Magyar B Javítási útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar B Javítási útmutató"

Átírás

1 Magyar B Javítási útmutató A megoldásokat tartalmazó kód csupán támpontokat adhat a javításhoz. A középiskolai oktatás követelményeit figyelembe véve jelzi a várható választ. A felvételizők válaszaiban azonban előfordulhatnak olyan megoldások, amelyekkel az útmutató nem számol ugyan, de elfogadhatók: ilyen esetekben a javító döntsön belátása szerint! A feladatlap irodalmi és nyelvtani kérdéseket tartalmaz. A magyar írásbeli összpontszáma: 100 pont (esszé: 0-20 pont, irodalmi feladatsor: 0-50 pont, nyelvtani feladatsor: 0-30 pont). A helyesírási és nyelvhelyességi hibákra a javítás során ügyelni kell! Az ilyen hibákért a pontszámot az irodalmi és a nyelvtani tesztben egyaránt csökkenteni lehet, még akkor is, ha a válasz helyes. Az elkövetett egyedi hibákért az összes pontszámból a következő módon kell levonni: tárgyrag, j-s toldalékok (személyrag és módjel) eltévesztése, igekötő hibás írása, elválasztási hiba 3-3 pont; j és ly elvétése, tulajdonnév írásának és toldalékolásának eltévesztése 2-2 pont. Azonos hibákért csak egyszer vonható le pont! Az elkövetett hibákért az összes pontszámból legfeljebb 15 pont vonható le! 1. A költemény 1944 decemberében, az életösztön, az életvágy, az életremény s a megszabadító halál hívása közt vergődő vitában, küzdelemben született a szerbiai Bor táborának poklában. E belső vita argumentációja, logikája, pszichológiája határozza meg a vers szerkezetét, hangnemét, hanghordozását, amely arra tör, hogy a halál fenyegető közelsége ellenére kimondhassa s valóra válthassa az élet mellett való döntés szavát: fölkelek. Az egymásnak fordított, egymásnak felelő tízsoros részekben a versalany a megföllebezhetetlennek látszó brutális tények tragikus végkimenetelű érveivel szemben sorakoztatja fel az idill vágyának, reményének bizonyítékait. Szinte minden sor az idilli békesség hosszú magántörténetére utal, a nyugalom különböző korszakaira, a háborítatlanság megvalósulási formáira. Nem naiv, rurális léptékű idill ez, hanem a sztoikus hagyományból merítő filozofikus visszatérés harmonikus állapota, amelyben a gazdagon kiteljesedő, szeretetteli életet szerves természetességgel követhetné a megalkotott szép halál. A Walther von der Vogelweide, André Chénier, Francis Jammes által alkalmazott, helytelenül nibelungizált alexandrinnak nevezett sorfajtájú

2 szöveg beszédalanya ezért a szeretetvágy és a társrautaltság felmagasztosításával bibliai segítséghez folyamodik. Önmagából táplálkozva, a vergiliusi mintát követve kínál olyan emberi sorslehetőséget, amely egy bölcsebb, szép halál alternatíváját nyomatékosítja. 2. Minden egység hibátlan kiegészítéséért két pont adható. A megközelítően helyes válaszért egy pont jár. Az írásjelek elvétése nem számít hibának. a) Partra szállottam. Levonom vitorlám. A szelek mérgét nemesen kiálltam. Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben Izzada orcám. b) De hiremet nemcsak keresem pennámmal, Hanem rettenetes bajvivó szablyámmal: Mig élek, harcolok az ottomán hóddal, Vigan burittatom hazám hamujával. c) Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz esztendőm hatalom, húsz esztendőm eladom. d) Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is ontja a szép dalokat Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld! e) Vár állott, most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek, Halálhörgés, siralom

3 Zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem virúl A holtnak véréből, Kínzó rabság könnye hull Árvánk hő szeméből! 3. Bármely két hibáig jár a maximális nyolc pont. Minden további tévesztés egy pont levonását jelenti. szerző cím műfaj Puskin Ruszlán és Ludmilla elbeszélő költemény Babits Mihály A gólyakalifa regény Móricz Zsigmond Boldog ember regény Catullus Gyűlölök és szeretek epigramma Dürrenmatt Fizikusok tragikomédia Ady Endre Margita élni akar verses regény Ionesco A kopasz énekesnő abszurd dráma 4. Minden helyes megoldás esetén két pont jár. A megközelítően helyes válaszért egy pont adható. profanizálás: 1. vallási tárgyat világi célra használ, megszentségtelenít 2. köztiszteletben álló dolgokról gúnyosan szól episztola: levél, verses levél, más néven költői levél; legtöbb esetben nem vagy nem pusztán magánközleményt tartalmaz, hanem művészeti, erkölcsi, világnézeti elvek

4 kifejtését is alexandrin: francia sorforma, tizenkét szótagos, középen metszettel; magyarra hatos és hetedfeles jambussal fordítják prózavers: ritmikus prózában írt költemény; nem metrikus, a ritmus nem a szótagok szintjén, hanem nagyobb tömbök: tagmondatok, mondatok szintjén jön létre a nyomatékrend, a hanglejtés, a hasonló szerkesztés stb. révén 5. Minden feladatrész helyes megoldásáért egy-egy pont jár. Ködből kelnek a szók, gyorsabban a gondolatoknál; mondatok összeszövődnek, a semmit fogva az űrben. időmértékes verselés: a görög és latin költészet sorképzésének ritmikai elve, amely a rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozásán alapul hexameterek, ilyen például: Radnóti Miklós: Ŕ la recherche Csak a helyes szerző-cím összekapcsolás fogadható el. Ezért négy pont adható, hibánként egy pont levonásával. A hibátlan időrendért három pont jár, de minden tévesztés egy pont elvesztését jelenti. sorrend szerző cím 1. Szapphó Aphroditéhoz 2. Petrarca Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad Balassi Bálint Adj már csendességet Mikes Kelemen Törökországi levelek 5. Bessenyei György Tariménes utazása 6. Jósika Miklós Abafi 7. Thomas Mann Halál Velencében

5 8. Franz Kafka A kastély 9. Örkény István Macskajáték 7. A legfontosabb értékelési szempont az, hogy a felvételiző milyen szövegismeret birtokában fogalmazza meg gondolatait, mennyire ügyel a nyelvi megformáltságra. 8. Bármely két hibáig jár a maximális négy pont. Három-négy hiba esetén három pont adható, öt-hat hibáért két pont jár, hét hibáért egy pont adható. Aki ennél is kevesebbet talált el, nem kaphat pontot. műcím zeneszerző író Don Carlos Verdi Schiller Hernani Verdi Hugo Borisz Godunov Muszorgszkij Puskin Faust Gounod Goethe Othello Verdi Shakespeare 9. Két hiba esetén még adható a maximális pont. Minden további tévesztés pontlevonással jár. Lotte Francesca Serpentina Héloďse Pénelopé Diotima Werther Paolo Anselmus Abélard Odüsszeusz Menón MAGYAR NYELV 1.a Írott nyelvi stílus,tudományos stílus (írásbeli). A teljes válasz 1 pont; hiányos válasz: 0 pont.

6 1. b Céljának megfelelően az értelmi jellegű kifejezőeszközök túlsúlya jellemzi. Főbb stíluskövetelmény a világosság: rövid, tömör kijelentő mondatok (a szövegrészlet minden mondata), nominális jellegűek (1. mondat, 4. mondat), a logikus mondatfűzés: halmozott mondatrészek (1. mondat), a szószerkezetek láncszerű felépítése (pl. valamely védőszent oltalmába). Szókincse a kiművelt irodalmi nyelvből származik, részben a tudományág sajátos szakmai szókincséből ered: egyelemű név, keresztény nevek, eredeti nevek stb. A pontos terminológia, a szavak egyértelműsége jellemzi. A teljes válasz 2 pont; 1 hibával vagy hiánnyal: 1 pont; több hibával vagy hiánnyal: 0 pont. 2.a A cím a globális kohézió eszköze. Vagy a mű témáját fejezi ki, vagy abból egy részletet, jellemző mozzanatot emel ki. A teljes válasz 1 pont; hiányos válasz 0 pont. 2.b A szöveg címe a témát tárja elénk: személyneveink eredetéről és jellemzőiről szól. személynév: egyelemű név, germán, szláv név, keresztnév, farkas, Bán névdivat: eredeti magyar egyház név, példaképül adták, védőszent oltalmába ajánlották történetiség. népvándorlás honfoglaló magyarság XV. század A teljes válasz 2 pont; 1 hibával vagy hiánnyal: 1 pont; több hibával vagy hiánnyal: 0 pont a mondatok tartalmi logikai kapcsolata: I + II + III. -kötőszók: 0 kötőszós mondatok (4, 6. mondat., szövegszintű kötőszók: ) -rámutatószók: (ezeknek 4. mondat), ez (6. mondat), azzal (7. mondat) -egyéb nyelvtani viszonyító elemek: igealakok: szokásos volt használt ismeretlen volt A teljes válasz 3 pont; egy hibával vagy hiánnyal 2 pont; két hibával vagy hiánnyal 1 pont; több hibával vagy hiánnyal: 0 pont.

7 4. (1) A bibliai és a legendák hőseinek nevét a szülők példaképül adták gyermekeiknek, (2) vagy valamely védőszent oltalmába ajánlották őket azzal, (3) hogy a szent nevét adták nekik a keresztségben. 1 V(választó) 2 \ / 3eszkh. Hibátlan megoldás: 5 pont, egy hibával 3 pont,.két hibával 1 pont, több hibával 0 pont 5.a szülők adták, T/3 ajánlották, T/3 adták Hibátlan megoldás: 2 pont, egy hibával 1 pont, több hibával 0 pont. 5.b Határozós szószerkezet példaképül adták gyermekeiknek adták oltalmába ajánlották azzal ajánlották keresztségben adták A meghatározó tag mondatrészi szerepe cél/állapot határozó részeshatározó állandó határozó eszközhatározó körülményhatározó/állapothatározó Hibátlan megoldás 3 pont, egy hibával 2 pont, két hibával 1 pont, több hibával 0 pont /4 4 n é p e i n é l (elfogadható a nép e i nél is) i s m e r e t l e n e k 1/ e l k e z d ő d ö t t Hibátlan megoldás 3 pont, egy hibával 2 pont, két hibával 1 pont, több hibával 0 pont. 7.

8 adták zöngésség szerinti részleges hasonulás azzal írásban jelölt teljes hasonulás keresztségben összeolvadás többnyire rövidülés Hibátlan megoldás 3 pont, egy hibával 2 pont, két hibával 1 pont, több hibával 0 pont. 8. A mondat végén: a közlés szándékának megfelelő írásjel:kijelentő mondat. A germán, szláv szavak közötti vessző halmozott mondatrészre utal, az is, bár közötti vessző tagmondathatáron áll. Hibátlan megoldás 2 pont, egy hibával 1 pont, több hibával 0 pont. 9. A TIHANYI APÁTSÁG ALAPÍTÓLEVELE kéziratos szórványemlék 1055 birtokösszeírás KÉZIRATOS HIMNUSZ Ómagyar Mária-siralom SZÖVEGEMLÉK 1300k SCHLÄGLI a szókészlet kéziratos 1400 szójegyzék SZÓJEGYZÉK emléke táján. Bécsi kódex kéziratos szövegemlék XV. sz. BIBLIAFORDÍTÁS Egy hibával 3 pont, 2 hibával 1 pont, több hibával 0 pont.

9

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004

MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 A javítási útmutató a középiskolai tananyag követelményeit figyelembe véve adja meg a várható (de nem minden részletében kötelező) választ, illetve az egyes válaszokért

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 6. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - BÖLCSÉSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2003. július 4. de.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - BÖLCSÉSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2003. július 4. de. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - BÖLCSÉSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2003. július 4. de. IRODALOM Kérjük, először olvassa el figyelmesen a feladatokat, csak ezután döntsön saját belátása szerint a kidolgozás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Horn Gergely A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ SZÖVEGÉRTÉS (40 pont) Általános elvek: 1. A lehetséges tartalmi elemekben adott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 9. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÖVEGÉRTÉS Olvassa el

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Irodalom és magyar nyelv

Irodalom és magyar nyelv Irodalom és magyar nyelv 5. ÉVFOLYAM ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása : A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes értelmezni. Ismerje Petőfi Sándor,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM A Himnusz erõt ad * A magyar helyesírási készség felmérése a kárpátaljai tanulók és diákok körében * A kiejtés szerepe az idegennyelv-tanításban

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 5. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A szövegértési

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM OM: 200842 1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM 2. verzió Nyíregyháza, 2013.augusztus 28. GIMNÁZIUM Munkarendje: felnőttoktatás, esti tagozat óraterv:

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika Tanítói kézikönyv Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Dinasztia Tankönyvkiadó 1 AZ INTEGRÁLT MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI PROGRAM 3. OSZTÁLYOS TANKÖNYVEIHEZ Mesék földjén,

Részletesebben