"Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái"

Átírás

1 "Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái 1

2 "Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái A könyvet kiadja: Budapest, XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet Felelős: Madárné Gyurján Ildikó intézményvezető Szerkesztette és a borítót tervezte: Kalmárné Takács Erzsébet Nyomdai előkészítés: Szujkóné Hegedűs Rozália A kiadást támogatta: Budapest, XVIII. kerületi Tankerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett " tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása" című NTP-MV számú nyertes pályázat 2

3 A könyvben megjelenő pályaműveket készítő diákok iskolái: Ady Endre Általános Iskola Bókay Árpád Általános Iskola Csontváry K. T. Általános Iskola Eötvös Loránd Általános Iskola Gloriett Általános és Sportiskola Kandó Téri Általános Iskola Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Kastélydombi Általános Iskola Kondor Béla Általános Iskola Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola Vajk-sziget Általános Iskola Szenczi M. A. Református Általános Iskola Akik a pályaművek elkészítését segítették: Bakosné Baár Tünde, Beke Edit, Boldog Gabriella, Galambosné Juhász Mária, Hessz Katalin, Ilkeiné Kupai Valéria, Kiss Éva Mária, Körtvélyes Istvánné, Krausz Gitta, Krisánné Kálmán Júlia, Porkolábné Jakus Ildikó, Radó Gabriella, Sándor Rita, Sinkovitsné Pirigyi Katalin, Suszterné Egri Márta, Sebai-Hetei Edina, Török Margit, Vaszilkóné Porhajas Éva A borítón szereplő címer készítői: Váradi Virág Nehéz Viktória Dorogi Vivien Farkas Enikő 3

4 Az olvasóhoz A tehetség fejlesztése csak úgy lehet sikeres, ha tökéletes élményt nyújt". (Csíkszentmihályi) A kerületi szintű tehetséggondozást évek óta kiemelt feladatának tekinti pedagógiai intézetünk. A szorosan vett tanulmányi versenyek szervezése mellett a 2005/2006 tanévtől kezdődően a tehetséggondozás megszokottól eltérő, újszerű formáit is működteti a felső tagozatos tantárgygondozók munkacsoportja. A Talentum Napok elnevezésű rendezvénysorozattal lehetőségeket kívántunk teremteni a tanulóknak az ismeretek eszközként való felhasználására, a hatékony, gyakorlatban is hasznosítható tudás bizonyítására, a műveltség általánosabb, komplexebb megnyilvánulásaira. A tartalom túllép a tantárgyi rendszeren. A tantárgyközi kapcsolatokra építünk A talentum programok átfogják az intézmény teljes tantárgyi és nevelési rendszerét, ugyanakkor újszerű, komplex programokat kínálnak, a világ jelenségeinek a megszokottól eltérő felismerését, ábrázolását kínálják annak, aki a megszokott tanulási módszerektől eltérő szellemi kalandokra is képes. Eszközeiben, körülményeiben, szabályaiban egyaránt újszerű, a gyerekek érdeklődésére számot tartó, vonzó, ily módon is motiváló szervezési formákat igyekeztünk kialakítani. A rendezvényekkel kilépünk az iskola falai közül (kultúrház, szabad tér, természet) A hagyományosnál tágabb lehetőséget biztosítunk a részvételre, a jelentkezők színvonalas bemutatkozására, a tehetség érvényesülésére, sikerélmény szerzésére. A sok esetben csapatokat mozgató szervezeti keret lehetőséget ad az együttműködés, az azonos cél eléréséért tett erőfeszítés, a közösségi élmény személyiségfejlesztő hatásának kihasználása. A különböző iskolákból érkező résztvevőknek alkalmat teremtünk egymás megismerésére, a kötetlenebb, közvetlenebb kapcsolatok kiépítésre. Árnyalt, sokrétű értékelésre törekszünk, ahol a hangsúly a fejlesztő szándékú tanácsadáson, a támogatáson, buzdításon, dicséreten van, erősítve ezzel a gyerekek önértékelését, önismeretét, egészséges 4

5 önbizalmát. Sokféle (intellektuális, művészi, manuális, kommunikációs stb.) képességterület bevonására teremtünk lehetőséget. Fontosnak tartjuk munkánk során a művészi színvonal, a kreativitás, az önkéntesség, az önállóság, a lelkesedés megteremtését, megtartását és a játékosságot. A Talentum Napok rendezvényei közé tartozik a már évek óta sikeres Múltidéző program. A vetélkedő tematikája érinti a NAT szinte valamennyi műveltségterületét, hozzájárul a következő nevelési célok, feladatok teljesüléséhez: Az állampolgári nevelés, mely egyszerre jelenti a nemzet és az Unió polgárainak a nevelését. A múlt tiszteletére való nevelés A komplex információk szerzésével, kezelésével kapcsolatos kompetenciák kialakítása Folyamatos önművelés, az önálló tanulás képességének fejlesztése. A kommunikációs képességek erősítése A szociális kompetenciák fejlesztése A probléma megoldó gondolkodás fejlesztése Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáinak fejlesztése Az elmúlt évek Múltidéző napjai közül kiemelkedtek az ókori görög kultúrát, a honfoglaló magyarság életét, Balassi Bálint, majd Hunyadi Mátyás korát, kerületünk helytörténetéhez feldolgozó vetélkedők. Ezek keretében a felső tagozatos tanulókból álló vegyes életkorú csapatok - évente gyerek - diákdolgozatokat írtak, színpadi jelenetekkel készültek, táncoltak, énekeltek, zeneművet mutattak be, korabeli életmóddal kapcsolatos feladatokat oldottak meg, kódexet, makettet, plakátot készítettek, játékos sportversenyben vettek részt. Komolyan vesszük Gyarmathy Éva szavait: A kreativitás megjelenése a környezeten múlik. (...) Amilyen mértékben elfogadja, esetleg el is várja a szokásostól eltérő megközelítéseket, újszerű megoldásokat a környezet, olyan mértékben fognak azok megjelenni. Kalmárné Takács Erzsébet 5

6 Válogatás korábbi évek pályamunkáiból Honfoglaló őseinkre emlékező diákalkotások,, Száll az ének szájrul szájra : Mivel foglalkoztak őseink? - részletek - A történészek munkáikban mindig támaszkodtak a régészeti leletekre. Ez fontos, hiszen őseink nem jegyezték fel, hogy eleik mit éltek át, mi történt velük, ugyanakkor már a középkortól fontosnak tartották a magyar királyok és a nép - mint a többi európai nép -, hogy a múltunk ismert legyen. Ezért írt Anonymus, Kézai Simon is történeti, történelmi históriát, s bár beigazolódott, hogy van valóságtartalmuk, fontos a valóság pontos ismerete. Mit bizonyít a régészet? A sírok állati leletei bizony nem igazolják, hogy pl. Hankó Béla, majd az ő könyvére támaszkodó kiváló László Gyula régész-történésznek a felvetései (A honfoglaló magyar nép élete című könyve) bizonyosnak tekinthető. Azaz a honfoglaló magyarok háziállatai között nem található meg a szürke marha, rackajuh, a puli, a komondor és a kuvasz sem. Miért a tévedés? A régi források semmilyen adatot, leírást nem adnak arról, hogy a honfoglalás előtti időben milyen háziállatot tartottak őseink. A században ismert régi fajtaként számon tartott háziállatokat tekintették a honfoglalók állatainak. Ma azonban az állattant kutatók a régészeti leletek alapján a csontokat vizsgálva új elképzeléssel lepték meg a történészeket. Ezek szerint a puli nem lehetett őseink kutyája, mert még Árpád-kori sírokból sem került elő puli csontváz. Ellenben nagy testű, agárra emlékeztető kutyák maradványaira szép számmal találtak. Öröm azonban, hogy őseink nagy tiszteletben tartották a kutyákat, mint a nomád népeknél szokás volt. Erre bizonyíték, hogy a kutyákat eltemették a temető mellett (Sándorfalva, Hajdúdorog - leletek), hogy a gazdájuk örök álmát őrizzék. Azt is elfogadhatjuk bizánci forrásra támaszkodva, hogy őseink félbevágott kutyára esküdtek például szerződés esetén. A komondor esetén valószínű, hogy a kunokkal érkezett, s vált magyar ősi állattá. Sajnos eddig rackajuh csontok sem kerültek elő a 6

7 honfoglalás előtti, illetve honfoglalás kori időszakból, igazolva, hogy őseink háziállata volt. Ellenben szarvasmarha csontokat találtak, melyek alapján megállapítható, hogy eleink által tartott állatok alacsony termetűek és rövid szarvúak voltak. A szürke marha Vörös István archeozoológus szerint csak az újkorban alakult ki. Egy kicsit megdöbbentő Fodor István állítása (Rubicon történelmi magazin 2012/4-5), de fontos, hogy a történelmi tévedésekkel leszámoljunk, még akkor is, ha az fájó. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a lótartás mellett a juhtartás volt a legfontosabb őseink életében. A rackajuh azért kérdés még most is, mert ez az állat csak a magyarokhoz köthető: csak ott/itt élt, él. Hiszen olyan legelőkön is életben marad, ahol más állat elpusztul, kitartó és szívós. Gyapja durva, csak nemez készítésére alkalmas. Az biztos, hogy őseink régóta foglalkoztak juhtartással, mert a birkatartással kapcsolatos szavaink ősi török eredetűek (kos, ürü, gyapjú). Az biztos, hogy nagyállattartó nomád, majd félnomád lovas nép volt a honfoglalás előtt a magyarság. Hogyan néztek ki a lovak? Erre Vörös István kutatása alapján válaszolhatunk. A Kárpát-medencében és a Középső-Volga vidékén az alacsony és a közepes marmagasságú lovak aránya közel azonos, a Középső-Dnyeper vidékén azonban az alacsony lovak dominálnak. A honfoglaló magyarok kis testű (taki) lovai a volgai bolgárok lovaival mutatnak hasonlóságot". Az őseink, ha vadászatra indultak, esetleg kalandozni szerettek volna, akkor felpattantak a lóra, és szélvész sebességével száguldottak tova. A vallási szertartások alkalmával is fontos szerep jutott a lónak, hiszen a táltos fehér mént áldozott, ha ki akarta engesztelni a haragvó Hadurt. A temetési tor alkalmával is lovat áldoztak a szeretteikért. Még meg kell említeni, hogy eleink sertést is tartottak, hiszen a honfoglalás kori leletek 16,6%-a bizonyítja tartásukat. Ez azért fontos, mert őseink állattartó és növénytermesztő életmódjára bizonyíték. A sertést ugyanis nem lehet legelőről legelőre hajtani. Kerültek elő baromfi maradványok is. Az a valószínű, hogy a magyar parlagi tyúkhoz hasonló fajta lehetett. Érdekességként említjük, hogy még (házi)galambot is háziasítottak, de azért, hogy áldozati állatként isteneiknek kedvezzenek. Az már bizonyos, hogy az állattartás és a földművelés ebben az időszakban egyenrangú foglalkozás volt. Fontos volt a magyarok életében, mert nem tette kiszolgáltatottá őket, gazdasági biztonságot 7

8 jelentettek számukra ezek a foglalkozások. Így csak másodlagos volt, hogy vadásztak és halásztak is. A vadászat azért volt jelentős, mert így tudták megvédeni az állatállományt, másrészt jó lehetőség volt az ifjak életében a harci ismeretek elsajátításában, illetve testük edzésére. Ibn Ruszta arab földrajztudós a 930 körüli Dzsajháni khorszáni és az 1050 körüli Gardizi perzsa történettudós munkája alapján írta az alábbi idézetet az etelközi magyarokról: Sátraik vannak és együtt vonulnak a takarmánnyal, valamint a zöld vegetációval. A magyarok országa bővelkedik fában és vizekben. Földjük nedves. Sok szántóföldjük van. A megismert régészeti és nyelvtudományi eredmények alapján biztosan állíthatjuk, hogy őseink ismerték a földművelést. Az nem egyértelmű, hogy ők is művelték-e a földet, de a vazallus népeik biztos. Ezért is védelmezték őket. Etelközben már teljes egészében a gazdasági tevékenységük a nagyállattartás mellett a földművelés, hiszen ez a terület jó termőtalajú volt, és megfelelő mennyiségű csapadék is hullott a termesztett növényekre. Így a nagyállattartóknak nem kellett nagyobb területet bejárni a legeltetés miatt. Kialakulhattak az állandó pásztorszállások és a falvak. Tehát eleink a növénytermesztést már ismerték és alkalmazták a honfoglalás előtt. Szavaink is bizonyítják: eke, sarló, kézimalom, kasza, kapa. Többféle gabonafélét, zöldséget termesztettek. Ismerték a rozs, árpa, zab, bab, lencse, uborka, retek, cékla és a kapor neveit, amit máig is használunk. A régészeti leletek szerint gabonafélék közül búzát, árpát és a kölest vetettek. A kalászt közvetlenül beérés előtt a nők sarlóval learatták. Ennek az volt a célja, hogy a gabonaszemeket aratás után rögtön meg tudják pörkölni, így megtisztíthatták a törektől és a toklásztól. Szeretnénk kiemelni a kölest, amelyet most fedeznek fel a magyar konyha számára ismét. Nem véletlenül, hiszen nagyon értékes és hasznos növény. Ez pedig a honfoglalás korában is elkészíthető sütemény lehetett volna kölesből! Ha eleink nem is készítettek belőle tortát, a Zila Kávéház csapata azonban igen. Hagyománnyá vált, hogy augusztus 20-i állami ünnepünkre cukrászversenyt rendeznek, melynek egyik alapfeltétele, hogy a sütemény/torta az őseink által is termesztett, illetve ismert 8

9 növényekből készüljön. A kecskeméti barackos kölestortával a kerületünk méltán kedvelt cukrászai nyertek 2011-ben. Ez nem is az első győzelmük volt. Zila László a siker kapcsán beszélt arról, hogy nagyon szoros volt a verseny (26 féle torta), valamint arról is, honnan kapott ötletet a különlegesség elkészítéséhez. Járt Karcagon egy birkafőző versenyen a hagyományok ápolása, őseink iránt érzett tisztelet kifejeződése-, ahol az ottani molnár (Szabó Imre) hívta fel a figyelmét az ősi magyar magfélére, mert szerinte érdemes felhasználni a tortához. Kecskemétről pedig egy hölgy írt neki arról, hogy a barack is régóta fontos és ismert gyümölcs népünk életében. Így született meg a nyertes torta, az ország tortája. A témánk kiválasztásában is fontos szempont volt, hogy a múltunk ismerete kötődjön a jelenhez. Bár nem tudtunk mindenről írni, amit a múltunkból megismertünk az állattenyésztésről és a növénytermesztésről, de igyekeztünk leírni az érdekességeket, amelyek kicsit módosították az eddigi ismereteket, illetve példát állítani a hagyományok megőrzéséről, ápolásáról. Jó magyarnak lenni! Felhasznált irodalom: Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei Kossuth könyvkiadó 1986 Történelmi olvasókönyv (forrásszemelvények) Tankönyvkiadó 1980 Csorba Csaba: Árpád jöve magyar néppel Helikon Kiadó 1996 Kiszely István: A magyar nép őstörténete Internet Rubicon történelmi magazin 2012/4-5 Kandó Téri Általános Iskola 9

10 Az ősmagyar hitvilág Az ősmagyar hitvilágról nem sokat tudunk, csupán apró, összefüggéstelen részeket. A honfoglaló magyarok hitvilága nagy hatással volt az életmódjukra. A magyarok egyistenhívők voltak. Ennek az istennek nem volt neve, Teremtőnek, Öregistennek vagy Atyaistennek hívták. Segít és büntet is, de igazságos. Az égben lakozik, figyeli a világ sorsát, valamint neki tulajdonítják a villámot és a mennykövet. Férfiként testesítik meg. Feleségül vette a Földanyát, s az ő gyerekeik az emberek. Lakhelyét a földdel az égig érő fa köti össze. Az életfán vagy más néven az égig érő fán, tetejetlen fán helyezkedik el a Holtak Birodalma a túlvilág, valamint itt van a jó és a ártó szellemek országa is. Ágainak és virágainak száma megszabott, három vagy többszöröse. Amikor az ágak elkezdenek kavarogni, az okozza a szelet. A nap és a hold is jár az ágai között, annyira nagy. Olyan helyre nőtt, ahol a közönséges ember nem láthatja. Az életfa a táltoshitű népek világfája. Tévhit, hogy a magyaroknál voltak sámánok, azaz varázslattal gyógyító emberek. A táltosokat néha összekeverik a sámánokkal Az ősmagyaroknál nem volt sámánizmus. Náluk táltosok voltak, akik füvekkel gyógyítottak és vallási vezetők is voltak. Azokból lettek táltosok, akik 6 ujjal, foggal vagy burokban születtek. Sokáig tanulták a mesterséget. Miután bonyolult rituáléval felavatták őket, vándoroltak. Szegényebb családoknál szálltak meg és tejet kértek. Majd azt mondták, hogy eljön az ellenségük fekete bika képében, és bikává változva le kell győzniük. Ha vesztésre állnának, el kell vágni a fekete bika horgasinát (Achilles-inát). A táltosok állandó segítője és társa a totemállatuk. A totemek egy-egy nemzetség tudatos összetartozását jelképezték. Ezek a totemek olyan ősök voltak, amelyek utódleszármazása később elhomályosult. Egy nemzeten belül családonként is lehettek ilyen totemek. A Csodaszarvas is egy totemállat. A Csodaszarvas jó útra csábító, lélekvezető állat. Az eredetmonda szerint a nőstény vezeti új hazába őseinket. A szarvas a vándorlást, a napot, és az ősanyát is jelképezi. Totemállat voltára neve is utal, mint ősanya (Eneth) Agancsot a valóságban csak a hím szarvas visel, a nőstények agancstalanok. De az ábrázolásokban agancsos nőstény szarvas látható, az eredetmondák szarvasa is agancsos. Évente lehullajtott és újranövesztett agancsa miatt újjászületés, megújulás, a 10

11 bőség és a nap szimbóluma. Életfa alakú agancsa kapcsolatba hozza az életfával. Ménrót, az óriás, a nyelvek összezavarodásának kezdete után Elviláth földjére költözött, amely vidéket ez idő ját Perzsiának neveztek, s ott feleségétől, Enethtől két fia született, Hunor és Magyar.Ők Ménrót elsőszülött fiai voltak, apjuktól megválva külön sátrakba költöztek. Történt egyszer az, hogy amint kimentek vadászni, a pusztaságban egy szarvasünő bukkant fel előttük, s azt üldözőbe vették. A szarvas a meotiszi ingoványba menekült. Mivel itt teljesen eltűnt a szemük elől, sokáig keresték, de nem tudtak a nyomára akadni. Miután az ingoványt bejárták, úgy találták, alkalmas az állattenyésztésre. Letelepedvén tehát a meotiszi ingoványok közé, ki sem mozdultak onnan öt évig. A hatodik évben kikalandoztak, s egy puszta helyen véletlenül Belár fiainak feleségeire bukkantak. Kiket is vagyonostul sebesen vágtatva elragadtak a meotiszi ingoványok közé. Történetesen az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták. Egyiket Hunor, másikat Magyar vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól származnak a hunok és a magyarok valamennyien. Felhasznált irodalom: Glatz Ferenc: A magyarok krónikái, Helikon Kiadó Závodszky Géza: Magyar mondák László Gyula: Emlékezzünk régiekről Kiszely István: A magyar nép őstörténete. Kastélydombi Általános Iskola 11

12 Az ókori görög kultúra ihlette pályaművek Olümposz tetején laknak, ők, akik tizenketten vannak. Ők a görög nagy istenek, hol gátolnak, hol segítenek. Főistenük Zeusz atya, ki lesújt a gonoszra. Felesége legjobb anya, kinek becses neve: Héra. Aphrodité, ki nagyon szép, rengeteg róla a gyönyörű kép. Férje bizony púpos, sánta, ő a fegyverek kovácsa. Alvilági isten Hádész. Háromfejű kutyájára ne nézz! Poszeidón nem kedveli, ha kell szigonyával a habot szeli. Pallasz Athéné, ki bölcs és művészi, a szegény elesetteket segíti. Árész a háborúk vezére, kinek kitűnő a serege. És ha ennyi nem volt elég, mítoszokról olvashatsz még, de te a földön lakozzál, s szorgalmasan tanuljál! Görög istenek Eötvös Loránd Általános Iskola 12

13 Kikelet Erdőben már fák levelét viszi messze a szellő, Hajnali napsugarak fényében rejlő. Kis patak gyors vize medrében két nádszál lengő, Suttog, a széllel kél, s szép tavaszunk eljő. Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Óda a tanuláshoz Óh, magasztos ég! Ki segítesz nekem a tudás megszerzésében és megtartásában! Te csodás Univerzum, hozzád fohászkodom, hogy a jövő rögös útján vezesd kezem, hogy a felvételin jó eredményem legyen! Az égiek áldását és tanáraim jó szándékát kérem, hogy a jövőben ne legyen oly kevés a bérem! A sikeres eredményekért mindent megteszek, de kérem fentről is vigyázzák léptemet! Bizakodom és remélek, melyhez áldást is kérek! Égi és földi erők halljátok szavam, ígérem, nem tékozlom el kicsiny kis javam. Küzdök, tanulok, nap mint nap dolgozom, virradjon életemre fényesség és nyugalom! Elég volt a harcból, megfáradtam kicsit, legyen végre nyár, hogy nyalhassam a fagyit! Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 13

14 Heuréka - Mit köszönhetünk a görög tudósoknak? - részletek - Szeretnék valamit elmesélni nektek. Először is bemutatkozom: Héra a nevem. Még elég fiatal lány voltam, amikor belecsöppentem egy igazi ésszerű világba. Édesanyám, Amarillisz, mindig is filozófiailag éretten gondolkodott. A családban egyedül én, Héra voltam a természetes szépség, de a tudásom kiterjedt volt. Bátyám, Achillesz, igazi férfi volt, annak is nevelték. Nagyon nem érdekelte őt a tudomány, inkább izmaival volt elfoglalva. Anyukám minden este mesélt a tudósokról és arról is, hogy az ő gyerekei a legintelligensebbek Görögországban. Jólesett, hogy ily módon foglalkozik velünk, és nem engedi, hogy lankadjon figyelmünk. Ez még akkor volt, mikor édesanyánk iskolába akart minket íratni. Sok könyvet olvastunk együtt és igazán meggyőzően tudtunk érvelni tudásunkkal. Annyira boldog vagyok, hogy elmondhatom mindenki előtt milyen is voltam akkor. Emlékszem, sok dolgot tettem azért, hogy okos legyek. A gondolkodás, a természet és az istenek, ahogyan a görögök vélték, a logika, a matematika ugyanazon örök törvényszerűségeinek összessége, amelynek ismerete véletlenszerűségei fölé emeli magát az embert. Ez az új filozófia győzedelmeskedett a hagyományokon, a mítoszokon és képesnek tartották megismerni a lehetetlent. Szókratész tette fel az első kérdést: - Meddig nyúlik tudásunk határa? A filozófia görög eredetű szó jelentése: bölcsesség-szeretet.(philoszóphia). Beszéljünk az úgy nevezett milétoszi Thalészról. Examiosz és Kleobuliné fia,milétoszi család sarja. Élénk politikai élet élt. Sokat utazott. Asztoronómus is volt és eme ismeretei nagyon segítették a Babiloniában felhalmozott adatok kibogarászásában. Nagy eredményeket ért el[naptárreform,napfogyatkozás előrejelzés].egyiptomi ismereteivel ő alapíthatta meg a geometriát[távolságszámítás,háromszögelés].minden alapja a víz állította. A legendás 7 bölcs egyike, akikről Platón tesz említést Protagorász című dialógusában. Életbölcsességeit alapelveknek fogták fel. A filozófia atyjának tekintették, és úgy gondolták: ő volt az első, aki szisztematikusan a dolgok eredetét kutatta. 14

15 Emlékeim között egy idős őrült ember is helyet kap. Lehetséges, hogy tudós volt, de erre nem emlékszem annyira tisztán. Püthagorászról hirdetett elméletei felettébb érdekesek voltak. Gondoltam utána kérdezek szüleimtől, ismerőseimtől. Sok mindent megtudtam róla. Mnészarkhosz fia, szamoszi arisztokrata. Sokat utazott Görögországban. Eljutott Krétára és Egyiptomba, hogy megismerje a bölcsek tanításait. Krotónban élt,elbujt Polükratész zsarnokságai elől. Ezután megalapította bölcsészeti iskoláját, amely erős és fegyelmezett szabályokkal volt egybefűzve. Felvetette a lélekvándorlás elvét is, amiben több görög is hitt. Arisztotelész idején is nagy alaknak számított és mélységesen tisztelték tudásáért. Azt mondják szép és hosszú szakállú férfi volt,fejét arany diadémmal díszítette. Platón is érdekes személyiség volt. Arisztón és Periktioné fia. Kitűnő nevelést kapott. Atlétikai eredményei kiválóak voltak, verseket írt és festményeket festett.20 évesen csatlakozott Szókratészhoz. Politikai szereplő volt. 368-tól negyven éven keresztül tanított Athén elővárosában Akadémosz hérósz ligetében. Munkái igazi remekművek. Iskolája vezető volt. Külleme említésre méltó és tökéletes. Mindig figyelt a külsejére. Boldogan emlékszem most is vissza gyönyörű gyermekkoromra. Életem mindig a filozófia és a tudomány körül forgott. Remélem, egyszer úgy halok meg, hogy tehettem is valamit azért,hogy a tudomány fejlődhessék a maga módján. Források: A gondolkodás története-lendvai L. Ferenc -Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1983 Az ókor nagyjai-castiglione László -Akadémiai Kiadó hires filozófus-edmund Jacoby - Alexandra Könyvkiadó (c) A világ kereke-varga-vekerdi Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1985(c) Neves kifejezések,szállóigék,mondások-szendrei László-TKK Könyvkiadó Kastélydombi Általános Iskola 15

16 A jóbarát Jó lehet arcán tiszta tükörben látni a lényed, Pajtásként szeret ő árnyékként követő Bízhatsz benne, barátod, hidd el, épp ez a lényeg: Nem vagy már egyedül, hogyha lesújt az idő. Tavaszi zsongás Árad a napfény, kertek mámoros illata száll rám, Széles jókedvét küldi felém a világ, Robban az élet, pattan a bimbó, itt a tavasz már, Bokrok alatt nagy a fű, nyílik a tarka virág. Bókay Árpád Általános Iskola Az athéni nevelés Az athéniak - akárcsak a spártaiak - nagy hangsúlyt fektettek a testi nevelésre. Elsődleges céljuk mégsem a harcedzett katonák kiképzése volt, hanem az esztétikus, harmonikus testalkat kialakítása. Emellett bíztak a gimnasztikai gyakorlatok jellemformáló erejében is. Úgy gondolták, hogy ahogyan növekszik a test rugalmassága, ellenálló képessége, úgy formálódik, erősödik az akaraterő, az önzetlenség, az önfeláldozás. Híres jelmondatuk volt: Ép testben, ép lélek. Hittek abban, hogy az egészséges, ép testben valóban erkölcsileg fejlett, tehát "ép" lélek lakozik. Az athéniak nem azért edzették testüket, hogy egy bizonyos területen rendkívüli eredményeket érjenek el. Úgy gondolták, hogy egy egyszerű ember, ha a sors úgy kívánja, képes hőssé válni. Ezzel magyarázható, hogy háború esetén mindenki kötelességének érezte, hogy derekasan harcoljon, hadseregük viszont nem volt. 16

17 A test edzésén kívül a szellemi képzésre is figyeltek. Az iskolai képzés hétéves korban kezdődött. A gyerekeket magántanítókhoz küldték, akik különböző iskolatípusokban oktatták a tanítványokat. Tanítottak írást, olvasást, számolást. Volt zenei képzés; hangszerjátékkal kísért énekek tanulása és tánc. Fontos szerepet kapott a paidagogosz. Paidagogosznak azt a rabszolgát nevezték, aki a gyermekeket a magántanítóhoz kísérte, és aki - műveltebb rabszolga lévén - segítette őket az otthoni tanulásban. A későbbi korokban feladatköre bővült: a gondjaira bízott fiú erkölcsi nevelője is lett. (7 éves kor előtt a család feladata volt a gyermekek nevelése.) A lányok képzése eltérően zajlott. Többségüket csak a háztartási és gazdasági ismeretekre tanították meg: anyjuktól tanulták a varrást, a kötést, a fonást és a szövést. Olvasni és írni általában csak szüleiktől vagy dajkájuktól tanultak meg valamelyest. A politikai életbe nem szólhattak bele. Legfőbb ékességük a hallgatás, s életük legfontosabb színtere a lakóház idegenek elől zárt női lakosztálya volt. Irodalomjegyzék: Borhy László: Történelmi olvasókönyv: Ókor. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Anna Millard: Nagy civilizációk. Budapest, Fabula könyvkiadó, Mario Denti: A múlt világjárója: A klasszikus Athén Budapest, Magyar Könyvklub, Kandó Téri Általános Iskola 17

18 Makettek Az Eötvös Loránd, a Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű, a Vajk sziget, a Kandó Téri, a Kastélydombi Általános Iskola csapatainak alkotásai 18

19 19

20 20

21 21

22 2013. Századok szárnyán Múltidéző vetélkedő a lovagkorról Pályázatok Címer tervezése és festése papír, fa, üveg alapra Történelmi témájú prezentáció, diasor összeállítása Makett, dioráma készítése Irodalmi alkotás Lovagi játék Apródiskola Lovaggá avatás Lovagi torna bemutató Udvari lakoma középkori mézes sütemény - és bál A lovaggá avatás szövege "A mindenható Isten tiszteletére lovaggá teszlek, örömmel fogadlak társaságunkba. Tűrd el ezt az ütést, de többet sohasem! Légy vitéz, bátor és hű " En,.. a Múltidéző lovagrend tagja, lovag társaim,- és a jelenlévők előtt esküszöm, hogy megtartom a lovagrendünk szabályait, és minden erőmmel törekszem a tökéletességre a lovagi erények útján. 22

23 Toldi teszt Az alapszöveg Toldi Miklósról 1320 körül született Bihar megyei igen előkelő nemesi családból. Rokoni kapcsolatban állt Károly Róbert király vezető udvari tisztségviselőivel, így például Debreceni Dózsa nádorral is. Apja bihari főispán volt. Miklós több testvére ismert, közülük ketten egyházi pályára léptek, kanonokok lettek. Toldiról hiteles adatokat nem ismerünk, legendák, mondák keringtek róla. Nevét először 1348-ban említik okleveles források. Toldi Miklós, mint legfiatalabb fiú, nem maradt meg a szülői házban, nem kezdett el gazdálkodni, hanem főúri szolgálatba lépett. Itt elsajátította a lovagi kultúra elemeit, a bajvívást, a páncélos hadviselést, a fegyverforgatást között Megyesi Simon pozsonyi királyi ispán mellett alispán és várnagy. Itt rövid ideig volt, majd átlépett az esztergomi érsek szolgálatába, ott érseki lovag lett. Míg 1354-ben hivatalnokként a megyét igazgatta, csak másod sorban volt vitéz, addig 1355-ben katona, főhivatású lovag ban I. Nagy Lajos mellett, királyi lovag. Több hadjáratban is részt vett. Amikor V. Orbán pápa 1363-ban katonai segítséget kért Lajos királytól, az uralkodó a segélyhad parancsokságát Toldira bízta, aki kiválóan oldotta meg a feladatot. Seregével felmentette az ostrom alól Bolognát, a pápai állam fontos városát. Ezután Toldi nem tért vissza Magyarországra, hanem zsoldos megbízatást vállalt. Toldi beállt az angol zsoldos csapatba, amelynek egyik alvezére lett. Az 5000 főből, köztük 3000 lovasból álló csapat egyharmada magyar volt. Toldi Miklós sok csatában kitűnt vitézségével. Majd firenzei fogságba került. Onnan szabadulva, 1366-ban Magyarországon találjuk Toldit. Itt gömöri főispán és a királyi udvar lovagja lett. Egy 1387-es oklevél Toldi Miklóst két fiával, említi, amikor Szatmár megyében birtokot kapott. Házasságáról, feleségéről nincs hiteles forrás ban Toldi még ott volt Zsigmond király kíséretében Prágában, de hamarosan, talán 1390-ben meghalt. 23

24 A tesztlap Milyen források említik először nevét? X. Tipp Legendák Oklevelek Mondák Mikor született? 1800 körül körül körül Mi volt apja Esztergomi Szörényi Bihari főispán tisztsége? érsek bán Kinek az alispánja? V. Orbán Megyesi Simon Az esztergomi érsek Mikortól főhivatású lovag? Melyik várost Firenze Bologna Prága szabadította fel? Hány fős az angol csapat? Hol kapott Szatmár Pozsony Bihar birtokot? Melyik király uralkodott halálakor? Károly Róbert Nagy Lajos Zsigmond Mi nem volt? várnagy kanonok lovag Versfaragás Írjatok legalább 8 soros verset a következő szavak felhasználásával: bátor, egykor, múlt, tanult, vitéz, idéz, játék, emlék 24

25 : MENETLEVÉL CSAPATNÉV 1. helyszín- Tánctanulás 2. helyszín- Versfaragás 3. helyszín - Kézművesség 4. helyszín - Sakkfeladvány megoldása 5. helyszín - Kardvívás karikánál -Lándzsás átbújtatás 6. helyszín- Kardforgatás buborékkal - Tasziga 7. helyszín- Szalmagyűrű dobás - Roland-bábú forgó pajzs dobáló 8. helyszín- Varjúfészek rablás - Toldi próba 9. helyszín- Mocsárjárás - Étekhordás 10. helyszín- Dárda hajítás - Kaloda Összpontszám: 25

26 Makettek 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 A maketteket készítették: Mérei Richárd, Pethő Dániel, Makkai József, Mészáros Ákos Vajk-sziget Általános Iskola Nagy Levente, Veress Kristóf, Kincses Leó Tamás, Korom Dániel Bókay Árpád Általános Iskola Kovács Borbála, Pindák Bernadett, Orgován Kristóf, Fülöp Hargita Kandó Téri Általános Iskola Jámbor Barbara, Tolnai Kitti, Fekete Luca, Gáspár Erik Vajk-sziget Általános Iskola Tingyela Stefáni, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panna, Vincze Henriett Vajk-sziget Általános Iskola Szászfai Diána, Pécs Julianna, Molnos Anna, Molnos Kata Bókay Árpád Általános Iskola Szabó Orsolya, Hervai Nikolett, Angyal Tamara, Vancsok Réka Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Novák Balázs, Kemenesi Orsolya, Virág Inez, Kalmár Nikoletta Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Horváth Deziré, Huszti Flóra, Kovács Bettina, Reznicsek Éva Gloriett Általános és Sportiskola Csapó Dániel, Mazug Martin, Pálinkás Alexandra, Szabó Kinga Kondor Béla Általános Iskola Laskai Bence, Kalas Alex, Füzes Gergely, Gergely Zsolt Csontváry K. T. Általános Iskola Kollár Dóra, Farkas Eszter, Zsíros Natália, Dénes Enikő Bókay Árpád Általános Iskola Csatlós Botond, Kelemen Marcell, Kósa Máté, Pesti Zalán Kandó Téri Általános Iskola Ungvári Gergő, Vargha Csongor, Hegyi Krisztián, Szabó Imre Kastélydombi Általános Iskola Géró Bettina, Németh Cintia, Bagoly Dániel, Fehér Martin Vajk-sziget Általános Iskola Farkas Enikő, Váradi Virág, Dorogi Vivien, Nehéz Viktória Bókay Árpád Általános Iskola Kóródy Olivér, Veres Bertalan, Juhász Gergő, Kovács Bence Bókay Árpád Általános Iskola Csatlós Csaba, Liptai Zsolt, Pesti Anita, Sasvári Balázs, Hauk Tamara Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 37

38 Apródok és lovagok Történelmi diákdolgozat Apródok a heraldikában A 13. század közepétől a címerapródok hivatalos segédi tisztséget kaptak a lovagi tornákon és a heroldok elődei voltak. Címerelmélettel foglalkoztak, fejedelmi követek voltak és segédkeztek a lovagi tornákon. A 14. század közepén a címerapródok eltűntek, átadták helyüket a heroldoknak. (A herold a címerek nyilvántartásával, megrajzolásával, elbírálásával foglalkozó tisztségviselő. A címertan idegen neve, a heraldika is róluk kapta a nevét. ) Az apródok élete Hét-nyolc esztendős koráig a család körében növekedett fel a lovag fia. Ekkor kiadták a házból, idegen lovagi udvarba, ahol csekélyebb volt a kényeztetés veszedelme és nagyobb a következetes szigorúság biztosítéka. Hetedik évétől a tizennegyedik életévig - mint apród, engedelmességet, illemet és jó erkölcsöt kellett tanulnia. Mindezt pedig úgy sajátította el, hogy az egész hét esztendő alatt a lovagi udvar úrnőjét szolgálta: apróbb megbízásait teljesítette, üzeneteit elvitte, útjaiban elkísérte. Az apródok kiképzésében kezdetben csak alárendelt szerep jutott a lovagi fegyverek forgatásának. Az ifjú először a lovagság ábécéjét tanulta meg, a lovaglást, az úszást, a nyíllövést (vadászat céljából), az ökölvívást és a madárkelepcék készítését. A gyakorlás hosszú ideje alatt mindig egy tapasztalt férfi, az apród apja, bátyja, vagy egy felfogadott nevelő foglalkozott a szorgalmas tanulóval. Szellemi nevelése rendszerint abból állt, hogy emlékezetébe véste a hit tételeit, s hogy megismerte a régi idők hőseinek vitézi tetteit, kalandjait. A fegyvernökök élete 14 éves koruk táján az apródok átléptek a képzés következő szakaszába, és fegyvernökökké váltak. Csoportokban együtt éltek, képezték magukat, és megtanultak bánni a valódi fegyverekkel. A fegyvernököknek gondoskodniuk kellett uruk lovairól. Mivel a páncél nehéz volt, ezért a fegyvernökök feladata volt urukra felsegíteni a páncélt. A fegyvernökök forgó bábukon lándzsával gyakoroltak és,hogy hozzászokjanak a nehéz páncélhoz, gyakran futkároztak benne. A krónikák tanúsága szerint nem kevés olyan fegyvernök akadt, aki 38

39 számára komoly gondot jelentett, hogy ura asztalánál ülve ne úgy egyen, mint egy disznó. Ez a második hét esztendő az erkölcsi nevelés szempontjából is nagyon fontos volt. Az apród állandóan lovagokkal érintkezvén, tőlük, az ő élő példájukból tanulta meg a lovagi erényeket: 1. a keresztény egyház védelme, 2. a fejedelem, illetve a hűbérúr iránti töretlen hűség, 3. a gyengék és elesettek védelme, 4. az adott szó szentsége. Mindezek az erények teszik együttvéve a lovagi becsületet, melynek tisztának és szennytelennek kell lennie, mint a kristálynak és szilárdnak, mint a kősziklának. A lovaggá avatás A hiedelem az volt, hogy a fegyvernök éves korában megértette és átérezte ennek a lovagi becsületnek a mivoltát, s hogy testi ereje és ügyessége, melyre szert tett, már megengedik neki ebben az életkorban a lovagi erények sikeres gyakorlását. Ekkor jött el életük legnagyobb pillanata, a felövezés ceremóniájának napja. A karddal való felövezés kezdetben csupán azt jelentette, hogy a fegyvernök megkapja a lovagi fegyvereket. Az átadó lehetett a saját apja, a gyámja, egy tekintélyes rokon vagy akár egy barát is. A lovagi élet legfontosabb szertartása már az ünnepség előtti napon megkezdődött. A fegyvernök rituális fürdőt vett, ami azt jelképezte, hogy bűneit lemossa. A keresztény lovagot körülölelő, örökké tartó, paradicsomi békesség ígéretét jelentette a megtisztult ifjú hófehér ágya. Az ünneplők ezután lassú menetben a templomig kísérték a fegyvernököt, aki sötét ruhába öltözve, csuklyával a fején az oltár előtt imádkozva töltötte az éjszakát. Az átvirrasztott éjszakára azután a hajnalban megtartott szentmise tette fel a koronát. Az ünnepség a felöltöztetés szertartásával vette kezdetét. A színeknek jelentése is volt: A vörös színű ruha arra figyelmeztette az ifjút, hogy kötelessége az egyházért harcolva vérét ontania. A fekete harisnya a halálra emlékeztetett, A fehér öv pedig a testi önmegtartóztatást jelképezte. Csak a király vagy egy másik lovag nyilváníthatott lovaggá egy fegyvernököt. Erre általában egy lovaggá ütésnek nevezett ceremónia során került sor. A király úgy ütötte lovaggá a fegyvernököt, hogy egy karddal megérintette vállait és fejét. Az újdonsült lovag kardot és 39

40 sarkantyúkat kapott jelezve, hogy immár lovaggá lett. A szertartást mindig óriási mulatság követte. Az ünnepség fénypontját a lovagi torna jelentette, hiszen ez volt az első alkalom arra, hogy az újdonsült lovag a nagyközönség előtt, kemény ellenfelekkel szemben mutassa be bátorságát és tudását. Mivel a páncélban nehéz volt felismerni a lovagokat, ezért színes képeket, mintákat festettek a páncéljukra. Ezeket címereknek nevezzük. Két embernek nem lehetett ugyanolyan címere. A lovagok élete A lovaggá ütött ifjú számára létfontosságú volt, hogy mihez kezd az ünnepség után. Sokan felkerekedtek, hogy az egész világ megismerje erényeiket, bátorságukat és erejüket. Az utazás előtt összekaparták minden vagyonukat, és attól kezdve a "kóbor lovagok" életét élték. Óriási volt az ifjúkori álmok ereje, ám a vándorló lovag három, nagyon világosan megfogalmazott célt tűzött ki maga elé: 1. a nagyurak udvarában tartott lovagi viadalokon akart fényes győzelmet aratni, 2. bátorságát és úriemberhez méltó magatartását akarta mindenkinek megmutatni, 3. minden lovag arról álmodott, hogy nemes jellemét megmutatva elnyeri egy gazdag hölgy szívét. Valójában csak kevés lovag tudta megvalósítani ezeket a merész célkitűzéseket. Sok vitéz hoppon maradt, és csak keservesen élt, máról holnapra. Az ínséget szenvedő lovagok is igyekeztek úgy tenni, mintha ők is a szabad és nagyvonalú urak soraiba tartoznának. Fényűző életüket hitelekből és adósságokból állt és számtalan alkalommal ért dicstelen véget a csatamezőn. Felhasznált irodalom Finánczy Ernő: A középkori nevelés története; Egyetemes Neveléstörténet II.; Mi Micsoda: Lovagok; Tesloff és Babilon Kiadó, Budapest, 1994 Benedek István: A tudás útja; Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 Hegedüs Géza: Korona és kard; Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1970 Gunst Péter: Európa története; Csokonai Kiadó Kft., Debrecen, 1996 Thierri Dutour: Lovagvárak és gótikus katedrálisok; Új képes történelem, Larousse-Officina Nova, 1994 Szászfai Diána, Molnos Anna, Molnos Kata, Pécs Júlia - Bókay Árpád Általános Iskola, 40

41 Királyom, királyom, Életem, s halálom. Magamat nem, Csak Őt szolgálom. Soha el nem felejtem, Hogy életemre esküdtem, Hogy életemre esküdtem: Igaz lovag leszek. Megfogadtam a bátorságot, Nem rettent meg semmi sem. Sem a Halál személyesen, Sem a vérem csöpögése. A gyengéket, nőket védem, Betegeket segítem, Értük mindent megteszek, Isten engem úgy segéllyen! Ne kételkedj, ne higgy Senkinek, csak remélj, Én is csak remélek, Hisz életemre esküdtem. Ne feledj, habár én is Csak egy lovag vagyok, Csak azért, hogy meghaljak: A királyért, Istenért és a Hazáért! Lírai és epikai alkotások Lovag vagyok Berényi Petra és Bolgár Kata - Kandó Téri Általános Iskola 41

42 Részletek egy apród naplójából Július 28. Drága Naplóm! A mai napom sem indult másképp, mint az eddigiek. Felkeltem, felhúztam a ruhámat. Elmentem reggelizni, majd tanulnom kellett. Mostanában nem tudok semmire sem figyelni. Elkalandozok, nem tudok rendesen számolni, olvasni. A feladataimat is elfelejtem. Semmire sem tudok koncentrálni csak egyetlen egy dologra: Dominikára. Folyton a szép, gesztenyebarna hajára, világoskék szemére tudok csak gondolni. Így hát ma is többször elkalandoztam. Ma kivételesen a délutáni lovagi torna sem kötött le. Egyetlenegy dolgot sem vártam ma, csak a kettő órát. Akkor tudtunk fél órára találkozni. Dominika udvarhölgyi feladatait és az én apródi teendőimet nehéz összeegyeztetni. Csak ritkán tudjuk látni egymást, pedig mindketten vágyunk a másik társaságára. Ezt a mai fél órát sétálással töltöttük. Körbejártuk az egész birtokot: körbesétáltuk a tavat, megnéztük a lovakat, a parkot elmeséltük egymásnak a velünk történt dolgokat, aztán csak beszélgettünk mindenről, ami csak érdekel minket. A testvéreiről, a jövőről, a lovamról, és mindenről, ami csak eszünkbe jutott. A kertből leszedtem neki egy szál virágot, és a hajába tűztem. Csodaszépen nézett ki vele. Mint egy igazi hercegnő. Sajnos az idő olyankor telik a leggyorsabban, amikor nem szeretnénk, így ez a fél óra is nagyon gyorsan elmúlt. Nekem a lovagi tornára kellett készülnöm, Dominikára pedig udvarhölgyi kötelességei vártak. Szoros öleléssel és forró csókkal váltunk el. Az út két külön irányába indultunk el, de vissza-visszanéztünk a másikra. Éreztem, hogy nem bírom ki nélküle megint olyan sokáig, mint most. Legutoljára öt napja tudtunk beszélni két mondatnál többet, olyan sok volt a feladatunk. A lovagi torna nagyon izgalmas volt. Sok új lovag vívott ma a győzelemért, de voltak ismerősök is a jelentkezők közt. A viadalt egy sárga ruhás idegen ifjú nyerte. A párharcokat sorra megnyerte, és a csoportos küzdelemben is kimagasló teljesítményt nyújtott. Én, mint ahogyan mindig is, az uraknak segédkeztem. Amikor nem volt megbízatásom, Péterrel, a barátommal beszélgettem. Együtt néztük a viadalt. Ő egy kékruhás, én pedig egy zöldruhás idegennek szurkoltam, hiszen a mi urunk most nem harcolt 42

43 Az igazat megvallva nagyon jó érzés lehet ott állni, vagy éppenséggel ülni a lovon, és küzdeni. A sárgaruhás arcán is azt láttam, hogy boldog. Boldog, hogy ott lehet. Nem számít, milyen veszélyes. Csodálatos dolog lehet ott lenni. Minden vágyam az, hogy én is lovag legyek. Egyszer az leszek! Sorra fogom nyerni a viadalokat, mindenki ismerni fogja a nevemet. Nagyon gazdag leszek, sok birtokom, és nagy házam lesz. Persze ezek nem a fontos dolgok. Számomra az a legfontosabb, hogy Dominikával lehessek örökké. Egyikünk se legyen beteg. Legyenek gyermekeink, kik okosak, szépek olyanok, mint az anyjuk. A lovagi torna után kisétáltam a birtokról, a város és az erdő szélére. A városnak ott már vége van, de erdőbe még nem megyek be. Ott egy hatalmas tisztás van. Ez a kedvenc helyem. Sokszor járok ki oda játszani a lantomon. Olyankor csak egyedül vagyok, magam lehetek. Órákat töltök ott, s csak játszok a gondolataim pedig messze szállnak. A családomra, a vágyaimra, Dominikára gondolok. Amikor visszaérek a birtokra, teljesen nyugodt és friss vagyok. Most is játszottam már körülbelül fél órája (de ilyenkor az idő gyorsan elillan). A tisztáson csak a testem volt jelen, a lelkem nem. Észre se vettem, hogy lovas állt meg mellettem, és egy ember száll le a lóról. Csupán akkor hagytam abba a játékot, amikor egy pénzes erszény csörgését hallottam magam mellett. Lenéztem a földre. Elém dobták le, nekem szánták. - Kérlek, játssz nekem, ne hagyd abba! Olyan jó hallgatni! hallottam a fejem fölül hiszen én a földön ültem- Ekkor felnéztem, és nem mertem hinni a szememnek. Királyunk állt ott mellettem. Nem tudtam megszólalni, így hát játszani kezdtem. Eljátszottam pár darabot, majd a király aki idő közben leült mellém a fűbe- ismét megszólalt: - Gyere el az udvaromba! Legyél a lantosom! Jól megfizetlek, és lovagolhatsz kedvedre. Akár még lovag is lehetsz mellette. Hallottam ám híredet a városban. - Felséges királyom szívesen mennék én, és nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, de.. - Mit de? kérdezte csodálkozva királyom- - Királyuram, van egy lány és hát, szeretem őt, nem akarok tőle elválni. - Hát, hogy hívják azt a lányt? - Dominikának, felségem. Ott udvarhölgy, ahol én apród. 43

44 A király ekkor felállt, majd elköszönt. Azt mondta, vár engem a palotában hétfőn reggel. Vigyem minden holmimat. A többit majd ő elintézi. Ezek után én is hazaballagtam. Más érdekesség nem volt a napomban. Most a szobámban ülök.. Nem bírom tovább, kedves naplóm! Találkoznom kell Dominikával. Nem tudom, mi lesz így kettőnkkel. Bence július 29. Drága Naplóm! Miután abbahagytam a naplóírást, elmentem Dominika szobájának ablaka alá. Köveket dobáltam az ablakához, hogy észrevegyen. Öt percig hiába dobáltam, nem volt válasz. Még dobáltam pár percig, aztán feladtam. Szomorúan, magamba roskadva indultam el az istállók felé. Azt gondoltam, ha már Dominika nem lehet velem, legalább lovagolok egyet. Odaértem Szellőhöz, a lovamhoz, ám a ló nem volt ott, csak egy cédula, amin ez ált: Tudtam, hogy ha nem találsz, ide fogsz jönni, hogy lovagolj egyet. Amint hallottam, hogy kopogtál, elfutottam ide, és elvittem Szellőt. A Nagy Tölgyfánál várlak. Remélem, lesz kedved lovagolni velem! Vihart is magammal hoztam, így ne hozz külön lovat, fuss! Szeretlek, és várlak: Dominika. Amint elolvastam, rohanni kezdtem. Futottam, ahogy csak bírtam. Néha álltam meg egy fél pillanatra, de azonnal rohantam tovább. A Nagy Tölgyfa Dominikával a kedvenc helyünk, és az istállótól tíz percnyire van lóháton. Ez futva, ilyen tempóban negyed órát jelentett. Amikor odaértem, elsőre a sötétben nem láttam meg Dominikát és a lovakat. Aztán megpillantottam. Szebb volt, mint eddig bármikor. Haja ki volt engedve, csak két tincset fogott hátra. Kék szeme szinte világítottak a sötétben. Sötétkék hosszú ruhában volt, a kedvencében. A virág még mindig a hajába volt tűzve. Elmosolyodtam, majd közelebb hajoltam hozzá, és megcsókoltam. Aztán magamhoz szorítottam. Észre se vettük, hogy esik az eső. De nem is érdekelt minket. Felszálltunk a lovakra, és elindultunk. Sétáltunk, amerre vittek a lovak. Most is beszélgettünk, de ez teljesen más volt. Meghittebb. Egyre jobban esett az eső, és mi elkezdtünk a Nagy Tölgyfa irányába vágtázni. Ott leszálltunk a lovakról, kikötöttük őket egy ághoz, majd felmásztunk egy középmagasan lévő nagyon széles ágra. Ott ültünk fent az ágon. Az eső a sűrű 44

45 lombkoronán nem tudott áthatolni. Itt már nem zavart minket az eső. Nem volt hideg, hiszen nyár van, csak az eső esett, így nyugodtan tudtunk beszélgetni, nem kellett attól tartanunk, valamelyikünk megfázik. Dominika végigfeküdt az ágon, és az ölembe hajtotta a fejét, így beszélgettünk egész éjjel. Kiderült, Dominika is a királyi udvarba költözik, mint udvarhölgy. A király kérte meg rá a király leányának udvarhölgye lesz. Azt is mondta neki, hogy akármikor találkozhatunk, amikor csak időnk engedi. Már hajnalodott, amikor visszaértünk az istállóhoz. Gyorsan belopóztunk a szobánkba, és imádkoztunk, hogy senki ne vegye észre, éjszaka nem voltunk a szobánkban. Ma egész nap az ő tekintetét kerestem mindenhol. Ha megpillantottam, egymásra mosolyogtunk. Másra nem is nagyon emlékszem a mai napból, csak erre. Meg arra, hogy a virág még most is a hajában volt. Vasárnap indulunk a palotába... ketten! Bence Horváth Deziré, Huszti Flóra, Kovács Bettina, Reznicsek Éva - Gloriett Általános és Sportiskola diákjai 45

46 Milyen egy igazi lovag? Talán erős, bátor, Mint a lángoló oroszlán, Mi csak támad ellentábort. Lovagi erények Ruhája fényes, csillogó? Vakító páncélján véres csata nyomai, Fájdalomtól ordító vörös És acél színei. Edzett karja ügyes és pontos? Félelem nélkül vág ellenség elébe, Halál biztonsággal Vág nyak közepébe. Talán. De egy biztos, Belül ő is ember, Ő is érez titkon, És hiába minden eltűrt fájdalom, Ő is meghal egyszer. Novák Balázs Kapocs Magyar Angol Két Tannyelvű Általános Iskola március 14. Egy apród naplója (részlet) A napom ma is a szokásos módon kezdődött. Reggeli, fegyverforgatás, a megszokott. De mégis volt valami új: Szondy György (kinek apródja volnék) félelemmel telién viselkedett ma. Minden dolog, amit tett kapkodás volt. Sietség és ijedtség jellemezte a napját. De mikor megkérdeztük, hogy mi ennek oka, csak legyintett egyet, mintha nem 46

47 lenne semmi probléma. Persze mi ezt nem hittük el, mivelhogy ismertük az urat egy jó ideje. Miután ezen túlestem, kardomat éleztem, hogy a török veszély idején majd ledőlhessek pár janicsárt, esetleg fényes s, éles fegyveremre nyársalódva hordjam a szpáhikat. Vártam már a harcot, de a társam elvette minden kedvem. Csak ennyit mondott: Ne is reménykedj, az Úr (avagy Szondy) sosem engedne minket önszántából a törökök közelibe!". Sosem gondoltam volna, hogy félteni fognak a harctól, miközben azért voltunk ott a várban, hogy katonák, daliás magyar vitézek legyünk. De a cél ezek után megváltozott március 15. A mai napon szó szerint kirángattak az ágyunkból. Mély álmunkból hideg vízzel fellocsolva keltettek, de nem értettük miért. Csakhogy a szabály az volt, hogy ne kérdezz túl gyakran. Most semelyikeink sem mert kérdezni. Két vitéz locsolt le minket, aztán Szondy elé vezettek minket. Ő csak annyit mondott, hogy meg kell tanulnunk az utolsó leckéket is, mert a pasa a várat akarja megközelíteni. Erre a szóra társammal egymásra tekintettünk s, rémület uralkodott el arcunkon. A pasa serege hatalmas és veszedelmes volt. Ekkor már kezdett elmenni a kedvem a csatázástól és kezdtem rájönni, hogy miért is óvtak minket ennyire a töröktől. Szondy tudta mit tesz, de azért még kételkedtem magamban a döntéseiben. A gyors reggeli után siettünk gyakorolni a fegyverünk használatát. Bár nekem már megvolt minden tehetségem hozzá (ahogyan a többi vitéz mondotta) társamnak még ügyetlenül állt a kard ujjai közé szorulva. E nehéz nap után nyugovóra térve még hangos ágyúzajokat hallottunk, de végül elaludtunk március 16. Az ébresztés nem változott semmit. Hideg víz, ugyanaz a két vitéz, majd Szondy Úr elé vittek. O csak megint azt mondta, hogy figyeljünk oda. Csakhogy most hozzátett valamit, aminek hallatán szemünk felcsillant: e napon nekünk kellett figyelnünk a bástyákból és nekünk kellett 47

48 jeleznünk. Mienk volt a legfontosabb feladat. Már szinte izgultunk, miközben tudhattuk, hogy ez már nem játék. Ez már nem próba, hanem valós esemény. De szerencse köszönt be hozzánk: a török sehol se volt. Szondy Úr és hada bort bontott, de persze nem ittak túl sokat. Egy pohárra még minket is meghívtak, bár az íze nem volt jó. Éjszaka mindenki horkolt, de mi a társammal a parancs ellenére még fenn voltunk. Hosszasan beszéltük a veszély okait. Aztán ledőltünk március 17. A mai napon mi keltünk magunktól, korábban, mint a többiek. Kintről zajokat, hangos, dübörgő hangokat hallottunk. A társam felébresztette Szondy Urat, míg én megnéztem a zaj okozóját. Amikor megpillantottam az okozókat szemem elkerekedett. Hát Ali pasa állott ottan seregével! Azonnal üvöltení és kiáltozni kezdtem. Társammal előkészítettük a fegyvereket, megtöltöttük az ágyúkat. Szondy lassacskán felvette páncélzatát, de sietett. Velünk mindenki üvöltözött, bár ez nem volt meglepő a veszélyben. Ide-oda futkároztunk, mígnem az egyik pillanatban azt láttuk, hogy a vár tornya dőlni kezdett. Megrémültünk, majd visszatértünk a jelenbe és tettük, amit tennünk kellett. Rajtunk kívül még 150 vitéz védte a várat, persze nem sok eséllyel. A pasa serege hatalmas volt s, mikor mi eltaláltunk egy janicsárt, addig ők 2 magyar vitézt sebesítettek meg. A helyzet egyre reménytelenebbre fordult, aztán Szondy úr minket is harcba hívott, íjat adott a kezünkbe, majd azzal gyorsan próbáltuk eltalálni az ellenséget. Pár embert megsebesítettünk, de az nem volt elég. Szondy arra utasított minket, hogy lőjünk minden törököt. Mindegyiket. Igyekeztünk eleget tenni a parancsnak, de a vészhelyzetben nem volt túl könnyű cselekedni. Aztán megpillantottunk egy szpáhit, amelyik mindegyik janicsárt leelőzve haladt előre határozott léptekkel. Bizonyára üzenetet hoz." - gondolta a társam. Én nem igazán figyeltem szavaira, hanem a törököt támadtam. Végül megtudtuk mi volt AH pasa üzenete: felszólította Szondy Urat, hogy adja meg magát. Mi ott leskelődtünk pár másodpercet s, vártuk a választ, de azt már nem hallhattuk. Bár Szondy György várkapitányt sosem olyan 48

49 embernek ismertük, aki feladja harc nélkül. A válasza tehát nem volt, de a harcnak még korántsem volt vége. Nekünk még éjjel is figyelnünk kellett, hogy másnap majd félrevonuljunk és aludjunk a csatától távol. Szondy a szívén viselte sorsunkat március 18. A pasa estére mindenkinek adott időt a pihenésre. De a magyarok nem tudtak aludni. Nem volt elég erőnk még az alváshoz sem, de másnap ugyanúgy felkeltünk. Az ostrom azonnal folytatódott. Sajnos a sérültek és halottak száma egyaránt nőtt és nőtt. Szondy Űr erőteljesen próbált kitartani, de nem bírta sokáig. Miután már csak alig 50 vitéz volt talpon Szondy György olyat tett, amitől megrémültünk: Azt mondta, hogy szedjük elő holmijainkat és utána menjünk vissza hozzá. A vár romokban állt, lángban égett, de ő ránk gondolt. Mi tettük, amit kellett és mindenünket összepakoltuk. Nem volt sok ruhánk, nem tartott sokáig. Ezután felkerestük Szondy Urat, aki vitézeit arra késztette, hogy az élelmet gyújtsák fel, a lovainkat szúrják le és mindent pusztítsanak el. Mikor társam rákérdezett csak ennyit mondott: Bármi, csak ne legyen török kezében mindez!". Átölelt minket és kiküldött minket a pasához. Ezt nem értettük s, szívem már a nyakamban dobogott ekkor. Megakar öletni? Tettünk bármi rosszat? De választ nem kaptunk. Nyakamba egy üzenetet tett, amit nem olvashattam el, de nagyon furcsán viselkedett. Minél inkább a törökök közelében voltunk, annál rosszabb lett. Ereztük a szagukat s, mellette félelmet. Egyszer csak megérkeztünk s, két janicsár elénk állt, de a pasa valamilyen török szóval eloszlatta őket. Tekintete ijesztő volt, megijedtünk. Aztán letérdelt elém és az üzenetet a láncnál fogva leemelte nyakamból. Próbáltunk kemények és erősek maradni, de igazából remegtünk. A pasa mögött álló szpáhik mosolyogtak rajtunk, de mi legszívesebben lenyilaztuk volna őket. Eközben a pasa a levelet olvasgatta. Amint a végére ért vártuk a reakciót. A férfi csak ránézett a janicsárokra és végül mondott valamit törökül. Letérdelt elénk és nyugodt hangon, törvén a magyart mondta: Szondy Uratok arra utasított engem, hogy titeket neveljelek fel." Nem így mondta, sokkal rosszabbul, de e szavakra könnyek csordultak ki szemeinkből. Társammal egymásra néztünk, majd bólintottunk egyet. Két janicsár karon ragadott minket és félrehúztak. Nem akarták, hogy lássuk, ahogyan az Urat megölik. Kedvem szerint kiáltozni akartam volna, de a társam érdekében nem 49

50 tehettem. Egy ágyúlövés után Szondy Úr halott volt, legalábbis a pasa ezt mormogta. Sínünk és fiúlétünkre megöleltük egymást. Ettől fogva már nem voltunk apródok. Már török foglyok voltunk. Mi így hittük, de a pasának más tervei voltak velünk. A vár romjai előtt a pasa eltemette Szondy György és a maradék katona maradványait. Mi is ott lehettünk a helyszínen, de korántsem volt jó látvány. Szondy Úr apánk helyett apánk volt. Most pedig a cafatait kellett néznünk, amikor a földbe ásták...az érzés borzalmas. De a pasában legalább volt ennyi tisztelet. Ezután elvitt minket Budára. Ott nem zárdába, hanem egy vári szobába rakott be minket. E nap meghatározó volt számunkra, de nem jó értelemben. Eddig a keresztény hit vezényelt, de ezek után a muzulmán hitre akartak átnevelni minket. Az érzések kavarogtak bennem, de féltem, hogy a napok során elveszítek minden emléket a múltamból március 19. Szokatlan volt, hogy nem keltett minket senki. Magunktól keltünk, jó későn. Rossz érzéseink voltak, de a szobánkból kilépni nem féltünk. Legfeljebb megszökünk." - gondoltam magamban. A szoba előtt a pasa állt. Amikor megláttuk Őt hátraestünk. Két karja a háta mögött volt és még attól is féltünk, hogy mit tarthat a kezében. Egyszer csak előhúzta kezeit és l-l szépen kötött, túl díszített füzetet tartott. Felsóhajtottunk, de nem értettük a dolgokat, írjatok le mindent, amit a régi hazátokról tudtok!" - parancsolta a férfi szigorú szemeivel. Leültetett egy asztalhoz, ahol le kellett írnunk minden emlékünket. Tartottunk tőle, hogy mire kellhet ez neki, de a parancs itt is parancs volt. Mikor megírtuk felkerestük őt s, kezébe nyomva a két füzetet visszaloholtunk a szobánkba. De onnan kirángatott minket két ember. Bedobtak minket egy szekérbe és valamiféle iskola felé vittek minket. Ott janicsárnak képezték a gyerekeket s, szerencsére nem mi voltunk egyedül magyarok. Szinte csak azok voltak ott. Először a muzulmán hitre akarták áttéríteni, de én hevesen ellenálltam. Hiszen én Istent tisztelem, nem Allahot! De a tanár elkezdett velem ordibálni és erre hallgatnom kellett. A többi fiú azt mondta, ha nem engedelmeskedem, megvernek. Az iskola végén otthonunkban sírtunk és aludtunk... 50

51 Évek elteltével 1559 áprilisa Most, hogy 15 esztendősek elmúltunk berendezkedtünk a hódoltságba. Követtük a törvényeket, s janicsárként szerepelünk a csatákban. Rossz, hogy régi hazánk ellen harcolunk, de Szondy Úrnak tervei lehettek velünk, ha azt akarta, hogy tovább éljünk. Életem nehezen folytatódott, de társam jobban viseli az életet. Én szökést tervezek, de mégis hová szökhetnék? Régi ruháim elégették, kultúrám s, beszédem már nem ilyen. Még majd gondolkozom a szökésen, de egy dolog biztos: ha valaha lesz esélyem visszavágni a töröknek, nem szalasztóm el! április 26. Naplórészletek Április huszonhat... már csak három nap és 29-én végre tizennégy éves leszek. Óriási dolog ez egy apród életében. Pár nap múlva előléptetnek fegyverhordozó apróddá. Hét éve évig Lord Armol udvarába. Nemes családban születtem, apám lovagnak szánt, így rábízott régi ismerősére és egyben barátjára, Lord Armolra. Hát így kerültem ebbe az udvarba. Apám mindig azt mondta, ha ebben az udvarban növök fel, kitanulhatom az apródok mesterségét, és ha minden jól megy, huszonegy éves koromban akár lovaggá is üthetnek. A családom nagyon büszke rám, minden hónapban eljönnek Lord Armol birtokára, eltöltenek velem és az udvar többi tagjával néhány napot. Persze három nap múlva megint találkozom velük, hiszen egy apródnak a tizennegyedik születésnapja fontos mérföldkő a lovaggá válásában, hiszen fegyverhordozó apróddá válók. Apáméit megígérték, ha fegyverhordozó leszek, vesznek nekem egy igazi, gyönyörű mintákkal díszített pajzsot. Napok óta erről álmodom. Álmomban már lovaggá ütöttek, és Lord Armol oldalán 51

52 bejártam egész Angliát. De ebből az álomból mindig felébresztett a reggeli csengő. A csengő minden egyes nap hét órakor szólal meg. A szobám rögtön a konyha mellett található, így mindig egy kiadós reggelivel kezdem a napot Mollynak, a szakácsnőnek köszönhetően, igen, nekem mindig ilyenkor kell ennem, mivel mikor Lord Armol a főuraivá!, illetve a vendégeivel eszik, akkor nekem az italt kell felszolgálnom. Reggeli után kimegyek a birtokra, megetetem az állatokat, majd bemegyek a kastélyba, és előkészítem az étkészletet a reggelihez. Étkezés alatt én töltöm a serlegekbe az innivalót, ami már reggel is bor szokott lenni. A reggeli után engem vár a tanulás. Címerelmélettel foglakozom, néha maga Lord Armol tartja nekem az órákat. Mikor húsz-huszonegy éves korom körül lovaggá ütnek, birtokolnom kell a hét lovagi készséget: lovaglást, úszást, nyilazást, vívást, sakkozást, éneklést. Lovagolni már kitűnően tudok, hétéves koromban kerültem ebbe az udvarba, de már előtte a családi birtokunkon is lovagoltam apám melleit. Sajnos úszni még nem tudok, de Lord Anno! megnyugtatott idővel majd megtanítanak arra is a birtok saját tavában. A nyilazást és a vadászatot már gyakorlom. Tegnap kint voltunk a Lorddal és a barátaival az erdőben, ahol ők megpróbáltak tanítgatni -többkevesebb sikerrel, de megnyugtattak, idővel majd megtanulom. Sakkozni a címerelmélet után szoktam, énekelni meg tudok, mindig is szerettem. Ha a Lord barátai vendégségbe jönnek vacsorára, én szórakoztatom őket az uramról szóló dalokkal. Ebéd után kimentem a Lorddal gyakorolni a holnapi lovagi tornára. Ez lesz az utolsó olyan megmérettetés, ahol csali a címert kell vinnem, a következőn már vihetem uram pajzsát, később pedig a fegyverét is. Rögtön vacsora után korán lefekszem, hiszen a lovagi torna előtt ki kell mennem az istállóba: lecsutakolni a lovat és felnyergelni. Megyek is lefeküdni április 27. Mint ahogy előző nap írtam, már hajnalban ébren voltam. A gyors és ízletes reggelivel hamar végeztem, irány az istálló. Megetettem Lord Armol lovát, Harcost, majd lecsutakoltam, felnyergeltem, és 52

53 egy órával később már indulhattunk is. Én még csak az uram címerét vihetem, de kitartás, már csak két nap és én viszem a páncélt is. Lord Armol, mint mindig remekül helytállt, én pedig hangosan próbáltam biztatni a dallommal. A nap további része persze az ünnepléssel telt, illetve uram fogadást szervezett az összes lovag számára, aki ma részt vett a versenyen. A rendezvényt a bálteremben tartották, én pedig próbáltam a legszebb serlegekkel teríteni, hiszen ilyen csak egyszer van egy hónapban. Láttam a büszkeséget Lord Armol szemében. Mikor elénekeltem neki az új dalomat majd kicsattant az örömtől. Későn feküdtem le, jókedvűen, boldogan, tudván, hogy ma nagy boldogságot szereztem az uramnak, Lord Armolnak április 28. Izgatottan ébredtem, tudván, hogy holnap már egy magasabb pozícióba lépek. Ma hagytak tovább aludni, hiszen tegnap sokáig, tartott a bál, majd segítettem a szolgáknak elpakolni a serlegeket, asztalokat. Megreggeliztem a konyhában, kimentem az állatokhoz, majd elmentem felszolgálni a reggelit. Reggeli után újabb program várt rám, írás órára mentem. Ó, ha ismernék a naplómat, biztos nem kínoznának ilyen feladatokkal! Utána végre a fegyverekről tanulhattam, ami messze a legjobb dolog a lovagságban. Az elméleti rész után következett az utolsó, fakardos harci órám. Tanítóm egy tizennyolc éves apródtól, akinek már csak pár hetet kell várnia, és lovaggá ütik. Este gyomorgörccsel feküdtem le aludni, hiszen holnap eljön a nap, amire már több mint hét éve várok április 29. Már pirkadat előtt felébredtem. Az udvart betöltötte a malacok visítása. Szegények, az én ünneplésemre koncolják fel őket. Ránéztem a kis fakardomra, mától már igazival gyakorolhatom a bajvívást. Azt hittem, hogy valami nagy ünneplés lesz, de helyette Lord Annol bejött a szobámba, kezembe nyomott egy kardot, és azt mondta: Védd magad, bitang! 53

54 Aznap apámék is megérkeztek, felköszöntöttek, és megkaptam tőlük a várva várt pajzsot, ami szebb volt, mint ahogy álmaimban elképzeltem. És akkor még hátra volt életem legszebb ajándéka. Aznap a várba neves festők érkeztek, hogy lefessék uramat. Ekkor kért meg Lord Annol, hogy álljak mellé egy festmény erejéig, mint az ő fegyverhordozó apródja. Emlékszem, azt az örömöt, amit akkor éreztem, sohasem fogom elfelejteni. Vancsok Réka - Kapocs Általános és Magyar Angol Két Tannyelvű Isk. Egy apród naplója Élétem leghosszabb éjszakája előtt állok. Holnap beteljesedik mindaz, amiért eddig éltem. Holnap, ha Urunk is úgy akarja, felöveznek, s magam is lovag leszek, mint apám és bátyáim. Ezt az éjszakát itt kell töltenem a Miasszonyunkról elnevezett templomban. Imádkoznom kellene, de folyton elkalandoznak gondolataim, s végiggondoltam életemet. Az előbb idejött Páter Michael, aki annyi éven át volt nevelőm, lelkem gondozója. S mivel én írni nem tudok, őt kértem meg, hogy írja le mindazt, ami velem történt. Szeretném, ha egyszer leendő gyermekeim megismernék ifjúi életen történetét, s magam sem szeretném elfelejteni ezeket a tanulságos éveket. Túl vagyok a fürdőn, testem megtisztult már, meggyóntam már, így készülök arra, hogy holnap reggel Krisztus Urunk áldott Testéi magamhoz vehessem. így, testben és lélekben megtisztulva várom a holnapi napot, amikor Apámuram, s hőn szeretett Édesanyám vágya is beteljesülhet. Istenem, ha Szüleimre gondolok, még mindig fáj, amikor Édesanyám csókokkal borította arcom, láttam, ahogy könnyeivel küszködött, s mosolyogva bátorított, és intett, hogy mindig viselkedjem úgy, mintha ő látna. Apám kissé ingerülten próbált kiszabadítani kezei közül. Szigorúan intett, hogy ne hozzak szégyent családunkra. Akkor föl se fogtam, mi történik velem. Kicsit pityeregtem, de bátyám barackot nyomott a fejem búbjára, és azt mondta, érdekes, szép élet vár rám. Nővérem egy kicsi szentképpel lepett meg, amely Szent Györgyöt, a lovagok védőszentjét ábrázolta. Azzal búcsúzott, hogy imádkozni fog a szenthez, hogy ő védelmezzen. Fájt tőle elbúcsúznom, hiszen ő állt a legközelebb hozzám. 54

55 Aztán nem volt sok időm búslakodni. Másnap apám barátjának udvarába kerültem. Kedvesek voltak velem, mégis végigsírtam az első éjszakát. Az idősebb fiúk ki is csúfoltak, de volt ott egy szelíd, szőke fiú, akivel összebarátkoztunk. Máig ő a legjobb barátom. Másnap cl is kezdődött a képzés. Kezdetben az úrnő szolgálatában álltunk. 0 nagyon kedves volt hozzánk, hiszen nemrég szakadt el saját fiától, és gyakran mondta, reméli, hogy vele is jól bánnak. Megtanultuk, hogyan kell az udvarban forgolódni, teríteni, étkezni. Hangszereken játszani, s talán nem tűnök nagyképűnek, de a lanttal ügyesen bánok. Később Tamás úr mellett elsajátítottuk, amit egy lovagnak a vadászaton, a lovagi tornákon, a habomban kell tudnia. Nekem a lovaglás nem jelentett problémát, hiszen otthon apám mindig fölvett a nyergébe. Azt hiszem, előbb tudtam lovagolni, mint járni. Mióta az eszemet tudom, sokat voltam az istállóban. Nagyon szeretem a lovakat, minden mozdulatukat értem. Úszni nehezebben tanultam meg. Pedig otthon is le-lejártunk a folyóra, de én kicsit féltem a víztől, íjjal - nyíllal ma már jól bánok, pedig sok gyötrelem, csúfolódás, könny járt vele. Ma már egyformán használom a jobb és a bal kezemet a kardforgatásnál, ez sem ment könnyen. Amikor a buzogány használatát tanultuk, súlyosan megsebesültem. Több hétig nyomtam az ágyat. De aztán volt hasznom is belőle, mert amíg lábadoztam, hazaküldtek Édesanyámhoz. Ő úgy ápolt, mint kicsi koromban. Egy ideig jól is esett, de aztán már vonzott a katonaélet, s magam kértem, hogy visszamehessek Tamás úr udvarába. e másképp alakult az cici. Még Tamás úrnál egy vadászat alkalmával felfigyelt rám egy vendége, a király főpohárnoka. Azt kérte, hadd menjek vele. Szeretné, ha az ö sólymaival foglalkoznék. Akkor nem mentem, de a betegségem után apám újra találkozott vele, s úgy látta, jót fog ez tenni nekem, így is lett, de kevés időt tölthettem a sólymokkal, mert háborúba indultunk. S én, már mint a gróf fegyvernöke, kísértem őt. Vittem és tisztítottam a fegyvereit, segítettem az öltözködésnél. Egy alkalommal megsebesült a lova, s én átengedtem neki saját lovamat. Akkor azt hittem, itt a vég, de a gróf néhány perc múlva visszatért, kirántott engem az ellenség gyűrűjéből, tőlük szerzett nekem lovat. Megmentette az életemet. Ekkor értettem meg, mit jelent a hűség, amely bennünket összeköt. Mielőtt végiggondoltam életemet, elálmosodtam. De tudom, ezt az éjszakát át kell virrasztanom. Most már könnyebb lesz. Hiszen 55

56 mindent, amit eddig megéltem, ez a cél éltetett. Remélem, jó alattvalója leszek Felséges Urunknak, beváltom szüleim reményét. Ha az Úr engedi, szép családom lesz, gyermekeim, akik követnek majd, mint ahogy én követtem atyámat. Hiszen atyám házában már évek óta ott nevelkedik menyasszonyom. Holnap vele is találkozhatom majd. S a lovagi tornán talán már az ő kendőjét tűzhetem sisakomhoz... Vagy az életemet adom egy nemes célért. Most összeszedem magam, és imádkozom. Hogy az Úr adjon erőt, hogy fegyveremmel Öt és a gyengéket védelmezzem. Hogy méltó legyek majd a kardhoz és sarkantyúhoz, amelyet holnap kapok. Köszönöm, Páter, hogy meghallgattál, és lejegyezted... Csapó Dániel, Mazug Martin, Pálinkás Alexandra, Szabó Kinga Kondor Béla Általános Iskola Lovag szép szó. Nincs Hozzá hasonló. Apródból lett,. Keletkezett. Kemény munka. Nehéz torna, Nem a boltban vásárolta! Ha valaki rá gondol A csata jut eszébe, S kardot fog a kezébe. Győztes a csata. Győzött a haza! Lovag Vojtár Gréta - Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 56

57 Lovaghimnusz Oly bátrak, s hősiesek ők, Mint amennyire a kutya, lerágja a csontról a velőt. A szegényeket védelmezik, S az ellenséget megölik. Gyerekeket, asszonyokat is szeretnek, Mint amikor a szív egy dobbanással megrezzen. Oltalmazzák Istent, Jézus az ő uruk. Parancsot nem kell itt osztani, mert ők mondják: Ugrunk. Ha sárkány jő, ha gaztevő oson, Mindenkinek kiosztanak egy-két pofont. S ha bajba kerül a falu, s jő a végítélet Nem adják fel egyhamar amit mindig elérnek. Géró Bettina, Németh Cintia, Bagoly Dániel, Fehér Martin - Vajk-sziget Általános Iskola Ha meglátja ellenségét, Ki hazáját ostromolná, Előkapja fegyverzetét, S tüstént lecsap rá. A lovag A bosszú lángja mi szívében lobog. Kedve lenne ölni, hiszen az ellenség össze-vissza forog. A gyerekeket, öregeket megvédi élete árán is, Hiszen a szíve olyan mint a márvány is. Napfény csillan vértezetén, Ősi korok letűnő egén. Megmenti úrhölgyét ki a halálból jönne vissza, De azért a bort sem utasítja vissza. Tingyela Stefánia, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panka/ Vincze Heni - Vajk-sziget Általános Iskola 57

58 Ha a lovag harcol, Kegyelmet nem ismer, Ha hazáját védi, Soha nem adja fel. Látja az ellenség Bátor közeledtét, Páncélján csillanó Nap gyönyörű fényét. Riadót fúvat A szép trombitával, Seregével együtt Megindul nagy bátran, Hull már az ellenség Merre csak suhintja Gyönyörű szép kardját, S közben kiáltja: Nincsen annyi lény Ezen a világon, Kit e hős lovag Meg ne állítson. Akármerre mégy is, Rút, gaz ellenség, Én úgy is megöllek, Bárhol is rejtőznél. Felugrik lovára, Mintha csak vágtázna, Szélsebesen indul Dicső útjára. A lovagok dala Vágtat a királyhoz, Kinek már leánya Ott várja, s végül Karjaiba zárja. Tingyela Stefánia, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panka/ Vincze Heni - Vajk-sziget Általános Iskola 58

59 Címerek, pajzsok A pályamunkákat készítették: Mérei Richárd, Pethő Dániel, Makkai József, Mészáros Ákos Vajk-sziget Általános Iskola Kovács Borbála, Pindák Bernadett, Orgován Kristóf, Fülöp Hargita Kandó Téri Általános Iskola Jámbor Barbara, Tolnai Kitti, Fekete Luca, Gáspár Erik Vajk-sziget Általános Iskola Tingyela Stefáni, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panna, Vincze Henriett Vajk-sziget Általános Iskola Szászfai Diána, Pécs Julianna, Molnos Anna, Molnos Kata Bókay Árpád Általános Iskola Szabó Orsolya, Hervai Nikolett, Angyal Tamara, Vancsok Réka Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Novák Balázs, Kemenesi Orsolya, Virág Inez, Kalmár Nikoletta Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Horváth Deziré, Huszti Flóra, Kovács Bettina, Reznicsek Éva Gloriett Általános és Sportiskola Csapó Dániel, Mazug Martin, Pálinkás Alexandra, Szabó Kinga Kondor Béla Általános Iskola Laskai Bence, Kalas Alex, Füzes Gergely, Gergely Zsolt Csontváry K. T. Általános Iskola Kollár Dóra, Farkas Eszter, Zsíros Natália, Dénes Enikő Bókay Árpád Általános Iskola Csatlós Botond, Kelemen Marcell, Kósa Máté, Pesti Zalán Kandó Téri Általános Iskola Ungvári Gergő, Vargha Csongor, Hegyi Krisztián, Szabó Imre Kastélydombi Általános Iskola Farkas Enikő, Váradi Virág, Dorogi Vivien, Nehéz Viktória Bókay Árpád Általános Iskola Berényi Petra, Bolgár Kata, Molnár Éva, Orgován Patrik Kandó Téri Általános Iskola Igonda Viktória, Banga Zsófia, Jónás Karolina, Botlik Laura, Győrgydeák Mónika Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Tudósítások lovagi tornákról Lovagi tornán Végre eljött a várva várt nap! Újra lovagi tornára kísérhettem az uramat, aki nem más, mint a Fehér Lovag. A várba büszkén belovagoltunk, elől fehér csataménjén csillogó páncélzatban az uram. Rögtön jelentkeztünk a heroldnál, aki be fogja mutatni, el fogja mondani a hős vitéz tetteit, címeit, és mi is meg fogjuk tudni a lelátón ülők hölgyek és urak nevét. A várban hatalmas nyüzsgés fogadott, látszott, hogy ez egy rangos torna lesz. Úgy hallottam, hogy már a király és kísérete is megérkezett. Holnap pedig az Uram megmutathatja harcok során szerzett rátermettségét félelmes hírének megfelelően, és mindenki láthatja a harcok során megszerzett fegyverforgatását, mellyel dicsőséget szerzett a királynak. Vajon itt van-e a Hölgy, akinek az Uram felajánlja győzelmét? Még nem tudom, de holnap a küzdőtéren kiderül számomra is, amikor a herold felsorolja a vendégeket. Csillogó napsütésre ébredtünk, elvégeztem a feladataimat, majd az Uram mögött vártam a viadal kezdetét. Milyen színes, fenséges a felvonuló lovagok látványa! Az Uram persze a legkülönb. Büszkén üli meg lovát, páncélján tükröződik a nap fénye. Nagyon jó, hogy minden harcos sisakján, vagy ruháján saját készítésű minta van, mert meg sem tudnánk különböztetni őket egymástól. Ma a király nem vesz részt a tornán, pedig szívesen megnézném, hogyan tud harcolni. Azt hallottam, hogy még nem akadt legyőzőre, és dicsőség a része annak a lovagnak, aki ellen kiáll. A herold hangosan mutatja be a résztvevő lovagokat. Én nézem a lelátón ülő királyt, az őt körülvevő hölgyeket, de csak azt látom, hogy egy-egy lovag bemutatása után egymás felé hajolva beszélnek egymással. Vajon melyik hölgy ítélkezhet a győztes és a vesztes felett? Lesz-e most is élethalál küzdelem? Ó, biztosan! Már látom az első párbaj résztvevőit, amint lándzsát szegeznek. Most! Egymás felé vágtat a két harcos, de egyikük mindjárt a porban fog feküdni. Már szaladnak is csatlósai a Kék Lovagnak, aki meg sem tud mozdulni a földön, a Piros Lovag pedig büszkén int a lelátó felé. Akkor nem fog így integetni, amikor Uram sújt le rá. S eljött a pillanat! Még levegőt is alig veszek, izgatottan nézem, ahogy az Uram megindítja a 66

67 vágtát! Kezében rezzenetlen a lándzsa. Összecsap a Piros Lovaggal, aki máris a földön találja magát. Látszik, súlyos a sérülése. Az Uram pedig várja, következő ellenfelét. Elfáradtam a torna végére, Uramon azonban nem látszik a több órás küzdelem után sem, hogy pihenésre vágyna. Teljes megelégedettséggel vette tudomásul szíve hölgyének felajánlott győzelmének díját. A király is fogadta, beszélhetett vele. Igazán szép nap volt a mai, a vesztesektől is megkaptuk a fegyvereiket, páncéljukat, sőt még váltságdíjat is szerzett az Uram. Ma mulatunk! A holnappal nem törődünk, mert vagy a harcmezőn vagy egy újabb halálos párbajban kell küzdeni. S én boldogan tanulok Uramtól, s egyszer majd én is hírnevet szerzek magamnak. Pesti Zalán - Kandó Téri Általános Iskola Szép, fényes nap aranylón ragyog, Megcsillan az ezüst páncélon. Hírül adom néktek, lovagok: Nagy párbajra készül Uratok. Ének a lovagi tornáról Ő lándzsát tör a Sötét Lovaggal! Legyőzve őt, nincs nála jobb a harcban. Nem fél ő, bátran mond hősi imát. Hűséges, hite, mint a vár, szilárd. Zúg a tömeg, ki lesz a legjobb vitéz. Ki lesz a győztes, kié lesz a babér? A Szürke lovag a fekete lován, A győzelem az övé lesz a tornán! Királya és népe ünnepelnek: vivát! A bajnok: a hős Szürke lovagjuk, vivát! A lovag büszkén és némán fejét hajtja, Köszönti királyát, hűségét ajánlja. Fülöp Hargita és Kovács Borbála - Kandó Téri Általános Iskola 67

68 Tudósítás Üdvözöljük kedves nézőinket a visegrádi várból, ahol ma tartják a lovagi tornát. A lovagok kardvívásban, lovaglásban, íjászatban mérik össze erejüket és ügyességüket, hogy bebizonyítsák célzó és bajvívó tudományukat. Először az íjászat következik. Közel harmincan próbálják lehető legpontosabban eltalálni a szalmakupacra festett céltáblát. Érezni a levegőben az izgalmat! Felharsan a trombitaszó, és a nyilak egyszerre repülnek el. Egy-kettő kissé túlment a célon. A bírák most értékelik a találatokat. Megvan a győztes! Megkérdezzük: - Mit érzett, mikor a húrt elhagyta a vessző? - Remegett a kezem, azt hittem, túl rövid lesz a távolság. De hála Istennek, nem így történt. Most következik a dárdahajítás. A versenyzők most egymás után állnak az alapvonalhoz. Szinte röpködnek a méterek. Huszonöt harminc harminckettő Végül az utolsó lovag következik. Nekifut, és teljes erejét beleadja a hajításba. Negyvenhét méter! Megszerezte a győzelmet! Megkérdezzük tőle: - Más versenyszámban is indul? - Igen, kardvívásban. Remélem, az is így sikerül. Máris itt az újabb próba, a lándzsatörés. A lovag célja, hogy kiüsse ellenfelét a nyeregből, vagy eltörje a lándzsáját. Most következik az, amit a legjobban vártak. A kardvívás. A feszültséget tapintani lehetne a levegőben. A közönség is néma csendben várja a fejleményeket. Mikor az első két lovag a küzdőtérre lép, a tömeg ujjongani kezd. Összesen tizenhatan mérik össze erejüket. Minden csatából a győztes harcol tovább a másik győztessel. A lelátó soraiban minden ember, legyen az ifjú vagy öreg, feszülten figyeli az eseményeket. És most kezdődik az utolsó párharc! A küzdő felek egyike a dárdahajítás győztese, ellenfele az, aki a az íjászatban jeleskedett. Pendül az acél, kemény a küzdelem. A dárdahajítás bajnokáé a győzelem! Kezdődhet az ünnepélyes ceremónia és a mulatság, ahogy a lovagi torna utolsó napján szokás. Jónás Klaudia Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 68

69 Közvetítés a lovagi tornáról Kedves nézőink! Részesei lehetnek egy lovagi tornának. Ezen a rendezvényen feldíszített, felszerelt lovak és harcias lovasok lesznek. Van két lovagunk: a kék Sir Smith és a piros Sir Taylor. Sir Smith lovának két oldalán díszes kék köpeny van, fején lófej formájú páncél, ami megvédi a hegyes, hosszú rúdtól. Sir Taylor-nál ugyanez, csak a köpeny piros, és a páncél díszesebb, cifrább. Kezdődjék hát a torna! Sir Smith egy kb. 3 méteres rudat fog, aminek az alapszíne kék, és fehér spirál van rajta. Sir Taylornak is, de neki piros az alapszíne. Sir Taylor lova prüszköl egyet, és megindul. Sir Smith is megindul Sir Taylorral szembe, hihetetlen gyorsasággal. A rúd kb. 1,5 méterrel van Sir Taylortól. Sir Taylor leesik a lóról, Sir Smith pedig örül a jelennek. A piros köpenyes lónak nem lett baja, de lovasának, Sir Taylornak igen. Ezzel be is fejeződött a viadal sir Smith győzelmével és Sir Taylor vereségével. Mondhatom, izgalmas lovagi torna volt a mai! Törő Márton - Vajk-sziget Általános Iskola Hajrá lovagok, Csatára fel! Az eskütétel: Harcolni kell. Az, aki győz, Dicsőségben úszik, Aki veszít, Csöndben elkúszik. Lovagok Vágtázó paripán Csörren a páncél. Diadalt ülni, Ez ám a cél.! Reich Fanni Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 69

70 Lovagi torna Igazságos Mátyás királyunk parancsára elregélem nektek, hogyan esett meg a visegrádi várban megrendezett lovagi torna. Az Úr évének augusztus havában összecsapott Vitéz Sebők István és az itáliai Lorenzo Leonardo lovag. A torna fellobogózott, pazarul díszített helyszínén megjelent királyunk, Mátyás, valamint hitvese, udvartartásuk és a nép. A királyi pár helyet foglalt a lelátón. A két bajnok és apródjaik bevonultak a párviadal helyszínére. Lorenzo lovag fekete tollas sisakba, csillogó ezüstvértbe öltözött. Apródjai felsegítették éjfekete lovára. Sebők uram ezen alkalommal fehér tollas sisakot és aranykereszttel díszített páncélt viselt. Fegyverhordozói pej lován vezették ki a küzdőtérre. A bajvívó vitézek pajzsát családi címerük ékesítette. A két bajnok feszülten figyelte egymást, tapintható volt az izgalom. A lovagi torna bírája megadta a jelet, a harsonák felzengtek, és kezdetét vette a viadal. Először dárdával rontottak egymásra. Az összecsapás erejétől a földre zuhantak. A hölgyek sikítoztak, a nép felszisszent. Lorenzo azonnal felpattant, kivonta fénylő kardját, és Sebők vitézre támadt. A még földön fekvő lovag hárította az itáliai csapását, majd kissé támolyogva fölállt. Lorenzo második szúrása már felkészülten érte a magyar vitézt. Sebők uram nagyszerű csellel földre kényszerítette ellenfelét. A kard lesújtott, és Sebők uram győzedelmeskedett, így elnyerte Lorenzo páncélzatát és fegyvereit. Nemes küzdelem volt, a győztest tapssal jutalmazta a közönség. Királyunk Pazar lakomára hívta mindkét lovagot, és jutalmat adott a győztesnek. A bajnokok tiszteletére adott lakomán dalnokok, táncosok és udvari bolondok szórakoztatták a megjelenteket. Kelt az Úr évének május havában. Csatlós Csaba Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 70

71 Képek a vetélkedőről 71

72 72

73 73

74 Képek a gálaműsorból 74

75 Tartalomjegyzék: A pályaműveket készítő diákok iskolái: 3 Akik a pályaművek elkészítését segítették Az olvasóhoz 4 Válogatás korábbi évek pályamunkáiból Honfoglaló őseinkre emlékező diákalkotások 6 Az ókori görög kultúra ihlette pályaművek 12 Makettek Századok szárnyán Múltidéző vetélkedő a lovagkorról Pályázatok 22 Toldi teszt 23 Makettek 26 Irodalmi alkotások 38 Címerek, pajzsok 56 Tudósítások 66 Képek a vetélkedőről 71 Képek a Gálaműsorból 74 75

A KÖZÉPKORI LOVAGI NEVELTETÉS KIALAKULÁSA. Szabó Gergely Valentin

A KÖZÉPKORI LOVAGI NEVELTETÉS KIALAKULÁSA. Szabó Gergely Valentin A KÖZÉPKORI LOVAGI NEVELTETÉS KIALAKULÁSA Szabó Gergely Valentin 2014 1 A KÖZÉPKORI LOVAGI NEVELTETÉS KIALAKULÁSA A letűnt római kor után, Európa lassan sötétségbe borult. A császári, királyi trónokon

Részletesebben

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa II. évfolyam 3. szám (4. szám). 2007. november Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa Cím: Hernádi Tájház 2376 Hernád, Fô út 124., tel.: 06-29-374-125 E-mail: orokseg_egyesulet@hernad.hu,

Részletesebben

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László Nyári élmények 2014 Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető 15.092 Lajosmizse 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva:

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: Kiss Gábor MINDEN ÉVBEN Minden évben újra Áldásával betér minden házba Végigmegy az úton minket megtalálva. Hangja rejtelem, titokban létezik, Szent kezét ismerem,

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Kezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor a korai cseresznyével

Fasori Hírmondó. Kezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor a korai cseresznyével Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2015/1. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Fény és gyümölcs Kezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor

Részletesebben

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári:

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári: Az Ipolyszakállosi Alapiskola és Óvoda lapja 2011. február www.zsipelsokolec.edu.sk www.zsipelsokolec.edupage.org A TARTALOMBÓL: VIA NOVA beiratkozási körút iskolaérettség sikereink interjúk pedagógusainkkal

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

Poszterünkön Szilágyi Csaba úszó Lesz ismét Szúcs Imre Versmondó Verseny. 68. évf., 2014. IX. 18., 26. szám. Ára 50 dinár

Poszterünkön Szilágyi Csaba úszó Lesz ismét Szúcs Imre Versmondó Verseny. 68. évf., 2014. IX. 18., 26. szám. Ára 50 dinár 68. évf., 2014. IX. 18., 26. szám Ára 50 dinár Poszterünkön Szilágyi Csaba úszó Lesz ismét Szúcs Imre Versmondó Verseny Az idén is lesz Szűcs Imre Versmondó Verseny Tavaly azt ígértük: lesz folytatás,

Részletesebben

Könyvbemutató. Előszó

Könyvbemutató. Előszó Könyvbemutató Előszó Minden olvasmány egy magot hagy hátra, amely kicsirázik. /Renard/ Czirmayné Kocsis Róza PEDAGÓ- GUSKÉNT mintegy másfél évtizedet töltött el Rákóczifalván. Martfűn élt ez alatt az idő

Részletesebben

XIII. évfolyam 2. szám 2011. december

XIII. évfolyam 2. szám 2011. december Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájak lapja XIII. évfolyam 2. szám 2011. december Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2011. NOVEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 4 Hitélet... 10 Múltidéz õ... 14 Gyermeksarok...

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja ŐSZ EGER FÖLÖTT

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja ŐSZ EGER FÖLÖTT VIII. évf. 3. sz. 2001. VENI SANCTE EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja ŐSZ EGER FÖLÖTT Halk ősz surran

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre. Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást,

Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre. Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást, A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2011. március-április Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást, Vonatot

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október

XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola lapja XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül

Részletesebben

BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET:

BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: 68. évf., 2014. IV. 3., ára 50 dinár 12 BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: Dudás Nikolett Ha megérint a vers Ismerjük meg tehetségeinket: Dudás Nikolett Kistehetségeket, igéretes tehetségeket és kiváló tehetségeket

Részletesebben

Nyelvkönyvek látássérültek számára

Nyelvkönyvek látássérültek számára 1 Tartalom Közlemény... 2 Nyelvkönyvek látássérültek számára... 3 Könnyebb irodalomhoz jutás látássérülteknek... 4 Gördül a függöny... 5 Érezd magad otthon!... 10 Bothmer táborban jártam... 13 ICC 2013...

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Hévízgyörki HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29. XVIII. évfolyam 3. szám 2009. augusztus. Drága jegy helyett ingyenes belépő

HÍRMONDÓ. Hévízgyörki HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29. XVIII. évfolyam 3. szám 2009. augusztus. Drága jegy helyett ingyenes belépő Hévízgyörki HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 3. szám 2009. augusztus INGYENES A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29 Drága jegy helyett ingyenes belépő Gyerekek beszélgetnek

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JANUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 3 Hitélet... 6 Múltidéz õ... 10 Mezõgazdaság... 12

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2015. június A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja XI. évfolyam 6. szám 2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2013. szeptember A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja IX. évfolyam 8-9. szám 2013/2014: AZ ÉRTÉKEK ÉVE Igazgató úr tanévzáró logikai és tanévnyitó memória feladványa:

Részletesebben

Letette az esküt az új testület

Letette az esküt az új testület Letette az esküt az új testület Az öt évre megválasztott testület október 22-én tartotta alakuló ülését. Kovács Zsolt Vilmos polgármester, aki második ciklusát kezdi, és a megválasztott képviselők - Módenszieder

Részletesebben

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám Ára: 70Ft A 2004-2005-ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja E számunk tartalmából: József Attila:

Részletesebben

62. évf., 2008. III. 6., ára 50 dinár. Köszöntünk minden nőt! Jó Pajtás

62. évf., 2008. III. 6., ára 50 dinár. Köszöntünk minden nőt! Jó Pajtás 62. évf., 2008. III. 6., ára 50 dinár 9 Köszöntünk minden nőt! 2 A jövő heti címoldala és posztere A hét fotója a ezt az óriáspatkányt nálunk fogták volna, bizony, komoly okunk Hlenne az aggodalomra. Nálunk

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent A Fráter György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent Talentum 2009. ősz - advent Talentum Laudetur Jesus Christus! MI ÚJSÁG? Mi újság? - kérdezik sokan mostanában, furcsa módon többen, mint

Részletesebben