Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor"

Átírás

1 Homéroszi eposzok antikvitás: ókori görög művelődést, tudományt, művészetet jelenti. kapcsolat: ókori Kelet hagyományaival, de átformálta azt. ógörög kultúra: Kr.e. VIII. sz.-tól-kr.e. I. sz.-ig ókori latin kultúra: Kr.e. 753-Kr.u.476 a görög és római kultúra összefonódása, a rómaiak számár a görög műveltség követendő eszmény, de ne másoltak, hanem saját hagyományaikra építve újraértelmezték az átemelt görög mintákat. (Reneszánsz tér majd vissza az antikvitás művészetéhez.) A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor (Kr.e. II. évezr. vége-kr. e. VIII. sz.) történelem: jónok, akhájok, dórok betelepülése, városállamok irodalom: a kréta-mükénei civilizáció kultúrájának beolvasztása: mítoszok, írásbeliség kialakulása, megszilárdulása Archaikus kor (Kr.e. VII-Vi. század) történelem: Athén kiemelkedése, démosz megerősödése, polisz demokrácia, Spárta kiemelkedése, katonai arisztokrácia hatalma, perzsa háborúk irodalom: eposz, dalköltészet, a dráma kibontakozása Klasszikus kor (Kr.e. V-IV. század) történelem: poliszszövetségek, Athén és Spárta konfliktusa, peloponészoszi háború, Makedónia terjeszkedésének kezdetei irodalom: színházi kultúra, tragédia, komédia, történetírás, filozófia, retorika Hellenisztikus kor (Kr.e ) történelem: Nagy Sándor hódításai, birodalma és felbomlása, Róma hódítása-macedónia provincia irodalom: hellenizálódás: az ógörög, a kis-ázsiai és az egyiptomi kultúra elemeinek az egymásra hatása, összefonódása.! széppróza, komédia, pásztori dal, epigramma Az európai irodalom kezdetei: A mítoszok megőrzése: gyakran eposzokban európai irodalom kezdete: Odüsszeia, Iliász Kr.e. VIII. sz. Feltehetőleg szerzőjük: Homérosz ókori Kelet öröksége, föníciai közvetítés eposz: hősköltemény, verses formájú nagyepikai elbeszélő műfaj, műalkotás. Témája, tárgya, valamilyen jelentős, az emberek életét alapvetően megváltoztató eseményekről számol be. Eposzi hősök: isteni származású halandók vagy kiemelkedő emberek, akiknek rendkívüli képességük van, az isteni erők támogatják őket, és az egész emberiség számára sorsfordító tetteket visznek végbe. Eredetileg szájhagyományozás útján lett tovább örökítve. A szóbeliség által megőrzött eposzokat végül írásban rögzítették. De előtte ezeket megtanulták és előadták, így öröklődött nemzedékről nemzedékre. Fontos volt a történet, a hozzá kapcsolódó mondakörök pontos ismerete. A megjegyezhetőséget megkönnyítette az ismétlések, az előadhatóságot pedig a rögtönzés képessége. Az előadás közösségi eseményeken, uralkodói udvarokban, lakomákon hangzottak el. Előadók (rhapszodosz vagy

2 aoidosz): hivatásos énekmondók, vándorénekesek. A történetírás és az irodalom nem vált még külön, úgyhogy minden szavát megtörtént eseményként fogták fel. Eposzi kellékek: - segélykérés (invokáció) - tárgymegjelölés (propozíció) - a dolgok közepébe vágó kezdés (in medias res) - seregszemle (enumeráció) - epikus hasonlat - állandó jelző (epitheton ornans) - toposz (közhely) közismert, közkinccsé lett, különböző korokban feltúnő költői kép, motívum. - isteni beavatkozás (mitológiai apparátus) - késleltetés (retardáció) - előreutalás (anticipáció) Időmértékes verselés Ritmus: sorozatosan ismétlődő, érzékelhető hangzásbeli rendezettség. Egy versben írt szöveg kötött ritmusszerkezete, mértéke a vers formája. Az eposz versformája: időmértékes hexameter. Időmértékes verselés: hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása. hosszú szótag (jele: -) ha a magh. hosszú vagy ha a rövid magh-t hosszú msshg. követ rövid szótag (jele: U) ha rövid a magh. és nem követi msshg. torlódás Az időmértékes verselés időegysége a mora: rövid szótagnyi idő. Alapegysége: a versláb, amit hosszú és rövid szótagok hoznak létre. hárommorás verslábak: jambus (U ) trocheus ( U) négymorás verslábak: daktilusz ( UU) spondeus ( ) anapesztus (UU ) hexameter: hat verslábból álló időmértékes sorfajta. Első öt versláb: daktilusz, de lehet spondeusz is kivétel az ötödik verslábat, mert az csak daktilusz lehet. A hatodik versláb pedig vagy trocheus vagy spondeusz. A magyar hangsúly megnyújthat egy szótagot, különösen egy sor vagy mondat elején. Figyelni kell! Bizonyos mássalhangzó-kapcsolatok rövid szótagnak minősülnek, illetve bizonyos kettőshangzók pedig egy hosszú szótagnak felelnek meg. pl.: Akhileusz, Péleidész UU disztichon: egy hexameter és egy pentameterből áll. Itt fekszünk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak: - - / - -/ - - / - UU/ - UU/-U megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. - UU/-UU/- //-/UU/-UU/U Iliász - trójai mondakör - hiteles történti alapja van. - Heinrich Schilemann (megtalálta Tróját) - görögök Kr.e körül ostromolták meg Tróját(Ilion) - Tünderaósz spártai király felesége Léda Zeusz (hattyú alakban)

3 - két tojás: egyikben Helené (Zeusz lánya), a másikban Klütaimnésztra (Tünderaósz lánya) - spártai kir., Meneláosz felesége Helené lett, a testvére, a mükénéi király, Agamemnón felesége pedig Klütaimnésztra lett. - Poszeidón tengeristen lánya Thetisz esküvője Péleusszal (mürmidónok királya) - Prométheusz jóslata (Thetisz fia apjánál is nagyobb és dicsőbb lesz) - Eriszt nem hívták meg, ezért a Hesperidák kertjéből egy aranyalma ( A legszebbnek ) - 3 istennő civakodása (Héra, Pallas Athéné, Aphrodité) - Parisz lett a döntőbíró és Aphroditét választotta, mert ő a legszebb asszonyt ígérte neki cserébe. - Héra és Athéné Trója ellensége lett - Párisz a vendégjogot megszegve, magával vitte Helénét és a király kincseit is. - Egyesített görög törzsek bosszút akartak állni. - Ödusszeusz csele (trójai faló) - Thetisz fia Akhileusz a trójai háború legnagyobb hőse lett (Sztüx folyó) - Odüsszeusz 10 éves bolyongás után térhetett vissza Ithakába - Az életben maradt trójaiak pedig Aineiász vezetésével keltek útra, hogy Itáliában letelepedjenek. Iliász: - Akhileusz haragja éve tart az ostrom - dögvész, mert Apollón papnőjét Krüszeiszt ágyasává tette Agamemnón - Krüszeiszt elengedi, de Akhileusz zsákmányát Bríszéiszt magával ragadta - Patroklosz az ő fegyvereiben szállt harcba, Hektór megöli P.-t - A. kibékül Agamemnónnal - A. megöli Hektórt és meggyalázza a holttestét, de aztán kiadja Priamosznak. - A. temetése Hőseszmény Akhileusz: ismeri saját életének lehetőségeit, tudatosan választja sorsát. - hosszú, nyugodt élet vagy rövid, ámde dicső élet, halhatatlanság - eposzvilág értéke szerint a hősi halál, a hírnév a legnagyobb érték - a közösségért vívott harc, tettek híre méltó legyen az ősökhöz és az túlélje a hőst - halált megvető bátorság - a sértés tűrhetetlen Egyén és közösség - Akhilleusz öntörvényű (származása, héroszi küldetéstudata, erkölcse) - szélsőséges érzelmek - döntései mindig saját és közössége életére is hatással van - személyes értékek előtérbe helyezése ( korbeli arisztokratikus társadalmi berendezkedés) - az eposzok királyokkal, isteni származású vagy pártfogolt hősökkel vagy felső társadalmi rétegből származókkal foglalkozik. Az egyszerű nép, a démosz élete nem szerepel Ismétlődő szerkezetek - 1. és 18. ének párhuzama - tett-sérelem-bánat-anyai vigasz szerkesztés

4 Fogalmak epizód: (gör. betoldás) epikus és drámai művek olyan szerkezeti egysége, amely nincs közvetlen kapcsolatban sem a cselekmény fő vonalával, se a mellékszálakkal. Alapvetően késleltet. pl.: a pajzs készítésének módja Odüsszeia Cselekménye Főhőse: Odüsszeusz 2 évtizede van távol Ithakától Odüsszeusz bolyongása, hazatérése Ogügé szigete: Kalüpszó nimfa tartóztatja O.-t. Télemakhosz (O. fia) híreket akar szerezni apjáról, míg Penelopé (O. felesége) kérői fosztogatják és feldúlják a palotát. Láertész szemfedőjének a szövése-a kérők közül választás. O. hazaindul, de Poszeidon haragjával találkozik. phaiákok szigete, a király lánya Nauszikaá talál rá. Hazatérés: O. álruhában, fia előtt felfedi magát, a kérők megbüntetése Penelopé íjversenye, a kérők lekaszabolása, O. felfedi magát, Láertész (O. apja) meglátogatása. Utazástoposz A görög mitológia utazástörténetei közül az egyik. A főhős csak akkor jut haza, ha különleges képességek birtokában van, illetve ha az istenek támogatását élvezi, mert csak így tudja kiállni a rá váró próbákat. A főhős belső jellem-, személyiség fejlődésen megy keresztül, mert bölcsebb és tapasztaltabb emberré válik. két utazás: O. bolyongása, Télemakhosz hírszerzése (I-IV. ének) Télemakhosz felnőtté válásának az útja Az út, utazás a fejlődés, megismerés, tanulás, tapasztalatszerzés, érés folyamatát szimbolizálja, így a világról és önmagáról alkotott kép is megváltozik archetípus (őskép), mert az utazás kalandvágya, a megismerés vágya, az új felfedezése mindig ott volt az emberben. Szerkezet és elbeszélői szerep 3 cselekményszál: T. útja, O. hazatérése és bosszúja, phaiákok szigetén lévő kalandok. O. csak az V. énekben jelenik meg késleltetés Trójától-Ogügié szigetéig (IX-XII. ének) a dolgok közepébe vágó kezdés elbeszélőváltás befogadó közelebb kerülése Szerkezet, kompozíció: a műalkotás elemeinek a tudatos elrendezése, az alkotóelemek kölsönös, összefüggő rendszert képeznek. Az egyes elemek kiválasztása, elrendezése és összekapcsolása, a befogadóra hatással van, befolyásolja. Az elbeszélő szerepköre fontos eleme a mű szerkezetének. Ember és sors Az ember felelős saját sorsának alakulásáért. Nem egyedül az isteni világ szabja meg a boldogulását. istenek szerepe korlátozott közvetetten vannak jelen. A család szerepe Vágyódás az otthon felé

5 földi boldogság vágya a szülőföld, otthon, család mindenek fölött álló érték O. saját magát győzi le, saját érdekek feladása A Odüsszeia embereszménye vágy az otthon iránt, de ugyanakkor a kalandvágy is hajtja előre, az utazás izgalma élet a legfőbb érték (nem a dicső halál) nem a fizikai erőre támaszkodik, hanem a találékonyságára, ravaszságára, józan eszére Személyiségének gazdagodása, fejlődése: felelősségérzet, önkritika, óvatos, megfontolt lesz (küklopsz kaland) a hősiesség és hírnév itt fontos, de nincs annyira előtérbe helyezve. poliszpolgárság új gondolkodásmódját tükrözi ez egy bizonyíték arra, hogy nem egy szerző írta a két művet (az értékváltozás lassú folyamat, legalább egy nemzedékváltás kell hozzá.) Aiszóposz állatmesék Ezopusz, I.e. VI. sz. a görög epika egyik első képviselője, nagy mesemondó és alkotó. jellegzetes műfaja: a tanulsággal záródó állatmesék Erkölcsi célzatú tanmesék aiszóposzi mesék a görög szóbeli irodalom emlékei egyszerű, rövid szövegek, erkölcsi, tanító célzatú állatmesék, szereplői emberszerű, emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. Jellegzetes embertípusok megszemélyesítése, de saját állati viselkedésüket is őrzik. A lényegre, tömör szerkesztésre törekszik, mindig csattanóval zárul. A vége a tanulság kimondása. fabula: kitalált történet, mese versben vagy prózában írt tanmese. Szereplői gyakran emberi tulajdonságokkal felruházott állatok. Gyökere: ősköltészet állatmítoszai Szerkezete: mese + tanulság A latin poétikában jelentéstöbblettel rendelkezik: epikus és drémai művek fiktív, cselekményes része. Szövgyűjt: 75. o. A görög líra Életmódváltás és lírai személyesség Kr. e. VII. század görög gazdaság és kereskedelem fejlődése életmód, értékszemlélet, gondolkodásmód megváltozása. közösség helyett az egyén kerül előtérbe. a hősi eszményeket közvetítő epika helyett, az egyéni lélekállapot kifejezése, személyes természetű líra tartalmi megújulás, személyesebb hang, egyéni érzelmek, hangulatok, gondolatok megjelenése. Formai változások: hexameter fellazulása, új verslábak, sorfajták és strófaszerkezetek elégia: epikus és lírai költészet átmenete epikus igény és költői személyesség hosszabb lélegzetvételű, disztichonban írt költemény. Schiller: a vágyott, ideál és a valós, reál közötti távolság jellemzi. A vágyott érték hiánya, ezért lemondó, belenyugvó magatartás jellemzi. iamboszköltészet: előzménye: a Demeterhez kötődő népi rigmusok, csúfolódók természetes ritmusa: jambus és trocheus személyes témák, egyéni érzések, hangulatok dalköltészet virágzása: Leszbosz (Kr.e. VII-VI. sz.)

6 epigramma: rávésés, felirat eredete: kőbe vésett sírfeliratok Tömör, ellentétre, csattanóra épülő disztichonban íródott, csipkelődő, gúnyos hangvételű rövid költemény. disztichon: hexameterből és pentameterből álló sorpár. pentameter: 3. és hatodik verslába csonka, a metrikai képletét cezúra (sormetszet) tagolja. Liturgikus műfaj, személyes tartalom Szapphó: Kr. e. 619 k. 568 k. A világirodalom első ismert költőnője, Leszbosz szigetén élt, verseit fiatal lányokhoz írta, két teljes vers maradt ránk tőle, hatása Catullusra, Horatiusra Szapphó: Aphroditéhoz műfaja: himnusz minden földi segítség híján kéri a költő által dicsőített isten segítségét a lírai én nem egy közösség nevében szólal meg, saját szenvedélyéről, érzéseiről szól a lírai én és az istenség között szoros, személyes kapcsolat van. himnusz: liturgikus és költői műfaj tárgya: valamely istenség vagy elvont eszme, erő dicsérete Alapszerkezete: A: istenség megnevezése, megszólítása B: dicsőítés, tetteinek felsorolása C: segélykérés (közösség nevében) Keretes szerkezet Első (megszólítja az istennőt) és utolsó versszak (megismétli kérését) keretet alkot lírai én meghatározó magatartása: könyörgés, az istenségbe helyezett feltétlen bizalom. Idősíkváltás 1. vsszk: jelen idő középső 5 vsszk.: múlt idő (korábbi tettek) utolsó vsszk: jelen és jövő (kérés és reménykedik a megoldásban) szövgyűjt. 77. o. Anakreón: Kr.e.VI (vége) -V. sz. (eleje) egy türannosz udvari költője, a bor és a mámor költője A könnyed életet tartja értékesnek. témái: öröm, szerelem, mámor, bor, játék, öregség. személyes érzelmek, hangulatok, lélekállapot Anakreóni dal: nem bontotta versszakokra, jambikus lejtésű, stílusa gunyoros, nyelvezete köznapibb. Aphroditéhoz, Dionüszoszhoz, Erószhoz fordul derűs társalgásra és mértéktartó borozásra buzdít Engem a szerelem a fiatalság és az öregség, az udvarlás kudarca az öregség az örömök, élvezet, boldogság világából való kizárást jelenti. az élet helyet az élet utáni sóvárgás, külső szemlélődés váltja fel. A szerelem örömét és a borozgatás derűjét, a múlandó és rövid élet becses adományát adó egyszerű verseket anakreóni daloknak nevezzük. Hatása: Catullus és Horatius, a magyar irodalomban: Csokonai Vitéz Mihály költészete

7 A dráma eredete A görög dráma és színház eredete, kialakulása ismeretlen Kr.e. VII-VI. sz. Athén ünnepi játékok vallási ünnepek, kardalok hangszeres kísérettel, valószínűleg tánc is volt. kardalok: egyik fajtája a dithürambosz, Dionüszosz isten története: bor, mámor, termékenység istene, természeti ciklus szerint meghaló és feltámadó isten. dithürambosz: ókori görög lírai műfaj Dionüszosz isten csodás tetteiről, szenvedéseiről, haláláról, feltámadásáról szóló himnikus mű. Kr.e. VI. sz.tól kardal formájában terjedt el, Dionüszosz tiszteletére A görög színház a hétköznapi élet felett kellett állnia a színháznak témája: távoli, mitikus múlt költőibb, filozófikus, mélyebb tartalom, szertartásszerű, de az alaptörténetet mindenki ismerte a színházi előadás egyszerre volt politikai, művészi és vallási esemény. Dráma és színház színpadi megjelenítésre szánt mű az írott dráma és a színpadi megjelenítés elemzéséről is kell beszélni az előadott mű, az előadás jelen idejében létezik. a színházban kétféle kommunikációs folyamat érvényesül: a színészek közti játék és a színészek-közönség közti párbeszéd a színházi világ fikciós, jelzésszerű világ A színpad részei: orkhésztra: ovális alakú táncterem, közepén oltár, a kar helye itt található; szkéné: a táncteret előbb vászon, majd fal választotta el, előtte volt a színpad, mely a színészek játéktere volt. theatron: félkörív alakú nézőtérrel rendelkező, a hegy vagy domboldalba vájt nyitott színházépület. csak férfiak játszottak (a nemet, életkort, jellemet a maszk jelezte), színes ruhák, de külön jelmez nincs, kothornosz: magasított cipő

Інтегрований курс «Література» (угорська та світова)

Інтегрований курс «Література» (угорська та світова) Інтегрований курс «Література» (угорська та світова) Дебрецені О.О. Integrált irodalom (magyar és világirodalom) tankönyv a magyar tannyelvű általános oktatási rendszerű tanintézetek 7. osztálya számára

Részletesebben

VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag)

VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag) Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék BÁRDOS JÓZSEF VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag) Kecskemét 2005 Világirodalom 3 1. AZ ÍRÁS ÉS AZ ÍRÁSBELISÉG TÖRTÉNETE

Részletesebben

Література (угорська та зарубіжна)

Література (угорська та зарубіжна) Міністерство освіти і науки України Література (угорська та зарубіжна) Інтегрований курс 5 9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством

Részletesebben

ANTIK NEVELÉS. Hoffmann Zsuzsanna

ANTIK NEVELÉS. Hoffmann Zsuzsanna ANTIK NEVELÉS Hoffmann Zsuzsanna Antikneveles_35.indd 1 2009.10.01. 8:04:39 Iskolakultúra-könyvek 35. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS Antikneveles_35.indd 2 2009.10.01. 8:04:39 ANTIK NEVELÉS Hoffmann Zsuzsanna

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára DEBRECENI ANIKÓ integrált IRODALOM (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

FABULA ÉS FILOZÓFIA. Erdős K. Ottó info@okoruzenete.hu

FABULA ÉS FILOZÓFIA. Erdős K. Ottó info@okoruzenete.hu Erdős K. Ottó info@okoruzenete.hu FABULA ÉS FILOZÓFIA Aesopus célja mindig józan oktatás; Meséivel nem óhajt semmi mást, csak azt, Hogy megjavuljon az, ki tévelyegve jár, S erősödjék a jóra hajló buzgalom.

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL

OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL H. Tóth István Vasvári Zoltán OLV OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Budapest, 2006 OLVASMÁNYOK A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Szemelvények és szövegértést fejlesztő feladatok

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv magyar irodalom 5-8. évfolyam 5., 6. évfolyamon heti 3 óra 7., 8. évfolyamon heti 2 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók.

Részletesebben

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk.

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk. Kölcsey Ferenc A reformkor Emléklapra 1. Általános instrukció a tanulók számára. Nem igényel választ. 2. Melyik városban született Kölcsey fentebb olvasható verse? - Milyen törvényalkotó testület ülésezett

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Kiss Dávid 12/27/2010 Tartalomjegyzék 1. Petőfi Sándor életműve (forradalmi, látomás-költészete)... 2 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajok)

1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajok) 1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajok) 1. 1. Fogalomismertetés A gyermekirodalomban használatos fogalmak nagyrészt azonosak az egyetemes irodalom fogalmaival. Fejezetünkben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Minta. Minta. Minta DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ

Minta. Minta. Minta DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖZÉPSZINT I. Szóbeli vizsga a) Témakörök, tételek összeállítása, tételtípusok b) Példák szóbeli tételcímekre c) Az értékelés szempontjai

Részletesebben

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve Szakközépiskolai képzés helyi tanterve óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 Idegen nyelvek 144 144 144 128 Matematika 144 144 144 128 Etika 36

Részletesebben

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24. (3) alapján, ezen helyi tanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben