KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI"

Átírás

1 KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI

2 NÉPRAJZI TANULMÁNYOK SZERKESZTI SZEMERKÉNYI ÁGNES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETE

3 KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával A fedélen Miklós püspök Mátyás király elõtt (Ransanus-corvina, OSZK, Clmae 249. Fol. 17 v) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsõ magyar nyelvû kiadás: 2007 Kríza Ildikó, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is. Printed in Hungary

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÕ... A Mátyás-hagyomány körvonalai... A hõsalkotás módjai a Mátyás-hagyományban... A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY KEZDETEI... Magyarországnak fényes csillaga... Meghalt Mátyás király, oda az igazság!... Heltai Gáspár szerepe a Mátyás-hagyományban... Görcsöni Ambrus Mátyás-históriájának folklórkapcsolatai... MÁTYÁS-HAGYOMÁNY A FELVILÁGOSODÁS IDEJÉN... Ismeretlen Mátyás-história a 18. századból... Az aprónyomtatványok szerepe a Mátyás-hagyományban... A Mátyás-hagyomány és a szólásmagyarázatok... Dugonics drámája és a Mátyás-hagyomány... Egy jezsuita Mátyás-dráma folklórvonatkozásai... Ismeretlen történeti ének Mátyás király csatájáról... A MEGÚJULÓ MÁTYÁS-HAGYOMÁNY... Egy Mátyás-színmû kapcsolata a néphagyománnyal... A talányfejtõ lány balladája... MÁTYÁS KIRÁLY A SZOMSZÉD NÉPEK KÖLTÉSZETÉBEN... Beatrix királyné és a Mátyás-hagyomány... A délszláv Mátyás-hagyomány... Cseh és szlovák források Mátyás királya... Mátyás király a ruszin szájhagyományban... A szlovén Mátyás-hagyomány

6 MÁTYÁS KIRÁLY, A FOLKLÓRHÕS... Matthias Corvinus, a szakrális király... Mátyás, a legyõzhetetlen... Mátyás király halála... KÖVETKEZTETÉSEK... Mátyás király, a nemzeti hõs... IRODALOM

7 BEVEZETÕ A történeti személyekhez kapcsolódó folklóralkotások egymástól jellegükben térnek el. A régi királyok közül Szent István, Szent László és Mátyás a legnépszerûbbek. Bármennyire híres volt Szent István, akirõl két legenda is készült, és megannyi egyházi ének dicsõítette századokon át, oltárképeken, szobroknál õ nyitja meg az Árpád-házi királyok sorát, a néphagyomány mégis mostohán bánt vele. Nálánál népszerûbb volt Szent László, akinek csodatetteit, harci gyõzelmeit a szájhagyomány megõrizte. Királyok közt egyedül az õ népszerûsége vetélkedik Mátyás királyéval. A folklóralkotásokban gyakran cserélõdnek fel a nevek, és így ugyanazon epikum, szövegtípus különbözõ hõsökhöz is kapcsolódhat. A Mátyás-folklór azonban nem keveredik Szent Lászlóéval, hiába jellemzõ mindkettõjükre a népszerûség, a szegények, elesettek, rászorultak megsegítése, a bátorság, az ellenség feletti biztos gyõzelem s más erények. Mátyás király népszerûsége az évszázadok során más-más formában fogalmazódott meg. Ma már nem lehet kétségbe vonni, hogy életétõl napjainkig uralkodott a rokonszenves ábrázolás, de azok a mesék, mondák, anekdoták, közmondások, amelyeket a hiteles folklórgyûjtések korától kezdve néphagyománynak tekintünk, zömmel a felvilágosodás koráig vezethetõk vissza. A régi magyar irodalom a krónikáktól eltekintve viszonylag szûkszavúan szól Mátyás királyról. 1 A Néhai való jó Mátyás királ költészeti portréja szegényesnek mondható, és abból nem magasodik ki kellõen az a reneszánsz uralkodó, akinek kultuszából táplálkozhatott volna a gazdag népköltészet. Galeotto és Janus Pannonius szólnak arról, hogy a király hõstetteirõl dicsõítõ énekeket írtak, 2 sõt tudjuk, hogy Fodor Kristóf, a kortárs költõ is megverselte Mátyás király haditetteit. Ezzel egy idõben azonban megnõ a Mátyást dicsõítõ olasz mû- 1 Tolnai Adél a 20. század elején összefoglalta a Mátyás-hagyomány irodalmi elõzményeit, ami azóta is a kutatás kiindulópontja (TOLNAI A. 1911). 2 PAJORIN K

8 vek száma. Az olasz humanisták epikus dialógust írtak, és hosszabb-rövidebb verses és prózai alkotásokban dicsõítették a nagy királyt. A magyarul fennmaradt Szabács viadalának éneke, és a Jajca ostromáról szóló töredék a Mátyáskultusz bizonyítékai. A 15. századi források azonban szûkösek ahhoz, hogy kellõ választ adhassunk a Mátyás királyról szóló folklór keletkezésére. 3 Máig él az úgynevezett Mátyás-rejtély amirõl Fraknói Vilmos ad széles ívû képet, hogy a szigorú adózást erõltetõ, belsõ és külsõ ellenséggel küzdõ király hogyan lehetett halála után itthon és külföldön népszerû uralkodó. Úgy gondolom, hogy a leghelytállóbb Heltai summázata, aki az 1575-ben megjelent krónikájában így ír: Éltében mind az egész ország reá kiált vala Máttyás királyra, hogy igen kövély, nagyravágyó, hertelen haragó és felette igen telhetettlen vóna. Megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal és a nagy rovásokkal, mert négyszer rója vala minden esztendõben az országot, etc. De mihellyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé õtet, mert mindjárt kezde bomlani a békesség országba. Ottan megelevenülnének a törökek is, és az ország egyik nyavallyából a másikban esék. Akkoron kezdé minden ember megesmerni, micsoda jeles fejedelem vólt vólna az a Máttyás király. És akkoron kezdének mind az emberek mondani: De csak élne Máttyás király, bátor minden esztendõben hétszer róná meg az országot, etc. 4 A Mátyás-hagyomány körvonalai A Mátyás-hagyomány ötszáz éven át különbözõ mûfajokban, különbözõ módon jelent meg. Az udvari költészet 15. századbeli alkotásai egyszerre õrzik az elitkultúra elemeit és a népszerû vándortémákon alapuló folklórvonásokat. A 16. században a Jagelló-kori humanista alkotások a kor társadalmi igénye szerint átformálták a már meglévõ mûveket, de készültek új Mátyást dicsõítõ énekek, róla szóló históriás énekek és egyéb prózai narratívumok, fõleg trufák. Ebben a században megszilárdult az idealizált Mátyás-kép, amelyet az utóbbi száz-száz- 3 Ortutay Gyula Mátyás király és Kossuth Lajos történeti alakjának egybefonódásáról szól. (ORTUTAY Gy ) 4 HELTAI G

9 húsz évben feljegyzett alkotásokban fellelhetünk. A Mátyás-hagyomány nem köthetõ egyetlen mûfajhoz. Alakja megjelenik iskolai színjátékokban, csúfoló énekekben, mondákban, mesékben, balladákban, eredetmagyarázókban, anekdotákban. A regényes Mátyás-életrajzok a 19. század elejétõl napjainkig még a tankönyvekbe is bekerültek. Az eddigi kutatómunka legtöbbet az anekdotákkal foglalkozott: ma már tudjuk, hogy a feltárt anyag figyelmen kívül hagyott számos területet, a folklorisztikai szempontú vizsgálat el sem kezdõdött. A rendkívül gazdag szövegközlés, változatos feldolgozó szakirodalom ellenére keveset tudunk a Mátyás-balladákról, a gyerekcsúfolókat a gyûjtemények illetlenség miatt rendre kihagyják, továbbá a falunév-, földrajzinév-magyarázók összegyûjtése még el sem kezdõdött. 5 A Mátyás-hagyomány földrajzilag elég jól körülhatárolható. A déli szláv népek között a hõsénekek a legismertebbek, bár ott is vannak prózai folklóralkotások. 6 A szlovén folklórban balladák és mondák õrizték meg Mátyás alakját. 7 A bulgár adatok áttételesen bizonyítják, hogy Hunyadi János fiaként Mátyás köré is kapcsolódtak folklóralkotások. 8 Kisebb számban vannak albán és román források is. 9 A kárpáti térség német ajkú lakossága (cipszer, sváb, szász, burgenlandi) elsõsorban anekdotákban õrizte meg Mátyás alakját. 10 A cseh, szlovák és kárpátaljai ukrán források azt bizonyítják, hogy a Mátyás-hagyomány északi határa valahol itt húzódik. 11 A különbözõ kultúrájú és hagyományú etnikai csoportok között a Mátyás-hagyomány eltérõ. Ugyanaz az elem szerepelhet hõsénekben és mondában: Mátyás koronázásáról például a déli szlávok históriás énekben emlékeznek meg, 12 ezzel szemben a magyar szájhagyományban mondákat hallhatunk ugyanerrõl. 13 Az inkognitóban juhásznál vacsoráló Mátyás királyról 5 KRÍZA I. 1990b. 6 Átfogó tájékoztatást ad KRSTIÆ, B A magyar vonatkozást legteljesebben ismerteti DÁVID A GRAFENAUER, I Új forráskiadás: KUMER, Z. MEHAR, B. MATIÈETOV, M. VODUŠEK, V., KREK G BOGDANOVA, L. BOJADZIEVA, S. KAUFMAN, N. 1993; CSIKHELYI L FARAGÓ J CAMMAN, A. KARASEK, A. 1976; 1981a,b,c, 1982; GAÁL K KUZELJA, Z. 1906; KOMOROVSKÝ, J. 1957, 1972; ERNYEY J. 1921; PERFECKIJ, E SZEGEDY R ; KRÍZA I UJVÁRY Z. 1990; KRÍZA I. 1990a. 105; JUNG, K

10 elsõsorban anekdoták szólnak, 14 de a szlovák nyelvû népdalok szintén õrzik ezt a motívumot. 15 A folklór tudatos felfedezése és regisztrálása elõtti idõkbõl származó források egy része az írott költészetben maradt ránk, más részét a szájhagyomány õrizte meg. A felvilágosodás kori vagy ennél korábbi adatok folklór szempontú elemzése csak deduktív módon lehetséges. A Mátyás-hagyomány egészének megismerésekor a korábbi századok adatait is számba kell venni. Ezért tûztem ki feladatnak Mátyás királyról, a történeti hõsrõl kialakított fõbb narratívumtípusok sorra vételét, történeti és recens forrásokra egyaránt támaszkodva, rámutatva a változás fõbb irányaira. A történeti hõsökrõl szóló alkotásokat két nagy csoportba sorolja a klasszikus folklorisztika. Az egyikben a hõs valódi hõs, és a hõsköltészet szabályai szerint a küzdelemközpontú esemény részese. 16 Legfõképp a hõsének, históriás ének, hõsmesék, ritkábban hõsballadák õriznek ilyen elemeket. 17 A másik nagy csoportban (ahová a trufák, tréfás mesék, anekdoták tartoznak) a történeti hõs neve csak szimbolikus, éppen ezért könnyen felcserélõdik. 18 A nemzeti hõsök neve etnikus hátterû, míg a narratívumok korokat, országokat átugorva azonosak lehetnek. 19 A Mátyás-hagyomány legnagyobb része ez utóbbihoz kapcsolódik. A szakemberek több ízben szóltak arról, hogy Mátyás király neve a folklórban szimbolikus, 20 és hasonló narratívumok kapcsolódnak a németeknél III. Frigyeshez, az angoloknál Földnélküli Jánoshoz, az oroszoknál Nagy Péterhez, a románoknál Drakulához. De azt sem szabad szem elõl téveszteni, hogy a Mátyás-hagyomány egy része hõsköltészeti elemeket õriz. Arany János Naiv eposzunk címû tanulmánya óta illik azt mondani, hogy nálunk hiányzik a hõsköltészet, s amíg a szerbek énekelnek Szibinyáni Jankról, a magyarok megfeledkeztek a hõs Hunyadiról MAGYAR Z. 2001b HLÓŠKOVÁ, H Vö. BURKHART, D DÁVID A BURKE, P ; KARDOS T. 1955a DUNDES, A ; KVIDELAND, R GRAFENAUER, I. 1951a KRÍZA I. 1999e

11 A Mátyás-hagyomány nagyobb részében a király a hétköznapi emberekhez hasonló szocializált hõs, aki a jó tulajdonságai révén emelkedik ki. 22 Az évszázadok óta regisztrált hagyomány e tekintetben is jelentõs változáson ment át. 23 A legrégibb idevonatkozó írás Galeotto Marziótól való. Az õ anekdotái korának írásos és szóbeli költészetében gyökereznek. A Mátyás-hagyománynak csak annyiban váltak részévé, amennyiben késõbb magyar nyelven, közvetítõk révén ismertté lettek. Ma már bizonyítható, hogy Galeotto írása a 18. században kalendáriumi olvasmány lett, és így terjedt el széles társadalmi körökben. 24 A Galeotto formálta Mátyás-képnek egy része a populáris irodalom közvetítésével a hagyomány részévé vált. Fokozatosan lett idealizált nemzeti királlyá, olyan hõssé, aki okosságával, igazságérzetével, a szegények megsegítésével vált híressé. A hagyomány összekapcsolta a folklórelemeket, és egy sajátos Mátyáshagyományt hozott létre. A változatos szövegtípusok között bizonyos, állandó motívumkészlettel találkozunk, és így a különbözõ folklórmûfajokhoz (mondák, eredetmagyarázók, anekdoták, tréfák stb.) tartozó alkotásokat rendszerezni is lehet. A narratívumokat hasonlóságuk alapján öt nagy csoportba oszthatjuk. Az okos és igazságos király közismert alakja mellett a beugratásos tréfákról szóló, illetve viselkedésmintát kínáló anekdoták, valamint a kalandokra, országjárásra alapozott helynévmagyarázók a legjellemzõbbek. 1. Az okos király alakja a magyar folklórban elsõsorban az okos szolga és az okos lány mesetípus elemeivel mutat rokonságot. 25 Az okosságpróbák egy része a talányfejtés, amelynek jutalma a király arcát mutató pénz vagy egyéb, pl. cinkotai nagy icce lehet. Ezek a típusok már a középkori elbeszélõ irodalomnak részei voltak, és a hozzá kapcsolódó filológiai kutatás nagyon kiterjedt. 26 Az okos király alakjának mûvelõdéstörténeti kapcsolatai a legjobban feltárt kérdéskörhöz tartoznak. Binder Jenõ és mások 27 egy-egy motívum, anekdota vagy monda alapján filológiai összefüggéseket hoztak nyilvánosságra. Binder Jenõ az 22 SZÖVÉRFFY, J RÖHRICH, L ; LÜTHI M Gyõri kalendárium Az Aarne Thompson-mesekatalógus a 921 és 922 mesetípusokhoz sorolja a narratívumokat. 26 ANDERSON, W. 1923; VRIES, J. DE BINDER J. 1893, 1902; GYÖRGY L. 1938; HELLER B. 1936; HOLLÓ D. 1937; KATONA L. 1900; ZOLNAI B

12 okos lány és a cinkotai kántor egyetemes párhuzamairól adott képet. 28 György Lajos mindezeket tovább bõvítette a világjáró anekdoták összefüggéseiben. 29 A filológiai eredményeket új öszszefüggésbe ágyazta Ördögh Csilla. 30 Az okosságpróbák különbözõ mesetípusba tartozhatnak, de lényegüket tekintve azonos szerkesztést mutatnak. A kérdés-feleletre alapuló Mátyás-mesék variánsait a feladványok szempontjából rendezte, és negyvenkét variációt mutatott be. Heller Bernát a királyválasztás egyes elemeinek mítoszi háttereihez szólt hozzá, és az okos talányfejtõ mondáinak nemzetközi párhuzamait részletezte igényes filológiai kutatással. 31 Holló Domokos az anekdoták másik nagy csoportját vizsgálva, a király lustáin mutatott rá a keleti összefüggésekre. 32 A híres történeti nevek mondai hõssé válásának folyamata több tanulmány tárgya. 33 A Mátyás-hagyományban jól látható, hogy az okosságpróba szemben áll a hõsköltészeti viadalokkal, annak helyettesítése poétikai értelemben. Tehát az okos király kvázi vetélkedésre hívja a másik szereplõt, és a kérdés-feleletek, feladványok, agyafúrt ötletek teszik evidenssé a hõsök értékeit. A fizikai erõvel szemben a szellemi értékeket állítják elõtérbe. Ez nálunk a reneszánsz irodalom hatására alakult ki. A 18. században már tömeges olvasmányélményt nyújtottak az anekdoták, könyvek. 34 Ezen túlmenõen a Mátyás-folklór eme gazdag területe bizonyítja a nemzetközi motívumok helyi adaptációit. 2. Beugratásos próbák képezik a Mátyás-hagyomány következõ jellegzetes részét. Az okos királyról szóló közismert monda arról szól, hogy hogyan csal ki pénzt a gazdag uraktól. Heller Bálint cikke óta Megfejt bakkecskék címmel idézzük, és minden határon túli népcsoportnál a magyarhoz hasonló módon található meg. Elõzményei Heltai krónikájából, Görcsöni Ambrus 16. századi versébõl is értelmezhetõk. 35 A pénzszûkében lévõ király elõre megegyezik egy fõ- 28 BINDER J. 1893, GYÖRGY L ÖRDÖGH CS HELLER B. 1908, HOLLÓ D KARDOS T. 1955a; MOSER-RATH, E. 1984; SZÖVÉRFFY, J ANDRÁD S. 1789; KIS J. 1806; KÓNYI J A felvilágosodás korában széles körben olvasmány lett az anekdota, ezért jelennek meg olcsó kiadásban a népszerû gyûjtemények, amelyek alapjai lettek a szóhagyományban megjelenõ narratívumoknak. 35 HELTAI G. 1981; KARDOS T. 1955a; KRÍZA I. 1993b

13 úrral, hogy börtönnel fenyegetõzik a következõ tanácskozáson, ha nem ajánlanak fel a jelenlevõk önként egy jelentõs összeget. A csapda jól sült el, és a király jelentõs pénzhez jutott. A monda további kapcsolatai azonban a salamoni bölcsességek alkalmazását mutatják. Az az elem, amely a pénzen található királyi képmást a tréfa alapjává teszi, széles nemzetközi kapcsolatrendszerbe ágyazható, és mesékben való megjelenése tipizálható. A beugratással való igazságtétel is jellegzetesen Mátyás király nevéhez kapcsolódik a magyar hagyományban. Az egyszer volt Budán kutyavásár proverbium magyarázatát már a 18. századból ismerjük. Két különbözõ motívum kapcsolódásának vagyunk tanúi, amelyet a források bizonyítanak. Dugonics megfogalmazása szerint a kutyavásár egy állítólagos bécsi kocsis történetébõl fakad, amely szerint a véletlenül elszabadult kutyák miatt a kereskedõt a rendõrség kártalanította. Viszont, aki eme példát látva ügyeskedni akart, azt szándékos csalásért megbüntette. Ehhez kapcsolódik a gazdag ember megleckéztetése, egy olyan igazságtétel, amely a kapzsi emberek pórul járásával függ össze. A gazdag, aki nem akarja jószántából a szegénynek adni az ökreit, késõbb mégis önként piacra viszi a jószágát, mikor látja, hogy a szegény ember milyen jó vásárt csinált az eladott gebéivel. A mesei motívumok mellett speciálisabbak azok a beugratások, amelyeknek az oktató jellege, didaktikus célkitûzése áll a középpontban. Ilyen például az urakat kapálásra késztetõ királyról szóló anekdota, 36 vagy az, amikor megmagyarázza, hogy a nádnak is kell az esõ. A praktikus tréfák Mátyás király személyével kapcsolatban megjelentek Galeottónál, és a magatartáskép kialakításának jellegzetes részei voltak. A késõbbi századokban a diáktréfák szereplõje lett Mátyás, mint amilyen pl. a Gyõri kalendárium 28 részbõl álló sorozatának egyik darabja. A beugratás érdekes változata szerint Mátyás diáktréfát ûz a királynõ kocsisával, aki mindenképpen jó illatú, s nem istállószagú szeretne lenni. A jó illatot ígérõ orvosság erõs gyomormûködést idéz elõ, és éppen ellenkezõ hatást vált ki. A kellemetlen szag nehéz helyzetbe hozza a kocsist, nevetségessé téve õt az adott környezetben Mátyás király és a kapáló urak anekdotáját jellegzetesen magyar sajátosságnak tarthatjuk, annak ellenére, hogy a nemzetközi folklorisztikát bemutató motívumindexben találunk hozzá hasonló elemet. Hasonlóképpen ez a tény regisztrálható a vízben álló nádnak is kell az esõ monda kapcsán. (THOMPSON, S.: Mot. Index P 157 és K 1812.) 37 KRÍZA I. 1995a

14 A beugratásos tréfák hatását a látszólagos egyszeri esemény és az ismétlõdõ elõadásból fakadó ellentét adja. 38 Ezzel élt a nemzetközi folklórban Naszreddin Hodzsa, a keleti folklór elemeit maga köré gyûjtve Harun al-rasid, illetve Till Ullenspiegel a középkori nyugat-európai anekdoták továbbéltetõjeként. 39 Vannak azonban olyan narratívumok, amelyeknek párját nem találjuk a nemzetközi folklórban. Ilyen például az elõbb idézett jó illatú kocsis története a Gyõri kalendáriumból vagy a budai kutyavásáré. 3. Az igazságos király alakja a magyar folklórban túlnyomórészt Mátyás király nevéhez kapcsolódik. Az igazságos király, aki kritikus helyzetben igazságot oszt, aki megbünteti a hatalmi helyzetükkel visszaélõket, az antik irodalomban már ismert volt. 40 A racionális háttér, a valóságnak megfelelõ történés a feltétele az ide tartozó narratívumok életének. Formailag két csoport különül itt el. Részint a király álruhában saját maga szemtanúja a visszaéléseknek, részint közvetítõktõl értesül a méltánytalanságról, és jó híre megvédésére maga siet orvosolni az igazságtalanságot. Az álruhás király (a földön álruhában járó istenség) alakja nemzetközi folklórmotívum. Mátyás királyhoz kapcsolva elõször Heltai krónikájában jelenik meg 1575-ben, de már õ is hírt ad arról, hogy ez nem lehetett valóság. Utal arra is, hogy Bonfini még úgy tudta, Nagy Lajos király járt álruhában, s védte meg a szegényeket az urakkal szemben. Mátyás király jellemzését Bonfini jóval a halála után írta. Itt iktatja a mûvébe az álruhás kalandot. Egyszer a törökök közelében ütött tábort, és az ellenfél erejét így kémlelte ki: Parasztruhát húzott és egy szál kísérõvel, meg egy ökörrel belopta magát azok közé, akik az ellenséges táborba élést szállítottak; ahogy bejutott, napestig árpát árult a török sátra elõtt; az éj leszálltával sértetlenül tért vissza a táborába. 41 A rendkívül széles körben elterjedt folklórmotívum az álruhában megjelenõ istenségek tetteinek változatos sorába illeszkedik. A magyar folklórban ebbe a körbe mesék és mondák sora tartozik, pl. a kolozsvári bíró esete. 42 Számos változata ellenére úgy tûnik, köz- 38 MOSER-RATH, E GYÖRGY L ISTVÁNOVITS M. 1991; RIESSNER, C BONFINI, A A mondák valósághoz kötését segítette a királyok országjárásának, peres ügyek helyszíni intézésének történelmi emléke. Várak, romok, kastélyok egykori lakójaként, látogatójaként szólnak Mátyás királyról. A Kárpát-medence minden népénél valóságként adják elõ Mátyás megjelenését, 14

15 vetlen társa másutt ismeretlen. Az 1700 táján keletkezett anekdotagyûjtemény ( Lyrum, larum, lyrissimum ) Heltai nyomán közli a történetet németül. Az eddigi ismereteink szerint Streibig 1784-es német kiadásáig csak a magyar forrás állt rendelkezésre. Ebbõl vonjuk le azt a következtetést, hogy Heltai anekdotája nemcsak magyarul lehetett ismert. A névtelen kompilátor a történetet még értelmezi is. Az ingyen dolgoztató király igazságtételéhez hozzáfûzi, hogy azóta mondják a magyarok, Meghalt Mátyás király, nincs már igazság. A szegények megsegítése a középkorban írásos törvény. Az ellene vétõket súlyos büntetés illette, és valószínûleg emiatt lehet olyan változatos az igazságot osztó királyról szóló narratívum. Az offenbányai kamarásról Fridvalszky írta még 1756-ban, miként kérkedik a gazdagságával. Az ingyen nem szállító révészrõl a 19. században Vörösmart környékének lakói változatos mondákat tudtak. A temetni, keresztelni nem akaró papot a göcseji források szerint Mátyás király éppúgy halállal bünteti, mint a kolozsvári bírót. 43 A példák a szájhagyomány sokszínûségét bizonyítják. Az álruhában járó, visszásságokat felfedõ és igazságot osztó király alakja a 16. századtól kezdve Mátyás királyhoz kötõdött. Népszerûsége egyre nõtt, és a 19. században gazdag változatokban élt. Ehhez járult hozzá, hogy Jókai anekdotagyûjteménye 16 kiadást ért meg, és a korábban is népszerû mûfajt megannyi rövidebb-terjedelmesebb anekdotagyûjtemény is terjesztette. 44 Figyelemre méltó az az adat, amely a beteg szolga megsegítésérõl szól. Penavin Olga még különleges Mátyás-mesének tekintette, mert nem gondolt arra, hogy Erdélyi János verse az anekdotagyûjtemények közvetítésével került másfél száz évvel késõbb a néphagyományba anélkül, hogy elõadója olvasni tudó ember lett és ezeknek a motívumoknak nemzetközi párhuzamai megtalálhatók Thompson nemzetközi folklórmotívum-mutatójában (Mot. Index K 1812). Az ingyen dolgoztató kolozsvári bíró esete 42 változatban áll a rendelkezésemre. Egyike a legnépszerûbb mondáknak, melyet a népszerûsítõ kiadások, ifjúsági könyvek leegyszerûsítve közöltek. Polivka jellegzetesen magyar alkotásnak tartotta annak ellenére, hogy német anekdotagyûjteménybõl idézte (BOLTE, J. POLIVKA, G. IV. 1921). 43 KRÍZA , Jókai népszerû munkája, A magyar nép élce szép hegedûszóban 1907-tõl bõvített kiadásban jelent meg. Jókai tudatosan gyûjtötte a mondákat, és azokat a helyzetnek megfelelõen átdolgozta. Így munkája egyrészt a folklór jobb megismerését mutatja, másrészt segítette újabb narratívumok népszerûsödését (JÓKAI M. 1856). Jókai anekdotáinak terjedését mutatja Tóth Béla gondos összegzése (TÓTH B. I. 1898), valamint a kritikai kiadásban Sándor István összefoglalása. 15

16 volna. 45 A 19. századi olcsó kiadványok, helyi szerzõk és nyomdák ponyvái, tankönyvek írásai tovább bõvítették, terjesztették az igazságos Mátyás királyról szóló történeteket. 4. A viselkedésmintát kínáló Mátyás-anekdoták újabb nagy egységet képeznek a Mátyás-hagyományban. E témakörben legnépszerûbb a juhásznál vacsorázó Mátyás király megleckéztetése. A közös tálból étkezés rendjének szemléletes példája ez a sok változatban feljegyzett monda. A változatok közötti eltérés az elbeszélõkultúra függvénye. Így jelentõs a különbség közöttük. Vannak mesék, mesei betétek, mondák és típusvázzá egyszerûsödött, díszítés nélküli narratívumok. A jó falatért mások elõtt turkáló királyt a juhász megleckézteti, példát adva, majd szóval magyarázva az ideális viselkedést. A magatartásformáló epikumok visszavezethetõk Galeotto írásához. Az étkezésre utaló történet olyan fontos lehetett, hogy megkülönböztetett részletességgel adta elõ. De akár Bonfinit is említhettem volna, hiszen a dicsõ uralkodó jellemzésére ezt írja: Az emberi élvezeteket nem tagadta meg magától. Olykor szerelmeskedett egy-egy nõcskével, de az asszonyoktól tartózkodott. Barátaival gyakran üdítette lelkét mámorral, borral. 46 A jó és a rossz, az erkölcsös és az erkölcstelen szembeállítása megannyi Mátyás-mondában megtalálható. A gáláns kalandok közül egyet ismertté tett Vörösmarty Mihály Szép Ilonka címû verse. Viszont a juhásznál vacsoráló Mátyás királyról szóló mondák egyike szerint a juhászné kedvéért járt oly messzire, mígnem a felesége rendre nem utasította. A helytállás, a megvesztegethetetlenség, a vendégtisztelet jelképes megfogalmazása egy-egy Mátyás-monda segítségével vált ismertté, és formálta a közgondolkodást. Nem lehet az sem véletlen, hogy a Gyõri kalendárium szerint 1749-ben õ volt a hõse annak az anekdotának, amelyben az öreg és fiatal házasok között úgy tett igazságot, hogy éjjel álmukban az öreg férfi mellé az öreg asszonyt fektette, fiatal férfi mellé meg a fiatal asszonyt. A mesemotívum késõbb része lett a Mátyás-hagyománynak. Már 1792-ben a Magyar Hírmondóban is megjelent, és késõbb Pálóczi Horváth Ádám A tétényi lány címû színmûvében szintén feldolgozta. 45 PENAVIN O és KOVÁCS Á A Vajdaságból származó folklóradatok elõzményére világít rá Kovács Ágnes. A különbözõ munkákért egyenlõ bért adó Mátyás király igazságtalanságára vonatkozó ismereteket mutatja be Erdélyi János verse segítségével. 46 BONFINI, A

17 A viselkedésminták sajátos példája szól arról, hogy Mátyás király lopni megy. 47 A tilosban járó álruhás király emberi magatartása mások neveléséhez nyújt ezzel példát. A jogtalanul szerzett pénz további sorsa látszólag egy romantikus kaland, de az ismétlések, illetve a variánsok bizonysága szerint a téma iránti érdeklõdés a népköltészet didaktikus vonásait képviseli. A proverbiumok pedig alátámasztják, hogy a feltételezésnek jogos alapja van. Olyan vagy, mint Mátyás lustája mondta l986-ban egy zsérei asszony az unokájának, aki nem akart felkelni. De kérdésemre nem tudott semmit mondani, mit is jelent a mondat. Soha nem hallotta a Mátyás lustáiról szóló anekdotát, mégis használja a közmondást. Az idealizált Mátyás-kép tehát nemcsak az okosságra, igazságosságra, tréfálásra terjed ki, hanem a viselkedésminták megadásában is megtalálható. 5. A kalandokra, élményekre, országjárásra alapozott narratívumok fõleg helynévmagyarázókban találhatók meg. Az Abroszka falu lakói tudni vélik, hogy Mátyás király ottjártakor abroszt terítettek a földre. Hidegkút lakói azt mondják, hogy jóízû hideg vízzel vendégelték meg a királyt. Bántapuszta neve máig õrzi a Beatrix királyné késõi híradását, Királyrét, Királykõ, Királykút, Mátyusföld, Solymár stb. lakói különbözõ Mátyás-mondákat tudnak falujuk nevének eredetérõl, mind Mátyás király országjáró útjainak emlékérõl vallanak. 48 Az ilyesféle narratívumok elsõsorban a helytörténet iránti érdeklõdés megindulásával szaporodtak el, és lokális jellegük miatt szûk földrajzi környezetben lettek ismertté. A helynévmagyarázók bármennyire szûk körben élnek is, tükrözik azt a szemléletet, amelyet a Mátyás-narratívumok képviselnek. Az értelmiség szerepvállalása, a lokális kultúra ápolása elõtérbe állította a helynévmagyarázókat, és az egészséges patriotizmus egyik mellékhajtása, hogy ott is Mátyás király nyomát látják, ahol bizonyíthatóan sosem járt. Ezen a téren van a legtöbb feltáratlan narratívum, itt várhatók még újabb eredmények. A bemutatott csoportosítás alapvetõen különbözik a magyar népmesekatalógus rendszerétõl, mely a Mátyás-hagyományhoz tartozó narratívumokat húsz különbözõ típusba sorolja. 49 Állatmese: róka fogta csuka (MNK 160). Tündér- 47 A nemzetközi mesekutatás AaTh 951. típusszámon említi az álruhás király és a katona történetét. (BENEDEK K ) 48 BOSNYÁK S A Kovács Ágnes szerkesztésében készült és munkatársai által kidogozott katalógus beosztása követi az Aarne Thompson-rendszert, így a nemzeti sajátosságok nem tükrözõdnek benne (KOVÁCS Á ). 17

18 mese: Mátyás király és Toldi (MNK 725), Hogyan osztotta be az életét az öregember (MNK 726). Novellamese: Az okos leány és a talányfejtõ leány (MNK 785, 786), Igazmondó juhász (MNK 889), Kevély királykisasszony (MNK 890), Mátyás és az okos szolga (MNK 921), Cinkotai kántor (MNK 922), Király és a rabló (MNK 951A), Király és a katona (MNK 952). Tréfás mese, anekdota: A rest lány (MNK 1370A), A kakas felosztása (MNK 1533), Kõleves (MNK 1548), Visszafordulás (MNK 1557), A hõs kiválasztja a fát, amire akasztják (MNK 1587), Megfelezett ütlegek (MNK 1610), Szegény és gazdag ajándéka (MNK 1689A), A fává lett kard (MNK 1736A), Mátyás király lustái (MNK 1950). A csoportosítás belsõ ellentmondásait jól mutatja a Mátyás-mesék és -mondák reprezentatív szövegbemutatása. 50 A róka fogta csuka, csuka fogta róka mesét az állatmesékhez sorolják, míg a különleges ajándék és a hozzá kapcsolódó megfelezett ütlegek motívuma miatt tréfás mesének is tartható. Szerkezetileg, mondandót tekintve pedig a különös ajándékozáshoz, vagyis az 1689-es típushoz áll legközelebb. Az okos szolga, okos király, okos lány kérdés-felelete jellegzetesen kötõdik Mátyás királyhoz. A katalógus szerint ezek öt különbözõ típushoz sorolhatók. Az okos szolga mesetípus a sokféle változat miatt 30 alcsoportot ölel fel. Ide tartozik a pénz beosztásáról, bakkecskék megfejésérõl szóló mese, az ingyen dolgoztató kolozsvári bíró megbüntetése, a fiatal bíró nevetségessé tétele, a gondolkodásban rest bíró próba elé állítása. A vendégeskedõ király kalandjai többségükben szintén ehhez a típushoz kerültek, így a vendégeskedõ álruhás királyt a juhász illemre tanítja, ugyancsak álruhás király gazdagon megjutalmazza a szegényt, aki ínsége ellenére jó étellel kínálja, mentéjét, könyvét adja zálogba az illõ fogadáshoz. A vándorlónak szállást adó cigányt szintén megjutalmazza. Míg a bõségtõl hasfájós püspököt éheztetéssel gyógyítja, válogatós barátoknak lencsét vitet, a fukart kõleves készítésére tanítja. A 921-es mesetípushoz tartozik a hencegõ mutatványos, bõbeszédû szolga, hallgatásra ítélt küldönc meséje, a királyválasztás csodás esetét elõadó narratívum. Ide kell besorolni a csóri csuka máját reklamáló király intézkedését, csakúgy, mint az ingyen nem temetõ, nem keresztelõ pap, hitelben nem szállító révész megbüntetését. Még mindig az MNK 921-es típusnál vagyunk, ahová az KRÍZA I

19 okosnak mondott csillagász, a hûséges barát és a legnagyobb ellenség tanulsága került, miképp az is, hogy Mátyás a vendégségben nem tesz kanalat a leves mellé. Az elõzõ példával ellentétben sok az összetartó elem az okos lány, talányfejtõ lány és talányfejtõ szolga (cinkotai kántor) mesetípusokban. A megválaszolandó kérdések átléphetik a típusokat, összekeveredhetnek, miként arról tájékoztatott Ördögh Csilla elemzése. 51 A néhány példa alapján bizonyítottam, a klasszikus mesekutatási módszer nem alkalmas a Mátyás-hagyomány áttekintésére, rendszerezésére. A források ismeretében úgy látjuk, hogy az okosság, igazságosság, beugrató tréfák, szómagyarázatok képezik a narratívumok alapját. A hõsalkotás módjai a Mátyás-hagyományban Amióta a történelmi személyiséget folklórhõsként ismerjük, tudható, hogy Mátyás királyhoz természetfeletti vonásokat kapcsolunk. Ipolyi Arnold 1854-ben leírta, hogy garabonciásként szökött meg a törököktõl, hogy táltos lova van, és nem halt meg, hanem rejtõzve várja viszszatérésének alkalmas pillanatát. 52 Mégis, a Mátyás-hagyomány kevésbé gazdag a hõsi események leírásában, és a csodás jelek, eszközök is ritkán jelennek meg. Amióta a Mátyás-hagyomány a figyelem elõterébe került, ismert, hogy a 16. században volt Mátyás királyról szóló epikus költészet. Ennek elemeit vette át Görcsöni Ambrus a Mátyás királyról szóló históriába, amely valószínû, hogy 1574 elõtt született. 53 A 16. századi írásbeliség bizonysága szerint jelentõs volt a novellisztikus eseményábrázolás, és emiatt a késõbbi Mátyás-hagyomány elfordult a történeti hõs harci tetteinek dicsõítésétõl, és a novellisztikus témák kerültek elõtérbe. De mindazok a késõbbi feljegyzések, amelyek a hõsköltészetbõl táplálkoztak, õriztek valamelyest a 16. századi sajátságokból. Bizonyság ehhez Veszelszki Antal 18. század végén keletkezett históriája. 54 A hõsköltészet szabályai szerint az egymást segítõ hõsök, az apa és fiú kapcsolata, továbbá a har- 51 ÖRDÖGH CS IPOLYI A GÖRCSÖNI A KRÍZA I. 1992b

20 cok mindig csak a dicsõséges harcok leírása volt fontos téma. Bármennyire is Bonfini vagy Heltai volt Veszelszki forrása, Szabács viadaláról nem feledkezik meg. Szörnyen kezdé Sabatz várát lövetni De az Algyus ritkán kezde találni, Király látá igen kezdé dorgalni, Mi az oka hogy port s golyobist veszti. Rettenetes király ostroma vala Eiyel nappal hatod napig vitatá Király be rohana soc Török hala, Nagy gazdagságot vártól ki hordatá. Mátyás király hõsi harcai a hódoltság korában, és késõbb a némettel vívott küzdelem idején éppen olyan fontosak voltak, mint Hunyadi tetteinek dicsõítése, akár szerbül, akár magyarul hangoztak is azok. 55 A régi dicsõ múlt felelevenítése a háborúk idején aktuális feladat volt. Egy-egy ének többszöri kiadásából arra következtetünk, hogy az iránta megnyilvánuló társadalmi igény széles körû volt. A közköltészeti igényt elégítette ki Görcsöni 16. századi Mátyás-históriája. Rövid harminc év alatt még a 16. században több nyomtatott szöveg és kézírásos feljegyzés keletkezett. A ránk maradt források szerint ebbõl a korszakból hét változat maradt fenn. Csak feltételezhetjük, hogy a Mátyás-história más énekeknél népszerûbb lehetett. Fontos ezt hangsúlyozni, amikor tudjuk Tinódi Sokféle részögösrõl szóló énekébõl, hogy már 1548-ban elfordult az érdeklõdés a hõsköltészettõl, s nem volt divat énekelni hõsökrõl. Az udvarnál nem a vitéz és a bölcs, hanem a csúfolkodó csélcsapok mulatnak, csácsognak arról amit innenonnan összeszedtek, vagyis a szájhagyományból. Valószínûleg ez az oka, hogy Görcsöni eltért a Tinódi-féle históriásének-stílustól, és a szájhagyományból vett részletekkel tette lendületessé, divatossá versét. Bogáti Fazakas költészeti simításai elõnyére váltak a mûnek, és népszerûségét témaválasztása, stílusa még inkább segítette. A Mátyás-história elterjedtségét közvetetten bizonyítják a DÁVID A

Kríza Ildikó A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI

Kríza Ildikó A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI Történelemtanárok Egylete Kossuth Klub 2008. október 4. Kríza Ildikó A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI A Mátyás-hagyomány múltja több mint ötszáz éves. Ezen idő alatt különböző műfajokban, különböző módon

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Az alábbi feladatok a Galambok röppennek föl című regényhez kapcsolódnak. 1. Milyen nyelven keletkezett a

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A húrnégyszögek meghódítása

A húrnégyszögek meghódítása A húrnégyszögek meghódítása A MINDENTUDÁS ISKOLÁJA Gerőcs lászló A HÚRNÉGYSZÖGEK MEGHÓDÍTÁSA Akadémiai Kiadó, Budapest ISBN 978 963 05 8969 7 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben