Kr.u. 819-ben Ügyek ( Ügyek fia Elõd) volt Szkítia vezére. Feleségétõl, Emesétõl született Álmos nevû fia. Három hipotézis létezik Álmos nevének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kr.u. 819-ben Ügyek ( Ügyek fia Elõd) volt Szkítia vezére. Feleségétõl, Emesétõl született Álmos nevû fia. Három hipotézis létezik Álmos nevének"

Átírás

1 Kr.u. 819-ben Ügyek ( Ügyek fia Elõd) volt Szkítia vezére. Feleségétõl, Emesétõl született Álmos nevû fia. Három hipotézis létezik Álmos nevének eredetére: Anyjának álmában látomása volt, melyben õt egy turulmadár teherbeejtette. Méhébõl forrás fakad, és ágyékából királyok származnak, akik nem saját hazájukban sokasodnak el. Mivel fia születését álom jelezte, Álmosnak nevezték el a gyermeket. Az álmos szó latinul szentet jelent, mivel az õ utódjai szentek lettek. Mások szerint álmos török szó, ami birodalomszerzést, vételt jelent, és Álmos innen kapta a nevét. Késõbb feleségül vette az egyik nemes vezér lányát, akitõl Árpád nevû fia született. Álmos kegyes, bõkezû, derék katona volt. Magas termetével kiemelkedett a többiek közül, barna szemû, nagy kezû volt. Hazájuk (korabeli nyelven Dentumoger) elnépesedett, ezért a magyarok hét vezére úgy döntött, hogy új hazát keresnek. Pannóniát választották, Atilla király földjét. Hadakozásaik során már jártak itt, és tudták, hogy nagyrészt lakatlan vidék. Vezérre volt szükségük, Álmosra esett a választásuk. Szövetségüket vérszerzõdéssel pecsételték meg. Kr.u. 884-ben Álmos vezérlete alatt indultak el. Pusztákon, folyókon mentek keresztül, vadásztak, halásztak. Szusztálban, egy orosz tartományban megtelepedtek egy idõre, majd egy másik tartományba mentek. Itt nem maradhattak, mert sasok támadták meg õket, akik minden állatukat elragadták. De van egy másik elképzelés is. Eszerint a magyarok (vagy türkök) Etelközben telepedtek le, a kazárokkal egyesültek. Ekkor Álmos helyett annak fiát, Árpádot választották vezérnek, mert Õ rátermettebb lett, mint apja. Kr.u. 894-ben Leó, római császár megbízásából a magyarok megtámadták a bolgárokat. Ennek végeredménye az lett, hogy a bolgár Simeon, az uralkodó, kiegyezett Leóval. Azonban õ bosszúból a besenyõket kérte meg, hogy kergessék el a magyarokat. Éppen akkor támadtak, amikor Árpád és fia, Levente vezérlete alatt a magyarok Pannóniába mentek hadjáratra. A besenyõk az itt maradt türköket

2 kirabolták és elkergették. Így telepedtek le Pannóniában. Az öreg Álmos nem léphetett be Pannóniába a besenyõ támadás miatt. Feláldozták még azelõtt, hogy elérték volna késõbbi hazájukat, Erdõelvében. Erdõelvében áldozták fel Álmost, itt telepedtek le a magyarok. Árpád, Álmos fia volt a vezérük. Megtudták, hogy Pannónia nagyon jó föld, folyója, a Duna jóízû. Elhatározták, hogy követüket elküldik, ismerje meg a vidéket. Husid, a követ megérkezve látta, hogy a föld termékeny, a folyó vize édes és sok a legelõ. El is ment a tartomány urához, Szvatoplukhoz, hogy az õ népe megtelepedne itt. A fejedelem szívesen fogadta õket, azt hitte, földmûvesek jöttek. A követ visszatérve a magyarokhoz vitt magával vizet, füvet és földet. A hét vezérnek minden nagyon tetszett, ezért küldtek Szvatopluknak egy fehér lovat, aranykantárral és aranynyereggel. A követ füvet, vizet és földet kért az ajándékért cserébe, amit meg is kaptak. Ezután Árpád népével bejött Pannóniába, de nem mint vendég. Ismét követet küldtek a fejedelemhez, hogy az hagyja el népével a földet, amit a magyarok megvettek a lóért, a füvet a kantárért és a vizet a nyeregért. Szvatopluk erre így rendelkezett: A lovat leüssék, kantárszárát a mezõre kivessék, nyergét a Dunába bedobják! A követ így válaszolt: A lóval csak a mi ebeinket táplálod, a kantárt a mi kaszálóink találják meg, és a nyerget is a mi halászaink fogják ki! Szvatopluk összegyûjtötte a magyarok ellen a seregét, de nem tudta legyõzni õket. A magyarok vezére mindig a népe elõtt ment, ha mentek valahová, visszatérve pedig az utolsó volt. Árpád így elõször lépett Pannónia földjére, majd vizet merítve a folyóból, népével háromszor esküdött Istenre. Elõször Nyék környékén telepedett le, ahol késõbb István királyunk megalapította Fehérvárt.

3 Kr.u. 925-ben a Német-Római Birodalomért sokan küzdöttek. A provanszáli Hugó is meg akarta szerezni az itáliai királyságot. Ellenségére, a német királyra küldte a magyarokat, akik meg is támadták a sváb területeket. Kisebb csapatokra oszlottak szét, mert ellenség sehol sem tartóztatta fel õket. A városokat kifosztották és felégették. Eljutottak Szentgallen kolostorához is. Engelbert apát már korábban intézkedett, hogy az ellenséget méltóképpen várják. A várba vitetett minden kincset, értéket, valamint katonáit is itt szállásolta el. Minden szerzetes páncélba bújt, még õ is. Volt a kolostorban egy szerzetes, Halibald, akit mindenki bolondnak tartott mondásai, tettei miatt. Õt is hívták, hogy menjen a várba, de õ nem ment fájós lába miatt. Még erõvel sem tudták rávenni a menekülésre. A magyarok tehát csak õt találták egyedül a kolostorban, amikor megérkeztek. Már valahol elfogtak ez papot, akit rabként magukkal vittek. Õ fordított számukra, így tudták meg Halibald esetét is a lábával. Õk is rögtön bolondnak tartották a barátot és nem bántották. Az egész kolostort felforgatták a kincsekért, de semmit sem találtak. Még a templomról is leverték a kakast, mert azt hitték, az a kincs. Miután rájöttek, hogy nincs kincs, kémeket küldtek a környékre, hogy keressék meg az elmenekülteket. Ezalatt õk nagy lakomát csaptak. Ökröt sütöttek, bort ittak, majd megrészegedve énekelni, táncolni kezdtek. A rab pap és a barát is velük mulatott. A kémek még az éj leszállta elõtt megérkeztek, és jelentették, hogy a közeli várban nagy katonaság rejtezik. Azonnal csatasorba álltak, és elindultak. Mivel sötétedett, felgyújtottak néhány falubeli házat. Aztán elmentek a fõtáboruk felé. A várban lévõk azt hitték, hogy a kolostort gyújtották fel a magyarok, ezért támadást indítottak. A fõtáborba igyekvõ magyar sereget megtámadták és elüldözték. A német és a bizánci császár szövetkezett a magyarok ellen, de nem sok sikerrel, mert a Német Birodalomban belháborúk robbantak ki. Ezt kellett elõbb a német császárnak megfékeznie. A támadók nem voltak elég erõsek, ezért váraikba menekültek. Hirnököket küldtek a magyarokhoz, hogy támadják meg a német császárt. Így a magyar sereg elindult Kr.u. 955-ben a németek ellen Lehel (Léhl) és Bulcsú vezérlete alatt.

4 Minden útjukba kerülõ várat, falut felgyújtottak. Végül a királyhû Augsburg várához értek. Nem tudták bevenni. Ullrik püspök követeket küldött Konrád császárhoz, hogy védje meg õket. A császár gyorsan közbelépett.kétoldalról körbevette hadaival a magyarokat, harmadik oldalról pedig a Lech folyó állta el az útjukat. Közelharcra került sor, amiben a magyarok nagyrészét megölték, vagy fogságba ejtették. A két vezér, Lehel és Bulcsú is fogságba került. Amikor a király elé vitték õket, Konrád császár halálra ítélte õket. Lehel ekkor így szólt: - Adjátok ide a kürtömet! Ha belefújtam, majd felelek. A kürtjét meg is kapta Lehel, s amikor készült a fújásra, a császár közelébe lépett és homlokon vágta. Olyan erõvel, hogy a kürt eltörött és a császár meghalt. Így szólt ekkor Lehel a holt Konrádhoz: Elõttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon! A két vezért eztán Regensburgban felakasztották. Kr.u. 957-ben a görög császár megtagadta a magyaroknak az adófizetést, a német területeken történt veszteségek miatt. Taksony fejedelem ekkor úgy döntött, hogy Apor vezér irányítása alatt csapatokat küld a görög császár ellen. Átkeltek Bulgárián, majd elérték a birodalmat. Mindent felgyújtottak, végül elértek Belgrádig. A város azonban bevehetetlen volt. A görög császár kiküldött egy katonát, hogy csak egy párharc döntse el, fizetnek-e adót, vagy sem. Ez a harcos hatalmas volt és erõs. De Apor vezér is megtalálta a megfelelõ embert. A magyarok részérõl Botond, a legkisebb közülük, állt ki. Hogy hatalmas erejét bebizonyítsa, a város érckapuját egy lándzsával kilyukasztotta. A küzdelem csak rövid ideig tartott, mert Botond úgy hozzávágta a görögöt a földhöz, hogy az nyomban kiadta a lelkét. A magyarok azonban hiába kérték az adót, a császár csak nevetett rajtuk, hiszen városa bevehetetlen volt. Erre a magyarok kifosztották, felgyújtották az egész országot és hazatértek.

5 A legszebben Arany János örökítette meg ezt a mondát, a hagyomány alapján. A legjobban tehát az õ mûve ismerteti minden magyar örökségét, a csodaszarvasról szóló történetet. (Részletek) Száll a madár, ágrul ágra, Száll az ének, szájrul szájra; Fû kizöldül ó sirhanton, Bajnok ébred hõsi lanton. Vadat ûzni feljövének Hõs fiai szép Enéhnek: Hunor s Magyar, két dalia, Két egytestvér, Ménrót fia. Gím után õk egyre törnek Puszta martján sós tengernek. Hol a farkas, hol a medve Sohasem járt, eltévedne. Száll a madár, száll az ének Két fiáról szép Ehénnek; Zengõ madár ágrul ágra, Zengõ ének szájrul szájra Már a nap is lemenõben, Tüzet rakott a felhõben; Õk a szarvast egyre ûzik, - Alkonyatkor, ím, eltûnik. Értek vala éjtszakára Kur vizének a partjára; Folyóvíznek partja mellett Paripájok jól legelhet. Folyamparton õk leszálltak, Megitattak, meg is háltak, Hogy majd reggel, vírradattal Hazatérnek a csapattal. Szellõ támad hûs hajnalra, Bíborodik az ég alja;

6 Hát a szarvas nagy-merészen Ott szökdécsel, túl a vízen. Száll a madár, száll az ének Két fiáról szép Enéhnek; Zengõ madár ágrul ágra, Zengõ ének szájrul szájra. Nosza rajta, gyors legények! Érjük utól azt a gímet. És akarva, akaratlan- Ûzik ismét szakadatlan. Kur folyót õk általúszták, Még vadabbak ott a puszták, Ember ottan egy füszálat, Egy csöpp vizet nem találhat. A föld háta fölomolván, Szíksót izzad csupasz ormán, Forrás vize nem iható, Kénköves bûzt lehel a tó. Forrás keble olajt buzog; Itt is, ott is égnek azok, Mint sok õrtûz setét éjjel Lobban a láng szerteszéjjel. Minden este bánva bánják, Hogy e vadat mér kivánják, Mért is ûzik egyre, nyomba, Tévelyítõ bús vadonba. Mégis, mégis, ha reggel lett, A gímszarvast ûzni kellett, Mint töviset szél játéka, Mint madarat az árnyéka. Száll a madár, száll az ének Két fiáról szép Enéhnek; Zengõ madár ágrul ágra, Zengõ ének szájrul szájra. Vadont s a Dont õk felverik A Meóti kis tengerig; Süppedékes mély tavaknak Szigetére õk behatnak. Ott a szarvas, mint a pára -Köd elõtte, köd utána- Míg az ember széjjelnézne: Szemök elõl elenyésze. Hóha! hóha! hol van a vad? Egy kiáltja: ihon szalad! Más kiáltja: itt van, itten! A harmadik: sehol sincsen! Minden zugot megüldöznek,

7 Minden bokrot átaldöfnek; Gyík ha rezzen, fajd ha rebben: De a gímvad nincs ezekben. Szóla Magyar: hej! ki tudja Merre van a hazánk útja? Kerek az ég mindenfelé- Anyám, atyám, meghalsz belé! Szóla Hunor: itt maradjunk! Tanyát verjünk; itthon vagyunk: Selyem a fû, édes a víz, Fa-odúból csöpög a méz. Két folyam ad fényes halat, Vörhenyõ vad ízes falat, Feszes az íj, sebes a nyíl, Harckalandon zsákmány a díj. Száll a madár, száll az ének Két fiáról szép Enéhnek; Zengõ madár ágrul ágra, Zengõ ének szájrul szájra. Puszta földön, sík fenyéren Zene hallik sötét éjen, Zene, síp, dob, mély vadonban, Mintha égbõl, mint álomban. Tündér lyányok ottan laknak, Táncot ropnak, úgy mulatnak. Szõve ködbül sátoruk van: Ugy mulatnak sátorukban. Hang után õk, szembe széllel, Fény után õk, födve éjjel, Mennek óvást, mennek árnyon; Ki lepkét fog, lopva járjon. Monda Magyar: ez a síp-hang, Bátya, bennem végig csikland; Monda Hunor: vérem hatja, Szûzek árnya-fordulatja. Haj vitézek! haj elébe! Ki-ki egyet az ölébe! Vigyük haza asszonyunkat; Fújja felszél a nyomunkat. Sarkantyúba lovat vesznek Kantárszárat megeresztnek; A leányság bent a körbe - Mind a körbe, sok az ölbe. Nagy sikoltás erre támad, Futna széjjel a leányhad; Elõl tûzbe, hátul vízbe, Mindenkép jut férfi kézbe.

8 Dúl leányi, a legszebbek Hunor, Magyar nõje lettek; S a leventék, épen százan, Megosztoztak mind a százon. Büszke lyányok ott idõvel Megbékéltek asszony-fõvel; Haza többé nem készültek; Engesztelni fiat szültek. Tó szigetje édes honná, Sátoruk lõn szép otthonná, Ágyok áldott nyúgalommá: Nincs egyéb, mi õket vonná. Fiat szûltek hõsi nemre, Szép leányt is szerelemre; Dali törzsnek ifju ágot, Maguk helyett szûz virágot. Hõs fiakból ketten-ketten, Két vezérré kétszer-ketten, Feje lõn mind egy-egy nemnek, Száznyolc ágra ezek mennek. Hunor ága hún fajt nemzett, Magyaré a magyar nemzet; Szaporaság lõn temérdek: A szigetben nem is fértek. Szittya földet elözönlék, Dúl királynak dús örökét;- És azóta, hõsök párja! Híretek száll szájrul szájra.

NNCL1263-4CDv2.0 LENGYEL DÉNES. Régi magyar mondák MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

NNCL1263-4CDv2.0 LENGYEL DÉNES. Régi magyar mondák MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ NNCL1263-4CDv2.0 LENGYEL DÉNES Régi magyar mondák MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A védőborítót és a kötéstervet a Képes Krónika színes illusztrációjának felhasználásával Urai Erika tervezte Az utószót és a jegyzeteket

Részletesebben

Heti Klasszikusok A MAGYAR HÍRLAP ÉS A MAECENAS KIADÓ KÖZÖS SOROZATA. Képes Krónika

Heti Klasszikusok A MAGYAR HÍRLAP ÉS A MAECENAS KIADÓ KÖZÖS SOROZATA. Képes Krónika Heti Klasszikusok A MAGYAR HÍRLAP ÉS A MAECENAS KIADÓ KÖZÖS SOROZATA Képes Krónika A MAGYAROK RÉGI ÉS LEGÚJABB TETTEIRŐL, EREDETÜKRŐL ÉS NÖVEKEDÉSÜKRŐL, DIADALAIKRÓL ÉS BÁTORSÁGUKRÓL Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Mesék bátor gyerekeknek

Mesék bátor gyerekeknek A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül

Részletesebben

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók Pákozd Nemeskócsag Tagiskola Az Ingókövek és a Bella-tó kialakulása - Szabó Dorottya 6. osztály Egyszer volt, hol nem volt, hegyek-völgyek között volt egy nagyon szép

Részletesebben

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat Szerkeszti: Fogarasy Attila DR. RÉTHY ZOLTÁN ÉN ÍGY IMÁDKOZOM ÖSSZEGYÛJTÖTT VERSEK Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület Pilisvörösvár Város Önkormányzata Pilisvörösvár

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

Erdélyi Magyarok Könyvesháza

Erdélyi Magyarok Könyvesháza Erdélyi Magyarok Könyvesháza 4. SZÁM: SZENT ANNA TAVA ÉS EGYÉB MONDÁK. Szent Anna tava. Mint nagy tál fenekén a víz, pihen Szent Anna tava, égbe nyúló hegyek aljában. Köröskörül fenyvesek koszorúzta hegyek.

Részletesebben

Krúdy Gyula: KÉT VÁNDOR. Két vándor útra kél.

Krúdy Gyula: KÉT VÁNDOR. Két vándor útra kél. Krúdy Gyula: KÉT VÁNDOR Két vándor útra kél. Az iskolai év vége felé közeledett. A nyíregyházi gimnáziumnak a diákjai éjjelnappal azon tanakodtak, hogy hová mennek a nagy nyári szünidőben szuplikálni.

Részletesebben

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter. Szász Detre

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Ilosvai Péter. Szász Detre CSABA KIRÁLYFI Első dolgozat 1853 "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter Első ének Szász Detre Harsog vala egy szó nyugattól keletig, Etele nagy király hogy már közeledik; Ádria tengernél

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Nyíri Attila. Csodaregék

Nyíri Attila. Csodaregék Nyíri Attila Csodaregék Az orvosoknak majd csak akkor hiszek, ha hosszabb életűek lesznek, mint a magunkfajta ember Katz Richárd 30 + 2 15 Az ember élete hatvan év vagy hetven. Hogyan lehetséges ez tulajdonképpen?

Részletesebben

Álomba ringató mesék

Álomba ringató mesék Álomba ringató mesék Álomba ringató mesék Pallas Gyöngyös 2006 Pallas Antikvárium Kft. 2006 BORSÓSZEM HERCEGKISASSZONY VOLT egyszer egy királyfi, aki hercegkisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám

Részletesebben

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE Gyarmathy Zsigáné: A REMETE I. Azt már tudjátok, hogy Antal gazda a fejébe vette volt, amit egy naptárból olvasott: az üstökös jő és elsöpri a világot! Erre megrémült, egy hordóba telepedett, a hordót

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Füst Antal PÉCSKŐ A RABLÓLOVAGOK FÉSZKE

Füst Antal PÉCSKŐ A RABLÓLOVAGOK FÉSZKE Füst Antal PÉCSKŐ A RABLÓLOVAGOK FÉSZKE 1 2 Ajánlom ezt a könyvet szülővárosom, Salgótarján polgárainak, kiknek fontos a múlt ismerete, és akik küldetésüknek érzik, megőrizni mindannak emlékét, amit elődeik

Részletesebben

MAGYAR HARCMODOR AZ ÁRPÁD-KORBAN BIZÁNCI FORRÁSOK ALAPJÁN

MAGYAR HARCMODOR AZ ÁRPÁD-KORBAN BIZÁNCI FORRÁSOK ALAPJÁN VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Zólyomi Zsolt zszolyomi@mol.hu MAGYAR HARCMODOR AZ ÁRPÁD-KORBAN BIZÁNCI FORRÁSOK ALAPJÁN Absztrakt Mindig szeretnénk a lehető legpontosabb tudással rendelkezni a régi

Részletesebben

Ferrara, 2007. november 21., szerda

Ferrara, 2007. november 21., szerda OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A szegény ember zongorája

A szegény ember zongorája SZABÓ BOGLÁRKA (10 ÉVES) A szegény ember zongorája Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, még azon is túl, a kidőlt kemence bedőlt oldalán élt egyszer

Részletesebben

Előszó, A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, A magyar kutyafajták

Előszó, A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, A magyar kutyafajták Radics Géza Kurinszky Kata rajzaival OLVASMÁNYOK MÚLTUNKRÓL I. rész: Előszó, A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, A magyar kutyafajták II. rész: A finnugor származáselmélet, A szittya

Részletesebben

2 Sámuel 1-7. Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget.

2 Sámuel 1-7. Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget. 2 Sámuel 1-7 Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget. Saul halála után Dávid, aki legyõzte az amálékiakat, visszatért, és két napig Ciklágban tartózkodott.

Részletesebben

Arany János - Toldi. Arany János: Toldi

Arany János - Toldi. Arany János: Toldi Arany János: Toldi Nádorispán látja Toldit a nagy fával, És elámul rajta mind egész hadával... "Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki? Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat, Amellyel mutatja e

Részletesebben

VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KIRÁLYKISASSZONY és más mesék

VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KIRÁLYKISASSZONY és más mesék NNCL722-3EDv1.0 BENEDEK ELEK VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KIRÁLYKISASSZONY és más mesék Fedéllélterv: KADMIUM GRAFIKA Copyright 2001 Black & White Kiadó Ali rights reserved! Minden jog fenntartva! Tilos a könyv bármely

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Czettisch Kinga: A csodatévő szörnyeteg

Czettisch Kinga: A csodatévő szörnyeteg Czettisch Kinga: A csodatévő szörnyeteg Egyszer volt, hol nem volt az Óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény család. A 3 gyermekes családban élt egy kislány, aki

Részletesebben

Benedek Elek: A FEKETE HAVAS

Benedek Elek: A FEKETE HAVAS Benedek Elek: A FEKETE HAVAS Volt egyszer egy király, s annak három deli szép fia. Ennek a királynak mindig a vadászaton járt az esze, egyebet sem igen tett egész életében. A fiait is mindig magával vitte,

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 357 5. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 357 5. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 357 5 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Szemelvények az antikvitás irodalmából

Szemelvények az antikvitás irodalmából I. Szemelvények az antikvitás irodalmából 16 Antik görög epika Prométheusz-mítosz Homéroszi eposzok: Iliász, Odüsszeia (részletek) Aiszóposz fabulái Platón 59 Antik görög líra Türtaiosz, Mimnermosz, Szolón,

Részletesebben