KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI"

Átírás

1 KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI

2 NÉPRAJZI TANULMÁNYOK SZERKESZTI SZEMERKÉNYI ÁGNES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETE

3 KRÍZA ILDIKÓ A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával A fedélen Miklós püspök Mátyás király elõtt (Ransanus-corvina, OSZK, Clmae 249. Fol. 17 v) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsõ magyar nyelvû kiadás: 2007 Kríza Ildikó, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is. Printed in Hungary

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÕ... A Mátyás-hagyomány körvonalai... A hõsalkotás módjai a Mátyás-hagyományban... A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY KEZDETEI... Magyarországnak fényes csillaga... Meghalt Mátyás király, oda az igazság!... Heltai Gáspár szerepe a Mátyás-hagyományban... Görcsöni Ambrus Mátyás-históriájának folklórkapcsolatai... MÁTYÁS-HAGYOMÁNY A FELVILÁGOSODÁS IDEJÉN... Ismeretlen Mátyás-história a 18. századból... Az aprónyomtatványok szerepe a Mátyás-hagyományban... A Mátyás-hagyomány és a szólásmagyarázatok... Dugonics drámája és a Mátyás-hagyomány... Egy jezsuita Mátyás-dráma folklórvonatkozásai... Ismeretlen történeti ének Mátyás király csatájáról... A MEGÚJULÓ MÁTYÁS-HAGYOMÁNY... Egy Mátyás-színmû kapcsolata a néphagyománnyal... A talányfejtõ lány balladája... MÁTYÁS KIRÁLY A SZOMSZÉD NÉPEK KÖLTÉSZETÉBEN... Beatrix királyné és a Mátyás-hagyomány... A délszláv Mátyás-hagyomány... Cseh és szlovák források Mátyás királya... Mátyás király a ruszin szájhagyományban... A szlovén Mátyás-hagyomány

6 MÁTYÁS KIRÁLY, A FOLKLÓRHÕS... Matthias Corvinus, a szakrális király... Mátyás, a legyõzhetetlen... Mátyás király halála... KÖVETKEZTETÉSEK... Mátyás király, a nemzeti hõs... IRODALOM

7 BEVEZETÕ A történeti személyekhez kapcsolódó folklóralkotások egymástól jellegükben térnek el. A régi királyok közül Szent István, Szent László és Mátyás a legnépszerûbbek. Bármennyire híres volt Szent István, akirõl két legenda is készült, és megannyi egyházi ének dicsõítette századokon át, oltárképeken, szobroknál õ nyitja meg az Árpád-házi királyok sorát, a néphagyomány mégis mostohán bánt vele. Nálánál népszerûbb volt Szent László, akinek csodatetteit, harci gyõzelmeit a szájhagyomány megõrizte. Királyok közt egyedül az õ népszerûsége vetélkedik Mátyás királyéval. A folklóralkotásokban gyakran cserélõdnek fel a nevek, és így ugyanazon epikum, szövegtípus különbözõ hõsökhöz is kapcsolódhat. A Mátyás-folklór azonban nem keveredik Szent Lászlóéval, hiába jellemzõ mindkettõjükre a népszerûség, a szegények, elesettek, rászorultak megsegítése, a bátorság, az ellenség feletti biztos gyõzelem s más erények. Mátyás király népszerûsége az évszázadok során más-más formában fogalmazódott meg. Ma már nem lehet kétségbe vonni, hogy életétõl napjainkig uralkodott a rokonszenves ábrázolás, de azok a mesék, mondák, anekdoták, közmondások, amelyeket a hiteles folklórgyûjtések korától kezdve néphagyománynak tekintünk, zömmel a felvilágosodás koráig vezethetõk vissza. A régi magyar irodalom a krónikáktól eltekintve viszonylag szûkszavúan szól Mátyás királyról. 1 A Néhai való jó Mátyás királ költészeti portréja szegényesnek mondható, és abból nem magasodik ki kellõen az a reneszánsz uralkodó, akinek kultuszából táplálkozhatott volna a gazdag népköltészet. Galeotto és Janus Pannonius szólnak arról, hogy a király hõstetteirõl dicsõítõ énekeket írtak, 2 sõt tudjuk, hogy Fodor Kristóf, a kortárs költõ is megverselte Mátyás király haditetteit. Ezzel egy idõben azonban megnõ a Mátyást dicsõítõ olasz mû- 1 Tolnai Adél a 20. század elején összefoglalta a Mátyás-hagyomány irodalmi elõzményeit, ami azóta is a kutatás kiindulópontja (TOLNAI A. 1911). 2 PAJORIN K

8 vek száma. Az olasz humanisták epikus dialógust írtak, és hosszabb-rövidebb verses és prózai alkotásokban dicsõítették a nagy királyt. A magyarul fennmaradt Szabács viadalának éneke, és a Jajca ostromáról szóló töredék a Mátyáskultusz bizonyítékai. A 15. századi források azonban szûkösek ahhoz, hogy kellõ választ adhassunk a Mátyás királyról szóló folklór keletkezésére. 3 Máig él az úgynevezett Mátyás-rejtély amirõl Fraknói Vilmos ad széles ívû képet, hogy a szigorú adózást erõltetõ, belsõ és külsõ ellenséggel küzdõ király hogyan lehetett halála után itthon és külföldön népszerû uralkodó. Úgy gondolom, hogy a leghelytállóbb Heltai summázata, aki az 1575-ben megjelent krónikájában így ír: Éltében mind az egész ország reá kiált vala Máttyás királyra, hogy igen kövély, nagyravágyó, hertelen haragó és felette igen telhetettlen vóna. Megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal és a nagy rovásokkal, mert négyszer rója vala minden esztendõben az országot, etc. De mihellyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé õtet, mert mindjárt kezde bomlani a békesség országba. Ottan megelevenülnének a törökek is, és az ország egyik nyavallyából a másikban esék. Akkoron kezdé minden ember megesmerni, micsoda jeles fejedelem vólt vólna az a Máttyás király. És akkoron kezdének mind az emberek mondani: De csak élne Máttyás király, bátor minden esztendõben hétszer róná meg az országot, etc. 4 A Mátyás-hagyomány körvonalai A Mátyás-hagyomány ötszáz éven át különbözõ mûfajokban, különbözõ módon jelent meg. Az udvari költészet 15. századbeli alkotásai egyszerre õrzik az elitkultúra elemeit és a népszerû vándortémákon alapuló folklórvonásokat. A 16. században a Jagelló-kori humanista alkotások a kor társadalmi igénye szerint átformálták a már meglévõ mûveket, de készültek új Mátyást dicsõítõ énekek, róla szóló históriás énekek és egyéb prózai narratívumok, fõleg trufák. Ebben a században megszilárdult az idealizált Mátyás-kép, amelyet az utóbbi száz-száz- 3 Ortutay Gyula Mátyás király és Kossuth Lajos történeti alakjának egybefonódásáról szól. (ORTUTAY Gy ) 4 HELTAI G

9 húsz évben feljegyzett alkotásokban fellelhetünk. A Mátyás-hagyomány nem köthetõ egyetlen mûfajhoz. Alakja megjelenik iskolai színjátékokban, csúfoló énekekben, mondákban, mesékben, balladákban, eredetmagyarázókban, anekdotákban. A regényes Mátyás-életrajzok a 19. század elejétõl napjainkig még a tankönyvekbe is bekerültek. Az eddigi kutatómunka legtöbbet az anekdotákkal foglalkozott: ma már tudjuk, hogy a feltárt anyag figyelmen kívül hagyott számos területet, a folklorisztikai szempontú vizsgálat el sem kezdõdött. A rendkívül gazdag szövegközlés, változatos feldolgozó szakirodalom ellenére keveset tudunk a Mátyás-balladákról, a gyerekcsúfolókat a gyûjtemények illetlenség miatt rendre kihagyják, továbbá a falunév-, földrajzinév-magyarázók összegyûjtése még el sem kezdõdött. 5 A Mátyás-hagyomány földrajzilag elég jól körülhatárolható. A déli szláv népek között a hõsénekek a legismertebbek, bár ott is vannak prózai folklóralkotások. 6 A szlovén folklórban balladák és mondák õrizték meg Mátyás alakját. 7 A bulgár adatok áttételesen bizonyítják, hogy Hunyadi János fiaként Mátyás köré is kapcsolódtak folklóralkotások. 8 Kisebb számban vannak albán és román források is. 9 A kárpáti térség német ajkú lakossága (cipszer, sváb, szász, burgenlandi) elsõsorban anekdotákban õrizte meg Mátyás alakját. 10 A cseh, szlovák és kárpátaljai ukrán források azt bizonyítják, hogy a Mátyás-hagyomány északi határa valahol itt húzódik. 11 A különbözõ kultúrájú és hagyományú etnikai csoportok között a Mátyás-hagyomány eltérõ. Ugyanaz az elem szerepelhet hõsénekben és mondában: Mátyás koronázásáról például a déli szlávok históriás énekben emlékeznek meg, 12 ezzel szemben a magyar szájhagyományban mondákat hallhatunk ugyanerrõl. 13 Az inkognitóban juhásznál vacsoráló Mátyás királyról 5 KRÍZA I. 1990b. 6 Átfogó tájékoztatást ad KRSTIÆ, B A magyar vonatkozást legteljesebben ismerteti DÁVID A GRAFENAUER, I Új forráskiadás: KUMER, Z. MEHAR, B. MATIÈETOV, M. VODUŠEK, V., KREK G BOGDANOVA, L. BOJADZIEVA, S. KAUFMAN, N. 1993; CSIKHELYI L FARAGÓ J CAMMAN, A. KARASEK, A. 1976; 1981a,b,c, 1982; GAÁL K KUZELJA, Z. 1906; KOMOROVSKÝ, J. 1957, 1972; ERNYEY J. 1921; PERFECKIJ, E SZEGEDY R ; KRÍZA I UJVÁRY Z. 1990; KRÍZA I. 1990a. 105; JUNG, K

10 elsõsorban anekdoták szólnak, 14 de a szlovák nyelvû népdalok szintén õrzik ezt a motívumot. 15 A folklór tudatos felfedezése és regisztrálása elõtti idõkbõl származó források egy része az írott költészetben maradt ránk, más részét a szájhagyomány õrizte meg. A felvilágosodás kori vagy ennél korábbi adatok folklór szempontú elemzése csak deduktív módon lehetséges. A Mátyás-hagyomány egészének megismerésekor a korábbi századok adatait is számba kell venni. Ezért tûztem ki feladatnak Mátyás királyról, a történeti hõsrõl kialakított fõbb narratívumtípusok sorra vételét, történeti és recens forrásokra egyaránt támaszkodva, rámutatva a változás fõbb irányaira. A történeti hõsökrõl szóló alkotásokat két nagy csoportba sorolja a klasszikus folklorisztika. Az egyikben a hõs valódi hõs, és a hõsköltészet szabályai szerint a küzdelemközpontú esemény részese. 16 Legfõképp a hõsének, históriás ének, hõsmesék, ritkábban hõsballadák õriznek ilyen elemeket. 17 A másik nagy csoportban (ahová a trufák, tréfás mesék, anekdoták tartoznak) a történeti hõs neve csak szimbolikus, éppen ezért könnyen felcserélõdik. 18 A nemzeti hõsök neve etnikus hátterû, míg a narratívumok korokat, országokat átugorva azonosak lehetnek. 19 A Mátyás-hagyomány legnagyobb része ez utóbbihoz kapcsolódik. A szakemberek több ízben szóltak arról, hogy Mátyás király neve a folklórban szimbolikus, 20 és hasonló narratívumok kapcsolódnak a németeknél III. Frigyeshez, az angoloknál Földnélküli Jánoshoz, az oroszoknál Nagy Péterhez, a románoknál Drakulához. De azt sem szabad szem elõl téveszteni, hogy a Mátyás-hagyomány egy része hõsköltészeti elemeket õriz. Arany János Naiv eposzunk címû tanulmánya óta illik azt mondani, hogy nálunk hiányzik a hõsköltészet, s amíg a szerbek énekelnek Szibinyáni Jankról, a magyarok megfeledkeztek a hõs Hunyadiról MAGYAR Z. 2001b HLÓŠKOVÁ, H Vö. BURKHART, D DÁVID A BURKE, P ; KARDOS T. 1955a DUNDES, A ; KVIDELAND, R GRAFENAUER, I. 1951a KRÍZA I. 1999e

11 A Mátyás-hagyomány nagyobb részében a király a hétköznapi emberekhez hasonló szocializált hõs, aki a jó tulajdonságai révén emelkedik ki. 22 Az évszázadok óta regisztrált hagyomány e tekintetben is jelentõs változáson ment át. 23 A legrégibb idevonatkozó írás Galeotto Marziótól való. Az õ anekdotái korának írásos és szóbeli költészetében gyökereznek. A Mátyás-hagyománynak csak annyiban váltak részévé, amennyiben késõbb magyar nyelven, közvetítõk révén ismertté lettek. Ma már bizonyítható, hogy Galeotto írása a 18. században kalendáriumi olvasmány lett, és így terjedt el széles társadalmi körökben. 24 A Galeotto formálta Mátyás-képnek egy része a populáris irodalom közvetítésével a hagyomány részévé vált. Fokozatosan lett idealizált nemzeti királlyá, olyan hõssé, aki okosságával, igazságérzetével, a szegények megsegítésével vált híressé. A hagyomány összekapcsolta a folklórelemeket, és egy sajátos Mátyáshagyományt hozott létre. A változatos szövegtípusok között bizonyos, állandó motívumkészlettel találkozunk, és így a különbözõ folklórmûfajokhoz (mondák, eredetmagyarázók, anekdoták, tréfák stb.) tartozó alkotásokat rendszerezni is lehet. A narratívumokat hasonlóságuk alapján öt nagy csoportba oszthatjuk. Az okos és igazságos király közismert alakja mellett a beugratásos tréfákról szóló, illetve viselkedésmintát kínáló anekdoták, valamint a kalandokra, országjárásra alapozott helynévmagyarázók a legjellemzõbbek. 1. Az okos király alakja a magyar folklórban elsõsorban az okos szolga és az okos lány mesetípus elemeivel mutat rokonságot. 25 Az okosságpróbák egy része a talányfejtés, amelynek jutalma a király arcát mutató pénz vagy egyéb, pl. cinkotai nagy icce lehet. Ezek a típusok már a középkori elbeszélõ irodalomnak részei voltak, és a hozzá kapcsolódó filológiai kutatás nagyon kiterjedt. 26 Az okos király alakjának mûvelõdéstörténeti kapcsolatai a legjobban feltárt kérdéskörhöz tartoznak. Binder Jenõ és mások 27 egy-egy motívum, anekdota vagy monda alapján filológiai összefüggéseket hoztak nyilvánosságra. Binder Jenõ az 22 SZÖVÉRFFY, J RÖHRICH, L ; LÜTHI M Gyõri kalendárium Az Aarne Thompson-mesekatalógus a 921 és 922 mesetípusokhoz sorolja a narratívumokat. 26 ANDERSON, W. 1923; VRIES, J. DE BINDER J. 1893, 1902; GYÖRGY L. 1938; HELLER B. 1936; HOLLÓ D. 1937; KATONA L. 1900; ZOLNAI B

12 okos lány és a cinkotai kántor egyetemes párhuzamairól adott képet. 28 György Lajos mindezeket tovább bõvítette a világjáró anekdoták összefüggéseiben. 29 A filológiai eredményeket új öszszefüggésbe ágyazta Ördögh Csilla. 30 Az okosságpróbák különbözõ mesetípusba tartozhatnak, de lényegüket tekintve azonos szerkesztést mutatnak. A kérdés-feleletre alapuló Mátyás-mesék variánsait a feladványok szempontjából rendezte, és negyvenkét variációt mutatott be. Heller Bernát a királyválasztás egyes elemeinek mítoszi háttereihez szólt hozzá, és az okos talányfejtõ mondáinak nemzetközi párhuzamait részletezte igényes filológiai kutatással. 31 Holló Domokos az anekdoták másik nagy csoportját vizsgálva, a király lustáin mutatott rá a keleti összefüggésekre. 32 A híres történeti nevek mondai hõssé válásának folyamata több tanulmány tárgya. 33 A Mátyás-hagyományban jól látható, hogy az okosságpróba szemben áll a hõsköltészeti viadalokkal, annak helyettesítése poétikai értelemben. Tehát az okos király kvázi vetélkedésre hívja a másik szereplõt, és a kérdés-feleletek, feladványok, agyafúrt ötletek teszik evidenssé a hõsök értékeit. A fizikai erõvel szemben a szellemi értékeket állítják elõtérbe. Ez nálunk a reneszánsz irodalom hatására alakult ki. A 18. században már tömeges olvasmányélményt nyújtottak az anekdoták, könyvek. 34 Ezen túlmenõen a Mátyás-folklór eme gazdag területe bizonyítja a nemzetközi motívumok helyi adaptációit. 2. Beugratásos próbák képezik a Mátyás-hagyomány következõ jellegzetes részét. Az okos királyról szóló közismert monda arról szól, hogy hogyan csal ki pénzt a gazdag uraktól. Heller Bálint cikke óta Megfejt bakkecskék címmel idézzük, és minden határon túli népcsoportnál a magyarhoz hasonló módon található meg. Elõzményei Heltai krónikájából, Görcsöni Ambrus 16. századi versébõl is értelmezhetõk. 35 A pénzszûkében lévõ király elõre megegyezik egy fõ- 28 BINDER J. 1893, GYÖRGY L ÖRDÖGH CS HELLER B. 1908, HOLLÓ D KARDOS T. 1955a; MOSER-RATH, E. 1984; SZÖVÉRFFY, J ANDRÁD S. 1789; KIS J. 1806; KÓNYI J A felvilágosodás korában széles körben olvasmány lett az anekdota, ezért jelennek meg olcsó kiadásban a népszerû gyûjtemények, amelyek alapjai lettek a szóhagyományban megjelenõ narratívumoknak. 35 HELTAI G. 1981; KARDOS T. 1955a; KRÍZA I. 1993b

13 úrral, hogy börtönnel fenyegetõzik a következõ tanácskozáson, ha nem ajánlanak fel a jelenlevõk önként egy jelentõs összeget. A csapda jól sült el, és a király jelentõs pénzhez jutott. A monda további kapcsolatai azonban a salamoni bölcsességek alkalmazását mutatják. Az az elem, amely a pénzen található királyi képmást a tréfa alapjává teszi, széles nemzetközi kapcsolatrendszerbe ágyazható, és mesékben való megjelenése tipizálható. A beugratással való igazságtétel is jellegzetesen Mátyás király nevéhez kapcsolódik a magyar hagyományban. Az egyszer volt Budán kutyavásár proverbium magyarázatát már a 18. századból ismerjük. Két különbözõ motívum kapcsolódásának vagyunk tanúi, amelyet a források bizonyítanak. Dugonics megfogalmazása szerint a kutyavásár egy állítólagos bécsi kocsis történetébõl fakad, amely szerint a véletlenül elszabadult kutyák miatt a kereskedõt a rendõrség kártalanította. Viszont, aki eme példát látva ügyeskedni akart, azt szándékos csalásért megbüntette. Ehhez kapcsolódik a gazdag ember megleckéztetése, egy olyan igazságtétel, amely a kapzsi emberek pórul járásával függ össze. A gazdag, aki nem akarja jószántából a szegénynek adni az ökreit, késõbb mégis önként piacra viszi a jószágát, mikor látja, hogy a szegény ember milyen jó vásárt csinált az eladott gebéivel. A mesei motívumok mellett speciálisabbak azok a beugratások, amelyeknek az oktató jellege, didaktikus célkitûzése áll a középpontban. Ilyen például az urakat kapálásra késztetõ királyról szóló anekdota, 36 vagy az, amikor megmagyarázza, hogy a nádnak is kell az esõ. A praktikus tréfák Mátyás király személyével kapcsolatban megjelentek Galeottónál, és a magatartáskép kialakításának jellegzetes részei voltak. A késõbbi századokban a diáktréfák szereplõje lett Mátyás, mint amilyen pl. a Gyõri kalendárium 28 részbõl álló sorozatának egyik darabja. A beugratás érdekes változata szerint Mátyás diáktréfát ûz a királynõ kocsisával, aki mindenképpen jó illatú, s nem istállószagú szeretne lenni. A jó illatot ígérõ orvosság erõs gyomormûködést idéz elõ, és éppen ellenkezõ hatást vált ki. A kellemetlen szag nehéz helyzetbe hozza a kocsist, nevetségessé téve õt az adott környezetben Mátyás király és a kapáló urak anekdotáját jellegzetesen magyar sajátosságnak tarthatjuk, annak ellenére, hogy a nemzetközi folklorisztikát bemutató motívumindexben találunk hozzá hasonló elemet. Hasonlóképpen ez a tény regisztrálható a vízben álló nádnak is kell az esõ monda kapcsán. (THOMPSON, S.: Mot. Index P 157 és K 1812.) 37 KRÍZA I. 1995a

14 A beugratásos tréfák hatását a látszólagos egyszeri esemény és az ismétlõdõ elõadásból fakadó ellentét adja. 38 Ezzel élt a nemzetközi folklórban Naszreddin Hodzsa, a keleti folklór elemeit maga köré gyûjtve Harun al-rasid, illetve Till Ullenspiegel a középkori nyugat-európai anekdoták továbbéltetõjeként. 39 Vannak azonban olyan narratívumok, amelyeknek párját nem találjuk a nemzetközi folklórban. Ilyen például az elõbb idézett jó illatú kocsis története a Gyõri kalendáriumból vagy a budai kutyavásáré. 3. Az igazságos király alakja a magyar folklórban túlnyomórészt Mátyás király nevéhez kapcsolódik. Az igazságos király, aki kritikus helyzetben igazságot oszt, aki megbünteti a hatalmi helyzetükkel visszaélõket, az antik irodalomban már ismert volt. 40 A racionális háttér, a valóságnak megfelelõ történés a feltétele az ide tartozó narratívumok életének. Formailag két csoport különül itt el. Részint a király álruhában saját maga szemtanúja a visszaéléseknek, részint közvetítõktõl értesül a méltánytalanságról, és jó híre megvédésére maga siet orvosolni az igazságtalanságot. Az álruhás király (a földön álruhában járó istenség) alakja nemzetközi folklórmotívum. Mátyás királyhoz kapcsolva elõször Heltai krónikájában jelenik meg 1575-ben, de már õ is hírt ad arról, hogy ez nem lehetett valóság. Utal arra is, hogy Bonfini még úgy tudta, Nagy Lajos király járt álruhában, s védte meg a szegényeket az urakkal szemben. Mátyás király jellemzését Bonfini jóval a halála után írta. Itt iktatja a mûvébe az álruhás kalandot. Egyszer a törökök közelében ütött tábort, és az ellenfél erejét így kémlelte ki: Parasztruhát húzott és egy szál kísérõvel, meg egy ökörrel belopta magát azok közé, akik az ellenséges táborba élést szállítottak; ahogy bejutott, napestig árpát árult a török sátra elõtt; az éj leszálltával sértetlenül tért vissza a táborába. 41 A rendkívül széles körben elterjedt folklórmotívum az álruhában megjelenõ istenségek tetteinek változatos sorába illeszkedik. A magyar folklórban ebbe a körbe mesék és mondák sora tartozik, pl. a kolozsvári bíró esete. 42 Számos változata ellenére úgy tûnik, köz- 38 MOSER-RATH, E GYÖRGY L ISTVÁNOVITS M. 1991; RIESSNER, C BONFINI, A A mondák valósághoz kötését segítette a királyok országjárásának, peres ügyek helyszíni intézésének történelmi emléke. Várak, romok, kastélyok egykori lakójaként, látogatójaként szólnak Mátyás királyról. A Kárpát-medence minden népénél valóságként adják elõ Mátyás megjelenését, 14

15 vetlen társa másutt ismeretlen. Az 1700 táján keletkezett anekdotagyûjtemény ( Lyrum, larum, lyrissimum ) Heltai nyomán közli a történetet németül. Az eddigi ismereteink szerint Streibig 1784-es német kiadásáig csak a magyar forrás állt rendelkezésre. Ebbõl vonjuk le azt a következtetést, hogy Heltai anekdotája nemcsak magyarul lehetett ismert. A névtelen kompilátor a történetet még értelmezi is. Az ingyen dolgoztató király igazságtételéhez hozzáfûzi, hogy azóta mondják a magyarok, Meghalt Mátyás király, nincs már igazság. A szegények megsegítése a középkorban írásos törvény. Az ellene vétõket súlyos büntetés illette, és valószínûleg emiatt lehet olyan változatos az igazságot osztó királyról szóló narratívum. Az offenbányai kamarásról Fridvalszky írta még 1756-ban, miként kérkedik a gazdagságával. Az ingyen nem szállító révészrõl a 19. században Vörösmart környékének lakói változatos mondákat tudtak. A temetni, keresztelni nem akaró papot a göcseji források szerint Mátyás király éppúgy halállal bünteti, mint a kolozsvári bírót. 43 A példák a szájhagyomány sokszínûségét bizonyítják. Az álruhában járó, visszásságokat felfedõ és igazságot osztó király alakja a 16. századtól kezdve Mátyás királyhoz kötõdött. Népszerûsége egyre nõtt, és a 19. században gazdag változatokban élt. Ehhez járult hozzá, hogy Jókai anekdotagyûjteménye 16 kiadást ért meg, és a korábban is népszerû mûfajt megannyi rövidebb-terjedelmesebb anekdotagyûjtemény is terjesztette. 44 Figyelemre méltó az az adat, amely a beteg szolga megsegítésérõl szól. Penavin Olga még különleges Mátyás-mesének tekintette, mert nem gondolt arra, hogy Erdélyi János verse az anekdotagyûjtemények közvetítésével került másfél száz évvel késõbb a néphagyományba anélkül, hogy elõadója olvasni tudó ember lett és ezeknek a motívumoknak nemzetközi párhuzamai megtalálhatók Thompson nemzetközi folklórmotívum-mutatójában (Mot. Index K 1812). Az ingyen dolgoztató kolozsvári bíró esete 42 változatban áll a rendelkezésemre. Egyike a legnépszerûbb mondáknak, melyet a népszerûsítõ kiadások, ifjúsági könyvek leegyszerûsítve közöltek. Polivka jellegzetesen magyar alkotásnak tartotta annak ellenére, hogy német anekdotagyûjteménybõl idézte (BOLTE, J. POLIVKA, G. IV. 1921). 43 KRÍZA , Jókai népszerû munkája, A magyar nép élce szép hegedûszóban 1907-tõl bõvített kiadásban jelent meg. Jókai tudatosan gyûjtötte a mondákat, és azokat a helyzetnek megfelelõen átdolgozta. Így munkája egyrészt a folklór jobb megismerését mutatja, másrészt segítette újabb narratívumok népszerûsödését (JÓKAI M. 1856). Jókai anekdotáinak terjedését mutatja Tóth Béla gondos összegzése (TÓTH B. I. 1898), valamint a kritikai kiadásban Sándor István összefoglalása. 15

16 volna. 45 A 19. századi olcsó kiadványok, helyi szerzõk és nyomdák ponyvái, tankönyvek írásai tovább bõvítették, terjesztették az igazságos Mátyás királyról szóló történeteket. 4. A viselkedésmintát kínáló Mátyás-anekdoták újabb nagy egységet képeznek a Mátyás-hagyományban. E témakörben legnépszerûbb a juhásznál vacsorázó Mátyás király megleckéztetése. A közös tálból étkezés rendjének szemléletes példája ez a sok változatban feljegyzett monda. A változatok közötti eltérés az elbeszélõkultúra függvénye. Így jelentõs a különbség közöttük. Vannak mesék, mesei betétek, mondák és típusvázzá egyszerûsödött, díszítés nélküli narratívumok. A jó falatért mások elõtt turkáló királyt a juhász megleckézteti, példát adva, majd szóval magyarázva az ideális viselkedést. A magatartásformáló epikumok visszavezethetõk Galeotto írásához. Az étkezésre utaló történet olyan fontos lehetett, hogy megkülönböztetett részletességgel adta elõ. De akár Bonfinit is említhettem volna, hiszen a dicsõ uralkodó jellemzésére ezt írja: Az emberi élvezeteket nem tagadta meg magától. Olykor szerelmeskedett egy-egy nõcskével, de az asszonyoktól tartózkodott. Barátaival gyakran üdítette lelkét mámorral, borral. 46 A jó és a rossz, az erkölcsös és az erkölcstelen szembeállítása megannyi Mátyás-mondában megtalálható. A gáláns kalandok közül egyet ismertté tett Vörösmarty Mihály Szép Ilonka címû verse. Viszont a juhásznál vacsoráló Mátyás királyról szóló mondák egyike szerint a juhászné kedvéért járt oly messzire, mígnem a felesége rendre nem utasította. A helytállás, a megvesztegethetetlenség, a vendégtisztelet jelképes megfogalmazása egy-egy Mátyás-monda segítségével vált ismertté, és formálta a közgondolkodást. Nem lehet az sem véletlen, hogy a Gyõri kalendárium szerint 1749-ben õ volt a hõse annak az anekdotának, amelyben az öreg és fiatal házasok között úgy tett igazságot, hogy éjjel álmukban az öreg férfi mellé az öreg asszonyt fektette, fiatal férfi mellé meg a fiatal asszonyt. A mesemotívum késõbb része lett a Mátyás-hagyománynak. Már 1792-ben a Magyar Hírmondóban is megjelent, és késõbb Pálóczi Horváth Ádám A tétényi lány címû színmûvében szintén feldolgozta. 45 PENAVIN O és KOVÁCS Á A Vajdaságból származó folklóradatok elõzményére világít rá Kovács Ágnes. A különbözõ munkákért egyenlõ bért adó Mátyás király igazságtalanságára vonatkozó ismereteket mutatja be Erdélyi János verse segítségével. 46 BONFINI, A

17 A viselkedésminták sajátos példája szól arról, hogy Mátyás király lopni megy. 47 A tilosban járó álruhás király emberi magatartása mások neveléséhez nyújt ezzel példát. A jogtalanul szerzett pénz további sorsa látszólag egy romantikus kaland, de az ismétlések, illetve a variánsok bizonysága szerint a téma iránti érdeklõdés a népköltészet didaktikus vonásait képviseli. A proverbiumok pedig alátámasztják, hogy a feltételezésnek jogos alapja van. Olyan vagy, mint Mátyás lustája mondta l986-ban egy zsérei asszony az unokájának, aki nem akart felkelni. De kérdésemre nem tudott semmit mondani, mit is jelent a mondat. Soha nem hallotta a Mátyás lustáiról szóló anekdotát, mégis használja a közmondást. Az idealizált Mátyás-kép tehát nemcsak az okosságra, igazságosságra, tréfálásra terjed ki, hanem a viselkedésminták megadásában is megtalálható. 5. A kalandokra, élményekre, országjárásra alapozott narratívumok fõleg helynévmagyarázókban találhatók meg. Az Abroszka falu lakói tudni vélik, hogy Mátyás király ottjártakor abroszt terítettek a földre. Hidegkút lakói azt mondják, hogy jóízû hideg vízzel vendégelték meg a királyt. Bántapuszta neve máig õrzi a Beatrix királyné késõi híradását, Királyrét, Királykõ, Királykút, Mátyusföld, Solymár stb. lakói különbözõ Mátyás-mondákat tudnak falujuk nevének eredetérõl, mind Mátyás király országjáró útjainak emlékérõl vallanak. 48 Az ilyesféle narratívumok elsõsorban a helytörténet iránti érdeklõdés megindulásával szaporodtak el, és lokális jellegük miatt szûk földrajzi környezetben lettek ismertté. A helynévmagyarázók bármennyire szûk körben élnek is, tükrözik azt a szemléletet, amelyet a Mátyás-narratívumok képviselnek. Az értelmiség szerepvállalása, a lokális kultúra ápolása elõtérbe állította a helynévmagyarázókat, és az egészséges patriotizmus egyik mellékhajtása, hogy ott is Mátyás király nyomát látják, ahol bizonyíthatóan sosem járt. Ezen a téren van a legtöbb feltáratlan narratívum, itt várhatók még újabb eredmények. A bemutatott csoportosítás alapvetõen különbözik a magyar népmesekatalógus rendszerétõl, mely a Mátyás-hagyományhoz tartozó narratívumokat húsz különbözõ típusba sorolja. 49 Állatmese: róka fogta csuka (MNK 160). Tündér- 47 A nemzetközi mesekutatás AaTh 951. típusszámon említi az álruhás király és a katona történetét. (BENEDEK K ) 48 BOSNYÁK S A Kovács Ágnes szerkesztésében készült és munkatársai által kidogozott katalógus beosztása követi az Aarne Thompson-rendszert, így a nemzeti sajátosságok nem tükrözõdnek benne (KOVÁCS Á ). 17

18 mese: Mátyás király és Toldi (MNK 725), Hogyan osztotta be az életét az öregember (MNK 726). Novellamese: Az okos leány és a talányfejtõ leány (MNK 785, 786), Igazmondó juhász (MNK 889), Kevély királykisasszony (MNK 890), Mátyás és az okos szolga (MNK 921), Cinkotai kántor (MNK 922), Király és a rabló (MNK 951A), Király és a katona (MNK 952). Tréfás mese, anekdota: A rest lány (MNK 1370A), A kakas felosztása (MNK 1533), Kõleves (MNK 1548), Visszafordulás (MNK 1557), A hõs kiválasztja a fát, amire akasztják (MNK 1587), Megfelezett ütlegek (MNK 1610), Szegény és gazdag ajándéka (MNK 1689A), A fává lett kard (MNK 1736A), Mátyás király lustái (MNK 1950). A csoportosítás belsõ ellentmondásait jól mutatja a Mátyás-mesék és -mondák reprezentatív szövegbemutatása. 50 A róka fogta csuka, csuka fogta róka mesét az állatmesékhez sorolják, míg a különleges ajándék és a hozzá kapcsolódó megfelezett ütlegek motívuma miatt tréfás mesének is tartható. Szerkezetileg, mondandót tekintve pedig a különös ajándékozáshoz, vagyis az 1689-es típushoz áll legközelebb. Az okos szolga, okos király, okos lány kérdés-felelete jellegzetesen kötõdik Mátyás királyhoz. A katalógus szerint ezek öt különbözõ típushoz sorolhatók. Az okos szolga mesetípus a sokféle változat miatt 30 alcsoportot ölel fel. Ide tartozik a pénz beosztásáról, bakkecskék megfejésérõl szóló mese, az ingyen dolgoztató kolozsvári bíró megbüntetése, a fiatal bíró nevetségessé tétele, a gondolkodásban rest bíró próba elé állítása. A vendégeskedõ király kalandjai többségükben szintén ehhez a típushoz kerültek, így a vendégeskedõ álruhás királyt a juhász illemre tanítja, ugyancsak álruhás király gazdagon megjutalmazza a szegényt, aki ínsége ellenére jó étellel kínálja, mentéjét, könyvét adja zálogba az illõ fogadáshoz. A vándorlónak szállást adó cigányt szintén megjutalmazza. Míg a bõségtõl hasfájós püspököt éheztetéssel gyógyítja, válogatós barátoknak lencsét vitet, a fukart kõleves készítésére tanítja. A 921-es mesetípushoz tartozik a hencegõ mutatványos, bõbeszédû szolga, hallgatásra ítélt küldönc meséje, a királyválasztás csodás esetét elõadó narratívum. Ide kell besorolni a csóri csuka máját reklamáló király intézkedését, csakúgy, mint az ingyen nem temetõ, nem keresztelõ pap, hitelben nem szállító révész megbüntetését. Még mindig az MNK 921-es típusnál vagyunk, ahová az KRÍZA I

19 okosnak mondott csillagász, a hûséges barát és a legnagyobb ellenség tanulsága került, miképp az is, hogy Mátyás a vendégségben nem tesz kanalat a leves mellé. Az elõzõ példával ellentétben sok az összetartó elem az okos lány, talányfejtõ lány és talányfejtõ szolga (cinkotai kántor) mesetípusokban. A megválaszolandó kérdések átléphetik a típusokat, összekeveredhetnek, miként arról tájékoztatott Ördögh Csilla elemzése. 51 A néhány példa alapján bizonyítottam, a klasszikus mesekutatási módszer nem alkalmas a Mátyás-hagyomány áttekintésére, rendszerezésére. A források ismeretében úgy látjuk, hogy az okosság, igazságosság, beugrató tréfák, szómagyarázatok képezik a narratívumok alapját. A hõsalkotás módjai a Mátyás-hagyományban Amióta a történelmi személyiséget folklórhõsként ismerjük, tudható, hogy Mátyás királyhoz természetfeletti vonásokat kapcsolunk. Ipolyi Arnold 1854-ben leírta, hogy garabonciásként szökött meg a törököktõl, hogy táltos lova van, és nem halt meg, hanem rejtõzve várja viszszatérésének alkalmas pillanatát. 52 Mégis, a Mátyás-hagyomány kevésbé gazdag a hõsi események leírásában, és a csodás jelek, eszközök is ritkán jelennek meg. Amióta a Mátyás-hagyomány a figyelem elõterébe került, ismert, hogy a 16. században volt Mátyás királyról szóló epikus költészet. Ennek elemeit vette át Görcsöni Ambrus a Mátyás királyról szóló históriába, amely valószínû, hogy 1574 elõtt született. 53 A 16. századi írásbeliség bizonysága szerint jelentõs volt a novellisztikus eseményábrázolás, és emiatt a késõbbi Mátyás-hagyomány elfordult a történeti hõs harci tetteinek dicsõítésétõl, és a novellisztikus témák kerültek elõtérbe. De mindazok a késõbbi feljegyzések, amelyek a hõsköltészetbõl táplálkoztak, õriztek valamelyest a 16. századi sajátságokból. Bizonyság ehhez Veszelszki Antal 18. század végén keletkezett históriája. 54 A hõsköltészet szabályai szerint az egymást segítõ hõsök, az apa és fiú kapcsolata, továbbá a har- 51 ÖRDÖGH CS IPOLYI A GÖRCSÖNI A KRÍZA I. 1992b

20 cok mindig csak a dicsõséges harcok leírása volt fontos téma. Bármennyire is Bonfini vagy Heltai volt Veszelszki forrása, Szabács viadaláról nem feledkezik meg. Szörnyen kezdé Sabatz várát lövetni De az Algyus ritkán kezde találni, Király látá igen kezdé dorgalni, Mi az oka hogy port s golyobist veszti. Rettenetes király ostroma vala Eiyel nappal hatod napig vitatá Király be rohana soc Török hala, Nagy gazdagságot vártól ki hordatá. Mátyás király hõsi harcai a hódoltság korában, és késõbb a némettel vívott küzdelem idején éppen olyan fontosak voltak, mint Hunyadi tetteinek dicsõítése, akár szerbül, akár magyarul hangoztak is azok. 55 A régi dicsõ múlt felelevenítése a háborúk idején aktuális feladat volt. Egy-egy ének többszöri kiadásából arra következtetünk, hogy az iránta megnyilvánuló társadalmi igény széles körû volt. A közköltészeti igényt elégítette ki Görcsöni 16. századi Mátyás-históriája. Rövid harminc év alatt még a 16. században több nyomtatott szöveg és kézírásos feljegyzés keletkezett. A ránk maradt források szerint ebbõl a korszakból hét változat maradt fenn. Csak feltételezhetjük, hogy a Mátyás-história más énekeknél népszerûbb lehetett. Fontos ezt hangsúlyozni, amikor tudjuk Tinódi Sokféle részögösrõl szóló énekébõl, hogy már 1548-ban elfordult az érdeklõdés a hõsköltészettõl, s nem volt divat énekelni hõsökrõl. Az udvarnál nem a vitéz és a bölcs, hanem a csúfolkodó csélcsapok mulatnak, csácsognak arról amit innenonnan összeszedtek, vagyis a szájhagyományból. Valószínûleg ez az oka, hogy Görcsöni eltért a Tinódi-féle históriásének-stílustól, és a szájhagyományból vett részletekkel tette lendületessé, divatossá versét. Bogáti Fazakas költészeti simításai elõnyére váltak a mûnek, és népszerûségét témaválasztása, stílusa még inkább segítette. A Mátyás-história elterjedtségét közvetetten bizonyítják a DÁVID A

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajok)

1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajok) 1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajok) 1. 1. Fogalomismertetés A gyermekirodalomban használatos fogalmak nagyrészt azonosak az egyetemes irodalom fogalmaival. Fejezetünkben

Részletesebben

Népzenénk kutatásának története

Népzenénk kutatásának története JAGAMAS JÁNOS Népzenénk kutatásának története A megjelenés előtt álló 350 ROMÁNIAI MAGYAR NÉPDAL című kötet bevezetőjéből A magyar népdalgyűjtés első lelkes munkásainak azokat a XVIII. századi kollégiumi

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára DEBRECENI ANIKÓ integrált IRODALOM (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006)

Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006) Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006) 1 A kiadvány megjelenését támogatta: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma A címoldalon Miháltz Gábor Szalatnyai

Részletesebben

Magyar zenetörténet Dobszay, László

Magyar zenetörténet Dobszay, László Magyar zenetörténet Dobszay, László Magyar zenetörténet Dobszay, László Publication date 1998 Szerzői jog 1998 Dobszay László, Mezőgazda Kiadó - Budapest Tartalom Bevezetés... viii 1. 1.... viii 2. 2....

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. KÜLÖNSZÁM BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP INGYENES Találkozás Bakó Annamáriával Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj Lorand

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély

Részletesebben

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN 2009. november 26. Központi Olvasóterem DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN

Részletesebben

SZEMLE HK 127. (2014) 1. 233 266. J. F. BÖHMER

SZEMLE HK 127. (2014) 1. 233 266. J. F. BÖHMER SZEMLE J. F. BÖHMER REGESTA IMPERII I. DIE REGESTEN DES KAISERREICHS UNTER DEN KAROLINGERN 751 918 (987/1032) BAND 3: DIE REGESTEN DES REGNUM ITALIAE UND DER BURGUNDISCHEN REGNA. TEIL 4. 855 1032 FASZIKEL

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

ANTIK NEVELÉS. Hoffmann Zsuzsanna

ANTIK NEVELÉS. Hoffmann Zsuzsanna ANTIK NEVELÉS Hoffmann Zsuzsanna Antikneveles_35.indd 1 2009.10.01. 8:04:39 Iskolakultúra-könyvek 35. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS Antikneveles_35.indd 2 2009.10.01. 8:04:39 ANTIK NEVELÉS Hoffmann Zsuzsanna

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Márkó Zsuzsa Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Bevezetés A dolgozat témájául szolgáló, máig alakuló történet a huszadik század második évtizedéig nyúlik vissza. Egy

Részletesebben

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT A betyárkultusz kialakulása - Sobri Jóska alakja a XIX. századi sajtóban és irodalomban Témavezető: Dr. Csapó Csaba egyetemi

Részletesebben

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008.

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008. 2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2008. A kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése együttmûködésével

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről Szenti Tibor PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről 2002 2 Ajánlás: A vásárhelyi gazdatársadalomnak Lektorálta: Hoffmann Tamás Katona Imre A térképeket és a vonalas rajzokat Ferenczi István

Részletesebben

Iskola és irodalom Kecskeméten

Iskola és irodalom Kecskeméten Iványosi-Szabó Tibor Iskola és irodalom Kecskeméten a xvi xvii. században Ma szinte felfoghatatlan az az állapot, amelyben a kora újkorban nemcsak a Homokhátságon, hanem az egykori magyar királyság nagyobb

Részletesebben

LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE

LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE A MISKOLQ HERMAN OTTÓ MÚZEUM NÉPRAJZI KIADVÁNYAI XXI. 1 I ] I LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE (Születése 75., halála 10. évfordulóján rendezett emlékülés anyaga) Miskolc, 1987 Szerkesztette:

Részletesebben

Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2.

Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2. Doromb Közköltészeti tanulmányok 2. 1 2 DOROMB Közköltészeti tanulmányok 2. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN RECITI Budapest 2013 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi

Részletesebben