SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató szakiskoláknak 3

2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. SZAKMAI VEZETÕK PÁLA KÁROLY SZAKMAI IGAZGATÓ PUSKÁS AURÉL FEJLESZTÉSI IGAZGATÓHELYETTES RÁPLI GYÖRGYI A PROGRAMFEJLESZTÉSI KÖZPONT VEZETŐ JE FEJLESZTÉSI PROGRAMVEZETŐ KORÁNYI MARGIT VEZETŐ FEJLESZTŐ K ARATÓ LÁSZLÓ KÁLMÁN LÁSZLÓ SZAKMAI BIZOTTSÁG BÓKAY ANTAL ELNÖK BÁNRÉTI ZOLTÁN CSERHALMI ZSUZSA GYÕRI JÁNOS SCHEIN GÁBOR ALKOTÓSZERKESZTÕ FENYŐ D. GYÖRGY SZAKMAI LEKTOROK A SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI PETHŐ NÉ NAGY CSILLA SCHLEICHER IMRÉNÉ TRENCSÉNYI BORBÁLA FELELÕS SZERKESZTÕ NAGY MILÁN TIPOGRÁFIA BÁRD JOHANNA SULINOVA KHT. FENYŐ D. GYÖRGY A KIADVÁNY INGYENES, KIZÁRÓLAG ZÁRT KÖRBEN, KÍSÉRLETI-TESZTELÉSI CÉLLAL HASZNÁLHATÓ. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM KERÜLHET. KIADJA AZ EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 37. A KIADÁSÉRT FELEL: KEREKES GÁBOR ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ MÁSOLÁSA, TERJESZTÉSE SZIGORÚAN TILOS! NYOMDAI MUNKÁK: PÁTRIA NYOMDA 7 ZRT., 2007

3 MAGYAR ÖRÖKSÉGÜNK PRÓZÁBAN Tanári útmutató Fejlesztő Dobszay Ambrus

4 TARTALOM MAGYAR ÖRÖKSÉGÜNK PRÓZÁBAN 5 NÉVJEGY 11 A FEHÉR LÓ MONDÁJA 21 A MAGYAR HUSZÁR KÉPE KÉT NOVELLÁBAN 52 ELLENSÉG VAGY TESTVÉR 64 A ZSARNOKI REND HATALMÁBAN 74 ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK 12 3 MILYEN A MAGYAR 154 I. MELLÉKLET

5 NÉVJEGY KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FÓKUSZOK AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK MODULOK (A FEJEZET RÉSZEGYSÉGEI, A MODULOK FELDOLGOZÁSI SORRENDJE) Cím Ajánlott óraszám Tematikus fókusz Poétikai fókusz Szövegértési fókusz Szövegalkotási fókusz Magyar örökségünk prózában 18 óra A nemzeti identitás néhány prózai alapszövege A monda, a novella és a kisregény műfaja Értelmező hangos olvasás, párbeszédek szereplőket érzékeltető olvasása, néma olvasás; az értő olvasás tempójának javítása, szépirodalmi szövegek megértése; cselekmény és téma elválasztása, szöveg és ábra összekapcsolása, diagramértelmezés Szövegtömörítés, párbeszédes szöveg alkotása, levélírás, a szereplők gondolatainak megfogalmazása Szövegértési feladatok végzése ellenőrző irányított kérdésekkel, irányított viták, rövid fogalmazások írása Művek, szövegek: Ómagyar-kori mondák, Jókai, Mikszáth, Móricz, Ottlik, Örkény néhány műve, tanulmányrészletek, publicisztikai szövegek, naplórészlet, dalszöveg Tartalmak, fogalmak: Monda, novella, kisregény műfaja A szerzők portréja stb. Cím 1. Belépő felmérés, A fehér ló mondája (2 óra) 2. A magyar huszár képe két novellában. Jókai Mór: Egy bál és Mikszáth Kálmán: Huszár a teknőben (2 óra) 3. Ellenség vagy testvér? (Móricz Zsigmond: Kis Samu Jóska) (2 óra) 4. A zsarnoki rend hatalmában (Ottlik Géza: Iskola a határon részletek) (2 óra) 5. Örkény István: Tóték (Egypercesek) (7 óra) 6. Nemzetkarakterológia (2 óra) 7. Kilépő felmérés, értékelés (1 óra) Ajánlott óraszám

6 ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK (KÉPESSÉGFÓKUSZ-VÁLTÁS) KÖVETELMÉNYEK Kapcsolódó kereszttantervi modulok Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek Hon- és népismeret Európai azonosságtudat Énkép, önismeret Ember és társadalom Egyénileg mérhető fejlődés az értő néma olvasás területén Egyénileg mérhető fejlődés a kifejező hangos olvasás területén

7 T/0. 20 PERC 8 perc olvasás, 10 perc válaszadás, 2 perc tanári instrukciók, öszszesen 20 perc Tanári instrukciók Mivel a fejezet célja (többek közt) a néma értő olvasás tempójának fejlesztése is, ezért bementi mérésként az első tanórán végezzék el a tanulók a Lehel kürtjéről szóló szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatot. Értessük meg a feladat célját. Mondjuk el azt is, hogy a mostani feladat nem jegyre megy. Olvastassuk el a címlap szövegét, s ne engedjük, hogy a diákok ezalatt rálapozzanak a szövegre. Az olvasást egyszerre kezdhetik el. Pontosan nyolc perc áll rendelkezésre. Ne engedjük meg, hogy a feladatokhoz lapozzanak. Nyolc perc elteltével mindenki egyszerre lapozzon a füzet hátoldalára a kérdésekhez. Visszalapozni tilos! Emlékezetből kell válaszolgatni. A válaszok egyszerűek, rövidek legyenek. Igazából egyik sem jelenthet gondot annak, aki a szövegben elért a megfelelő helyre. Kiemelt képességek, készségek: Néma értő olvasás. Célcsoport A differenciálás lehető s é g e i : A feladatot a részképességhiányos tanulók is hajtsák végre, de az írásbeli számonkérés alól felmentettek szóban adjanak választ. Ezért velük külön időpontban egyenként kell a feladatot elvégeztetni. Munkaformák: egyéni Módszerek: feladatlap E s z k ö z ö k : szöveg + feladatlap

8 BEMENETI FELMÉRÉS Kedves Tanuló! Értő szövegértési képességed felmérése történik. Egy történeti mondát fogsz olvasni. Olvasd saját tempódban, figyelmesen! Nyolc perc áll rendelkezésedre az olvasáshoz, megértéshez, majd tíz perc a megoldásokhoz. LEHEL KÜRTJE (monda) I. Konrád császár uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot erősen feldúlták. De amikor Augsburg városához értek, ott erős ellenállásra találtak, mert Ulrik püspök és a sváb urak csapatai vitézül szembeszálltak velük. Pedig a magyarok ezt a várost mindenképpen el akarták foglalni. A város lakói pedig követeket küldtek a császárhoz, és megüzenték neki, hogy erősen szorongatják őket a magyarok. Konrád császár nem is váratott magára: nagy sereggel indult a város felmentésére. A magyarok pedig vigyázatlanok voltak, azért a német és olasz hadsereg váratlanul rohanta meg őket. Még menekülni sem bírtak, mert a támadó seregek a Lech folyónak szorították őket, az pedig az esőzések következtében erősen megáradt. A folyó partján az ellenség a magyarokat megszorította, egy részüket kegyetlenül meggyilkolta, másokat pedig fogságba vetett. Fogságba ejtették ezen a helyen Lehel és Bulcsú kapitányt is. Mindjárt a császár elébe vezették őket. A császár megkérdezte a vezérektől, ugyan miért olyan kegyetlenek a keresztényekkel szemben. Erre így feleltek: Mi vagyunk a magasságos istennek bosszúállása, ő küldött rátok ostorul. A császár pedig így szólt: Válasszatok magatoknak olyan halált, amilyent akartok. Lehel így felelt neki: Hozzák ide a kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok. Odahozták a kürtjét, ő pedig közelebb lépett a császárhoz, mintha a kürt fúvására készülne, és a császárt a kürttel olyan erősen homlokon vágta, hogy attól az egy csapástól a császár meghalt. Lehel azt mondta: Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon! Ugyanis a szittyáknak az a hite, hogy akiket életük folyamán megölnek, azok a másik világban nekik szolgálni tartoznak. (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák) Szómagyarázat: Szittya: szkíta. A monda keletkezésekor a szkítákat a magyarok őseinek vélték.

9 BEMENETI FELADATLAP Az elolvasás után válaszolj az alábbi kérdésekre! 1. Milyen népek álltak egymással szemben Augsburg ostrománál? 2. Kitől vártak segítséget a város lakói? 3. Miért nem menekülhetett a várat ostromló sereg? 4. Hogyan került Lehel és Bulcsú a császár színe elé? 5. Hogyan válaszolt Lehel arra a kérdésre, miért kegyetlenek az ellenségeikkel szemben? 6. Milyen kedvezményt nyújtott a császár Lehelnek és társának? 7. Mit kért magának Lehel? 8. Mit tett Lehel a császárral? 9. Mivel magyarázza a mesélő Lehel cselekedetét?

10 B E M E N E T I F E L M É R É S 10 MEGOLDÁSI JAVASLAT 1. magyar és német (sváb) 2. Konrád császártól 3. A (Lech) folyónak szorították őket (mely meg volt áradva). 4. Fogságba estek. 5. Mivel Isten így áll bosszút rajtuk bűneikért. 6. Megválaszthatták kivégzésük módját. 7. a kürtjét 8. Homlokon vágta kürtjével a császárt, aki belehalt. 9. Lehel hite szerint, akit megölt, az szolgál neki a másvilágon.

11 1. A FEHÉR LÓ MONDÁJA R ÁHANGOLÓDÁS Olvassunk képből! T/1. 5. oldal 7 PERC Ta n á r i i n s t r u k c i ó k : Hagyjunk időt jól megnézni a képet, ne szólítsuk fel azonnal az első jelentkezőt! Ha viszont bátortalanok, mondván, a képen semmit se látnak, biztassuk őket, hogy azt a semmit is mondják el! K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : megfigyelő képesség, látvány verbalizálása, fantázia C é l c s o p o r t A d i f f e r e n c i á l á s l e h e t ő s é g e i : Az osztály egésze dolgozzék a feladaton. A legtájékozottabbakat esetleg vonjuk ki a játékból, és írassuk le velük, amit a képről gondolnak vagy tudnak. M u n k a f o r m á k : frontális M ó d s z e r e k : brain-storming E s z k ö z ö k : munkafüzet 1. A FEHÉR LÓ MONDÁJA A magyarok bejövetele és a fehér ló mondája (Képes Krónika)

12 A F E H É R L Ó M O N D Á J A Olvassunk képből! Az időben egymást követő jeleneteket a középkorban gyakran egyetlen képen ábrázolták. Ezt tapasztaljuk a Képes Krónikának ezen a képén is. Próbáljuk kitalálni azt a történetet, melyet lefestettek! Az alábbi kérdések megválaszolásánál minden sejtés és ötlet elfogadható. A kép bal oldalán látható jelenet időben az első. Kiket látunk, és mit cselekszenek? A kép alján középen két csoport áll egymással szemben. Vajon mi történik? Milyen csoportot látunk a kép jobb oldalán középmagasságban? Vajon mire készülnek? Milyen kapcsolat lehet a három jelenet között? Gondolatok, ötletek, feljegyzések: MEGOLDÁSI JAVASLAT A kép bal oldalán követek érkeznek Szvatopluk fejedelemhez a felszerelt fehér lóval. Középen azt a vitát sejthetjük, amelyben az ajándékra hivatkozva a magyarok magukénak követelik az országot. A kép jobb oldalán a honfoglaló magyarokat látjuk. JELENTÉSTEREMTÉS A fehér ló mondája T/2. 6. oldal 15 PERC T a n á r i i n s t r u k c i ó k : Készüljön fel öt tanuló a szöveg felolvasására. A három részt három különböző narrátor olvassa, két további a két megszólaló szereplő (Szvatopluk fejedelem és a követ) mondatait olvassa majd. Kiemelt képességek, készségek: kifejező hangos olvasás Célcsoport A differenciálás lehető s é g e i : Önként jelentkezők közül válasszunk a feladatra. Ha nincs ilyen (elég), akkor még az előző óra után kérjen fel a tanár tanulókat, hogy legyen idejük a felkészülésre, s ezáltal biztonságban érezhessék magukat. Ha még így is bizonytalanok, akkor próbáljuk el előre a felolvasást a kiválasztott tanulókkal. M u n k a f o r m á k : frontális M ó d s z e r e k : felolvasás Eszközök: munkafüzet

13 13 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M 2. A fehér ló mondája Készüljön fel öt tanuló az alábbi monda felolvasására! A három részt három különböző narrátor olvassa, két további a két megszólaló szereplő (Szvatopluk fejedelem és a követ) mondatait olvassa majd! A FEHÉR LÓ MONDÁJA (A Képes Krónika nyomán)... Árpád vezér és nemesei hallottak Pannónia gazdagságáról, hogy legjobb folyó a Duna, és jobb föld a világon sehol sincsen, ezért közös elhatározással elküldtek egy hírszerzőt, név szerint Kusidot, hogy az egész földet szemlélje meg, és a föld lakóit kérdezze ki. Amikor Kusid Magyarország közepébe eljött, és a Duna menti részekre leszállott, azt látta, hogy a táj kellemes, körös-körül a föld jó és termékeny, a folyó jó és füves. Mindez tetszett neki. Ezután elment a tartomány fejedelméhez, aki ott uralkodott. A fejedelmet Szvatopluknak hívták. Kusid köszöntötte népe nevében, és az ügyet, amiért odament, előadta. Amikor Szvatopluk a magyarok szándékát meghallotta, nagy örömmel örvendezett, mert azt hitte, hogy ezek parasztok, akik azért jöttek, hogy az ő földjét megműveljék. Örömében a követet kegyesen elbocsátotta. Kusid pedig a Duna vizéből kulacsát megtöltötte, friss fűvel tömlőjét megrakta, aztán fekete földből rögöket vett fel, azzal az övéihez visszatért. Amikor elmondotta mindazt, amit látott és hallott, és a kulacs vizet, a földet és a füvet megmutatta, a magyarok nagy örömmel örvendeztek. Mindjárt felismerték, hogy a föld igen jó, a víz édes, és a mező füve hasonlatos ahhoz, amit Kusid nekik elbeszélt.... Ezután közös határozattal Kusidot a fejedelemhez visszaküldték, és Szvatopluk fejedelemnek egy nagy fehér arabs paripát, arábiai arannyal aranyozott nyereggel, aranyos fékkel a földért elküldötték. Amikor Szvatopluk fejedelem az ajándékot meglátta, még jobban megörült, mert azt hitte, hogy ezt földjéért mint telepesek küldték. Ekkor Kusid a fejedelemtől azt kérte, hogy földet, füvet és vizet adjon. A fejedelem pedig mosolyogva így szólt: Legyen nekik ezért az ajándékért annyi, amennyit akarnak. Kusid pedig ezzel a hírrel övéihez visszatért.... Árpád vezér ezalatt a hét vezérrel Pannóniába bejött, de nem mint vendég, hanem mint a föld jogos örököse és birtokosa. Ekkor a magyarok egy másik követet küldtek Szvatoplukhoz, és ilyen üzenetet bíztak rá: Árpád és vitézei neked azt mondják, hogy azon a földön, amelyet tőled megvettek, tovább semmiképpen se maradj. A földedet lovon, a füvedet féken, a vizedet nyergen megvették, és te szegénységed meg kapzsiságod miatt a földet, a füvet és a vizet nekik átadtad. Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet átadták, mosolyogva így szólt: Azt a lovat bunkós bottal agyonüssék, a féket a mezőre kivessék, az aranyos nyerget a Duna vizébe hajítsák!

14 A F E H É R L Ó M O N D Á J A 14 Erre a követ így szólt: És ebből, uram, a magyaroknak mi kára lesz? Ha a lovat megütteted, az ő kutyáiknak adsz eleséget, ha a féket a fűbe kiveted, az ő embereik, akik a füvet kaszálják, az aranyát megtalálják, ha pedig a nyerget a Dunába hajítod, halászaik az aranyos nyerget a partra kiteszik és hazaviszik. Ha a föld, a fű és a víz az övék, akkor minden az övék! Amikor a fejedelem ezt meghallotta, gyorsan sereget gyűjtött, mert félt a magyaroktól. Szövetségeseitől is segítséget kért, majd a csapatokat egyesítette, és a magyarok elé vonult. A magyarok eközben a Duna mellé érkeztek, és egy gyönyörű mezőn hajnalhasadtával csatát kezdtek. Az Úr segedelme velük volt: színük elől Szvatopluk fejedelem futásnak eredt. A magyarok egészen a Dunáig üldözték. Ott Szvatopluk ijedtében a folyóba beleugratott, és a sebes vízbe belefulladt. (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., old.) MEGOLDÁSI JAVASLAT Értékeljük és díjazzuk a felolvasást legalább néhány dicsérő szóban. T/3. 7. oldal A fehér ló mondája közelről PERC Tanári instrukciók A szöveg feldolgozása csoportmunkában történik. Előbb homogén csoportokat alkotunk, majd a jelentésteremtés megosztása mozaikmódszerrel heterogén csoportokban történik. Gondoljuk végig előre, ki milyen feladatot kapjon, továbbá azt is, hogy a heterogén csoportokban kik dolgozzanak majd együtt. Az azonos kérdésekre válaszolók gyűljenek egy csoportba, beszéljék meg és írják le a válaszokat. Utána gyors átszervezéssel kialakítjuk a homogén csoportokat. A mozaikok összeillesztése Az új csoportokba mind a négy feladat megoldói közül legalább egy diák beletartozik. Az A) feladatok megoldói diktálják be társaiknak, milyen alcímekkel látták el a történet részeit! Olvassák fel a további kérdéseiket és válaszaikat! A B) feladatok megoldói olvassák fel leveleiket! A csoport értékelje a benne levő érveket! A C) feladatok megoldói tanítsák meg a csoport tagjainak a monda műfajának rövid meghatározását! Olvassák fel a 2 3. kérdésre adott válaszaikat! Számoljanak be arról, amit a birtokszerzés jogszokásáról olvastak! A D) feladatok megoldói mutassák be ábrájukat, illetve táblázatukat! Magyarázzák el, miért tekinthető a fehér ló mondája a kollektív felejtés eszközének! A csoport a kiosztott nagy lapra készítse el a téma gondolattérképét az alábbi nevek és fogalmak felhasználásával (továbbiakkal bővíthető): 894, Árpád, birtokszerzés, bizánci, bolgár, fehér ló mondája, frank, honfoglalás, Képes Krónika, kollektív felejtés, költött, magyar, monda, morva, Szvatopluk, valóságos Kiemelt képességek, készségek: A szoros olvasás B értelmező olvasás + kreatív írás

15 15 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M C értelmező olvasás, a szöveg műfajára való reflektálás képessége D nehezebb szakszöveg olvasása, értelmezése, valóság és fikció megkülönböztetése A B C D: kooperáció Célcsoport A differenciálás lehető s é g e i : a fentiek szerint Munkaformák: csoportmunka, előbb homogén, majd heterogén összetételben M ó d s z e r e k : csoportmunka, mozaikmódszer E s z k ö z ö k : munkafüzet, a legutolsó részfeladathoz (gondolattérkép) nagy méretű lapok 3. A fehér ló mondája közelről A) Az olvasók feladatai Adjatok címet a szöveg három részének! (Írjátok címeiteket az egyes részek fölé!) Miért örült Szvatopluk a magyarok jelentkezésének? Mit gondolt róluk? Melyik az a két szó, amelyet gondolatban Szvatopluk a magyarok jövőbeni helyzetére vonatkozóan használ? Mit gondol ezzel szemben Árpád vezér arról, milyen jogállásba lépnek a magyarok ezen a földön? Mit milyen áron váltottak meg a magyarok Szvatopluktól? Írjátok fel a három értékpárt! MIT? MINEK ÁRÁN? Földet Fék B) Az írók feladatai Szvatopluk fejedelem a magyarokkal folytatott jogvitában a keletrómai (bizánci) császárhoz fordul mint döntőbíróhoz. Fogalmazd meg panaszlevelét! A császár felszólítja a magyarokat, hogy igazolják jogaikat erre a földre. Fogalmazd meg válaszlevelüket! C) Az irodalomtudósok feladatai Először olvassátok el az alábbi szakszövegeket, majd oldjátok meg a feladatokat!

16 A F E H É R L Ó M O N D Á J A 16 A TÖRTÉNETI MONDA: Elbeszélő műfaj. Valós történelmi eseményhez vagy személyiséghez kapcsolódik, de ismeretlenségben maradó szerzője a valóságot költött, kitalált (esetleg csodás) mozzanatokkal egészíti ki. A FEHÉR LÓ MONDÁJA a honfoglalás környékén született legendák, mondák egyike, amely évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fenn, csak később jegyezték le. A legteljesebb történet a Képes Krónikában maradt fenn, amely a 14. században íródott. A monda leggyakrabban a morvák elleni magyar cselről szól, de valószínűleg ezt a módszert alkalmazták a bolgárok és más szomszédos népek ellen is. A Fehér ló mondája egyes korábbi változatokban Szvatopluk apjával, Mén Maróttal játszódik le. A magyar vezérek a történet szerint egy ősi keleti jogszokást használnak ki. E szokás alapja az a hiedelem, hogy az országból, településből, házból kihordott föld, por vagy bármilyen tárgy az országot, tájat stb. ellenséges erők hatalmába juttatja. A birtokszerzésnek ez a sajátos módja máshol is jelen volt. Hérodotosz görög történetíró a perzsákról írt művében leírja ezt a jogszokást, és több korabeli arab forrás is élő szokásként említi meg. Persze a morva fejedelem erről nem tudhatott, és ez megalapozta a két nép ellenségeskedését. A legendának annyiban nincs köze a valósághoz, hogy Árpád magyarjai akkor érkeztek a Kárpát-medencébe, amikor Szvatopluk már meghalt. A Dunántúl elfoglalása viszont már valóban a morvák elleni csatában sikerült. A csuvas, votják, mordvin nép körében a modern korig élt a lopott föld termékenyítő hatásában, illetőleg a meglopott terület termékenységvesztésében való hit, amelyre rítusok épültek, de amelyből egyúttal népek közti háborúskodások is származtak. (A Wikipédia nyomán) Keresd meg a szövegben a történeti monda műfajának definícióját! Tanuld meg, majd készülj fel arra, hogy elmagyarázzad társaidnak! A műfaj egyes jellemzőinek bemutatására keress példákat a szövegben vagy a Lehelről szóló történetben! Milyen valós történelmi tényhez kapcsolódik a fehér ló mondája? Milyen történeti tényeknek mond ellen a fehér ló mondája? Foglald össze írásban egy mondatban a birtokszerzésnek a fehér ló mondájában megismert keleti jogszokását! D) A történészek feladatai Először olvassátok el az alábbi szakszövegeket, majd oldjátok meg a feladatokat! A Kárpát-medence meghódítása minden jel szerint 894-ben ment végbe, midőn a magyarok Bizánc és a frankok oldalán hátba támadták a morvákat 1 és a bolgárokat. A bizánci császár és a frank király ugyanis, 1 morva (többes számban morvák) = õsi szláv nép; nevük tovább él a ma Csehországhoz tartozó Morvaország elnevezésében (Brno és vidéke)

17 17 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M amikor a bolgár, illetve morva támadás érte, az ellenség hátában lakó magyarokhoz fordult segítségért. Ekkor következett be a magyarok első, megrázó erejű nyugati támadása. Szvatopluk morva fejedelem mint olvassuk boldogtalanul végezte be életét, s a magyarok később szilárdan tudni vélték, hogy egy ellenük vívott csatában esett el valahol a Dunánál. Ezzel egy időben egy másik magyar sereg, amelyet bizánci hajók szállítottak át a Dunán, a bolgárokat győzte le. A kettős győzelem eredménye a morva és bolgár kézen lévő Alföld és Erdély meghódítása volt. Évtizedek múlva, a kalandozások idején Nyugaton még jól emlékeztek arra, hogy Arnulf frank király hívta szövetségesül a magyarokat, és így végül is az ő bűnének lehetett felróni, hogy a magyarokat rászabadította Európára. Csakugyan, amíg Arnulf élt, a frank magyar szövetség szilárd maradt, és Pannónia (vagyis a Dunántúl) mentesült a magyar támadásoktól. Arnulf frank király a segítségnyújtás fejében vélhetően felajánlotta a magyaroknak a morva birodalom keleti felét a Duna és a Garam vonaláig. A csábító ajánlat elfogadásának azonban egy komoly akadálya volt: maga Álmos, aki egykor Szvatopluk morva fejedelemmel pogány módra, áldozattal és kölcsönös ajándékokkal megszentelt szövetséget kötött. 892-ben ugyan egy magyar sereg már harcolt Arnulf zsoldjában, de a morva szövetség azért még érvényben volt. Ahhoz azonban, hogy a morvákat hátba támadják, Álmosnak távoznia kellett. Mint a krónika írja: megölték, mert ő nem léphetett be Pannóniába, és a morva háborúban már a fia, Árpád vezényelte a magyarokat. A vezéráldozat ellenére a szerződés megszegése mély nyomot hagyott az ilyesmire érzékeny nomádok tudatában. A kínos emlék idővel egy mesévé szublimálódott, amelyben átértelmeződtek az eredeti tények és szimbólumok. A történet szerint a magyarok egy felszerszámozott lovat küldtek ajándékba Szvatopluknak, aki ezt egy korsó vízzel, egy marék fűvel és földdel viszonozta. E három jelképpel azonban, tudtán kívül, ő maga ajánlotta fel a magyaroknak saját országát, annak földjeivel, vizeivel és legelőivel. A magyarok tehát nem Arnulftól kapták azt, hanem Szvatopluktól magától, és nem is tettek egyebet, mint elfogadták tőle és fegyverrel birtokba vették. A nevezetes Fehér ló monda ilyenformán a kollektív felejtés jellegzetes példájaként értelmezhető. (Forrás: Millenniumi Magyar Történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Osiris Kiadó, Bp., old.) Készítsetek ábrát a tanulmányban említett népek viszonyának szemléltetésére! Helyezzük el a történetben szerepet játszó öt nép nevét az alábbi keretben, majd a köztük levő kapcsolatokat jelöljük nyilakkal: ellenséges, egymást támadó népek szövetségben álló népek vagy valamely nép megtámadja a másikat

18 A F E H É R L Ó M O N D Á J A 18 Vessük össze a mondát a történettudomány megállapításaival! Írjatok be történetmozzanatokat a táblázat megfelelő helyére! KÖLTÖTT, MONDAI JELENETEK VALÓSÁGOS TÖRTÉNETI TÉNYEK Fogalmazzuk meg bővebben, mit jelent, hogy ez a monda a kollektív felejtés eszköze! MEGOLDÁSI JAVASLATOK A) Adjatok címet a szöveg három részének! Például: Pannónia gazdagsága; Az ajándék; Szvatopluk végzete Miért örült Szvatopluk a magyarok jelentkezésének? Szvatopluk azt hitte, hogy a magyarok parasztok, akik azért jöttek, hogy az ő földjét megműveljék. Melyik az a két szó, amelyet gondolatban Szvatopluk a magyarok jövőbeni helyzetére vonatkozóan használ? parasztok, illetve telepesek Mit gondol ezzel szemben Árpád vezér arról, milyen jogállásba lépnek a magyarok ezen a földön? Azt, hogy ők lettek a föld jogos örökösei és birtokosai. Mit milyen áron váltottak meg a magyarok Szvatopluktól? Írjátok fel a három értékpárt! föld ló, fű fék, víz nyereg B) Szvatopluk panaszlevelében elvárható elemek: illő megszólítás, az események pontos felidézése, érvelés saját igaza mellett, kérelem, hogy a császár avatkozzon be a jogvitába, hivatkozás a császár tekintélyére, hatalmára. Értékeljük a jól eltalált stílust, a beleélést, az érvelési módot, az ismeretek ügyes beépítését. A császári válaszban elvárható elemek: megszólítás, hivatkozás Szvatopluk panaszára, a magyarok felszólítása arra, hogy igazolják jogosultságukat a földre. A stílust, az érvelést stb. hasonlóképpen értékeljük. C) Keresd meg a szövegben a történeti monda műfajának definícióját! Tanuld meg, majd készülj fel arra, hogy elmagyarázzad társaidnak! A műfaj egyes jellemzőinek bemutatására keress példákat a szövegben vagy a Lehelről szóló történetben! A tanuló keressen valós és költött mozzanatokat, hogy azokkal megvilágítsa társainak a megtanítani kívánt definíciót. Milyen történelmi tényhez kapcsolódik a fehér ló mondája? A magyarok valóban a morvák elleni háborúban foglalják el a Dunántúlt. Milyen történeti tényeknek mond ellen a fehér ló mondája? A magyarok bejövetelekor Szvatopluk már halott volt. Foglald össze írásban egy mondatban a birtokszerzésnek a fehér ló mondájában megismert keleti jogszokását! E szokás alapja az a hiedelem, hogy az országból, településből, házból kihordott föld, por vagy bármilyen tárgy az országot, tájat stb. ellenséges erők hatalmába juttatja. (Fogadjuk el, ha a tanuló kimásolja a mondatot.)

19 19 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M D) Az öt nép: magyar, bizánci, frank, morva, bolgár. A magyarok Bizánc és a frankok oldalán hátba támadták a morvákat és a bolgárokat. Valóságos történeti tények: magyar morva szembenállás, Álmos halála Költött, mondai jelenetek: Pannónia földjének jelképes megvásárlása A kollektív felejtés: A magyar nép emlékezetéből e mondával igyekeztek kitörölni azt, hogy megszegtük az Álmos megkötötte szövetséget a morvákkal. A közösség a szégyellnivaló dolgokat igyekszik elhallgatni, eltitkolni, nemzedékeken át való továbbhagyományozódását megakadályozni. REFLEKTÁLÁS A föld jussa T/ oldal 12 PERC Tanári instrukciók Tanári vezetéssel próbáljuk megvitatni a feltett kérdéseket: Ki formálhat jogot egy ország földjének birtoklására? Milyen esetben okoz ez viszályt, milyen esetben nem? Törekedjünk arra, hogy a tanulók immár elrugaszkodjanak az olvasott szövegtől, és a magyar történelem egyes eseményeire hivatkozva érveljenek, ugyanakkor mutassunk rá, ha a válaszok felületes előítéletekből vagy primitív sovinizmusból táplálkoznak. A vita végén egyetlen kerek mondatban fogalmazzák meg kikristályosodott álláspontjukat. Kiemelt képességek, készségek: értelmező készség, ismeretek összekapcsolása, értékelése, szintetizálása, tömör tételmondat fogalmazásának képessége Célcsoport A differenciálás lehető s é g e i : A vitában lehet részt venni aktívan vagy passzívan. (Az utóbbiak is figyeljenek, és fogalmazzák meg álláspontjukat a végén.) M u n k a f o r m á k : frontális Módszerek: vita E s z k ö z ö k : munkafüzet (esetleg történelemkönyvek, szakkönyvek, folyóiratok) 4. A föld jussa Vitassátok meg a következő kérdéseket! Ki formálhat jogot egy ország földjének birtoklására? Milyen esetben okoz ez viszályt, milyen esetben nem? Gondolatok, ötletek, feljegyzések:

20 A F E H É R L Ó M O N D Á J A 20 MEGOLDÁSI JAVASLAT Sokféle megoldás elfogadható. T/ oldal A fehér ló története rajzfilmen PERC Tanári instrukciók Készítsük fel a tanulókat a film sajátosságaira: rajzfilm, de nem kisgyermekeknek való, mert ahhoz túl bonyolult. A rajzoló-rendező bizonyos távolságtartással, iróniával, humorral kezeli a forrást, ennek jele a krónikaíró körüli játék. Biztassuk rá őket, de ne tegyük kötelezővé, hogy nézés közben és után írják le a bennük felmerülő kérdéseket. Ezeket aztán dolgozzuk is fel. Az első modul két óráját, együtt a felmérő megíratásával, a következőképpen érdemes beosztani: 1. óra Felmérő lépés (képelemzés + szövegfelosztás) 2. óra A monda elolvasása + csoportmunkák + vita + film. Ha a filmet is meg akarjuk nézni, akkor otthoni elolvasást és a kérdések egy részének házi feladatként való elvégzését tervezzük be. Kiemelt képességek, készségek: filmértés, filmesztétikai tájékozottság Célcsoport A differenciálás lehető ségei: A film értelmileg nem könnyű, de talán azt is leköti, aki nem pontosan érti. Ne várjuk el tehát mindenkitől az értő hozzáállást, de a figyelmet igen. M u n k a f o r m á k : frontális Módszerek: filmnézés E s z k ö z ö k : videó vagy DVD, projektor vagy tévé 5. A fehér ló története rajzfilmen Nézzétek meg a monda rajzfilm-feldolgozását (Jankovich Marcell: Magyar legendák és mondák I. rész)!

21 2. A MAGYAR HUSZÁR KÉPE KÉT NOVELLÁBAN JÓKAI MÓR: EGY BÁL ÉS MIKSZÁTH KÁLMÁN: HUSZÁR A TEKNŐBEN RÁHANGOLÓDÁS A magyar huszár T/ oldal 7 PERC Tanári instrukciók Nézzük meg a diákokkal együtt alaposan az első képet. Ilyen kérdéseket érdemes feltennünk: Milyen katonát ábrázol a kép? Milyen az öltözete? Milyen a fegyverzete? Mit sugároz a tekintete? Milyen források alakították ki róla képünket, közvélekedésünket? Mi a jelentősége a magyar hadtörténetben? K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : látvány verbalizálása, memória: korábbi ismeretek felidézése és alkalmazása, vita, hozzászólás Célcsoport A differenciálás lehető ségei: az egész osztály M u n k a f o r m á k : frontális Módszerek: közös és egyéni előismeretek felidézése kérdésekkel irányítottan E s z k ö z ö k : kép a munkafüzetből vagy egy plakát jellegű (min. 60 x 40-es) táblán rögzíthető színes kép; interneten keresés alapján huszárképek 1. A magyar huszár Nézzétek meg az alábbi képet alaposan!

22 A M A G Y A R H U S Z Á R K É P E K É T N O V E L L Á B A N 22 A továbbiakban két novellát fogunk feldolgozni: Jókai Mór Egy bál és Mikszáth Kálmán Huszár a teknőben című művét. Mindkettőben előfordul a magyar huszár alakja. Valaki készüljön fel kiselőadással az egyetemes hadtörténet magyar eredetű katonatípusáról, amely talán éppen ezért a magyarság jelképévé is vált kulturális örökségünkben. Páros munkában dolgozzatok! Egyikőtök a Jókai-, másiktok a Mikszáth-novellát olvassa el! Egyénileg oldjátok meg a hozzá tartozó feladatokat, majd együtt a közöseket! MEGOLDÁSI JAVASLAT Huszárképünket elsősorban a János vitéz, esetleg a Háry János, Móra-, Jókai- stb. történetek, mesék alakították, de történelmi ismeretek, esetleg a Hadtörténeti Múzeum kiállítása stb. is szóba jöhet. A hadtörténet egyetlen tipikusan magyar hadformája, amely sokáig nagyon eredményes volt, elsősorban rugalmassága okán. Éppen ezért a magyar történelmi identitásnak, a magyarságképnek is fontos szimbóluma. JELENTÉSTEREMTÉS Jókai Mór: Egy bál és Mikszáth Kálmán: Huszár a teknőben T/ oldal 15 PERC Tanári instrukciók Az osztály fele a Jókai-novellát, fele a Mikszáth-novellát olvassa el. (Vegyük figyelembe, hogy a Mikszáth-novella jóval hosszabb, bár nyelvi nehézségek inkább Jókainál lesznek.) Hívjuk fel a figyelmet a novelláknak a mai olvasó számára régies nyelvezetére, az ebből fakadó nehézségekre. Ha szükséges, egy-két példán keresztül gyakoroljuk a lábjegyzet használatát. Az előzetes ismeretek felelevenítését szolgáló kérdések közös megbeszélése akkor lehetséges, ha a különböző novellát olvasókat külön helyre tudjuk szétválasztani. Mivel azonban egyszerre két helyen nem tudunk beszélgetést vezetni, ezért ebben az esetben egy előre felkészített tanulót vagy ha van az iskolában pedagógiai asszisztenst bízzunk meg kistanárnak. Ha mindezekre nincs mód, akkor az előzetes feladatokat elvégzése helyett még közös frontális helyzetben mondjuk el a legfontosabb ismereteket! Ha a tanulók maguk nem mondanák, emlékeztessük őket arra, hogy mit olvastak általános iskolában Jókaitól, illetve Mikszáthtól. (Az arany ember, A kőszívű ember fiai, illetve A néhai bárány, Szent Péter esernyője stb. Filmen láthatták: A kőszívű ember fiai, Kárpáthy Zoltán, Egy magyar nábob, A névtelen vár, illetve Szent Péter esernyője, A fekete város, Beszterce ostroma stb.) A Jókai-novella kapcsán hangsúlyozzuk, amit a novella előtt a bevezető elmond. A Mikszáth-novella kapcsán beszéljünk a passzív rezisztenciáról mint az ellenállás formájáról. Kiemelt képességek, készségek: néma értő olvasás fejlesztése

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak 3 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Projektmappa

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Projektmappa SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Projektmappa 7 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Macskák, nyávogjatok, hogy az ellenség távol maradjon! ... Mindenkinél legyen fakanál!... A királynak le kell esnie a lováról!...

Macskák, nyávogjatok, hogy az ellenség távol maradjon! ... Mindenkinél legyen fakanál!... A királynak le kell esnie a lováról!... Olvasásnépszerűsítő játék II. írásbeli forduló Beküldési határidő: 2016. április 27. A csapat neve:... Tagjai:... Az iskola neve, címe, telefonszáma:.... Felkészítő tanár neve:... 1. Trapiti avagy A nagy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S 8. é v f o l y a m Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S Országos kompetenciamérés 2010 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2010-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry T9-2016

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry T9-2016 Keresztnév: Vezetéknév: TESZTFORM Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry eloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ ZONOSÍTÓ SZÁM T9-2016 1667 Kedves Tanulók!

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben