AZ IDÉZŐ MONDAT HELYÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IDÉZŐ MONDAT HELYÉRŐL"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS DR. SOPRONI ANDRÁS AZ IDÉZŐ MONDAT HELYÉRŐL Az alábbi írás műhelytanulmány, melyben fordítói gyakorlatom során szerzett tapasztalataimat igyekszem összefoglalni. A két mű, melynek fordítása során rendszeresen gyűjtöttem a témába vágó példákat, Cornelius Ryan: The Last Battle, Berlin, 1945 (A berlini csata, Corvina, 1999) és Larry Collins-Dominique Lapellierre: Freedom at Midnight (Szabadság éjfélkor, Corvina, 2001). Mindkét könyv jellegzetessége, hogy a szerzők publicisztikai módszerekkel tárják fel a témaként választott történelmi esemény, a berlini csata, illetve India és Pakisztán függetlenné válása történetét, és ehhez bőségesen idéznek dokumentumokat és személyeket. Fordítás közben felfigyeltem rá, milyen gyakran érzem úgy, hogy az idézetet tálaló mondatokat át kell helyeznem a mondat vagy a bekezdés egy másik pontjára. Az idézés voltaképpen olyan kötőszó nélküli tárgyi alárendelt mellékmondat, melynek főmondatában az állítmány szerepét beszédaktust kifejező - esetleg ezt helyettesítő más jelentésű - ige tölti be. Például: 1. Nem kérek a levesből - mondja, kiáltja, tiltakozik stb. János; 2. Nem kérek a levesből - áll fel az asztal mellől János. Az alábbiakban az idéző mondat elhelyezkedését fogom vizsgálni. A jelenséggel magyar-német, német-magyar, francia-magyar és orosz-magyar példák felsorakoztatásával röviden foglalkozik Klaudy 1994, az Idéző mondat áthelyezhetőségéről szóló fejezete. A kétségkívül igaz, bár szükségképpen lakonikus konklúzió szerint: Az idéző mondategység gyakran megszakítja az idézett mondatot. Ha a fordítók ezt valamilyen okból nem akarják, vagy nem tudják megcsinálni, az idéző mondategységet áthelyezhetik az idézet elé vagy mögé. (355) Lényegében ugyanezt tartalmazza Klaudy-Salánki azzal a kiegészítéssel, hogy a megszakítási lehetőségek különbségei miatt a fordítók gyakran teljesen megszüntetik a megszakításokat a fordításban. (147) Felhívják a szerzők a figyelmet, hogy a kötelező szórendi műveletek befolyásolják a fakultatív szórendi műveleteket is, továbbá arra, hogy az áthelyezéseket sokszor a fordító egyéni ízlésével lehet csupán magyarázni. Ez a fordító játéktere, ez a fordítói szabadság tartománya. Fordítás közben a fordító nemcsak látja a szöveget, hanem hallja is.

2 Számára a szövegnek van egy»belső dallama«, és ezt a belső dallamot követi különböző szórendi lehetőségek közötti választáskor. (148) Az angol-magyar fordítási irány nehézségeinek megértéséhez érdemes nagy számú példán, részletesen megvizsgálni a két nyelv grammatikai és stiláris sajátosságait, ezek azonban roppant szerteágazók, így ehelyütt csupán néhány olyan esettel szeretnék foglalkozni, amelyek sajátosságaiknál fogva nehézséget okozhatnak a fordítónak. Az idéző mondat mindkét nyelvben elhelyezkedhet az idézet előtt (A), az idézet után (B), valamint az idézetet megszakítva (C), ezen belül mondathatáron (C 1 ), tagmondathatáron (C 2 ) és nem tagmondathatáron (C 3 ). A nem bal oldali helyzet mindkét nyelvben szinte kizárólag az írott nyelv sajátja, élőszóban csak ritkán fordul elő. Az írott nyelvben viszont általában van választási lehetőség, hogy az idéző mondat balra, beékelt helyzetbe, vagy jobbra kerüljön, de hogy a választás milyen szabályok szerint történik, nemigen lehet meghatározni. Az alábbiakban néhány olyan esetet szeretnék megvizsgálni, amelyek a fordítás szempontjából nehézséget jelenthetnek. A) Az idéző mondat az idézet előtt áll. Valószínű, hogy a bal oldalon álló idéző mondat az angolban gyakoribb, mint a magyarban. Gyakran kerül a bal oldalra az idéző mondat a megszólalás előzményeit kifejező mellékmondat, vagy a körülményeit kifejező határozó után: 1. Eva Braun embraced the secretary and said: Give my greetings to Munich and take my fur coat as a memory - I always liked well-dressed people. (Ryan, 370) 2. Taking Nehru to the door, Mountbatten told him: Mr. Nehru, I want you to regard me not as the last British Viceroy winding up the Raj, but as the first to lead the way to a new India. (Collins-Lapellierre, 109) 3. With a gleeful smile, he whispered: I think I ve turned the tide. (Collins- Lapellierre, 117) Jellegzetes példa, ha a beszélő nem első megszólaló. 4. Where s my German guard, Charlie Gumbach? he asked. Somebody said, He s on his way to the POW camp. (Ryan, 380) A két nyelv közötti jellegzetes különbség, hogy a magyarban a bal oldalon álló idéző mondatban csaknem mindig szükség van valamilyen előre utaló elemre. Ez lehet mutató névmás (20), határozószó (21), a cselekvés kezdetét vagy befejezettségét érzékeltető igekötő (22), a mint kötőszó (23):

3 5. János azt kérdezte: Hány óra van? 6. János így szólt: Most már mehetünk. 7. János megkérdezte: Hány óra van? 8. Mint mondta, a csata hatkor kezdődik. Ezek közül csak az utóbbinak van angol megfelelője: As he said. Az ilyen előre utaló elemek hangsúlyosak, ezért fordítás közben ennek figyelembe vételével illeszthetők csak be a magyar szövegbe, és ez egyik korlátja annak, hogy a bal oldalon álló angol idéző mondatot a fordítás során megtartsuk a bal oldalon. B) Az idéző mondat az idézet után áll. Az idézettől jobbra elhelyezkedő mondat mindkét nyelvben az írott stílusra jellemző. A fordítás szempontjából figyelemre méltó a jobb oldalon álló idéző mondat szórendje. Ez általában egyenes, de előfordul a fordított szórend is. Az alábbi regényrészletben az író felváltva használja az egyenes és a fordított szórendet. Ha páronként (46-47; 48-49) összehasonlítjuk az alábbi mondatokat, azt látjuk, hogy a kétféle szórend teljesen azonos értékű, és váltakozó alkalmazásuk a változatosság egy eszköze lehet. 9. Faith, you re right interposed the Major. 10. And Muryan Squeer, sure enough the Major whispered. 11. And Muryan Squeer, Dobblin said the lady, with calm superiority. 12. You fond my cheque all right at the agent s? George said, with a knowing air. (Vanity Fair, 375) A magyarban a jobb oldali idéző mondat szórendje mindig PS, nyilvánvaló tehát, hogy az angol egyenes szórendet a fordításban meg kell fordítani. C) Az idéző mondat beékelődik az idézetbe. A legtöbb gondot a beékelődő idéző mondat okozza, mégpedig ennek is az a változata, amely nem mondat- vagy tagmondathatáron ékelődik be. A beékelődés mindkét nyelvben hangsúlyossá teszi a beékelődés előtti elemet, de - talán mert a magyarban ez a szerkezet lényegesen ritkább, mint az angolban - a magyarban ez a hangsúly erősebb. Mivel pedig olyan helyre is kerülhet - pl. segédige és főige közé -, aminek a magyarban egyszerűen nincs megfelelője, a fordítás sokszor elkerülhetetlenül az idéző mondat áthelyezésével jár.

4 Az alábbi példákban az idéző mondat a mondat különböző pontjain ékelődik be. Az alanyi szintagma és az állítmány közé: 13. The Prime Minister and his Chiefs of Staff, he declared, opposed»anvil«[the invasion of Southern France] (Ryan, 161) Különösen érdekes az alábbi példa, amelyben az alany és az állítmány közé beékelődő idéző mondat egy kilenc szóból álló alárendelő összetett mondat. 14. Winston, Attlee had told Mountbatten when asking him to see Churchill, holds the key in England. Neither I nor any of my government could possibly persuade him, gut he s fond of you. He trusts you. You have a chance. (Collins-Lapellierre, 188) Külön csoportot képeznek azok a mondatok, amelyben a létigével kifejezett állítmánynak kiegészítője van: 15. The attack, he said, is a massacree. (Ryan, 149) 16. The single objective, they said, should be quick and complete victory. (Ryan, 162) Az alanyi rész lehet egyetlen mutató névmás: 17. That, he promised the Viceroy, would be the case in India. (Collins- Lapellierre, 130) Még arra is van példa, hogy az idéző mondat a kérdő mondatban az alanyi kérdőszó és az állítmány közé kerül: 18. Who, barked Guderina, has misled you about them? (Ryan, 151) Előfordul az idéző mondat az állítmány és kiegészítője (Complement) között: 19. It was said Weltlinger, unbelieveble. (Ryan, 342) 20. Their arguments became, the Viceroy would later recall, an amusing and rather tragic game of round and round the mulberry bush. (Collins- Lapellierre, 130) Az idéző mondat kerülhet a mondat elejére tett időhatározó (90-91) vagy helyhatározó (92) után. 21. Immediately, Siegmund said, people became very kind to us. (Ryan, 342)

5 22. Again and again, he yelled, forts have fulfilled their purpose throughout the war. (Ryan, 185) 23. Behind a table loaded with maps, Weidling wrote, sat the Führer of the Reich. (Ryan, 329) Előfordul olyan példa is, ahol kérdőmondatban az idéző mondat a határozóra kérdő szó és az állítmány közé kerül: 24. How often, he reflected, had Britain celebrated the triumphs of empire along its course. (Collins-Lapellierre, 7) 25. Why, Speer asked, should everything be destroyed with Germany even now defeated? (Ryan, 259) 26. Exactly when, he demanded of the Führer, do you intend to evacuate the Courland army? (Ryan, 151) Az idéző mondat elhelyezkedhet az állítmányi rész és a tőle jobbra álló határozói bővítmény között, mégpedig olyan esetben is, amikor a határozó vonzatként működő elöljárószavas kifejezés. 27. We were drunk Siegmund said, with happiness and joy. (Ryan, 342) 28. I must adhere it said, to my deceision about Ninth Army passing to Bradley s command. (Ryan, 127) Beékelődhet az idéző mondat a kötőszó és a mondat közé. 29. If, warned Montgomery, we attempt a compromise solution and split our maintenance resources so that neither thrust is full-blooded, we will prolong the war. (Ryan, 130) Van példa arra is, hogy az idéző mondat a segédige és a főige közé ékelődik be. 30. He would not, he said, ask them to go against their consciences. (Collins- Lapellierre, 196) A fenti mondatok fordítása esetében a magyar mondat hangsúly- és szórendi viszonyai elkerülhetetlenül szükségessé teszik az idéző mondat áthelyezését. A magyarban a mondatba ékelődő idéző mondat lényegesen ritkább, mint az angolban. Sokszáz oldal átlapozása után is alig néhány példával szolgálhatok. Az alany és az állítmány között ( ), mondat elejére kiemelt hangsúlyos határozó után, az állítmány és a tárgy között, hangsúlytalan névmási kötőszó és a mondat hangsúlyos része között:

6 31. - Én - felelte Seneca - latin költő vagyok. (Nero, 24) 32. Ez a rendszer - állapította meg a bizottság - alkalmas a célkitűzések megvalósítására. (Országgyűlési tudósítás, Kossuth, ) Én nem őt szeretem, hanem - szólt jelentősen - téged. (Nero, 136) 34. Készítettünk - és ezt már elöljáróban mondom - egy összeállítást. ( Petőfi délelőtt, ) 35. Ivanovval - mondta Putyin - vállvetve tudunk együtt dolgozni. (Gömöri Endre: Összeomlás után, forgószél közben. Népszabadság, július 29., 6.o.) 36. Azért - mondja - a nyári szünetben is nyelvi körösök maradunk. ( Beszélni nehéz, Kossuth rádió, június 24.) Aztán - szólt Seneca - főképp élned kellene. (Nero, 44) A fentiekből következik, hogy az idéző mondat áthelyezése legtöbbször balról jobbra történik, ami több következményt von maga után. Az alábbi táblázat az idéző mondat elhelyezkedését és szórendjét foglalja össze a két nyelvben. 1. sz. táblázat Az idéző mondat elhelyezkedése és szórendje Idéző mondat az idézettől balra Az idéző mondat beékelődik az idézetbe Idéző mondat az idézettől jobbra ANGOL SP SP (vagy PS) SP (vagy PS) MAGYAR SP PS PS előre utaló szó hangsúlyos elem+ps (Azt mondja János) Ebből következően az alábbi áthelyezésekre és ezzel kapcsolatos egyéb változtatásokra számíthatunk. ha az idéző mondatot megtartjuk a bal oldalon, be kell toldanunk egy előre utaló szót, ami esetleg a szórend megfordításával is járhat; ha az idéző mondatot áthelyezzük balról jobbra, az egyenes szórendet meg kell fordítani; ha a beékelt helyzetben vagy a jobb oldalon az idéző mondat szórendje egyenes, akkor a magyarban meg kell fordítani.

7 Végül néhány példán szeretném bemutatni, hogyan lehet megoldani az idéző mondattal kapcsolatos tennivalókat. 1. Reymann spoke up earnestly: Surely, we must consider an immediate evacuation plan. - Haladéktalanul át kell gondolnunk az evakuálási tervet - szólalt meg nagyon komolyan Reynmann. Mivel nem a beszélő megszólalása a fontos, hanem a mondanivalója, az idéző mondat áthelyezésével hangsúlytalanná tettem a beszédet kifejező igét, és az idéző mondat szórendjét megfordítottam. 2. In the cold of the cellar, Ilse was wearing several sweaters and ski pants. He pounced on her and began ripping her sweaters off. The he suddenly said, puzlled, Are you a German soldier? (362). - Ilse a hideg pincében több pulóvert és sínadrágot viselt. A férfi megragadta, és kezdte lerángatni a pulóverét. Aztán hirtelen meglepetten megszólalt: Te német katona vagy? Itt viszont a megszólalás ténye a fontos, ezért az idéző mondatot megtartottam a bal oldalon, és a meg igekötővel utalok előre az idézetre. 3. In seven years, Keitel protested, I have never refused to carry out an order from you, but this one I shall not carry out. - Az elmúlt hét esztendőben soha nem tagadtam meg egyetlen parancsának a teljesítését sem - tiltakozott Keitel -, de ezt nem fogom végrehajtani. A magyarban a tagmondatok közötti ellentétet fontosabbnak tartottam az időhatározó hangsúlyozásánál, ezért az idéző mondatot mondathatárra helyeztem, és szórendjét megfordítottam. FELHASZNÁLT IRODALOM COLLINS, LARRY-LAPELLIERRE, DOMINIQUE: Freedom at Midnight. William Collins and Co. Ltd., COLLINS, LARRY-LAPELLIERRE, DOMINIQUE: Szabadság éjfélkor. Corvina, KLAUDY KINGA: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholasztika, KLAUDY KINGA-SALÁNKI ÁGNES: Német-magyar fordítástechnika. Nemzeti tankönyvkiadó, é.n. RYAN, CORNELIUS: The Last Battle. Berlin, RYAN, CORNELIUS: A berlini csata. Corvina, 1999.

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 8. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 6. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben -

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben - Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

A fordító nyelvészeti nézőpontjának szerepe a célnyelvi szöveg kialakításában

A fordító nyelvészeti nézőpontjának szerepe a célnyelvi szöveg kialakításában Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 89 100. 1. Bevezetés A fordító nyelvészeti nézőpontjának szerepe a célnyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 5. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv Liv Marton My English EleMEntary Tanári kézikönyv 1 BEVEZETÉS A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (A2/B1-es szint), kifejezetten

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv 2007. Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Bajner Mária. A verbális és nem verbális kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Dr. Bajner Mária. A verbális és nem verbális kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Dr. Bajner Mária A verbális és nem verbális kommunikáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0801 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 27. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1119 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 18. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 Alkalmazott Nyelvtudomány Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 1. Bevezetés Gombamód szaporodnak napjainkban a nyelvtudás mérését szolgáló különféle vizsgalehetőségek,

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2009.02.06. Szerkesztette: Váradi Tamás Lektorálta: Balaskó Mária Fenyvesi Anna Fóris Ágota Gósy Mária Károly Krisztina Klaudy Kinga Markó

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

Az üzleti email retorikai szerkezete

Az üzleti email retorikai szerkezete Az üzleti email retorikai szerkezete Zsubrinszky Zsuzsanna BGF KKFK, 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. ELTE Nyelvpedagógia PhD Program zsubrinszky@freemail.hu Kivonat Az előadás egy előtanulmány a disszertációmhoz,

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik közelről

Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik közelről Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik közelről 1. Módszertani bevezető Az amerikai magyarokra vonatkozó kutatásunk szociológiai része kvalitatív és kvantitatív megközelítésekre is

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 11. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános útmutató

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben