Marco Polo szórakoztató növény- és állatrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marco Polo szórakoztató növény- és állatrajza"

Átírás

1 ROZNÁRNÉ KUN CSILLA Marco Polo szórakoztató növény- és állatrajza A Milione legfőbb témáinak listáján, az ázsiai emberek és társadalmak mindennapi életén kívül, józan és élet közeli beszámolókat találunk a szerző visszaemlékezései között úgy a különböző természeti tájakról és jelenségekről, mint a Föld felszínén vagy éppen mélyében megbújó számos természeti kincsről, terményről, és persze az utazó számára különlegesnek számító élőlényekről. A természet számos furcsasága és csodái közül ahogy maga is hangsúlyozza, leginkább a vadon élő emlős állatok és madarak tették őt kíváncsivá. Érdemes lenne akár rövid statisztikában kitérni a Milione lapjain szereplő állatok számára, melyeket egyébként a szerző alapvetően két csoportra oszt: négylábúakra és szárnyasokra. Mintha elfelejtette volna többek között a halak, a hüllők vagy a rovarok besorolását, pedig többször, több vonatkozásban is beszél róluk könyve lapjain. Az ázsiai kontinens faunájáról és flórájáról szóló híradás amúgy is fontos része Marco Polo művének, mert az őt megelőző utazók akik valószínűleg szintén felfigyeltek a tájak és az azokat benépesítő élőlények különösségére, mégsem tesz egyikük sem említést ezekről írásos formában. Vagyis bátran állíthatjuk Marco úttörőnek számít ezen a téren is. Velence lagúnáinak lakójaként nemigen volt tapasztalata hús vér vadállatokkal, hacsak nem márványba, mészkőbe vagy épp bronzba vésett/öntött másukkal, melyekben Velence ebben az időben meglehetősen bővelkedett, akár pompás palotái belső díszeiként, akár utcai vagy épületek homlokzatát díszítő változatokban. A kor emberének általános kíváncsisága, mely amúgy is az egzotikus világ (s benne természetesen az állatvilág) felé fordította a XV. és XVI. századi Európa érdeklődését, egyébként támaszkodhatott csekély számú doktrinális irodalomra, igaz, ezek valósághűsége és pontossága mai szemmel elég sok kívánnivalót hagy maga után. A viszonylag nagy számú zoológiai írások az ún. bestiariumok közül Arisztotelész Historia Animalium-ja volt talán ekkoriban a legismertebb, de mindenesetre a legkedveltebb, s mint ilyet némi túlzással az évszázad könyvének is nevezhetnénk e témában. De nem hagyhatjuk említés nélkül a másik, szintén európai hírű művet, a Roman de Renart-ot sem, ahol a címszereplő egy róka szemszögéből figyelve az eseményeket szinte fordított világba csöppenünk; vagyis az ismeretlen szerző(k?) az állatok világát költői magaslatokba emelve, szatirikusan humanizálja (lásd csaknem kétszáz évvel később, La Fontaine híres történeteit!) E fent említett többé-kevésbé tudományos-, költői-, művészi-, erkölcsi- és tanító célzatú ismereteket nyújtó írások mellett, hamarosan sokkal 353

2 kézzelfoghatóbb és praktikusabb művek is napvilágot láttak: elsőként a különleges adottságokkal bíró madár, a sólyom tenyésztésével és betanításával kapcsolatosan, (hogy csak a legközismertebbek között II. Frigyes e témában írt művét említsük), vagy pl. egy másik kedvelt téma, a falkavadászat tárgykörében íródott művek. Ezeken az irodalmi előzményeken, és a század általános irodalmi tendenciáin túl két olyan tényezőt is meg kell említenünk, ami még alapvetően befolyásolta (és nem csak) Marco Polo e témában tett ázsiai megfigyeléseinek lejegyzéseit: először is az az általános pszichológiai és lelki felismerés, hogy az állatok viselkedésében emberi viselkedések és érzelmek visszatükröződését láthatjuk, másrészt pedig, hogy egyes reakcióik, illetve vegetatív viselkedésük meglehetős rokonságot mutat az emberével S ami még érdekesebb: ezek a felismerések már a XV. századi emberek tudatában is gyökeret kellett, hogy verjenek, különben miért fordultak volna oly nagy érdeklődéssel a művészet és az irodalom e korban még különösnek számító, e témában viszonylag könnyen tetten érhető együttélése / szimbiózisa felé. Szintén a fenti források közé tartozik (ugyancsak ismeretlen szerző tollából) a Secretum Secretorum vagyis a Titkok Titka című gyűjtemény, melyet több fordításban is ismertek. Oktató célzatú állattörténetei olyannyira népszerűek voltak, hogy közülük jó néhányat híres ókori bölcsek és neves prédikátorok Arisztotelésztől Nagy Sándorig használták exemplumok -ként beszédeikben és írásaikban. De hát ki ne hitte volna akkoriban, hogy AZ EMBER egy személyben birtokolja az összes nemes ( és kevésbé nemes) állati tulajdonságot, hiszen bátor, mint az oroszlán, szelíd, mint a bárány, lusta, mint a medve, gyáva és makacs, mint a szamár, parázna, mint a disznó és még folytathatnánk az erkölcsi allegóriák sorát, melyek az ókori európai és keleti bölcsességekből merítették gyökereiket, éppúgy a Nagy Makedón gesztáiból, mint a népi kozmográfiákból. Az általános érdeklődés és kíváncsiság tehát ott munkált a XV. század emberében, így az sem meglepő, hogy Marco alaposan rácsodálkozott az útja során megismert állatokra, melyekről számos keringő történetet és mesét maga is ismert, csupán élőben nem találkozott velük eddig. Az oroszlántól a tigrisig, az elefánttól a tevéig, medve, bálna, orrszarvú és griffmadár mind egy egzotikus világ élő szimbólumait jelentették a velencei utazó s vele természetesen a Milione olvasói számára. Igaz azonban az is, hogy olyan a nyugat- európai természettudósok számára eddig ismeretlen fajokkal is találkozott, mint a híres mindmáig Marco Polo nevét viselő Pamír hegységi juhfaj, az Ovis Polo, vagy Erginul vad bölényei, vagy Tibet vadon élő patásai, de ne feledkezzünk el a kínai Kansu tartomány pézmaszőrű gazellájáról, és szent darumadarairól sem, a színpompás papion -okról (pillangók), a különféle vadmadarakról, Fukien tartomány kopasz csirkéiről, egészen a hó fehérségű, kecses testű galambokig a többi különös állatról sem. Ez utóbbiakról később majd B. Odorico da 354

3 Pordenone is megemlékezik híres feljegyzéseiben, mint a dél-kínai tartományok egyik szapora de igen különleges madaráról. A velencei utazót annyira magával ragadja a fent említett zoológiai felfedezések újdonsága, hogy az amúgy többnyire tárgyilagos és mértékletes hangot használó szerző-elbeszélő nemegyszer örömmel kiált fel olyan állatok hatalmas változatosságának láttán is, amelyek egyébként Itáliában is közismertek : így pl. Türkménia vad lovai és Perzsia vad szamarai, Mongólia szelídített sólymai, nyugat-kína fácánjai, a császári banditák vadászatra tanított háziállatai, és a fent említett pézsmaszőrű gazella (melyről azt tartja a legenda, hogy fejét és lábait Velencébe is magával vitte, hogy megmutathassa az otthoniaknak), stb. mindegyikükről lelkes és elfogult feljegyzések tanúskodnak a Milione lapjain. Szemelgessünk most néhány részletet magából a műből, (a fordító Vajda Endre) s csupán a használt jelzőkből máris érezhető lesz a szerző amúgy nem titkolt, de stílusában többnyire inkább visszafogott lelkesedése: Ha Ferleket elhagyjátok, Bászman királyságba juttok; szintén független ország, melynek népe saját nyelvét beszéli; az emberek azonban olyanok, mint a vadak: törvény és vallás nélkül élnek. [ ] Számos vad elefánt él az országban, továbbá sok egyszarvú: ezek csaknem ugyanakkorák, bivalyra emlékeztető szőrzetük van, lábuk olyan, mint az elefánté, homlokuk közepén szarv nő, mely fekete és igen vastag. De sem emberben, sem állatban nem tesznek kárt a szarvukkal, csupán nyelvükkel, mert azt egész hosszában kemény, tüskeszerű, hegyes pikkelyek borítják. És ha megvadulnak, azt, aki megsérti őket, térdük közé szorítják, és nyelvükkel ráspolyozzák. Fejük a vaddisznóéra hasonlít, és járás közben mindig a föld felé konyul. Legfőbb gyönyörűségük, ha sárban vagy pocsolyában heverhetnek. Szemre igen ocsmány állatok, és semmiben sem hasonlítanak azokra, amelyekről a mi történeteink azt mesélik, hogy szüzeket visznek a hátukon; a valóság nagyon is különbözik a hiedelmünktől. 1 Mint látjuk, az egzotikus állatok leírásánál időnként érdekesen elegyíti a legendákon és meséken alapuló, szörnyekkel is alaposan benépesített középkori zoológiát saját élményeivel. Így Szumátra orrszarvúit vizsgálgatva nem csodálkozhatunk a fenti idézetet követő gondolaton, ahol a szerző megjegyzi, hogy ezek meglehetősen eltérnek azon állatoktól, melyeket mi unicornis-ként ismerünk. El tudjuk képzelni, mekkora lehetett Marco meglepetése, mikor a dzsungelben megpillantotta a robusztus, vastagbőrű, nem éppen tetszetős külsejű állatot, 1 Vajda Endre Marco Polo utazásai. Gondolat, Budapest, 295. o. 355

4 mely egyáltalán nem hasonlított a középkori illusztrációkról ismert csodás paripára! Igaz, az orrszarvú is tulajdonképpen egyszarvú, még ha az a bizonyos egyetlen szarva, nem is a mitológiából ismert, kecses, tüzes ló orrára nőtt is Az orrszarvú-problematika boncolgatásánál eszünkbe juthat egy másik század, másik neves alkotója is: Umberto Eco, aki Kant és a kacsacsőrű emlős c. művének egyik szemiotikai okfejtésében példaként említi a velencei utazót 2. Marco-t, aki eladdig még sohasem találkozott igazi orrszarvúval, az egyetlen orron viselt szarv látványa rögtön annak a felismerésére ösztönözte, hogy az illető rettenetes lény csakis a mitológiai változat valamely rokon faja lehet. Igaz, később belátja tévedését, sőt mintegy bocsánatkérésként aprólékosan kitér minden a két állat közötti látható (és vélt!) eltérésre. Megmarad azonban a kérdés: miután Marco Polo felismerte tévedését, megváltoztak-e nézetei az unicornisokról és családfájukról, amennyiben elfogadjuk, hogy léteznek fekete, nagy és nehéztestű változataik is, avagy a téves állat-meghatározást azonképpen igyekezett orvosolni, hogy új, másik nevet keresett az illető élőlény számára ( A megszakított abdukció témakörében lásd bővebben Eco: Kant e l ornitorinco 3 c. munkáját) A mongol határhoz közeli, kínai Lambri tartománybeli tartózkodása alkalmat adott a Milione szerzőjének, hogy említést tegyen a legendás farokkal ellátott emberekről, melyek szinte egyetlen középkori Keletet ábrázoló illusztrációról sem hiányoznak. Marco Indonézia tárgyalásakor tér ki rájuk részletesebben, de itt már nem téved a biológiai besorolásnál: maga is emberszabású majmokként említi a fenti embereket. Ugyanitt tesz említést az Andamane sziget dzsungelében lakó vad páviánokról, s hogy azért a mesés/legendás elemek se maradjanak ki, néhány lappal odébb, a griffmadarak történetével színesíti a trópusi Afrika szigetein és északi partjain élő nagy ragadozó saskeselyűk bemutatását, akik hatalmas karmaikkal őrült súlyokat képesek a magasba emelni, akár még egy elefántot is Nézzünk most egy másik részletet a Vajda Endre fordításból, egy sokkal apróbb termetű, de annál különlegesebb varázserővel bíró állatról, vagy inkább a róla szóló hiedelem cáfolatáról: És tudnotok kell, hogy ugyanebben a hegyben van egy másik kőzet is, ebből készítik a szalamandert, amely nem ég el a tűzben; jobb fajta sehol a világon nem található. Mert az az igazság, hogy a szalamander nem állat vagy kígyó, miként mifelénk tartják, hanem anyag, melyet a földben találnak. Beszélek is róla tüstént. Mindenkinek tudnia kell, hogy természeténél fogva semmilyen állat vagy féreg nem élhet tűzben, mivelhogy minden állat négy elemből 2 ld. Eco, Umberto1999. Kant és a kacsacsőrű emlős. Európa, Budapest, 125. o. 3 Eco, Umberto Kant e l ornitorinco. Bompiani, Milano 356

5 van szerkesztve, tudniillik tűzből, levegőből, földből és vízből; ilyenformán minden állatban megtalálható a hő, a nedvesség, a hideg és a szárazság; lehetetlen hát, hogy a négy elemből egybeszerkesztett állat a tűzben éljen. Mivel pedig az emberek nem tudják bizonyosan, mi is a szalamander, azt állítják egyre-másra, hogy állat; ám ez nem igaz. Én azonban elmondom, mi a szalamander, és hogyan csinálják. Nekem, Marco Polonak, volt egy török kereskedő ismerősöm, aki igen okos és szavahihető fickó volt. Ez a török elmondta [ ] hogy hogyan élt három évet Csingintalasz tartományban, s hogyan ástak a hegyekben, míg a keresett kőzetre nem találtak. A kőzetet kibányászták és törni kezdték, amitől úgy hasadt, mintha gyapjúszálakból volna; majd száradni tették. Megszárítva a szálakat nagy rézmozsárba dobták, aztán mosni kezdték, hogy minden földszerű anyag, ami semmit sem ér, a vízbe merüljön, és csupán a gyapjúszálhoz hasonló anyag maradjon meg. Majd ezeket a szálakat könnyűszerrel összefonták, és terítőt szőttek belőlük. A terítők először nem voltak valami fehérek, de tűzben hevítve olyanná lettek, mint a hó. És ha beszennyeződnek, minden alkalommal a tűzbe kell őket vetni, de csak egy kis időre, nehogy megégjenek, s úgy megfehérednek, mint a hó. Nos hát ez és nem más az igazság a szalamanderekről, és az ország népe is egyértelműen így vallja. Minden egyéb dolog mesébe illő képtelenség. 4 És folytatódnak a leírások, mint például Karadzsan (Mongólia) tartományról, ahol olyan hatalmas kígyók tenyésznek, hogy megrémül, aki látja őket, és megborzad, aki hall róluk. Elmesélem, milyen hosszúak, és milyen nagyok. Állítom, hogy némelyik tíz lépés hosszúra is megnő; egyik nagyobb, másik kisebb. Hordónyi vastagok, mert a nagyobbak kerülete 10 tenyér is megvan. Fejüknél két talpuk nő, de nincs ujjas lábuk, csupán karmaik, egy nagyobb és két kisebb, mint a sólyomnak vagy az oroszlánnak. A fejük igen nagy a szemük pedig világít, és nagyobb, mint egy jókora cipó. A szájuk olyan széles, hogy egészben le tudnak nyelni egy embert, és tele van hegyes fogakkal. Röviden: olyan rémítőek és szörnyen csúnyák, hogy ember és állat félelmében megdermed előttük. Vannak kisebbek is, körülbelül nyolc vagy öt, vagy csak négy lépés hosszak. 4 Vajda Endre Marco Polo utazásai. Gondolat. Budapest, 106.o 357

6 A következő módon ejtik foglyul őket. Tudnotok kell, hogy napközben a föld alatt élnek a nagy hőség miatt, és csak éjjel járnak ki táplálkozni, amikoris minden állatot felfalnak, amit csak elkaphatnak: oroszlánt, farkast, akármit. Folyókhoz, tavakhoz és forrásokhoz járnak inni. Olyan súlyosak, hogy valahányszor étel vagy ital után kutatnak, mint ahogy éjjelente teszik, farkuk barázdát vés a talajba, mintha egy egész hordó bort vontattak volna arra. A vadászok tehát, akik nyomukat kutatják, egy bizonyos tőr segítségével fogják meg őket, amelyet arra a barázdára fektetnek rá, amelyet a kígyó maga után hagyott, tudva azt, hogy ugyanazon az úton tér vissza. Egy cölöpöt vernek mélyen a földbe, ahol éppen lejteni kezd a talaj, s tetejére élesre fent acélpengét erősítenek, mely tenyérnyire áll ki és olyan, mint egy borotva vagy lándzsahegy. Aztán az egészet beborítják homokkal hogy a kígyó ne láthassa. Persze a vadász több ilyen cölöpöt ver le a nyomba. Mikor az állat odaér, nekimegy az acélpengének, mégpedig a lejtő miatt olyan erővel, hogy felhasítja mellét egészen a köldökéig, amitől azonnal megdöglik; a varjak, látva, hogy az állat már nem él károgni kezdenek, amiből a vadász tudja, hogy a kígyó már elpusztult, és keresésére indul; e nélkül a jel nélkül meg sem kockáztatná az indulást 5 A krokodilvadászat aprólékos és meglehetősen praktikus! leírása után, végezetül lássunk egy kis ízelítőt a Marco Polo féle növényrajzból is: Lindzsu és Pindzu 6 városában, rengeteg bőségben találunk értékes élelmiszereket, italokat pedig szintén fölösen termelnek. Országszerte rengeteg jujuba nő, ezt hol cserje, hol fa formában nevelik, húsos termésük ehető, így ebből készítik kenyerüket is. 7 Tudnotok kell, hogy a nagy Csamba 8 nevű országban rengeteg elefánt van, de a növényei még érdekesebbek. Úgyszintén él itt áloéfa is. Hatalmas bónuszfákból (ébenfa) álló erdők nőnek itt; igen nemes és fekete fa ez, amelyből sakkfigurákat és íróeszközöket készítenek. 9 5 ibidem, 216.o 6 A mai Kínában található helységek. 7 ibidem 293.o 8 A mai Vietnamban található helység. 9 ibidem 293.o 358

7 A Kis-Jáva 10 szigetéhez közel található a Pentam nevezetű sziget, mely igen kietlen, de számos erdejében csupa értékes illatos fa található. Legfontosabb ezek közül a kámfor, melyből rengeteg nő, és a berzsenyfa (szappanfa), melyet az ottaniak brazilnak neveznek. Ez egy illatos fa, melyet ajándékként becsülnek, különböző követek viszik nehéz megbízásokkor uralkodói ajándéknak. Vörös festéket vonnak ki belőle és orvosságként is használják. 11 Mindezekből láthatjuk, hogy Marco lelkes és alapos megfigyelője a bejárt tájak állat és növényvilágának, igaz, néha téved az egyes fajok megnevezésénél vagy leírásánál, de ezt igazán nem vethetjük a szemére, hiszen csupán meglevő ismereteire, saját kultúrája sémáira támaszkodhatott az új jelenségek besorolásakor, megnevezésekor. Ugyanakkor az egyes növényekhez illetve állatokhoz kapcsolódó hiedelmek leírásával nemcsak színesíti leírásait, de számos ponton meg is cáfolja egyik-másik legendát. A szerző nem titkolt szándéka ugyanis kétségtelenül az, hogy ne csak szórakoztassa olvasóit, hanem leszámoljon a csupán mítoszokból kialakult nem ritkán kedvezőtlen, vagy éppen túlságosan kedvező mesevilággal, mely korában a Kelet mítoszát alkotta. Az már nem Marco hibája, hogy a számára már többé-kevésbé reális kép, annál inkább varázslatossá válik az olvasó számára, minél több apró, első hallásra talán nem is olyan fontosnak tűnő részletet tár az igazi Ázsia megismerésére vágyó közönség szeme elé. A szalamandra mítosz kapcsán mely a korabeli hiedelmek szerint képes legyőzni a tűz perzselő erejét megismerjük az azbesztet; az unicornisz kapcsán akiről az a legenda kering, hogy szépséges leányok látványa képes csak megszelídíteni megtudhatjuk, hogy milyen is valójában egy orrszarvú, a griffmadarakról pedig akik a mese szerint félig madarak, félig pedig oroszlánok kiderül, hogy valójában tényleg hatalmas saskeselyűk. Igaz azonban, hogy ez utóbbiak a velencei utazó által csak hallomásból ismert terültek lakói, így Marco kissé naivan elhiszi és lelkesen tovább szövi a nekik tulajdonított fantasztikus képességek meséjét (t.i.: nem is egy, hanem három elefántot képesek a levegőbe emelni: kettőt a karmaikban, a harmadikat pedig a csőrükben). S végül, de nem utolsó sorban az apró farokkal ellátott emberek -ről kiderül, hogy valójában egyszerű majmok. Az ismeretek így vagy úgy, de egyre csak gyűlnek, s XV. századi ember megint jó néhány lépéssel közelebb jutott a Föld valódi arcának megismeréséhez. 10 A mai Szumátrán található helység. 11 ibidem 294.o. Erről a fáról kapta nevét Brazilia is, ahol sok ilyen festékfát találtak. 359

8 Bibliográfia Barberi, Alessandro Inviati speciali ai confini del mondo, in Medioevo 7/73. Eco, Umberto Kant e l ornitorinco. Bompiani. Milano Eco, Umberto Kant és a kacsacsőrű emlős. Európa. Budapest Tardiola, Giovanni Atlante fantastico del Medioevo. De Rubeis. Roma Vajda Endre Marco Polo utazásai. Gondolat. Budapest. 360

Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban

Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban Kádár Zoltán Tóth Anna Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban Budapest, 2008 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Kádár Zoltán, Tóth

Részletesebben

VALLOMÁSOK. Egy geológus geográfus életéről Kiegészítések I. Dr. Dojcsák Győző

VALLOMÁSOK. Egy geológus geográfus életéről Kiegészítések I. Dr. Dojcsák Győző VALLOMÁSOK Egy geológus geográfus életéről Kiegészítések I. Dr. Dojcsák Győző 2014 2 Szemléljük hát most figyelemmel, Hogy gyenge erőnk mire ment; Hitvány az, aki nem mereng el Soha azon, amit teremt (Friedrich

Részletesebben

Sári László A HIMALÁJA ARCA. Minden, mi létezõ, képzeletben létezik csak

Sári László A HIMALÁJA ARCA. Minden, mi létezõ, képzeletben létezik csak Sári László A HIMALÁJA ARCA Minden, mi létezõ, képzeletben létezik csak A fedélen a Szvajambhúnáth-sztúpa tornya Kathmanduban A kötetben idézett versek a szerzõ fordításai A rajzokat Vinkovics Judit válogatta

Részletesebben

leopárdok a nagyvilágban Hatvani Holnemvolt Park lakói Az ördögtől sem fél

leopárdok a nagyvilágban Hatvani Holnemvolt Park lakói Az ördögtől sem fél kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. május június I. évfolyam 1. szám 495 Ft Hatvani Vadászati Múzeum Holnemvolt Park lakói Az ördögtől sem fél leopárdok a nagyvilágban állatvilág művészszemmel Szemadám

Részletesebben

Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek

Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek Galántai Zoltán Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek A földönkívüli élet kutatásának kultúrtörténete TARTALOM 1. fejezet A kezdet: egy, két vagy számtalan világ 2. fejezet A frigyláda,

Részletesebben

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. július augusztus I. évfolyam 2. szám 495 Ft Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok NEMZETI PARKOK a szemléletváltás küszöbén állatvilág

Részletesebben

Állatok a Biblia tükrében

Állatok a Biblia tükrében Állatok a Biblia tükrében Készítette: Kiss Gábor Konzulens: Dr. Tóth Eszter A borítón William Blake Behemót és Leviathán című képe látható Szent Pál Akadémia Budapest, 2009 Köszönetnyilvánítás Mindenek

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára DEBRECENI ANIKÓ integrált IRODALOM (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Bevezető. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek. Ökológia és Környezetvédelem. Olvasónapló. Filmkultúra.

Bevezető. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek. Ökológia és Környezetvédelem. Olvasónapló. Filmkultúra. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek Tartalomjegyzék Az idei Zsoldos-díjak átadása 2 Ökológia és Környezetvédelem Olvasónapló Filmkultúra Naptár Lények 9. rész: Sapiens-féleségek 3 Darázs Endre:

Részletesebben

A biológia rövid története

A biológia rövid története Isaac Asimov A biológia rövid története Gondolat 1972 A mű eredeti címe: A Short History of Biology Fordította Dr. Tóth Miklós Szakmailag ellenőrizte Dr. Szalay Marzó Lászlóné A fordítást ellenőrizte Dr.

Részletesebben

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Meddig élnek a fák?. A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Ha meghalok legyetek segítőim Mintha felfognátok kidőlt társatokat Támogassatok borítsatok élő lombbal Csak még egy utolsó önámításra. (J.R.:

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. szeptember október I. évfolyam 3. szám 495 Ft A KROKODILVADÁSZ állatkertje CSODAÁLLAT Dél-Amerikából NAGYPAPAGÁJkörkép állatvilág művészszemmel Meszlényi Attila:

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói.

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói. ATEIZMUS Idézetek Én azt állítom, hogy mi egyformán ateisták vagyunk, csak én eggyel kevesebb istenben hiszek, mint te. Mikor megérted, hogy te miért veted el a többi istent, megérted majd azt is, hogy

Részletesebben

ULYSSES ALDROVANDI 1 642-BEN KI ADOTT,,,A TORZSZÜLÖTTEK TÖRTÉNETE" CÍMŰ MŰVÉNEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

ULYSSES ALDROVANDI 1 642-BEN KI ADOTT,,,A TORZSZÜLÖTTEK TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉNEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE T A N U L M Á N Y O K ULYSSES ALDROVANDI 1 642-BEN KI ADOTT,,,A TORZSZÜLÖTTEK TÖRTÉNETE" CÍMŰ MŰVÉNEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE CZEIZEL ENDRE - SIBELKA PERLEBERG ARTÚR A teratológia a veleszületett rendellenességek

Részletesebben

ANTIK NEVELÉS. Hoffmann Zsuzsanna

ANTIK NEVELÉS. Hoffmann Zsuzsanna ANTIK NEVELÉS Hoffmann Zsuzsanna Antikneveles_35.indd 1 2009.10.01. 8:04:39 Iskolakultúra-könyvek 35. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS Antikneveles_35.indd 2 2009.10.01. 8:04:39 ANTIK NEVELÉS Hoffmann Zsuzsanna

Részletesebben

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE Adatok a magyar ősvallás erkölcstanából ELŐSZÓ Ismerőseim előtt többször beszéltem arról, hogy az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt, majd

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

A go... utazási iroda Magyarországon a go Thailand, a go Dubai és a go Espana sikereivel indult. Utazási kínálatunk további go...

A go... utazási iroda Magyarországon a go Thailand, a go Dubai és a go Espana sikereivel indult. Utazási kínálatunk további go... 2014 2015 Sétáljon itt! RÓLUNK A go... utazási iroda Magyarországon a go Thailand, a go Dubai és a go Espana sikereivel indult. Utazási kínálatunk további go... úticélokkal folyamatosan bęvül. Tartalmas,

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám

2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám 2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám Tartalomjegyzék A Madárleány - Luxuria avagy egy ősi termékenységi szimbólum Hangok a sötétből 2. rész Lucifer lázadása Cornwall boszorkányainak öröksége 2. rész A

Részletesebben

A mongol népköltészet

A mongol népköltészet Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 6 Szerkeszti: Ligeti Lajos Lőrincz László A mongol népköltészet Lektorálta Katona Imre TARTALOM Előszó Bevezetés Epika Hősénekek Népi énekesek, rapszodoszok A hősénekek összetevői

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Bajusz Ferenc (1919-2005) Enghy Sándor Sárospataki Református Teológiai Akadémia Fodor Ferenc Sárospataki Református Teológiai Akadémia KIADJA: A Sárospataki

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk

Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 7 ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ 13 A FORDÍTÓK FIGYELMEZTETÉSEI 15 ELSŐ RÉSZ AKKOR ÉS MOST 17 1. Új információk 18 2. Visszapillantás 23 3. Miért

Részletesebben

TÍZEZER GYERMEK KARÁCSONYA

TÍZEZER GYERMEK KARÁCSONYA 1 Törekvők és Bódhiszattvák! Tartalomjegyzek December van, holnap Mikulás-ünnep, pár hét múlva pedig egyik legszentebb ünnepünk, a karácsony elébe nézhetünk. Cikkíróink ezért törekedtek arra, hogy témájukban

Részletesebben

Forrai György. Örömlányok a Bibliában és más érdekességek

Forrai György. Örömlányok a Bibliában és más érdekességek Forrai György Örömlányok a Bibliában és más érdekességek 2005 Fülszöveg Dr. Forrai György gyakorló gyermekorvos, biológiai kutató (a tudomány kandidátusa- illetve PhD fokozattal bír), főiskolai docens.

Részletesebben