Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor"

Átírás

1 Homéroszi eposzok antikvitás: ókori görög művelődést, tudományt, művészetet jelenti. kapcsolat: ókori Kelet hagyományaival, de átformálta azt. ógörög kultúra: Kr.e. VIII. sz.-tól-kr.e. I. sz.-ig ókori latin kultúra: Kr.e. 753-Kr.u.476 a görög és római kultúra összefonódása, a rómaiak számár a görög műveltség követendő eszmény, de ne másoltak, hanem saját hagyományaikra építve újraértelmezték az átemelt görög mintákat. (Reneszánsz tér majd vissza az antikvitás művészetéhez.) A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor (Kr.e. II. évezr. vége-kr. e. VIII. sz.) történelem: jónok, akhájok, dórok betelepülése, városállamok irodalom: a kréta-mükénei civilizáció kultúrájának beolvasztása: mítoszok, írásbeliség kialakulása, megszilárdulása Archaikus kor (Kr.e. VII-Vi. század) történelem: Athén kiemelkedése, démosz megerősödése, polisz demokrácia, Spárta kiemelkedése, katonai arisztokrácia hatalma, perzsa háborúk irodalom: eposz, dalköltészet, a dráma kibontakozása Klasszikus kor (Kr.e. V-IV. század) történelem: poliszszövetségek, Athén és Spárta konfliktusa, peloponészoszi háború, Makedónia terjeszkedésének kezdetei irodalom: színházi kultúra, tragédia, komédia, történetírás, filozófia, retorika Hellenisztikus kor (Kr.e ) történelem: Nagy Sándor hódításai, birodalma és felbomlása, Róma hódítása-macedónia provincia irodalom: hellenizálódás: az ógörög, a kis-ázsiai és az egyiptomi kultúra elemeinek az egymásra hatása, összefonódása.! széppróza, komédia, pásztori dal, epigramma Az európai irodalom kezdetei: A mítoszok megőrzése: gyakran eposzokban európai irodalom kezdete: Odüsszeia, Iliász Kr.e. VIII. sz. Feltehetőleg szerzőjük: Homérosz ókori Kelet öröksége, föníciai közvetítés eposz: hősköltemény, verses formájú nagyepikai elbeszélő műfaj, műalkotás. Témája, tárgya, valamilyen jelentős, az emberek életét alapvetően megváltoztató eseményekről számol be. Eposzi hősök: isteni származású halandók vagy kiemelkedő emberek, akiknek rendkívüli képességük van, az isteni erők támogatják őket, és az egész emberiség számára sorsfordító tetteket visznek végbe. Eredetileg szájhagyományozás útján lett tovább örökítve. A szóbeliség által megőrzött eposzokat végül írásban rögzítették. De előtte ezeket megtanulták és előadták, így öröklődött nemzedékről nemzedékre. Fontos volt a történet, a hozzá kapcsolódó mondakörök pontos ismerete. A megjegyezhetőséget megkönnyítette az ismétlések, az előadhatóságot pedig a rögtönzés képessége. Az előadás közösségi eseményeken, uralkodói udvarokban, lakomákon hangzottak el. Előadók (rhapszodosz vagy

2 aoidosz): hivatásos énekmondók, vándorénekesek. A történetírás és az irodalom nem vált még külön, úgyhogy minden szavát megtörtént eseményként fogták fel. Eposzi kellékek: - segélykérés (invokáció) - tárgymegjelölés (propozíció) - a dolgok közepébe vágó kezdés (in medias res) - seregszemle (enumeráció) - epikus hasonlat - állandó jelző (epitheton ornans) - toposz (közhely) közismert, közkinccsé lett, különböző korokban feltúnő költői kép, motívum. - isteni beavatkozás (mitológiai apparátus) - késleltetés (retardáció) - előreutalás (anticipáció) Időmértékes verselés Ritmus: sorozatosan ismétlődő, érzékelhető hangzásbeli rendezettség. Egy versben írt szöveg kötött ritmusszerkezete, mértéke a vers formája. Az eposz versformája: időmértékes hexameter. Időmértékes verselés: hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása. hosszú szótag (jele: -) ha a magh. hosszú vagy ha a rövid magh-t hosszú msshg. követ rövid szótag (jele: U) ha rövid a magh. és nem követi msshg. torlódás Az időmértékes verselés időegysége a mora: rövid szótagnyi idő. Alapegysége: a versláb, amit hosszú és rövid szótagok hoznak létre. hárommorás verslábak: jambus (U ) trocheus ( U) négymorás verslábak: daktilusz ( UU) spondeus ( ) anapesztus (UU ) hexameter: hat verslábból álló időmértékes sorfajta. Első öt versláb: daktilusz, de lehet spondeusz is kivétel az ötödik verslábat, mert az csak daktilusz lehet. A hatodik versláb pedig vagy trocheus vagy spondeusz. A magyar hangsúly megnyújthat egy szótagot, különösen egy sor vagy mondat elején. Figyelni kell! Bizonyos mássalhangzó-kapcsolatok rövid szótagnak minősülnek, illetve bizonyos kettőshangzók pedig egy hosszú szótagnak felelnek meg. pl.: Akhileusz, Péleidész UU disztichon: egy hexameter és egy pentameterből áll. Itt fekszünk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak: - - / - -/ - - / - UU/ - UU/-U megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. - UU/-UU/- //-/UU/-UU/U Iliász - trójai mondakör - hiteles történti alapja van. - Heinrich Schilemann (megtalálta Tróját) - görögök Kr.e körül ostromolták meg Tróját(Ilion) - Tünderaósz spártai király felesége Léda Zeusz (hattyú alakban)

3 - két tojás: egyikben Helené (Zeusz lánya), a másikban Klütaimnésztra (Tünderaósz lánya) - spártai kir., Meneláosz felesége Helené lett, a testvére, a mükénéi király, Agamemnón felesége pedig Klütaimnésztra lett. - Poszeidón tengeristen lánya Thetisz esküvője Péleusszal (mürmidónok királya) - Prométheusz jóslata (Thetisz fia apjánál is nagyobb és dicsőbb lesz) - Eriszt nem hívták meg, ezért a Hesperidák kertjéből egy aranyalma ( A legszebbnek ) - 3 istennő civakodása (Héra, Pallas Athéné, Aphrodité) - Parisz lett a döntőbíró és Aphroditét választotta, mert ő a legszebb asszonyt ígérte neki cserébe. - Héra és Athéné Trója ellensége lett - Párisz a vendégjogot megszegve, magával vitte Helénét és a király kincseit is. - Egyesített görög törzsek bosszút akartak állni. - Ödusszeusz csele (trójai faló) - Thetisz fia Akhileusz a trójai háború legnagyobb hőse lett (Sztüx folyó) - Odüsszeusz 10 éves bolyongás után térhetett vissza Ithakába - Az életben maradt trójaiak pedig Aineiász vezetésével keltek útra, hogy Itáliában letelepedjenek. Iliász: - Akhileusz haragja éve tart az ostrom - dögvész, mert Apollón papnőjét Krüszeiszt ágyasává tette Agamemnón - Krüszeiszt elengedi, de Akhileusz zsákmányát Bríszéiszt magával ragadta - Patroklosz az ő fegyvereiben szállt harcba, Hektór megöli P.-t - A. kibékül Agamemnónnal - A. megöli Hektórt és meggyalázza a holttestét, de aztán kiadja Priamosznak. - A. temetése Hőseszmény Akhileusz: ismeri saját életének lehetőségeit, tudatosan választja sorsát. - hosszú, nyugodt élet vagy rövid, ámde dicső élet, halhatatlanság - eposzvilág értéke szerint a hősi halál, a hírnév a legnagyobb érték - a közösségért vívott harc, tettek híre méltó legyen az ősökhöz és az túlélje a hőst - halált megvető bátorság - a sértés tűrhetetlen Egyén és közösség - Akhilleusz öntörvényű (származása, héroszi küldetéstudata, erkölcse) - szélsőséges érzelmek - döntései mindig saját és közössége életére is hatással van - személyes értékek előtérbe helyezése ( korbeli arisztokratikus társadalmi berendezkedés) - az eposzok királyokkal, isteni származású vagy pártfogolt hősökkel vagy felső társadalmi rétegből származókkal foglalkozik. Az egyszerű nép, a démosz élete nem szerepel Ismétlődő szerkezetek - 1. és 18. ének párhuzama - tett-sérelem-bánat-anyai vigasz szerkesztés

4 Fogalmak epizód: (gör. betoldás) epikus és drámai művek olyan szerkezeti egysége, amely nincs közvetlen kapcsolatban sem a cselekmény fő vonalával, se a mellékszálakkal. Alapvetően késleltet. pl.: a pajzs készítésének módja Odüsszeia Cselekménye Főhőse: Odüsszeusz 2 évtizede van távol Ithakától Odüsszeusz bolyongása, hazatérése Ogügé szigete: Kalüpszó nimfa tartóztatja O.-t. Télemakhosz (O. fia) híreket akar szerezni apjáról, míg Penelopé (O. felesége) kérői fosztogatják és feldúlják a palotát. Láertész szemfedőjének a szövése-a kérők közül választás. O. hazaindul, de Poszeidon haragjával találkozik. phaiákok szigete, a király lánya Nauszikaá talál rá. Hazatérés: O. álruhában, fia előtt felfedi magát, a kérők megbüntetése Penelopé íjversenye, a kérők lekaszabolása, O. felfedi magát, Láertész (O. apja) meglátogatása. Utazástoposz A görög mitológia utazástörténetei közül az egyik. A főhős csak akkor jut haza, ha különleges képességek birtokában van, illetve ha az istenek támogatását élvezi, mert csak így tudja kiállni a rá váró próbákat. A főhős belső jellem-, személyiség fejlődésen megy keresztül, mert bölcsebb és tapasztaltabb emberré válik. két utazás: O. bolyongása, Télemakhosz hírszerzése (I-IV. ének) Télemakhosz felnőtté válásának az útja Az út, utazás a fejlődés, megismerés, tanulás, tapasztalatszerzés, érés folyamatát szimbolizálja, így a világról és önmagáról alkotott kép is megváltozik archetípus (őskép), mert az utazás kalandvágya, a megismerés vágya, az új felfedezése mindig ott volt az emberben. Szerkezet és elbeszélői szerep 3 cselekményszál: T. útja, O. hazatérése és bosszúja, phaiákok szigetén lévő kalandok. O. csak az V. énekben jelenik meg késleltetés Trójától-Ogügié szigetéig (IX-XII. ének) a dolgok közepébe vágó kezdés elbeszélőváltás befogadó közelebb kerülése Szerkezet, kompozíció: a műalkotás elemeinek a tudatos elrendezése, az alkotóelemek kölsönös, összefüggő rendszert képeznek. Az egyes elemek kiválasztása, elrendezése és összekapcsolása, a befogadóra hatással van, befolyásolja. Az elbeszélő szerepköre fontos eleme a mű szerkezetének. Ember és sors Az ember felelős saját sorsának alakulásáért. Nem egyedül az isteni világ szabja meg a boldogulását. istenek szerepe korlátozott közvetetten vannak jelen. A család szerepe Vágyódás az otthon felé

5 földi boldogság vágya a szülőföld, otthon, család mindenek fölött álló érték O. saját magát győzi le, saját érdekek feladása A Odüsszeia embereszménye vágy az otthon iránt, de ugyanakkor a kalandvágy is hajtja előre, az utazás izgalma élet a legfőbb érték (nem a dicső halál) nem a fizikai erőre támaszkodik, hanem a találékonyságára, ravaszságára, józan eszére Személyiségének gazdagodása, fejlődése: felelősségérzet, önkritika, óvatos, megfontolt lesz (küklopsz kaland) a hősiesség és hírnév itt fontos, de nincs annyira előtérbe helyezve. poliszpolgárság új gondolkodásmódját tükrözi ez egy bizonyíték arra, hogy nem egy szerző írta a két művet (az értékváltozás lassú folyamat, legalább egy nemzedékváltás kell hozzá.) Aiszóposz állatmesék Ezopusz, I.e. VI. sz. a görög epika egyik első képviselője, nagy mesemondó és alkotó. jellegzetes műfaja: a tanulsággal záródó állatmesék Erkölcsi célzatú tanmesék aiszóposzi mesék a görög szóbeli irodalom emlékei egyszerű, rövid szövegek, erkölcsi, tanító célzatú állatmesék, szereplői emberszerű, emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. Jellegzetes embertípusok megszemélyesítése, de saját állati viselkedésüket is őrzik. A lényegre, tömör szerkesztésre törekszik, mindig csattanóval zárul. A vége a tanulság kimondása. fabula: kitalált történet, mese versben vagy prózában írt tanmese. Szereplői gyakran emberi tulajdonságokkal felruházott állatok. Gyökere: ősköltészet állatmítoszai Szerkezete: mese + tanulság A latin poétikában jelentéstöbblettel rendelkezik: epikus és drémai művek fiktív, cselekményes része. Szövgyűjt: 75. o. A görög líra Életmódváltás és lírai személyesség Kr. e. VII. század görög gazdaság és kereskedelem fejlődése életmód, értékszemlélet, gondolkodásmód megváltozása. közösség helyett az egyén kerül előtérbe. a hősi eszményeket közvetítő epika helyett, az egyéni lélekállapot kifejezése, személyes természetű líra tartalmi megújulás, személyesebb hang, egyéni érzelmek, hangulatok, gondolatok megjelenése. Formai változások: hexameter fellazulása, új verslábak, sorfajták és strófaszerkezetek elégia: epikus és lírai költészet átmenete epikus igény és költői személyesség hosszabb lélegzetvételű, disztichonban írt költemény. Schiller: a vágyott, ideál és a valós, reál közötti távolság jellemzi. A vágyott érték hiánya, ezért lemondó, belenyugvó magatartás jellemzi. iamboszköltészet: előzménye: a Demeterhez kötődő népi rigmusok, csúfolódók természetes ritmusa: jambus és trocheus személyes témák, egyéni érzések, hangulatok dalköltészet virágzása: Leszbosz (Kr.e. VII-VI. sz.)

6 epigramma: rávésés, felirat eredete: kőbe vésett sírfeliratok Tömör, ellentétre, csattanóra épülő disztichonban íródott, csipkelődő, gúnyos hangvételű rövid költemény. disztichon: hexameterből és pentameterből álló sorpár. pentameter: 3. és hatodik verslába csonka, a metrikai képletét cezúra (sormetszet) tagolja. Liturgikus műfaj, személyes tartalom Szapphó: Kr. e. 619 k. 568 k. A világirodalom első ismert költőnője, Leszbosz szigetén élt, verseit fiatal lányokhoz írta, két teljes vers maradt ránk tőle, hatása Catullusra, Horatiusra Szapphó: Aphroditéhoz műfaja: himnusz minden földi segítség híján kéri a költő által dicsőített isten segítségét a lírai én nem egy közösség nevében szólal meg, saját szenvedélyéről, érzéseiről szól a lírai én és az istenség között szoros, személyes kapcsolat van. himnusz: liturgikus és költői műfaj tárgya: valamely istenség vagy elvont eszme, erő dicsérete Alapszerkezete: A: istenség megnevezése, megszólítása B: dicsőítés, tetteinek felsorolása C: segélykérés (közösség nevében) Keretes szerkezet Első (megszólítja az istennőt) és utolsó versszak (megismétli kérését) keretet alkot lírai én meghatározó magatartása: könyörgés, az istenségbe helyezett feltétlen bizalom. Idősíkváltás 1. vsszk: jelen idő középső 5 vsszk.: múlt idő (korábbi tettek) utolsó vsszk: jelen és jövő (kérés és reménykedik a megoldásban) szövgyűjt. 77. o. Anakreón: Kr.e.VI (vége) -V. sz. (eleje) egy türannosz udvari költője, a bor és a mámor költője A könnyed életet tartja értékesnek. témái: öröm, szerelem, mámor, bor, játék, öregség. személyes érzelmek, hangulatok, lélekállapot Anakreóni dal: nem bontotta versszakokra, jambikus lejtésű, stílusa gunyoros, nyelvezete köznapibb. Aphroditéhoz, Dionüszoszhoz, Erószhoz fordul derűs társalgásra és mértéktartó borozásra buzdít Engem a szerelem a fiatalság és az öregség, az udvarlás kudarca az öregség az örömök, élvezet, boldogság világából való kizárást jelenti. az élet helyet az élet utáni sóvárgás, külső szemlélődés váltja fel. A szerelem örömét és a borozgatás derűjét, a múlandó és rövid élet becses adományát adó egyszerű verseket anakreóni daloknak nevezzük. Hatása: Catullus és Horatius, a magyar irodalomban: Csokonai Vitéz Mihály költészete

7 A dráma eredete A görög dráma és színház eredete, kialakulása ismeretlen Kr.e. VII-VI. sz. Athén ünnepi játékok vallási ünnepek, kardalok hangszeres kísérettel, valószínűleg tánc is volt. kardalok: egyik fajtája a dithürambosz, Dionüszosz isten története: bor, mámor, termékenység istene, természeti ciklus szerint meghaló és feltámadó isten. dithürambosz: ókori görög lírai műfaj Dionüszosz isten csodás tetteiről, szenvedéseiről, haláláról, feltámadásáról szóló himnikus mű. Kr.e. VI. sz.tól kardal formájában terjedt el, Dionüszosz tiszteletére A görög színház a hétköznapi élet felett kellett állnia a színháznak témája: távoli, mitikus múlt költőibb, filozófikus, mélyebb tartalom, szertartásszerű, de az alaptörténetet mindenki ismerte a színházi előadás egyszerre volt politikai, művészi és vallási esemény. Dráma és színház színpadi megjelenítésre szánt mű az írott dráma és a színpadi megjelenítés elemzéséről is kell beszélni az előadott mű, az előadás jelen idejében létezik. a színházban kétféle kommunikációs folyamat érvényesül: a színészek közti játék és a színészek-közönség közti párbeszéd a színházi világ fikciós, jelzésszerű világ A színpad részei: orkhésztra: ovális alakú táncterem, közepén oltár, a kar helye itt található; szkéné: a táncteret előbb vászon, majd fal választotta el, előtte volt a színpad, mely a színészek játéktere volt. theatron: félkörív alakú nézőtérrel rendelkező, a hegy vagy domboldalba vájt nyitott színházépület. csak férfiak játszottak (a nemet, életkort, jellemet a maszk jelezte), színes ruhák, de külön jelmez nincs, kothornosz: magasított cipő

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA TARTALOM A görög irodalom A görög epika Az epika jellemzői A homéroszi eposzok A trójai mondakör Az Iliász Az Odüsszeia A homéroszi eposzok világa A homéroszi eposzok

Részletesebben

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

IV. A görög irodalom: epika, líra

IV. A görög irodalom: epika, líra IV. A görög irodalom: epika, líra 1. Milyen közös vonás kapcsolja össze a következő mitológiai személye ket? Mi bennük az egyéni? Kalliopé: Erató: Kleió: Terpszikhoré: Melpomené: Thaleia: Euterpé: Polühümnia:

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 KULTÚRTÖRTÉNETI TESZT III. forduló I. kategória Szeged, 2011. március 19. JAVÍTÓKULCS 1. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak

Részletesebben

4. Hogy hívják Odüsszeusz feleségét? Honnan ismeri meg Odüsszeuszt? Melyik isten segíti Odüsszeuszt?(3)

4. Hogy hívják Odüsszeusz feleségét? Honnan ismeri meg Odüsszeuszt? Melyik isten segíti Odüsszeuszt?(3) 1. Kiről van szó? (7) 1. Egy város védője vagyok, mesterségek tudója, tudományok pártfogója, bölcsesség istene. Atyám fejéből pattantam ki. 2. Te jó ég! Nem gyereket szültem, hanem négy tojást!! Atyaég!

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv 9. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Görög színház és dráma

Görög színház és dráma Görög színház és dráma Mi a dráma? Drámai műfajok: Tragédia: drámai műfaj, melyben a főhős életének vagy személyiségének összeomlása árán éri el a célját, a harmónia rendkívüli érték pusztulása árán áll

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma DEBRECENI ANIKÓ Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma ЛЬВІВ Видавництво СВІТ 2010 УДК 82.161.2(075.2) ББК 83.3(4УГО)я7

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

1. alkalom IRODALOM A MŰNEMEK ÉS A MŰFAJOK RENDSZEREZÉSE

1. alkalom IRODALOM A MŰNEMEK ÉS A MŰFAJOK RENDSZEREZÉSE 2007.09.12. 1. alkalom IRODALOM A MŰNEMEK ÉS A MŰFAJOK RENDSZEREZÉSE I. ALAPFOGALMAK Műnem: Olyan irodalmi kategória, melybe különféle szempontok szerint csoportosítjuk az irodalmi műveket. Műfaj: A műnemeken

Részletesebben

A görög dráma kialakulása

A görög dráma kialakulása A görög dráma A görög dráma kialakulása előzmények: perzsa háborúk, demokrácia kialakulása társadalmi csoportok küzdelme, konfliktusai, állandó változás élménye a dráma lesz az irodalom vezető műneme forrása:

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma 9. osztály Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet Kultúrtörténeti kalandozások Ókori költészet Mit tudsz az ókori Görögországról és Rómáról? Mivel foglalkoztak, miből éltek? Hogyan, milyen értékrend szerint éltek? Miben hittek? Keress az interneten görög

Részletesebben

FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK DEFINÍCIÓI

FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK DEFINÍCIÓI FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK DEFINÍCIÓI Alkaioszi strófa: Az alkaioszi strófa ünnepélyes hatású négysoros szakasz. Felépítése 2 darab 11 szótagos nagy alkaioszi sor, a harmadik sor 9 szótagú ötödfeles jambikus,

Részletesebben

KI LE N CED IK ÉVFO LY A M IRODALO M DEFIN IC IÓI

KI LE N CED IK ÉVFO LY A M IRODALO M DEFIN IC IÓI KI LE N CED IK ÉVFO LY A M IRODALO M DEFIN IC IÓI Antikvitás Biblia Középkor Reneszánsz dal, dithürambosz, ecloga, eclogák, elégia, epigramma, epizód, eposz, fabula, hexameter, himnusz, idill, időmértékes

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Інтегрований курс «Література» (угорська та світова)

Інтегрований курс «Література» (угорська та світова) Інтегрований курс «Література» (угорська та світова) Дебрецені О.О. Integrált irodalom (magyar és világirodalom) tankönyv a magyar tannyelvű általános oktatási rendszerű tanintézetek 7. osztálya számára

Részletesebben

A felhasznált tankönyvek és segédanyagok: Arató-Pála: Bejáratok, Kitérők

A felhasznált tankönyvek és segédanyagok: Arató-Pála: Bejáratok, Kitérők 1 TANMENET A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM 8. C OSZTÁLYA SZÁMÁRA MAGNYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A VARIÁCIÓJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A tanmenet külön nyelvtan és külön irodalom

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Vallás és vallásosság az ókori görög-római világban

Vallás és vallásosság az ókori görög-római világban Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Vallás és vallásosság az ókori görög-római világban TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat a, Kapcsolja össze a felsorolt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Petőfi-pályázat Történelem 1. forduló 7-8. évfolyam Téma: A görög mitológia

Petőfi-pályázat Történelem 1. forduló 7-8. évfolyam Téma: A görög mitológia Petőfi-pályázat Történelem 1. forduló 7-8. évfolyam Téma: A görög mitológia Felhasználható irodalom: Száray Miklós: Történelem I. (tankönyv) A görög hitvilág című lecke Középiskolai Történelmi Atlasz az

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Apokalipszis: Külön irodalmi műfaj az i.e. II. évszázadban.

Apokalipszis: Külön irodalmi műfaj az i.e. II. évszázadban. IRODALOM Irodalmi fogalomtár A betűvel kezdődő szavak Adoniszi sor: A szapphói versszak negyedik sora. Egy daktilusból és egy trocheusból illetve spondeusból áll. Képlete: ( UU, ) vagy ( UU, U) Akció:

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld

MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld 5. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 72 óra.2 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Mesék Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld A régió,

Részletesebben

OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove ***

OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Görög művészet. Festészet és mozaikművészet

Görög művészet. Festészet és mozaikművészet Görög művészet Festészet és mozaikművészet Festészet Emlék nem, csak leírások Kétféle festészeti eljárás: Enkausztika, hidegen felvitt festékanyag+forró eszközzel égetés = tartósság, mély színek Temperafestészet,

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / MAGYAR IRODALOM 5. osztály Népmesék, műmesék ismerete, fogalma A mese fogalma, mesei jellemzők (m.kezdés, m.befejezés, állandó kifejezések, m.számok, m.helyszínek, m.szereplők) Megismerni verses és prózai

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Világirodalom A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Az 5-7. osztályos irodalom fogalomköre

Az 5-7. osztályos irodalom fogalomköre Az 5-7. osztályos irodalom fogalomköre Mese: ősi elbeszélő műfaj; kitalált történet, csodás lényekkel, eseményekkel. Van népmese és műmese. A mese jellemző elemei: - Mesebeli lények, mesés helyszínek.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

Berzsenyi Dániel ódaköltészete

Berzsenyi Dániel ódaköltészete Berzsenyi Dániel ódaköltészete 1. feladat Az volt a feladatod, hogy írj 10 15 mondatos összefüggő szöveget, amelyben Berzsenyi Dániel életútját mutatod be egyes szám első személyben. Akkor jó a megoldásod,

Részletesebben