2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata"

Átírás

1 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás [i)0l Törvény szerinti illeunények, munkabérek (szállítás bér átvezetése) ot Közalkalmazottakbére (bérkompenzáció, száltitásbérátvez. 1 lő) ! ! MT alapján teljes, résamunkaidős bére ( Munkaügyi Központ támogatás bér) Norinativjutatmak Helyettesítés(védőnőkáttez.) Készenléti és ügyeleti díj (szállítás, védőnők) ot Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgátat (szállitás) Ot ! t 5t 1071 Béren kívüli juttatások (szállítás, védőnők átvez.) oool ! Erzsébet utalvássy (Cafetéria iskolai szállítás) t ZÉP kártya - vendéglátás (Cafetéria szállítás) to Hetyiutazásibérlet Közlekedési költségtérités ! ! ot gyéb költségtérítések (szállítás) oool oglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egyéb foglalkoztatás, védönök) ! Választolt tisztségviselők juttatásai ! Munkavégzésre irányaló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.ftz.jutt.(egyéb foglakozt., szállítás) Prémiumévekjuttatásai (bér kompenzácié,mezöőr bér átvez.) ! t Egyéb külső személyi juttatások (tartalékbál átvez. Egyéb foglalkoztatásra) Egyéb külső személyi juttatások Összesen: Szociálishozzájárulási adó (bérlanpenzáció, prémiuméves ésmunkaügyi közp.tám.) , Egészségügyi hozzájárulás (egyéb foglakozt., szállítás) 0! 15 8t Táppénz hozzájárulás Ot O Személyi jövedelemadó (átvez.adák-díjakt6l 0! í Összesen: 17 86t Gyógyszer 0! ot ot Könyv,folyóirat ot 01 : Szatanai anyagok beszerzése rodaszer 0! Jzemeltetési anyagok beszerzése (átvez. Mezőőr) ! lajtééskenőanyag(átvez.mezőőr) Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)) ! Nyomtatás segítő anyagok 01 Ot Midazok, amelyek nem számolhatóalm cl szalmsai anyagnak ! lnlernetdij ! informatikai szolgáltatások igénybevélele Ot o Telefonszámta Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0! Közüzemidijak ! Villamosenergia ! ot Gázdij 01 Ot [É ]íz- és csatornadij j Vásárolt élelmezés ! ot Bérleti és lining díjak ! ot Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ! Ot Közvetített szolgáltatások Ázt belül Más szalassai tevékenység ot Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modelkisérleli proam, AROP átvez. más egyéb zolg.-rol, nogyogyaszati vszsgalat) Postaköltség 01 o Biztosítási díjak ot o O Egyéb szolgáltatások (Áts ezetés más egyéb szolgáltatásobál település tisztasági feladatok) 0! Szállítás ! ot [É Pénzügyi, befektetési díj (átvezetés egyéb pénzügyi müveletekről) oooéét [ Más egyéb szolgáltatások (átvezetés település tisztasági feladatok, ÁROP átvez. szakmai 1ev. segítő ! ! ! JRekíám- és propagandakiadások ! o Működési célú előzetesen felszámítolt általános forgalmi adó (modelkisérleti,árop,kistérségi start) ! ! Fizetendő általános forgalmi adá 01 ot Ot AH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai oool Kamatkiadások (Adósságkonszotidáció pénzügyi lizing kamata) ot ! Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (átvezetés egyéb pénzügyi műveletektől) ! OOO Egyéb dologi kiadások (mezőőr átvezetés dologi jellegű kiadásoktól) Adó-, vám-, illeték ás más adójellegű beözetések, hozzájárulások (munkáltatói SZJA-ra labor, 0ása54, O554l vedonok, ksszervezettek) Másrovaton nem szerepeltethető dologi jellegűkiadások (mezőőr átvez. egyéb dologi kiadásokra) ! sszesen: ! Családi támogatások (segélyek átvezetése) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (segélyek átvezetése) l Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.431B&) (segélyek átvezetése) ot Helyi megállapitá.súkőzgyógyetlátás( Szoc.tv.50,& 3-asbek) ! Adósságcsőkkentésí támogatás Szoc.tv. 55/Alt/b (segélyek átvezetése) 0! Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47//b) 1 Ot Átasenti segyélyszoct.45 (segélyek átvezetése) ! Temetési segély Szoc.tv ! Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek átvezetése) O ! É Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (segélyek átvezetése) !

2 Osseesen: OOO Elvonások és beüzetések (Állami tárn.visszaúzetések) Egyéb működési célú tám.áht. betülre-társutásoímak (HURO-Komm.) l Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Tám.visszaflz.) Működési célú visszatér-ítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Mit, Kívülre (temetési kölcsön) [ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kiviitre-egyéb külföldiek (HURO-KOMM.) j Egyébrnűködési célú támogatások áflamháztartásonkiviitre (parkoló építés, Bursa,AranyJ tamogatas atvez., Mentoataprtvany tam.,rendkrvaio oak. tamogatasbot Varogazd.Kfl. tamogatas) Tartalékok (egyéb fogl. bérjámlékia, védőoltás, Mentöalapitványtám,Óvodabér,út éskerékpárút OOO eprtese Szoc.Varos rehab, penansaradvarry, kozfogl.tartalek novelese) üzsen: mmatcriális javak beszerzése, létesitése ngatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építés,út és kerékpár Út épitése Szoc.Város rehab.) nformatikai eszközök beszerzése, létesitése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léleoítése (Hegyesi J.scobor,közfoglalkoztalás) Beruházási célú előzetesen felszárnított általános forgalmi adó (parkol,szobor,közfoglalkoztatás, Út es kerckpar Ut epilese Szoc.Varos relrab) Összesen: j ngatlanok felújítása OO0 O Egyéb tárgyi eszközök felújítása 315 l Felújitási célú elözetesen felszömítoe általános forgalmi adó ! Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre-lársutások és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre (ivóvízjavítö program) t Felhalmozási célú visszatérítendő lám., kölcsönök nyújtása Áhi. kivülre-háztartások (lakástám.) 0! [ö Lakástámogatás (átvezetés kölcsönre) ssss Egyéb felhalmozási célú lámagatások államháztartáson kívülre (sportkör,közműfújlesztés) ül Összesen: ooof Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törtesztése (adósságkonszolidáció) Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása (segély,kornpenzáció,könyvtár érd.növ.tám.,bér) Pénzügyi lízirig kiadásai (adásságkonszotidáciö) ! Összesen: Kiadások Összesen: !

3 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes kömsevelési feladatainak támogatása ! ll Települési önkormányzatok szociális, gyermekjátéti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ] (segelyek visszatgenylese) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ! Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves,kotnpenzáció 12 havinyáriétkeztetés) Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatásai (2014 évi kompenzáciá,e-úldij,adásságkonszolidáció, rendkwult onkormanyzati lamogatas) Elvonásokésbeőzetések Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztarláson belülröl-fejezeti kecelésü előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (modelkisérleti,arop lám.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi s alapjai, (OEP tamogatas) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi központ tam»rendkivult onkortn. tamogatas atvezetese -_Onullto) lsszesen: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közműfejl.,adásságkonszolidáció,könyvtár érd.) J Felhalmozási célú visszatérilendő támogalások, kölcsönök visszatéráilése államháztartáson belülről (belvizeskolcson alvezeles) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű eloiranyzalok EU-s programok es azok hazai tarsílnanszirozasa (szoc.varos rehab) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami nenzatapok (Hegyesi Janos szobor) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Alit belülről (kist.start munka, szocvárosrehab) á Összesen: j 0934t Épíhnényadó ls 09,5111 Altando jelleggel vegzett sparazesl tevekenyseg utan ftzetett helyt ado (at ezeles vssszafízetesi kotelezettseg miatt csok.kenles) ldeiglenesjellegget végzett iparűzési tevékenység után fzetett helyi adó Betfáldi gépjáaművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része t Tartózkodás után fzetett idegenforgalmi adó (átvezetés) Tatajlerhelési díj (átvezetés) 0! ! Összesen: k ooo! Késedelmi és önellenőrzési pátlék 0! 0 0! Egyéb kőzhatalmá bevételek (átvezelés) ! Onkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság Ct O Egyéb közhatalmi bevétel O O Kömyezetvédetmá bírság 01 0 Összesen: ! Készletértékesités eltenértéke ! ! : Tárgyi eszközök bérbeadásábál származó bevétel 0! Szolgáltalások etlenértéke (átvezetés térítési díjak) Tulajdonosi bevételek Eflátási díjak (átvezetés térítési díjak) t Kincámtázott általános forgalmi adó oool Általános forgalmi adó vitszatérítése Kamatbevételek (HJRO-KOMM.) 0! Egyéb működési bevélelek ! köttségekvisszatérítései 0! Összesen: ! ! Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ol 0! 0! Működési célú visszatérítendö támogatások. kölcsönök visszatérütése Abt. Kívülről (temetési ooo kolcson) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP lám. Atvezetés) ! ol Összesen: OOO Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők visszatérülése Alit. Kivüíröl (belvízes koícson) 1 061_ ! Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesckőzök ! Összesen: ooo! ! Előző ér köllségvetési maradványának igénybevétele (pénzasaradvány elvonás nt-től, tartalék csokkentese, elvonasok,vssszaőz.nogyogyaszati vtzsgatat) Összesen: Bevetelekasszesen !

4 có féléves előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal..... Elóirásszati Eredeti Módosított Előirasyzt Fosourvi seam. ; Foeösvv szain neve.. lokonyvi scam siasronyzat eloiranvzut raltozás )Törvényszerinsiilteüoények,munkabérek ) Köztisztviselők bére (bér kompenzáció) ) )Nomsattvjutalmak ) Céljultatás, projektprémium Bérenkívülijuttatások ) Erzsébet utatvány 0) SZÉP kártya - vendéglátás 0) Önkéntes egészségpénztári belizetés 0) Közlekedési költségtérités ) Egyéb költségtérílések ) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0) ) Választott tisztségviselők juttatásai 0) Munkavégzésre irányaló egyéb jogviszonybaas nem Saját foglalkoztaloltaak lzetett juttatások 0) Egyéb külsö személyi juttatások 01 en: Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció járuléka) ) Egészségügyi hozzájárulás 0) 251 )Táppénzhozzájálslás 0) Személyi jövedelemadó 0 0) zesen: Szakmai aasyagok beszerzése Könyv, folyóirat 223 )rodaszer )Nyomtatástsegitő anyagok 0 o) Midazok, amelyek nem számolhatáalas el szakmai anyagnak ) nformatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantarlása ) Telefonszámta ) a Vásárolt élelmezés 01 a3lt )Bérletiéslizingdíjak ) 0 a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ) 0.a Szakmai tevékenységet segitö szolgáltatások ! 0 a7l ipostaköltség 0 a Biztositási díjak O O a Egyéb szolgáltatások O O a Szállítás O O Pénzügyi, befektetési díj ) Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó ) Egyéb dologi kiadások 0 0) és 2 forintos émsék kerekitési kútönbözete 0 0) o ladó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások ) o 05a MáS rovatan nem szerepeltethetö dologi jellegű kiadások 0 o) O en: ) Családi támogatások ) Rendszeres gyernsekvédelmi kedvemsény/gyv 20/A (segély visszaigénylés) Kiegészítő gyermeírvédelmi támogatás/gyvt. 20/B) (segély visszaigésytés) ) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C (segély visszaigénylés) ) Helyi megállapitású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3-as bek) 0) Foglalkoztatást helyetteítö támogatás( Szac.tvv35&6lb) )Adásságcsőkkenlési támogatás Szoc.tv. 55/AJ/b 0) Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/l/a,b 0) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..lv. 47/1/b 0) Rendszeres szociális segély Szoc 5v. 37/1/a-b ol O Összesen: ) sooj Elvonások és befizetések ) Összesen: ) )mmateriálisjavak beszerzése, létesitése ol nformatikai eszközök beszerzése, létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0) [eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ) 0 Összesen: oool O Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (visszaigésylés miatt törlés) Osszesen ) !! Szolgáltatások etlenértéke Kiszásnlázott általános forgalm.i adó Kansatbevételek O Összesen: () Előzö év költségvetési maradványának igénybevétete ) Központi, irányító szervi támogatás (segély,bér kompenzáció) ) Összesen: ! Bevtelek osszesen:

5 32z )f - - Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda 5525 Füzesgyairnat Széchenyi u.8. Tel./fax:(66) cim: lurkofalvagmail.com KÉPVSELŐ TESTÜLET FÜZE S GYARMAT Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem kt.sz..: 43/2014. Tisztelt Képviselő Testület! Költségvetésünk készítése során dokumentumok hiányában a jubfleumi jutalom tervezésénél - 1 kolléganő 30 éves jubileumi jutahna ldmaradt, - melynek összege: Ft. - ntézményvezető kinevezésével a betervezett pótlék mértéke változott - így a különbözet Ft. - ntézményünkből 1 Gyes-en lévő pedagógiai asszisztens kolléganő kérte munkaviszonyának megszüntetését szeptember Ol-től. gy a természetbeni szabadság kiadása nem valósulhatott meg, így törvényileg kötelesek vagyunk kifizetni. a szabadságát - melynek összege: Ft Ezek az összegek szociális hozzájárulási adóval terheltek. Kérem a képviselő testületet, hogy költségvetésünk módosítását legyenek szívesek elfogadni. Füzcsgyarmat, augusztus 11.. ; 4 4 Köszönettel: árolyiz,bndné

6 2014. L féléves előirányzat módosítás Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat Főküorri rziiso Föküo ri rz Erzdoó 516 ráo OOL Előirsoyzet Törrinsy a inti illeooéssyek, monltabérek ] Közalkalnsazottak bére (bér kompcozáció,bérpótlék) ! Norsoatiojatabonk ül Jobileotnijotaloio ! Eezsébetntalrány ] SZÉP kártya - ocodéglátás O Onkénten cgész.ségpénztázi befizetés O Közlekedési köttségtéritén Foglalkoztatottak egyéb szcotélyi juttatása1 (szabadság soegzáltás) Mnnkazégzésre iráoyaló egyéb jogriszonyban anin Saját foglalkoztatototak fieetettjottatások O Présoiosnásekjnttatásni O Egyéb külső soesodlri juttatások en: É Szociális hoanájárolási adó (bér konspeozáció,bérpótlékjnbileosoi jatalom,szabadság megráltás ! Egészségügyi hoájáralás Táppénz hozeájás-alás O Szesoélyijözedelcnsadó en: ] Szakmai anyagok beszezzése Könyo. folyóirat O Egyéb ioforsoázió hordozó s-odaszer Nooostatást ozgitö ao agok Midazok, amelyek sent szásssolbatóalas cl szalassai aoyagoak Telefonszásnla Egyéb kosnoosnikációs szolgáltatások Vásárolt élelosezén O Szakmai tczdkcnrséget segítő szolgáltatások Postaköltség O i Szállitás O Pénzügyi, befektetési díj O Kiköldetéseklóadásai Mőködési célú olözoteson felszásnitott általános forgalmi adó Egyéb dologi lóadások és 2 forintos érsssék kerekítési külőnbözete Más rozaton ansi szerepeltethető dologi jellegő kiadások en: Elvonások ás befszeténck ] en: ét Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létenitése Beoabázási zdló előzetesen fzlseásoitott általános forgabni adó zesen: Kiadások összesen ! Kasnatbezételak Összesen:. 0 0 K Előző ér kőltségoztési snaeadzáss -ássak igénrbe étolz Kozpunti, száoyitd szerzi táos ogatás ((bér kosopeozáeió,béepótlékjobileonsijotaloso,szabadsóg t tnegvaltas) Osszesen: Bevétel Összesen: j

7 2. c féléves előirányzat módosítás Hegyesi János Városi könyvtár Elöór 7au Főko rvvi... ödositatt Eióiransz1 Fokonvvt ovum Fokom z slain very Eredet elu rosv,.o..... seam : elotror zztva tozas Törvény szerinti illetnnények. mnnkabérek oool Közalkalmazottakbére (bér kompenzáció) Nornsaörjntahnak 344 oo ttérenlóvöliinoatások Enzsébetntal ány SZÉP kártya - vendéglátás SZÉP kártya - szabadidő Önkéntes egészségpénzláribe0zetés Egyébköltségtéritések Mnokavégzésre irányoló egyéb jogviszanyraan nasa saját foglalkozlatotlnak flzetettjattatások en: Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció jároléka) Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó 0 0 zesen: Könyv, folyóirat Szakmai anyagok beszerzése Egyéb információhardazó Üzemeltetési anyagok beszenzése llrodaszer Nyomtatás segitő anyagok idazak, amelyek nem sásmolhatóakn cl szakmai anyagnak oternetdíj Telefanszámla Egyéb kommunikációs szolgáltatósolc Vásárolt élelmezés Bérleá ás tízing dijak Karbantartási, kisjavitási szolgáltatásak k ( Szalossai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtári érdekeltségssövelö) Postaköltség Egyéb szolgáltatások Szállitás Pénzügyi, befektetési dij Reklám- ás propagandalciadások Működési célú elözetesenfelszinaétott általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadásak ( ás 2 forintos érmék kerekitési kötönbözete t sszesen: Elvonások ésbelizetések sseesen ol Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létessöése Beruházási célú előzetesen felnzáanitao általános fargalmi adó OJ sszesen: Kiadások Összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Osszesesn O Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kansatbevételek Osszesen 635 ooo & Elözö ér költségvetési maradványának igénybevétete Központi, iróatyilá szervitámogalás(könystáriérd.,bérkompeozáció) & Osszesen: Bevetelek osszesen

8

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük?

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? avagy határozzuk meg pontosan, tételesen a személyi jellegű kifizetések körét,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 bek. Garantált

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben