeti kutatások szerint az elsô szentély, a geometrikus idôszak peripterosza a Kr.e. VIII. században épülhetett. 2 Ugyanakkor ezen a területen kimutatható egy keramikus kontinuum a középsôgeometrikus idôszaktól egészen a késô mükénéi idôszakig. 3 Annak ellenére, hogy Epheszoszi Artemisz nevével elôször csak a VI. század folyamán találkozhatunk, feltételezhetô, hogy itt korában is volt egyfajta kultikus tevékenység, amelynek középpontjában a kis-ázsiai anyaistennô tisztelete álhatott, vagyis ezen a területen több mint ezer éven keresztül bizonyítható a kultusz jelenléte. Felmerül a kérdés, hogy ha csak a VI. századtól ismerjük a nevét, vajon mely istennôt vagy istennôket tisztelhettek itt a korábbi évszázadokban. Tovább bonyolítja a problémát, ha megvizsgáljuk magát a kultuszszobrot, melyet egyedülállónak tekinthetünk az egész görög mûvészetben. Kis-Ázsia középsô, illetve délnyugati részétôl eltekintve, nem találkozhatunk hasonló ábrázolással. 4 Az istennô 1. Plinius XXXVI BAMMER ; BAMMER MUSS BAMMER Epheszoszi Artemisz rokonszobrairól ld. bõvebben Robert FLEISCHER: Artemis von Ephesos und verwandte Kultstatuen aus Antolien und Syrien c. munkáját. LIMC II/

2 T ÓTH Z SUZSANNA merev tartásban áll, könyöke az oldalához simul, alkarját elôrenyújtja, lábai szorosan összezártak. A fej tetején falkorona és nimbus látható. Az általa viselt khiton nagy részét reliefdíszítések takarják, csak a karján, a mellkasán és a lábfejénél illetve esetenként a szobor hátulján látszik maga a ruha. A nyakon és a felsôtesten egy szalaggal átkötött koszorút, és makkból készült láncot visel. A mellkason szabadon maradt területeken lévô figurális díszítéseken legtöbb esetben az istennô kísérôi, illetve az állatöv bizonyos részei jelennek meg. A karokon gyakran ülnek kis oroszlánok, illetve a csuklókról gyapjúfonatok lógnak le. Szintén a test felsô részén találhatóak a három öt sorban az ún. mellek. A test alsó része teljesen fedett, csak a lábfejek látszanak ki a ruha alól, a mellek alatt egy övvel megkötött, szorosan a testre simuló, mitológiai és valós lényekkel díszített kötényt láthatunk. 5 Ez az ábrázolás nehezen illeszthetô be a görög szobrászatról alkotott képünkbe, fôként, ha tudjuk, hogy az elsô ilyen típusú, legkorábbi megmaradt szobrok a hellenisztikus idôszakból származnak, 6 és ábrázolásmódjuk késôbbiekben, a császárkor folyamán sem változik jelentôsen. Meglehetôsen paradox helyzet, az ókori világ hét csodáinak egyikében, az Artemiszionban, amely teljes mértékben görög alkotás, egy olyan istennôt imádnak, aki nem igazán tekinthetô görög eredetûnek. 7 Az is tény, hogy Epheszoszi Artemisz eredeti a szentélyben álló szobrát nem ismerjük, másolatai is csak az Artemiszionon kívülrôl kerültek elô. Az, hogy mégiscsak létezett egy kultuszszobor a templomban, a különbözô érmeábrázolások bizonyítják számunkra. 8 Kérdés tehát, hogy hogyan nézhetett ki az eredeti kultuszszobor. Mikortól jelenhetett meg a szentély központi alakjaként? Lehet, hogy korábban nem is egy, hanem akár több istennônek is volt kultuszhelye az Artemiszion területén? Talán ezek a kultuszok még a késôbbiekben is tovább éltek? Ha úgy gondoljuk, hogy a VI. századtól kezdve Epheszoszi Artemisz áll a vallási élet középpontjáéban, akkor azt is fontos lenne tisztázni, hogy az újabb és újabb szentélyek épülése során megmaradt az eredeti kultuszszobor, vagy egy másolat, esetleg külsejében egy teljesen új készült Ulrike Muss véleménye szerint alapvetôen három kultuszszobor különíthetô el: 1. A geometrikus idôszak xoanonja, melynek az ásatások során megtalálták a helyét, kinézetét a geometrikus peripterosban talált kincsleletek alapján részben rekonstruálták FLEISCHER A fenti leírás a Lichtenecker által fõtípusnak nevezett szobrokra értendõ. A fõtípus mellet létezik egy másik csoport is, az úgynevezett Sondertyp mely egyes részleteiben tér el a fõtípustól. Ezeknek felsorolása nem kötõdik szorosan a témánkhoz, errõl bõvebben FLEISCHER Athen E3, FLEISCHER Taf. 3-4; LIMC Artemis Ephesia BURKERT FLEISCHER Taf. 51b. 9. MUSS ; BAMMER MUSS

3 I STENNÔ( K) AZ E PHESZOSZI A RTEMISZIONBAN 2. Az archaikus idôszak xoanonja, Plinius ezt a szobrot Endoiosszal hozza összefüggésbe. 10 Muss feltevése szerint márványból készülhetett, és majdnem ugyanazon a helyen állhatott, mint a geometrikus idôk szobra, csak 2,5-3 méterrel magasabban. 3. A hellenisztikus és római idôszak másolatai, melyet multimammia néven ismerünk. Ez az ábrázolás gyakran fordul elô érméken. 11 Robert Fleischer ezzel szemben hangsúlyozza, hogy az ókori források csupán egy kultuszképet ismernek, nem úgy, mint Szamoszban 12, ahol kettôt, vagy Brauronban 13, ahol hármat. Továbbá Pliniusra hivatkozik, aki szerint a kultuszkép a templom hétszeri megújulása ellenére sem változott meg. Véleménye szerint az idôk során csak az istennô ruhatára változhatott meg, maga a xoanon azonban nem. 14 Muss ezzel az érvvel szemben hozza fel azt, hogy a geometrikus idôszak xoanonja minden valószínûség szerint megsemmisült egy VII. századi árvízben. A katasztrófa a központi talapzatot is elpusztította és mintegy 60 cm magas üledékréteggel borította el a szentélykörzet területét. A befolyó iszapban eltûnt a szobor, ami bár nem szûntette meg a kultusz gyakorlását, de hosszabb idôre megtörte azt. 15 Az ásatások során elôkerültek olyan szoborleletek, amelyek ugyan nem hasonlítanak a késôbbi ábrázolásra, de egy korábbi idôszak kultuszaihoz kötôdhetnek. Az elmúlt két évtized az Artemiszion területén a geometrikus idôszakból származó peripterosz mellett feltártak még egy sor kisebb szentélyt is, amelyek egymás mellett a párhuzamosan mûködtek a Kr.e. VII VI. század folyamán. 16 A kutatások azt is bizonyították, hogy valamennyi helyen folyt áldozati cselekmény, feltételezhetôen a VII. század közepétôl kezdôdô mintegy száz éves idôtartam alatt több istennôt imádhattak ezen a területen. 17 Sztrabón alapján 18 Démétér lehetett az egyik istennô, további lehetôségként említi Kübelét, valamint Artemisz anyját, Létót. Az, hogy Artemisz kiemelkedett ezen istenek közül, véleménye szerint annak köszönhetô, hogy Kroiszosz legyôzött ellenségének, Sadyattesnek a vagyonát neki ajánlotta fel. Elképzelhetô, hogy a VII VI. század folyamán több istennôt tiszteltek ezen a területen? Vagy az is elôfordulhat, hogy itt nem különbözô istennôkre, hanem Artemis különbözô megjelenési formáira utalnának ezek az ábrázolások? A kérdés megválaszolásában segíthet, ha röviden áttekintjük a szentély területén talált korábbi szobrokat. Anyaguk szerint nemesfém, elefántcsont és terrakotta alkotásokról beszélhetünk. Megjelenésükben teljesen eltérnek a késôbbi kultuszképtôl, gyakorlatilag nem találjuk meg azokat az ikonográfiai jellemzôket, amelyek a késôbbi 10. Plinius 16, MUSS ; BAMMER MUSS ; FLEISCHER FLEISCHER FLEISCHER FLEISCHER Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az új kultuszszobor nem hasonlíthatott a régihez. 16. BAMMER BAMMER 1986/1987. II. 1; BAMMER MUSS Sztrabón XIV. 1,3. 183

4 T ÓTH Z SUZSANNA Epheszoszi Artemisz kultuszképén megjelennek. 19 A szobrok egy részét istennô-, más részét papnô-ábrázolásként határozták meg, illetve egyetlen olyat ismerünk, amely a szentély fôpapját jeleníti meg. 20 A VII. századból származó meztelen nôi szobrok esetében szinte biztosak lehetünk benne, hogy valamilyen istennô ábrázolásról lehet szó. 21 A többi figura ruhát visel. Az egyik legkorábbi, a Kr.e. VII. századból származó, terrakotta szobor, amely mindkét kezét a szoknyája elôtt tartja. 22 A késôbbiekben a VI. században különösen gyakori a szobroknak két fajtája. Az egyik az úgynevezett koré típusú ábrázolás, kétoldalt az oldalához szorított kezekkel, khitonnal és néha fátyollal. 23 Ennek léteznek elefántcsont és nemesfém variációi is. A másik szobortípus keleti típusú, kabátszerû ruhát, poloszt, egy medállal díszített láncot visel és egyes esetekben a kezében egy, ma már nem azonosítható tárgyat tart. 24 A leletek egy részét átfúrták, ami azt mutatja, hogy valószínûleg amulettként viselték. Miközben egy másik csoportjuk, amelyek többségükben az osztrák ásatások során kerültek elô, egy kétcsészés kultuszedényt hord a fején. 25 Istennôként határozhatóak meg azok a szobrok, amelyek nemesfémbôl készültek, 26 valamiféle talapzaton jelennek meg, 27 illetve poloszt viselnek. 28 Számunkra azok az ábrázolások érdekesek, amelyek valamiféle olyan ikonográfiai elemet viselnek, amely köthetô valamely istennôhöz. Az egyik ilyen a Kr.e. 570-es évekre keltezhetô elefántcsont szobor. Egy idôsebb nô, arcán távolságtartó, szigorú arckifejezéssel, mindkét kezében sólymot tartva. 29 A másik szintén egy elefántcsont nôi szobor, amely egyik kezében csörgôdobot, a másikban egy edényt tart, fejébôl 19. Ugyanakkor ezek a szobrok minden valószínûség szerint fogadalmi ajándékok illetve amulettek voltak, így nem feltétlenül kellet, hogy hasonlítsanak a kultuszszoborhoz. 20. Érdekes felvetés, hogy míg számos papnõként meghatározott szobrot tartanak számon, addig a szentély fõpapjának mindössze ez az egy ábrázolása ismert. (AKURGAL Taf. 69.b) A szobor a Kr.e. VI. század elejérõl származik. Azt, hogy a szentélynek eunuch fõpapja volt, Sztrabóntól tudjuk. (Sztrabón XIV. 1, 23). 21. Ezek közé tartozik az a Hogarth ásatásain elõkerült elefántcsont plakett, mely mindkét kezét a mellén tartja; egy terrakotta plaketten lévõ nõi alak, J.T. Woods ásatásáról (HJÖF. Taf ); valamint egy aranylemezre készült nõi figura lépcsõzetes parókával (HJÖF. Taf, 147.5). 22. HJÖF. Taf Ezt az ábrázolást termékenységszimbólumként értelmezhetjük. Az öltözete alapján ezt a szobrot Muss a késõhellenisztikus Kübelé képhez köti. (MUSS ) 23. HJÖF. Taf HJÖF. Taf HJÖF. Taf BAMMER MUSS Az egyik egy 1986-ban az északi kultusztalapzatnál talált elefántcsont figura (HJÖF. Taf. 148, 5), amely egy olyan talapzaton áll, amelynek aljából egy párducfej nõ ki. A másik az ban, a szekosz keleti területén lévõ kultikus talapzatnál talált, egy darabban kiöntött aranyszobor (HJÖF. Taf. 148, 6) 28. IŠIK AKURGAL kép. 184

5 I STENNÔ( K) AZ E PHESZOSZI A RTEMISZIONBAN pedig egy oszlop emelkedik ki, amelynek tetején egy sólyom ül. 30 A harmadik szintén elefántcsontból készült figura, a Kr.e. VII VI. századból származik, a feje hiányzik, khitont visel és egy párducfejbôl kiemelkedô talapzaton áll. Mind a párduc, mind a sólyom Kübelé szent állataként is értelmezhetô. Feltûnô és az értelmezés szempontjából fontos, hogy minden szobor a geometrikus peripteroszon kívül, de a szekoszon belül került napvilágra. 31 Kinézetükbôl nem mutatható ki semmilyen kapcsolat a kultuszképpel, illetve a késôbbi szentélyben álló Epheszoszi Artemisz szoborral, így Bammer véleménye szerint a kultuszkép mellett léteznie kellett más istenek, istennôk tiszteletének is. Egy másik anyaistennô, Démétér kultuszára utaló jeleket is felfedezni vélnek az Artemiszion területén. Az õ eleusziszi kultuszának jelenlétére utal Sztrabón is. 32 A régészeti, archeozoológiai eredmények szerint az Artemiszion területén talált állatcsontleletek között nagy számban fordulnak elô sertés-, illetve malaccsontok. 33 Sôt ezek általában közvetlenül a kultikus építmények mellett találhatóak. A Hekatompedosz 34 és az ún. északi kultikus talapzat 35 területén az összes megmaradt állatcsont kevesebb, mint 20 százaléka sertéscsont, amelybôl több mint százalék malaccsont. 36 Az ún. Központi Talapzat 37 esetében már sokkal nagyobb arányt mintegy 53 százalékot képviselnek a sertéscsontok. Itt a kor szerinti megoszlás is érdekesebb, hiszen a felsôbb rétegekben (körülbelül 0,6 méterig) hasonlóan a Hekatompedosz és az északi kultikus talapzathoz inkább a malaccsont dominál, viszont a mélyebb rétegekben (0,6-0,8 m) egyenlô arányban találjuk meg a fiatal, süldô, illetve kifejlett állatok csontjait. 38 Sertést, fôként malacot leginkább Démétérnek áldoztak. Az a tény hogy ilyen rengeteg malaccsonttal találkozunk, megerôsíteni látszik azt a feltevést, hogy akár még theszmophoriák is lehettek az Artemiszion területén. 39 Ugyanakkor az, hogy több esetben találkozunk égésnyomokkal a csontokon ennek ellentmondani látszik, ennek a szertartásnak az alkalmával nem hamvasztották el az áldozati állatokat. Fontos elmondani, hogy ez a leletanyag, ellentétben a szobrokkal, nemcsak a VI. századot megelôzô idôszakra korlátozódik. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy itt is Démétérnek mutattak be áldozatot, akkor azt is feltételeznünk kellene, hogy az Epheszoszi Artemisz kultuszának bizonyított megjelenése után, más istennônek is áldoztak. 30. AKURGAL kép. 31. MUSS Sztrabón XIV. 1, FORSTENPOINTNER KRACHKER SCHILDDORFER A Hekatompedoszt Kr.e. 560 körül kezdték építeni, de végül nem fejezték be, mert a Kroiszosz-féle templom építésekor lebontották. 35. FORSTENPOINTNER KRACHKER SCHILDDORFER FORSTENPOINTNER , FORSTENPOINTNER , Tab FORSTENPOINTNER FORSTENPOINTNER

6 T ÓTH Z SUZSANNA Az eddigi vizsgálataink során találtunk arra utaló jeleket, hogy esetleg más istennôket is tisztelhettek az Artemiszion területén akár a VI. századot megelôzôen vagy akár Epheszoszi Artemisz kultuszával párhuzamosan. Ugyanakkor az ismert Ephesia melléknéven kívül még találhatunk más megnevezéseket: Protothronie Pausaniasnál 40, ami kifejezetten egy Artemiszionban lévô oltárra utal, és Chiton, ami a Kallimakhosz Artemisz himnuszban fordul elô. A szentély történetének nagy fordulópontjától az archaikus szentély építése miatt a VI. század után már csak elvétve találkozhatunk a korábbiakban leírt szobortípusokkal. Ami mégis megmaradt, az a néhány korábbról származó figurális terrakotta, amelyeket elszórva a templom északi és nyugati területén találtak meg. A VI. század közepe elôtt, teológiai értelemben elvesztették a szentségüket a más kultuszhoz kötött szobrok. Ha léteztek is ezek a külön kultuszok, akkor inkább vagyunk itt tanúi egyfajta integrációnak semmint eltûnésnek. 41 Másfelôl Pausanias idézetébôl az látszik, hogy az Artemiszionban nemcsak egy Artemisz oltár volt. 42 Feltételezhetô, hogy az istennô több megjelenési formájának volt oltára a szentélyen belül. Ez pedig alátámasztaná, hogy a korábbi szobrok nem több külön istennô kultuszait, hanem egy istennô különbözô aspektusait jelenítenék meg. A cikk terjedelmi korlátai és a téma sokrétûsége miatt csak a legfontosabb kérdések felvetésére volt lehetôség. A archeozoológiai kutatások illetve, a VII VI. századból megmaradt leletanyag mellett természetesen egy sor más aspektust is meg kell vizsgálnunk, ami segítséget nyújthatna kérdés megválaszolásához. A felsorolt bizonyítékok alapján továbbra sem eldönthetô, hogy egy vagy több istennôt kellene keresnünk a kultusz hátterében, de annyi bizonyos, hogy bármerre is induljunk, a különbözô szálak mind a kis-ázsiai Nagy Anyaistennô ôsi kultuszához vezetnek. Rövidítések AKURGAL 1961 AKURGAL, Ekrem: Die Kunst Anatoliens. Berlin AKURGAL 1987 AKURGAL, Ekrem: Griechische und Römische Kunst in der Türkei. Berlin BAMMER 1986/87. II. BAMMER, Anton: Ephesos in der Bronzezeit. ÖJh 57 (1986/87). II BAMMER 1999 BAMMER, Anton: Zum Bornzezeit in Artemision. In: HJÖF BAMMER BAMMER, Anton: Neue weibliche Statuetten aus dem Artemision von Ephesos. ÖJh 56 (1985) BAMMER 1993 BAMMER, Anton: Die Geschichte des Sekos im Artemision. ÖJh 62 (1993) BAMMER MUSS 1996 BAMMER, Anton MUSS, Ulrike: Das Artemision von Ephesos. Mainz am Rhein Pausanias 10,38, MUSS Pausanias 10, 38,

7 I STENNÔ( K) AZ E PHESZOSZI A RTEMISZIONBAN BURKERT 1999 BURKERT, Walter: Die Artemis der Epheser: Wirkungsmacht und Gestalt einer grossen Göttin. In: HJÖF FLEISCHER 1973 FLEISCHER, Robert: Artemis Ephesia und verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien. Leiden FORSTENPOINTNER KRACHLER SCHILDDORFER 1995 FORSTENPOINTNER, G. KRACHLER, R. SCHILDDORFER, E.: Archäzoologische Untersuchungen zu den Formen des Tieropfers im Artemision von Ephesos. In: HJÖF FORSTENPOINTNER 2001 FORSTENPOINTNER, Gerhard: Demeter im Artemision? Archäolzoologische Überlegungen zu den Schweineknochenfunden aus dem Artemision. In: Der Kosmos der Artemis von Ephesos. Szerk. U. MUSS. Wien HJÖF 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos. Akten des Symposions. Szerk. H. FRIESINGER F. KRINZINGER. Wien 1995 [1999]. IŠIK 2001 IŠIK, Fahri: Elfenbeinfiguren aus dem Artemision von Ephesos. In: Der Kosmos der Artemis von Ephesos. Szerk. U. MUSS. Wien LIMC Lexicon iconographicum mythologiae classicae. Szerk. Hans Christoph ACKERMANN Jean-Robert GISLER. I VIII. Zürich München MUSS 1999 MUSS, Ulrike: Zur Dialektik von Kultstatue und Statuetten im Artemision von Ephesos. In: HJÖF

8 T ÓTH Z SUZSANNA ZUSAMMENFASSUNG GÖTTIN(NEN) IM EPHESOSER ARTEMISION Zsuzsanna Tóth Möglicherweise ist der Kult der Ephesoser Artemis eines der interessantesten religionsgeschichtlichen Probleme der antiken Welt. Man trifft auf den Namen der Göttin erst in den Inschriften des 6. Jhs., auf dem Gebiet des Artemisions, an Ort des Sanktuariums, das ihr gewidmet wurde. Wir finden aber Zeichen kultischer Tätigkeit auch aus früheren Zeiten. Es stellt sich also die Frage, welche Göttin oder Göttinnen vor dem 6. Jh. auf diesem Gebiet geehrt wurden. Um es zu beantworten nehmen wir die Ergebnisse archeozoologischer Forschungen und die ikonographischen Eigentümlichkeiten der Darstellungen von Göttinnen und Priesterinnen zu Hilfe, die in der Umgebung des Sanktuariums freigelegt worden sind. Im Laufe der 7-6. Jh. sollten mehrere kleinere Sanktuarien auf dem Gebiet des Artemisions paralell funktionieren. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Skulpturfunde, die als Darstellungen von Göttinnen oder Priesterinnen bestimmt wurden. Unter ihnen gibt es mehrere, auf deren Kleidung oder im Fall der Tiere auf der Skulptur (Panther, Falke) Zeichen zu bemerken sind, die auf Kybele hinweisen. Diese Darstellungen verschwinden dann im 6. Jh., und einige Forscher sind der Meinung, dass der Artemiskult von Ephesos frühere Kulte zurückgedrängt hatte. Die archeozoologischen Forschungen in der Umgebung jener Gebäuden, die Opferstätten waren, haben bewiesen, dass unter den Resten der Opfer in großer Anzahl Schweineknochen zu finden sind. Schweineopfer wurde hauptsächlich an Demeter dargebracht. Es ist wichtig, dass diese Funde im Gegensatz zu den Skulpturen nicht nur vor dem 6. Jh. zu finden sind. Das aber lässt den Schluß zu, dass der Demeterkult mit dem Artemiskult paralell im Artemis-Tempel existiert haben dürfte. Einige Zeichen deuten darauf hin, dass es bei diesen Darstellungen nicht um zwei Göttinnen, sondern um verschiedene Erscheinungsformen einer Göttin handelt. 188

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL

13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVIII. 2004. CSIPPÁN PÉTER 13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL Dolgozatom témája az egykori Királyi Istálló területén folyt ásatás során feltárt

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980 81 jl A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 1979-ben, a hódoltság kori Gyója falu ásatásának befejezése után, a Tisza III. Vízlépcső

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Szerkesztette: Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit. A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta.

Szerkesztette: Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit. A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta. Szerkesztette: Veres László Viga Gyula Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta. ISSN 1785 0177 ISBN 978 963 9271

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

LENGYELEK A MAGYAROKÉRT. 1956 ŐSZE VARSÓBAN*

LENGYELEK A MAGYAROKÉRT. 1956 ŐSZE VARSÓBAN* LENGYELEK A MAGYAROKÉRT. 1956 ŐSZE VARSÓBAN* TISCHLER JÁNOS Tadeusz Sliwiak : Dal a vérről Ahol kirobban az igazságos harag, hol a harcban a tét a szabadság, - mi ott vagyunk. Adjatok vért, az életükért,

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARANCIA TERMÉK-GARANCIA Gyártási garancia: A Medencére egy 5 éves időszakra szóló szín és színtartóssági Garanciát nyújtunk. 2 év az alap és választható spa berendezésekre medence

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer ENREGIS/Gitterbox 250 cikkszám 101010 Tartalom: (I) (II) Termékleírás / Műszaki adatok Általános útmutató a munka előkészítéséhez (III)

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén -

BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén - BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén - A régészeti topográfiai munkák során a megye északi részén, a volt szarvasi és szeghalmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE*

ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE* ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE* HUSZÁR LAJOS -A. 16. században a humanista műveltségnek elismert tekintélye volt a magyarországi születésű Zsámboky János (ismertebb humanista néven Johannes Sambucus)

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Alapvetés az Artemis Ephesia-szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez

Alapvetés az Artemis Ephesia-szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÓKORTÖRTÉNETI PROGRAM Alapvetés az Artemis Ephesia-szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez Turcsán-Tóth Zsuzsanna Doktori Értekezés Tézisei

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Neszperennub koporsói és múmiája

Neszperennub koporsói és múmiája Neszperennub koporsói és múmiája A múmiákat sokan érdekesnek, lenyűgözőnek találják. Az utóbbi években egyre több múzeum veti alá röntgen és CT vizsgálatoknak a gyűjteményükben őrzött múmiákat, hiszen

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A népi öltözködéssel foglalkozó szakirodalmunk minden esetben tárgyalja a férfi ruházat alapját, az inget és a gatyát. Adatait a levéltárakból, korabeli metszetekről 1 és

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 8. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN Dr. Markó József: [1] A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN T A R T A L O M 1. Bevezető. 2 2. Nemzetközi kitekintő. 2 Oldal 2.1. Ausztria 2 2.2. Dánia és Spanyolország 3 2.3.

Részletesebben

Görög művészet. Szobrászat

Görög művészet. Szobrászat Görög művészet Szobrászat Orientalizáló korszak: keleti nagyszobrászat utánzás, átértelmezés - > európai szobrászat változás Egyiptomi: merev, lép, DE mozdulatlan, örökkévaló Görög: Nincs háttér, lép,

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1.

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG 1727 BAG0044.0 01.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 13. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO Kérem először elolvasni! Tisztelt felhasználó, ennek a készüléknek a megvásárlásával, Önnek egy modern, kiváló minőségű mosógépe van, hosszú élettartammal, nagyfokú

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

KÖLESÉRI SÁMUEL PÁLYÁJA ÉS JELLEME

KÖLESÉRI SÁMUEL PÁLYÁJA ÉS JELLEME KISEBB KÖZLEMÉNYEK KÖLESÉRI SÁMUEL PÁLYÁJA ÉS JELLEME SZENTGYÖRGYVÖLGYI GÁBOR JN^öleséri Sámuel nagyszebeni orvos Erdély protomedicusa, a gubernium secretariusa, majd consiliariusa volt. 1663. november

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung

Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung 13 Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung Szabványméretek Darabár EURÓ Standardmaße cm Gewicht ca. Stückpreis EUR Vastagság: Szélesség Hosszúság Stärke kg Breite

Részletesebben

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom X X. S Z Á Z A D Ember Mária író, műfordító újságíró 1931-ben született Abádszalókon és 2001. december 31-én hunyt el Budapesten. Folyóiratunk társalapítója volt 1994-ben, rá emlékezünk a Holokauszt 70.

Részletesebben

Egy középkori pártaöv rekonstrukciója. - Gábor Gabriella -

Egy középkori pártaöv rekonstrukciója. - Gábor Gabriella - BMMK 16 (1996) 257-265. Egy középkori pártaöv rekonstrukciója - Gábor Gabriella - 1986 augusztusában Szatmári Imre hitelesítő ásatást végzett Gyula határában, a középkori Györké falu területén. A templom

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

A község arculata hajdanán

A község arculata hajdanán Újhartyáni Képeskönyv 19 I. fejezet A község arculata hajdanán Viszonylag kevés kép készült Újhartyánról, a faluról, vagy legalábbis kevés jutott el hozzánk szerkesztõkhöz. Ez érthetõ is, ha figyelembe

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben