Istennô(k) az Epheszoszi Artemiszionban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Istennô(k) az Epheszoszi Artemiszionban"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Istennô(k) az Epheszoszi Artemiszionban T ÓTH Z SUZSANNA Epheszoszt, a kis-ázsiai tengerparton fekvô ión városok egyikét, az antik világ egyik legfontosabb gazdasági, kulturális és vallási központjaként tartjuk számon. Kivételezett helyzetében jelentôs szerepet játszott, az itt tisztelt istennô Epheszoszi Artemisz, akinek az ókori világ hét csodája közt számon tartott szentélyt, az Artemisziont emelték. A mai látogató számára szinte felfoghatatlan, hogy annak a gyakran vízzel borított mélyedésnek a területén, egy olyan monumentális épület állhatott, amelyet Plinius szerint 120 éven át épített egész Ázsia. 1 Epheszosz, illetve az Artemiszion történetét megvizsgálva számos érdekes és sokrétû vallási problémával találjuk szembe magunkat. A régészeti kutatások szerint az elsô szentély, a geometrikus idôszak peripterosza a Kr.e. VIII. században épülhetett. 2 Ugyanakkor ezen a területen kimutatható egy keramikus kontinuum a középsôgeometrikus idôszaktól egészen a késô mükénéi idôszakig. 3 Annak ellenére, hogy Epheszoszi Artemisz nevével elôször csak a VI. század folyamán találkozhatunk, feltételezhetô, hogy itt korában is volt egyfajta kultikus tevékenység, amelynek középpontjában a kis-ázsiai anyaistennô tisztelete álhatott, vagyis ezen a területen több mint ezer éven keresztül bizonyítható a kultusz jelenléte. Felmerül a kérdés, hogy ha csak a VI. századtól ismerjük a nevét, vajon mely istennôt vagy istennôket tisztelhettek itt a korábbi évszázadokban. Tovább bonyolítja a problémát, ha megvizsgáljuk magát a kultuszszobrot, melyet egyedülállónak tekinthetünk az egész görög mûvészetben. Kis-Ázsia középsô, illetve délnyugati részétôl eltekintve, nem találkozhatunk hasonló ábrázolással. 4 Az istennô 1. Plinius XXXVI BAMMER ; BAMMER MUSS BAMMER Epheszoszi Artemisz rokonszobrairól ld. bõvebben Robert FLEISCHER: Artemis von Ephesos und verwandte Kultstatuen aus Antolien und Syrien c. munkáját. LIMC II/

2 T ÓTH Z SUZSANNA merev tartásban áll, könyöke az oldalához simul, alkarját elôrenyújtja, lábai szorosan összezártak. A fej tetején falkorona és nimbus látható. Az általa viselt khiton nagy részét reliefdíszítések takarják, csak a karján, a mellkasán és a lábfejénél illetve esetenként a szobor hátulján látszik maga a ruha. A nyakon és a felsôtesten egy szalaggal átkötött koszorút, és makkból készült láncot visel. A mellkason szabadon maradt területeken lévô figurális díszítéseken legtöbb esetben az istennô kísérôi, illetve az állatöv bizonyos részei jelennek meg. A karokon gyakran ülnek kis oroszlánok, illetve a csuklókról gyapjúfonatok lógnak le. Szintén a test felsô részén találhatóak a három öt sorban az ún. mellek. A test alsó része teljesen fedett, csak a lábfejek látszanak ki a ruha alól, a mellek alatt egy övvel megkötött, szorosan a testre simuló, mitológiai és valós lényekkel díszített kötényt láthatunk. 5 Ez az ábrázolás nehezen illeszthetô be a görög szobrászatról alkotott képünkbe, fôként, ha tudjuk, hogy az elsô ilyen típusú, legkorábbi megmaradt szobrok a hellenisztikus idôszakból származnak, 6 és ábrázolásmódjuk késôbbiekben, a császárkor folyamán sem változik jelentôsen. Meglehetôsen paradox helyzet, az ókori világ hét csodáinak egyikében, az Artemiszionban, amely teljes mértékben görög alkotás, egy olyan istennôt imádnak, aki nem igazán tekinthetô görög eredetûnek. 7 Az is tény, hogy Epheszoszi Artemisz eredeti a szentélyben álló szobrát nem ismerjük, másolatai is csak az Artemiszionon kívülrôl kerültek elô. Az, hogy mégiscsak létezett egy kultuszszobor a templomban, a különbözô érmeábrázolások bizonyítják számunkra. 8 Kérdés tehát, hogy hogyan nézhetett ki az eredeti kultuszszobor. Mikortól jelenhetett meg a szentély központi alakjaként? Lehet, hogy korábban nem is egy, hanem akár több istennônek is volt kultuszhelye az Artemiszion területén? Talán ezek a kultuszok még a késôbbiekben is tovább éltek? Ha úgy gondoljuk, hogy a VI. századtól kezdve Epheszoszi Artemisz áll a vallási élet középpontjáéban, akkor azt is fontos lenne tisztázni, hogy az újabb és újabb szentélyek épülése során megmaradt az eredeti kultuszszobor, vagy egy másolat, esetleg külsejében egy teljesen új készült Ulrike Muss véleménye szerint alapvetôen három kultuszszobor különíthetô el: 1. A geometrikus idôszak xoanonja, melynek az ásatások során megtalálták a helyét, kinézetét a geometrikus peripterosban talált kincsleletek alapján részben rekonstruálták FLEISCHER A fenti leírás a Lichtenecker által fõtípusnak nevezett szobrokra értendõ. A fõtípus mellet létezik egy másik csoport is, az úgynevezett Sondertyp mely egyes részleteiben tér el a fõtípustól. Ezeknek felsorolása nem kötõdik szorosan a témánkhoz, errõl bõvebben FLEISCHER Athen E3, FLEISCHER Taf. 3-4; LIMC Artemis Ephesia BURKERT FLEISCHER Taf. 51b. 9. MUSS ; BAMMER MUSS

3 I STENNÔ( K) AZ E PHESZOSZI A RTEMISZIONBAN 2. Az archaikus idôszak xoanonja, Plinius ezt a szobrot Endoiosszal hozza összefüggésbe. 10 Muss feltevése szerint márványból készülhetett, és majdnem ugyanazon a helyen állhatott, mint a geometrikus idôk szobra, csak 2,5-3 méterrel magasabban. 3. A hellenisztikus és római idôszak másolatai, melyet multimammia néven ismerünk. Ez az ábrázolás gyakran fordul elô érméken. 11 Robert Fleischer ezzel szemben hangsúlyozza, hogy az ókori források csupán egy kultuszképet ismernek, nem úgy, mint Szamoszban 12, ahol kettôt, vagy Brauronban 13, ahol hármat. Továbbá Pliniusra hivatkozik, aki szerint a kultuszkép a templom hétszeri megújulása ellenére sem változott meg. Véleménye szerint az idôk során csak az istennô ruhatára változhatott meg, maga a xoanon azonban nem. 14 Muss ezzel az érvvel szemben hozza fel azt, hogy a geometrikus idôszak xoanonja minden valószínûség szerint megsemmisült egy VII. századi árvízben. A katasztrófa a központi talapzatot is elpusztította és mintegy 60 cm magas üledékréteggel borította el a szentélykörzet területét. A befolyó iszapban eltûnt a szobor, ami bár nem szûntette meg a kultusz gyakorlását, de hosszabb idôre megtörte azt. 15 Az ásatások során elôkerültek olyan szoborleletek, amelyek ugyan nem hasonlítanak a késôbbi ábrázolásra, de egy korábbi idôszak kultuszaihoz kötôdhetnek. Az elmúlt két évtized az Artemiszion területén a geometrikus idôszakból származó peripterosz mellett feltártak még egy sor kisebb szentélyt is, amelyek egymás mellett a párhuzamosan mûködtek a Kr.e. VII VI. század folyamán. 16 A kutatások azt is bizonyították, hogy valamennyi helyen folyt áldozati cselekmény, feltételezhetôen a VII. század közepétôl kezdôdô mintegy száz éves idôtartam alatt több istennôt imádhattak ezen a területen. 17 Sztrabón alapján 18 Démétér lehetett az egyik istennô, további lehetôségként említi Kübelét, valamint Artemisz anyját, Létót. Az, hogy Artemisz kiemelkedett ezen istenek közül, véleménye szerint annak köszönhetô, hogy Kroiszosz legyôzött ellenségének, Sadyattesnek a vagyonát neki ajánlotta fel. Elképzelhetô, hogy a VII VI. század folyamán több istennôt tiszteltek ezen a területen? Vagy az is elôfordulhat, hogy itt nem különbözô istennôkre, hanem Artemis különbözô megjelenési formáira utalnának ezek az ábrázolások? A kérdés megválaszolásában segíthet, ha röviden áttekintjük a szentély területén talált korábbi szobrokat. Anyaguk szerint nemesfém, elefántcsont és terrakotta alkotásokról beszélhetünk. Megjelenésükben teljesen eltérnek a késôbbi kultuszképtôl, gyakorlatilag nem találjuk meg azokat az ikonográfiai jellemzôket, amelyek a késôbbi 10. Plinius 16, MUSS ; BAMMER MUSS ; FLEISCHER FLEISCHER FLEISCHER FLEISCHER Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az új kultuszszobor nem hasonlíthatott a régihez. 16. BAMMER BAMMER 1986/1987. II. 1; BAMMER MUSS Sztrabón XIV. 1,3. 183

4 T ÓTH Z SUZSANNA Epheszoszi Artemisz kultuszképén megjelennek. 19 A szobrok egy részét istennô-, más részét papnô-ábrázolásként határozták meg, illetve egyetlen olyat ismerünk, amely a szentély fôpapját jeleníti meg. 20 A VII. századból származó meztelen nôi szobrok esetében szinte biztosak lehetünk benne, hogy valamilyen istennô ábrázolásról lehet szó. 21 A többi figura ruhát visel. Az egyik legkorábbi, a Kr.e. VII. századból származó, terrakotta szobor, amely mindkét kezét a szoknyája elôtt tartja. 22 A késôbbiekben a VI. században különösen gyakori a szobroknak két fajtája. Az egyik az úgynevezett koré típusú ábrázolás, kétoldalt az oldalához szorított kezekkel, khitonnal és néha fátyollal. 23 Ennek léteznek elefántcsont és nemesfém variációi is. A másik szobortípus keleti típusú, kabátszerû ruhát, poloszt, egy medállal díszített láncot visel és egyes esetekben a kezében egy, ma már nem azonosítható tárgyat tart. 24 A leletek egy részét átfúrták, ami azt mutatja, hogy valószínûleg amulettként viselték. Miközben egy másik csoportjuk, amelyek többségükben az osztrák ásatások során kerültek elô, egy kétcsészés kultuszedényt hord a fején. 25 Istennôként határozhatóak meg azok a szobrok, amelyek nemesfémbôl készültek, 26 valamiféle talapzaton jelennek meg, 27 illetve poloszt viselnek. 28 Számunkra azok az ábrázolások érdekesek, amelyek valamiféle olyan ikonográfiai elemet viselnek, amely köthetô valamely istennôhöz. Az egyik ilyen a Kr.e. 570-es évekre keltezhetô elefántcsont szobor. Egy idôsebb nô, arcán távolságtartó, szigorú arckifejezéssel, mindkét kezében sólymot tartva. 29 A másik szintén egy elefántcsont nôi szobor, amely egyik kezében csörgôdobot, a másikban egy edényt tart, fejébôl 19. Ugyanakkor ezek a szobrok minden valószínûség szerint fogadalmi ajándékok illetve amulettek voltak, így nem feltétlenül kellet, hogy hasonlítsanak a kultuszszoborhoz. 20. Érdekes felvetés, hogy míg számos papnõként meghatározott szobrot tartanak számon, addig a szentély fõpapjának mindössze ez az egy ábrázolása ismert. (AKURGAL Taf. 69.b) A szobor a Kr.e. VI. század elejérõl származik. Azt, hogy a szentélynek eunuch fõpapja volt, Sztrabóntól tudjuk. (Sztrabón XIV. 1, 23). 21. Ezek közé tartozik az a Hogarth ásatásain elõkerült elefántcsont plakett, mely mindkét kezét a mellén tartja; egy terrakotta plaketten lévõ nõi alak, J.T. Woods ásatásáról (HJÖF. Taf ); valamint egy aranylemezre készült nõi figura lépcsõzetes parókával (HJÖF. Taf, 147.5). 22. HJÖF. Taf Ezt az ábrázolást termékenységszimbólumként értelmezhetjük. Az öltözete alapján ezt a szobrot Muss a késõhellenisztikus Kübelé képhez köti. (MUSS ) 23. HJÖF. Taf HJÖF. Taf HJÖF. Taf BAMMER MUSS Az egyik egy 1986-ban az északi kultusztalapzatnál talált elefántcsont figura (HJÖF. Taf. 148, 5), amely egy olyan talapzaton áll, amelynek aljából egy párducfej nõ ki. A másik az ban, a szekosz keleti területén lévõ kultikus talapzatnál talált, egy darabban kiöntött aranyszobor (HJÖF. Taf. 148, 6) 28. IŠIK AKURGAL kép. 184

5 I STENNÔ( K) AZ E PHESZOSZI A RTEMISZIONBAN pedig egy oszlop emelkedik ki, amelynek tetején egy sólyom ül. 30 A harmadik szintén elefántcsontból készült figura, a Kr.e. VII VI. századból származik, a feje hiányzik, khitont visel és egy párducfejbôl kiemelkedô talapzaton áll. Mind a párduc, mind a sólyom Kübelé szent állataként is értelmezhetô. Feltûnô és az értelmezés szempontjából fontos, hogy minden szobor a geometrikus peripteroszon kívül, de a szekoszon belül került napvilágra. 31 Kinézetükbôl nem mutatható ki semmilyen kapcsolat a kultuszképpel, illetve a késôbbi szentélyben álló Epheszoszi Artemisz szoborral, így Bammer véleménye szerint a kultuszkép mellett léteznie kellett más istenek, istennôk tiszteletének is. Egy másik anyaistennô, Démétér kultuszára utaló jeleket is felfedezni vélnek az Artemiszion területén. Az õ eleusziszi kultuszának jelenlétére utal Sztrabón is. 32 A régészeti, archeozoológiai eredmények szerint az Artemiszion területén talált állatcsontleletek között nagy számban fordulnak elô sertés-, illetve malaccsontok. 33 Sôt ezek általában közvetlenül a kultikus építmények mellett találhatóak. A Hekatompedosz 34 és az ún. északi kultikus talapzat 35 területén az összes megmaradt állatcsont kevesebb, mint 20 százaléka sertéscsont, amelybôl több mint százalék malaccsont. 36 Az ún. Központi Talapzat 37 esetében már sokkal nagyobb arányt mintegy 53 százalékot képviselnek a sertéscsontok. Itt a kor szerinti megoszlás is érdekesebb, hiszen a felsôbb rétegekben (körülbelül 0,6 méterig) hasonlóan a Hekatompedosz és az északi kultikus talapzathoz inkább a malaccsont dominál, viszont a mélyebb rétegekben (0,6-0,8 m) egyenlô arányban találjuk meg a fiatal, süldô, illetve kifejlett állatok csontjait. 38 Sertést, fôként malacot leginkább Démétérnek áldoztak. Az a tény hogy ilyen rengeteg malaccsonttal találkozunk, megerôsíteni látszik azt a feltevést, hogy akár még theszmophoriák is lehettek az Artemiszion területén. 39 Ugyanakkor az, hogy több esetben találkozunk égésnyomokkal a csontokon ennek ellentmondani látszik, ennek a szertartásnak az alkalmával nem hamvasztották el az áldozati állatokat. Fontos elmondani, hogy ez a leletanyag, ellentétben a szobrokkal, nemcsak a VI. századot megelôzô idôszakra korlátozódik. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy itt is Démétérnek mutattak be áldozatot, akkor azt is feltételeznünk kellene, hogy az Epheszoszi Artemisz kultuszának bizonyított megjelenése után, más istennônek is áldoztak. 30. AKURGAL kép. 31. MUSS Sztrabón XIV. 1, FORSTENPOINTNER KRACHKER SCHILDDORFER A Hekatompedoszt Kr.e. 560 körül kezdték építeni, de végül nem fejezték be, mert a Kroiszosz-féle templom építésekor lebontották. 35. FORSTENPOINTNER KRACHKER SCHILDDORFER FORSTENPOINTNER , FORSTENPOINTNER , Tab FORSTENPOINTNER FORSTENPOINTNER

6 T ÓTH Z SUZSANNA Az eddigi vizsgálataink során találtunk arra utaló jeleket, hogy esetleg más istennôket is tisztelhettek az Artemiszion területén akár a VI. századot megelôzôen vagy akár Epheszoszi Artemisz kultuszával párhuzamosan. Ugyanakkor az ismert Ephesia melléknéven kívül még találhatunk más megnevezéseket: Protothronie Pausaniasnál 40, ami kifejezetten egy Artemiszionban lévô oltárra utal, és Chiton, ami a Kallimakhosz Artemisz himnuszban fordul elô. A szentély történetének nagy fordulópontjától az archaikus szentély építése miatt a VI. század után már csak elvétve találkozhatunk a korábbiakban leírt szobortípusokkal. Ami mégis megmaradt, az a néhány korábbról származó figurális terrakotta, amelyeket elszórva a templom északi és nyugati területén találtak meg. A VI. század közepe elôtt, teológiai értelemben elvesztették a szentségüket a más kultuszhoz kötött szobrok. Ha léteztek is ezek a külön kultuszok, akkor inkább vagyunk itt tanúi egyfajta integrációnak semmint eltûnésnek. 41 Másfelôl Pausanias idézetébôl az látszik, hogy az Artemiszionban nemcsak egy Artemisz oltár volt. 42 Feltételezhetô, hogy az istennô több megjelenési formájának volt oltára a szentélyen belül. Ez pedig alátámasztaná, hogy a korábbi szobrok nem több külön istennô kultuszait, hanem egy istennô különbözô aspektusait jelenítenék meg. A cikk terjedelmi korlátai és a téma sokrétûsége miatt csak a legfontosabb kérdések felvetésére volt lehetôség. A archeozoológiai kutatások illetve, a VII VI. századból megmaradt leletanyag mellett természetesen egy sor más aspektust is meg kell vizsgálnunk, ami segítséget nyújthatna kérdés megválaszolásához. A felsorolt bizonyítékok alapján továbbra sem eldönthetô, hogy egy vagy több istennôt kellene keresnünk a kultusz hátterében, de annyi bizonyos, hogy bármerre is induljunk, a különbözô szálak mind a kis-ázsiai Nagy Anyaistennô ôsi kultuszához vezetnek. Rövidítések AKURGAL 1961 AKURGAL, Ekrem: Die Kunst Anatoliens. Berlin AKURGAL 1987 AKURGAL, Ekrem: Griechische und Römische Kunst in der Türkei. Berlin BAMMER 1986/87. II. BAMMER, Anton: Ephesos in der Bronzezeit. ÖJh 57 (1986/87). II BAMMER 1999 BAMMER, Anton: Zum Bornzezeit in Artemision. In: HJÖF BAMMER BAMMER, Anton: Neue weibliche Statuetten aus dem Artemision von Ephesos. ÖJh 56 (1985) BAMMER 1993 BAMMER, Anton: Die Geschichte des Sekos im Artemision. ÖJh 62 (1993) BAMMER MUSS 1996 BAMMER, Anton MUSS, Ulrike: Das Artemision von Ephesos. Mainz am Rhein Pausanias 10,38, MUSS Pausanias 10, 38,

7 I STENNÔ( K) AZ E PHESZOSZI A RTEMISZIONBAN BURKERT 1999 BURKERT, Walter: Die Artemis der Epheser: Wirkungsmacht und Gestalt einer grossen Göttin. In: HJÖF FLEISCHER 1973 FLEISCHER, Robert: Artemis Ephesia und verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien. Leiden FORSTENPOINTNER KRACHLER SCHILDDORFER 1995 FORSTENPOINTNER, G. KRACHLER, R. SCHILDDORFER, E.: Archäzoologische Untersuchungen zu den Formen des Tieropfers im Artemision von Ephesos. In: HJÖF FORSTENPOINTNER 2001 FORSTENPOINTNER, Gerhard: Demeter im Artemision? Archäolzoologische Überlegungen zu den Schweineknochenfunden aus dem Artemision. In: Der Kosmos der Artemis von Ephesos. Szerk. U. MUSS. Wien HJÖF 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos. Akten des Symposions. Szerk. H. FRIESINGER F. KRINZINGER. Wien 1995 [1999]. IŠIK 2001 IŠIK, Fahri: Elfenbeinfiguren aus dem Artemision von Ephesos. In: Der Kosmos der Artemis von Ephesos. Szerk. U. MUSS. Wien LIMC Lexicon iconographicum mythologiae classicae. Szerk. Hans Christoph ACKERMANN Jean-Robert GISLER. I VIII. Zürich München MUSS 1999 MUSS, Ulrike: Zur Dialektik von Kultstatue und Statuetten im Artemision von Ephesos. In: HJÖF

8 T ÓTH Z SUZSANNA ZUSAMMENFASSUNG GÖTTIN(NEN) IM EPHESOSER ARTEMISION Zsuzsanna Tóth Möglicherweise ist der Kult der Ephesoser Artemis eines der interessantesten religionsgeschichtlichen Probleme der antiken Welt. Man trifft auf den Namen der Göttin erst in den Inschriften des 6. Jhs., auf dem Gebiet des Artemisions, an Ort des Sanktuariums, das ihr gewidmet wurde. Wir finden aber Zeichen kultischer Tätigkeit auch aus früheren Zeiten. Es stellt sich also die Frage, welche Göttin oder Göttinnen vor dem 6. Jh. auf diesem Gebiet geehrt wurden. Um es zu beantworten nehmen wir die Ergebnisse archeozoologischer Forschungen und die ikonographischen Eigentümlichkeiten der Darstellungen von Göttinnen und Priesterinnen zu Hilfe, die in der Umgebung des Sanktuariums freigelegt worden sind. Im Laufe der 7-6. Jh. sollten mehrere kleinere Sanktuarien auf dem Gebiet des Artemisions paralell funktionieren. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Skulpturfunde, die als Darstellungen von Göttinnen oder Priesterinnen bestimmt wurden. Unter ihnen gibt es mehrere, auf deren Kleidung oder im Fall der Tiere auf der Skulptur (Panther, Falke) Zeichen zu bemerken sind, die auf Kybele hinweisen. Diese Darstellungen verschwinden dann im 6. Jh., und einige Forscher sind der Meinung, dass der Artemiskult von Ephesos frühere Kulte zurückgedrängt hatte. Die archeozoologischen Forschungen in der Umgebung jener Gebäuden, die Opferstätten waren, haben bewiesen, dass unter den Resten der Opfer in großer Anzahl Schweineknochen zu finden sind. Schweineopfer wurde hauptsächlich an Demeter dargebracht. Es ist wichtig, dass diese Funde im Gegensatz zu den Skulpturen nicht nur vor dem 6. Jh. zu finden sind. Das aber lässt den Schluß zu, dass der Demeterkult mit dem Artemiskult paralell im Artemis-Tempel existiert haben dürfte. Einige Zeichen deuten darauf hin, dass es bei diesen Darstellungen nicht um zwei Göttinnen, sondern um verschiedene Erscheinungsformen einer Göttin handelt. 188

Aquincum polgárvárosának még feltáratlan keleti városfala

Aquincum polgárvárosának még feltáratlan keleti városfala Lassányi Gábor (1976) régész, egyiptológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa. Kutatási területe a kései antikvitás régészete Pannoniában és Észak-Kelet-Afrikában. Legutóbbi írása az Ókorban: Sötét fohászok.

Részletesebben

ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ SZERDAHELYI MÁRK ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ A 19. század első felében a dinamikusan fejlődő és terjeszkedő Pest város építése soha addig nem látott ütemet vett fel: szinte

Részletesebben

schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása

schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása Bevezetés Tanulmányom célja a középkori Bécs és Pozsony kapcsolatának bemutatása fő templomaik

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 2. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/2. szám A folyóirat

Részletesebben

Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy

Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy Gulyás András (1974) egyiptológus. Doktori munkáját Alexandre Moret publikálatlan dokumentációja alapján a luxori templom feliratairól írja. Legutóbbi írása az Ókorban: Nemzetközi egyiptológus-találkozó

Részletesebben

PECTEN MAXIMUS, AVAGY EGY SANTIAGO DE COMPOSTELAI ZARÁNDOKJELVÉNY BUDÁN

PECTEN MAXIMUS, AVAGY EGY SANTIAGO DE COMPOSTELAI ZARÁNDOKJELVÉNY BUDÁN BENDA JUDIT PECTEN MAXIMUS, AVAGY EGY SANTIAGO DE COMPOSTELAI ZARÁNDOKJELVÉNY BUDÁN Az Krisztus mondja: jertek énhozzám, mit futunk Rómába Bódogasszony hoz Coloniába, onnat a nagy Á gba, Bolcsós helyekre

Részletesebben

XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár)

XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976 77jl XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Magyarországon évenként előkerülő éremleletek

Részletesebben

Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu

Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu Fok, Sár, Foksár A középkor folyamán a Sió felső szakaszát részben délebbi folyásának nevétől elkülönülve több névvel is illették: Foknak

Részletesebben

Márton és György kolozsvári szobrászok. (Első közlemény.)

Márton és György kolozsvári szobrászok. (Első közlemény.) Márton és György kolozsvári szobrászok. (Első közlemény.) A Kolozsvári szobrásztestvérek* művészete, amióta Wenrich Vilmos erdélyi szász kutató 1879-ben megállapította, bogy a prágai Szent György-szobor

Részletesebben

A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól 1. Az alaprajzok és a látképek

A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól 1. Az alaprajzok és a látképek Domokos György A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól 1 A tokaji vár hadászati szempontból rendkívül fontos helyen, a Tisza és a Bodrog összefolyásánál, egy szigeten helyezkedett el és őrizte a Tiszántúlra,

Részletesebben

I. Témaválasztás indoklása

I. Témaválasztás indoklása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Témaválasztás indoklása... 2 II. Vallástörténeti kitekintés... 5 II. 1. Sintoizmus... 5 II. 2. A buddhista tanok elterjedése Japánban... 9 II. 3. A zen térhódítása

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások? Honnan alakulnak ki a formák és milyen ábrázolási

Részletesebben

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban)

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) 50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) Lektorálta: dr. Pásztor József Szerkesztette: dr. Móczár István Utolsó módosítás:

Részletesebben

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT Tájökológiai Lapok 5 (1): 73 89. (2007) 73 A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT HOCK FERENC, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK BI, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 1117 Budapest,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK

Részletesebben

- 44 - Ehnaton fáraó

- 44 - Ehnaton fáraó - 44 - A pályaválasztási teszt, folyamatosan aktualizálható az újabb és újabb hirdetések mentén, trendek és irányvonalak számolhatóak a változásokból, mely a most iskola választás előtt állók segítségére

Részletesebben

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 107 152 (2006) Kaposvár, 2007 Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen MTA Régészeti Intézet, Budapest 1014, Úri u. 49. E-mail: valdemar@archeo.mta.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI BRONZKOR KRONOLÓGIÁJÁRÓL

MAGYARORSZÁGI BRONZKOR KRONOLÓGIÁJÁRÓL ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 169. SZ. A MAGYARORSZÁGI BRONZKOR KRONOLÓGIÁJÁRÓL IRTA MOZSOLICS AMÁLIA KOLOZSVÁR, 1943 AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA iimim 0RS2. S/Fr,HEíiv;.HÖ:mr4ft Ko^edéknaplé 1944,

Részletesebben

Az őskori közösségekben, az ókori keleti kultúrákban, a görög római világban

Az őskori közösségekben, az ókori keleti kultúrákban, a görög római világban T. Bíró Mária (1946) ókortörténész, régész. Kutatási területe a provinciális régészet és az ókori vallástörténet. Legutóbbi írása az Ókorban: R. Facsády Annamária: Forma bonum fragile est (recenzió, 2014/1).

Részletesebben

Amindennapi étkezésen túlmutató, nagyszabású lakomák rendezésének

Amindennapi étkezésen túlmutató, nagyszabású lakomák rendezésének Kalla Gábor (1959) régész aszszíriológus, az ELTE Régészettudományi Intézetének docense. Kutatási területe az ókori kelet régészete és történelme. Legutóbbi írása az ÓKOR-ban: Az asszír királyi propaganda

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA AZ ÜGYVÉDI AUTONÓMIÁK LÉTREJÖTTE ÉS MŰKÖDÉSÜK MEGKEZDÉSE MAGYARORSZÁGON A POLGÁRI KORSZAKBAN

Részletesebben

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András KUTATÁSI Jelentések Koppány András A csobánci vár 2007 2008. évi régészeti kutatása 2007 2008 folyamán az ott megkezdődő állagvédelmi munkákhoz kapcsolódva régészeti feltárást végeztem a csobánci vár területén.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG Zalalövő, 1998 Szerkesztő MOLNÁR ANDRÁS Lektorálta

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék Rácz Béla Őstörténet Az ősközösségi társadalom története jegyzet Beregszász - 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I.

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE

A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE Vörös Gabriella, Erdélyi István, K. Zoffmann Zsuzsanna, Kocsis S. Gábor Trogmayer Helga, ßartosiewicz László,* \ Tóth Ferenc, Szenti Tibor, Szilágyi Miklós, Szűcs Judit, Nagy

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben