if. A MAGYAR MONDAT ELMÉLETE.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "if. A MAGYAR MONDAT ELMÉLETE."

Átírás

1 - if. A MAGYAR MONDAT ELMÉLETE. A magyal' molldaltan körébe vágó e l ső értekezése;. Tapoga lóc/;'ások " m agyal' nyelv k örül." Tapogalódzásnak nevezi pedig az ige mollal'c] ai állásí nak kivételével a késő bbi ö ss z e~ nyelvészeti nézeleit megtaláljuk benne. Itt fejti ki elő s zör részletekben hogy nenl "a szóhasog'atással" nem Ha gyökök és I'agok gyermeki játékával" kell babrálni ami megengedhetíí holt nyelveknél ha nem "a mondat életmüves testét" kell vizsgálni. Grimm 30 egynehálly évig kutatta es gy űj t ö tte össze négy vastag kötetbe a német nyelv szótag kincseit. Pedig nem az etimológia hanem a "szintaktikai sa játság adja meg egy nemzeli nyelv jól beszélésének és írásá nak igaz jellemét." II "nyelv szintaktikai filozófiája" hiányzik a mai filológiában mert szófűzésse l és rendezéssel foglalkozó általános Ilyelvfilozófi a még mindig' prium desiderium. Sayce és Becker csak " félkisérlelet" adtak. "Becker s én egymásról mit sem tudva s így egymástól függetlenül jöhiink arra a gondolalra mely tapogatódzásaim vezérelvet. i. ll ogy nem a szók etimológ iai viszo nya it han em a szófűzés t k ell vizsgáin i mer! abban mozog és m ű k ö dik a nyelv belsií élete." Beckerrel lalálkozott a logika és nyel vlan egymáshoz való viszonya kérdésében is. Becker észre veszi és tan ítja ugya n hogy "a nyelv életében.k ül ön szó vagy külön fogalom szin toly kevéssé lélez magára mint külön 11a ng a szóban; és minl a hang csak a szóba n úgy a szó is csak a mondatban nyeri értelmét" de elmulasztotta a logikai ítélet és a nyelv- Három akadémiai felolvasás. Megjeleni Pesti Napi sz. Kocsis Lénárd nem ismeri v316- sz.inuleg azért mert A magyar mondat egy aljegyzete hibásan hivatkozik rá.

2 104 lani mondai. közüll pi:h bu zamoj vo Ilni i.l zonossilguka i vagy kii J Ö l1b özőségiikei kim II ja t II i. Ez t. akal'ja Brussa i mú:;odik értkczésébc li el végezni mij1l moudja : " li al.ch osztú ly ril illdul il logika és il nyelvtan ura dajmai között" Tudja hogy "da tá zs l'észekbe ny uj" <. m ikor fl kérdés ftil'gyahísá hoz fog.. A logi ka [el akarja ölelni azt is ami nem az övé S lla sz lult scm veszi scullnil; a nyelvl3n ell enhen il h ozze:li ll ő i m e ll őzve épen azt akarja kiragadn i Un'sa k ezé ből ami nem neki va ló. Mindenikök vesző dik ti nyííg'ös álbidokkal s a vége egy alig kibonyolítbaló Zi.rval' " Ba j lll<.ír az is hogy hel y telclliil. él'telnlczik a logikát a goudolkodc:ls törvényei tudomá ll yánuk a n yelvet a go ndolat kifejezésé nek. Ö rt tudom~ nyok érfehnezését céljuktól vonja el s így nlás értelmezésre jut mind a logika mind a II yelv lén egét illetőleg Brassai ezzel a felfogásával új és járatlan úton iudlll el. Hiszen ILtdjuk hogy hosszú id ő n át mennyire befészkelték mag:ukat a nyelvludom'l'l yba a logikai kategóriák hogy " Ila Iánosan vall ott igazság gyanánt uralkodol! il logikai ítélet azonossága a nyelvtani mondattal. Valóhan esodáhi llnk kell Brassai finoman el em ző és mélyl'e helátó elméje élességét tnellyel má r 1853-hao észrevette hogy a logika illetékteleniii a nyelttan 'terüle/ére merészkedik s olyan feladatra vállalkozik melyre gyenge -vállai nem termettek. Brassai tulajdonképeni log ikai ítéletnek csak ol ya nt ismet' el mely eg'y " Isó bb fogalmat egy felsőhh a lá rog'lal sllbsllmál.- S most 1)1<lr a logika ezzel a gyenge készulehel akat'ja a nyel vta n vég.leleniil gazdag leriiletét meghódíta ni és birlokába venni? A logikai és pszicholog iai szempontnak ez az in cong ru enti cí.ja enn ek felismerése hí. tta t ja meg vele e l sőbe n a nyelvtani "a la ny " csélcsap tel'mészetét éde lm ezh e ~ e i1 e l1 mivoltát az "czefi 1'ií. 'saj c1tos nlondnlehnéletél'e ez 111ondalja ki vcle az ige nlonarchascí.gát ez vezeti rá űt a pszichologiai a la ny és psziehologiai cí.li ítmi;lny (ll1ondomáily) ta n<.ll'a l11elyet 1:1 li émel-cknél jóval ll tcl na Cabelentz hird etett. És saji;lts<:lgos hogy [t log ikn jogosulaha n téd oglaldsa ellen épen az a B l'assa iindít IWl'cof aki Aran y szerint "il logika feg'yvercs Coliátja" aki cz id ű bel~ írja logikáját s a ki soha egyetlen go ndola lot is clégség;s l' <:~ jlo szcl'int. Ic ncm íd Brassa i a log' ika szokásos érfelm.czcsel sem r ogadja cl. A logiku liem a gondol kozás Wl'vénYCllle k -

3 105 I lidom i:í ll vú m e!.'! "Cl g-ojl dujkuú isnak sok útja lllúdja és t Öl' vénye le ll cl melyeke! il logika nenl is gyauí L A logika nem ol'ga non luwcul csa k ka non. "Olya n mint a sző Hő p ász lo l' melv őrt á ll az érett fül tök felelt de érelte vagy á ltala egy tő s~ m lwjf.oit ki." Ö a tudomá ny értelmezését helyesebben lényegét és ill ewségét egyenesen céljából igyek szik kivonni. Lz pedig nem más lnini az emberek él'inlkezésének egymás között va ló eszközlése.' A beszéd sem a "gondola tok kifejezése" h a ~ e m csak szikm mel y a hallgató lelkében k észen áll ó gond olatokat láng ra gyújtja; convc lllionalis eszköz melylyel g-o nd olaül i nka t másokkal közölj ü k vagy helyesebben : mcísokba ll il mié llkhez Jl asonló képeket érzelmeket és goncl olal oka t ébreszteni töreksziink. Szó"al: a beszéd il társacla lmi közlekedés féli g- szell emi féli g- testi eszköze. A két ludomií ny t. j il logika és nyel vtan ill e t ő l eg a beszéd céljána k azonossága volt az oka hogy a logika egyéne az itélet a nyelvta n egyénét a lllondatot egészen hatalmába kerítette s a nyelvta n egész épületét a Jll ag't.l kép ére jg.yekezett 1ereJuleni. Ped ig az a nalitiku s ítéleteken kív ül melyek a logikának lulajdonképeni birtoka van egy rak ás más ítélet szemléletek kifejezései melyek csak kolonc il logika nyaká n " haszonf alan lom " s ha ezeket rendszerébe fel aka rn á ' vellni. igényein túl 1I<';;lIa. Dc amelyek a nyelvnek k étség-telen birtoka. M ái' most a logika i anali tikus ítéle! id ők folyamá n b ecsemp észő clött a mond ai.f(ízés ala pjnintá jául s a log ikai subjectum és praedica!1i1ll felvellc a nyelvtani alany és állí!mí ny szerepét. Ebből pecli g lökélelcs fogalomzavar k eletkezett. Mert logikai ubjecl llll1. és nyelolan; sllbjeclllli1. kél li1.eröben különbözö dolog melyek' csilk esellegesen lalálkoznak össze. A log'ika i subjekfilm egy alsóbb fog-a lom mel yef il praedika lum mint fel ső bb a l" relveszii llk. És mi a nyel vta ni subjekfulll? A nyelvtan kis:élcsíli a fogalmat s azi mo ndja hogya s ubje k LlIJll az ami- 1.'0 1 mon dunk va la mi!. a p roed ika lurn az.únit a s ubjeklllml'ól mo nd II "". Ez az édelmezés olyan.min! egy széllel löllölt v<l nkos ol y iil'cs. amilyen ké n ye IJl] es. ~ ~ U r'es és hi:1szonfuh.ln mert szcrint e egyell e ll egy mo nd at subjekfumá t scm Iehe fil e rncghafár'ozni: a hol mégis azt tesszük ott m ás kö nn y lilc fek sugjá k meg nckiink. hogy mely ik n subjecf.um." A harmadik é T'f c k ~zésb e n il monda tn ak a beszéd indivi-'. duu mi:l llak tl lcl pját ft subjecinmbnn ialáljn De az alap bál'

4 106 szükséges. m ég sem föl'észe az épiil('/ Il ek-. A log ikai zava l' suhjecl umol m eg nem érdemelt magas polcru juhaita. Száll jon le innen S tegye ti sztél: készítse II hallól alnondal. {ö.é:sze cíltlll é breszte ndő eszmékre. Az ~l l any a ha ll ó e l ő tt ismeretes l.. í.rgyni fejez ki "Ez az a lun Ylluk azo H lé nyeges jellemvonása melyet hosszas F1yomozc.lsninlllak és sz intűly nlély mini. tel'jedelmes vizsg.::l lódásaimllak sikc l'iilt bell ne felfedezni és amelyet mijlf úja! és e l ső bb e n mondotta!. cg"észen magamnak igé Jlyelek " Ilag y ez eredmé nyt le fogják k icsin yel ni? Nem bánja. jufa lmazva lesz ha csak egyetlen cgy rukon kebelre tahíl ki az íjtala nyújtott. fonalat k ezébe véve folytatja.clicső n yelvünk" aknáiba n a kutatcí.s t. To\ ábbi fejtegelésében a zl fl kérdéslieszi fel: vajjon uz alany áhajcí.ban véve ~adja -e lnagát a beszédrészek vala melyikéhez?./lz aléh1y lényeges D O ll ti ~a nz eszm e ism ere/es DO/ftl cl praedicllllllné el Z e;jzme újd o l/ sii~a 1\1inlhogy p edig a beszéd célja az hog'y a zon egyénnek. akivel közlek ediink va lami újal mondjunk ezt pedig a praedicatum teljesíli következik hogya nwnclal fő és leglényepesebb része a pl'aedicafmn Egy mondat á llh a~ csupa i gé b ő L azaz pl'aedica tllmból. de csupa subjeclul1)ból sohasem Es minde n b eszédrésznek meg~alln a k k é rd ő szócsk á i: CS Up i.:l ll az ige szííkölködik ezek nélkül. Egy tökéletes mondat legeg'yzcrííbh lipusa egy név és egy ige összekapcsolása últal alkoloti monda t nem pedig a logjkai deu s est ;u stus- féle ítélet mert a copula a nyelvtanbi.lll "mer ő ben hallatlan" valami. További kérdése: van-e az él5 peszédben "hangozat" últal való m egkülöru)özfetése az alanynak és állítmtlnynak? Azt. feleli: "minden el ő ttem ismeretes nyelvek között egyedül páratlanul álj" a m agyar azzal a' jell emvonásával hogy csa k lnagi.:l nak van b eszédbeli accentnsa. lvl'inden magyar mondatnak. ll1inde n értelmi és él'zelrni tekintet nélkül "van egy és csak egy hangnyomatéka." Ez a ma~;;ya l'nak a nnyi'a természetes hogy a zt nuls nyelvek beszélésébe is cl lviszi s ezzel Ilemzetiségét ehírulja. Ez az accelllus mindig' és kivétel nélkül a pl'aedicatullll'a esik. Az ilyen mondatok: a pap beszél. a fejem fáj. r epül il madlj' n em ki vé~e ] ek. lranenl a sza bt'il y alá tartozó cselek. lvred fl subjecl" u11l cl né vllez s a praedicatum az igéhez nem mindig és elválh afa tl clllul kapcsolódik. hanem csak az esetek na gyobb részében. A név nem 1 ' (lbszo l g{lj ~l il

5 107 el Z nlalj )'Jluk. az ige il pl'aedicatumnak. 1\ név nem csak úiru /úízzu ljl i::ís beszédrészekre alanyi k ötelességét ha oenl olykol' szerepet. is cseré l az igével. 'reg"nap esell ma havaz itt az alanyok aclverbiumok. Ég a gyer/!j EI úszik a hal ih az ige ilz alany s il kövelkez() név él pracclj caünn. A gazdagni:lk hizeu<cd nek cl szegényt fi tynuí lják elz e rdőben vadilsz nak. ezekben az első szavak háflllilyen különböző -viszollyokkal bimak minclnyijan ala nyok. Tehál "alódi szahály hogy az ala nv a heszédben minden alakol öllhel s a n eyező n kívüli a la ll v-formák nem kiyélelek. E ll enben kivélei az mid ő n "Z.' almi!) a monda/ban az e l ső helyét elveszti." E nnek oka ac< emberi indulat t. i. jzga/ a praeclicaüun lnint l' őmondandó hogy az ala ny t elugorjuk s csak k éső bhr e vetjük utána: fllt a madá' ég a l11iz. T-ln az indulat nem jmszik szerepet s az alany. mégis elveszti e l ső helyél akkór a slilus pongyola. Ez a szabálytala nság a kérdő alakban szab il ll yá válik ami a f őelv b ő l könllyen ért b ető és lllagyar{izhafó. Ezzel kimeritehe nz egysze rű egy alany és egy úllílmá nyból i ll ó mondat üirg yalását. ~Még a bővít ett mondai kö- ['üli tapogatódzásaim kér engedelmei s ezzel végződik cikksomzala. Legalább én a Pesti Napló L félévi részében ncm akadiam nyomára hogy megjeleni volna a b ővített mondah-ól szóló értekezése s igy valószíníí hogy A mag!)ar mondat e. J ben megjelen! három akadémiai értekezését kell folytatásnak lekinteniink. "Tapogatózásai" több tekinlethen nevezetes. Miként a l11ag yarl alanságok elle'jí hizdelmét az Egy szavazai nyelljünk ügyében veze li be ban jobhan mondva "T. ez. sze rk esztő úr" c. cikke már 1844-ben" úgy magyar mondatlani kulatásait ez a terjedelmes tanulmánya nyitja meg. 0(1 harcot ind it a nyelv szelleme ellen vétő szabálytalanságok ell en riadót fuj a veszedelmek ellen mely hez Arany Hunfal vy egész lélekkel csatlakoznak. Itt önérzetesen mondja hogy új dolgokat hirdet m e l yekrő l nyelvtn nokban nem igen szokás heszélni. Nyillan vallja és beismeri hogy Beckerrel egy id őb e n. de tő l e függetlenül jött alta gondolatl'a hogy il nyc1v rendszel'ében a mondat (és n e Ol a szó) az fl szerves Vasárnapi Ujság sz. "Ö" aláirással.

6 108 egyén ami.. l Z {ill atok ol'szágc'tb an az il IIut: a növényekében i1 nöyény. Kés(íhbi monda/fani dolg'ozatainak vezető go'ldolntait csil'<:ljába n mind meglalc11juk ebben. Igy él nlondahani alap ha ng'súlyozását. il logika és a nyelvtan y iszo uyáról kés őbben is ya lj oit nézeteit: melyekkel TIl cge1 ő zte az új grammatikai iskolcl t. ~ \ subjectmll és praedicatum adott értelmezései némileg.lnódosulna.k u gyan ké s őbb mert fl mondat dualizmusát csak koriátoh édelemben rogadja el s cl subjectum régi értelmezés szerinti fogalmát elveti. De yiszóni a mondatban az ismercies és ismeretlen eszlne lllcgkiij önbözieiésével jóval megelőzi Cabelentzel. aki a mondalot a pszichologiai alanv és pszichologiai áljítnullly kafegól'iá i szerint elemzi. És végül megkapjuk csiri:íj<.1ball n 1110ndalnccentusl'úl szóló k ésőb bi elmélelét. melvre. eo'\' o. J' e"'yzete t:.. szerint már 1832-ben Euklides fol"díhi sa közben rájött. A monda tta n terén fő m űve. mel )'ben monda lelmélctél részletescn kifejli: A magyar mondai. T-Tárom akadémúli érlekezés. melyeket 1860 jun. 4-én 1863 máj. l-én és 1864 juu. 20-án 01\'05011 fel. Értékét mutatja múr az is. hogy akadémiai nagv julalomban részes iilt. De ennél fontosabb az. hogy sok tekjniethen üj és eredeti gondolataival a magyal' nyelvészet lödénelébeu új korszakot nyit s elmemozdíló klhisával eg)' csomó értékes yizsgálalra ad buzdílásl és kiindoló pontot. ITa a magyar nyelvészet löriénetében állekintjiik e munkájm megel ő ző és követő irodalmat. báululva vesszük észl'e azt az il'ányváltozást és haladást 111elyet.a LudOlnány fett az ő ferm é k e n yíl ő gondolatai elierjedése uhi n. Az e l ső édekezés az általános el veket a második és ha 1' madik a tiizetes részt tartalnazz<l...\ kö - etkez ő khen az últahínos. azaz alapyető elveke! fogjuk részletesebbcn ismerleini. Kiindulása ez:.nekem az az elfog ultsi:í.gom vall hogya nyelvet csak az emberrel és em.bel'iségg el kapcsolatban bi- 1'0111 vizsgálalra érdemesnek tartani: Ez azt teszi hogy ő eh-ileg llhi s úll úsponfon áll. mint a zok a nyel"észek... kiknek cl betiik és szótagok hasogatásai és igazi ~' agy képzelt SZel l' maztatása elég élvezetet nyújt. mi t öbb. elég di cs őségge l fi zel." DaC'á l'il Fá])i ti n és Szil <:'igvi édekezése in ek Fogal'asi EUl'ekájti nak. az Akadérnia sz~ l'k e s z t e tte.. i\'fngyar n~ ' clv rendszerének". a magya I' rnondat kél'd éséf még nem 'utja c] dönl öllnek. Sok munki jának siked clensége mellett is kilar-

7 109 lóvú' tesz i [1 7. n r end ífh eteilenn é vált. m eggyőződése hogya magya l' mond a t vagy am i egyr ' Ut ki a magyar nyelv Jogikil ját. ú. ITI. fényei rendszerezését S á lta I:l nos lnindig érvényes sza bá lyokra va ló vitelét é n puhatoham és ia pogattam ki:' S ha terj esztését neln slirgeti vele száll sírba s míg valaki megin t k ipuhatolja "addig édes anyai nyelv iink nem ugya n of'gcrn iku s és fcl'nlészetes fejlés útján hanem mesterséges és szá ntszc:l ndékos rontás éiltnl a nnyira el lesz fcrclítve sajáts<iga iból a nny ira kivetkeztetve. hogy romjaiból csak törcdékesen csak hi c.í.n yosa n lehet kiszemel ni igazi renfl szel'c megala pílását'a mi r csak alig elégséges té nyeket." t rlekezésc üí l'gya nem hidelen támadt ötlet "hanem 25 évi ernyede lle n nyomoz" s ér'elt gy iimöl c~e m elyhen jöv endő növé nyek nlo g va i r'ejlcnck " : a tudomá n yos ind"kció hiztos m ódszeré n folytatolt nyomoz<is elmélkedés és általá nosítás józan eredményel. " 11 nyelvészet indu.ktiv tudom ány" Rossz úton júrnak tehát azok a kik "ele ve megállapított általúnos szabá lyok nlá akarják e r ő H et ni a tényeket akik az a nalogia "úgy vn n" ja hclyelt egy k ö r'mönfont syllog ismll s k övetkezmé nyébell az.így kell e.tl lenni"-t er ősza kolj á k ki. "A l1!)eloésze/ le/'ln észeti tudom ál1y" Ncmcsak hasonl ó li émiké p a természeti tudorn il nyokhoz hanem Ha tc r'mészcii luclomi n yok egyik igazata és a zon d eré k és ha talmas csal5d egyik lagjll. Igenis éd es testvé re a philologia a fizikának ké rn iá nil k ásvány- növény - ál1a Hanna k -geologü'inak melco- 1'01og i 1.1 nnk.". "A n!)elobe/i egy én a mondat" Ez a nyelvészet a rchitcklun ikájúnak il szegletköve. Mer t az egyén "egy hatá r'ozott alakú egész me1y maga ncjll szükségképen i része semminek oc amel ynek részei reá ljézve sziikség'képiek és csa k éd e létezllek" M indcn szó külön-külön sziikségképeni része a mondalnak és csak él'elle létezik Monda lokhól csoportos ulhat egy felsiibbncmü egyén épe n úgy mini j'i kból e r dő. juhokból nyil j. hilzakból hel ység de ez a csoporf.osulás nem szi.ikségképenj. Dc azért a TIlondat nem veszi i el sa ját egyéniségél min i nem a fa az erdő b e n a juh a nyájba n él luh a ll elységben. E bbő l k ercked ik lefelé elemezye az ety mologia és malologi" relfelé szerkesztve a syntaxis..a szó a monda lnak

8 110 oly vi lágosa n sziikségképeni és csak érte l étező része hogy öllállósclgra sehogy se verekedhetik" "A nyelv sajúlsligai alnondat sajú fságaiban fészkeln ek" Ezek a sajátsií.gok : il szók ilyen vagy amolyan rendje a Co n corda ntia és l'cgim cn ügye. Csak a gyökök és betuk nem szolgclll1ak biztos alapul e sajátságok lnegítélésénél. A mondat a lkata 111cgértése s meghatározása u hí. n lehet jellemezni a mondat s cl nyelv Dlinő ségé t. A nyel vészet messze elmaradt.testvértudomúnyai H mögött. Mert ezek ism erik. az állat és növény szerveit a lakukat összefűzésiik módját mííködésükel.. De ez a nl CZŐ a nyelvészetben parlagon hevel'". "A mo r u~al nak tarló és forduló sarka az ige." "A monda/ Ezt az elméletet az indukció teljesség ban /lines fluali s n~ u ij." gel nem igazolja. A s ubjectlllll értelnlezései nem képesít.nek a njlak kitalálására. Olyan " l eb egő és oszló köd" melyre nem lehet ráépíteni az! a súlyos rendszert "mel y szerin t a moll da! egymással egy fe l sőbb egységbe összekapcsolt de kiilön értéku egyen l ő l'un g'ú és egymásnak ellens úly gyanc'ini szolgá ló két részre: sllbjectum"a és objedllmra oszlik." S még ha hat.á rozott fogalom volna is mi egyéb eredménye lenne min t az hogy az ige határozói közii] egyet a többieknél némelykor lán szorosb viszonyu t kimutattuk és megkülönböz Iettük minden gyakorlati haszon vagy nyereség nékül." Télelét azonba n nem úgy érti hogy egy mondatba n sem volna dllalismus ha nem csak úgy hogy "a dualismlls nem tartozik a mondat lényeges jegyei közé." Épen mint. az úszás nem lényeges jegye a madár fogalomnak holott va n úszó madár. "A mondai igé ből s hozzája ta rtozó igehalározókból áll." Ot! székel a mondat közepén elején vagy végén ahol székhelyét választani tetszik a fejedelem az ige s fűzi magához az értelmi hódolat kötelékeivel vasailusa it az igehalírozókaj. De az jge fejedelemsége nem kényuralom alattvalói nem rabszo l g~'ik hanem tör'vényesen szabályozott viszonyai k vallnak urokhoz és egymáshoz autonomi'ijok némi rendfokozafuk s egy hizonyos feudalizmus m ely nek jelszava szin túgy mint ama tödéne1minek: nul1e terre sans seigneur. " Nem metafoj'll Iagy retorikai alj egoria ez ha'nem az.!igy l egt ulajd o nk é pib~): legszabatosahb kifejezése: A verbum l'egens Az indukclo bármily mély és szabatos vizsgi:l1atr.-j lit ~l J] sem tud egyebet mondani mint m egerősíti e szabály t cunejy a nyelvek meg-

9 I I I édésében és használi:ltában minden nehézségen és akadályon lúlsegíl 1geha./ározó Jlem cl régi szűk értelemben vett advel'bium han cul 1ninden anúl a 11tonclat az igén kívül nulgában foglal. "A 111.ondi:li hal'madrendbeli sajlils.:lgát él szórend hordozza".. Mos! érkeziink már ügyünk legszövevényesebb és legkevésbbé is fejteh feladatára: a szórend elméletére. IH hiszem én hogy némi vihlg"ot vetettem a homályban. Az igehaiározókna khatál'ozot! rendje van még pelig a nyelvekhez képes t kii lön bö ző. 1\ hol törvénye ismeretes ott a mondat és nyelv sajátsi:lg'ának egyik jellemző vonúsa. A kiinduló pon! ez: kell-e valamelyik igehatál'ozónak el ső n ek lenni? Az elsö a monclat értelmének a halló felfogásában mintegyalapol Del ielui!!igyeli e lő e lők észítő a balló szellemi mííköclését a szólóével összekapcsolja. Ez az il1("hoativwn melynek két fő jegye van: hogy kezeli a monelalol s készíti a hallót ennek felfogására. Egyik sajátsiga a mondatnak s következ ő l eg a nyelvnek a hangsúly "egyike a legkevésbbé dölliött és tisztúll ti L gyaknak." A hangsú ly kétféle: szóbeli és monda/beli. Vannak oly nyelvek melyekben szóbeli azaz sziikségkép oltlevő - hang's úly nincs (francia szláv az orosz kivételével) és olyanok melyekben monelalbeli hangsúly van. Ilyen a magyal' i\z első értekezés utolsó fejezetében.("berekesztés") öszszegezi az e l őadoltakat. Leírta a monclat lermészetrajzát nem teljesen mert azt "e l ső" kísé-rleltől nem kivánhatni" Már pedig ez el s ő kisérjel abban hogy móclszere az inelukció s hogya mondatok összehasonlíhisát ily széles alapon senkise velt e munkába. És hizeleg magának hogy ő is lendítell valamit az ügy előhaladá sá n. Eredményeit e pontokba szeel i össze: a) Amondal egyéniségét kitiintetőbb világba helyez le. 1» A nyelv szellemi jelentőségéhez méltó syntaktikai vonúsokat jelölt ki melyek a nemzetek észjárásába jellemébe cgvll1úsközti viszonyaikba legalább oly mélyre engedik lélektani pillanatokat vetni mint a k l. r s be!űk jelentő sége vagy a gesetzliches Vel'lüiltlliss der Laute. c) Eszmét adott arról hogy mily sokoldalúak fl nyelvek sajálsi:lga i de eg"ysze l'smincl lllennyi fl seb ez hető pontju~.. d) Svnlaktikai jellemvoniísok g'yakran egészen mas/ele

10 11 2 nézt) "okonságoknt mutatnak ki cl nyelvek között rnint a gyökök sokszor erő ltetett hasonl ósilgai:. ej Egy új synlaklikai nyelvha so nl~a s na k T'8Jzoltnmeg a lc:lpvona Ia il mely terjedelmesebb Jnezon ~S magasabb színvonalon hajtsa végre azt il ID llnki:í. t mely Boppnnk az illdogel'má JI nyelvek összehasonl ító tanába II oly fé nyesen sikerült az elym.ologia terén. I-Junfalvy P\l" csekélylését ali g tudja eh ejleni h\ rgyiasna k látsza ni akaró m egjegyzései be. " Különös figyelemre méltónak" mondja ez érlekezést melynek á Jlílásaira é zrevélelci ezek: "Egész l'aj kétséget és kifogásl k öltő állih\s" hogy Brnssai il nyel vet csak az emberrel kapcsolatban yizsgálja. 'Hogy II nyelvészet. induktiv tudomány az nálunk sem új dolog "azf nem volt szükség felfedezni" De nenl ;.1 11 hogy "a nyelvészet természeti tudonulny" m ert a nyelv az e mbel'i szejl em lerménye melynek története van és különbözik a le l" mészeti tá rgyaktó] lne]yek n em az emberi elmében tel'jneifck. A nyelobeli egyén neln a mondat hane1n a szó m elyet 'nem le het b.. lnln ycímel'hez 1111so nlltani a mészá r'székben lnel'i vannak sajút részei (képző k ragok) a ll omennek melyek nem részei a verbum nak s v iszont. E llenben a bánlnycín1erbőj nem lehet b árá nyt vagy ép en kacsát csiná1ni. A lnondat dua li zmus mert.va n-c hasonl ók között nagyobb hasonl ósclg annúl mcl y v"n az ílélet és mondat között? S lehel-e íléletet másképen min t mondat által kifejezni? A mai ludomá ny megállapítolta - mondja Kocsis LélIá rd - hogy Brassai téved ett Dlikol" a n yelvl udomány l" természeti tudumá ny na k tartotta. Brassait e n e a felfog'ásá l'a aligha nem az incluktiv 111Ódsz.er alka lniazf.lsa vezetle mely il ;magas philolog'ia" vinlgzilsa koní'ba II m égis csa k újd o n ~ág számbn ment a n yelvészet Jerén. Dc 'v iszon t II tennészeli tu d omá nyok a nalogiájfl 9gy termékeny gondolat fogalmnzására vezetle. a l'i'il t. L hogya nyel vbeli cgyén a mondat. E b ben a felrflgúsb an mpg II haladó id ő k t ucl orrli:í nya. T-hlllfalvyval a nag yé l'd e mű és n ag'yne"ü tudóssal szembcll Bnlssaini.lk adott igaza L TCI'mékcny nck m o ndfuk egoiid olatol. mcl'i a kol'ill)eli gyöknyomozlís etyltiologizlí lds /cl'mékc/lcn és sikej' felc li munkájúval szemben az új irányba n 'am szor'gos kllfa- Nyelvtudományi közlemények. I. kt.

11 ' 113 I~SI ' H ny itou ú/at és l e h e t.őséget. S abban is Brassninak kell ig..lzjj ( adnullk hogy ű Ll mondalfíízés l'e akartu a-lapltani az el.ymologich m ell yel szenlben Tfullfalvy azt az álláspontot képviselle 'hogy ez lehelellen hogy az elymologiára kell és lell et a lapítani fl syntax ist.''''. CsakllOgy az eiymologiún Brassai nem a korabeli gyöknyomozó iudolnán yt hanem il ké ső bbi alaktani értette. ts ft t u domá ny igazolta Bl'i:1ssa i a ma ('l[og ultsclgch" is hogy ő a nyelvet csak az emberrel kapcsola.tban tartja vizsgálásra érd emesnek. Brassai el ső érlek ezésének álta l ~ n os elveit alkalmazzu mtísodik és harnladik értekezésében a magyar nyelv tényei'e. f:s eközben megalkotja nlonc/a/elméle/ét Dlel y egé szen új volt nyelvészetiink történetben."'" Nem ötletesen Jl"ról holnapra hanem hosszu évek elmélkedései és tanul múnya i alapján. Ez eiméjet kialakulása fol yamán kiilönbö ző korszakokat lehet megkülönböztetni. Tupogafózásaiban még megtartja II luondat dualizmusát még' lslneri az alany' és á l lí lmtiny k é ttő sségé t. D e további kutaülsai nyomán " ájő az a la ny.. csélcsap természetére«ana hogya mondat elemzésébe n nem lehet hasznát venni hogy ki e l ég ít ő meghatározását edd ig nem tudták adni hog"y ~e mnlifé l e meghatárouís nem képesíti al'l'a hogy hol'dja is azt a szerepet melyet eddig vitt a mondat szerkezetében. És mid ő n Illinclezeknek az ok(lt ku- Hunfalvy Czt a felfogását később módosította ben már azt tanította hogy az alaktan t mondattani. alapon tárgyaljuk. Azonban 10 évvel késöbb 1884-ben visszatér eredeti felfogására mellyel az alaktannak mondattani alapon va!ó tárgyalását elitéli. Elfléli pedig pszichologiai alapon álló ama módszeres meggondolás alapján hogy a tanuló a rendszer kedveért szerteszét szórt alakokat - nem t ámogauatván sokáig emlékezete - nem tudja megjegyezni és em lékez etébe vésn i. Ugyanazok a tények más következtetés vonására indit ják Hunfalvyt és Brassait nemcsak más hanem épen lényegesen elté r ő és ellenkező eredménye kre. Hun ~lvy: Nyelvtudomány és nyelvtanilás. Egyet. Philo!. Közlöny J. '1 Mindezeknek igazsági értéké! ha szemét be akarja hunyni csekélyelhe ti filymálh atja vagyellagadhatja akárki d l! eredeliségiiket tőlem Ia/hatja". A magyar mondat III I. el nem vi

12 i 14 tatja rcí. j ő arra hogy az alany nem szlnta ktikai hanem 10- gikai fogalom melyet. a német filologia csempészett bele il nyelvtanba. I-Iololt egy kis elemzés azonnal tisztáha hozza hogy nem mijlden logika i ítélet nyelvtani mondat. Kimondja te]1;;1t hogy il 11'wndal lelke az ige. Ez kormányozza a mondat minden többi részét. Ezek pedig hozzásímulnak alkalmazkodnak tő l e fii ggenek és l'eávonatko.zna k. Sőt az ige egyedül magában is állhat teljes értékü mondat. Határozói meg teljességgel nem lehetnek el azok nélk ül. A németnek li em lehet fel tudni ha saját nyelve term észeté b ő l indulva ki oly nagy fon tossígot hllajdonít a d ualizmusnak. "De a ~agya r miért tenné magáévá az ő eszejárását mikor legalább is felesleges?".a magyar mondat alkotmán yának egyik talpköve az" hogy a mondat középpontja az ige s minden más része a mondatna k: 8 határozók. Ezek között /J8 n az eddig ú. n. alany is melynek semmi e lőny e és e l sősége a többiek közöl t nincs. S llogy mégis az id ők folyamá n a többiek között kiváltságos helyzetbe emelkedett annak oka a német n y el vészekt ő l hozzá nk is átjött "az a hiedelem" hogy minden mondatnak a logikai [télet 'a tip tisa. Az általános igehalárazó kiszéles íteh eszoléje H n~m csak\b i ztos vezérfonal gya ná nt szolgá l vi7.sgá lódásainkban hanem eszközöket is nyújt kim e rí tő és ki elég'í t ő szabályok általá ban rendszeres szóf ű zés alkohísában.' ' Brassai azonban az ablakon k idohott ala ny t mégis visszahozza más szín alatt más formí ban a mondatha. A hangsúl y törvényeit tárgyalva észreveszi ' hogy minden nlagyar nlo li dat elején van egy hangsúlytalan heveze l ő a fi gyelmet felkelt ő rész amelyet inchoalivumnak nevez. A magya l' mon datnak ezt az oly fontos és nevezetes részét a nyelvészek - az egyetlen Fogarasit kivéve - fi gyelmökre sem méltatjí k. Más nyelvekben is megval!. Miért nem fedezték fel M t? - teszi [el a kérdést Brassai s azt feleli rá hod'y két dololj: elo ~ ~ fedte e l ő lük az igazságot: egyik a monda taccentus nem léte. másik a logikai alany fogalma. />. mond at duali zmllsá nak a kérdése több min t két év ti -. A magyar mondat. III J

13 zed mulya íljra visszatér egyik akadémiai érteke zésé be n. ~ : Érd ekes ránk nézve m ert b e tekintést e nged Brassai nlondatelméletének f ejl ő d és;;be' Alka lmat érlekezése megírására Gcorg v Cabelenlz két cikkének megjelenése adott a Zeitscl'i ft. fii r Vö lkerpsycholog'ie II nd Spruchwissenscbaften 1869 évi fol yamában melyet ő csak k ésőbb vett észre. Brassa i elmondja hogy mír eze l őtt 34 esz t e nd őv el kereken kimondta hogy il monda tban nincs dllalizmus. S most mégis e rr ő l értekezik. És ezzel elismemi látszik hogy véleményt változtatott. " Nem - úgymond - én a du.alismllst amott a sz űkebb és zörüsabb értelmében vettem itt pedig a tágabban élek vele T i" hogy a mondat igenis két a lk atrészbő l áll de amelyek 11em egyc 11 é rt ékű e k nem egye nl ő rangúak. Az én tág dualismllsojn ez: A Dlondatnak k ~ t része yan: az egyik a rendben e l ső elkésziti a ha ll ót a mondandónak felfogására" A másik amely a ha llónak t uel tám aelja a tndni valót. 52 esztend eje. hogy m eg vaw győz(i clv e il mondottak valóság'áról 34 éve hogy me g'győző d ésé t sa jtó útján is hirdeti s még sem jutott se mmi eredményre. pedig' "csak szokás e l őíté l et és t udósi tekintély ellenfelei" Mosl Gabelentz "egy mondat-dua li z mnst á llít fel mely az enyémhez alapjában és lényegében anny ira ha son ló hogy é n ha föltehetteul volna hogy neki ' tudomása völt é l'te k ezése imrő l vádal emelek vala ellene ha llgatásaéd" E lméletének némi bizonyításm látja abban hogy egymástól fü ggetle nül csnknenl azon egy gondola tt'h jöttek. Gabele]]tz azt amil'ől <l másikat gondaltatni "huj) pszicholo{!.ia.i alany-nak azt am"it gondoitatni akar róla ps?-ichologia i m.ondol1111hy -nak.nevezi. Alna z B I'i:lssa in ál az lnc hoativulll ez a rnondatzöm. Brassai úgy láija hogyha Gabelentz tál'gyát jobban kidolgozza meg"szabadult volna a nyelvtani jobban monclva logikai subjectum-praedicajlil1l n y ii gé t ő l s azt mondja hogy Gabelen tz 1869-ben eg'y lépésse I sem ment t.ovább mint ő volt J860-b<1n ső t már 1852-bell TTangsúl yoznunk kell te hát hogy Bl' as~a i il luandat dl'lu]i z mu s<..í. n egészen m ást értett mint az a la ny-tl ll ítmd ny.logika i ket tő sség ét. Br'assai u tcl n II magyar monda t eiméictévei Bll- A mon dat du:llizmusa. Értekezések a nyelv- és széptudományok körébő l XII kt. 1885

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

jele s igen örvendetes mindazok előtt, a kik érdekkel viseltetnek embertársaik előhala-

jele s igen örvendetes mindazok előtt, a kik érdekkel viseltetnek embertársaik előhala- - - - - - - Első felolvasás.. Nem közönséges örömmel veszek részt a felolvasások jelenlegi folyamában. Egy ' ily vállalat az idők jele s igen örvendetes mindazok előtt a kik érdekkel viseltetnek embertársaik

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben